• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... uznane za niewystarczające do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu co nie oznacza, iż podane informacje były nieprawdziwe. Przystępujący podkreśla, że uznawał to doświadczenie za wystarczające do spełnienia warunku, którego to poglądu nie...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... wycenę. W tym zakresie twierdzenia Odwołującego są nieprawdziwe. Złożony wraz z odwołaniem dowód – pismo ... z ofertą. Niemniej jednak, w ocenie Zamawiającego, zastrzeżone przez T. informacje zasługują na ochronę wynikającą z art. 8 ust. 3 Pzp. Uzasadnienie...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... po drugie o wyjaśnienia do wykonawcy, a po trzecie o informację od wystawcy referencji. Z treści wszystkich tych dokumentów wynika, iż...że oświadczenie złożone przez Przystępującego w JEDZ jest nieprawdziwe, bowiem Pirios jak wynika ze złożonych dokumentów,...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... w powyższym dokumencie są według odwołującego K. nieprawdziwe, gdyż jak wynika z innego dokumentu referencji ...Dlatego też jeżeli wykonawca przedstawi w złożonych przez siebie oświadczeniach informacje w sprzeczności z faktami, a fakty prawdziwe są łatwe...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... powyższe wezwanie są irrelewantne dla sprawy. Za nieprawdziwe uznać należy zarzuty Odwołującego jakoby Zamawiający 11 maja...A. A. L. zignorowała otrzymaną 11 maja 2017 roku informację i nie przekazała żądanych przez Zamawiającego dokumentów na temat braku...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania Wykonawcy ZAMEP i uznania jego oferty za odrzuconą w sytuacji, gdy złożył on nieprawdziwe informacje, co do masy oferowanego silnika Sh500H4D produkcji EMIT S.A. nie przekraczającej 6000 kg, w sytuacji, gdy...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...został również art. 24 ust. 1 pkt 16 poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania konsorcjum T., które podało nieprawdziwe informacje wskazujące, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, a nieprawdziwość ta jest oczywista i jedynie działanie celowe lub...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Z zasad logiki i doświadczenia życiowego wynika, że odwołujący nie miał żadnego interesu, aby podawać błędne, czy nieprawdziwe informacje co do posiadanych uprawnień przez konkretne osoby. W toku postępowania odwołujący po zorientowaniu się o zaistniałej...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp, zgodnie z którą nie podlega wykluczeniu wykonawca, który złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, jeżeli uczynił to po raz pierwszy tzn. nie był wzywany do...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... ona dotyczyć także deklaracji wykonawcy odnoszących się do przyszłego stanu rzeczy, a zatem jest ona szersza n\ż „informacje nieprawdziwe". 4.21 W tym miejscu Odwołujący pragnie podkreślić, że złożenie nieprawdziwych informacji w ofercie Konsorcjum P. nie...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... Sp. z o.o. w tych pozycjach zawierała odpowiednio informacje: producent – Margomed, nazwa handlowa w poz. 10: ...to, że oświadczenie Wykonawcy oraz producenta strzykawek jest w tym zakresie nieprawdziwe. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych ...

 • KIO 1954/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Unii Europejskiej nr 2017/S 120-242266. Informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania(czynność...Transactor z postępowania, pomimo iż Wykonawca ten złożył nieprawdziwe oświadczenie, co do roku produkcji urządzenia, wprowadzając Zamawiającego...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... jakoby ww. wykonawca nie wykazał już na etapie składania oferty, dlaczego objęte przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa było nieprawdziwe. Ww. wykonawca już wraz z ofertą złożył stosowne zastrzeżenia, które poczyniono w dwóch miejscach...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...ocenie Izby nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia, że wykonawca złożył w omawianym zakresie świadomie nieprawdziwe informacje lub że wprowadził zamawiającego w błąd skład orzekający stwierdza, że dokument przedstawiony przez przystępującego zamawiającemu...

 • KIO 1833/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... wskazują na brak udowodnienia przez odwołującego, że oferta wykonawcy wybranego/przystępującego po stronie zamawiającego zawiera także nieprawdziwe informacje wskazujące na konieczność zastosowania w stosunku do wykonawcy wybranego art.24 ust.1 pkt 16 czy...

 • KIO 1847/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... trybie art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17. IV. ZARZUT ZANIECHANIA WYKLUCZENIA D. I. Wykonawca D. I. także podał nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na wynik postępowania. Chodzi o zamówienie dla E., która nie jest instytucją zatrudniającą min 3000 osób. W...

 • KIO 1852/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  .... 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wybór oferty wykonawcy, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na przebieg postępowania, 3. art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 i 3, poprzez...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... czas na złożenie informacji. Nie jest winą Zamawiającego fakt, że Odwołujący chcąc uzyskać zamówienie publiczne, przedstawiał nieprawdziwe informacje, których nie był w stanie na żadnym etapie Postępowania potwierdzić. Zamawiający miał prawo do uznania za...

 • KIO 1792/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... przy rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy. W konsekwencji, powyższego stanowiska Izby, trudno jest przyjąć, że Przystępujący podał nieprawdziwe informacje, które skutkowałyby wykluczeniem go z przetargu. Izba uznała, że Odwołujący nie udowodnił, że treść...

 • KIO 1818/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... usług), w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Odwołujący stwierdził, że skoro oferta C. zawiera nieprawdziwe informacje, to jej złożenie wypełnia przesłankę określoną w powyższym przepisie, a tym samym powinna ona podlegać odrzuceniu...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... w rzeczywistości nim nie dysponują. Konsorcjum Comarch przyznało zatem wyraźnie, że wskazało w formularzu JEDZ nieprawdziwe informacje. Wskazane informacje mogły mieć w ocenie odwołującego również istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w...

 • KIO 1613/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...miał podstaw do uznania, że podane wartości są nieprawdziwe. - odnosząc się do kolejnego zarzutu odwołania dotyczącego...przedstawione na rozprawie w dniu 7 września 2017 roku jako informacje jawne. 19 Biorąc pod uwagę powyższe rozważania i ustalenia,...

 • KIO 1813/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... § 6 Umowy, wykonawca będzie zobowiązany do składania oświadczeń o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę, a nieprawdziwe informacje w tym zakresie będą skutkowały kontrolą i karami umownymi, co oznacza, że wykonawcy muszą zatrudnić wymagane osoby na...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...2017 roku o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych; jest nieprawdziwe z uwagi na istniejącą począwszy od 1 lutego 2017 r. zaległość...dalej "kryteriami selekcji" lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych ...

 • KIO 1754/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... opierać na założeniu, że zamawiający może złożyć nieprawdziwe oświadczenia, co ocenić należy jako nieuczciwe i niedopuszczalne...przed północą w przepisanej formie, przesłać Poręczycielowi informacje o zatrzymaniu wadium.” W przedmiotowym stanie faktycznym...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... o art. 87 ust. 2 pkt 3 P.z.p. o ile informacje w tym zakresie nie wynikają z treści złożonej oferty. Odwołujący powołał się na ...oświadczenia złożone przez wykonawców w formularzu były nieprawdziwe, jak również twierdzenia dotyczące nieokreślonego zakresu ...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ..., jako podstawa zarzutu zaniechania wykluczenia G.D. na mocy art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Odwołujący wskazał na nieprawdziwe informacje mające wprowadzać Zamawiającego w błąd co do wykazania, iż G.D. spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności...

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... przez wykonawcę nieprawdziwych informacji - jest przepis art. 24 ust. 1 pkt 16 i oraz pkt 17 ustawy Pzp. Nieprawdziwe informacje – oraz skutek ich złożenia – opisane poprzednio w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, obecnie podzielone zostały...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... sp. z o.o. doświadczenia, którym nie dysponuje, stanowi podstawę do uznania, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mogące wpływać na wynik. Nie budzi wątpliwości wpływ na wynik postępowania spowodowany złożeniem nieprawdziwych informacji. Przejawia...

 • KIO 1653/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... wykluczenia z postępowania wykonawcy UNIBEP S.A., pomimo tego, że wykonawca ten przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje oraz informacje wprowadzające w błąd, co miało istotny wpływ na wybór najkorzystniejszej oferty, tj. doświadczenia kierownika...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij