• KIO 1831/17, KIO 1845/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... treści SIWZ wobec nie potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zaś poprawienie oferty przez Zamawiającego było niedopuszczalne, gdyż nie obejmowało jedynie oczywistej omyłki pisarskiej, lecz stanowiło niedozwoloną zmianą...

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... na terenie Zoo Wrocław wraz ze zmianą zagospodarowania terenu ” - obiekt użyteczności ... przedstawieniem „nowego” zdjęcia i niedozwoloną modyfikacją oferty. W związku z powyższym,.... Nie dopatrzono się w treści oferty informacji, które mogłyby Zamawiającego ...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... subsydiowanie skrośne stanowi niedozwoloną praktykę, stanowiąc tym samym podstawę do odrzucenia tej oferty; 28 4.... że wprowadzona odpowiedzią nr 7g zmiana wymogu była dość znacząca w ... jest do przestrzegania zakazu zmiany treści oferty, w tym co do zasady...

 • KIO 1618/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... zakresu eksploatacji. Powyższe stanowiło niedozwoloną negocjację treści oferty prowadzącą do niedopuszczalnej zmiany oferty i 5 wskazuje, że ... (art. 22a ust. 6 Ustawy). Taka zmiana prowadzić musi zatem do modyfikacji oświadczenia złożonego pierwotnie ...

 • KIO 1568/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...ustawy Pzp poprzez uznanie, że próbka stanowi integralną część treści oferty (rozumianej sensu stricte), mimo, że próbka jest przedkładania ... Zamawiającego nie spełniały wymagań formalnych. 3. Niedozwolona zmiana treści SIWZ. Odwołujący podał, że zgodnie z ...

 • KIO 1521/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ...ceny oraz w związku z niezgodnością treści oferty z treścią specyfikacja istotnych warunków zamówienia ...ofercie przekraczającej 10 mln zł jest zmianą nieistotną w świetle art. 87...niedozwoloną modyfikację oświadczenia woli jakim jest niewątpliwie treść oferty...

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ...zasadnicza różnica pomiędzy treścią oferty i jej niedopuszczalną zmianą w kontekście wezwań do wyjaśnień treści oferty z art 87 ...podwykonawców, co w ocenie Izby stanowi jednak niedozwoloną zmianę treści oferty. Odnosząc się do zarzutu nie wykazania ...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... wskazana w wykazie) nie stanowiłoby istotnej zmiany w treści oferty. Za istotny element oferty bowiem należałoby ewentualnie uznać wykaz samych urządzeń, nie... tym nawet ta niedozwolona zmiana nie doprowadziła do zgodności oferty z wymaganiami specyfikacji ...

 • KIO 1216/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...niedozwoloną czynnością. W ocenie odwołującego, działanie zamawiającego jest błędne, gdyż w pierwszej kolejności na mocy art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, winien on zwrócić się do odwołującego z żądaniem wyjaśnienia treści oferty... zakresie zmiana przepisów ...

 • KIO 1264/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ... zadań. W uzasadnieniu odwołania przedstawił następującą argumentację formalną i prawną 1.Niezgodność oferty z SIWZ oraz niedozwolona zmiana treści oferty W załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał „Przedmiotem Umowy...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...SIWZ, czy też w pytaniach i odpowiedziach nie została dopuszczona zmiana w zakresie wysokości cokołów, po których ma się poruszać przewracarka... treści nie można uznać za niedozwoloną modyfikację treści oferty, która powinna skutkować odrzuceniem oferty....

 • KIO 1245/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ...więc, że Zamawiający ma obowiązek wezwać wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, zanim ją odrzuci. Na wypadek, gdyby Izba nie ... ani uzupełnienia oferty – byłaby to bowiem jej niedozwolona zmiana, polegająca de facto na złożeniu nowej oferty – ani tym...

 • KIO 1083/17, KIO 1095/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ... na DPX-160 ln=63 A. Odwołujący uznał przyjęcie wyjaśnień E2. za niedozwolone negocjacje, gdyż jego zdaniem nastąpiła niedozwolona zmiana treści oferty, która w konsekwencji powinna podlegać odrzuceniu. Odwołanie wniesione przez E2. Sp. z o.o. w W. (sygn...

 • KIO 1002/17, KIO 1020/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ... tej nie zmienia nawet kolejny harmonogram, który Odwołujący załączył do odwołania. Zmiana harmonogramu w stosunku do przedstawionego w ofercie stanowi niedozwoloną zmianę w treści oferty i jako taka nie jest brana przez Zamawiającego pod uwagę. W świetle...

 • KIO 993/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp stanowi niedozwoloną czynność uzupełnienia oferty po terminie na jej złożenie i stanowi istotną wadą prawną....że w wyniku wyjaśnień przystępującego doszło do zmiany treści jego oferty. Zmiana ta polegała na tym, że - jak ...

 • KIO 958/17

  Orzeczenia KIO, 22-05-2017

  ...jest także, że zmiana przepisów PZP dokonana ... r. w zakresie części nr 1 (pakiet 1) oferty złożyli: 1. UKRPOL Export Import Sprzedaż Art. Rolno ... się w treści wyjaśnień do ...sposób postępowania należy uznać za niedozwoloną interpretację, czy wręcz modyfikację...

 • KIO 638/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ...roboty budowlane pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku o nr inw...przez Odwołującego wyjaśnień treści oferty oraz sposobu i treści tych wyjaśnień. f...treści tej nie można uznać, wbrew temu co twierdzi Zamawiający, za uzupełnienie czy niedozwoloną...

 • KIO 501/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... funkcjonalnych. Poza sporem jest fakt, że powyższa zmiana treści oferty przez zaoferowanie innego produktu w miejsce zaoferowanego pierwotnie,... MERAZET S.A. w spornych pozycjach, stanowi niedozwoloną zmianę SIWZ, dokonaną po terminie składania ofert. ...

 • KIO 297/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... koszcie ale w innej technologii stanowi niedozwoloną zmianę treści oferty w stosunku do założeń SIWZ. Nawet jeżeli zaproponowana technologia kosztowo jest zbliżona do wynikającej z projektu, to zmiana założeń projektowych była niedopuszczalna. Odmiennie...

 • KIO 276/17, KIO 277/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... poniżej kosztów jej świadczenia, jak i poprzez niedozwoloną manipulację cenami zawartymi w ofercie. h. Dopuszczenie.... Z kolei uzupełnienie treści trzeciej kolumny zał. nr 17 do oferty Odwołującego byłoby zmianą treści oferty. Wcześniejsze rozważania co ...

 • KIO 265/17

  Orzeczenia KIO, 24-02-2017

  ...etapie oceny ofert stanowi niedozwoloną zmianę treści SIWZ, dokonaną przez ...zmianą zapisów SIWZ. W związku z tym Zamawiający dokonał oceny oferty... 1 do SIWZ. Złożona oferta oraz wyjaśnienia treści oferty takich informacji nie zawierają. Zgodnie z art....

 • KIO 205/17, KIO 206/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...treści ofert. Jakakolwiek bowiem próba wykazania zgodności treści którejkolwiek spośród przywołanych ofert z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 1DW skutkować musiałaby niedozwoloną modyfikacją oferty... do zasady zmiana treści oferty nie jest ...

 • KIO 233/17

  Orzeczenia KIO, 16-02-2017

  ...spełniają wymagania w powyższym zakresie. W ocenie Zamawiającego przyjęcie wyjaśnień treści oferty przedstawionych przez Wykonawcę będzie skutkować niedozwoloną zmianą treści oferty. " Zamawiający uważa, że cytując powyższe elementy siwz w sposób oczywisty...

 • KIO 10/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ...i 4 ustawy nastąpi zmiana treści oferty. Podkreślił, że nie...niedozwoloną zmianę oferty. Powołał się na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygn. akt KIO 269/16: „Wskazać dalej należy, że nawet gdyby przyjąć, iż wskazanie niewłaściwych urządzeń w treści oferty...

 • VIII GC 544/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-12-2016

  ...zamawiającego co najmniej na 14 dni przed zmianą, z dostarczeniem aktualnej decyzji na nową...przedłożył wymaganych umową dokumentów; w treści oferty wykonawca zobowiązał się do świadczenia ...próbę wydłużenia terminu przedawnienia niedozwoloną w świetle art....

 • KIO 2330/16

  Orzeczenia KIO, 22-12-2016

  ... realizacji zamówienia na 65 dni jest – zdaniem 9 Odwołującego - niedozwoloną zmianą oferty dokonywaną po terminie składania ofert a już na etapie badania tych...oferty z SIWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. 17 Według zapatrywania Izby zmiana ...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... r. stosownej zmiany SIWZ (zmiana SIWZ nr 1). Niedozwolona treść Subklauzuli 4.4 pkt...zmiana wymaga zgody zamawiającego, czy też prawo do korzystania z podwykonawstwa przysługuje wykonawcy aż do zakończenia realizacji zamówienia, niezależnie od treści oferty...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ...więc jej rozszerzenie stanowić musi niedozwoloną ingerencję w rynek i ...do oszacowania ich oferty w opisywanym zakresie. Tym samym, pozostawienie postanowienia o takiej treści w ramach PFU ...kolejny celem Odwołującego nie jest zmiana postanowień z uwagi na ich...

 • KIO 2135/16

  Orzeczenia KIO, 25-11-2016

  ...w art. 58 § 3 kc, poprzez ukształtowanie treści SIWZ – Tom II – wzór umowy – ...w razie wyboru jego oferty, odpowiadała wskazanym w...rozszerzenie stanowić musi niedozwoloną ingerencję w ...dn. 28 lipca 2016r. Najnowsza zmiana pzp została ogłoszona w Dzienniku ...

 • XVII AmA 9/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-11-2016

  .... Jeśli chodzi o niedozwoloną praktykę określoną w pkt...zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu ...treści art. 6 ust. 2 n.p.k. Według tego przepisu „propozycja zawarcia umowy na odległość w postaci oferty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij