• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...§ 6 ust. 3 wspomnianej ustawy ÖS zapewnia ministrowi federalnemu ...2004/18, która uchyliła i zastąpiła odpowiednie przepisy dyrektywy 92/50 od dnia 31 ...nie mają zastosowania. Wobec niewielkiej wartości tego zamówienia niewątpliwe znaczenie transgraniczne nie...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ...:757, pkt 113 i przytoczone tam orzecznictwo; zob. również podobnie wyrok z dnia 10 maja 2005 r., Włochy/Komisja, C‑400/99, EU:C:2005:275, pkt 48). 47      Obowiązek ten jest wyraźnie potwierdzony przez przepisy art. 4 ust. 4 w związku z art. 13 ust...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...dodatek zwyczajny do GURI nr 100 z dnia 2 maja 2006 r.), zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 135 z dnia 25 września 2009 r. ...obowiązek wcześniejszego zorganizowania przetargu. Nie znajdują natomiast zastosowania przepisy dyrektywy, której termin ...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...zastosowania w tych pojazdach zupełnie...jedynie z daleko posuniętej ostrożności stwierdza, że o tym, czy w danych okolicznościach faktycznych rzeczywiście doszło do popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przesądzają przepisy ustawy...sukcesywnie mają być ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...12 Pzp nie mogła znaleźć zastosowania, to Odwołującego... nie przedłożył ww. dokumentu na wezwanie z art. 26 ust 3 ustawy ...jedynie w tej samej RBD co początek FARE BASIS nie mają...zamówień publicznych oraz w oparciu o przepisy § 3 rozporządzenia Prezesa Rady ...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... robót, jak też z możliwości udzielenia zaliczek, Zamawiający naruszył wskazane wyżej przepisy ustawy. Stwierdzić również należy, że Odwołujący w żadnej mierze nie udowodnił, aby tak określona wysokość i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... bowiem, zdaniem Odwołującego, czynność ta narusza przepisy: 1) art. 94 ust. 1 pkt...od zawarcia umowy świadczyć mają okoliczności, które winny lec...ustawy Pzp. Uwzględnienie wniosku o odrzucenie odwołania nie zasługuje na aprobatę również z powodu zastosowania...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... zaniechanie jego zastosowania, niedokonanie ...należących do wskazanej kategorii obiektów budowlanych załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo ...stosownie do wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 192 ust. 10 Pzp a także w oparciu o przepisy...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... dostarczone przez Konsorcjum Paramedica namioty, nie mają właściwości, o których istnieniu Konsorcjum ... na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, oraz w oparciu o przepisy § 1 ust. 1 pkt 2, § 3,...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...znaczenie dla wyniku sprawy mają tylko merytoryczne zarzuty odwołania wniesionego wobec dokonanych niezgodnie...one przepisy ustawy pzp, przysługuje odrębne odwołanie. ...wyłącznie przyczyny sprecyzowane wąsko i konkretnie (dotyczące: bezpodstawnego zastosowania...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... piąte przepisy (art.87 ust.1 ustawy pzp) formułując prawo zamawiającego zwracania się o wyjaśnienia co do treści złożonych ofert nie definiują i nie wymieniają w sposób wyczerpujący tych sytuacji. Jedynie stwierdza się w nich, że wyjaśnienia mają odnosić...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...przepisy ustawy o VAT nie definiują pojęć „obiekt budowlany" czy „budowa". Regulują te kwestie przepisy ustawy... odwołanie podniósł, że na konieczność zastosowania stawki...samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 18 maja 2005 r. - Dz.U. Nr 96,...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...sposób tak dokładny, że dostawcy konkurencyjnych produktów nie mają możliwości złożenia swojej oferty w postępowaniu. ...udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy, którego treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma zastosowania...Europejskiej z dnia 11 maja 2017 r, (sygn. C-131/16), zgodnie z którym oferentowi, ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... jakkolwiek niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy Pzp w...Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do... oraz na te, które są możliwe do zastosowania dopiero na etapie realizacji umowy. W tym ...

 • KIO 48/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... 730,92 euro. Tym samym w przedmiotowym postępowaniu ustawy nie stosuje się. Zgodnie z art. 189 ust. 2 pkt 1 Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy. Zatem zaistniały stan faktyczny i prawny nadaje się...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... one mają obowiązek przedstawiania dowodów, z których wywodzą określone skutki prawne. Zgodnie z art. 14 ustawy Pzp do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...Ergo Hestia S.A.. W ocenie Odwołującego Zamawiający swym postępowaniem naruszył następujące przepisy ustawy Pzp, w szczególności art.7..., a nie wyjaśnień lakonicznych czy z innych powodów niesatysfakcjonujących zamawiającego). Prawidłowość zastosowania art. ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią ...Kancelaria Tajna, które nie mają w tym przypadku żadnego realnego zastosowania. Wykonawca zastrzegając ...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... wykonawcy (zdolności kredytowej). Stanowisko Izby Do rozpoznania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące w dacie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...nie uwzględnia wszystkich kosztów rażąco narusza przepisy ustawy...nie mają charakteru zamkniętego, a czynności przewidziane w art. 90 ust. 6 nie są dedykowane wyłącznie...2 nie ma w niniejszej sprawie zastosowania, albowiem warunki opisane w tym ...

 • KIO 2663/17, KIO 2665/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...nie jest prototypem. W pkt 3.2. zamawiający zawarł dwa odrębne zdania i w pierwszym z nich dopuścił możliwość zastosowania... orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia Prezesa...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...nie będzie realizował zamówienia. Zamawiający, jak Odwołujący założył, ma tu na myśli oświadczenia osób, które mają...przepisy ustawy pzp gdyż przed rozstrzygnięciem postępowania nie uczulił i nie.... 3 ustawy pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania dochodzi, ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...2017/S 124-253625 – a więc do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zmienionej z dniem 28.07.2016 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  .... Oczywistym jest, iż przepisy prawa nie mogę zezwalać zamawiającym na ...zagrożenie może być przewidywane, jednak nie jest wiadome czy wystąpi. Przyjęcie odmiennego poglądu, doprowadziłoby do braku możliwości zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ..., więc i informacje te oczywiście nie mają waloru tajemnicy przedsiębiorstwa, i wartości gospodarczej...Nie jest możliwe wskazanie jedynie czynności zamawiającego i ograniczenie się do tezy, że naruszono przepisy ustawy – zarzut tak sformułowany w istocie nie...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... W oparciu o własną analizę, przepisy prawa oraz wyjaśnienia Przystępującego z dnia ...nie mają zastosowania wymogi obowiązujące wykonawców ubiegających się o zamówienie w przypadku zastrzegania informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa, wynikające z ustawy...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na ...nie podziela stanowiska Odwołującego, iż o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp świadczy sama okoliczność zaniechania odrzucenia jednej z ofert w sytuacji zastosowania...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...zaangażowane w tamto postępowanie. Na uwagę zasługuje, że oba przedsięwzięcia mają za przedmiot zaprojektowanie oraz prace ...16 i 17 ustawy Pzp, które nakazują wykluczenie wykonawcy winnego wprowadzenia zamawiającego w błąd. Przywołane przepisy różnią się od...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... obsługuje protokoły FCoE. Przeciwne twierdzenia Zamawiającego nie mają żadnych podstaw. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego czynności wezwania Odwołującego do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij