• KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... możliwości uzupełnienia lub zmiany treści oferty, 11) odrzucenie oferty wykonawcy Konsorcjum na podstawie art... Konsorcjum niedozwoloną przewagę rynkową... pkt 10 lit. b wzoru umowy – możliwa jest zmiana ceny przyjęcia 1 tony odpadów komunalnych przez RIPOK (a...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...daje WPO ALBA S.A, niedozwoloną przewagę rynkową w postępowaniach przetargowych..... W zakresie zarzutu dotyczącego niezgodności treści oferty odwołującego z s,i,w,z...w Gać koło Oławy po 352 zł/ Mg. Zmiana regionów jest na tyle prawdopodobna, że sam ...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... Sprzeczność oferty S. z pkt 12.1 Załącznika nr 4 do SIWZ oraz nieuprawniona zmiana treści tej oferty (dot.... argumentacji. Poprawienie modelu oferowanego odbiornika TV stanowi niedozwoloną zmianę treści oferty złożonej przez firmę S. Zgodnie z treścią ...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...roboczogodzinę w PLN 34,44 282,90 Zmiana w zakresie stawki za us usługę Asysty ... tego typu kalkulację wręcz niedozwoloną ”inżynierią cenową”. 45..... O niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, której wystąpienie skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie ww...

 • KIO 2458/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...się być niedozwoloną w pzp próbą modyfikacji treści SIWZ po...zmiana SIWZ w takim zakresie, to byłaby to zmiana istotna, która determinuje konieczność zmiany treści... pzp (nie stanowiących jednocześnie negocjacji treści oferty), czy jej poprawienie za zgodą w...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...2.3,) niniejszego dokumentu (np. zmiana 10 szt. standardu D1 na D2) ...oferty podwykonawców, mimo wcześniejszego zastrzeżenia samodzielnego wykonania zamówienia stanowi niedozwoloną zmianę treści oferty. Odnośnie zarzutu bezpodstawnego odrzucenia oferty...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...SIWZ oraz przez prowadzenie z wykonawcą Škoda negocjacji dotyczących złożonej oferty, w konsekwencji których dokonana została niedozwolona zmiana treści oferty, błędnie zakwalifikowana jako poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej. Ponadto podniósł zarzut...

 • KIO 2447/18

  Orzeczenia KIO, 06-12-2018

  ...całość przedmiotu zamówienia określoną w przedmiarze robót, a zmiana treści, opisu kolumn, wierszy we wzorach dokumentów nie...prace, które miały być wycenione w osobnej pozycji stanowiłaby niedozwoloną zmianę treści oferty i naruszenie art. 7 ustawy P.z.p. ...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...zaoferowany, pochodzącego z tej samej serii produkcyjnej; niedozwolona jest sytuacja, w której oba samoloty zostałyby ...i podnoszonej kwestii zmiany treści oferty Konsorcjum JB należy wskazać, że nie występuje tu zmiana tej treści. Wykonawca ten od...

 • KIO 2177/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...7 ust. 7 wzoru umowy, co stanowi niedozwoloną, wykraczającą poza uprawnienie ustawowe ingerencję w treść umów...listopada 2018 r., w związku ze zmianą przez zamawiającego zapisów SIWZ, złożył oświadczenie...umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której ...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...kwestii liczby brygad i pracowników. Z niedozwoloną zmianą oferty w drodze wyjaśnień mielibyśmy do czynienia...IDW. Wykonawca nie podniósł także zarzutu odnośnie negocjowania treści oferty. W ocenie składu orzekającego, powyżej przytoczony wniosek ...

 • KIO 1745/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... opis po złożeniu ofert stanowić będzie już niedozwoloną zmianę oferty. Dodatkowo zauważył że zgodnie z zapisem SIWZ...pzp, gdyż wiązałoby się to z istotną zmianą treści oferty. Dlatego też Izba nakazała odrzucenie oferty za niezgodność z SIWZ. Część I poz...

 • KIO 1598/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... oferty poprzez wstawienie w treść formularza ofertowego nowej treści, a to oznaczałoby niedozwoloną zmianę oferty....treści oferty każdorazowo będą decydowały okoliczności konkretnej sprawy, tj. na ile zmiana oddaje pierwotny sens i znaczenie treści oferty...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... danych na ten temat, a to oznacza niedozwoloną zmianę treści oferty po jej złożeniu. Ponadto sposób zapewnienia wysokiej...podstawy odrzucenia oferty Odwołującego. Uzyskane bowiem w tym wypadku wyjaśnienia wiązały się de facto ze zmianą treści oferty o ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... art. 87 ust. 1a ustawy Pzp poprzez niedozwoloną zmianę oferty przez Comp; 5. art. 90 ust. 1... r. jako tajemnicę przedsiębiorstwa. IVa. Zmiana oferty Odwołujący podnosił, że w niniejszym postępowaniu ...ani do innej zmiany treści oferty Comp. W ocenie ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... z o.o. (informacje nieprawdziwe, niedozwolona zmiana podmiotu trzeciego) Konsorcjum Demarko przekazało Zamawiającemu...„omyłki” jakiej dopuściło się Konsorcjum Demarko skutkowało zmianą treści oferty, a taka poprawa jest niedopuszczalna w jakichkolwiek ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...utrwalonym orzecznictwem (KIO 173/18) taka regulacja jest niedozwolona; (ii) z uwagi na to, iż ...sprzeczny z istotą dokonania zmian umowy. Każda zmiana umowy wymaga wyrażenia zgody przez wszystkie jej ... wykonawcę w treści oferty deklaracji dysponowania osobą...

 • KIO 1194/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... deklaracja Odwołującego, że także po zmianie lokalizacji urządzenia zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie. Jest to więc niedozwolona zmiana treści oferty. W przypadku ppkt 3 i 4 , gdzie wymagano zapewnienia systemu ciągłego monitorowania i połączenia z...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...samo lub wyższe jak osoby wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie i zmiana taka wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, pod rygorem naliczenia Wykonawcy m...dokumentacji JEDZ Przystępującego stanowiły niedozwoloną zmianę treści oferty. Izba nie podziela stanowiska...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zmiana parametrów wskazanych w konfiguracjach określonych przez Comparex w treści Opisu oferty winna zostać potraktowana jako zmiana treści oferty...z ww. okoliczności i dokumentów niedozwoloną zmianę treści oferty Przystępującego po upływie terminu składania...

 • VII AGa 913/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-04-2018

  ...treści (por. wyżej) i wskazuje na szczególną pozycję adresata, który został wybrany do otrzymania najnowszej oferty...zważył, iż jeśli chodzi o niedozwoloną praktykę określoną w pkt I...w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... 25a ust. 1 ustawy, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w... z tym, że zmiana procedury w zakresie dokumentowania... stanowiłoby niedozwoloną polskimi ...Północnej. W konsekwencji, także bazując na treści informacji nie można stwierdzić, o którą ...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...niej robót budowlanych zostanie wykonana inaczej (zmiana zasad organizacji ruchu), a część ...kosztów, co jako niedozwolona optymalizacja wskazywać ma ... wyjaśnienia Konsorcjum IMB mające oparcie w treści oferty, wskazywały na możliwy sposób rozłożenia kosztów...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...W wyniku uzupełnienia nastąpiła całkowita zmiana osoby. Zamawiający powołał się...nową. Byłaby to bowiem niedozwolona modyfikacja i negocjacja oferty, a nie wyjaśnienie i ...będzie zmian istotnych z punktu oceny treści oferty, która przekłada się na przyszłe ...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... warunków, który umożliwi złożenie oferty niewątpliwie jest działaniem podjętym w...zarzut z odwołania, gdyż zmiana dokona w treści ogłoszenia oraz siwz nie...Izby, taka ocena faktycznie stanowiłaby niedozwoloną ingerencję polegającą na określeniu mechanizmu ...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...modułu diagnostycznego, stanowi w ocenie Izby, niedozwoloną treścią s.i.w.z. modyfikację płyty...kwotę 400 000 zł) należało potraktować jako sprzeczność treści oferty z s.i.w.z., której nie da...odpowiedzi na pytanie nr 22 - wyjaśnienia i zmiana s.i.w.z. z 28.07...

 • KIO 2454/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... udzielonych wyjaśnień, według Odwołującego, nie nastąpiłaby zmiana treści oferty, natomiast Zamawiający uzyskałby pewność, że do ...nim liczby 10 zamiast istniejącej cyfry 4 oznaczałoby niedozwoloną zmianę treści oferty. Po trzecie, w ocenie Izby, nie ...

 • KIO 2425/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...oferty tj. jakie konkretnie niezgodności w SIWZ popełnił Odwołujący i ograniczenie się przez Odwołującego jedynie do stwierdzenia, że Odwołujący zaproponował niedozwoloną... nazwy obiektu nie jest istotną zmianą treści oferty. W zakresie długości i szerokości...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ...treści art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zaniechał odrzucenia oferty, której treść została zmieniona po dacie składania ofert. Zmiana pierwotnej oferty... skrośne stanowi niedozwoloną praktykę, stanowiąc tym samym podstawę do odrzucenia tej oferty - powyższe ...

 • KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... treści SIWZ wobec nie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zaś poprawienie oferty przez Zamawiającego było niedopuszczalne, gdyż nie obejmowało jedynie oczywistej omyłki pisarskiej, lecz stanowiło niedozwoloną zmianą...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij