• KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... prawie nigdy nie jest szczególnie skomplikowana. Niezachowanie powyższych terminów powoduje, iż organowi można ...rynku podmiotom, nie przesądza, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tezę tę potwierdza także uchwała Sądu Najwyższego z dnia...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 1 Pzp przez niedochowanie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców polegające na zaniechaniu ... że niedbalstwo to nic innego, jak niezachowanie należytej staranności, czyli działanie nieodpowiadające obiektywnemu ...

 • KIO 1860/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku z odrzuceniem oferty Odwołującego na skutek bezpodstawnego przyjęcia, że jej treść nie...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp w ten sposób, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania powoduje niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 5. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp poprzez niewykluczenie wykonawcy...

 • KIO 1607/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... zarzucił Zamawiającemu następujące naruszenia przepisów ustawy pzp: 1. Art. 7 ust. 1 – przez niezachowanie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy formułowaniu postanowień ogłoszenia o zamówieniu. 2. Art. 22 ust...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... 1.naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 oraz naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przejawiające się w dokonaniu oceny zgodności oferty odwołującego z SIWZ w oparciu o kryteria nie...

 • KIO 1509/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... też z winy nieumyślnej, poprzez lekkomyślność, niedbalstwo lub niezachowanie należytej staranności? Według Trybunału artykuł 45 ust. 2 ... udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Podobnie w...

 • KIO 1528/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...i 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust 1 Prawa zamówień publicznych, poprzez niezachowanie przez Zamawiającego zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, co doprowadziło do wyboru w Części III oferty Wykonawcy Włomex, który...

 • KIO 1503/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  .... 1 oraz art. 7 ust. 3 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Centrowet Cezal Spółka z o.o. oraz Bialmed Spółka z...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 7 ust 1 i 3 ustawy pzp, poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i naruszenie zasady jawności postępowania o udzielenie...

 • KIO 1421/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... należało stwierdzić także naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 Pzp - poprzez niezachowanie w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz naruszenie obowiązku udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...mogli dokonać szacowania cen ofert, co służy zachowaniu uczciwej konkurencji. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu wykonawcy mają świadomość, że ... kodeksowej odpowiedzialności za zwłokę, czyli za niezachowanie terminu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy...

 • KIO 1281/17

  Orzeczenia KIO, 13-07-2017

  ... koordynacji z harmonogramem realizacji zadania w ramach cz. II zamówienia, a w konsekwencji niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także działanie niezgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości postępowania...

 • KIO 1282/17

  Orzeczenia KIO, 13-07-2017

  ... wykonawcy realizującego cz. I zamówienia wobec wykonawcy realizującego cz. II zamówienia, a w konsekwencji niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także działanie niezgodne z zasadami proporcjonalności i przejrzystości...

 • KIO 1110/17

  Orzeczenia KIO, 19-06-2017

  ...z drugą (kilkoma) pochodzącymi od tego samego wykonawcy, • z uwagi na niezachowanie formy pisemnej (i np. brak podpisu pod oświadczeniem art. 73 §1 ...szczególnie zastosowanie zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji winna też obowiązywać zamawiającego. ...

 • KIO 1058/17

  Orzeczenia KIO, 19-06-2017

  ...należytego wykonania zamówienia w przyszłości oraz ochrona uczciwej konkurencji. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań ..., iż „Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w ...

 • KIO 1032/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...istotnych warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z.”}. 2. Art. 7 ust. 1 – przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców polegające na powyższym zaniechaniu. 3. Art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z...

 • KIO 1012/17

  Orzeczenia KIO, 05-06-2017

  ... art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w ten sposób, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania powoduje niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców, 5) naruszenie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zmianę treści oferty oraz...

 • KIO 924/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... i podlegającej odrzuceniu, art. 7 ust. 1 pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny oferty. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia odwołania, unieważnienia...

 • KIO 836/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada na zamawiającego obowiązek podania...należytej staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w ...

 • KIO 734/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... 17 Pzp. Izba nie stwierdziła także naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez niezachowanie w prowadzonym postępowaniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku z brakiem wyboru jako najkorzystniejszej oferty Odwołującego. Biorąc...

 • KIO 684/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ... D. wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, 6. art. 7 ust. 1, poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny oferty. Z ostrożności, na wypadek gdyby Izba nie uznała zasadności powyższych...

 • V GC 143/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-04-2017

  ...udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, - art. 89 ... prawnej nie wynika nic innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Z kolei w myśl art. 355 §...

 • KIO 576/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... wykonania zamówienia w przyszłości oraz ochrona uczciwej konkurencji. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymagań zamawiającego...) Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się...

 • KIO 348/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ... Przez rażące niedbalstwo rozumie się niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego...Izba nie dopatrzyła się w działaniu zamawiającego naruszenia zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania i proporcjonalności. Zarzut naruszenia przez ...

 • KIO 272/17, KIO 273/17

  Orzeczenia KIO, 07-03-2017

  ... zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1) art. 7 ust. 1 i ust. 3 przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w związku z art. 90 ust. 3 przez czynność odrzucenia oferty Odwołującego na...

 • KIO 311/17

  Orzeczenia KIO, 02-03-2017

  ... ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nie niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu i niezachowanie zasady równego traktowania wykonawców przejawiające się w odrzuceniu oferty Odwołującego z powodu rażąco niskiej ceny...

 • KIO 205/17, KIO 206/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ... w informacji o wykluczeniu Odwołującego z postępowania) niezachowanie toru czynnego na budowanej linii kolejowej. 2.... przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Izba dokonała...

 • KIO 139/17

  Orzeczenia KIO, 03-02-2017

  ...w zw. z art. 91 – przez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w postępowaniu na skutek zaniechania ...§ 2 k.c.). Rażące niedbalstwo to niezachowanie elementarnych zasad prawidłowego zachowania się w danej...

 • KIO 2199/16

  Orzeczenia KIO, 30-01-2017

  .... 3 Pzp stanowi także naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zasada równego traktowania...staranności. Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij