• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...26 Salzburger Vergabekontrollgesetz 2007 (ustawy salzburskiej dotyczącej kontroli udzielania ... konsekwencji nad tym, czy naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia... w jakim prawodawca Unii nie przewidział przepisów szczególnych dotyczących naruszenia art. 7 ust...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...tytułu wynagrodzenia pełnomocnika 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ...911/18 – Asseco Poland S.A.: Asseco Poland S.A. zarzuciło Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...24 ust. 7 pkt 5 ustawy Pzp, czego konsekwencją jest także naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wobec Odwołującego zostały bowiem zastosowane surowsze wymagania niż wynika to z przepisów ustawy Pzp. Odwołujący wskazuje, że...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...„Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu ograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych... w Siedlcach (dalej „Odwołujący”), w którym zarzucono Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (... zaskarżył niezgodne z przepisami czynności Zamawiającego i zarzucił mu naruszenie: 1. art. 92 ust. 1 pkt 1 ...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... w Postępowaniu. Podnosząc powyższe zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art. 24 ust. 2a...moc obowiązującą. Wskazać należy, że art. 24 ust. 2a ustawy Pzp stanowi, że zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...treści wezwania Odwołującego do uzupełnienia dokumentów z dnia 5 czerwca 2018 r. Biorąc pod uwagę powyższe, zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na polegającej nieuzyskaniu zamówienia. Odwołanie nie...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... decyzji komisji arbitrażowej – sąd w prawomocnym orzeczeniu stwierdziły, że nastąpiło naruszenie przepisów”. 8        Artykuł 351 rzeczonej ustawy ma następujące brzmienie: „Jeżeli oferent dochodzi od instytucji zamawiającej odszkodowania ograniczonego...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...art. 120–123 niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem następujących przepisów: a)      jeżeli przedmiotem dyskusji...postępowania, tak że takie rozszerzenie powagi rzeczy osądzonej stanowi naruszenie jego prawa do skutecznego środka prawnego, zagwarantowanego w art...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... postępowania, a jego oferta odrzuceniu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa zamówień publicznych: 1. art. 24 ust.... art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Izba orzekła, w tym zakresie o...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (... załącznikami, tym niemniej stwierdzone przez Izbę naruszenie pozostaje bez wpływu na wynik Postępowania, ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...węzeł Rząsawa (bez węzła). Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ...ustawy Pzp czynność polegającą na wyborze oferty najkorzystniejszej oraz naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... konkurencji między wykonawcami, polegające w szczególności na uzgodnieniu warunków składanych ofert, w tym zakresu prac i ceny. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy P.z.p.: 1. art. 7 ust. 1 i 3 oraz 24 ust. 1 pkt 20...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... 35. Numer referencyjny: RZP/65/PN/22/2018/ZDW na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ... i prowadzeniem robót doznają jakiegokolwiek uszczerbku”. 4 Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 3571 k.c., art. 3581 § ...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... 3) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez zamawiającego zasad uczciwej konkurencji, poprzez ... art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. ...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...do TSUE. 25 Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 p.z.p. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutu wskazanego...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... przez Odwołującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy pzp. Odwołujący wskazał nadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy pzp niewątpliwie ma istotny wpływ na wynik postępowania. 5 Odnośnie zarzutu 1 odwołania...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...„Zamawiający”) prowadzi w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U... przepisów Udip. Podstawą uwzględnienia odwołania jest, zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp, naruszenie przepisów ...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...udziału w Postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez błędne uznanie, że oferta SEPC nie zawiera rażąco...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... zamawiającemu, że dopuszczając się powyższych zaniedbań, doprowadził do naruszenia następujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej ustawy, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia: - art...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...w postępowaniu jest jawna. Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W niniejszym postepowaniu...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...i Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. Stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postepowania o udzielenie zamówienia. Zarzuty...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych...podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zarzut nr 5 – naruszenie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybranie oferty, która w świetle...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... w Gdańsku”. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...Limited , czy też Shunli Steel Group stanowi bądź naruszenie prawa, bądź też przejaw woli zaoferowania materiału zamiennego...

 • KIO 960/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... spełnione przesłanki wykluczenia, wynikające z przywołanego wyżej przepisu. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Pzp” przez bezpodstawne wykluczenie...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób uchybiający zasadom...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...lub „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści specyfikacji. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. naruszenie art. 484 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 t.j...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...(dalej „BUA PROFIL” albo „Profil”). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ...wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Nieprawidłowe dokonanie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij