• KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...odtajnienia wyjaśnień Comtegra dotyczących rażąco niskiej ceny, pomimo iż informacje te nie spełniają przesłanek niezbędnych dla zastrzeżenia ich jako tajemnicy... swym zakresem całości przedmiotu zamówienia jest nieprawdziwe – z treści oferty wynika, ze...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ..., w konsekwencji zaniechanie odrzucenia oferty ww. wykonawcy, pomimo tego, że wykonawca ten przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje oraz informacje wprowadzające w błąd, co miało istotny wpływ na wybór najkorzystniejsze] oferty, tj. przedłożenie...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Ratownik oświadczenie Zamawiającego w tym zakresie jest nieprawdziwe i wprowadzające w błąd. Odwołujący oświadczył, .... Sp. J. oraz Auto-Form Distribution Sp. z o.o. otrzymali Informację ze strony wykonawcy Paramedica, iż w dniu 19 grudnia 2017 r. wykonawca...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...k. z siedzibą w Lublinie, ponieważ wykonawca ten przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na... o samodzielnej realizacji zamówienia w całości jest nieprawdziwe, co stanowi wprowadzenie Zamawiającego w błąd. ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  .... 24 ust. 2 pkt 3 PZP, poprzez jego niezastosowanie i zaniechanie wykluczenia Konsorcjum NOKIA, mimo iż wykonawca ten złożył nieprawdziwe informacje mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania, a polegające na złożeniu, w odpowiedzi na wezwane przez...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... i pkt 17 p.z.p. Odwołujący wskazuje, że przystępujący działa w sposób świadomy i kierunkowy podając nieprawdziwe informacje, co więcej kilkukrotnie pada stwierdzenie, że przystępujący chciał wprowadzić w błąd zamawiającego i celowo podał wadliwe parametry...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... do wykluczenia z postepowania z art. 24 ust. 1 pkt 12 Ustawy. 9 Zdaniem Odwołującego Atos świadomie podał nieprawdziwe informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd, co realizuje również przesłankę do wykluczenia postępowania na podstawie art. 24 ust. 1...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... Samindruk złożonych wraz z ofertą) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp. Dodatkowo, w przypadku gdy wykonawca składa nieprawdziwe informacje w rozumieniu art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp, bezspornym w orzecznictwie jest to, iż nie ma możliwości ich sanowania...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... niniejszym postępowaniu wykonawca Pizzarotti złożył nieprawdziwe oświadczenie na temat dysponowania na ... zadania dotyczącego budowy autostrady na odcinku Katania-Syrakuzy. Oświadczenie zawiera informację, że pan C. F. pełnił funkcję Kierownika Budowy od...

 • KIO 2668/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  .... 1503 ze zm., dalej: UZNK) polegające na zaniechaniu odrzucenia oferty Aero- Medika, która to oferta zawiera nieprawdziwe informacje i wprowadza w błąd przez podanie niezgodnych z rzeczywistością parametrów oferowanego asortymentu, a to przez zapewnienie...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... o udzielenie zamówienia”. Co bardzo istotne, w niniejszym postępowaniu, dla uznania, że wykonawca złożył nieprawdziwe informacje wystarczy zwykła lekkomyślność lub niedbalstwo. Praktycznie w każdym przypadku nieumyślnego złożenia nieprawdziwej informacji...

 • KIO 2690/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... kubatura całkowita 18.295,29 m2. Uzupełnił, że informacje zawarte w wyciągu z projektu budowalno-wykonawczego są kompatybilne z ... hotelowe” spełniała warunek udziału w postępowaniu. Za nieprawdziwe uznał, co stwierdził zamawiający, że budynek nie...

 • KIO 2677/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... DRMC doradztwo gospodarcze M. C. . Nieprawdziwe wypowiedzi w zakresie spełniania warunków udziału w ...i który to wykonawca w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na ...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...ust. 1 pkt 17 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia z postępowania konsorcjum Egida, które złożyło w ofercie informacje nieprawdziwe wskazujące na posiadanie przez oferowane drukarki cech wymaganych przez zamawiającego, mimo iż drukarki te cech takich...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... dowodem na to, że Zamawiający oparł swoją decyzję o nieprawdziwe ustalenia faktyczne. Cena brutto zaoferowana przez Odwołującego to kwota ... uzasadnieniu z dnia 30.11.2017 r. te informacje uzyskane od Odwołującego, które legły u podstaw odrzucenia oferty...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ustawy zostaje powołany ewentualnie, na wypadek, gdyby w toku niniejszego postępowania wykazano, iż Sygnity, przedstawiając nieprawdziwe informacje zamawiającemu oraz zatajając okoliczności nienależytego wykonania umowy z dnia 25 marca 2016 roku zawartej z...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... zachowania poufności informacji. Odwołujący nie podjął polemiki w tym zakresie, nie wykazał, ażeby były to informacje nieprawdziwe bądź aby rzeczone działania nie były niezbędnymi dla zachowania poufności informacji. Odnośnie braku podania przedmiotowych...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... powinna zostać odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. Nieprawdziwe informacje zawarte w formularzu ofertowym nie mogłyby być więc w żaden sposób sanowane przez wybranego Wykonawcę, ponieważ prowadziłoby to do...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przez podmioty prywatne, są nierzetelne i nieprawdziwe. Odwołujący podnosi, że przejęcie przez ...ust. 11 ustawy Pzp Zamawiający opublikował dnia 22.11.2017 r. informację o zamiarze zawarcia umowy, w której zawarł wszystkie elementy wymienione w art...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... dotyczącego wykonanych dostaw. Wykonawca Immitis w oświadczeniu dotyczącym spełniania warunku dotyczącego wykonanych dostaw przedstawił nieprawdziwe informacje dotyczące zrealizowanych dostaw, czym wprowadził Zamawiającego w błąd. Zamawiający w pkt 5.2.1...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... z Wytycznymi ERC i AHA. Przedstawione przez wykonawcę Schiller w ofercie oświadczenia i informacje nie są nieprawdziwe. Odwołujący nie wykazał, że zawierają one jakiekolwiek nieprawdziwe dane, a zatem nie może być mowy o wprowadzeniu w błąd Zamawiającego...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...załączonych do mniejszego odwołania zdjęć, było to oświadczenie nieprawdziwe, albowiem remontu nie przeprowadzono. W dalszym ciągu ...magazynowo-transportową. Przystępujący nie wie skąd Odwołujący pozyskał informację, iż zamierza korzystać właśnie z tej bazy...

 • KIO 2543/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... wraz z ofertą JEDZ, w Części II lit. D „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega” oświadczył -...poprzez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który złożył w JEDZ nieprawdziwe oświadczenie w Części II Sekcji D polegające na...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... wybranego Wykonawcy DPG, że przewidział do realizacji przedmiotu zamówienia osoby o średniej wieku 50 lat jest nieprawdziwe i stanowi informację, która wskutek jego lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadziła w błąd Zamawiającego i miała istotny wpływ na...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... ramach przedmiotowego Postępowania. Inaczej mówiąc Zamawiający musi wyłącznie posiadać informacje, które zostały wskazane w pkt 3.1.1.3.7... spełniało żadnej ze wskazanych powyżej przesłanek. Nieprawdziwe jest podniesione przez Odwołującego twierdzenie, iż ...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... pierwszy naruszenia art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp – przez dokonanie wyboru oferty wykonawcy I., który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, w szczególności przez składania fałszywych informacji o oddelegowaniu p. T. K...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  .... 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie polegające na niewykluczeniu Konsorcjum, pomimo iż złożyło nieprawdziwe informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego mające lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3. art. 22 ust...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz nie wykazali realnego udostępnienia zasobów podmiotów trzecich, a także złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania; 5. art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp w zw. z art...

 • KIO 2371/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... okazałoby się, że nie potwierdził on spełniania warunku udziału w postępowaniu i przekazał Zamawiającemu nieprawdziwe informacje, 6) wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego, 7) ewentualnie unieważnienie postępowania. 6 Zamawiający...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... Wykonawca A. M., w tym samym wykazie dostaw, zawarł informację o realizacji dostawy dla SPZ ZOZ w P.(2) spełniającej warunek...prezentacji, oznacza że jego oświadczenie było obiektywnie nieprawdziwe i dla takiej sytuacji zamawiający wprost przewidział ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij