• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nie w sprawie przetwarzania odpadów, ponadto nie ma zastosowania w...pozwolenie posiadają – wtedy pozwolenie winno być wyłącznie obowiązujące, a pogorszenia sytuacji wykonawców, którzy zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie mają... przepisy ustawy p.z.p. nie ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...opóźnienie, mają charakter odszkodowawczy, ryczałtowy i represyjny. 5. Spełnienie...bowiem nie dopuszcza zastosowania ...zgodnie z funkcjonującym w orzecznictwie podglądem, miernikiem działań Zamawiającego mogą być przepisy ustawy K.c. stosowane przez odesłanie...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...jednakże mimo tego, nie dopuszcza zastosowania przez wykonawców alternatywnych systemów... ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t...orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy §...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...treść art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy pzp jest zbadanie czy zastosowania w omawianej sytuacji nie znajduje procedura o której mowa w art. ...na to, że łącznie mają one wartość gospodarczą dla wykonawcy). W tej sytuacji, niemożliwe jest wykazanie - względem każdej ...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...nie zastosowano przepisów u.p.z.p., zdaniem powoda, nie znajdzie zastosowania...ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym miejscu dodać należy, że od 4 maja 2015 roku zmianie...nieważności bezwzględnej może mieć zastosowanie wyłącznie wówczas, gdy przepisy u.p.z....

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie...ustawy 3/2011 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego ustawy...z dnia 10 maja 2012 r., ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...mają zostać udzielone zgodnie z dyrektywami [2004/17] lub [2004/18], przepisy ust. 2–6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania...Paragraf 26 Salzburger Vergabekontrollgesetz 2007 (ustawy salzburskiej dotyczącej kontroli udzielania zamówień publicznych...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... oraz równego traktowania wykonawców w związku z naruszeniem niżej wymienionych przepisów ustawy: - art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania w sytuacji, gdy oferta wykonawcy Metal Technics zawiera rażąco niską cenę...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... maja 2006 r. XVII Ama 9/05). Oznacza to, że przedsiębiorcy także nieświadomie mogą naruszyć przepisy ustawy antymonopolowej, wskutek współpracy gospodarczej odbywającej się na podstawie danego porozumienia. Ewentualna okoliczność, iż naruszenie przepisów...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...to one mają obowiązek przedstawiania dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne. Zgodnie z art. 14 Pzp do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... konkurencji i konsumentów, tym samym należało stwierdzić, że do rozpoznania odwołania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi zatem obligatoryjna przesłanka odrzucenia odwołania, 39 wymieniona w art. 189 ust. 2 pkt...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...związku z tym decyzja w przedmiocie możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ...z treścią SIWZ, które nie mają zasadniczego znaczenia dla przyszłej ...przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki właśnie ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ustawy Pzp takiego zastrzeżenia nie poczynił, choć: (i) obie podstawy prawne mają charakter wyłącznie ... prawnymi, przepisy prawa zawarte...ustawy Pzp. Dodał, że zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do wskazanej przesłanki wykluczenia nie znajduje zastosowania...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...usunięcie wyrobu z organizmu. Potwierdzenie możliwości zastosowania danego stentu do zwężeń ...udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Zgodnie...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... nie tylko literalnego jej brzmienia, ale wymaga zastosowania ...nie wpływa zawarte w niej postanowienie, iż zastosowanie mają...ustawy Pzp) bądź kryteriów selekcji (art. 48 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp i przepisy odnoszące się). Tłumaczenie gwarancji wadialnej nie...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy... trzeciego z 30 maja 2018 r. i...udzielenie zamówienia stosuje się przepisy K.c. Ergo zachowanie...brak możliwości zastosowania przepisu art...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... przepisu art. 90 ust. 1 ustawy pzp skierowana jest do Zamawiającego i to Zamawiający jako gospodarz postępowania ma możliwość zastosowania procedury opisanej tym przepisem.” W ocenie Zamawiającego nie nastąpiły okoliczności budzące wątpliwość w sposobie...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...2) Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania - tj. zaniechanie odrzucenia oferty złożonej...Podobnie w wyroku z 10.07.2013 r., sygn. akt: KIO 1498/13 KIO podkreśliła, że przepisy...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... konkretne podstawowe (kluczowe) wymagania, które mają być weryfikowane w trakcie prezentacji. Przedmiotowe doprecyzowanie zostało dokonane przez niego przy uwzględnieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 o systemie informacji w ochronie zdrowia (t. j. Dz.U...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie ... stanowić mają wyposażenie dla ...Zgodnie z załącznikiem nr 1 laboratorium zobowiązane jest do opracowania, wdrożenia i zastosowania...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...nr 2. Przepisy ustawy Pzp nie definiują również pojęcia ryczałtu, jednak bogate orzecznictwo sądowe pozwala na zdefiniowanie tego pojęcia,... iż Zamawiający nie naruszył przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp zaniechując jego zastosowania w rozpoznawanej ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...nie dopatrzył się podstaw do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp przed wezwaniem do złożenia wyjaśnień, to takowe nie... prowadzone były lub mają być prowadzone jednocześnie. To, co różni...ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...iż ma świadomość, że art. 10c-10e ustawy Pzp nie ma zastosowania do niniejszego postępowania, to jednak w ...zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego (na podstawie art. 14 Pzp). Wprawdzie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... przepisy nie dopuszczają rejestracji pojazdu niekompletnego. 13. Jeżeli pierwotnie ...ustawy mają inny charakter. Dokumenty te z definicji nie dotyczą podmiotów „zgłoszonych” w ofercie - co więcej nie mogą ich dotyczyć. Skoro konsekwencje zastosowania...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... sam Zamawiający wskazał na dopuszczalność zastosowania tej technologii w realizacji zamówienia... 15 marca 2018 r., 2 maja 2018 r., 30 maja 2018 r. i 2 lipca 2018... ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania oraz w oparciu o przepisy...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... 1 i ust. 3 ustawy Pzp przez zaniechanie czynności polegającej na wyborze oferty ...przepisy przez niego wskazane mają na celu eliminację z procesu ubiegania się o zamówienie...przepisy dotyczące tych wymagań, dyrektywa 2014/35/UE nie powinna mieć zastosowania...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... stronie Odwołującego nie mają interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na jego korzyść. Przede wszystkim wnoszący odwołanie nie jest wykonawcą działającym w jego partykularnym interesie, rozumianym w sposób klasyczny, zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... ust. 1 ustawy Pzp poprzez błędną wykładnię i zaniechanie zastosowania poprzez odrzucenie oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia A.P... 137,00 zł. Pismem z dnia 19 maja 2018 r. Zamawiający wezwał wszystkich wykonawców do złożenia...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia...jakim mają odpowiadać...uzupełnienie zapisów Rozdziału VII w Załączniku nr 1 do Umowy o: a. wymóg zastosowania...nie wykazał, iż postawiony przez zamawiającego warunek narusza wskazane przez niego przepisy...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., ogólne warunki umowy lub wzór umowy, Ponadto, art. 68 ust. 1 ustawy P.z.p. wskazuje, że w przypadku zamówienia z wolnej ręki (zaproszenie do negocjacji) nie mają zastosowania przepisy dotyczące obligatoryjnych elementów s.i.w.z., w tym opisu przedmiotu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij