• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... poniesienia szkody. III. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Sygn. akt KIO 331/19...

 • XIII Ga 1059/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ... wniosła powódka, zaskarżając wyrok w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: 1.  naruszenie przepisów postępowania tj. art. 17 pkt 2 k.p.c. w z...objęty jest ochroną wynikającą z art. 74 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 ...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie ziszczenia się...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia". Uwzględniając zgromadzony w sprawie...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  .... Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. ... się w działaniach Zamawiającego naruszenia przepisów art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w zw. z art. 10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...ul. Jana Pawła II 4 w Mikołowie. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. ... • art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...16 stycznia 2019 roku, a tym samym naruszenie przepisów PZP, skutkujące koniecznością wykluczenia Wykonawcy z postępowania... przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy (..). W dniu 16.01.2019 r. Zamawiający wezwał wykonawcę na podstawie ...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...poniesie szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego wskazanych przepisów ustawy, gdyż wykluczenie Wykonawcy a tym samym ostatecznie... technicznymi po stronie Zamawiającego, stanowiłoby naruszenie zasady proporcjonalności, a zarazem prowadziło do...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...A. w podziale na części. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz...formie elektronicznej. 13 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu również naruszenie art. 78 Kodeksu cywilnego z uwagi na...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 28.07.2016 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych... pozycji nie jest działaniem konkurencyjnym, stanowi naruszenie dobrych obyczajów i powinno skutkować odrzuceniem oferty...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zdaniem Odwołującego, wskazane postanowienia stanowią naruszenie przepisów m.in. art. 29 ust. 1 i 3 ustawy PZP, art. 36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 ustawy PZP w zw. z art. 5 k.c., art. 3531 k...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... wpływ różnorodne okoliczności) Izba przypomina Zamawiającemu, iż tego rodzaju działanie jest niedozwolone i stanowi bardzo istotne naruszenie przepisów ustawy Pzp. 37 Biorąc pod uwagę powyższy stan rzeczy ustalony w toku postępowania, Izba orzekła, jak w...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia". Uwzględniając zgromadzony w sprawie...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...Leśnych B.B. i D.G.plFOREST – zwanych dalej Odwołującym, zarzucającym Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw. z 26... szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... Panny w Częstochowie - Część I”, znak sprawy DAZ.26.069.2018. 4 Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP poprzez uznanie, że treść oferty Wykonawcy EGERTON Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. zaniechaniu unieważnienia aukcji elektronicznej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. art. 91c ust. 3 Pzp w zw. z pkt 29...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...Zamawiającego nieskutecznie zabezpiecza ofertę Konsorcjum. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt ...uwzględnienie, a Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego nie naruszył przepisów ustawy Pzp. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 04.01.2019 r. (faxem). Zarzucił naruszenie: a) art. 3531 Kodeksu cywilnego (zwana dalej: „Kc") oraz art.... wolnym od dymu tytoniowego, zapewnieniem przestrzegania przepisów ustawy z 9 listopada 1995 r. o ...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... d) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie - stwierdzić naruszenie przepisów ustawy. Sąd Okręgowy dostrzega przy tym, że przepis ten w bezpośredni sposób odnosi się jedynie do postępowania...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...2019r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez zaniechanie odrzucenia oferty ...ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego w. przepisów ustawy. Gdyby zamawiający w sposób prawidłowy dokonał badania oferty...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...usług poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej stanowi naruszenie przepisów Pzp. Zamawiający powinien uwzględnić fakt, że ... w tym zakresie określił w sposób zgodny z wytycznymi wynikającymi z przepisów ustawy Pzp, w szczególności z art. 29 ust. 1 i 2...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... oraz zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy „Aesculap Chifa” Sp. z o.o. (w Części nr 1). Zarzucił naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. art. 7 ust. 1 i 3 Pzp, tj. zasady równego traktowania wykonawców...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... 24 ust. 1 pkt 12 Pzp, którego naruszenie zarzuca odwołujący zamawiającemu, stanowi że zamawiający wyklucza z...Pzp. W konsekwencji zamawiający nie dopuścił się zarzucanych mu naruszeń przepisów ustawy. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 7 ust. 1 Pzp...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... kryteriów wyboru ofert dla pakietu nr 2. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. Art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku...przepisów ustawy, czym została wypełniona przesłanka materialnoprawna z art. 179 ust. 1 ustawy. 5 Przepis art. 187 ust. 8 ustawy...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... niespełnienie wymagań, które określał regulamin konkursu. Brak spełnienia tego warunku na etapie weryfikacji prac stanowi naruszenie przepisów ustawy, gdyż sąd konkursowy dokonał analizy prac i ich oceny, które nie zostały przeprowadzona rzetelnie, a...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., a tym samym potwierdził się wskazywany przez Odwołującego zarzut naruszenia ww. przepisów ustawy. Konkludując Izba stwierdziła naruszenie przepisów ustawy, które skutkowało koniecznością uwzględnienia odwołania i nakazania Zamawiającemu: 1. unieważnienia...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... przepisu prawa, a to z tej przyczyny, że stosownie do art.192 ust.2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Według...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... stanowiącą wynagrodzenie pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (...Odwołujący), wnieśli odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 91 ust. 1 w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij