• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... zamawiającego, w sytuacji, gdy jest to uzasadnione jego potrzebami. Jednak realizacja tych potrzeb powinna przebiegać w 97 granicach wyznaczonych przez przepisy ustawy oraz zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 7 ust. 1 Pzp w sposób przejrzysty...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...a przywołanych powyżej czy to przepisów ustawy pzp czy też k.c. mają udowodnić nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia. Mając na uwadze zarzuty odwołania, w kontekście stanowiska zamawiającego wyrażonego w odpowiedzi na odwołanie jak i na rozprawie w dniu...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...maja 2018 r.). Nadto pojęcie inwestora w rozumieniu ustawy Prawo budowlane nie występuje także w przepisach ustawy Pzp i ponownie posługiwanie... musi posiadać wyprowadzenie ciepła do sieci ciepłowniczej, a nie wyłącznie możliwość zastosowania ciepła na ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...art. 25 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym nie ma do tych dokumentów zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy. Wykonawca IBM złożył ofertę,...str. 204 oferty złożył oświadczenie, w myśl którego: „Zleceniodawcy nie mieli i nie mają wiedzy na temat zakresu ...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... informacje. Do czynności Zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 14 ustawy, mają zastosowanie przepisy 26 Kodeksu cywilnego – czynność wykonawcy polegająca na przedstawieniu informacji wprowadzających...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...też uwagę na wyrok KIO z dnia 12 maja 2017 r., w którym Izba stwierdziła: „...z.p. przepisy kodeksu cywilnego, zachowanie wykonawcy polegające ...nie znajdzie zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, co pozostaje okolicznością bezsporną, potwierdzoną wielokrotnie...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... ustawy Pzp. Zamawiający jako uzasadnienie dla zastosowania tej...ustawy Pzp, należy stosować wprost przepisy tytułu IV KC, regulującego dokonywanie czynności prawnych. W ocenie Izby zobowiązanie...rozliczania (t.j. z dnia 7 maja 2018 r. Dz. U. z 2018 ...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... dnia 10 maja 2018 r., w której zmianie uległo miejsce ...nie uwzględnił go w treści swojego stanowiska, co oznacza, że nie ma on zastosowania w przedmiotowym przypadku. Pobyt okrętu na doku (dokowanie...prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Wszelkie...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wyłącznie za pomocą łącza pantografowego firm ABB lub Siemens, natomiast istnieje możliwość zastosowania...świadczenia. Istotne znaczenie mają względy natury ...Przepisy ustawy, czemu zgodnie strony nie przeczyły, nie nakładają więc na zamawiającego bezwzględnie...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... formie wykazu, a referencje mają za zadanie potwierdzać jedynie prawidłowość wykonywanej usługi referencyjnej. Powyższe potwierdzają wprost przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy. (…) Nie może zatem ulegać...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. 1. naruszenie...mają ...nie wymagają składania dodatkowych wyjaśnień. Przywołane przepisy...zastosowanie tej technologii zwiększa koszty końcowego 25 zakupu. W przypadku zastosowania...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... na sporządzenie oferty”, 9 Celem Odwołującego nie jest doprowadzenie do niedopuszczenia zastosowania rozwiązań proponowanych...Zamawiający naruszył przepisy ustawy, dopuścił się zaniechań w kwestii udzielania wyjaśnień wykonawcom oraz nie przedłużył terminu...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...nie wykazał spełnienia przesłanek koniecznych do prawidłowego zastosowania art. 36a ust 2 pkt 1 Pzp, ograniczając się jedynie... postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... płyną z zastosowania własnej wytwórni mas bitumicznych. Nie złożono żadnych dowodów. Nie wykazano braku rażąco...przepisy ustawy wskazane w treści zarzutów oraz uzasadnienia odwołania. Wskazując na powyższe, Odwołujący wnosi jak na wstępie o uwzględnienie...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...nie ma zastosowania do aneksu, nie przewiduje zawarcia aneksu. M. L. (2) na podstawie dostarczonych przez Dyrektora umów nie był w stanie...Niewielkie rozbieżności w szczegółach nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia .... 113 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w ...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... dla zastosowania normy art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy muszą zajść następujące przesłanki, a mianowicie (1) przedstawienie informacji ...w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 14 ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego....

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... nie mają ...zastosowania nie...ocenie Izby Odwołujący nie wykazał, w jaki sposób takie wymaganie miałoby naruszać konkurencyjność postępowania, czy wskazywane przepisy ustawy. Skoro wszyscy wykonawcy są zdolni spełnić takie wymaganie Zamawiającego, to nie...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...przepisy nie wymagają ich posiadania, a także w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia; 2. art. 29 ust. 1 i 2 ustawy w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy przez dokonanie...na pytanie 50 w postępowaniu znak 165/18. Zamawiający wskazał zastosowania medyczne ...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...w pierwszej ocenie nie była bowiem pochodną uznania, że pewne wskazane przez Przystępującego elementy nie mają charakteru ...zarówno naruszył przywołane przez Odwołującego przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i nie wykonał prawidłowo wyroku Izby z ...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... powstawania zobowiązania lub zmianę taką przewiduje przywołany przepis ustawy Pzp. Dostrzeżenia jednak wymaga, że zazwyczaj są to okoliczności, które możliwe są do określenia, nie mają one charakteru nadzwyczajnego. Tymczasem wyłączone przez Zamawiającego...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 maja 2018r., sygn. akt KIO 925/18; Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 maja 2018r., sygn. akt KIO 845/18... do zastosowania wobec niego cytowanego przepisu ustawy Pzp. W pierwszej kolejności Izba poddała ocenie, czy...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...postanowienie SIWZ nie nakładało takiego obowiązku, jak też nie wynika to z norm korporacyjnych obowiązujących biegłych rewidentów. 5 Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja... nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie, jako że nie stanowił...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zakresie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego, a dokładniej art. 77 § 1 k.c., zgodnie z którym uzupełnienie ... 4 ustawy Pzp. W treści pisma Zamawiający wskazał jakie były przyczyny zastosowania ww. przepisów Pzp, podkreślając niewykazanie przez ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...Tym samym w związku z wymogiem wniesienia odwołania w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia i SIWZ na stronie internetowej upłynął 30.09.2018 (niedziela) i nie mają tutaj zastosowania regulacje w zakresie kodeksu cywilnego o przedłużeniu terminu na...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Z orzecznictwa wynika, że przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16) i 17) ustawy...nie może być również uznana jako uzasadnienie dla zastosowania...Odwoławczej z dnia 27 maja 2009 r. KIO/UZP 639/09;...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nie w sprawie przetwarzania odpadów, ponadto nie ma zastosowania w...pozwolenie posiadają – wtedy pozwolenie winno być wyłącznie obowiązujące, a pogorszenia sytuacji wykonawców, którzy zezwolenia na przetwarzanie odpadów nie mają... przepisy ustawy p.z.p. nie ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...opóźnienie, mają charakter odszkodowawczy, ryczałtowy i represyjny. 5. Spełnienie...bowiem nie dopuszcza zastosowania ...zgodnie z funkcjonującym w orzecznictwie podglądem, miernikiem działań Zamawiającego mogą być przepisy ustawy K.c. stosowane przez odesłanie...

 • KIO 1958/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...zamówienia poprzez określenie jego funkcjonalności, a nie sposobu jej uzyskania. Wskazanie na konieczność zastosowania zestawu do... rozważenie przez Izbę jest niedopuszczalne. Przepisy ustawy sprzeciwiają się temu, aby dany zarzut mógł być dwukrotnie ...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...wymienionym przypadkiem będzie wynikać z konieczności zastosowania nie przewidzianych przez nas droższych studni. 12 Zaznaczamy... postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... należy zwrócić uwagę, że przepisy ustawy nie precyzują stopnia szczegółowości wyjaśnień składanych przez wykonawców. Poglądy doktryny i orzecznictwo wypracowało stanowisko, z którego wynika, że tego rodzaju wyjaśnienia mają być rzetelne, szczegółowe i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij