• KIO 2270/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... oferta wykonawcy Platon Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 781 ust. 2 KC, oświadczenie woli złożone w postaci...

 • KIO 2272/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ...Pzp w zw. z art. 387§ 1 kodeksu cywilnego). Tym samym Zamawiający winien odrzucić taką ofert jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów. Ad. 3 zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy IR, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz...

 • KIO 2225/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ... poprzez odrzucenie oferty Odwołującego jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, podczas gdy oferta Odwołującego została złożona... to niedopuszczalne. Nie można uznać, że jeżeli nieważna jest oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się...

 • KIO 2212/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... we właściwy sposób pełnomocnictwa, lecz jej nie wykorzystał. Z tych względów oferta Wykonawcy, jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp”. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości...

 • KIO 2152/19

  Orzeczenia KIO, 07-11-2019

  ... o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 78 § 1 kc odrzuceniu jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Na rozprawie: Odwołujący podtrzymał swoje stanowisko i dodatkowo wyjaśnił, wskazując, że w odpowiedzi...

 • KIO 2163/19

  Orzeczenia KIO, 06-11-2019

  ... części oferty. Nie można zatem przyjąć, że wykonawca złożył dwie alternatywne oferty. Odwołujący nie wykazał, że oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nie naruszono także art. 87 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 Pzp korespondencji z...

 • KIO 1833/19, KIO 1875/19

  Orzeczenia KIO, 31-10-2019

  ... pozorne aby ukryć brak respektowania przepisów ustawy Pzp i zawarcie umowy z ich całkowitym pominięciem - ustalenie takie skutkowałoby bowiem uznaniem zawartej w postępowaniu umowy za nieważną z mocy prawa na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego. W...

 • KIO 2104/19

  Orzeczenia KIO, 30-10-2019

  ... być poddana ocenie. Art. 89 ustawy Pzp wśród przesłanek odrzucenia oferty wskazuje m.in. na obowiązek odrzucenia oferty, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp). Dla ziszczenia się przesłanki konieczne jest...

 • KIO 2076/19

  Orzeczenia KIO, 29-10-2019

  ...) pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ofertę wniesiona przez FLEXIPOWER należy zatem uznać za nieważna na podstawie odrębnych przepisów tj. Karty aktualizacji wydanej na podstawie art. 9g ust. 8 w zw. z art. 12 ustawy Pe. Wyżej opisana...

 • KIO 1864/19

  Orzeczenia KIO, 08-10-2019

  ... 1 pkt 8 ustawy Pzp złożona oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów prawa i podlega odrzuceniu. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo...

 • KIO 1886/19

  Orzeczenia KIO, 08-10-2019

  ... pkt 8 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę mimo, że oferta wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 10) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez uznanie, że oferta wybranego Wykonawcy nie jest...

 • KIO 1757/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  ...w sytuacji zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Softman S.A. jako niezgodnej z ustawą i nieważną na podstawie odrębnych przepisów względnie z możliwością wezwania przystępującego do uzupełnienia pełnomocnictwa dla osoby, która podpisała ofertę w imieniu...

 • KIO 1761/19

  Orzeczenia KIO, 24-09-2019

  ... mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, który stanowi, iż zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Do złożenia przez pełnomocnika wykonawcy oferty, która ze swej istoty zawiera oświadczenie woli m.in. w zakresie...

 • KIO 1725/19

  Orzeczenia KIO, 18-09-2019

  ... czynności odrzucenia oferty wykonawcy Apex.IT Sp. z o.o. w Warszawie (dalej „Apex"), której treść jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów i tym samym wadliwe wybranie oferty tego wykonawcy; 3. art. 91 ust. 1 Pzp przez dokonanie wyboru jako...

 • KIO 1669/19, KIO 1679/19, KIO 1682/19

  Orzeczenia KIO, 16-09-2019

  ... przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie...przepisów ustawy. Tym bardziej nie było podstaw do uznania oferty konsorcjum Besix za nieważną i podlegającą odrzuceniu. W tym stanie rzeczy Izba na podstawie...

 • KIO 1685/19

  Orzeczenia KIO, 16-09-2019

  ...pkt 7a wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą; pkt 8 oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; - art. 85 ust. 2 uprawnia wykonawcę i zamawiającego do przedłużenia terminu związania...

 • KIO 1686/19

  Orzeczenia KIO, 13-09-2019

  ..., że „oferta” Doraco jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego i jako taka podlega..., z drugiej zaś strony – stara się dokonać wykładni dwóch odrębnych instytucji kodeksu cywilnego w taki sposób, aby połączyć je i ...

 • KIO 1796/19

  Orzeczenia KIO, 04-09-2019

  ...przez podmiot nieuprawniony w dniu składania ofert, co czyni ją nieważną z mocy prawa, 6) art. 24 ust. 1 ...było dopuszczalne na podstawie przepisów Prawa ...na dzień składania ofert, co potwierdza swoim zapewnieniem w dokumencie JEDZ (ewentualnie w odrębnych...

 • KIO 1588/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ... ex tunc. Odwołujący wskazał, że art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp zobowiązuje zamawiającego do odrzucenia oferty, w sytuacji gdy na podstawie przepisów odrębnych oferta ta jest nieważna. Ustawa Pzp nie wskazuje w porównaniu z jakimi przepisami oferta może być...

 • KIO 1586/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ... 1 pkt 2 i 8 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 3) wykonawcach...

 • KIO 1562/19

  Orzeczenia KIO, 27-08-2019

  ... za niezgodną z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp) i nieważną na podstawie odrębnych przepisów (art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp w zw. z art. 781 K.c.: § 1. Do zachowania elektronicznej formy...

 • KIO 1443/19

  Orzeczenia KIO, 09-08-2019

  ... z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Podkreślić należy, że złożenie oferty kwalifikowane jest jako jednostronna czynność prawna. Stosownie zaś do treści art. 104...

 • KIO 1326/19

  Orzeczenia KIO, 24-07-2019

  ... odrzucenia oferty Trakcji, która jest nieważna na mocy odrębnych przepisów, albowiem w przedłożonych zobowiązaniach podmiotów ... potwierdzony złożeniem faktury VAT, nie został przez Izbę uwzględniony. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia ...

 • KIO 1289/19

  Orzeczenia KIO, 18-07-2019

  ... z art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wg załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej węzłów na 13 obiektach po stronie niskich parametrów - c.w. występuje filtr siatkowy Danfoss...

 • KIO 1214/19

  Orzeczenia KIO, 12-07-2019

  ... z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p., zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Podkreślić należy, że złożenie oferty kwalifikowane jest jako jednostronna czynność prawna. Stosownie zaś do treści art. 104...

 • KIO 1152/19

  Orzeczenia KIO, 05-07-2019

  ... 2004 r. Prawo zamówień publicznych jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów.” Gdyby jednak Izba nie podzieliła powyższej argumentacji...czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor ...

 • KIO 1098/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ...na mocy przepisów ustawy pzp a nie na podstawie kodeksu cywilnego. Czyli na...przesłanki nieważności umowy określone w odrębnych przepisach, w tym w...Na tym tle należy powołać przepis art. 387 §1 KC, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna...

 • KIO 1168/19

  Orzeczenia KIO, 02-07-2019

  ... gdy podlega ona odrzuceniu jako niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”) oraz jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów (tj. zasady bliskości wynikającej z ustawy o odpadach); 3) art. 96 ust. 3 ustawy Pzp w...

 • XXV C 1324/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-07-2019

  ...na wykonanie przedmiotu zamówienia. Koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia, których nie ujęto w odrębnych...na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych ustawodawca nałożył na... subklauzula 20.1 nie była nieważna na pod­stawie art. 58 §...

 • KIO 989/19

  Orzeczenia KIO, 12-06-2019

  ... ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, poprzez całkowicie bezpodstawne uznanie, iż złożona przez Odwołujących oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów i art. 26 ust. 3a ustawy Pzp, poprzez brak wezwania Odwołujących do uzupełnienia dokumentu pełnomocnictwa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij