• KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ..., naruszył wyrażoną w art. 7 ustawy Pzp zasadę równego traktowania wykonawców. Ad.3. Zarzut niezaoferowania materiału kontrolnego KJ Triage BNP, firmy... w odwołaniu. W odwołaniu Odwołujący wskazując na nierówne traktowanie, odniósł go do zarzutu nr 2 i podał...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...nr 4/,  art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie Postępowania w sposób naruszający uczciwą konkurencję i nierówne traktowanie wykonawców przejawiające się na stosowaniu względem Pirios S.A. innych warunków udziału w Postępowaniu niż określone w SIWZ i...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... Pzp poprzez przygotowanie i prowadzenie Postępowania w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji i powodujący nierówne traktowanie wykonawców poprzez wybór konkretnego rodzaju magazynu służącego do świadczenia usług magazynowania oleju napędowego bez...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...tej normy wobec oferty przystępującego Unisoft. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 ustawy przez nierówne traktowanie wykonawców. Zarzut nie potwierdził się. Izba ustaliła, że zamawiający prawidłowo ocenił, że oferta przystępującego Unisoft...

 • KIO 1861/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... oceny przez Zamawiającego, 4. przepisu art. 7 w związku z art. 92 ust. 1 p.z.p. - poprzez nierówne traktowanie wykonawców i prowadzenie postępowania bez poszanowanie zasad uczciwej 4 konkurencji i przejrzystości postępowania, 5. przepisu art. 8 p.z.p...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...naruszenia art. 7 ust. 1 poprzez nierówne tratowanie wykonawców. W poprzednim postępowaniu na podobne zamówienie ... zamówienia publicznego, jaką jest zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, o której mowa w art. 7 ust. 1...

 • KIO 1761/17, KIO 1765/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...: Sygn. akt KIO 2298/13, Sygn. akt KIO 2299/13 oraz 2320/13 i wskazywanie w tym zakresie na nierówne traktowanie wykonawców. Po pierwsze, przywołane orzeczenie, mimo tożsamości co do przedmiotu zamówienia oraz zamawiającego, różni się istotnie stanem...

 • KIO 1819/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... art. 87 ust. 1 Pzp – przez zaniechanie ich zastosowania przy ocenie ofert wykonawców JM-TRONIC oraz CARBOAUTOMATYKA, co spowodowało nierówne traktowanie wykonawców i utrudnianie uczciwej konkurencji, przez m. in. bezkrytyczne przyjęcie przez Zamawiającego...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... i płatności, dopiero po upływie terminu składania ofert a zatem uznanie tej osoby oznaczać będzie nierówne traktowanie wykonawców, Zamawiający odwołał się do przedstawionej wyżej rozbudowanej argumentacji dotyczącej możliwości wskazania nowej osoby na...

 • KIO 1786/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... w ofercie wartość oferty brutto nie obejmuje jedynie opłat należnych wykonawcy z tytułu wykonania umowy, ale również podatek VAT. Nierówne traktowanie wykonawców znalazło swój wyraz w fakcie, iż ocena oferty spółki I.B. sp. z o.o. w N. dokonana została...

 • KIO 1767/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... jest niezgodna z SIWZ lub też zawiera błędy w obliczeniu ceny, art. 7 ust 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i naruszenie zasad konkurencyjności, w szczególności przez wybór jako najkorzystniejszej oferty, która zgodnie z zapisami SIWZ i...

 • KIO 1590/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję poprzez nierówne traktowanie uczestników postępowania albowiem zamawiający dokonał...

 • KIO 1697/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... braku uzasadnienia faktycznego i prawnego, 3) art. 7 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy przez nierówne traktowanie wykonawców i prowadzenie postępowania bez poszanowanie zasad uczciwej konkurencji; 4) art. 8 ustawy naruszenie zasady jawności postępowania o...

 • KIO 1645/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...Izba nie znalazła również podstaw do uwzględnienia zarzutu naruszenia art. 7 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, poprzez nierówne traktowanie wykonawców z uwagi na zupełnie inny sposób oceny wyjaśnień Odwołującego i Wykonawcy PLL LOT S.A. Pomijając fakt, że...

 • KIO 1689/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ... Wykonawcę w przepisanym terminie zapytania do Zamawiającego oraz poprzez nierówne traktowanie wykonawców przez Zamawiającego, albowiem Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania innych wykonawców pomijając odpowiedź na pytanie Odwołującego. W związku z...

 • KIO 1568/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz poprzez nierówne traktowanie 3 wykonawców, jak również poprzez naruszenie zasad proporcjonalności i przejrzystości, a co za tym idzie, poprzez...

 • KIO 1476/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... usługi na pewien zakres prac i określoną wartość usług. Ocena oferty, jaką zaproponował Zamawiający, stanowi nierówne traktowanie wykonawców i jako takie stanowi naruszenie podstawowej zasady udzielania zamówienia wyrażonej w art. 7 ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 1463/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  ...najkorzystniejszej w części 27. zamówienia oferty Odwołującego. 7. Art. 7 ust. 1 i 2 pzp – przez nierówne traktowanie wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania oraz brak zachowania zasady uczciwej konkurencji Sygn. akt KIO 1463/17 4 podczas...

 • KIO 1514/17

  Orzeczenia KIO, 01-08-2017

  .... 1 i 3 przez przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję oraz nierówne traktowanie wykonawców oraz przez wybór oferty Wykonawcy w sposób niezgodny z przepisami ustawy, który podlega wykluczeniu, a którego...

 • KIO 1489/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób nie zapewniający zachowania uczciwej konkurencji i nierówne traktowanie wykonawców. Odwołujący stwierdził, że wymagane parametry techniczne oferowanych urządzeń zawarte w Zestawieniu Parametrów...

 • KIO 1292/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ... doręczonego innym wykonawcom w jednakowej formie, art. 7 ust. 1 i ust. 3 PZP, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, polegające na celowym zaniechaniu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy z Odwołującym, tj. wykonawcą którego oferta...

 • KIO 1366/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  .... 1 pkt 2 – przez bezprawne odrzucenia oferty Odwołującego. 2. Art. 7 ust. 1 i 3 – przez nierówne traktowanie wykonawców oraz dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem obowiązujących przepisów. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i...

 • KIO 1349/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... prawa: a) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty Centrum Komputerowego Planeta M. D., pomimo że treść tej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... trwałości kół monoblokowych pojazdów dwuczłonowych i pięcioczłonowych na koła monoblokowe napędne oraz koła monoblokowe toczne co stanowi nierówne traktowanie wykonawców, 2. art. 7 oraz art. w związku z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 1211/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... w dniu 13.06.2017 r. (e-mailem). Zarzucił naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, przejawiające się w bezpodstawnym odrzuceniu oferty Wykonawcy oferującego najniższą cenę, co naruszyło zasady uczciwej konkurencji, 2) art...

 • III Ca 452/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2017

  ... i odrzucenie oferty Odwołującego. 3. art. 7 ust. 1 - przez zaniechanie jego zastosowania i nierówne traktowanie wykonawców. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie zamawiającemu: 1. unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej; 2...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...maszyn producentów: T., H., P., D. Zamawiający postawił nierówne warunki uczestnictwa zdając sobie sprawę, że na rynku są ... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i ...

 • KIO 1155/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... zamówienia w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców, w szczególności poprzez dopuszczenie do udziału w realizacji zamówienia wykonawców posługujących się urządzeniami pochodzącymi wyłącznie od jednego...

 • KIO 1150/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... postępowania o udzielenie zamówienia z naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców; 2. art. 7 ust. 1 przez zaniechanie stosowania wskazanego przepisu i nierówne traktowanie wykonawców w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 3 i 10 oraz...

 • KIO 1067/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...do odwołującego doszło do naruszenia ww. norm z uwagi na nierówne traktowanie oraz bez zachowania zasady uczciwej konkurencji, w konsekwencji czego doszło... jak jawność postępowania oraz równe traktowanie wykonawców i zachowanie uczciwej konkurencji, nakłada...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij