• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...usług, to w zakresie jej obliczania należy stosować przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług. Tam natomiast wskazane są zasady wyliczania ceny i należnego (uwzględnionego w cenie) podatku VAT, wychodząc — zgodnie z art. 106e ust. 7 — od wartości brutto...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...Zamawiającego. Dopuszczenie zastosowania takiego oprogramowania spowoduje doprowadzenie SIWZ do zgodności z przepisami ustawy Pzp, zapewni równe traktowanie wykonawców i umożliwi Odwołującemu złożenie atrakcyjnej cenowo oferty. Ponadto dopuszczenie takiego...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...oceny nie mają ...zastosowania kliniczne i kontrola jakości. Edycja czwarta. Dr inż. Euclid Seeram, FCAMRT. Obrazowanie...ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że rozprawę zamyka się, jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona. Przepisy...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... 2016 r. – a więc do postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zmienionej z dniem 28.07.2016... Astaldi nie przekraczała limitu określonego w art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, gdyż ten próg nie ma zastosowania do sytuacji...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...nie mają waloru poufności, szczególnie gdy wykonawcą tych projektów był T.. T. musi mieć świadomość, że zgodnie...przepisy ustawy Pzp nie...Nie wystąpiły także przesłanki do zastosowania art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, uzasadniające wykluczenie A. z postępowania. Nie...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...Dystrybucja S.A. z dnia 13 maja 2015 r. Dokonując oceny ww. dowodów...obecnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp, Izba uznała, iż zarzut nr 4 nie zasługuje na uwzględnienie...miejsce w niniejszej sprawie nie znajduje zastosowania przepis art. 26 ust. ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...zostanie doliczony zgodnie z prawem obowiązującym w momencie wystawienia faktury. Postępowanie toczy się na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, więc nie ma zastosowania definicja ceny z ustawy... pod tabelą nie mają znaczenia dla ...przepisy...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...lub dokumentacja, które mają zostać złożone przez ...że przepisy krajowe...ustawy Pzp i z tego też względu nie mogło prowadzić do zastosowania procedury ujętej w treści art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Dodatkowo, na co słusznie wskazał Zamawiający, przyznanie...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...nie tylko z instrukcji użytkowania, opisu jego zastosowania, ale również treści oferty i jej stwierdzenie nie wymagało wiadomości specjalnych, a jedynie... na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy stosownie do wyniku spraw oraz zgodnie z § 3 pkt. 1 i 2 lit. ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...wyrok KIO z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt... Zamawiający stosując przepisy o równym ...ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jak również pozostałe zarzuty zgłoszone w odwołaniu. 26 Odwołujący nie wykazał wypełnienia przesłanek do zastosowania...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...to uznać wyłącznie za uchybienia formalne, które nie mają żadnego ...zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy stanowiące podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia, a których naruszenie...87 ust. 1 ustawy. Egzekwowanie i stosowanie tego wymogu jest 20...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... sygn. akt II UKN 406/97, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa 175/08, wyrok KIO 1639/11).” ...właśnie dlatego, że nie jest to wymóg dotyczący przedmiotu zamówienia nie znajdują tutaj zastosowania przepisy art. 29 ust. 1-3 ustawy...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...wezwanie Zamawiającego, oparte o treść art. 26 ustawy, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że mają... o obligatoryjne przepisy art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 Pzp, a procedura z art. 26 ust. 3 Pzp nie znajduje zastosowania. 21 Za...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... paneli mają zmiany ...nie rażąco niska cena. Powyższejestpo prostuwynikiem zastosowania...ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U....stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp oraz w oparciu o przepisy...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... uwagi na okoliczność, iż do przedmiotowego postępowania zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 22.06.2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Zamówień Publicznych pod numerem 555754-N-2017. Powyższe oznacza, iż do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. ustawy zmienionej w związku z wejściem w życie z dniem 28.07.2016 r...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...przepisy ustawy Pzp i jednocześnie wpływają na jego sytuację, powodując zaistnienie po jego stronie... odrzuceniem oferty do jej zweryfikowania pod kątem, czy nie zachodzi podstawa do poprawienia omyłki w ofercie, tj. zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP. W...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...4 Ustawy Izba rozpoznała odwołanie w całości. Stanowisko Izby Do rozpoznania odwołania zastosowanie znajdowały przepisy ustawy Prawo ..., iż orzeczenie to nie dotyczy przesłanki wykluczenia z postępowania, której zaniechanie zastosowania stanowi podstawę...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... ich zastosowania. Przy czym działania te nie zależą wyłącznie od ...ilość, gdzie mają być utylizowane/transportowane, ...przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Postanowienia przyszłej umowy o zamówienie publiczne należy zatem rozpatrywać, o ile ustawa Pzp nie...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ..., iż do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. ustawy zmienionej w związku z wejściem... przypadku gdy możliwość zastosowania takiej metody została wyraźnie wskazana wcześniej, instytucje...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...że możliwe było ich prawidłowe zrozumienie. Ponadto w sprawie nie ma zastosowania rozdział XIII siwz, ponieważ ... 2 ustawy Pzp. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ...ustępie […]”. 8        Artykuł 10 ust. 5 litewskiej ustawy o zamówieniach publicznych stanowi: „Przepisy niniejszej ustawy nie mają zastosowania, gdy instytucja zamawiająca zawiera umowę z podmiotem prawnie odrębnym, nad którym sprawuje kontrolę podobną do...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... dopiero na rozprawie, że odwołanie powinno zostać odrzucone, bowiem w sprawie nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy na podstawie przepisu art.189 ust.2 pkt 1 ustawy Pzp z tego powodu, że Zamawiający nie udowodnił tej okoliczności. Izba...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... jakie miały być wykazane tym dowodem, nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż odwołujący w odwołaniu nie kwestionował zgodności oferty przystępującego F. z SIWZ w tym zakresie. Stosownie do art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  .... 3 ustawy z dnia...powszechnie obowiązujące przepisy przywołane powyżej. WWiORB miały charakter uzupełniający w stosunku do PFU. Należy przy tym zauważyć, że tak też wynika z pkt 2.4.1 PFU (str. 168 – 169): „2.4.1. Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... przez Wspólnotę;  nie mają wiedzy o istnieniu listu referencyjnego z dnia 18 stycznia 2013 r. 16 Pismem z dnia 14 września 2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wykluczeniu go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...Tym samym, także w tym przypadku nie istnieje podstawa do zastosowania tego trybu do poprawy parametru dotyczącego ... do przedmiotowego postępowania mają zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. ustawy zmienionej w związku...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...zaniechanie należytego przygotowania postępowania i uprzedniego zastosowania... Zamawiającego, które naruszałyby przepisy ustawy w sposób mogący mieć...zaniechanie czynności zamawiającego, które nie stanowią naruszenia przepisów ustawy lub nie mają (i nie...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...PORR”) wniosło odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29... o odrzuceniu oferty Odwołującego wskazał przepisy art. 89 ust. 1 pkt...W niniejszej sprawie nie zaszła podstawa do zastosowania wobec oferty Odwołującego...nie mają ...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... uchybienia mają charakter marginalnych błędów proceduralnych. Zamawiający miał możliwość i był zobowiązany do ich wyjaśnienia przez prawidłowe zastosowanie przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, czego jednak nie uczynił. Jakkolwiek przepisy Pzp przewidują...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij