• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia". Uwzględniając zgromadzony w sprawie...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... OPZ co najmniej na okres realizacji przedmiotu zamówienia. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie: a) art. 7 ust. 1 Pzp i art. 29 ... Warszawa 19115 na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy. Kolejno w § 32 ust. 3 OPZ...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... 21 listopada 2020 r. W ocenie Odwołującego takie określenie terminu stanowi naruszenie wskazanych w odwołaniu przepisów prawa, tj. art. 7 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 139 ust. 1 ustawy Pzp oraz art.3531 k.c. oraz wskazuje na brak terminu, ponieważ...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  .... Jednakże wobec stwierdzenia przez Izbę w tym postępowaniu odwoławczym, że odtajnienie wyjaśnień odwołującego AVR odpowiadało prawu, naruszenie przepisów ustawy Pzp nie miało i nie może mieć wpływu na wynik postępowania (art. 192 ust. 2 Pzp...

 • KIO 1831/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... czynności Zamawiającego polegającej na niewłaściwym ustaleniu treści SIWZ. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy: 1. Art. 29 ust. 1 ustawy Pzp - poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny, nieuwzględniający...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie mogła ingerować w składane przez mieszkańców deklaracje, które mogły być przez nich zmieniane, a strona pozwana zobowiązana była przestrzegać przepisów prawa w tym ww. ustawę; 2.  naruszenie...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... tzw. zamawiającego sektorowego zobowiązanego do stosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo ...ust. 4 u.p.z.p. Naruszenie trybu zamówień publicznych, tj. art.... Wobec powyższego, na podstawie powołanych powyżej przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...26 Salzburger Vergabekontrollgesetz 2007 (ustawy salzburskiej dotyczącej kontroli udzielania ... konsekwencji nad tym, czy naruszenie art. 7 ust. 2 rozporządzenia... w jakim prawodawca Unii nie przewidział przepisów szczególnych dotyczących naruszenia art. 7 ust...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Izba stwierdziła ponadto...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... antymonopolowej, wskutek współpracy gospodarczej odbywającej się na podstawie danego porozumienia. Ewentualna okoliczność, iż naruszenie przepisów ustawy nastąpiło w sposób niezamierzony przez przedsiębiorców, którzy nie mieli intencji wywoływania skutków...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... istotnych warunków zamówienia i jej odrzucenia. Zgodnie z art. 192 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i/lub nie zostały skutecznie zastrzeżone; 4 5. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust 3 ustawy Pzp poprzez nieprawidłową ocenę złożonych...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...polegająca na wyborze oferty złożonej przez tego wykonawcę jako najkorzystniejszej stanowiła naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i art. 91 ust. 1 ustawy PZP, poprzez naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców w toku postępowania...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... Dr hab. Michał du Vall jak najbardziej uzasadnione jest równoległe prowadzenie postępowań zarówno o naruszenie przepisów jednej i drugiej ustawy. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów chroni bowiem wolność, natomiast ustawa o zwalczaniu nieuczciwej...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...24 ust. 7 pkt 5 ustawy Pzp, czego konsekwencją jest także naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. Wobec Odwołującego zostały bowiem zastosowane surowsze wymagania niż wynika to z przepisów ustawy Pzp. Odwołujący wskazuje, że...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...tytułu wynagrodzenia pełnomocnika 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień ...911/18 – Asseco Poland S.A.: Asseco Poland S.A. zarzuciło Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...pomocy stanowią informację publiczną, udostępnianą na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej; • informacje... z 01.03.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 6/10, naruszenie zasady jawności postępowania, w tym prawa wglądu do pełnej treści oferty...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... przez odwołującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący wskazuje ponadto, że naruszenie wskazanych powyżej przepisów ustawy Pzp niewątpliwie miało istotny wpływ na wynik postępowania, a zatem biorąc pod uwagę...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Sygn. akt KIO 1548/18...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... podstawy uwzględnienia odwołania z uwagi na art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. Zgodnie z jego treścią odwołanie podlega uwzględnieniu jeżeli stwierdzone zostanie naruszenie przepisów ustawy Pzp, które miało lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp, Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Częściowe...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... nie musi być dosłowne, ani polegać na kopiowaniu przepisów ustawy – musi być jednak na tyle precyzyjne, by .... IV. Zarzuty odwołania dotyczące oferty wykonawcy Bromma. 1. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 46 ust. 4a i 5 w zw. art. 89 ust....

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2...zamawiającego przepisów Pzp... orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosownie do wyniku postępowania, zgodnie z ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 p.z.p. Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, który należ rozumieć przez...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... rozpoczęcia jego wykonywania. W oparciu o analizę przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych stwierdzić należy, że w ... zamówień publicznych. Nadto Sąd wskazał, że poważne naruszenie obowiązków zawodowych należy utożsamiać raczej z brakiem profesjonalizmu ...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...11.2018<<. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. ... odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 89 ust 1...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zamawiającego zarzucając mu naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 ustawy P.z.p., tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji ... pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ofert intencjami, które nie znalazły odzwierciedlenia w postanowieniach SIWZ stanowi naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. ...związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnił materialnoprawną przesłankę ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... nie przypisano normy prawnej. Podnosi, że Zamawiający zaniechał dokonania subsumpcji, co jego zdaniem stanowi naruszenie przepisów ustawy Pzp poprzez zaniechanie odpowiedniego wyjaśnienia powodów odrzucenia oferty. Wskazuje, że pokrywa się to również z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij