• KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 3 1) art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a w szczególności odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego w sytuacji, w której oferta ta nie podlega...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., który nie odpowiada opisanemu w siwz przedmiotowi zamówienia. Zamawiający poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców naruszył przepisy ustawy Pzp i nie odrzucił oferty wykonawcy Ekopomiar będąc do tego zobligowanym...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ust. 1 i 3 ustawy przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego, w ślad za tym zaniechanie wyboru oferty...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... dowolnej oceny spełnienia warunku, a co za tym idzie nierówne traktowanie. Odwołujący w zakresie punktu 6, 7, 8 formularza...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ...

 • KIO 1917/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, utrudnianie dostępu do rynku, rażąco nierówne traktowanie wykonawców, poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ..., działanie Zamawiającego w sposób rażący naruszyło przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu i prowadzenie tego postępowania w sposób nie gwarantujący zachowania uczciwej konkurencji. Praktyka polegająca...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... nie byliby związani ofertą i ich oferta nie byłaby zabezpieczona wadium. Oznaczałoby to, bowiem przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców, a w konsekwencji naruszałoby podstawą zasadę zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ZamPublU...

 • KIO 1844/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... dla odbiorców detalicznych 3. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez brak zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu i nierówne traktowanie wykonawców co przejawiło się w tym, że: a. zbliżona cena zaoferowana przez innego oferenta nie została uznana za...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...krótszego wykonania umowy niż w okresie 7-letnim stwarza nierówne szanse w dostępie do zamówienia publicznego wykonawcom,... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości...

 • KIO 1800/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez wybór oferty Trebor jako najkorzystniejszej, nieuzasadnione odrzucenie oferty Odwołującego oraz...

 • KIO 1767/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia, a także art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu unieważnienia przedmiotowego postępowania w zakresie części 11 zamówienia na podstawie...

 • KIO 1707/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez nierówne potraktowanie Odwołującego, który nie otrzymał punktów w kryterium „Wynik testu... zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...BB 2590/U, dodatkowo Konsorcjum Siltec nie wskazał ani producenta baterii, ani nazwy baterii ani modelu. Jest to nierówne traktowanie wykonawców przy czym oferta Konsorcjum Siltec daje jeszcze mniejszą pewność, jaką baterie oferuje, i jakiego producenta. Z...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... ramach postępowania niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców, jak również niezgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Wobec ww. zarzutów Odwołujący wniósł o...

 • KIO 1644/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... w Warszawie z naruszeniem art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp oraz jako zarzut nr 4 - nierówne traktowanie wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego 3 postępowania oraz brak zachowania zasady uczciwej konkurencji podczas badania treści złożonych ofert, co...

 • KIO 1561/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... 7 ust. 1 i 3 Pzp przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie wykonawców, oraz przez odrzucenie oferty Odwołującego w sposób niezgodny z przepisami Pzp. 2. Art. 38 ust. 4 Pzp...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Argumentacja zamawiającego zawarta w uzasadnieniu odrzucenia oferty jest całkowicie chybiona, bezzasadna i stanowi nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu, tym samym odrzucenie oferty odwołującego stanowi naruszenie przez zamawiającego art. 7...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w niniejszym Postępowaniu, co dodatkowo prowadzi do oczywistego naruszenia art. 7 ust. 1 PZP poprzez nierówne traktowanie wykonawców. W świetle powyższych uwag potwierdziło się zdaniem Odwołującego, że również przesłanka winy nie została spełniona...

 • KIO 1482/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... VAT. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 7 ust. 1, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a w szczególności odrzucenie oferty złożonej przez odwołującego w sytuacji, w której oferta ta nie podlega...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... tego wykonawcy, co jest niezgodne z art. 87 ustawy Pzp. Takie działanie stanowi również naruszenie konkurencji i nierówne traktowanie wykonawców. Oferowana przez ELFEKO S.A. rozdzielnica, zarówno 110 kV i SN, nie spełnia wymaganych parametrów, co powoduje...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... pozycji dominującej Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, utrudnianie dostępu 4 do rynku, rażąco nierówne traktowanie wykonawców i dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy Aspen-Res Sp. z o.o., podczas gdy...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... najkorzystniejszej. Zaskarżonym czynnościom zamawiającego odwołujący Siemens zarzucił; 1. naruszenie art. 7 ust 1 i ust 3 przez nierówne traktowanie wykonawców i wybór oferty niezgodnie z przepisami ustawy 2. naruszenie art. 89 ust 1 pkt 7a oraz art. 7...

 • KIO 1224/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez wybór oferty Trebor jako najkorzystniejszej, nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego oraz...

 • KIO 1195/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ... w odmiennych sytuacjach z zastrzeżeniem, iż nierówne traktowanie jest dopuszczalne w obiektywnie uzasadnionych przypadkach....

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ...ustawy Pzp i jej art. 87, a w konsekwencji naruszył 14 także art. 7 ustawy Pzp z uwagi na nierówne traktowanie wykonawców, naruszenie zasady obiektywizmu i niezachowanie zasady uczciwej konkurencji. Podniesione w odwołaniu zarzuty, co do ich meritum nie są...

 • KIO 1175/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zostać uznano za najkorzystniejszą w zw. z zarzutem naruszania art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji jest wynikiem zaniechania przez Zamawiającego czynności odrzucenia oferty Firmy Usługowo -...

 • KIO 1108/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...Pzp poprzez dokonanie oceny oferty lnvestin w sposób sprzeczny z opisem kryterium „koncepcja badawcza” oraz nierówne w tym zakresie traktowanie wykonawców biorących udział w postępowaniu; - art. 7 ust. 3 Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej...

 • KIO 1101/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... nie stanowi uchybienia wymaganiom SIWZ i nie oznacza niezgodności oferty z treścią SIWZ, w ocenie Izby, oznacza nierówne traktowanie wykonawców. Inni wykonawcy bowiem już na etapie składania ofert musieli wywiązać się z obowiązku zaoferowania konkretnego...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 ustawy, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, przejawiające się w bezpodstawnym odrzuceniu oferty Odwołującego oferującego najniższa cenę, co naruszyło zasady uczciwej...

 • KIO 1048/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... jej treść odpowiada SIWZ; 2. naruszenie art. 7 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 Ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców i dokonanie wyboru oferty Sevenet, pomimo, że oferta Sevenet nie jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert złożonych w postępowaniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij