• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... do treści art. 192 ust. 2 Pzp odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1016/18 nie zasługuje na uwzględnienie. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... w błąd zamawiającego, mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, podlega wykluczeniu. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują żadnej możliwości sanowania nieprawdziwych informacji i nie dają zamawiającemu uprawnień do wzywania wykonawcy, który...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...jest to obecnie standardem dla skanerów diagnostycznych użytkownicy maja rano zapewniony... w trybie art. 185 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ..., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do...Odnośnie art. 26 ust. 3 Pzp – nie ma on zastosowania, nie...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy P.z.p. Ponownie podkreślić należy, że dla zastosowania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p. nie jest konieczne istnienie ostatecznej decyzji administracyjnej stwierdzającej istnienie zaległości podatkowej. Wystarczy, że wykonawca...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...180 ust. 1 ustawy z dnia 29... poprzez zaniechanie zastosowania wskazanych ...przepisy kodeksu cywilnego. W tym miejscu Odwołujący wskazuje, iż zgodnie z art. 61. § 1. Kodeksu cywilnego „Oświadczenie...nie mają charakteru przesądzającego w sprawie. Zresztą w ocenie...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... w dniu 8 maja 2018 r. w...przepisy ustawy pzp wydane przed wejściem w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy...nie do przyjęcia wobec niezgodności treści oferty z treścią siwz i obowiązkiem zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp. Odnośnie...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... zastosowania tzw. procedury odwróconej (art. 24aa ustawy Pzp). Zwrócić należy bowiem uwagę na fakt, iż ze względu na przemodelowanie w drodze nowelizacji ustawy ... znaczenie mają wezwania oparte o treść art. 26 ust. 1 ustawy Pzp i art. 26 ust. 3 ustawy ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... a nie niepełna lub błędna. Tymczasem przesłanką zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy PZP...obecnie obowiązujący przepis jest bardziej rygorystyczny 37 niż przepisy ustawy... Ruszczynie informują firmy obecnie odbierające odpady z terenu miasta Łodzi, iż nie mają ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ...stronie internetowej http://www.plk-sa.pl w zakładce Akty prawne i przepisy... < 80 km/h), w przypadku zastosowania nominalnej wartości dopuszczalnej, minimalna szerokość ... wykonawcy nie mają jednoznacznej ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... akt. KIO 1733/16).: Przepisy Pzp nie wskazują jak szeroki zakres ...ustawy Pzp, co stanowi w ocenie Odwołującego o tym, iż Zamawiający z pewnością nie był przekonany o braku podstaw do zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zaś jego niepewność nie...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia ...tym zastosowania wydajniejszych...właśnie takie dyski mają na rynku najlepszy stosunek jakości do ceny. Wymienione w OPZ dyski, których nie mają inni producenci służą jedynie...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zastosowania art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy pzp poprzez wykonanie... października 2008 r. KIO/UZP 1098/08, wyrok z 20 maja 2016 r. KIO 780/16, wyrok z 15 grudnia ...stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy pzp, a także w oparciu o przepisy...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... rozwiązanie urządzenia. Brak jest technicznych lub fizycznych przewag zastosowania przetwarzania...ustawy z 22 czerwca 2016 r., implementująca przepisy...Wyniki tych badań są porównywalne i mają zastosowanie diagnostyczne, pomimo różnych technologii czy...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... art. 87 ust. 1a i ust. 2 Pzp. (które nie mają zastosowania w niniejszym stanie faktycznym). Z kolei z art. 84 ust. 1 Pzp. wynika...na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...ocenie Odwołującego, należy określić postępowanie Zamawiającego, który przepisując przepisy ustawy nie... konserwatorskich nie mają decydującego znaczenia. Podobnie mniej istotny...powinny prowadzić do uzasadnienia zastosowania składowych ceny prowadzących do...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jednakże w czasach kiedy Pan S. zdobywał doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich obowiązującymi były przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dób kultury (Dz. U. z 1962 r...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...mają obowiązek wykazywania dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne. Co istotne przepis art. 14 ustawy stanowi, że do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ..., ani też z żadnych zapisów SIWZ taka możliwość nie wynika. Z tym poglądem nie sposób się zgodzić. Zdaniem Izby, w niniejszym stanie faktycznym, zamawiający miał podstawy dla zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp i poprawienia omyłki w tym trybie...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...5 Zgodnie z wymogami PFU np. PFU Nowa Sucha str. 33 Zamawiający wymagał zastosowania ...nie mają takiego zabezpieczenia, jak anoda i emalia. Należy zauważyć, że powyższe stwierdzenie.... 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania....

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... wskazywane w odwołaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych miały następujące brzmienie. Art. 7 ust. 1: Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... art 90 ust. 3 ustawy Pzp. Oba te przepisy wskazują, że podstawą odrzucenia może być jedynie rażąco niska cena, nie zaś cena, której istotna część...ukształtowania i treść stosunku prawnego podstawowego nie mają wpływu na zakres odpowiedzialności gwaranta, ta...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...1 ustawy Pzp, wskazywał, że nie był uprawniony do jej zastosowania wobec ...Zgodnie z art. 185 ust. 7 ustawy Pzp do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy...O tolerancji wymiarów, w których mają się mieścić parametry techniczne można ...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 wystarczającym jest stwierdzenie...zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do oceny czynności dokonywanych przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zgodnie...właśnie wykonawcy i mają...

 • KIO 629/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... prowadzonym przez Gminę Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów orzeka: 1. oddala odwołania....nie spełnia warunków, jakie przepisy ustawy ...dnia 19 marca 2018r. odnośnie wątpliwości co do podstawy prawnej zastosowania przez wykonawcę stawki podatku...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... analizatorów Walk Away 40. Urządzenia ta mają rozmiar 98 x 86 cm. Z ...MS PRZEPŁYW PRACY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ZASTOSOWANIA KLINICZNE" (dok. oznaczony... orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp, oraz w oparciu o przepisy § 3...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...ustawy Pzp poprzez wybór najkorzystniejszej oferty w sposób naruszający przepisy ustawy Pzp, co prowadzić może do udzielenie zamówienia ww. wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami tejże ustawy..., że mimo zastosowania przez Zamawiającego właściwego...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... doświadczenie, kontakty handlowe nie mają wpływu na treść przedmiaru jednostkowego - mają jedynie wpływ..., na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp został wezwany o złożenie wyjaśnień w zakresie zastosowania stawki podatku VAT 8% we wszystkich pozycjach...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy to sam wykonawca dysponuje takimi osobami (dysponowanie bezpośrednie)....lub zawodowej – nie rozróżnia więc w swojej treści, jak wcześniejsze przepisy, posiadania własnych ...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... problemu technicznego nie udało się rozwiązać w toku aukcji. W trakcie podejmowanych prób zastosowania wskazówek operatora ...winy Zamawiającego. Tym samym nie można uznać, że Zamawiający naruszył przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące ...

 • KIO 638/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... art. 189 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, jako że do przedmiotowej sprawy nie mają zastosowania przepisy ustawy. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i § 5 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij