• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...mają zostać udzielone zgodnie z dyrektywami [2004/17] lub [2004/18], przepisy ust. 2–6 niniejszego artykułu nie mają zastosowania...Paragraf 26 Salzburger Vergabekontrollgesetz 2007 (ustawy salzburskiej dotyczącej kontroli udzielania zamówień publicznych...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...wyłączenie zamówienia z zakresu zastosowania niniejszej dyrektywy lub sztuczne zawężanie konkurencji. Uznaje się, że konkurencja została sztucznie zawężona, gdy zamówienie...ustawy 3/2011 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego ustawy...z dnia 10 maja 2012 r., ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...związku z tym decyzja w przedmiocie możliwości zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 ...z treścią SIWZ, które nie mają zasadniczego znaczenia dla przyszłej ...przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki właśnie ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ustawy Pzp takiego zastrzeżenia nie poczynił, choć: (i) obie podstawy prawne mają charakter wyłącznie ... prawnymi, przepisy prawa zawarte...ustawy Pzp. Dodał, że zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp do wskazanej przesłanki wykluczenia nie znajduje zastosowania...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00/100) tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy... trzeciego z 30 maja 2018 r. i...udzielenie zamówienia stosuje się przepisy K.c. Ergo zachowanie...brak możliwości zastosowania przepisu art...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia...jakim mają odpowiadać...uzupełnienie zapisów Rozdziału VII w Załączniku nr 1 do Umowy o: a. wymóg zastosowania...nie wykazał, iż postawiony przez zamawiającego warunek narusza wskazane przez niego przepisy...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... do niedopuszczalnego, contra legem rozszerzenia zakresu zastosowania przepisu. Co więcej, przyjęta przez Zamawiającego...179 ust. 1 ustawy Pzp . Na wstępie wskazać należy, że do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp w brzmieniu ...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...przez właściwe przepisy szczególne, a ogólnie we wszystkie obowiązki w dziedzinie dodatkowej ochrony...zastosowanie mają art. 120–123 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem następujących przepisów: a)      jeżeli przedmiotem dyskusji jest priorytetowe traktowanie...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, ...Jednocześnie, Izba stanęła na stanowisku, że brak uzupełnienia dokumentów skutkuje obowiązkiem Zamawiającego zastosowania przepisu art.24 ust.1 pkt 12 ustawy...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... konkurencji i konsumentów, tym samym należało stwierdzić, że do rozpoznania odwołania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zachodzi zatem obligatoryjna przesłanka odrzucenia odwołania, wymieniona w art. 189 ust. 2 pkt 1...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...k.c.) co do zasady mają również zastosowanie w zamówieniach publicznych z mocy art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Kwestią...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...jednocześnie przepisy p.z.p., które mają konkurencji sprzyjać. Takie działanie...Przepis art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o... co ma również odzwierciedlenie w obowiązku zawężającej i ścisłej wykładni przesłanek zastosowania trybu z wolnej ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...6 ust. 1 pkt 5 lit. c)  e) ustawy z 6 września 5 2001 r. o dostępie do informacji ...nie mają zastosowania przepisy Pzp, należało uznać za chybione. 92 W ocenie składu orzekającego prawnie obojętny jest moment, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...zastosowania turbiny parowej przeciwprężnej, nosi znamiona podania nieprawdziwych informacji, które mają na celu wprowadzenie Zamawiającego w błąd wyłącznie...89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wprawdzie przepisy ustawy Pzp nie dają jasnej definicji rażąco niskiej ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... do treści art. 192 ust. 2 Pzp odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1016/18 nie zasługuje na uwzględnienie. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... w błąd zamawiającego, mające wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, podlega wykluczeniu. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują żadnej możliwości sanowania nieprawdziwych informacji i nie dają zamawiającemu uprawnień do wzywania wykonawcy, który...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...CALABRIA w dniu 14 maja 2007 r. pod... zastosowania uszczelek ...nie będzie mogła zostać wybrana. Przepisy ustawy Pzp pozostawiają Zamawiającemu możliwość pozyskania dodatkowych środków, a zatem dopóki Zamawiający nie wykaże, że takiej możliwości nie ma, nie...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...poziomie”. W przedmiotowej sprawie, nie sposób uznać, że ceny jednostkowe nie mają wpływu na cenę całkowitą ...nie znajduje tutaj również możliwość zastosowania art. 87 ust. 1 czy art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, albowiem z żadnej części treści oferty nie...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...SIWZ, co obligowało Zamawiającego do zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp i odrzucenia takiej oferty. W konsekwencji zdaniem Izby Zamawiający nie dopuścił się naruszenia przepisów ustawy Pzp wskazywanych w odwołaniu, a odwołanie w całości podlegało...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... i art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp, względnie art. 22 ust. 1a ustawy Pzp poprzez niepodzielenie zamówienia na części, a przez to ograniczenie lub uniemożliwienie złożenia oferty wykonawcom, którzy nie mają w swojej ofercie pełnej gamy sprzętu, podczas gdy...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... czyli na których powstanie nie mają oni wpływu. Niedopuszczalne jest również kształtowanie wysokości kar w...sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 a)...

 • KIO 933/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...odwołanie, w której nie zgodził się z zarzutami i wniósł o oddalenie odwołania. Stanowisko Izby Do rozpoznania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy...robót obejmowały okres od lipca 2015 r. do maja 2016 r., a zatem również wskazany przez ...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... 941/18 UZASADNIENIE W dniu 10 maja 2018 roku...spełnianie warunku udziału w postępowaniu Przyjęte przez ustawodawcę przepisy ustawy Pzp po nowelizacjach, których konsekwencją było również wydanie... Z kolei obowiązek zastosowania przez Zamawiającego kursu z ...

 • C-54/17

  Orzeczenia ETS, 31-05-2018

  ...dyrektywą 2005/29 przewiduje, że jej przepisy nie mają zastosowania w przypadku kolizji z innymi ...6 września 2005 r., nr 206, który zatwierdza „Kodeks konsumenta zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy nr 229 z dnia 29 lipca 2003 r.” (GURI nr ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...ssących powoduje podnoszenie pyłu. Zamiatarki elewatorowe wykorzystywane są powszechnie i nie istnieją żadne przepisy techniczne czy ... Zamawiający, w dniu 8 maja 2018 r. poinformował wykonawców, zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy Pzp, o wniesieniu odwołania, ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...jest to obecnie standardem dla skanerów diagnostycznych użytkownicy maja rano zapewniony... w trybie art. 185 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ..., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do...Odnośnie art. 26 ust. 3 Pzp – nie ma on zastosowania, nie...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...zastosowanie art. 87 ust. 2 ustawy Pzp winno być wyłączone. W ocenie odwołującego, możliwości zastosowania..., że wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz...stosownie do wyniku postępowania - na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...4 ustawy Pzp, które w ogóle nie mają zastosowania do zakwestionowanej przez Odwołującego czynności Zamawiającego. Za niewiarygodne i nie ... orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § ...

 • KIO 932/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PZP Zgodnie z postanowieniem punktu 20.1 lit. b) SIWZ, Zamawiający przyzna ...nie wykazał innego zastosowania niż informacja o charakterze ogólnym, dla powołanych dokumentów. Skoro powyższe publikacje mają jedynie...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... wskazań wiedzy technicznej lub naruszające przepisy ustawy pzp dotyczące opisu przedmiotu zamówienia, mógł i powinien domagać się od Zamawiającego wyjaśnień lub wnieść odwołanie na treść pisma opublikowanego na stronie internetowej, czego jednak zaniechał...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij