• KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...R. D. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Odwołujący”) informację o dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu za...” Przystępujący twierdził, że ww. stwierdzenie jest nieprawdziwe i nie zostało w żaden sposób uargumentowane. ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... informacjami mającymi wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego. Oceniając w dalszej kolejności, czy Odwołujący podając nieprawdziwe informacje w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie w wyjaśnieniach złożonych 3 lipca...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wszystkie twierdzenia Zamawiającego dotyczące stanu faktycznego są nieprawdziwe, niepełne i nie znajdują potwierdzenia w materiale.... Jako dowód w tym zakresie Zamawiający powołuje informacje zamieszczone na stronie internetowej. Izba analizując powyższe ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., gdyż zdawał sobie sprawę, że w rzeczywistości nie posiada doświadczenia wymaganego przez Zamawiającego. Składając nieprawdziwe informacje wykonawca Atende chciał zatem uniknąć wykluczenia z postępowania z powodu niewykazania spełniania warunków udziału w...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...zamówienia z wolnej ręki. Jest to stanowisko rażąco nieprawdziwe, bowiem zdecydowana większość informacji pozostała zastrzeżona. Wykonawca M, na str. 4 pisma, przedstawia sprzeczne informacje, wskazując, że wiedza, jaką dysponują Odwołujący i przystępujący...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...24 ust. 2 pkt 3 Pzp, według którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Z tego przepisu wynikało zatem, że wykluczenie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... i nieprawidłowości w funkcjonowaniu automatów. W związku z tym Mennica Polska S.A. przedstawiła Zamawiającemu nieprawdziwe informacje co do ww. usług odnośnie przedmiotu stanowiącego jej świadczenie, jak również charakteru tego świadczenia, wprowadzając...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... CMC Ravenna zaprzecza swoim wcześniejszym Wyjaśnieniom dot. ceny, co tym bardziej dowodzi, iż ich treść zawiera nieprawdziwe informacje, które mogły wpłynąć na Zamawiającego, który nie zdecydował się odrzucić oferty CMC Ravenna z powodu rażąco niskiej...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... „balansowania” na granicy spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca nie miał wiedzy, iż przedstawia informacje nieprawdziwe. Bez znaczenia dla zastosowania sankcji wykluczenia z postępowania pozostaje ustalenie, czy bez tych informacji warunek...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty. Jeżeli zatem w ramach udzielonych w ofercie informacji dotyczących proponowanego przedmiotu transakcji wykonawca wskaże nieprawdziwe informacje tak, by spełnić wymagania względem nabywanego świadczenia postawione w SIWZ, to takie zachowanie wpływa...

 • KIO 902/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... lub niedbalstwa. A zatem może to być wina najlżejszego rodzaju, choć oczywiście, jeśli przystępujący umyślnie podał nieprawdziwe informacje, to takie działanie jako dalej Idące, również spełnia przesłanki wykluczenia. Wyjaśnił dalej, że niedbalstwo to...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...dalszej kolejności, że przystępujący złożył nieprawdziwe oświadczenie co do zaoferowania części równoważnych... produkt równoważny należało zwrócić się do tego producenta o informację na temat cech konstrukcyjnych, a następnie zaoferować produkt, który...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ..., że w postępowaniu ziściła się druga przesłanka do wykluczenia odwołującego, gdyż w dokumencie JEDZ odwołujący podał nieprawdziwe informacje w zakresie płatności podatków, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że wywiązał się ze wszystkich obowiązków dot...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ..., że w postępowaniu ziściła się druga przesłanka do wykluczenia odwołującego, gdyż w dokumencie JEDZ odwołujący podał nieprawdziwe informacje w zakresie płatności podatków, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że wywiązał się ze wszystkich obowiązków dot...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... przyczyn. Zdaniem odwołującego, przystępujący podał zatem w JEDZ nieprawdziwą informację. Odwołujący zaznaczył, że w jego ocenie przystępujący złożył w JEDZ nieprawdziwe oświadczenie co do braku zaistnienia wobec niego okoliczności objętych podstawą...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...zwanym dalej JEDZ Odwołujący podał nieprawdziwe informacje w zakresie płatności podatków, ... poprzez błędne przyjęcie, że Odwołujący podał nieprawdziwe informacje w dokumencie JEDZ w zakresie oświadczenia, że nie zalega z płaceniem podatków...

 • KIO 872/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... nieprawdziwych informacji podał, że zdaniem Zamawiającego brak było podstaw do uznania, iż informacje przedstawione przez Komputronik Biznes Sp. z o.o. były nieprawdziwe i zachodziły podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... oferty Odwołującego. Z uzasadnienia decyzji wynika, że Zamawiający uznał, że w zakresie osoby Pana S. K. podano nieprawdziwe informacje dot. faktu pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń tj.: 1) na kontrakcie Budowa Autostrady A1 Toruń - Stryków od...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...lub niedbalstwa. A zatem może to być wina najlżejszego rodzaju, choć oczywiście, jeśli Konsorcjum Engave umyślnie podał nieprawdziwe informacje, to takie działanie, jako dalej idące, również spełnia przesłanki wykluczenia. Wskazać należy, że niedbalstwo to...

 • KIO 835/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...2016 r. sygn. akt KIO 2743/15 jest niewystarczające dla przyjęcia, że informacje zawarte w dokumencie - oświadczeniu producenta o autoryzacji posiadają dla niego wartość ... SCEO Deutschland GmbH) jest nieprawdziwe i świadczy o ewidentnym manipulowaniu...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...postępowaniach przez zamawiających. Wskazywał również, że nieprawdziwe są twierdzenia odwołującego, że zamówione pojazdy są... 1 ustawy Pzp wymagają od zamawiającego, aby wszystkie informacje niezbędne do złożenia prawidłowej, zgodnej z wymogami i ...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... Biomedica wprowadziła Zamawiającego w błąd podając nieprawdziwe dane dotyczące ilości pacjentów/bilbliotek możliwych do ... próbek w 6 loci (a tyle obejmował oferowany przez nas kit). Informacje te są zawarte w tabeli na stronie 28 (table 22) NG Sgo...

 • KIO 796/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... towarów lub świadczonych usług, 6 w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody i wywiódł, iż skoro oferta wykonawcy UMKK zawiera nieprawdziwe informacje, to jej złożenie, wypełnia przesłankę z art. 14 ust 1 u.z.n.k., a tym samym oferta powinna...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...Kryterium Pozacenowym tj. Pana S. K. podano nieprawdziwe informacje dot. faktu pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń tj...w dokumencie JEDZ złożonym w dniu 02.02.2018 r. nieprawdziwe informacje w zakresie doświadczenia D. J., nie wszczął procedury self-...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... była ona prawdziwa i również wskazywałaby na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca przedstawia nieprawdziwe informacje, które są podstawą pozytywnej weryfikacji, nie można jednocześnie twierdzić, że wymagają one uzupełnienia. W takim...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... usługi mógłby stwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez przystępującego – zatem podjąłby tę decyzję w oparciu o nieprawdziwe informacje. Zaznaczyć przy tym należy, że Przystępujący w drugim wykazie osób nie powołał się na drugą usługę...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 15 lipca 2014 r. KIO 1343/14, wyrok 23 z 25 lipca 2013 r. KIO 1637/13) złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu nawet w sytuacji, gdy dokument ten jest dokumentem co do zasady podlegającym uzupełnieniu na podstawie...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... przedstawione przez Odwołującego wskazuje na nieprawdziwe określenie charakteru obiektu jako pływalni ... pozycja wykazu usług potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Informacje te nie są tożsame ze złożeniem przez Fundację TPR informacji...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... - należy przyjąć, że wykonawca bioMerieux podał Zamawiającemu w piśmie z dnia 15 marca 2018 r. nieprawdziwe informacje. Dodał, że informacje te miały istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem na skutek złożenia tych informacji - Zamawiający nie odrzucił...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...Pzp. 5) Należy również podkreślić fakt, że niektóre informacje zawarte w dokumentacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego, z czego... przetargowych analogicznych wymogów. Jest to zdanie nieprawdziwe, gdyż Zamawiający podczas rozprawy KIO 2506/17 ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij