• KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...iż tłumacz działający na zlecenie zamawiającego sam nie popełni błędu, co w konsekwencji spowoduje nierówne traktowanie wykonawców. Przerzucenie odpowiedzialności za tekst tłumaczenia na barki Zamawiającego jest niedopuszczalne ze względów celowościowych i...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... nie podjęto jakichkolwiek działań w tym zakresie. {ad pkt 4 listy zarzutów} Odwołujący zarzucił Zamawiającemu nierówne traktowanie wykonawców, które polegało na całkowicie odmiennym sposobie oceny złożonych ofert. W przypadku oferty Odwołującego, pomimo...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... oferty, arbitralnie założył, że oferta Odwołującego jest niekompletna i ją odrzucił. Odwołujący podał, że na nierówne traktowanie Wykonawców i nowe warunki oceny ofert wskazuje okoliczność, iż pomimo wskazania producenta (monitora i stacji roboczej) i...

 • KIO 2685/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... zamówienia wykonawcy ECM C. M. wybranemu niezgodnie z przepisami Pzp, 4) art. 7 ust. 1 Pzp - nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny oferty. Z ostrożności, na wypadek gdyby Izba nie uznała...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... publicznych w podmiocie wewnętrznym są często nierówne i powstaje problem skutecznej kontroli spełniającej przesłanki... instytucje zamawiające zapewniają równe i niedyskryminacyjne traktowanie wykonawców oraz działają w sposób przejrzysty i proporcjonalny...

 • KIO 2482/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... odrzucenia oferty Siemens stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców (dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień SIWZ). Do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego przystąpił wykonawca...

 • KIO 2522/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...1 i 3 ustawy P.z.p. poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez nieuzasadniony wybór oferty IMD, zaniechanie odrzucenia oferty IMD, a w ślad za tym...

 • KIO 2477/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... nie mogli wywodzić, że dostarczenie certyfikatu wandaloodporności klasy IK09 było fakultatywne. Taka dowolność powodowałaby nierówne traktowanie Wykonawców, a mianowicie Wykonawcy posiadający 8 certyfikat IK09 tablic typ 1 byliby zobligowani dostarczyć go...

 • KIO 2466/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... do przedsięwzięcia celem skutecznego złożenia oferty Zamawiającemu, 4. art. 7 ust. 1 i 2 Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców przejawiające się w tym, że Zamawiający uznał ofertę Odwołującego za złożoną po terminie, mimo, że została złożona...

 • KIO 2433/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... warunków zamówienia w obecnym brzmieniu, uniemożliwi to odwołującemu złożenie oferty czy też spowoduje nierówne traktowanie względem innych wykonawców. Faktem jest, że specyfika tego zamówienia wymusza na wykonawcach wdrożenia dużego zaangażowania...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”). Zamawiającemu zarzucił naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców; 2. art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp i pozostającego z nim w związku art. 89 ust. 1...

 • KIO 2344/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... o przedłużenie terminu związania ofertą. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców biorących udział w tym postępowaniu odwołujący podał, że w piśmie z 08.11.2018 r. – zawiadomienie o wyborze...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... w gorszej sytuacji, niż wykonawca z niepewną ceną. W ocenie Izba taki stan faktyczny powoduje, że zamawiającemu można przypisać nierówne traktowanie wykonawców. Mając na uwadze powyższe Izba orzekła jak w sentencji na podstawie art. 192 ust. 1, 2 i 3 pkt...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... w ofercie; 2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezapewnienie zachowania uczciwej konkurencji w Postępowaniu, tj. nierówne traktowanie wykonawców i prowadzenie Postępowania w sposób naruszający uczciwą konkurencję; 3) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez...

 • KIO 2269/18, KIO 2290/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... Pzp); 3. zaniechanie czynności wyboru oferty jako najkorzystniejszej złożonej przez Odwołującego, 4. nierówne traktowanie wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania oraz brak zachowania zasady uczciwej konkurencji podczas badania treści...

 • KIO 2210/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie Odwołującego i odrzucenie jej oferty, podczas gdy: a) oferta ta nie ...zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ...

 • KIO 2186/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...jednocześnie nie ponosząc kosztów utrzymania własnego silnika nie muszą ich uwzględniać w cenie, co powoduje nierówne traktowanie wykonawców. Wnieśli o oddalenie odwołania wskazując, że gdy dostawca używa zewnętrznego silnika graficznego, to prawdopodobnie...

 • KIO 2076/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ...p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 p.z.p. (nierówne traktowanie) oraz prowadziłoby naruszenia zasady uczciwej konkurencji {art. 7 ust. 1 p...współpracy oprogramowania e-usług z bazą systemu HIS. Żaden z wykonawców (poza GABOS Software) nie zna struktury baz danych ...

 • KIO 2111/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...Sp. z o.o. dla części nr 4; 4. art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania oraz brak zachowania zasady uczciwej konkurencji podczas badania treści złożonych ofert. W oparciu o powyższe...

 • KIO 2133/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców (dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień SIWZ). 6 Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 3 1) art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a w szczególności odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego w sytuacji, w której oferta ta nie podlega...

 • KIO 2072/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... wymogu. Według Odwołującego - pozostawienie zapisu SIWZ w obecnym brzmieniu stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 i nierówne traktowanie wykonawców. IV. Zarzut przeciwko pozostałym naruszeniom. 1. Odwołujący zarzucił, że Zamawiający naruszył art. 25 ust. 1 Pzp...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., który nie odpowiada opisanemu w siwz przedmiotowi zamówienia. Zamawiający poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców naruszył przepisy ustawy Pzp i nie odrzucił oferty wykonawcy Ekopomiar będąc do tego zobligowanym...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... dowolnej oceny spełnienia warunku, a co za tym idzie nierówne traktowanie. Odwołujący w zakresie punktu 6, 7, 8 formularza...sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ...

 • KIO 2022/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... ust. 1 i 3 ustawy przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie wykonawców, a to poprzez nieuzasadnione odrzucenie oferty odwołującego, w ślad za tym zaniechanie wyboru oferty...

 • KIO 1917/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, utrudnianie dostępu do rynku, rażąco nierówne traktowanie wykonawców, poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ..., działanie Zamawiającego w sposób rażący naruszyło przepis art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu i prowadzenie tego postępowania w sposób nie gwarantujący zachowania uczciwej konkurencji. Praktyka polegająca...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... nie byliby związani ofertą i ich oferta nie byłaby zabezpieczona wadium. Oznaczałoby to, bowiem przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców, a w konsekwencji naruszałoby podstawą zasadę zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ZamPublU...

 • KIO 1844/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... dla odbiorców detalicznych 3. art. 7 ust. 1 Pzp poprzez brak zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu i nierówne traktowanie wykonawców co przejawiło się w tym, że: a. zbliżona cena zaoferowana przez innego oferenta nie została uznana za...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...krótszego wykonania umowy niż w okresie 7-letnim stwarza nierówne szanse w dostępie do zamówienia publicznego wykonawcom,... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij