• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...w całości dyspozycję SIWZ, przepisów ustawy Pzp jak i artykułu ...przepisów i celów działania nie wyjaśnił w żaden sposób, dlaczego Odwołujący nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia oferty i podlegającym odrzuceniu. Odwołujący zarzucił również naruszenie...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...składania ofert; 4 5) naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 2 oraz art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp przez dokonanie poprawienia ...czynności w trybie art. 22a ust. 6 Pzp, w świetle przepisów ustawy Pzp i SIWZ nie było możliwe uzupełnienie czy też zmiana oferty przez...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... odwołaniu zarzucono Zamawiającemu naruszenie przepisu art. 29 ust 2 i 3 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez opisanie ...to, iż Zamawiający swym postępowaniem nie narusza przepisów ustawy Pzp wymienionych w odwołaniu, samo zaś ustalenie...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... Pzp, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...Mińsku Mazowieckim (dalej jako konsorcjum Energopol) i w konsekwencji zaniechania wyboru oferty odwołującego Astaldi. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Odwołujący zarzucił w odwołaniu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 96 ust. 3 oraz 8 ust. 1 i 3 Pzp, poprzez zaniechanie uznania przez...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...zwany dalej „Zamawiający”, prowadzi, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....w Pakiecie nr. 1. Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 89 ust. 1 pkt ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od czynności i zaniechań Zamawiającego w Postępowaniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... sp. k. wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art... zostało z naruszeniem przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust 1 pkt 16 i 17 oraz art. 24 ust. 4 ustawy polegające na... 9 lat. Zarzuty odwołującego wydają się wynikać z nieznajomości przepisów ustawy. Zamawiający prowadzi postępowanie z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Pzp, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ 69 na wynik postępowania o udzielenie zamówienia...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... września 2017 r. wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zarzucając Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego, pomimo iż nie zawiera ona rażąco...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych...o.o., zwane dalej „Konsorcjum”. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 1. art. 90 ust. 1 Pzp...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień... dysponował skutecznym zobowiązaniem gwaranta na swoją rzecz, 2) naruszenie art. 14 ust. 1 Pzp w związku z ...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia". W konsekwencji powyższego, Izba...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. 30 Postępowanie zostało...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...3 (umowa) – § 1 ust 6 SIWZ. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.... żądania przez zamawiającego dokumentacji wedle przepisów ustawy Pzp, jest to żądanie całkowicie...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... za najkorzystniejszą i umożliwi odwołującemu uzyskanie zamówienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 1. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez wybranie oferty najkorzystniejszej w oparciu o...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...konsekwencji jej odrzucenie przez Zamawiającego stanowi naruszenie przepisów PZP. Zamawiający w SIWZ opisał przedmiot... jej odrzucenia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z naruszeniem przepisów ustawy PZP. Biorąc pod uwagę powyższe, Odwołujący wniósł jak...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... do ceny oferty prania gąbek, a wymaganymi przez Zamawiającego zapewnienia jednorazowych osłonek, stanowi naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i jest jednoznacznie przedwczesne. Zgodnie z obowiązującą linią orzeczniczą KIO wykonawca...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...- zaniechania wyboru jako najkorzystniejszej oferty odwołującego. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust 1 pkt 12 w związku...p.z.p. Niemniej jednak naruszenia przepisów ustawy dopuścił się również zamawiający poprzez zaniechanie ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... ustalonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert. Konsorcjum zarzucało Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy: 1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy, przez naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 4...

 • KIO 2026/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... uiszczony wpis od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t....naruszenie przepisów: art. 7 ust. 1-3, art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1, art. 89 ust. 1 pkt 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... się do P. T. T. Warmia sp. z o.o. nie zaktualizował się, naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 3...zaistnienia następujących okoliczności: naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... musiało przybrać postać wyroku. Zgodnie z przepisem art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie w sytuacji, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... 1 i ust. 3 Pzp. Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Wobec powyższego stwierdzenie przez...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Odwołujący zarzuca Zamawiającemu naruszenie: (A) (w zakresie zarzutu nr 1) art. 89 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. ...o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeśli ...

 • KIO 2015/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przesłanek wykluczenia rozszerza zakres kryteriów kwalifikacji o treść tych przesłanek, co stanowi naruszenie art. 12 ust. 2 ustawy (uniknięcie stosowania przepisów ustawy), a to z uwagi na nieprzewidzenie wprost takiego obowiązku w ustawie (tiret...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... (dalej „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 styczeń 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U...., KIO 500/17). W ocenie Przystępującego, również nie nastąpiło naruszenie normy art. 7 ust. 1 i 3 PZP....

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...łącznej reprezentacji na dzień udzielania pełnomocnictwa; odpis z KRS załączony do odwołania) zarzucając 4 Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy, tj.: 1) art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij