• KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., że żądanie od dostawcy certyfikatu potwierdzającego spełnianie normy 27001 jest żądaniem nadmiarowym i powodującym nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. Norma ISO 27001 jest normą, którą w pierwszej kolejności powinien stosować podmiot, który w...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...wstawienie ich wyniku do oferty wykonawcy BCAST, nie wskazuje na uprzywilejowanie tego wykonawcy i tym samym na nierówne traktowanie wykonawców. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli...

 • KIO 842/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... Warunków Zamówienia. Zaniechanie odrzucenia oferty Mediso stanowi również naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców (dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień SIWZ). 7 Wykonawca Mediso Polska Sp. z o.o. z siedzibą...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Odwołującego, analogiczny charakter sytuacji - brak odrzucenia przez Zamawiającego oferty złożonej przez spółkę 4Visions wskazywał na nierówne traktowanie wykonawców, a co za tym idzie, stanowi naruszenie art. 7 Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe należy...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ..., które nie spełniają przesłanek definicji legalnej tajemnicy przedsiębiorstwa. 3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i niezachowanie uczciwej konkurencji podczas czynności badania i oceny ofert i dokonanie wyboru oferty...

 • KIO 813/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...z o.o. stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, bowiem sankcjonuje nierówne traktowanie wykonawców i dopuszcza wybiórcze egzekwowanie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. II Stanowisko Zamawiającego Zamawiający...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... w ogłoszeniu o zamówieniu w tym wymogi w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych; 3) nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego powodując niezachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... pzp {lista zarzutów}: 1. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 – przez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty Mostostal Zabrze, pomimo że treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... 4 i art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Deral-Dez, mimo że zawiera ona... upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o...

 • KIO 805/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  .... 1 ustawy Pzp poprzez nie zapewnienie zachowania zasad uczciwej konkurencji w postępowaniu, a także nierówne traktowanie wykonawców oraz prowadzenie postępowania niezgodnie z zasadami przejrzystości - poprzez odrzucenie oferty, która nie powinna podlegać...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców w Postępowaniu oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności z uwagi na poprawianie treści ofert Hyundai oraz Skoda w znacznym...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... oferta nie Sygn. akt: KIO 586/18 KIO 591/18 15 byłaby zabezpieczona wadium. Oznaczałoby to, bowiem przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców, w konsekwencji naruszałoby podstawową zasadę zamówień publicznych wyrażoną w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...; z ostrożności naruszenie 6. art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 26 ust. 6 Pzp przez nierówne traktowanie wykonawców i przyjęcie, że Odwołujący podlega wykluczenia nawet jeśli samodzielnie wykaże spełnienie warunku udziału w Postępowaniu, podczas gdy inni...

 • KIO 533/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... równie profesjonalnym, ale mniejszym od podmiotu dominującego na rynku. Obecna treść pkt 4.3 SIWZ powoduje nierówne traktowanie wykonawców, ponieważ faworyzuje podmioty duże (a właściwie jeden). Wskazywał, że konkurencja pomiędzy wykonawcami będzie miała...

 • KIO 392/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... świadomym i zamierzonym. 4. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 – przez nierówne traktowanie wykonawców tj. weryfikowanie w zakresie kryterium doświadczenie osoby w rozliczaniu i kontroli realizacji projektów inwestycyjnych oferty Odwołującego, a...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...do wyjaśnień w związku z podejrzeniem wystąpienia rażąco niskiej ceny, co jednoznacznie wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców przez Zamawiającego, którego przejawem było odrzucenie jedynie oferty Odwołującego. W zakresie pkt 2 twierdzeń Zamawiającego...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... z przyjętym przez Zamawiającego opisem oceny ofert, ale również wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców. Zamawiający stosując wobec części wykonawców nieokreślony w postępowaniu, a tym samym nieznany wykonawcom opis oceny wskazanego kryterium...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 4 p.z.p. i art. 90 ust. 3 p.z.p. sformułowanego jako nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Deral - Dez pomimo, że zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...to oferta odwołującego uzyskała de facto najwyższą punktację; 4) nierówne traktowanie uczestników ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, a co...zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami ...

 • KIO 258/18, KIO 263/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... do udziału w postępowaniu, to jednak przyjęcie odmiennych reguł względem Odwołujących 1 stanowiłoby nierówne traktowanie wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, których podmiotowa weryfikacja odbywałaby się na innych warunkach...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  .... 87 ust. 1 i ust. 2 pkt 2-3 ustawy w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji i proporcjonalności z uwagi na poprawianie treści ofert Hyundai oraz Skoda w znacznym...

 • KIO 233/18, KIO 234/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... Odwołującego, mimo, iż jej treść jest zgodna z treścią ustawy; 3. Art. 7 ust 1 PZP poprzez nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, polegające na wykluczeniu Odwołującego oraz odrzuceniu jego oferty mimo, iż nie zachodziły ku temu...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  .... 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp potwierdziły się, a to z uwagi na okoliczność, iż nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie skutków wyrażonego przez nich oświadczenia woli dotyczącego stawki...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie Wykonawców w Postępowaniu w tym w szczególności poprzez zaniechanie badania i oceny oferty Odwołującego przed jej...

 • KIO 151/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Odwołującego, której treść jest zgodna z treścią ustawy; (3) art. 7 ust 1 Pzp z uwagi na nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, polegające na wykluczeniu Odwołującego oraz odrzuceniu jego oferty, pomimo że nie zachodziły ku temu...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”], przez nierówne traktowanie wykonawców biorących udział w postępowaniu i niedopuszczenie do przeprowadzenia prezentacji demonstracyjnej wersji oferowanego Systemu Bibliotecznego, mimo iż zestaw...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... konkretnej stawki podatku VAT, nie jest zatem możliwe sanowanie ofert w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Przez nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu oraz naruszenie uczciwej konkurencji - doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 15 ustawy Pzp i w...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... dokonanie oceny oferty wykonawcy Odwołującego w sposób sprzeczny z opisem kryterium „Koncepcja wykonania” oraz nierówne traktowanie wykonawców w tym zakresie, ponieważ Odwołujący wycofał tak sformułowany zarzut na posiedzeniu. Skład orzekający zauważył...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... opinii odwołującego (w tym zakresie powołał się na załącznik nr 9). Okoliczność taka wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców. Odwołujący argumentował, że także inne okoliczności powodują uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości oceny oferty...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  .... 1. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku z naruszeniem art. 90 ust. 1 ustawy pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie wezwania wykonawcy Jerzego Łukasik DERAL - DEZ o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij