• KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... w stosunku do wymagań odnoszących się do zatrudnienia osób wykonujących usługę na podstawie umowy o pracę, a po drugie składa ofertę nieważną na podstawie odrębnych przepisów, czyli ofertę sprzeczną z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...na tym, że oferta Konsorcjum firm została poddana ocenie na podstawie zupełnie innych mierników, niż przewidywane ustawą pzp oraz mimo iż jest nieważna...z odrębnych przepisów,...minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 ...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...ust. 1 pkt 8 Pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W orzecznictwie jak i doktrynie wskazuje się, że ważność oferty należy badać przede wszystkim na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks...

 • KIO 344/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ....: Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm), polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Ragn Sells, mimo że jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości oraz nakazanie zamawiającemu unieważnienia...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 9 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Według art. 387 § 11 Kc, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Z powyższego wynika zakaz kontraktowania świadczeń, których nie można wykonać...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ...przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów określonych w ustawie, które miało wpływ na...z urzędu (Dz.U. z 2013 r. poz. 490). Na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r...

 • KIO 2532/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...k.k.). Odwołujący podnosi w związku z powyższym, że oferta złożona przez Wykonawcę Chemeko-System jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, to jest przepisów wspomnianej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, i wobec tego, zgodnie z art. 89 ust...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...pkt 8 pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Z art. 18 pkt 4 ustawy z dnia...1 sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp w zw...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu jest nieważna. Nieważności ta ma charakter bezwzględny i ...) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, ...

 • KIO 2292/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...jest to jedyny sposób wykorzystania oprogramowania tej firmy. W związku z tym Izba uznała, że oferta przystępującego nie jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów i zamawiający nie dokonując jej odrzucenia nie naruszył art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. Z tych...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... nieważną czy też tak niekorzystną, że nie ma szans na ...na podstawie art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy. Tym samym wybór tej oferty jako najkorzystniejszej został dokonany z naruszeniem przepisów...złożeniem przez Bas i Olympia odrębnych ofert, które to działanie...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... i obiektywnie niemożliwa do otrzymania. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 9 pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Takim odrębnym przepisem jest m. in. art. 387 § 1 1 KC, zgodnie z którym umowa o świadczenie...

 • KIO 2143/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... podstawy z art. 89 ust.1 pkt 8 Pzp, że złożona w tych okolicznościach postepowania oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów Izba stwierdza, że brak jest podstaw do przyjęcia takiego założenia przez Zamawiającego. Wskazać należy, że żaden...

 • KIO 2097/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ...traktowanie wykonawców. Stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę gdy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. W przeważającej mierze chodzi o przepisy Kodeksu cywilnego, np. art. 58, art. 73, art. 83, art. 104...

 • KIO 2058/17, KIO 2066/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...tak złożona oferta jest nieważna z uwagi na art. 66 k.... z o.o. do udzielenia wyjaśnień dotyczących ceny na podstawie art. 90 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych... odrębnych dokumentów na ...przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...konsorcja są nieważne na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 58 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, jak również nieważna jest czynność prawna...

 • III AUa 1272/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-09-2017

  ...zdrowotnych na podstawieodrębnych umów o udzielanie zamówienia na świadczenia ...na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na... nie stosuje się przepisów o zleceniu na podstawie art. 750 k...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...przepisów... na podstawie ...odrębnych serii komputerów, co nie pozwala na...na nieusuwalną sprzeczność 8 pomiędzy specyfikacją oferowanego sprzętu a jednoznacznym wskazaniem na zaoferowanie karty Intel HD Graphics 630 jest ofertą: 1/ nieważną z uwagi na...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...Katowicach - etap I”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...Jeśli podstawą do złożenia oferty jest nieważna umowa w 6 sprawie zawarcia ...konsorcjum, nie kreują nowych, odrębnych od stron umowy podmiotów, lecz...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... poniżej wskazanych przepisów ustawy Prawo zamówień...na skomplikowany przedmiot zamówienia konieczne stało się podzielenie koncepcji na programy działań, które dotyczą odrębnych...za nieważną lub podlegającą odrzuceniu. Jedyną przesłanką, na podstawie której...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... w zw. z art. 104 zdanie pierwsze K.c. przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum E., pomimo że oferta ta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 3. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie przez...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... ustawy pzp {lista zarzutów}: 1. Art. 89 ust. 1 pkt 8 – przez uznanie, że oferta Odwołującego jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w sytuacji gdy nie zachodzi przesłanka określona tym przepisem. 2. Art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. ...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...w zw. zart. 89 ust. 1 pkt 8 Pzpprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy C, pomimo że jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz...

 • XXIII Ga 634/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  .... 89 ust. 1 pkt 8 p.z.p. zamawiający tym bardziej winien odrzucić ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oceniając umowę zawartą przez wykonawców KIO wskazała następnie, że konsorcjum stanowi niestypizowaną umowę cywilnoprawną, a jej...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...Tytułu IV Księgi pierwszej i in. KC. W praktyce oferta jest nieważna, jeżeli została podpisana przez osobę nieuprawnioną. 2. Zgodnie z art. ...wykonawcy oraz wpływu pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. W ocenie Odwołującego nie można...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Art. 89 ust. 5 ustawy - W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ....i.w.z.), 3) art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. poprzez uznanie, że oferta odwołującego jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, choć w istocie tak nie jest, 4) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez prowadzenie...

 • KIO 1066/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, który statuuje obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa o odpadach, w tym wskazywany przez Odwołującego przepis art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach, nie zawiera norm prawnych...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...funkcjonalność w ramach odrębnych umów zamówił i... Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Izba zważyła, co następuje:...sytuacji naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ...poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (pkt 7); jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (pkt 8). Zdaniem Sądu Okręgowego na gruncie niniejszej sprawy brak było także podstaw prawnych do unieważnienia umowy nr (...), zawartej w dniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij