• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...mają charakter cywilnoprawny, powołując w tym miejscu na regulację art. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, zgodnie... oszczędności zużycia prądu w przypadku zastosowania zasilacza 360W zamiast 400W, opracowanie własne (1 strona) oraz ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...stwierdził, że przepis § 5 ust. 1 Rozporządzenia ws. środków komunikacji elektronicznej w ogóle nie znajduje zastosowania do oferty, w tym do oferty odwołującego, gdyż oferta nie mieści się w katalogu dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...odnośnie oferty – nie znajdzie zastosowania...ustawy z dnia 6 marca 2018 roku prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 poz. 646 ze zm.), zgodnie z którym przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. W ocenie...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...że przepisy prawa krajowego, w tym uzoie oraz ustawy Pzp, nie ...o różnej mocy, mają charakter kompetencyjny, np. akt wyższego rzędu może zawierać upoważnienie dla organu państwa ...zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, elDAS nie wyklucza zastosowania...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... regulacji unijnych jak i krajowych, znaczenie mają również liczne akty wykonawcze wydane na... miał obowiązek znać przepisy ustawy i je stosować. Nie bez znaczenia pozostaje...potwierdzenia zastosowania w podpisie algorytmu SHA-1, jednakże w oknie dotyczącym ...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  .... W związku z powyższym cytowane przez Odwołującego uzasadnienie do wyroku w sprawie o sygn. akt KIO 2611/18 nie odpowiada stanowi prawnemu obowiązującemu w postępowaniu, bowiem nie mają zastosowania m.in. przepisy ww. rozporządzenia. Również Zamawiający w...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...przepisy ustawy Pzp. Stwierdzić należy, iż dobrane przez Zamawiającego wymagania nieobiektywnie uzasadnione, ani jego potrzebami, ani nie mają funkcjonalnego uzasadnienia, a pozostawienie.... Tymczasem w przypadku zastosowania drogi radiowej może powstać...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... JEDZ i w związku z tym nie mógł uczynić tego ponownie, skutkiem 7 czego ocenił, że Odwołujący nie spełnia warunków udziału w postępowania i zdecydował o jego wykluczeniu, co zdaniem Odwołującego narusza wskazane wyżej przepisy Ustawy Pzp. W wezwaniu z dn...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... było w tym przypadku niezbędne, gdyż samodzielnie zamawiający nie był w stanie zrekonstruować rzeczywistej woli wykonawcy, a dla zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest wcześniejsze ustalenie czy omyłki polegającej na istnieniu w ofercie...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...ustawy Pzp. Co istotne, przepisy ustawy Pzp zawierają instrumenty, które umożliwiają rozwiązywanie...określa listę lokalizacji, w których mają być świadczone usługi wraz z ...dla danej Lokalizacji, uprawnienie to nie ma więc zastosowania w toku świadczenia Usług...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... publicznych, jako że w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy. Wskazał, że zgodnie art. 180 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... 24 ust. 1 pkt 16 i 17 oraz 24 ust. 2 pkt 12 Pzp nie mają zastosowania. 17 W toku rozprawy w dniu 8 stycznia 2019 r. Odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu zarzutu nr 6, zawartego w odwołaniu. W pozostałym zakresie zarzut zostały podtrzymane...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia ... oceny ofert. Reasumując, Izba nie dopatrzyła się podstawy do zastosowania przez Zamawiającego art. 87 ust...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...udzielenie zamówienia publicznego. Wobec powyższego, już tylko z tej przyczyny Zamawiający naruszył wskazane na wstępie przepisy ustawy...konkretnego wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie mają „zwyczaju” uzyskiwania wpisów do 21 rejestru...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... tym bardziej uzasadnione, że przepisy ustawy Pzp nie przewidują obowiązku badania przez zamawiającego prawdziwości podanych informacji. Po drugie, W jednym i w drugim przypadku art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp nie znalazłby zastosowania, podczas gdy, jak...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... wykonawcy przywołując przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy Prawo upadłościowe. Nadto wśród żądanych dokumentów związanych ze wskazaną fakultatywną przesłanką wykluczenia w Rozdziale 10 SIWZ żądał złożenia przez wykonawców jedynie odpisu z...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... – w takim przypadku zgodnie z art. 14 ustawy Pzp w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Stwierdził, że...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... rzeczywiście mogą prowadzić działalność gospodarczą, ale nie mają takiego obowiązku. Jeśli działalności takiej nie prowadzą, nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS. Właściwe przepisy precyzują także, kiedy odpłatna działalność pożytku...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...- w rozumieniu ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.). Stanowisko takie jest już powszechnie przyjęte w orzecznictwie i doktrynie: „Przepisy art. 8 pzp z jednej strony mają zagwarantować transparentność...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ..., które mają orzeczone ww. schorzenia nie mogą być...przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych. Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 3a pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy...odwołanie się do kwestii zastosowania programu Winbud: „Konieczne bowiem było odwołanie...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., w jakim ust. 4.2.1 do 4.2.2 nie mają zastosowania. lub 4.2.4 na podstawie wystawionych Wykonawcy faktur za części...przepisy przywołane w odwołaniu. W konsekwencji potwierdził się zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy pzp. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...przepisy ustawy o których mowa w petitum odwołania. Art. 7 PZP jest naczelną dyrektywą, do której stosować się mają ..., iż art. 89 ust. 1 pkt 1) Pzp nie może mieć zastosowania w sytuacji, w której brak możliwości prawidłowego złożenia ofert obciąża...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... przyznając Odwołującemu w kryterium doświadczenie Kierownika budowy 2 a nie 5 pkt, jak oczekuje Odwołujący, naruszył wskazane w odwołaniu przepisy ustawy Pzp. W okolicznościach przedmiotowej sprawy w ocenie Izby kluczowe znaczenie ma wyżej przytoczona...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z ... zarzuca naruszenie art. 26 ust. 4 Pzp przez zaniechanie jego zastosowania, tj... do 30 maja 2018 r.), która nie pokrywa się ...stosownie do jego wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, oraz w oparciu o przepisy...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...mają wykonywać ? Specyfika świadczonej usługi: odbiór i załadunek odpadów wymagają osób pełnosprawnych pod względem zarówno fizycznym jak i umysłowym ze względu na wymagania wynikające z umowy oraz ogólne przepisy BHP (poruszanie...6r ust. 4 ustawy z dnia 13 ...

 • KIO 2641/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp jako nieodpowiadającej treści specyfikacji, z zastrzeżeniem zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 pzp, jeżeli nie prowadzi to do zmiany treści oferty. Tryb ten nie może służyć bowiem obejściu braku należytego sprecyzowania...

 • KIO 2670/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...tej regulacji w zakresie procedury cywilnej. Otóż w pierwszej kolejności w zakresie kosztów mają zastosowanie przepisy art. 186 ust. 6 oraz art. 187 ust. 8 ustawy Pzp. Szczegółowe regulacji w zakresie kosztów zawarte są w rozporządzeniu wykonawczym wydanym...

 • KIO 2613/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...zastosowania przesłanki wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp. Ad. 3. Przebywanie pracownika Wykonawcy pod wpływem alkoholu na terenie 45 WOG w Wędrzynie. Stosownie... została ona zawarta na okres od 8 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...406/97, wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 27 maja 2008 r., sygn. akt V ACa ...tak nie jest w tym wypadku (np. na skutek zastosowania ...Nie sposób zatem czynić zarzutów wobec sposobu przeprowadzania dowodów jeżeli przepisy ustawy Pzp umożliwiają ich przedstawianie...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...widzenia wyjaśniania ceny, a zatem nie mają żadnego waloru dowodowego. Odwołując stwierdził,...jedynie następujące uzasadnienie: Zamawiający nie odrzucił oferty pomimo zastosowania ... art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij