• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i naruszenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... tratowania i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności poprzez: 1) wyznaczenie zbyt krótkiego terminu na złożenie dokumentów wymaganych do przeprowadzenia wizji lokalnych oraz dostępu do dokumentacji masztów, w tym ekspertyz; 2) niezachowanie terminu...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zaoferował on przedmiot usługi, który nie odpowiada opisanemu w siwz przedmiotowi zamówienia. Zamawiający poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców naruszył przepisy ustawy Pzp i nie odrzucił oferty wykonawcy Ekopomiar...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez niezachowanie należytej staranności i zaniechanie dążenia do uzyskania potwierdzenia otrzymania ...o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a wykonawca...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  .... W. jako najkorzystniejszej, co stanowi naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji; 3. ewentualnie art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw...Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego ...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ...Postępowania w sposób uchybiający zasadom równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji (w związku z zaniechaniem odrzucenia oferty MGGP na podstawie art...świadome lub swobodne podjęcie decyzji, niezachowanie formy oświadczenia, z którym ...

 • KIO 1840/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... i 3 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej...jest uczestnikiem postępowania odwoławczego. Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...7 ust. 1 ustawy, poprzez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku z naruszeniem ... wyłącznie w formie korespondencji e-mail oznacza niezachowanie wymaganej przepisami formy, w konsekwencji prowadzi...

 • KIO 1701/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... Postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, a przede ...11 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1162/16). Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia skutkuje wygaśnięciem prawa do wniesienia...

 • KIO 1668/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ...niedokonanie zmian w umowie zgodnie z propozycją Odwołującego, tj. niezachowanie okresu realizacji zamówienia, na który została przygotowana oferta Odwołującego...zamówienia w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców ...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się .... Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...dat, jest nie do pogodzenia z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Wszystko to prowadzi do...”, charakteryzowane przez samego Zamawiającego jako „niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się”. Wniosek...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...1 Pzp - poprzez prowadzanie postępowania w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 2. art. 89 ust. ...na odwołanie zamawiający wskazał, że niezachowanie wymogu formy pisemnej powoduje bezwzględną nieważność...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... równe traktowanie wykonawców i zachowanie pomiędzy nimi uczciwej konkurencji, a jednocześnie zgodnie z opisem zawartym na...do tego umocowaną, a co za tym idzie z uwagi na niezachowanie wymaganej formy dokumenty te nie mogły być brane przez Zamawiającego pod...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem ww. ...jest uczestnikiem postępowania odwoławczego. Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia ...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  .... 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w ten sposób, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania powoduje niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców; 5) art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez niewykluczenie wykonawcy, który...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w...udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz ...

 • KIO 1193/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... a w konsekwencji do złamania zasady równości i uczciwej konkurencji oraz zasady przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.... składających się na składaną ofertę, których niezachowanie może mieć czasem znaczenie dla możliwości uzyskania...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... 14 także art. 7 ustawy Pzp z uwagi na nierówne traktowanie wykonawców, naruszenie zasady obiektywizmu i niezachowanie zasady uczciwej konkurencji. Podniesione w odwołaniu zarzuty, co do ich meritum nie są zasadne. Izba w pierwszej kolejności zgodziła...

 • KIO 1175/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... najkorzystniejszą w zw. z zarzutem naruszania art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji jest wynikiem zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty Firmy Usługowo - Handlowej EKO - TOP Sp...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...do zakresu rzeczowego zamówienia, czym spowodował naruszenie zasady uczciwej konkurencji i utrudnił postępowanie; 11) w okresie od ...ust 1 i 3 u.p.z.p. poprzez niezachowanie należytej staranności przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia, naruszenie art...

 • KIO 1072/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... przedmiot usługi, które nie odpowiadają opisanemu w SIWZ przedmiotowi zamówienia. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców naruszył przepisy Pzp i nie odrzucił oferty SWECO, będąc do...

 • KIO 1015/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... z uwagi na niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie, art. 7 ust. 1 i 3 Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu i udzieleniu zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania... transparentny, przy zachowaniu zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 18 Biorąc pod ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...wyraźnie i precyzyjnie wymaganych przez Zamawiającego i w konsekwencji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 2. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, polegającej na tym, że Zamawiający w sposób...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny ofert i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z pokrzywdzeniem odwołującego...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...technicznych lub zawodowych; 3) nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powodując niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i tym samym naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... Prawo zamówień publicznych przez przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a zwłaszcza niezachowanie bezstronności i obiektywizmu, 2. art. 22a ust. 1 ustawy...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego...wykazywać, iż istniejące między mini powiązania prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu. Definicja grupy kapitałowej zawarta jest w art....

 • KIO 798/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...i brak prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 6) art. 8 ust. 1 ...9 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzez niezachowanie formy pisemnej uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty. W szczególności odwołujący podniósł, że ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij