• KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...KIO 353/17): „Art. 89 ust. 1 pkt 8 nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Orzecznictwo wskazuje, że wadliwość reprezentacji wykonawcy przy złożeniu oferty powoduje nieważność samej oferty (wyrok Sądu...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... lotu. Wywodzi, że wobec tego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – zaś według art. 387 § 1 kc umowa o świadczenie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów). Odwołujący podniósł także, że przystępujący nie złożył, na wezwanie zamawiającego, oświadczenia woli w postaci...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy ... - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących ...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... oferty Planeta Sp. z o.o., pomimo iż jest ona niezgodna z ustawą, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż nie została złożona w wymaganej pod rygorem nieważności formie pisemnej z uwagi...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... wywiódł, że zamawiający powinien był odrzucić ofertę przystępującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów (k.c.) Ewentualnie zaś na wypadek uznania przez Izbę, że zamawiający powinien był...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... z art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [...] oferta, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów podlega odrzuceniu. 9 Także pismem z dnia 9 lipca 2018 r. (sygn. DZ.27.39.2018.GS) zamawiający przekazał...

 • KIO 1165/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP; (4) odrzucenie oferty wykonawcy: Air Liquide - ponieważ treść tej oferty jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 u.z.n.k.) w związku z czym powoduje wyczerpanie przesłanki...

 • KIO 1164/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... zawiera rażąco niską cenę, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Na podstawie treści formularza specyfikacji cenowej wykonawcy Air Liquide należy stwierdzić, iż wykonawca Air Liquide...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  ...to konsorcjanci zachowują status odrębnych przedsiębiorców. Konsorcjum nie... przez A. były nieważne na podstawie w/w przepisów Kodeksu cywilnego. Sąd Okręgowy ..., że mamy w tym przypadku do czynienia z umową nieważną w myśl art. 54 ust. 6 ustawy o działalności...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ...w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (§ 4 rozporządzenia). Wymagania co do ...– w zakresie obejmującym roszczenia wynikające z przepisów prawa, jest nieważna na gruncie przepisów prawa polskiego. Przepis art. 353 ...

 • KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...Ogrodniczego K. K. spełnienia świadczenia z umowy która obecnie jest nieważna) dodatkowo 10% materiału, co skutkuje iż cena podana przez... usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu takim podatkiem...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... w stosunku do wymagań odnoszących się do zatrudnienia osób wykonujących usługę na podstawie umowy o pracę, a po drugie składa ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, czyli ofertę sprzeczną z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...na tym, że oferta Konsorcjum firm została poddana ocenie na podstawie zupełnie innych mierników, niż przewidywane ustawą pzp oraz mimo iż jest nieważna...z odrębnych przepisów,...minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 ...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...ust. 1 pkt 8 Pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W orzecznictwie jak i doktrynie wskazuje się, że ważność oferty należy badać przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks...

 • KIO 344/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ....: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm), polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Ragn Sells, mimo że jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu unieważnienia...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 9 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Według art. 387 § 11 Kc, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Z powyższego wynika zakaz kontraktowania świadczeń, których nie można wykonać...

 • III C 817/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-02-2018

  ... na podstawie art. 146 ustawy, a nie samej nieważności umowy na podstawie odrębnych przepisów ... 139 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna gdyż w chwili wszczęcia postepowania tj. w dniu 17 czerwca 2015 r. ...

 • I C 811/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-02-2018

  ..., która została zawarta w trybie przetargowym, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ...gospodarczego, ale nie stanowią odrębnych podmiotów prawa i nie... o działalności leczniczej, jest ona nieważna. Podkreślić trzeba, że identyczną ocenę...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na...z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 490). Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...k.k.). Odwołujący podnosi w związku z powyższym, że oferta złożona przez Wykonawcę Chemeko-System jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, to jest przepisów wspomnianej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i wobec tego, zgodnie z art. 89 ust...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...pkt 8 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia...1 sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp w zw...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Nieważności ta ma charakter bezwzględny i ...) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, ...

 • KIO 2292/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...jest to jedyny sposób wykorzystania oprogramowania tej firmy. W związku z tym Izba uznała, że oferta przystępującego nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów i zamawiający nie dokonując jej odrzucenia nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. Z tych...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... nieważną czy też tak niekorzystną, że nie ma szans na ...na podstawie art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy. Tym samym wybór tej oferty jako najkorzystniejszej został dokonany z naruszeniem przepisów...złożeniem przez Bas i Olympia odrębnych ofert, które to działanie...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... i obiektywnie niemożliwa do otrzymania. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Takim odrębnym przepisem jest m. in. art. 387 § 1 1 KC, zgodnie z którym umowa o świadczenie...

 • KIO 2143/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... podstawy z art. 89 ust.1 pkt 8 Pzp, że złożona w tych okolicznościach postepowania oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Izba stwierdza, że brak jest podstaw do przyjęcia takiego założenia przez Zamawiającego. Wskazać należy, że żaden...

 • KIO 2097/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ...traktowanie wykonawców. Stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę gdy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W przeważającej mierze chodzi o przepisy Kodeksu cywilnego, np. art. 58, art. 73, art. 83, art. 104...

 • KIO 2058/17, KIO 2066/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...tak złożona oferta jest nieważna z uwagi na art. 66 k.... z o.o. do udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych... odrębnych dokumentów na ...przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...konsorcja są nieważne na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 58 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, jak również nieważna jest czynność prawna...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij