• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ...ust. 2 tej samej ustawy w celu zapobiegania nadużyciom...gdy zdaniem tego państwa członkowskiego naruszenie takich danych powinno być uważane... w tym celu należy odstąpić od stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień przewidzianych w dyrektywach 92/50...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... zatwierdzenia nowelizacji obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie ... że skarżąca powołała się w skardze na naruszenie nie tylko art. 107 TFUE, ale także... z wymogami określonymi w art. 41 ust. 1 ustawy o portach Wysp Kanaryjskich obliczał opłaty te w ...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... z dnia 2 maja 2006 r.), zmieniony dekretem z mocą ustawy nr 135 z dnia 25 września 2009 r. (GURI nr...i oświadczeń. Z powyższego wynika naruszenie zasad poufności ofert, swobodnej i ...członkowskie powodów wykluczenia, przepisów prawa materialnego mających na...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29 lipca 2017 r., nr ogłoszenia: 297818-2017-PL. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... naruszenia przez Zamawiającego art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Podsumowując, w rozpoznawanej sprawie Izba stwierdziła naruszenie przepisów ustawy, które może mieć istotnego wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec tego Izba na podstawie art...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej ...Zaniechanie wezwania Comtegra do wyjaśnień treści złożonej oferty stanowi zatem naruszenie art. 87 ust. 1 pzp. W tym kontekście...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... W odniesieniu do sprzeczności z ustawą, wystarczające było wskazanie bezpośrednio naruszonych przepisów prawa (art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), a powoływanie się na naruszenie przepisów Kc należy uznać za zbędne mnożenie podstaw prawnych zarzutu. Zarzut nr...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... w postępowaniu z naruszeniem art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy P.z.p.: 1) art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy P.z.p. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i w konsekwencji unieważnienie...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...dokonanego zastrzeżenia. Zaskarżonym działaniom i zaniechaniom Odwołujący zarzucił naruszenie: 1. art. 8 ust. 1 - 3...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...gdy okoliczności faktyczne podniesione w zarzutach odwołania, a także opis czynności lub zaniechania Zamawiającego wskazują na faktyczne naruszenie przepisów ustawy i nie budzą jakichkolwiek wątpliwości (vide wyrok KIO z 26.04.2012 r., sygn. akt KIO 711/12...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na utracie możliwości uzyskania zamówienia. Nie...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenia...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...Odwołujący między innymi wskazywał na naruszenie przepisów Pzp przez zaniechanie udostępnienia części ...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień...czynności przez zamawiającego, zarzucając mu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. poprzez jego...

 • KIO 88/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 90% uiszczonego wpisu. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j...warunków zamówienia, zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, §15, ...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... pn.: „Dostawa systemu informacji pasażerskiej” na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...nr 5 – naruszenie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Odwołujący powołał się na brzmienie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i stwierdził,...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...Warunków Zamówienia („SIWZ”) w sposób niezgodny z przepisami Ustawy. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 91 ust. 2d, art. 29 ...podniósł także, że wskazane w odwołaniu naruszenia przepisów Ustawy Pzp przez Zamawiającego mogą mieć istotny na ...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... stanowi o możliwości zastosowania przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp, tj. naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania), wada skutkująca niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...WOFITM”) - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...8 Pzp. W związku z tym Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 1. art. 186 ust. 2 Pzp oraz ...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Górze [dalej „Odwołujący”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo ...z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Zamawiającego, we wnioskowanym zakresie, albowiem zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp.: „Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... udziału w postępowaniu, zatem odwołanie jest dopuszczalne na podstawie art. 180 ust. 2 pkt 2 tej ustawy. Odwołujący zarzucił zamawiającemu: Gminie Milicz naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z...

 • KIO 71/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... wpisu. KIO 71/18 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....z o.o. jako najkorzystniejszej, zarzucając zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... powyższą czynnością Odwołujący w dniu 12 stycznia 2018r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „SIWZ”). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 22 ust. 1a ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem IV ust. 2 pkt 3 SIWZ...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...postępowania w sposób naruszający zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania ze względu na naruszenie wyżej wymienionych przepisów ustawy pzp. W świetle wskazanych powyżej okoliczności Izba stwierdziła, że zarzut potwierdził się. Mając na...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... musiało przybrać postać wyroku. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o...

 • KIO 60/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...w Warszawie (zwana dalej Zamawiającym), prowadzi postępowanie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (... art. 24 ust. 5 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, 5) naruszenie art. 7 ust. 1 wzw. z art. 91a ust. 1...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ..., co powoduje, iż wykonawca nie jest w stanie spełnić owego kryterium, 3. naruszenie przepisów art. 7 ustawy w zw. z art. 14 ustawy i art. 139 ust. 1 ustawy oraz art. 29 ust. 1 ustawy w zw. z art. 353(1) k.c. w zw. z...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...publicznego na dostawę mammografu. Postępowanie jest prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień ...6. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy P.z.p. poprzez naruszenie zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz zasady ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij