• KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 3 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców (w związku z naruszeniem ww. ...jest uczestnikiem postępowania odwoławczego. Niezachowanie terminu dla zgłoszenia przystąpienia ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania... transparentny, przy zachowaniu zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. 18 Biorąc pod ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...wyraźnie i precyzyjnie wymaganych przez Zamawiającego i w konsekwencji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 2. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, polegającej na tym, że Zamawiający w sposób...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny ofert i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z pokrzywdzeniem odwołującego...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...technicznych lub zawodowych; 3) nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powodując niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i tym samym naruszenie zasad wyrażonych w art. 7 ust...

 • KIO 764/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... Prawo zamówień publicznych przez przeprowadzenie postępowania z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców uczestniczących w postępowaniu, a zwłaszcza niezachowanie bezstronności i obiektywizmu, 2. art. 22a ust. 1 ustawy...

 • KIO 798/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...i brak prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, 6) art. 8 ust. 1 ...9 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzez niezachowanie formy pisemnej uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty. W szczególności odwołujący podniósł, że ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego...wykazywać, iż istniejące między mini powiązania prowadzą do zakłócenia uczciwej konkurencji w postępowaniu. Definicja grupy kapitałowej zawarta jest w art....

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... w przedmiocie oceny otrzymanych referencji; 5 5) art. 7 ust. 1 ustawy - Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz nieprzeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami przejrzystości i proporcjonalności. W...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... warunków umowy w sposób sprzeczny z zasadą równości i zasadą uczciwej konkurencji, obciążenie wykonawcy nadmiernymi obowiązkami i ryzykiem; 5) art. 353... innego, dłużnik odpowiedzialny jest za niezachowanie należytej staranności. Zatem zasadą jest ...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ...dla zachowania zasady proporcjonalności i przejrzystości postępowania oraz zachowania uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 Pzp), a także... Przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania ...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... zarzucił Zamawiającemu: 1. naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp - poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania, poprzez wybór najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, która w...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp przez odrzucenie oferty Odwołującego...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... zarzuca naruszenie następujących przepisów: 1. art. 7 ust 1 i 3 ustawy Pzp poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przejawiające się subiektywną oceną ofert w postępowaniu, co doprowadziło do naruszenie...

 • KIO 149/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3. art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp poprzez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców biorących udział w postępowaniu i udzielenie zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie..., wówczas odpowiada za działanie zawinione tej osoby, tj. za niezachowanie należytej staranności w stosunkach danego 71 rodzaju (vide wyrok Sądu ...

 • KIO 2641/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ..., zwanej dalej „ustawą Pzp”: 1) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp - poprzez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zasady przejrzystości postępowania, poprzez nieprawidłową ocenę ofert na podstawie kryteriów oceny...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... miesięcznie i rocznie, wprowadzając dodatkowe płatności za niezachowanie limitów minimalnych (za pozostawanie 7 w gotowości ... że umożliwia ono rzetelne i zgodne z zasadą uczciwej konkurencji porównanie złożonych ofert. Brak jest uzasadnienia, dlaczego ...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... 2 minimalnego terminu na przedłożenie dokumentów i oświadczeń w ilości 3 dni, - poprzez niezachowanie zasady proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przez określenie w § 4 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru umowy...

 • KIO 2542/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... siedzibę w bliskiej odległości od siedziby Zamawiającego; 7. art. I38k ustawy Pzp, poprzez niezachowanie zasady proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, przez określenie w § 4 ust. 5 Załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru...

 • KIO 2441/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  .... Odwołujący zarzucił zamawiającemu : 1. naruszenie przepisu art. 7 ust 1 i 3 ustawy przez niezachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, przejawiające się subiektywną oceną ofert w postępowaniu, co doprowadziło do dopuszczenia...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, bez dokładnego określenia reguł, których niezachowanie przez Zamawiającego doprowadziło do zachwiania zasady uczciwej konkurencji oraz równego 18 traktowania wykonawców w postępowaniu. Tym samym, przedmiotowy zarzut jest...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... w zw. z art. 11 ust 4 uznk i art. 6 86 ust 4 ustawy Pzp poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców i naruszenie zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające na nieujawnieniu części oferty...

 • KIO 2148/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  .... 14 Pzp przez niezachowanie przez zamawiającego należytej staranności w toku czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) art. 7 ust. 1 Pzp przez nie zapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu. Odwołujący...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ..., iż przez rażące niedbalstwo rozumie się natomiast niezachowanie minimalnych (elementarnych) zasad prawidłowego zachowania się w...zamówień publicznych 5/ naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji określonej w art.7 ustawy przez dokonanie ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... prawie nigdy nie jest szczególnie skomplikowana. Niezachowanie powyższych terminów powoduje, iż organowi można ...rynku podmiotom, nie przesądza, że doszło do naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Tezę tę potwierdza także uchwała Sądu Najwyższego z dnia...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 1 Pzp przez niedochowanie przez Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców polegające na zaniechaniu ... że niedbalstwo to nic innego, jak niezachowanie należytej staranności, czyli działanie nieodpowiadające obiektywnemu ...

 • KIO 1860/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp przez niezachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w związku z odrzuceniem oferty Odwołującego na skutek bezpodstawnego przyjęcia, że jej treść nie...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... art. 7 ust. 1 i 3 Ustawy Pzp w ten sposób, że przygotowanie i przeprowadzenie postępowania powoduje niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 5. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp poprzez niewykluczenie wykonawcy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij