• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. 4.      Instytucja zamawiająca może skrócić...zamówienia”, przewiduje: „1.      Bez uszczerbku dla krajowych przepisów ... procedur, w ramach których negocjacje lub dialog mogłyby okazać się...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... z treścią art. 66 ust. 1 Pzp – trwają negocjacje między stronami, tj. Zamawiającym oraz Wykonawcą M. Zgodnie zatem...uzewnętrznieniem decyzji zamawiającego jest bez wątpienia chwila opublikowania przez zamawiającego ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ,... tego rodzaju praktyk stanowiłoby niedozwolone prawem negocjacje w rozumieniu art. 87 ust. ... w ofercie musi być wyrażony w wartości netto (bez podatku VAT) 22 oraz brutto (z podatkiem VAT...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...bez wątpienia stanowi element oświadczenia woli wykonawcy. Zatem porozumiewanie się w tej mierze Zamawiającego z wykonawcą Orange stanowiłoby niedozwolone negocjacje...czynności: 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub ...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... postępowanie zostało wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w...w zw. z Tabela I lp. 24. Bez znaczenia pozostaje okoliczność, iż Odwołujący posiada produkt ...87 ust. 1 ustawy Pzp negocjacje. Jakkolwiek można przyjąć, iż...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zamówienia, ogłoszenia o ...bez przeprowadzenia z Odwołującym negocjacji nie byłoby możliwe podanie konkretnej wartości, ani w poz. 4.2.1, ani w poz. 4.2.2. Porozumiewanie się w tej mierze zamawiającego z wykonawcą stanowiłoby niedozwolone negocjacje...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... negocjacje zmierzające do ustalenia warunków wznowienia realizacji umowy lub jej rozwiązania za porozumieniem stron, bez ... - wskazuje „tak, po odrzuceniu oferty”. W zakresie regulacji SIWZ i ogłoszenia odnośnie art. 24 ust. 5 pkt 4, gdzie one znajdują się ...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub ...wniosków, nie może zostać naprawiona. Zamawiający co prawda mógłby dalej prowadzić negocjacje, ale wątpliwym wydaje się, aby możliwe było zawarcie ważnej umowy,...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...w którym prowadzonej jest postępowanie (negocjacje z ogłoszeniem); 2) etap ... celu ich dostosowania do treści ogłoszenia czy specyfikacji. W świetle przepisów... przedstawieniem proponowanego sposobu jego spełnienia. Bez znaczenia dla sprawy są podnoszone w...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...postępowanie zostało wszczęte przez zamieszczenie ogłoszenia w Dziennik Urzędowym Unii Europejskiej...że Zamawiający w praktyce prowadził negocjacje z DGT ponieważ najpierw ...SIM w ruterze musi być zrealizowany bez konieczności demontażu obudowy lub rutera. Pkt...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...i przeprowadziła dowody z ogłoszenia o zamówieniu, postanowień... czy w takim przypadku oznaczenie modelu serwera pozostanie bez zmian, czy będzie zmienione? W dniu 29....typu 3 i 4, stanowiłoby niedozwolone negocjacje oraz zmianę treści oferty po upływie ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...udzielenia zamówienia we wszystkich dostępnych trybach udzielania zamówień: Przetarg nieograniczony; Przetarg ograniczony; Negocjacje z ogłoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Zamówienie z wolnej ręki; Zapytanie o cenę; Licytacja elektroniczna; Partnerstwo...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... postanowieniami ogłoszenia o ... 4 z.n.k. Zaniechanie zamawiającego pozostaje jednak bez wpływu na wynik postępowania, ze względu na fakt,... dopuszczenie do zmiany treści oferty przystępującego i jej negocjacje, nie zmogło zostać uwzględnione. Mając na uwadze ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...przekaże Wykonawcy, a Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu ...dziesięć tysięcy zł) 21.1.6. - bez zmian 21.1.7. z tytułu nienależytego... być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian". W przedmiotowej sprawie natomiast - ...jest zgodny z tym z dnia ogłoszenia postępowania, czyli nie uwzględniał zmian ...przez Zamawiającego czynności nieuprawnione negocjacje oferty po terminie ...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...z zamawiającym, co przypomina negocjacje treści siwz, ale ...postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji...oraz 15361050, sporządzonych w języku angielskim (bez tłumaczenia na język polski). - wydruku korespondencji...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...że przez cały okres od dnia ogłoszenia o zamówieniu, aż do upływu pierwotnie... postępowaniu takie jak chociażby negocjacje z poddostawcami, odbywały się...formularzem KRS-ZK o zmianach organów podmiotu, bez żadnych przeszkód mogło dojść do skutecznego...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...i przeprowadziła dowody z ogłoszenia o zamówieniu, postanowień ...dobranych urządzeń. Przystępujący potwierdził, że negocjacje w tym zakresie z właścicielami ... oraz odpłatności z tego tytułu. Bez wątpliwości informacje te posiadają dla przystępującego...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... wyjaśnia poniżej. 1.3. [data ogłoszenia] Zamówienie zostało ogłoszone w dniu 24.... postrzegane, jako niedopuszczalne negocjacje, dotyczące oferty i ...dnia roboczego, mając na uwadze higienę pracy bez względu na jej podstawę świadczenia sprowadza się do...

 • KIO 2144/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... przez wykonawcę A.. urządzenia firewall bez licencji umożliwiającej ochronę przed atakami typu... szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu ... Izby, nie sposób uznać, że Zamawiający prowadził negocjacje treści oferty z Przystępującym, a zatem nie został...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...w dniu 22 kwietnia 2017 r., numer ogłoszenia 2017/S 079-152497. III. Odwołujący wskazuje, że...i odrzucić ofertę złożoną przez Konsorcjum I., bez wzywania go do kolejnych wyjaśnień. 5. ...tym zakresie posługując się pojęciami „negocjacje” wskazują, że z zasady...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ofertę odwołującego jako najkorzystniejszą. 2. Negocjacje treści oferty A. P. w ...tym przypadku na podstawie treści samej oferty, bez jakiegokolwiek udziału wykonawcy A. P. Zamawiający... 2017 r. (data publikacji ogłoszenia o zamówieniu), przeliczonej na złote...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... określony w pkt lll.1.3)a)l.1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 3.1.3.a.l....zawarcia umowy konsorcjum i złożono wniosek w innym składzie osobowym bez SkyToll, a o złożeniu przez tę firmę wniosku dowiedział ...(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...

 • KIO 1755/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz ...Pzp należało uznać jako niedopuszczalne negocjacje wykonawcy z Zamawiającym. Zatem ... wykonawcy, co do samodzielnego realizowania zamówienia, bez udziału jakiegokolwiek podmiotu – że możliwe było ...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...ust 2 pkt 3 Pzp) 2) niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty (naruszałaby art. 87 ... dowody z ogłoszenia o zamówieniu,...o. o. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podana cena jest wiążąca bez względu na sposób jej obliczenia. Do ad. III. ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...) za wskazanie w SIWZ dowolnej osoby, bez wiedzy, doświadczenia i certyfikatów. Powoduje to...tym załączniku, z dnia ogłoszenia zamówienia nie było żadnych ...niezaakceptowania wyceny Kierownicy Projektu Stron rozpoczną negocjacje co do wyceny." 2. zmianę ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...jest wysokie prawdopodobieństwo rychłego ogłoszenia upadłości bądź postępowania sanacyjnego. Również nie bez znaczenia pozostaje fakt, ..., tj. informacja a osobach, z którymi prowadzi się negocjacje - w zasadzie ™ tak jak podnosi się w orzecznictwie...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... z tym RIPOKiem sam koszt „zagospodarowania odpadów" - bez ich odbioru - stosownie zresztą do § 12 Regulaminu .... Ustalony przez Izbę termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu (28.04.2017... unijny posługuje się pojęciem „negocjacje” – co pozwala przyjąć,...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...Zamawiając otrzymał ofertę Wykonawcy i podjął z nim negocjacje. O godzinie 15.00 negocjacje zakończono i nastąpił wybór oferty Wykonawcy. O ...ogłoszenia przez Izbę wyroku, lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zamawiający ma obowiązek bez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij