• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...24 ust. 2 pkt 3 Pzp, według którego z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Z tego przepisu wynikało zatem, że wykluczenie...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... i nieprawidłowości w funkcjonowaniu automatów. W związku z tym Mennica Polska S.A. przedstawiła Zamawiającemu nieprawdziwe informacje co do ww. usług odnośnie przedmiotu stanowiącego jej świadczenie, jak również charakteru tego świadczenia, wprowadzając...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... oferty. Jeżeli zatem w ramach udzielonych w ofercie informacji dotyczących proponowanego przedmiotu transakcji wykonawca wskaże nieprawdziwe informacje tak, by spełnić wymagania względem nabywanego świadczenia postawione w SIWZ, to takie zachowanie wpływa...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ..., że w postępowaniu ziściła się druga przesłanka do wykluczenia odwołującego, gdyż w dokumencie JEDZ odwołujący podał nieprawdziwe informacje w zakresie płatności podatków, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że wywiązał się ze wszystkich obowiązków dot...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... Biomedica wprowadziła Zamawiającego w błąd podając nieprawdziwe dane dotyczące ilości pacjentów/bilbliotek możliwych do ... próbek w 6 loci (a tyle obejmował oferowany przez nas kit). Informacje te są zawarte w tabeli na stronie 28 (table 22) NG Sgo...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...Kryterium Pozacenowym tj. Pana S. K. podano nieprawdziwe informacje dot. faktu pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń tj...w dokumencie JEDZ złożonym w dniu 02.02.2018 r. nieprawdziwe informacje w zakresie doświadczenia D. J., nie wszczął procedury self-...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... była ona prawdziwa i również wskazywałaby na spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca przedstawia nieprawdziwe informacje, które są podstawą pozytywnej weryfikacji, nie można jednocześnie twierdzić, że wymagają one uzupełnienia. W takim...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 15 lipca 2014 r. KIO 1343/14, wyrok 23 z 25 lipca 2013 r. KIO 1637/13) złożenie dokumentu zawierającego nieprawdziwe informacje nie podlega uzupełnieniu nawet w sytuacji, gdy dokument ten jest dokumentem co do zasady podlegającym uzupełnieniu na podstawie...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... przedstawione przez Odwołującego wskazuje na nieprawdziwe określenie charakteru obiektu jako pływalni ... pozycja wykazu usług potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu. Informacje te nie są tożsame ze złożeniem przez Fundację TPR informacji...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... - należy przyjąć, że wykonawca bioMerieux podał Zamawiającemu w piśmie z dnia 15 marca 2018 r. nieprawdziwe informacje. Dodał, że informacje te miały istotny wpływ na wynik postępowania, bowiem na skutek złożenia tych informacji - Zamawiający nie odrzucił...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... z postępowania w sytuacji, gdy ww. podmiot złożył nieprawdziwe oświadczenie, iż w zakresie spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień... dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...Pzp. 5) Należy również podkreślić fakt, że niektóre informacje zawarte w dokumentacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Odwołującego, z czego... przetargowych analogicznych wymogów. Jest to zdanie nieprawdziwe, gdyż Zamawiający podczas rozprawy KIO 2506/17 ...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... przypada więc na to właśnie źródło. Z kolei na stronie 7 niemal każde zdanie wyjaśnień zawiera informacje nieprawdziwe bądź informacje bez większego związku z wyjaśnieniem rażąco niskiej ceny. Konsorcjum stosuje typowy proces produkcyjny. Powoływanie się...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...on sam wystawił referencje w zakresie realizacji usług referencyjnych, trudno więc przyjąć, że nie wiedział iż wykaz zawiera nieprawdziwe informacje. Zdaniem Odwołującego, takie działanie wykonawcy 5 powinno być podstawą do jego wykluczenia w oparciu o art...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... przepisów jest art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy. Zdaniem Zamawiającego wykonawca w treści oferty podał nieprawdziwe informacje w przedmiocie doświadczenia Pana M. N., wskazanego na stanowisko Dyrektora Kontraktu — Przedstawiciela Zamawiającego (Część nr 1...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... ds. rozliczeń - A. S.-K. 4) Specjalista ds. roszczeń - A. C.-K. podając w stosunku do w/w osób nieprawdziwe informacje odnośnie posiadanego przez nich doświadczenia. Odwołujący wskazuje, że Pan Z. A. w odniesieniu do zadania 1) Budowa Wielkopolskiej Sieci...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...istotny wpływ na decyzje podejmowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W rezultacie opierania się o nieprawdziwe informacje, zdaniem Odwołującego, Zamawiający zaniechał wezwania wykonawcy Kobylarnia do wyjaśnień oraz dokonał oceny oferty niezgodnie z...

 • KIO 491/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... w przedmiotowej sprawie w sposób jednoznaczny przesądzić, że w wyniku lekkomyślności czy niedbalstwa Przystępujący przedstawił informacje nieprawdziwe, które wprowadzały zamawiającego w błąd, a tym bardziej, aby był to wynik jego zamierzonego działania...

 • KIO 463/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... z ofertą zaświadczenia stwierdzającego stan zaległości z dnia 8 stycznia 2018 r. Nie wykazał, że zawiera ono informacje nieprawdziwe czy też że zostało wydane z naruszeniem przepisów prawa. W konsekwencji Zamawiający – wobec uwzględnienia w dokumentacji...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... wdrożenia. Tym samym wykonawca Intros, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, podał w JEDZ nieprawdziwe informacje. Okoliczności te, w tym jednoznaczna treść dokumentów pochodzących od spółki S4E S.A. wskazują, że działanie...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ..., co wskazuje wprost, że Sweco Consulting Sp. z o.o. wprowadziło Zamawiającego w błąd podając w ofercie nieprawdziwe informacje. 32. Odwołujący podał, że powyższa okoliczność potwierdziła się w toku postępowania przed Izbą - Sweco Consulting Sp. z...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... treści pisma z 29.01.2018 r. sporządzonego przez AZI-BUD Sp. z o.o., z którego wynika, że nieprawdziwe informacje dotyczyły osób wskazanych na kierowników poszczególnych branż co do podmiotów na rzecz których wykonano/wykonywano usługi oraz doświadczenia...

 • KIO 448/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... konieczności wzywania takiego wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, a także, że dokumenty lub informacje, które zawierają nieprawdziwe informacje nie mogą być poprawiane czy uzupełnianie. Zauważył przy, że zgodnie z art. 24 ust. 12...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... zatem możliwe, aby całość należnego wynagrodzenia dotyczyła jedynie wydobycia niewybuchów, jak podał odwołujący. Niewątpliwie nieprawdziwe informacje miały istotne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... ale bezpodstawnie sądzi, że do tego jednak nie dojdzie) lub niedbalstwa (podaje nieprawdziwe informacje nawet nie zdając sobie z tego sprawy) przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez...

 • KIO 443/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...nie obejmuje 15 budynków, wykonanie tej usługi nie może więc spełniać warunków udziału w postępowaniu. Dodatkowo, nieprawdziwe informacje wykazane powyżej zostały dowiedzione przez odwołującego przez przeprowadzenie w dniu 06.03.2018 wizji lokalnej Zakładu...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...02.2018r., Zamawiający przekazał Odwołującemu się i pozostałym wykonawcom, informację o wykluczeniu. Została ona przesłana pocztą elektroniczną, w formie... za takim wypowiedzeniem, były nieprawdziwe. 4.Zaniechaniu obowiązku rzetelnego zweryfikowania...

 • KIO 392/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...postępowania Wykonawcy Bico w sytuacji, gdy podał on w pkt 5 poz. 2, 4 i 6 formularza oferty nieprawdziwe informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, które miały istotny wpływ na wynik postępowania, co wynikało nie tylko z lekkomyślności czy niedbalstwa...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... 2011 r. KIO 1633/11, w którym stwierdzono: „Wobec braku definicji legalnej w ustawie - Prawo zamówień publicznych pojęcia „nieprawdziwe informacje", użytego w przepisie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołano się - odpowiednio - do...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... w wyjaśnieniach miały więc niewątpliwie wpływ na decyzję Zamawiającego podjęta w toku postępowania. Tymczasem informacje podane przez AG - Complex Sp. z o.o. w zakresie cen materiałów były nieprawdziwe. Jak wcześniej wykazano - AG - Complex Sp. z o.o. nie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij