• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...tych dwóch, odrębnych form w ... papierowej jest nieważna. W związku...na uwadze powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 Pzp orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...dwóch, odrębnych form... kwalifikowanego jest nieważna – nie ...na uwadze powyższe, na podstawie art. 192 ust. 1 p.z.p., orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 p.z.p. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... w piśmie z dnia 18 stycznia 2019 r., że złożona przez Odwołującego oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, a zatem podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Zamawiający uzasadniając swoją decyzję wskazał, że...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...formularza ofertowego, poprzez dodanie odrębnych pozycji w zakresie w .... Norma zrekonstruowana na podstawie tych przepisów prowadzi do wniosku... 1 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W zakresie interpretacji tej normy skład orzekający podziela ...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... art. 89 ust 1 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Dotyczy to przede wszystkim niezgodności oferty z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi wad oświadczenia woli, takich jak...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... Sp. z o.o. z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo... po części z naruszeniem przepisów prawa, byłaby w tej części nieważna w myśl art. 58...na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co na treść przepisów odrębnych...

 • KIO 2535/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp odniósł się do innych przepisów, wskazując, że oferta podlega też odrzuceniu, jeżeli „jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów”. Tym samym inne przepisy niż ustawa Pzp zostały wyraźnie wskazane przez Ustawodawcę w...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...Siemens, Newag wskazało, iż zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Takim odrębnym przepisem jest m. in. art. 387 § 1 k.c., zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... poz. 2164 ze zm.) nie zawiera odrębnych regulacji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia przy ... godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia...Zgodnie z art. 58 § 2 kc Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego...

 • KIO 2344/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...przywołał art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp – zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, na potwierdzenie czego przywołał przepisy Kodeksu Cywilnego, także w zakresie zastrzeżenia dla czynności prawnych formy pisemnej...

 • KIO 2264/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...aglomeracji Kraśnik. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia...lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca ...na przedłużające się postępowanie. W związku z tym, ewentualna umowa w tym zakresie będzie nieważna...

 • KIO 2273/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ... ile wynika to z odrębnych przepisów; 2) sytuacji ekonomicznej ...na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na... O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (nie dotyczy on niniejszej sytuacji) lub jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący powołał się na przepis „odrębny” – art. 387 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa o świadczenie niemożliwe...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...2018 roku do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, na podstawie art. 180 ust. 1 w związku z art...za dwa lub więcej odrębnych świadczeń, które mogą być...naruszenia w tym zakresie przepisów ustawy Pzp pozbawia ... też uznania za nieważną przyszłej umowy w...

 • KIO 2144/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ...masy sanacyjnej. Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 8) ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Mając na uwadze powyższe odwołujący doszedł do wniosku, iż stosownie do przepisu art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego złożenie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... 89 ust. 1 pkt 8 Pzp stanowi, że zamawiający zobligowany jest do odrzucenia oferty nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. Oferta Odwołującego jest nieważna, ponieważ jest niezgodna z ustawą z 22 czerwca 2001r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...art. 7 ust. 1 i 3 PZP, 4 4. nie jest nieważna na podstawie przepisów odrębnych, przez co Zamawiający naruszył dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 8 ...(F). W dniu 14.08.2018r. Zamawiający wezwał Asseco na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp do złożenia wyjaśnień i ...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (ust... będzie przedmiotem odrębnych ustaleń stron ...na treść art. 139 ust. 2 p.z.p. jest nieważna...dla dokonania ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcia sprawy. Na podstawie art. 98 k.p.c. w...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... poprzez zaniechanie odrzucenia oferty MGGP pomimo, iż oferta ta jest niezgodna z ustawą, nieważna na podstawie odrębnych przepisów, jak również MGGP nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą; 2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...z odrębnych przepisów. W aktualnym stanie prawnym z uwagi na treść art. 90 ust. 1 dopuszczalne jest odrzucenie oferty na podstawie ... w art. 58 Kodeksu cywilnego (nieważna jest czynność sprzeczna z ustawą lub mająca na celu obejście ustawy), art. 705 ...

 • KIO 1645/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...1 pkt 8 ustawy odrzuca się z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zastosowanie tej podstawy prawnej odrzucenia oferty dotyczy innych przypadków niż wynikające z ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...KIO 353/17): „Art. 89 ust. 1 pkt 8 nakazuje zamawiającemu odrzucenie oferty, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Orzecznictwo wskazuje, że wadliwość reprezentacji wykonawcy przy złożeniu oferty powoduje nieważność samej oferty (wyrok Sądu...

 • KIO 1612/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... przyczyn wskazanych wyżej jest nieważna i tym powinna otrzymać... przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy ... odrębnych robót budowlanych polegających na budowie... O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku na podstawie art. 186 ust. 6, art. ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... lotu. Wywodzi, że wobec tego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów – zaś według art. 387 § 1 kc umowa o świadczenie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i oferta taka będzie podlegać odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp (jako oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów). Odwołujący podniósł także, że przystępujący nie złożył, na wezwanie zamawiającego, oświadczenia woli w postaci...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Nie dotyczy to jednak wypadków, gdy ... - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów, - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących ...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... z art. 89 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [...] oferta, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów podlega odrzuceniu. 9 Także pismem z dnia 9 lipca 2018 r. (sygn. DZ.27.39.2018.GS) zamawiający przekazał...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... oferty Planeta Sp. z o.o., pomimo iż jest ona niezgodna z ustawą, z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż nie została złożona w wymaganej pod rygorem nieważności formie pisemnej z uwagi...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... wywiódł, że zamawiający powinien był odrzucić ofertę przystępującego na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp, jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów (k.c.) Ewentualnie zaś na wypadek uznania przez Izbę, że zamawiający powinien był...

 • KIO 1165/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP; (4) odrzucenie oferty wykonawcy: Air Liquide - ponieważ treść tej oferty jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 u.z.n.k.) w związku z czym powoduje wyczerpanie przesłanki...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij