• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...lutego i 6 marca 2017 r. panel przekazał skarżącej dodatkowe informacje. Skarżąca przedstawiła swoje uwagi w pismach z dnia 15 ..., dokumenty przekazane audytorowi w ramach audytu były nieprawdziwe i zostały one sporządzone na żądanie przedstawiciela ISHR...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... WYKLUCZENIA SEPC Z UWAGI NA WPROWADZENIE ZAMAWIAJĄCEGO W BŁĄD W ocenie Odwołującego, przedstawiając Zamawiającemu informacje nieprawdziwe, mające znaczenie z punktu widzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu (a więc i całego Postępowania...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... Diamentowa 5, dalej jako „Wykonawca METABEK" lub „METABEX", pomimo faktu, że wykonawca ten podał w swojej ofercie nieprawdziwe informacje: - zawarte w wykazie do punktacji złożonym wraz z ofertą wykonawcy METABEX celem uzyskania punktów w ramach kryterium...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... o tym, iż PKO ma obowiązek udostępniać dokumenty zawierające informacje publiczne. (…) Odwołujący podtrzymuje swoje twierdzenia wyrażone w odwołaniu...Postępowaniu dotyczącego posiadania ubezpieczenia OC są nieprawdziwe, a w części dotyczą okoliczności ...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... tym samym nie mieściła się w granicach wyznaczonych przez art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Z uwagi na podane nieprawdziwe informacje Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, a oferta odrzuceniu stosownie do brzmienia art. 89...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... nie wpływają (lub nie mogą wpłynąć) na wynik postępowania, wykonawca nie powinien zostać wykluczony. Jeśli jednak nieprawdziwe informacje mogą wpłynąć na wynik postępowania (tj. rodzi się, chociażby potencjalny, skutek w postaci uzyskania korzyści z...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... o art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy. Odwołujący wskazując na treść odwołania podniósł, że AŻD przedstawiło nieprawdziwe informacje w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odwołujący argumentował, że zarówno w przypadku art. 24 ust. 1 pkt 16...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... w pkt 6.5. SIWZ. Powyższe uzasadnienie jest nieprawdziwe i sprzeczne z czynnościami, jak i oświadczeniami zamawiającego. ... o udzielenie zamówienia, w oparciu o jak najbardziej aktualne informacje. Intencja ta znalazła odzwierciedlenie zarówno w art. 26 ust...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...”, gdzie pod wyszczególnionymi wyżej wartościami dodał informację, że „Zamawiający wyraża zgodę aby wyżej..., pozostaje ona niezmienna pomimo rozcieńczenia. Tym samym nieprawdziwe jest twierdzenie Odwołującego, jakoby oferowany przez niego odczynnik...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ... Pana Wójta J. R., jego Komitet Wyborczy Wyborców R. Nasza Ojczyzna i (...) za to , że w swej ulotce wyborczej podałem nieprawdziwe informacje o Panu J. R., jako Wójcie Gminy R..” W odpowiedzi na wniosek uczestnik B. W. (1) uznał wniosek w zakresie...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...w momencie ich składania”. Odwołujący stanął także na stanowisku, że wykonawca Tarraya S.A. prawdopodobnie w sposób zamierzony podał nieprawdziwe informacje co do posiadanego doświadczenia, powołując się na usługi świadczone na rzecz spółki SG 24 sp. z o.o...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... należy, że w niniejszej sprawie wnioskodawca jednoznacznie powoływał się na to, że w treści ulotki podano konkretne nieprawdziwe informacje , dotyczące jego osoby, te związane z inwestycją w C.. W nawiązaniu do tego , należy ocenić, zawnioskował zakazanie...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... zgodna z dokumentami finansowymi załączonymi do wniosku, a tym samym prawdziwa. Wnioskodawca nie wykazał, że nieprawdziwe informacje zostały zamieszczone w jakimkolwiek innym materiale wyborczym uczestnika, a tym samym żądanie zawarte w punkcie trzecim...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... jest nieuzasadnione, a przyczyny wypowiedzenia są nieprawdziwe i pozorne. Odnosząc się do poszczególnych ...kompetencje podając, że działa na on szkodę Szpitala i rozpowszechniała informację o jego rzekomej rezygnacji z funkcji dyrektora, bowiem pozostają w...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... do zasady znacznie szerszy zakres niż pkt 16. W przypadku pkt 16, aby mogło dojść do wykluczenia wykonawcy to nieprawdziwe informacje winny dotyczyć tego, że wykonawca deklaruje, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Leków dostępne na dzień składania ofert oraz aktualne informacje zawarte w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL).” Ocenę ... zaoferowania. W tej sytuacji Izba uznała za nieprawdziwe argumenty wskazujące, że Zamawiający stworzył preferencyjne warunki ...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... wskazanych do realizacji zamówienia, były nieprawdziwe i nierzetelne. Dokonując weryfikacji oświadczenia złożonego przez odwołującego w odniesieniu do osób wskazanych na niektóre stanowiska, zamawiający uzyskał informacje, z innych oddziałów zamawiającego...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ...stanowi o wykluczeniu wykonawcy, który przestawił wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w ...pkt 16) ustawy Pzp już wprost wskazano, iż nieprawdziwe informacje dotyczyć mogą tego czy wykonawca nie podlega wykluczeniu, ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... należytego wykonania usług niezbędnych dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, a nawet podał zamawiającemu nieprawdziwe informacje w tym zakresie - wprowadził zamawiającego w błąd, co do należytego ich wykonania, pomimo, iż jako...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... przedmiotowe oświadczenie wykonawcy wywołało w jego świadomości mylny obraz rzeczywistości. Działając w oparciu o „nieprawdziwe informacje”, Zamawiający wpierw dokonał wyboru oferty Planeta Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej, by następnie konsekwentnie...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... i ilość roboczogodzin). W ocenie odwołującego za nieprawdziwe uznać należy także twierdzenie, iż wykonawca GISS ... treści wyjaśnień z dnia 10 września 2018 r., nieprawdziwą informację mającą wpływ na wynik postępowania, odwołujący uzasadnił jak niżej....

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... Pzp. Dodatkowo również przedstawienie oświadczeń w zakresie spełniania przez urządzenie wymaganych funkcji, wbrew prawdzie, stanowi informacje nieprawdziwe, które są ważne dla tego postępowania i skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Działając w...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ...numerze P/1/AZU/00034/12.” Twierdzenie to jest całkowicie nieprawdziwe, gdyż Zamawiający dokonał szacowania wartości ... żadnych możliwych do uchwycenia wartościach ekonomicznych. Takie informacje mogą być traktowane ewentualnie jako tło dla bardziej...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...odwołanie DROMAR, wskazując w wyroku w sprawie KIO 1600/18 m.in. że rozstrzygnięcie tego, czy wykonawca przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje jest przedwczesne, a Zamawiający przed dokonaniem oceny oferty ZUKTZ J. W. w kontekście art. 24 ust, 1...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... wniesienia odwołania Odwołując podniósł, że powziął informację o czynnościach Zamawiającego w dniu 11 września...skorzystał z istniejącej w jego kosztorysie „luki” składając nieprawdziwe oświadczenie, że wartości te zostały uwzględnione w cenie złożonej...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...2 czasu w zakresie prac w ramach Etapu 2 jest nieprawdziwe. Zamawiający pomija, że do Wyjaśnień 1 poza tabelą ...miesiącach z danymi wyrażonymi w dniach (rozbicie dziennie zawiera informacje o wyższym poziomie szczegółowości, np. pół roboczego tygodnia -...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... stwierdził, że powyższe twierdzenia Zamawiającego są nieprawdziwe. W treści oferty Odwołującego - Formularz ...uzasadnieniu odrzucenia oferty Zamawiający nie wskazał, skąd powziął informacje, które stały się podstawą odrzucenia oferty Odwołującego. ...

 • KIO 1866/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... w dniu 13 lipca 2018 r. Informację o podstawie do wniesienia odwołania tj. informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Odwołujący: Koncept...1 ustawy Pzp. 4 Odwołujący zwrócił uwagę, że nieprawdziwe jest, leżące u podstaw odrzucenia jego oferty, ustalenie...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... nie są bowiem 41 w żaden sposób weryfikowane. Osoba zakładająca swój profil może zamieszczać na nim dowolne informacje, nawet nieprawdziwe. Nadto, informacje te mogą być też zmodyfikowane w każdej chwili, czy nawet zhakowane. Wydruki ze stron portali...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w... przypadku nakładów najniższych ceny są najwyższe. Nieprawdziwe jest założenie Odwołującego, że formularz czarno-biały ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij