• KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...20.10.2018 r. (data wysłania ogłoszenia 17.10.2018 r.), opublikowanym według ...ta dla innych osób musi być rozpoznawalna. Bez takiej woli, choćby tylko dorozumianej, informacja może...tym wykonawcą rozmowy (inaczej negocjacje) w celu uzupełnienia klucza...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... wykonawcy, którzy kwestionują prawidłowość zastosowania trybów niekonkurencyjnych przez zamawiającego (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia czy też zapytania o cenę). Podmioty te zostają, bowiem pozbawione szansy wzięcia udziału w...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym, bez wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku, ...40 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii... wykonawca zmuszony będzie przeprowadzić negocjacje z partnerami zajmującymi się ...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...w pkt 46.12 OPZ istotnego uprawnienia bez realnej możliwości skorzystania z niego z ...lokalnych na terenie kraju, negocjacje z kontrahentami, dostawcami ... orzeczenia w pkt 3 nakazała zmianę zapisów ogłoszenia o zamówieniu, SIWZ i innych właściwych dokumentów...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...pn. „Ocena” wskazano wyłącznie „NIE” bez dodatkowej adnotacji wskazującej na motywy, którymi kierował...Odwołujący wyjaśnił, że na podstawie ogłoszenia o zamówieniu złożył wniosek o ...zamówienia na etapie poprzedzającym negocjacje. W treści Załącznika nr...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... należy je traktować w istocie, jako negocjacje treści oferty, co na gruncie obowiązujących ... NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...dotyczący ceny dla jednego pojazdu wskazując kwotę bez VAT 539 011,00 zł. Zamawiający...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... swojej istoty dotyczy postępowań, w których zamawiający kieruje do wykonawców indywidualne zaproszenia (jak np. negocjacje bez ogłoszenia czy zapytanie o cenę) lub prowadzi postępowanie wieloetapowo (wykluczenie wykonawcy następuje na etapie wcześniejszym...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... z bronią 14 zł /rbh netto. • dla pracownika ochrony bez broni 13 zł /rbh netto, • dla dozorcy 10,50 zł...zmiany treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana zakresu...dowód tego, że toczyły się negocjacje przystępującego Stekop z aktualnymi pracownikami ...

 • KIO 2334/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... nawet nie podał nazw wykonawców, z którymi podjął rzekome negocjacje, ani nie wskazał powodów, dla których wykonawcy nie zgodzili...: z naruszeniem przepisów ustawy zastosował tryb negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki. Jak wynika ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...z Morzem B. ". Do ogłoszenia przetargowego załączono Specyfikację Istotnych Warunków ... zakresu i formy dokumentacji, oraz że bez dalszych prac ze strony projektantów i nadzoru...na to, że prowadził negocjacje zmierzające do zamówienia materiałów budowlanych...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ...pzp w brzmieniu obowiązującym w dniu ogłoszenia niniejszego postępowania, a zatem sprzed ..., z którymi prowadził negocjacje, do składania ofert...oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Bez wątpienia oświadczeniem takim jest lista podmiotów...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. 4.      Instytucja zamawiająca może skrócić...zamówienia”, przewiduje: „1.      Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ... procedur, w ramach których negocjacje lub dialog mogłyby okazać się...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... w tym w szczególności treści ogłoszenia i postanowienia SIWZ po dokonanych ... SIWZ, czy też prowadzić negocjacje Konica Minolta i równolegle wnosić... zupełnie inny. Izba podkreśla, że nie bez znaczenia jest okoliczność, że Zamawiający czterokrotnie zmieniał...

 • KIO 1589/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...udzielenie zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu,... m.in. takie pozycje jak nasyp uzyskany z wykopu bez ulepszenia (cena 5,20 PLN/m3) oraz nasyp uzyskany z...o w/w oferty rynkowe Wykonawca przeprowadził wstępne negocjacje z podwykonawcą Izol-Bit s.c. wskazanym ...

 • KIO 1604/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  .... Tymczasem Zamawiający w treści ogłoszenia w żaden sposób nie wykazał...jedynie, że tego rodzaju negocjacje są zwyczajowo przyjęte i jeżeli...droga sądowa o zwrot zatrzymanego wadium wprost, bez potrzeby wykorzystywania środków ochrony prawnej przewidzianych w ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... cen składowych części. Nadto bez względu na realizację tych usług...prowadził negocjacje cenowe z potencjalnymi podwykonawcami. Prowadząc negocjacje cenowe,...dnia 06 marca 2018 r., numer ogłoszenia 2018/S 045-098473. Zamawiający zamieścił SIWZ na ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...22 lutego 2018 r., numer ogłoszenia 2018/S 037-080154. Odwołujący wskazał, że...bez udzielenie wyjaśnień przez Przystępującego i zmiany przez niego treści oferty — nie był w stanie ustalić „oczywistości omyłki pisarskiej”. 69. Zamawiający prowadził negocjacje...

 • KIO 1423/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wnoszącego odwołanie bez umocowania od pozostałych wykonawców lub jedynie we własnym imieniu... przez zamawiającego (zamówienie z wolnej ręki, negocjacje bez ogłoszenia czy też zapytania o cenę). /por. ...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...dopuszczona w dokumentacji postępowania, bez konieczności jednoczesnej zmiany kwot...formalnego uzewnętrznienia. Jak już wyżej wskazano, negocjacje cały czas trwały i wykonawca mógł ...cenowe oferty, określił już na etapie ogłoszenia o koncesji z dniem 1.06.2017...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...rozdzielnica SN jako wolnostojąca. Zamawiający prowadził negocjacje z ELFEKO S.A. co ... w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, oferty...dokładność pomiaru wyższą, niż klasa 0,5, bez wpływu na inne parametry urządzenia. W zakresie ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... z treścią art. 66 ust. 1 Pzp – trwają negocjacje między stronami, tj. Zamawiającym oraz Wykonawcą M. Zgodnie zatem...uzewnętrznieniem decyzji zamawiającego jest bez wątpienia chwila opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy...

 • KIO 1121/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...naruszenie art. 87 ust. 1 zd. 2 Pzp. [negocjacje treści oferty] 1.12. W konsekwencji za uzasadniony należy... w tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, oferty złożonej...warunki zawarcia umowy przyjmuję bez zastrzeżeń (pkt 1 formularza...

 • KIO 1074/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...uczciwej konkurencji. Złożenie rażąco niskiej oferty bez dysponowania osobami mającymi zrealizować zamówienie, ...nie konsultacje - ale wręcz negocjacje z oferentem. Kolejne wezwania ...sekcji III. 1.3 ust. 1 lit. b) ogłoszenia oraz w Rozdziale 7.2 ust. 3 lit. b...

 • KIO 1065/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...zakresie), zatem nie miały tu miejsca żadne negocjacje co do treści oferty, zatem Zamawiający ...M. R. oraz NIVER sp. z o.o., oraz bez należytej staranności przyjął za prawdziwe ich oświadczenia, iż będą w... w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz ...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... wykonawcę oferty oraz w oparciu o przeprowadzone negocjacje poprawienie omyłki pisarskiej, gdy w ofercie wykonawcy...odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...bez wątpienia stanowi element oświadczenia woli wykonawcy. Zatem porozumiewanie się w tej mierze Zamawiającego z wykonawcą Orange stanowiłoby niedozwolone negocjacje...czynności: 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ,... tego rodzaju praktyk stanowiłoby niedozwolone prawem negocjacje w rozumieniu art. 87 ust. ... w ofercie musi być wyrażony w wartości netto (bez podatku VAT) 22 oraz brutto (z podatkiem VAT...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... postępowanie zostało wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w...w zw. z Tabela I lp. 24. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż Odwołujący posiada produkt ...87 ust. 1 ustawy Pzp negocjacje. Jakkolwiek można przyjąć, iż...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zamówienia, ogłoszenia o ...bez przeprowadzenia z Odwołującym negocjacji nie byłoby możliwe podanie konkretnej wartości, ani w poz. 4.2.1, ani w poz. 4.2.2. Porozumiewanie się w tej mierze zamawiającego z wykonawcą stanowiłoby niedozwolone negocjacje...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... negocjacje zmierzające do ustalenia warunków wznowienia realizacji umowy lub jej rozwiązania za porozumieniem stron, bez ... - wskazuje „tak, po odrzuceniu oferty”. W zakresie regulacji SIWZ i ogłoszenia odnośnie art. 24 ust. 5 pkt 4, gdzie one znajdują się ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij