• KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  .... 91 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Pzp potwierdziły się, a to z uwagi na okoliczność, iż nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie skutków wyrażonego przez nich oświadczenia woli dotyczącego stawki...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie Wykonawców w Postępowaniu w tym w szczególności poprzez zaniechanie badania i oceny oferty Odwołującego przed jej...

 • KIO 151/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... Odwołującego, której treść jest zgodna z treścią ustawy; (3) art. 7 ust 1 Pzp z uwagi na nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, polegające na wykluczeniu Odwołującego oraz odrzuceniu jego oferty, pomimo że nie zachodziły ku temu...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) [dalej „ustawa Pzp”], przez nierówne traktowanie wykonawców biorących udział w postępowaniu i niedopuszczenie do przeprowadzenia prezentacji demonstracyjnej wersji oferowanego Systemu Bibliotecznego, mimo iż zestaw...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... konkretnej stawki podatku VAT, nie jest zatem możliwe sanowanie ofert w trybie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Przez nierówne traktowanie wykonawców w postępowaniu oraz naruszenie uczciwej konkurencji - doszło do naruszenia art. 7 ust. 1 15 ustawy Pzp i w...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... dokonanie oceny oferty wykonawcy Odwołującego w sposób sprzeczny z opisem kryterium „Koncepcja wykonania” oraz nierówne traktowanie wykonawców w tym zakresie, ponieważ Odwołujący wycofał tak sformułowany zarzut na posiedzeniu. Skład orzekający zauważył...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... opinii odwołującego (w tym zakresie powołał się na załącznik nr 9). Okoliczność taka wskazuje na nierówne traktowanie wykonawców. Odwołujący argumentował, że także inne okoliczności powodują uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości oceny oferty...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  .... 1. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp w związku z naruszeniem art. 90 ust. 1 ustawy pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie wezwania wykonawcy Jerzego Łukasik DERAL - DEZ o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy pzp...

 • KIO 2707/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. Zarzut naruszenia tego przepisu poprzez ograniczenie konkurencyjności i nierówne traktowanie w tym postępowaniu nie może...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... uwzględnia wszystkie postanowienia SIWZ, a w odniesieniu do pozostałych ofert jedynie niektóre z nich, stanowi nierówne traktowanie wykonawców i godzi w uczciwą konkurencję. Powołane zasady wymagają bowiem stosowania jednakowych miar, w tym przypadku...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... BOS [zarzut nr 5]; 6) art. 7 w związku z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez nierówne traktowanie wykonawców i prowadzenie postępowania bez poszanowanie zasad uczciwej konkurencji i przejrzystości postępowania [zarzut nr 6]. W związku z podniesionymi...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3. Art. 7 ust. 1 w zw. z naruszeniem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie wezwania wykonawcy Memfis o udzielenie wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp; 4. Art. 7 ust...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... uwzględnia wszystkie postanowienia SIWZ, a w odniesieniu do pozostałych ofert jedynie niektóre z nich, stanowi nierówne traktowanie wykonawców i godzi w uczciwą konkurencję. Powołane zasady wymagają bowiem stosowania jednakowych miar, w tym przypadku...

 • KIO 2408/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... i prawnego dla dokonanej przez Zamawiającego oceny punktowej wykonawców; 4. Art. 7 ust 1 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców w przedmiotowym postępowaniu, polegające na nieodrzuceniu ofert wykonawców Elektromontaż i Agat, oraz na wyborze...

 • KIO 2471/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...dla części nr 2 (przez co naruszono art. 91 ust. 1 ustawy pzp); Zarzut nr 4. Nierówne traktowanie wszystkich wykonawców w trakcie prowadzonego Postępowania oraz brak zachowania zasady uczciwej konkurencji podczas badania treści złożonych ofert, co powoduje...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...ustawy. Zaniechanie odrzucenia oferty tego wykonawcy oraz nierówne traktowanie podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ... zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i...

 • KIO 2441/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... art. 7 ust. 1 oraz art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez niezachowanie uczciwej konkurencji oraz nierówne traktowanie wykonawców, w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie czynności odrzucenia...

 • KIO 2415/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty CT ALFA pomimo, że treść tej oferty nie odpowiada treści SIWZ Izba ustaliła i zważyła co...

 • KIO 2406/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... któremukolwiek Wykonawcy dodatkowych możliwości, takich jak np. kilkukrotna możliwość składania dokumentów, stanowi nierówne traktowanie Wykonawców. W świetle powyższego Izba uznała za uzasadniony zarzut dotyczący braku potwierdzenia spełnienia parametru...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... wnosił już odwołanie, zarzucając jednak przyznanie przez zamawiającego - zbyt małej ilości punktów, a tym samym nierówne traktowanie wykonawców. Zdziwienie odwołującego budziło, że zamawiający w odpowiedzi na odwołanie A. M. twierdził z jednej strony (tak...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... w dniu 19.09.2017 roku zmiany SIWZ. Zamawiający podniósł, iż stanowi to naruszenie art. 7 ustawy poprzez nierówne traktowanie wykonawców, tj. brak dostępu do udzielonych informacji wszystkim wykonawcom oraz naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy poprzez...

 • KIO 2335/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... bezpieczeństwa. Jaskrawo na tym przykładzie widać nierówne traktowanie stron postępowania przez zamawiającego, mimo że ... zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości...

 • KIO 2294/17

  Orzeczenia KIO, 16-11-2017

  ...Zamawiającym. Odwołujący nie wykazał także jakichkolwiek okoliczności wskazujących na działanie Zamawiającego ukierunkowane na nierówne traktowanie ww. wykonawców w postępowaniu w porównaniu z Odwołującym. Dodatkowo sam Odwołujący przyznał na rozprawie, że...

 • KIO 2253/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...Odwołującego wykazane. Odwołujący podnosił, że nierówne traktowanie miało polegać na tym, że...Zamawiającego w spornym zakresie nie miały bowiem żadnych znamion nierównego traktowania wykonawców. W konsekwencji nie doszło do zarzucanego naruszenia art. 91 ust...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  .... skarga. Odwołujący Gülermak podnosi, że Zamawiający w sposób rażący naruszył art. 7 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców w sytuacji, w której złożyli porównywalne oferty i zaniechanie przeprowadzenia procedury badania rażąco niskiej ceny w...

 • KIO 2184/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... konkurencję do jednego podmiotu funkcjonującego na rynku usług serwisowych tego rodzaju urządzeń i powoduje nierówne traktowanie potencjalnych wykonawców. Wykonawca nieautoryzowany nie będzie w stanie przygotować wyceny bez podania rażąco niskiej ceny...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ...1 Ustawy PZP. Powyższe dowodzi, iż Zamawiający naruszył również art. 7 ust. 1 Ustawy PZP poprzez nierówne traktowanie Wykonawców, tj. wadliwy wybór oferty podlegającej odrzuceniu i uniemożliwienie zdobycia zamówienia przez Odwołującego, który złożył ofertę...

 • KIO 2162/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... wykluczeniu i ofertą wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu. Izba stoi na stanowisku, że taki sposób prowadzenia oceny ofert stanowi nierówne traktowanie wykonawców i narusza art. 7 ust. 1 i 3 ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 24 ust. 1...

 • KIO 2097/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... wykonawcy są związani i takie, którymi wykonawcy nie są związani, co by oznaczało sprzeczne z ustawą przyzwolenie na nierówne traktowanie wykonawców. Stosownie do przepisu art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę gdy jest nieważna na...

 • KIO 2058/17, KIO 2066/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia ofert O. oraz Aksiom pomimo, że treść tych ofert nie odpowiada treści SIWZ, art. 7 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij