• KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę, a rzeczywistością. Stan ten zaistnieje, gdy przedstawione zostaną informacje obiektywnie nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, który ma znaczenie dla danego postępowania. Na skutek...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., że nie będzie brała udziału w realizacji zamówienia z ramienia tego wykonawcy. Następnie wykonawca Fundamenti po raz kolejny złożył nieprawdziwe informacje składając najpierw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, a następnie na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...na dzień złożenia oferty, są nieważne z uwagi na złożone nieprawdziwe oświadczenie i nie sanuje tego fakt, iż Odwołujący na dzień ... w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy czym informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że ...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... Z enigmatycznych wyjaśnień zawartych w zawiadomieniu, zamawiający wskazuje, że domniemywa, iż odwołujący mógł poświadczać nieprawdziwe informacje w przeszłości i w obecnie prowadzonym postępowaniu, nie przedstawiając na tę okoliczność żadnych dowodów...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... został wykluczony z racji, że osobę na stanowisko specjalista ds. roszczeń wskazał w zakresie okresu jej doświadczenia nieprawdziwe informacje, co skutkowało zastosowaniem art.24 ust.1 pkt 17 ustawy Pzp. przez zamawiającego. Powyższe zamawiający wywiódł z...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... przedmiotowych zamówień częściowych. Wniosek Wn-D zawiera jedynie informację, że w miesiącu wrześniu zostały zatrudnione nowe ... W tym zakresie wyjaśnienia Wykonawcy ECO należy uznać za nieprawdziwe i nie uzasadniające obniżenia ceny oferty na zadania 4,...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...nigdzie jak ma być opisane zadanie jest nieprawdziwe i świadczy o tym, że Odwołujący ...1.3. IOW, a Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za uzupełnione informacje nt. ww. osób w ramach sformułowanego kryterium. Całkowicie chybiony pozostaje...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... poprawnie – skutecznie sformułowany). Nie można bowiem twierdzić, że wykonawca Rafko przedstawił zamawiającemu informacje wprowadzające w błąd, czy informacje nieprawdziwe co do zdolności technicznych lub zawodowych, ani nie można twierdzić, że konieczne...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...przedsiębiorstwa Wykonawcy”. Stwierdzenie to jest nieprawdziwe - nie można odczytać jakiegokolwiek ...że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o ...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... wątpliwości co do tego czy przedstawiany wykaz robót jest prawdziwy, lub też że list referencyjny wystawiony przez Piecexport zawiera nieprawdziwe informacje. Tym samym, w toku Postępowania, nie było podstaw do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp i...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... naruszenia prawa i niedbalstwa. Wyroki, które dotyczą członków Konsorcjum sygnalizują jednoznacznie, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania przetargowego. Uzasadnienie zarzutu z art. 24 ust...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...system nie zapewniał możliwości sprawnego złożenia oferty, jest nieprawdziwe. W świetle powyższego należy całkowicie uznać bezzasadność .... Ponadto dniu 18.12.2018 r. otrzymaliśmy następującą informację: "Informujemy, że w wszelkie utrudnienia z dostępem do...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... weryfikacji informacji przekazanych Zamawiającemu mających istotne znacznie przy ocenie oferty, Odwołujący wskazuje, że jako nieprawdziwe informacje należy uznać również wartość robót podaną przy inwestycji „Przebudowa Pirsu B w Porcie Wojennym w...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... naruszenia prawa i niedbalstwa. Wyroki, które dotyczą WPO ALBA 5.A. sygnalizują jednoznacznie, że spółka ta złożyła nieprawdziwe informacje o braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania przetargowego. W zakresie zarzutu z art. 24 ust. 5 pkt...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...ustawy. Nieujawnione, a więc niepełne, a także nieprawdziwe okoliczności uniemożliwiają weryfikację prawidłowości zastosowania trybu zamówienia z ...ręki, że sam Odwołujący w oparciu o te informacje skonstruował zarzuty odwołania wraz z ich uzasadnieniem co...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... z dnia 12.12.2018 r. Wskazane jednostki sprzętowe spełniają wymagania siwz. Przystępujący wskazuje, że informacje wprowadzające w błąd to informacje nieprawdziwe, czyli takie, które nie są zgodne ze stanem rzeczywistym w sposób nie budzący wątpliwości...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... treści oferty, lecz o potwierdzenie, czy zawarte w niej informacje są zgodne z wymaganiami SIWZ. W przedmiotowym piśmie z 19... w realizacji zamówienia w oparciu o postanowienia SIWZ jest nieprawdziwe. Zamawiający wyraźnie 15 wskazał i wymagał w pkt 10...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... o mocy cieplnej nie mniejszej niż 30MW netto (dalej „Warunek II”) wprowadza Zamawiającego w błąd z uwagi na nieprawdziwe informacje. Na potwierdzenie spełnienia Warunku II EPK wykazało m.in. projekt obejmujący opracowanie projektu budowlanego dla nowej...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...umowy zawartej z Zamawiającym”. Jest to twierdzenie nieprawdziwe, gdyż finansowanie usług, jak najbardziej nastąpi z...Wykonawcy, i tak podczas otwarcia ofert podał następujące informacje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... na dzień wezwania istniały przesłanki do stwierdzenia, że w pierwotnym wykazie osób złożonym przez Konsorcjum znajdują się informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd. Nawet jeśli Zamawiający chciał uzyskać więcej informacji na temat uprawnień pana A. G...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... tego typu przedsięwzięć, w szczególności z tego względu, że nie odpowiadała za jego zarządzanie. W związku z powyższym nieprawdziwe informacje, jakoby wykonawca P spełniał warunek udziału w postępowaniu wynikający z rozdz. IX ust. 5 lit. b SIWZ (zarówno...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...że zadanie nr 1 było jednym zadaniem, choć w rzeczywistości było dwoma zadaniami, a ponadto 7 podawał nieprawdziwe informacje dotyczące wartości tych zadań w szczególności w zakresie wartości netto/brutto. Odwołujący wskazał, że dla spełnienia przesłanek z...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ...ugruntowanego orzecznictwa KIO (m.in. wyrok z dnia 25 lipca 2013 r., KIO 1637/13) złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu nawet w sytuacji, gdy dokument ten jest dokumentem co do zasady podlegającym uzupełnieniu na...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... dniu 20 listopada 2018 r., Zamawiający przesłał do Odwołującego Informację o wynikach oceny ofert wstępnych, obejmującą wskazanie ofert wstępnych ...nr 86, 87 i 166). Tym samym nieprawdziwe jest twierdzenie Odwołującego, jakoby Zamawiający w żadnym ...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... znaki - szyfrowanie AES 256 bit. Odwołujący się zwrócił uwagę, że pierwsze dwa wersy tego zapisu prezentują (nieprawdziwe) informacje, albowiem szyfrowanie o długości klucza 10 znaków (wers pierwszy) nie jest szyfrowaniem 16bitowym 5 lecz 40bitowym. Taki...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...oferty, ale także na sprawdzeniu czy podane w ofercie informacje odpowiadają prawdzie i nie będą mogły wprowadzić zamawiającego w... złożone w tym zakresie oświadczenie Przystępującego było nieprawdziwe. Przeczy temu już samo stanowisko Odwołującego wyrażone...

 • KIO 2466/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ...posiadającym niezbędne doświadczenie. Wykonawca, posiadając informacje wynikające z jego własnego doświadczenia, ... ust.1 pkt 11 Pzp, a powyższe twierdzenie są nieprawdziwe. Za takim stanowiskiem 13 przemawia jednoznacznie, stwierdzenie Zamawiającego podane...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... dokumentacja utrzymaniowa pojazdu w oparciu o tak przedstawione założenia i wartości nie będzie mogła być zrealizowana. Natomiast nieprawdziwe informacje podane w ofercie, w związku ze wskazanymi kryteriami oceny ofert, miały wpływ na wynik postępowania -...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej MERATRONIK SA, która to oferta zawiera nieprawdziwe informacje i wprowadza w błąd przez podanie niezgodnych z rzeczywistością parametrów oferowanego 5 urządzenia, a to...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., co biorąc pod uwagę ustalone okoliczności, musiało nastąpić co najmniej w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa. Ponadto ww. nieprawdziwe informacje co do KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 85 rozpoczęcia pełnienia przez p. M. funkcji Kierownika Robót...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij