• KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Argumentacja zamawiającego zawarta w uzasadnieniu odrzucenia oferty jest całkowicie chybiona, bezzasadna i stanowi nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu, tym samym odrzucenie oferty odwołującego stanowi naruszenie przez zamawiającego art. 7...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w niniejszym Postępowaniu, co dodatkowo prowadzi do oczywistego naruszenia art. 7 ust. 1 PZP poprzez nierówne traktowanie wykonawców. W świetle powyższych uwag potwierdziło się zdaniem Odwołującego, że również przesłanka winy nie została spełniona...

 • KIO 1482/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... VAT. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 7 ust. 1, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a w szczególności odrzucenie oferty złożonej przez odwołującego w sytuacji, w której oferta ta nie podlega...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... tego wykonawcy, co jest niezgodne z art. 87 ustawy Pzp. Takie działanie stanowi również naruszenie konkurencji i nierówne traktowanie wykonawców. Oferowana przez ELFEKO S.A. rozdzielnica, zarówno 110 kV i SN, nie spełnia wymaganych parametrów, co powoduje...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... pozycji dominującej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, utrudnianie dostępu 4 do rynku, rażąco nierówne traktowanie wykonawców i dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Aspen-Res Sp. z o.o., podczas gdy...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... najkorzystniejszej. Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący Siemens zarzucił; 1. naruszenie art. 7 ust 1 i ust 3 przez nierówne traktowanie wykonawców i wybór oferty niezgodnie z przepisami ustawy 2. naruszenie art. 89 ust 1 pkt 7a oraz art. 7...

 • KIO 1195/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ... w odmiennych sytuacjach z zastrzeżeniem, iż nierówne traktowanie jest dopuszczalne w obiektywnie uzasadnionych przypadkach....

 • KIO 1224/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez wybór oferty Trebor jako najkorzystniejszej, nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego oraz...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ...ustawy Pzp i jej art. 87, a w konsekwencji naruszył 14 także art. 7 ustawy Pzp z uwagi na nierówne traktowanie wykonawców, naruszenie zasady obiektywizmu i niezachowanie zasady uczciwej konkurencji. Podniesione w odwołaniu zarzuty, co do ich meritum nie są...

 • KIO 1175/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zostać uznano za najkorzystniejszą w zw. z zarzutem naruszania art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji jest wynikiem zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty Firmy Usługowo -...

 • KIO 1108/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...Pzp poprzez dokonanie oceny oferty lnvestin w sposób sprzeczny z opisem kryterium „koncepcja badawcza” oraz nierówne w tym zakresie traktowanie wykonawców biorących udział w postępowaniu; - art. 7 ust. 3 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... nie stanowi uchybienia wymaganiom SIWZ i nie oznacza niezgodności oferty z treścią SIWZ, w ocenie Izby, oznacza nierówne traktowanie wykonawców. Inni wykonawcy bowiem już na etapie składania ofert musieli wywiązać się z obowiązku zaoferowania konkretnego...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 ustawy, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, przejawiające się w bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego oferującego najniższa cenę, co naruszyło zasady uczciwej...

 • KIO 1048/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... jej treść odpowiada SIWZ; 2. naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców i dokonanie wyboru oferty Sevenet, pomimo, że oferta Sevenet nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu...

 • KIO 1072/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... opisanemu w SIWZ przedmiotowi zamówienia. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców naruszył przepisy Pzp i nie odrzucił oferty SWECO, będąc do tego zobligowany przepisami; 2...

 • KIO 1023/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...właściwości (naturze) stosunku prawnego z uwagi na nierówne rozłożenie ryzyk, praw i obowiązków pomiędzy stronami-albo też... przejrzystości ma na celu zagwarantowanie równego traktowanie wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez instytucję ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., że żądanie od dostawcy certyfikatu potwierdzającego spełnianie normy 27001 jest żądaniem nadmiarowym i powodującym nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. Norma ISO 27001 jest normą, którą w pierwszej kolejności powinien stosować podmiot, który w...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...wstawienie ich wyniku do oferty wykonawcy BCAST, nie wskazuje na uprzywilejowanie tego wykonawcy i tym samym na nierówne traktowanie wykonawców. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... Warunków Zamówienia. Zaniechanie odrzucenia oferty Mediso stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców (dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień SIWZ). 7 Wykonawca Mediso Polska Sp. z o.o. z siedzibą...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Odwołującego, analogiczny charakter sytuacji - brak odrzucenia przez Zamawiającego oferty złożonej przez spółkę 4Visions wskazywał na nierówne traktowanie wykonawców, a co za tym idzie, stanowi naruszenie art. 7 Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe należy...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ..., które nie spełniają przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny ofert i dokonanie wyboru oferty...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...z o.o. stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców i dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II Stanowisko Zamawiającego Zamawiający...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... w ogłoszeniu o zamówieniu w tym wymogi w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych; 3) nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powodując niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... pzp {lista zarzutów}: 1. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 – przez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty Mostostal Zabrze, pomimo że treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Deral-Dez, mimo że zawiera ona... upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o...

 • KIO 805/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  .... 1 ustawy Pzp poprzez nie zapewnienie zachowania zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu, a także nierówne traktowanie wykonawców oraz prowadzenie postępowania niezgodnie z zasadami przejrzystości - poprzez odrzucenie oferty, która nie powinna podlegać...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców w Postępowaniu oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności z uwagi na poprawianie treści ofert Hyundai oraz Skoda w znacznym...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... oferta nie Sygn. akt: KIO 586/18 KIO 591/18 15 byłaby zabezpieczona wadium. Oznaczałoby to, bowiem przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców, w konsekwencji naruszałoby podstawową zasadę zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...; z ostrożności naruszenie 6. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 6 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców i przyjęcie, że Odwołujący podlega wykluczenia nawet jeśli samodzielnie wykaże spełnienie warunku udziału w Postępowaniu, podczas gdy inni...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... równie profesjonalnym, ale mniejszym od podmiotu dominującego na rynku. Obecna treść pkt 4.3 SIWZ powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ faworyzuje podmioty duże (a właściwie jeden). Wskazywał, że konkurencja pomiędzy wykonawcami będzie miała...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij