• KIO 1090/20

  Orzeczenia KIO, 28-07-2020

  ... nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Obecnie zatem w przypadku upływu terminu związania ofertą przepis art. 89 ust. 1 pkt 7a...

 • KIO 1035/20

  Orzeczenia KIO, 17-07-2020

  .... z 2019 r. poz. 1398), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Izba zważyła co następuje. Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy oraz stanowiska stron i...

 • KIO 603/20

  Orzeczenia KIO, 06-07-2020

  ..., co powoduje w ocenie odwołującego, że jest ona niezgodna z ustawą p.z.p., a także nieważna na podstawie odrębnych przepisów, wskazanych powyżej. Odwołujący upatrywał wady oferty w tym, iż skoro podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny...

 • KIO 847/20

  Orzeczenia KIO, 03-07-2020

  ... Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert wstępnych KIO 847/20 7 lub wykluczonego z postępowania,  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 15.5.2. Ofertę w przypadku zmaterializowania się co najmniej jednej z przesłanek odrzucenia określonych...

 • KIO 978/20

  Orzeczenia KIO, 29-06-2020

  ... zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.: (...) d) posiada własny akredytowany...takiego systemu ze względu na obowiązujące przepisy prawa, to umowa zawarta z takim wykonawcą nie będzie z tej przyczyny nieważna na podstawie art. 58 § ...

 • KIO 523/20

  Orzeczenia KIO, 04-06-2020

  ... zarzutów: - - art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; - art. 14 ust. 1 Pzp – Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia...

 • KIO 401/20, KIO 403/20

  Orzeczenia KIO, 03-06-2020

  ... r. W ustawie nowelizującej brakuje odrębnych - dedykowanych wyłącznie temu zagadnieniu - przepisów przejściowych, zatem gminy mają co ...przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w przypadku prawa miejscowego dodatkowo wydanych w granicach i na podstawie...

 • KIO 742/20

  Orzeczenia KIO, 01-06-2020

  ...z.p. poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy WODPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mimo że oferta tego wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy P.z...

 • KIO 533/20

  Orzeczenia KIO, 28-05-2020

  ... się do zarzutu dotyczącego naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, wskazać należy, że na podstawie powyższego przepisu zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie natomiast z art. 58 § 1 k.c. w zw. z art. 14 ust...

 • KIO 430/20

  Orzeczenia KIO, 13-03-2020

  ... art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wobec powyższego, oferta Konsorcjum jest nieważna, bowiem została złożona przez osobę nie posiadającą właściwego umocowania. Zarzut znajduje...

 • KIO 405/20

  Orzeczenia KIO, 10-03-2020

  ...ust. 1 Pzp, gdyż Zamawiający z naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców odrzucił ofertę Odwołującego, pomimo że nie była ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 3. art. 104 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz...

 • KIO 393/20

  Orzeczenia KIO, 09-03-2020

  ...art. 14 ust. 1 ustawy PZP oraz w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy PZP — oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną...

 • KIO 326/20

  Orzeczenia KIO, 03-03-2020

  ...postępowaniu podczas gdy przedłożona decyzja na transport odpadów jest już nieważna z mocy prawa a aktualny...2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, ...

 • KIO 283/20

  Orzeczenia KIO, 25-02-2020

  ...być uznana za nieważną). Tymczasem jeśli Zamawiający...w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Ponadto cena zaoferowana przez... ofertą można przedłużyć z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium”, na podstawie art. 85 ust. 2 Pzp w zw. z ...

 • KIO 253/20

  Orzeczenia KIO, 18-02-2020

  ...tych obowiązków w dwóch odrębnych biurach w tym samym ..., że żaden z przepisów ustawy Pzp nie nakłada na wykonawców obowiązku samodzielnego przedłużania...rachunku. KIO 253/20 16 O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp...

 • KIO 2469/19, KIO 2473/19

  Orzeczenia KIO, 20-01-2020

  ...na podstawie odrębnych przepisów; 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów... r. i oświadczamy, że jego treść jest nieważna. (…) Uprzejmie prosimy o zniszczenie pisma przekazanego wam...

 • KIO 2641/19

  Orzeczenia KIO, 13-01-2020

  ... była niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a tym samym podlegała odrzuceniu. ECO — ABC złożył ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów (ustawa o odpadach) jak również niezgodną z treścią SIWZ (Rozdział III pkt 1 lit. a SIWZ...

 • KIO 2622/19

  Orzeczenia KIO, 09-01-2020

  .... z o.o. odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, że nie podlega odrzuceniu jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności wyboru oferty Konsorcjum firm EMKA S. A. oraz PROMAROL-PLUS Sp...

 • KIO 2508/19

  Orzeczenia KIO, 23-12-2019

  ... (art.89 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp), a także z powodu, że jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art.89 ust.1 pkt 8 ustawy Pzp). Izba stanęła również na stanowisku, że nie potwierdził się zarzut odwołania 21 naruszenia przepisu art.24 ust.12 ustawy...

 • KIO 2435/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ... należy, iż ustawodawca w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, przewidział obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Powyższe tym bardziej potwierdza, iż użyte w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pojęcie „ustawy” dotyczy...

 • KIO 2389/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ...tymczasowej Centrali BGK. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...realizowane na podstawie odrębnych .... Umowa taka jako sprzeczna z zasadami współżycia społecznego byłaby nieważna (art. 58 § 2 k.c.)” (por. ...

 • KIO 2366/19

  Orzeczenia KIO, 05-12-2019

  ... że oferta złożona przez Konsorcjum PBI jest nieważna jako podpisana przez osobę nieposiadającą umocowania do ..., nakazującej zamawiającemu odrzucenie oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, przede wszystkim z wadliwością oświadczenia woli...

 • KIO 2270/19

  Orzeczenia KIO, 26-11-2019

  ... oferta wykonawcy Platon Zarządzanie i Finanse Sp. z o.o. podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z art. 781 ust. 2 KC, oświadczenie woli złożone w postaci...

 • KIO 2272/19

  Orzeczenia KIO, 25-11-2019

  ...Pzp w zw. z art. 387§ 1 kodeksu cywilnego). Tym samym Zamawiający winien odrzucić taką ofert jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów. Ad. 3 zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy IR, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz...

 • KIO 2225/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ... poprzez odrzucenie oferty Odwołującego jako nieważnej na podstawie odrębnych przepisów, podczas gdy oferta Odwołującego została złożona... to niedopuszczalne. Nie można uznać, że jeżeli nieważna jest oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się...

 • KIO 2212/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ... we właściwy sposób pełnomocnictwa, lecz jej nie wykorzystał. Z tych względów oferta Wykonawcy, jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp”. W świetle powyższego nie ulega wątpliwości...

 • KIO 2152/19

  Orzeczenia KIO, 07-11-2019

  ... o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz art. 78 § 1 kc odrzuceniu jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Na rozprawie: Odwołujący podtrzymał swoje stanowisko i dodatkowo wyjaśnił, wskazując, że w odpowiedzi...

 • KIO 2163/19

  Orzeczenia KIO, 06-11-2019

  ... części oferty. Nie można zatem przyjąć, że wykonawca złożył dwie alternatywne oferty. Odwołujący nie wykazał, że oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Nie naruszono także art. 87 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 Pzp korespondencji z...

 • KIO 1833/19, KIO 1875/19

  Orzeczenia KIO, 31-10-2019

  ... pozorne aby ukryć brak respektowania przepisów ustawy Pzp i zawarcie umowy z ich całkowitym pominięciem - ustalenie takie skutkowałoby bowiem uznaniem zawartej w postępowaniu umowy za nieważną z mocy prawa na podstawie art. 58 kodeksu cywilnego. W...

 • KIO 2104/19

  Orzeczenia KIO, 30-10-2019

  ... być poddana ocenie. Art. 89 ustawy Pzp wśród przesłanek odrzucenia oferty wskazuje m.in. na obowiązek odrzucenia oferty, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp). Dla ziszczenia się przesłanki konieczne jest...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij