• KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...konsorcja są nieważne na podstawie odrębnych przepisów, ponieważ zgodnie z ogólną regułą wynikającą z art. 58 Kodeksu cywilnego, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, jak również nieważna jest czynność prawna...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...przepisów... na podstawie ...odrębnych serii komputerów, co nie pozwala na...na nieusuwalną sprzeczność 8 pomiędzy specyfikacją oferowanego sprzętu a jednoznacznym wskazaniem na zaoferowanie karty Intel HD Graphics 630 jest ofertą: 1/ nieważną z uwagi na...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...Katowicach - etap I”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...Jeśli podstawą do złożenia oferty jest nieważna umowa w 6 sprawie zawarcia ...konsorcjum, nie kreują nowych, odrębnych od stron umowy podmiotów, lecz...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... poniżej wskazanych przepisów ustawy Prawo zamówień...na skomplikowany przedmiot zamówienia konieczne stało się podzielenie koncepcji na programy działań, które dotyczą odrębnych...za nieważną lub podlegającą odrzuceniu. Jedyną przesłanką, na podstawie której...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... w zw. z art. 104 zdanie pierwsze K.c. przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum E., pomimo że oferta ta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 3. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez zaniechanie przez...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... ustawy pzp {lista zarzutów}: 1. Art. 89 ust. 1 pkt 8 – przez uznanie, że oferta Odwołującego jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, w sytuacji gdy nie zachodzi przesłanka określona tym przepisem. 2. Art. 89 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. ...

 • KIO 1508/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...w zw. zart. 89 ust. 1 pkt 8 Pzpprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wykonawcy C, pomimo że jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. na podstawie art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz...

 • XXIII Ga 634/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  .... 89 ust. 1 pkt 8 p.z.p. zamawiający tym bardziej winien odrzucić ofertę, która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Oceniając umowę zawartą przez wykonawców KIO wskazała następnie, że konsorcjum stanowi niestypizowaną umowę cywilnoprawną, a jej...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...Tytułu IV Księgi pierwszej i in. KC. W praktyce oferta jest nieważna, jeżeli została podpisana przez osobę nieuprawnioną. 2. Zgodnie z art. ...wykonawcy oraz wpływu pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. W ocenie Odwołującego nie można...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Art. 89 ust. 5 ustawy - W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ....i.w.z.), 3) art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy P.z.p. poprzez uznanie, że oferta odwołującego jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, choć w istocie tak nie jest, 4) art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez prowadzenie...

 • KIO 1066/17

  Orzeczenia KIO, 13-06-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp, który statuuje obowiązek odrzucenia oferty, jeżeli jest ona nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Ustawa o odpadach, w tym wskazywany przez Odwołującego przepis art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach, nie zawiera norm prawnych...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...funkcjonalność w ramach odrębnych umów zamówił i... Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. Izba zważyła, co następuje:...sytuacji naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 192 ust...

 • VI ACa 1218/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2017

  ...poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 (pkt 7); jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów (pkt 8). Zdaniem Sądu Okręgowego na gruncie niniejszej sprawy brak było także podstaw prawnych do unieważnienia umowy nr (...), zawartej w dniu...

 • KIO 901/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ...wyższego rzędu niż ustawa, a zatem jako bezwzględnie nieważna, nie powinna utrzymać się w obrocie. Krajowa Izba...o ile wynika to z odrębnych przepisów”. Izba oddaliła wnioski dowodowe ... zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie ...

 • KIO 758/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  .... {rozstrzygnięcie drugiego zarzutu} Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U...

 • KIO 800/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... w błąd oraz zaniechał czynności odrzucenia oferty złożonej przez przystępującego, która miała być nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: a) unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, 4 b...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... złożonej przez Odwołującego, w toku której przyjęto, iż przedłożona przez Odwołującego oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów oraz nieuprawnionego - z uwagi na naruszenia wskazane w pkt 1 i 2 powyżej - przyjęcia iż oferta Odwołującego i...

 • I ACa 1261/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych. W konkluzji wyroku przyjęto, że ze względu na nieważność umów powód nie mógł dochodzić zapłaty wierzytelności od szpitala i tym samym umowa cesji została również uznana, za nieważną ze względu na...odrębnych ...

 • III AUa 360/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-04-2017

  ...na podstawie umów zlecenia wnioskodawca nie odprowadził żadnych składek. Sąd nie ma wątpliwości iż było to zamierzone omijanie przepisów... na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na ...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...(ii) oferta The Boeing Company podlega odrzuceniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy tj... wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów - jeżeli nie ...Izby stanowisko jakoby ten wykonawca składał świadomie nieważną ofertę nie ma podstaw, skoro strony...

 • KIO 543/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ...wyspecyfikowanych przepisów, ...na realizacji badań przekrojowych w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Usługa obejmuje realizację trzech odrębnych... INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1...byłaby nieważna, ...

 • KIO 454/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ..., zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. ...odrębnych koszty gospodarowania odpadami ponosi producent produktu lub podmiot wprowadzający produkt na... mająca na celu obejście ustawy jest nieważna. Brak... odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192...

 • KIO 353/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ...2016 r. (kopia w aktach sprawy) zamawiający oświadczył, że oferta ta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy jako nieważna na podstawie odrębnych przepisów, gdyż została złożona przez wykonawców nie ubiegających się wspólnie o realizację...

 • KIO 191/17

  Orzeczenia KIO, 07-02-2017

  ... bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób, 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: 18.1/ Niezwłocznie...

 • KIO 2444/16

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ...z odrębnych przepisów (art...przepisów art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1b ustawy Pzp. Stąd też czynności Odwołującego nie zasługują na ochronę. Dodać również należy, że Odwołujący domaga się oceny spełniania spornego warunku udziału w postępowaniu na podstawie...

 • KIO 41/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ... kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych”, a oferta Profilab s.c. powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp. gdyż jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający w dniu 03.01.2017 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania, w...

 • KIO 15/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ...1 pkt. 1 i 8 ustawy zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jest niezgodna z ustawą, a także gdy oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Przepis art. 82 ust. 2 ustawy stanowi, że ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo...

 • KIO 2480/16

  Orzeczenia KIO, 11-01-2017

  ... i z tego względu ta oferta podlegała odrzuceniu na wskazanej podstawie prawnej, jako niezgodna z ustawą i nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Zdaniem Izby stanowisko to jest nietrafne z uwagi na stan faktyczny tej sprawy. W Formularzu oferty w...

 • KIO 2384/16

  Orzeczenia KIO, 04-01-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp, zgodnie z którym zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. Wskazując jako podstawę tej nieważności art. 104 kc, który stanowi, że jednostronna czynność prawna dokonana w cudzym imieniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij