• KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...w dniu 22 kwietnia 2017 r., numer ogłoszenia 2017/S 079-152497. III. Odwołujący wskazuje, że...i odrzucić ofertę złożoną przez Konsorcjum I., bez wzywania go do kolejnych wyjaśnień. 5. ...tym zakresie posługując się pojęciami „negocjacje” wskazują, że z zasady...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ofertę odwołującego jako najkorzystniejszą. 2. Negocjacje treści oferty A. P. w ...tym przypadku na podstawie treści samej oferty, bez jakiegokolwiek udziału wykonawcy A. P. Zamawiający... 2017 r. (data publikacji ogłoszenia o zamówieniu), przeliczonej na złote...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... określony w pkt lll.1.3)a)l.1 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 3.1.3.a.l....zawarcia umowy konsorcjum i złożono wniosek w innym składzie osobowym bez SkyToll, a o złożeniu przez tę firmę wniosku dowiedział ...(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...

 • KIO 1755/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz ...Pzp należało uznać jako niedopuszczalne negocjacje wykonawcy z Zamawiającym. Zatem ... wykonawcy, co do samodzielnego realizowania zamówienia, bez udziału jakiegokolwiek podmiotu – że możliwe było ...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...) za wskazanie w SIWZ dowolnej osoby, bez wiedzy, doświadczenia i certyfikatów. Powoduje to...tym załączniku, z dnia ogłoszenia zamówienia nie było żadnych ...niezaakceptowania wyceny Kierownicy Projektu Stron rozpoczną negocjacje co do wyceny." 2. zmianę ...

 • KIO 1583/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...ust 2 pkt 3 Pzp) 2) niedopuszczalne negocjacje dotyczące treści złożonej oferty (naruszałaby art. 87 ... dowody z ogłoszenia o zamówieniu,...o. o. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym podana cena jest wiążąca bez względu na sposób jej obliczenia. Do ad. III. ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...jest wysokie prawdopodobieństwo rychłego ogłoszenia upadłości bądź postępowania sanacyjnego. Również nie bez znaczenia pozostaje fakt, ..., tj. informacja a osobach, z którymi prowadzi się negocjacje - w zasadzie ™ tak jak podnosi się w orzecznictwie...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ... z tym RIPOKiem sam koszt „zagospodarowania odpadów" - bez ich odbioru - stosownie zresztą do § 12 Regulaminu .... Ustalony przez Izbę termin publikacji ogłoszenia o zamówieniu (28.04.2017... unijny posługuje się pojęciem „negocjacje” – co pozwala przyjąć,...

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ...Zamawiając otrzymał ofertę Wykonawcy i podjął z nim negocjacje. O godzinie 15.00 negocjacje zakończono i nastąpił wybór oferty Wykonawcy. O ...ogłoszenia przez Izbę wyroku, lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. Zamawiający ma obowiązek bez...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących... v. modyfikację IV.2.2) Ogłoszenia i rozdziału XI pkt 1 SIWZ przez... wzorze umowy niefortunnego określenia „negocjacje”. Nie może ulegać wątpliwości,...

 • KIO 1364/17, KIO 1365/17

  Orzeczenia KIO, 20-07-2017

  ...ma świadomość, że wykonawcy przysługuje odwołanie na etapie ogłoszenia o zamówieniu i publikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia ...jednym z wykonawców niezgodne z ustawą negocjacje. Sam zarzut bez udowodnienia podlega zatem oddaleniu. Reasumując, ...

 • XXIII Ga 626/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ...odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; ... się o wyjaśnienia oraz wykonawcy udzielającego wyjaśnień za negocjacje, czy też inne czynności, które zmierzałyby do...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... 2d ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez sformułowanie ogłoszenia o zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia... ramowej przez okres 8 lat bez jakiejkolwiek gwarancji w zakresie ilości i... wykluczy jakiekolwiek negocjacje cenowe w stosunku...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... powyższego, Wykonawca prowadzi nadal negocjacje dotyczące warunków współpracy, w tym... informacji, treści ogłoszenia, dokumentacji przetargowej,...zw. z art. 90 ust. 2 ustawy Pzp). 124 Bez znaczenia, w ocenie Izby, pozostaje również wartość limitów, jakie ...

 • KIO 1070/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ...z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną". Numer ogłoszenia w DUUE: … z dnia ..., ale 11 nie musi przeprowadzić stosowne negocjacje. Zatem zapis znajdujący się w oświadczeniu ...było zatem jednoznaczne i złożone bez zastrzeżeń. Prawidłowo więc zamawiający ...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... Opłat (wymóg określony w lll.1.3)a)ll Ogłoszenia o zamówieniu oraz 3.1.3.a)ll IdD) w...dwuetapowych (przetarg ograniczony, negocjacje 39 z ogłoszeniem,...osoby podpisanej. Powyższe funkcje podpisu nie pozostają bez znaczenia dla rozumienia treści tego pojęcia. ...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  ...użycia swych sił zbrojnych lub ogłoszenia stanu wyjątkowego, lecz ogranicza... że Rada może zezwolić na negocjacje i przyjęcie ustaleń dotyczących podziału ...o przedłożeniu sporu do procedury arbitrażu bez możliwości przeciwstawienia się temu przez państwo...

 • KIO 784/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ..., 1579 i 1920) zwanej dalej w skrócie Pzp lub ustawą bez bliższego określenia. Wykonawca A. P. S.A. z siedzibą w...(np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy właśnie dialog...Pzp – w sekcji III.1.3 pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w pkt 7.3.1.1...

 • KIO 748/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... ust. 1 Pzp - negocjacje zamawiającego i wykonawcy Iturri Poland...ST), lub złożenia próbek- wzorów wymaganej odzieży bez logo wraz z dołączonymi próbkami wykonanego logo (...ofert) Powyżej przytoczone postanowienia ogłoszenia o zamówieniu numer 2016/S ...

 • KIO 722/17, KIO 724/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ...3) z wykonawcą HYMON Energy sp. z o.o., były prowadzone negocjacje z naruszeniem art. 87 ust.1 ustawy Pzp, które doprowadziły do ...zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczą: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, ...

 • KIO 604/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ... tym w szczególności z treści ogłoszenia o zamówieniu, treści SIWZ, ... 1) akceptuję(emy) w pełni i bez zastrzeżeń postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamówienia, ... niedozwolone są jakiekolwiek negocjacje dotyczące oferty. Negocjacje te, jeśli miałyby...

 • KIO 514/17, KIO 525/17, KIO 546/17

  Orzeczenia KIO, 03-04-2017

  ...szczegółowo opisane poniżej. Wnioski o udział w postępowaniu konkurencyjnym (negocjacje z ogłoszeniem), złożyły cztery podmioty: a) The Boing ...negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania ...

 • KIO 473/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ... zainicjowanie tej procedury stanowiłoby niedozwolone negocjacje. Wskazując chociażby na koszty paliwa...że faktycznie sprawuje swoją usługę podjazdów bez kosztowo ponieważ ma zawarte około 300... protokołu postępowania, z ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji ...

 • KIO 382/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ... konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg (bez ograniczeń) wyd. 30.12.1994; ... wykładnia nie znajduje potwierdzenia w treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ. Jest..., prowadząc w tym zakresie negocjacje handlowe z podmiotami zewnętrznymi i...

 • KIO 399/17, KIO 438/17, KIO 439/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ...tego typu jest omyłką prostą do identyfikacji i poprawienia bez potrzeby prowadzenia postępowania wyjaśniającego na podstawie art. 87...1 ustawy Pzp, stanowiło niedozwolone negocjacje oraz zmianę treści oferty po ... dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu,...

 • KIO 381/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ...w których wykonawcy dostają indywidualne, imienne zaproszenia do składania ofert (np. zapytanie o cenę, przetarg ograniczony, negocjacje bez ogłoszenia) i w których takiego zaproszenia nie otrzymują m.in. wykonawcy, których wcześniej wykluczono z udziału w...

 • KIO 338/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ...Odwołującego jako najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;...z SIWZ i prowadząc negocjacje. Taki tryb działania ...i prawnych rozpoczynający się z chwilą ogłoszenia o zamówieniu, przesłania zaproszenia do ...

 • KIO 335/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ...niedopuszczalne w świetle Pzp negocjacje pomiędzy Zamawiającym, a ... przypadku gdy od momentu ogłoszenia wersji oryginału ukazała się...informowane, jednakże w tym stanie faktycznym jest to okoliczność bez prawnej doniosłości z uwagi na złożone – w odpowiedzi ...

 • KIO 297/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...560 000 zł poprzez negocjacje z podwykonawcami. Oferenci korzystają... i rozprawy postanowienia SIWZ i ogłoszenia, zgromadzony materiał dowodowy, wyrok Krajowej...89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp pozostawało bez wpływu na wynik postępowania. Reasumując, z tych ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij