• KIO 1383/19, KIO 1396/19

  Orzeczenia KIO, 07-08-2019

  ...wszczęte 19 grudnia 2015 r., jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w oparciu o przepisy Działu III Rozdziału 4a – .... 1 pkt 2 p.z.p. Odwołujący nie wykazał także, aby zamawiający prowadził nieuprawnione negocjacje z wykonawcą w tym zakresie. ...

 • KIO 941/19

  Orzeczenia KIO, 12-06-2019

  ... Jana Pawła II” zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia r. za numerem 2018/S ...poprzez szukanie nowych przestrzeni działalności i rynków. • Negocjacje i komunikacja w działalności biznesowej. Mowa ciała i...

 • KIO 911/19

  Orzeczenia KIO, 07-06-2019

  ...przepompowni i oczyszczalni ścieków zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 12 grudnia 2018r. za ...to rażąca zmiany z wartość ok. 183 zł. na 179 126,91zł. i stanowi zabronioną art. 87 ust. 1 ustawy negocjację treści oferty....

 • KIO 904/19

  Orzeczenia KIO, 31-05-2019

  ...metodach współpracy pomiędzy wykonawcą a inwestorem, w tym negocjacje w celu usunięcia przeszkód we współpracy czy też ...dla trybów przetargu nieograniczonego, ograniczonego oraz negocjacji z ogłoszeniem. Oznacza to, iż zamawiający może zastosować tryb...

 • KIO 725/19

  Orzeczenia KIO, 16-05-2019

  ... krążeniowo-oddechowej zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 grudnia ...87 ust. 1 ustawy z uwagi na fakt, że negocjacje między wykonawcą a zamawiającym doprowadziły do zmian w treści oferty (wezwanie z dnia 25.03.19...

 • KIO 693/19, KIO 694/19

  Orzeczenia KIO, 10-05-2019

  ...poprzez węzeł WAN. Jednocześnie Zamawiając wskazuje, iż zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu, pkt. II.2.4) Opis zamówienia...24.5.2 oraz 24.5.3 dokumentacji, Strony zobowiązane są podjąć negocjacje w celu: (a) ustalenia, czy i jaki wpływ wnioskowane zmiany mają...

 • KIO 591/19

  Orzeczenia KIO, 18-04-2019

  ..., że wartość zamówienia przewyższała tzw. próg unijny, po drugie przewidzianym trybem był tryb konkurencyjny z negocjacjami, a zatem negocjacje z ogłoszeniem, jednakże termin składania ofert okazał się tożsamy i wyznaczony został przez Zamawiającego na 29...

 • KIO 397/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... (co należy odróżnić od wykonania natychmiastowego) wskazuje negocjacje bez ogłoszenia. Nie jest prawdziwa informacja podana w... – trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania...

 • XI GC 55/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-02-2019

  ... z dnia 8 stycznia 2017 r. D. K. poinformował P. N. o ustalonej stawce 5% wskazując na bierną postawę P. N. oraz wcześniejsze negocjacje,... i prawnych. Dowód: - pismo z dnia 22 sierpnia 2018 r. k,. 282-283; Ogłoszeniem z dnia 28 sierpnia 2018 r. (...)...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.”, zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku ...z tego powodu wykonawcy Konsorcjum należy przyjąć niechybnie, że Zamawiający przeprowadził z tym wykonawcą rozmowy (inaczej negocjacje)...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia czy też zapytania o cenę). Podmioty te zostają, bowiem pozbawione szansy wzięcia udziału w postępowaniu, którą miałyby, gdyby zamawiający prowadził postępowanie w trybie rozpoczynającym się publicznym ogłoszeniem...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...realia rynku telekomunikacyjnego, szacunkowa wartość zamówienia (zgodnie z ogłoszeniem wartość bez VAT wynosi: 81 201105.69...tym czasie, wykonawca zmuszony będzie przeprowadzić negocjacje z partnerami zajmującymi się branżą IT/ICT celem wynegocjowania i...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ..., które powinien spełniać przedmiot zamówienia na etapie poprzedzającym negocjacje. W treści Załącznika nr 3 do SIWZ Zamawiający..., które jest prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, w którym mamy do czynienia z etapem oceny ofert wstępnych, po którym ...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... szkoły.”, znak postępowania: ZP.271.133.2018, zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 618333 - N - 2018, data... wezwania do wyjaśnień tego samego zakresu prowadził z tym wykonawca negocjacje co do treści złożonej oferty, zaś sama...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...postępowania jako wkład do materiałów informacyjnych równolegle z ogłoszeniem o zamówieniu.” Konsorcjum PORR Do pełnienia ... wpływ na wykonanie zamówienia objętego Postępowaniem. XII. Negocjacje. 1. Zgodnie z dyspozycją art. 87 ust. 1 pzp Zamawiający może...

 • KIO 2337/18

  Orzeczenia KIO, 29-11-2018

  ... zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 ... poprzez wezwanie Odwołującego do wyjaśnień, niewątpliwie stanowiłoby niedozwolone negocjacje treści oferty i sprowadzałoby się właściwie do określenia, jakie...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...Formację Ochronną zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 2 sierpnia 2018r... jedynie dowód tego, że toczyły się negocjacje przystępującego Stekop z aktualnymi pracownikami ochrony u zamawiającego, którzy ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ....7.2018. Postępowanie zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 26 maja 2018 r. ... SharePoint bez prowadzenia negocjacji treści oferty z tymże wykonawcą, które to negocjacje są wprost zakazane na podstawie art....

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... bądź informacje o braku przynależności do takiej grupy. W postępowaniach kilkuetapowych do których należą negocjacje z ogłoszeniem, składanie wadium następuje wraz z ofertą, a więc w terminie po weryfikacji podmiotowej wykonawców, której zwieńczeniem jest...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... Dolnośląskiego 2014- 2020”, zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot...negocjacje Konica Minolta i równolegle wnosić odwołanie na postanowienia SIWZ (to dodatkowo w kontekście także poprzedniego zarzutu). Z...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... podniósł jedynie, że tego rodzaju negocjacje są zwyczajowo przyjęte i jeżeli Zamawiający...w ocenie Izby, należy odczytać intencje wynikające z pisma z dnia 21.05.2018 r., gdzie ...przypadku ich wniesienia, przed ogłoszeniem przez Izbę orzeczenia kończącego...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu. Z...oczywistości omyłki pisarskiej”. 69. Zamawiający prowadził negocjacje z Przystępującym w wyniku, których doszło do ...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 20 w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn.: Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i zasilanie ... wskazana rozdzielnica SN jako wolnostojąca. Zamawiający prowadził negocjacje z ELFEKO S.A. co w konsekwencji doprowadziło ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...Wykonawcę M analiz. Podobnie, udostępnienie wraz z ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy dokumentów, których... – zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 Pzp – trwają negocjacje między stronami, tj. Zamawiającym oraz Wykonawcą M. Zgodnie zatem z przywołanymi już ...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem w oparciu o przepisy art. 54 i nast. ustawy... do godz. 13.00. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełniania opisu przedmiotu ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...bezpodstawne i tym samym za nieskuteczne. Zaproponował negocjacje zmierzające do ustalenia warunków wznowienia realizacji umowy lub...ofert jest poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu (np.: art.41 w związku z art.42 ustawy Pzp. oraz art.55a1 w związku z art.60 ...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub... i wybór najkorzystniejszej oferty, 4. negocjacje ostatecznych warunków umowy z wybranym wykonawcą (etap fakultatywny). Zamawiający ...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...rozważania prawne} Zdaniem Odwołującego dla rozstrzygnięcia odwołania istotne znaczenie mają: 1) tryb, w którym prowadzonej jest postępowanie (negocjacje z ogłoszeniem); 2) etap postępowania, na którym zastosowano przesłankę art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp (przed...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...(nr ref. BZP-I.271.78.2017) - zgodnie z ogłoszeniem nr 2017/S 154-319809; ogłoszenia, prowadzenia do chwili obecnej ... miesięcy. Tryb zamówienia z wolnej ręki charakteryzuje się tym, iż negocjacje są prowadzone z jednym wybranym przez zamawiającego...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z ogłoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Zamówienie z wolnej ręki; Zapytanie o cenę; Licytacja elektroniczna; Partnerstwo Innowacyjne; Dialog...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij