• KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu. Z...oczywistości omyłki pisarskiej”. 69. Zamawiający prowadził negocjacje z Przystępującym w wyniku, których doszło do ...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 20 w trybie negocjacji z ogłoszeniem pn.: Opracowanie projektu wykonawczego, budowa i zasilanie ... wskazana rozdzielnica SN jako wolnostojąca. Zamawiający prowadził negocjacje z ELFEKO S.A. co w konsekwencji doprowadziło ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...Wykonawcę M analiz. Podobnie, udostępnienie wraz z ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy dokumentów, których... – zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 Pzp – trwają negocjacje między stronami, tj. Zamawiającym oraz Wykonawcą M. Zgodnie zatem z przywołanymi już ...

 • KIO 733/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem w oparciu o przepisy art. 54 i nast. ustawy... do godz. 13.00. Zamawiający prowadzi negocjacje w celu doprecyzowania lub uzupełniania opisu przedmiotu ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...bezpodstawne i tym samym za nieskuteczne. Zaproponował negocjacje zmierzające do ustalenia warunków wznowienia realizacji umowy lub...ofert jest poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu (np.: art.41 w związku z art.42 ustawy Pzp. oraz art.55a1 w związku z art.60 ...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub... i wybór najkorzystniejszej oferty, 4. negocjacje ostatecznych warunków umowy z wybranym wykonawcą (etap fakultatywny). Zamawiający ...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...rozważania prawne} Zdaniem Odwołującego dla rozstrzygnięcia odwołania istotne znaczenie mają: 1) tryb, w którym prowadzonej jest postępowanie (negocjacje z ogłoszeniem); 2) etap postępowania, na którym zastosowano przesłankę art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp (przed...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...(nr ref. BZP-I.271.78.2017) - zgodnie z ogłoszeniem nr 2017/S 154-319809; ogłoszenia, prowadzenia do chwili obecnej ... miesięcy. Tryb zamówienia z wolnej ręki charakteryzuje się tym, iż negocjacje są prowadzone z jednym wybranym przez zamawiającego...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z ogłoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Zamówienie z wolnej ręki; Zapytanie o cenę; Licytacja elektroniczna; Partnerstwo Innowacyjne; Dialog...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 11 października... podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu osiągnięcia porozumienia w tym względzie. Strony mogą skorzystać z pomocy Eksperta, zgodnie z art...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2017/S 141-289120 z 26.07.2017...art. 87 ust. 1 Pzp. Prowadził niedozwolone negocjacje z I. w przedmiotowym zakresie. Doszło do niedozwolonej...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...następujący sposób: „1.      Ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 7 sierpnia 2012...że fakt, iż Agriconsulting powołuje się na negocjacje cen z ekspertami tej samej kategorii co eksperci od ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec 183 naruszenia przez zamawiających przepisów...

 • IV C 657/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-08-2017

  ... określały warunki i zasady współpracy Konsorcjantów w związku z ogłoszeniem przez pozwanego przetargów ograniczonych numer (...), (...), która... przed procesowe negocjacje; b)  (...) został w całości zaspokojony przez (...) z tytułu zapłaty należności...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... przekroczyła wartość oszacowania. Zamawiający prowadził negocjacje z odwołującym w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego, które nie skończyły się zawarciem umowy. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 21 lipca 2017 r...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz ...art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co stanowi niedopuszczalne negocjacje treści oferty, prowadzących do zmiany treści oferty. W RHRU wykonawca ...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje 39 z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec naruszenia przez Zamawiających przepisów...

 • KIO 784/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ... jeden dwa komplety dokumentów. Izba także musi stwierdzić, że w postępowaniach dwuetapowych (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy właśnie dialog konkurencyjny) w pierwszym etapie brak jest możliwości komunikacji między zamawiającym i...

 • KIO 748/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... S.A. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu jednym kryterium oceny ofert jest cena. Oferty złożyło... Iturri Poland z SIWZ - odwołujący traktował jako nieuprawnione w świetle art. 87 ust. 1 Pzp - negocjacje zamawiającego i...

 • KIO 651/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ..., że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W myśl art. 54 ustawy P.z.p., negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... ostatecznej konfiguracji samolotów. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie konkurencyjnym - negocjacje z ogłoszeniem. Przebieg negocjacji z wykonawcami uprawdopodabniał w bardzo wysokim 62 stopniu złożenie prawidłowych ofert przez wszystkie...

 • KIO 328/17

  Orzeczenia KIO, 03-03-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • KIO 304/17

  Orzeczenia KIO, 01-03-2017

  ...prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą w niniejszym postępowaniu ...ma do czynienia faktycznie z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia, które nie zostało poprzedzone wcześniejszym ogłoszeniem o zamiarze zawarcia ...

 • KIO 2199/16

  Orzeczenia KIO, 30-01-2017

  ... z 26 potrzeb związanych z dokonaniem zapłaty za dostawy oraz czasem koniecznym na rozliczenie wydatków w projekcie. W okresie pomiędzy ogłoszeniem ...wydłużona do dnia 31 października 2016 r. Negocjacje prowadzone zgodnie z klauzulą 25.1 umowy dostawy w celu...

 • KIO 65/17

  Orzeczenia KIO, 26-01-2017

  ... toku postępowania, jak i w trybie art. 26 ust. 2f Pzp. W przypadku trybu postępowania takiego jak negocjacje z ogłoszeniem, publikacja ogłoszenia o zamówieniu to etap, na którym Wykonawcy dowiadują się, jaki zakres oświadczeń i dokumentów będzie wymagany...

 • I ACa 835/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-01-2017

  ...to nadal zmierzał do uregulowania należności i podejmował z pozwaną dalsze negocjacje mające na celu zawarcie umowy przyrzeczonej. Także ...ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki ...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • XII Ga 805/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-01-2017

  ...11 ust. 8 jest dokonywanie ogłoszeń się w poszczególnych trybach: 1) przetarg nieograniczony, ograniczony, partnerstwo innowacyjne, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wykonawczym do art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 2301/16

  Orzeczenia KIO, 19-12-2016

  ... dla zamawiającego korzystna. Ze względu na tryb postępowania - negocjacje z ogłoszeniem i w takim ruchu ograniczył zamawiającego przepis art. 58 ust. 2 ustawy, gdzie negocjacje z Wykonawcami są możliwe jedynie w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij