• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...lutego i 6 marca 2017 r. panel przekazał skarżącej dodatkowe informacje. Skarżąca przedstawiła swoje uwagi w pismach z dnia 15 ..., dokumenty przekazane audytorowi w ramach audytu były nieprawdziwe i zostały one sporządzone na żądanie przedstawiciela ISHR...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... należytego wykonania usług niezbędnych dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, a nawet podał zamawiającemu nieprawdziwe informacje w tym zakresie - wprowadził zamawiającego w błąd, co do należytego ich wykonania, pomimo, iż jako...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... że wykonawca nie wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, nie przesądza, że podał w tym zakresie nieprawdziwe informacje (wprowadził Zamawiającego w błąd). Zarzut naruszenia art. 22d ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprzez bezprawne przyjęcie...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też, że wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa złożył nieprawdziwe informacje, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż nie ulega wątpliwości, że...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... ofert, a co za tym idzie nie jest zobowiązany do wykluczenia HYMON z uwagi na złożone wraz ofertą nieprawdziwe informacje podane w ofercie i wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny (co obszernie opisano w uzasadnieniu), lecz uprawniony jest do automatycznego...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...R. D. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu za...” Przystępujący twierdził, że ww. stwierdzenie jest nieprawdziwe i nie zostało w żaden sposób uargumentowane. ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...w celu uzyskania zamówienia, złożyli 4 nieprawdziwe oświadczenia w postępowaniu, co dotyczy podania ... się także Przystępujący dodatkowo w toku posiedzenia. Jednocześnie, Izba wzięła pod uwagę informacje ogólnie dostępną - ogłoszenie Dz. Urz. O. P. W. E. ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... 24 maja 2018 r. W ocenie odwołującego wyjaśnienia przedstawione przez SITWM w swojej treści zawierają informacje nieprawdziwe, w zakresie jakim wykonawca ten wskazuje na nowatorski system przygotowania dokumentacji inwestycyjnej. Zarówno u odwołującego...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... O okoliczności tej jednoznacznie świadczy fakt przedłożenia dokumentu sprzed daty otwarcia postępowania sanacyjnego. Składając nieprawdziwe informacje Konsorcjum G. chciało zatem uniknąć wykluczenia z Postępowania z powodu niewykazania spełniania warunków...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... informacjami mającymi wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Oceniając w dalszej kolejności, czy Odwołujący podając nieprawdziwe informacje w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie w wyjaśnieniach złożonych 3 lipca...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 17 ustawy pzp, jako że podane nieprawdziwe informacje dotyczą przedmiotu zamówienia co ma istotny wpływ na ocenę zgodności oferty z treścią SIWZ. Rato legis tych uregulowań jest...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., a mimo to firma MPTechnology złożyła w treści wykazu dostaw nieprawdziwe oświadczenie. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ... Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał dostawy podając informację o Zamawiającym oraz nazwę zrealizowanego zamówienia”. Pismem z...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...ust 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z powyższym unormowaniem zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ 5 na wynik prowadzonego postępowania. Zamawiający winien także uchylić swoją decyzję...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...literalnego brzmienia tego przepisu można zatem wywieść, że wykluczeniu podlega również ten wykonawca, który składa nieprawdziwe informacje dotyczące oferty konkurencyjnej, chcąc wpływać na decyzje zamawiającego. Odwołujący wskazał, że przepisy przez niego...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... złożonych przez siebie oświadczeń — w ocenie Odwołującego tylko i wyłącznie z tego powodu, że musiałby złożyć kolejne nieprawdziwe informacje, które kwalifikowałby się już pod art. 297 lub 305 Kodeksu karnego. Ponadto, Przystępujący nie wyjaśnił dokładnie...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... przedmiotu zamówienia - istnieją rozsądne rozwiązanie alternatywne - szczegółowe uzasadnienie zastosowanego trybu zawiera nieprawdziwe informacje Zamawiający stwierdził, że służby policyjne w innych krajach dokonywały zamówienia śmigłowców w trybach...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ....in., że odwołujący w wyniku zamierzonego działania i rażącego niedbalstwa przedstawił zamawiającemu nieprawdziwe, wprowadzające w błąd informacje, na podstawie których zamawiający pierwotnie uznał, że wobec odwołującego nie zachodzą przesłanki wykluczenia...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp Odwołujący podniósł, że w wykazie doświadczenia p. R. wskazano nieprawdziwe informacje powodujące zawyżenie krotności pełnienia ww. funkcji, a tym samym zawyżenie punktacji. Odwołujący kwestionował doświadczenie ww. osoby w...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wszystkie twierdzenia Zamawiającego dotyczące stanu faktycznego są nieprawdziwe, niepełne i nie znajdują potwierdzenia w materiale.... Jako dowód w tym zakresie Zamawiający powołuje informacje zamieszczone na stronie internetowej. Izba analizując powyższe ...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., gdyż zdawał sobie sprawę, że w rzeczywistości nie posiada doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. Składając nieprawdziwe informacje wykonawca Atende chciał zatem uniknąć wykluczenia z postępowania z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... zamawiającego podejmowane w trakcie postępowania, ponieważ niezasadne przyznanie punktów we wszystkich podkryteriach, w których wykonawca złożył nieprawdziwe informacje, spowodowało, że uzyskał zbyt dużą liczbę punktów, a to z kolei spowodowało 19 że jego...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... uwagę ww. okoliczności i w sposób nieprawidłowy wysnuł zbyt daleki wniosek, iż członek konsorcjum Odwołującego przedstawił nieprawdziwe informacje w treści JEDZ w zakresie braku znajdowania się wykonawcy w sytuacji, w której nałożone zostało na wykonawcę...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ....1 SIWZ, a ponadto deklarując w oświadczeniu JEDZ spełnianie ww. warunku udziału w postępowaniu przedstawiło informacje nieprawdziwe, tj. niezgodne z obiektywnie istniejącą rzeczywistością. Zdaniem odwołującego, trudno przyjąć, iż wykonawca nie miał wiedzy...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... wykonawcy Control Process EPC2 Sp. z o.o. (dalej: CP) z postępowania, mimo że wykonawca ten złożył nieprawdziwe informacje, które wprowadziły Zamawiającego w błąd i które miały wpływ na wynik postępowania, a z ostrożności – wobec zaniechania wykluczenia...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...tyle dla rozliczeń i wystawienia faktury VAT będzie ono nieprawdziwe. Rozliczenie wydruków/kopii zgodnie z § 5 ust. 10...Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) zawierać miał informacje na temat łącznej, maksymalnej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia ...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ..., iż próbka membrany długotrwale magazynowana będzie przejawiała właściwości, które zadeklarował. Zarazem uznał, że nieprawdziwe informacje przedstawione w ofercie przetargowej mogły mieć wpływ na wynik postępowania, gdyż dotyczyły parametrów podlegających...

 • KIO 1413/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...powierza wykonawcy jakiekolwiek dane jest nieprawdziwe. Zamawiający na marginesie wskazał.... 1 akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz informację o sposobach uzyskania kopii tych zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...wykonawca w celu uzyskania zamówienia podał w ofercie nieprawdziwe dane w zakresie doświadczenia wykonawcy polegające na wskazaniu ...postępowaniu. Już niezależnie od tego, czy informacje przedłożone przez przystępującego są obiektywnie prawdziwe, zamawiający...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij