• C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...następujący sposób: „1.      Ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej z dnia 7 sierpnia 2012...że fakt, iż Agriconsulting powołuje się na negocjacje cen z ekspertami tej samej kategorii co eksperci od ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec 183 naruszenia przez zamawiających przepisów...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... przekroczyła wartość oszacowania. Zamawiający prowadził negocjacje z odwołującym w dniu 17 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia zamówienia uzupełniającego, które nie skończyły się zawarciem umowy. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 21 lipca 2017 r...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie oraz ...art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co stanowi niedopuszczalne negocjacje treści oferty, prowadzących do zmiany treści oferty. W RHRU wykonawca ...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... wykonawców, którzy zostali zakwalifikowani do dalszego etapu postępowań dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje 39 z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny), jakiejkolwiek możliwości składania odwołań wobec naruszenia przez Zamawiających przepisów...

 • KIO 784/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ... jeden dwa komplety dokumentów. Izba także musi stwierdzić, że w postępowaniach dwuetapowych (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy właśnie dialog konkurencyjny) w pierwszym etapie brak jest możliwości komunikacji między zamawiającym i...

 • KIO 748/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... S.A. Zamówienie podzielone jest na 3 części. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu jednym kryterium oceny ofert jest cena. Oferty złożyło... Iturri Poland z SIWZ - odwołujący traktował jako nieuprawnione w świetle art. 87 ust. 1 Pzp - negocjacje zamawiającego i...

 • KIO 651/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ..., że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie negocjacji z ogłoszeniem. W myśl art. 54 ustawy P.z.p., negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ... ostatecznej konfiguracji samolotów. Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie konkurencyjnym - negocjacje z ogłoszeniem. Przebieg negocjacji z wykonawcami uprawdopodabniał w bardzo wysokim 62 stopniu złożenie prawidłowych ofert przez wszystkie...

 • KIO 328/17

  Orzeczenia KIO, 03-03-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • KIO 304/17

  Orzeczenia KIO, 01-03-2017

  ...prawne zastosowania trybu udzielenia zamówienia. Negocjacje z zaproszonym wykonawcą w niniejszym postępowaniu ...ma do czynienia faktycznie z ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia, które nie zostało poprzedzone wcześniejszym ogłoszeniem o zamiarze zawarcia ...

 • KIO 2199/16

  Orzeczenia KIO, 30-01-2017

  ... z 26 potrzeb związanych z dokonaniem zapłaty za dostawy oraz czasem koniecznym na rozliczenie wydatków w projekcie. W okresie pomiędzy ogłoszeniem ...wydłużona do dnia 31 października 2016 r. Negocjacje prowadzone zgodnie z klauzulą 25.1 umowy dostawy w celu...

 • KIO 65/17

  Orzeczenia KIO, 26-01-2017

  ... toku postępowania, jak i w trybie art. 26 ust. 2f Pzp. W przypadku trybu postępowania takiego jak negocjacje z ogłoszeniem, publikacja ogłoszenia o zamówieniu to etap, na którym Wykonawcy dowiadują się, jaki zakres oświadczeń i dokumentów będzie wymagany...

 • I ACa 835/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-01-2017

  ...to nadal zmierzał do uregulowania należności i podejmował z pozwaną dalsze negocjacje mające na celu zawarcie umowy przyrzeczonej. Także ...ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki ...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja elektroniczna...

 • XII Ga 805/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-01-2017

  ...11 ust. 8 jest dokonywanie ogłoszeń się w poszczególnych trybach: 1) przetarg nieograniczony, ograniczony, partnerstwo innowacyjne, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – poniżej kwot określonych w rozporządzeniu wykonawczym do art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 2301/16

  Orzeczenia KIO, 19-12-2016

  ... dla zamawiającego korzystna. Ze względu na tryb postępowania - negocjacje z ogłoszeniem i w takim ruchu ograniczył zamawiającego przepis art. 58 ust. 2 ustawy, gdzie negocjacje z Wykonawcami są możliwe jedynie w zakresie doprecyzowania lub uzupełnienia...

 • KIO 1984/16

  Orzeczenia KIO, 07-11-2016

  ...realna możliwość ich nabycia w drodze umowy przez renegocjacje umów zawartych z autorem. 9 Należy wskazać, że przyjęcie, ...publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania...

 • KIO 2006/16

  Orzeczenia KIO, 03-11-2016

  ....w.z.), a oferent od chwili złożenia oferty, zgodnie z ogłoszeniem przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ...do stwierdzenia, że zamawiający z wykonawcą prowadził niedopuszczalne przepisami ustawy Pzp, negocjacje treści oferty (za ...

 • KIO 1880/16

  Orzeczenia KIO, 19-10-2016

  ... wieloetapowych, takich jak, np. przetarg ograniczony bądź negocjacje z ogłoszeniem. W przedmiotowej sprawie, jak podał Odwołujący, mamy do czynienia z trybem przetargu nieograniczonego, zatem z trybem jednoetapowym. Powołanie się przez Zamawiającego na ww...

 • KIO 1703/16

  Orzeczenia KIO, 21-09-2016

  ... Rolniczego z siedzibą w Warszawie”; nr postępowania MODR16/2016, zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie... trybie art. 87 ust. 1 Pzp, nie byłoby traktowane, jako negocjacje dotyczące treści oferty, albowiem niezależnie od tego, jaki numer P/N zostałby ...

 • KIO 1461/16, KIO 1469/16, KIO 1470/16

  Orzeczenia KIO, 25-08-2016

  ...z ogłoszeniem aukcji albo przetargu są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, a także warunków aukcji albo przetargu. Z... i oceny wyjaśnień niedozwolone są jakiekolwiek negocjacje dotyczące oferty. „Procedura wyjaśniania treści oferty...

 • KIO 1457/16

  Orzeczenia KIO, 18-08-2016

  ... zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2015/S 244 - 442900 z 17.12.2015...ofercie Odwołującego), to w żadnej mierze nie negocjacje z Zamawiającym, ale prawem dopuszczalna forma informowania ...

 • KIO 948/16

  Orzeczenia KIO, 15-06-2016

  ... zostało wszczęte ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich za numerem 2016/S 006 - 006851 z 09.01...podjąć negocjacje z autorami kolejnych nagrodzonych prac, zgodnie z kolejnością przyznanych nagród”. Wynika wiec z ...

 • C-396/14

  Orzeczenia ETS, 24-05-2016

  ...zostało kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. 10      Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu Banedanmark zamierzał zaprosić do złożenia...zostać zaproszeni do złożenia trzech kolejnych ofert. Negocjacje miały mieć miejsce po złożeniu dwóch pierwszych ...

 • KIO 773/16

  Orzeczenia KIO, 20-05-2016

  ... ul. Sienkiewicza 38 zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2016-70382 z dnia 29 marca 2016r. W... w ocenie zamawiającego w tym zakresie stanowiłoby niedozwolone negocjacje z odwołującym i naruszenie ze strony zamawiającego art. 87 ...

 • VI ACa 231/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2016

  ...z essentialia negotii umowy o roboty budowlane, skoro ten element umowy, tj. tzw. ostateczne wynagrodzenie, miał być ustalony dopiero w toku negocjacji. I takie negocjacje... w toku procesu, a więc przed ogłoszeniem upadłości, wskazał, że „powód jest winny...

 • KIO 545/16, KIO 563/16

  Orzeczenia KIO, 28-04-2016

  ...ul. Panewnickiej w Gliwicach wraz z rozbudową skrzyżowań” zostało wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii...konsultacje/negocjacje dotyczący nabywania oraz sprzedaży towarów i ich cen, analizy cenotwórcze, treści umów kupna – sprzedaży z...

 • KIO 368/16

  Orzeczenia KIO, 23-03-2016

  ...jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska-etap II", zostało wszczęte ogłoszeniem w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 29776 - 2016... nie wiadomo, na jakich ustaleniach skończą się negocjacje? Zamawiający w zawiadomieniu z 09.03.2016 r. napisał, że: ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij