• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...latach 2018 – 2020. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (... Zamawiającemu naruszenie: - art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w zw. z art. 91 ust 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... co ma końcowy wpływ na cenę oferty. Wskazane postanowienia stanowią naruszenie przepisów m.in. art. naruszenie przepisów art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy, art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy, art. 29 ust. 3a ustawy, art. 36 ust. 1 pkt 3) i pkt 16...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... publicznego bardziej przyjaznej dla wykonawcy. Izba może uwzględnić odwołanie tylko w sytuacji, gdy stwierdzi naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy mające wpływ lub mogące mieć istotny wpływ na wynik postępowania, Nie korzystają zatem z ochrony...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...ubiegający się o udzielenie zamówienia wnieśli odwołanie, w którym zarzucili Zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp w zw....że pojęcie inwestora nie występuje również na gruncie przepisów ustawy Pzp. Izba uznała za uzasadniony zarzut Odwołującego...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...Hamilton”] wniósł odwołanie zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp przez niezastosowanie zasady uczciwej ...pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o ...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub może... bardziej, że Odwołujący, powołując się na naruszenie zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Wadliwe tłumaczenie wywołuje skutek w postaci co najmniej naruszenie § 16 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady ... za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...wnieśli w dniu 5 października 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2041/18). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy Pzp: 1) art. 87 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez nadużycie, z naruszeniem zasad...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ..., V. naruszenie art. 111 ust. 1 pkt 1 uokik poprzez nieuwzględnienie przy wymierzaniu kary przesłanek wymienionych w tym przepisie tj. nieprawidłowe ustalenie okresu, stopnia oraz nieuwzględnienie braku skutków rynkowych naruszenia przepisów ustawy. Na...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... poniesienia szkody. III. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... odrzucenia oferty tegoż wykonawcy, jako niezgodnej z treścią SIWZ i zarzucił naruszenie następujących przepisów: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez odpowiednio ich niezastosowanie i niewłaściwe zastosowanie wobec oferty...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j...jego oferty za odrzuconą. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów prawa: 1) art. 24 ust.1pkt...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... Pzp, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z odcinkiem drogi w kierunku A6. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. ...Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: (i) art. 24 ust. 1 pkt 16 oraz 17 ustawy Pzp poprzez ...

 • KIO 2174/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t...i utożsamianie takich prac z przedmiotem części II zamówienia stanowi naruszenie następujących przepisów: 1) art. 22 ust. 1a w zw. z...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenia...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... zamawiającemu w dniu 4 października 2018r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy: — art. 7 ust. 1 w związku z art. 36aa ust. 1 ustawy tj. naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przez uniemożliwienie...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, wniósł odwołanie wobec czynności odrzucenia oferty NET MARINE i zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...Wykonawców w zakresie części I i V przedmiotowego postępowania. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 3 1) art. 7 ust. 1 ustawy pzp, poprzez nierówne traktowanie wykonawców, a w szczególności odrzucenie oferty złożonej przez...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... nie powołał ww. przepisów, błędnie wskazując 387 § 1 i art. 475 § 1 k.c., mając jednak na uwadze, że o treści zarzutu nie decyduje wskazana podstawa prawna a powołany stan faktyczny, z którego odwołujący wywodzi naruszenie ustawy i na którym opiera...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej niezgodnie z przepisami ustawy Pzp, tj. 1. naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust. 1...do uwzględnienia odwołania i nie dopatrzyła się naruszenia przepisów ustawy Pzp w działaniach Zamawiającego. Z tych powodów ...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Wykonawcy w przypadku zmiany cen w RIPOK. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1) art. 91 ust. 2 ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak dostosowania treści i formy formularza ofertowego i wykazu...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ... dokonania ich otwarcia 9 października 2018 r., Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 3. art. 38 ust. 6 Pzp w zw. ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...zamówienia (s.i.w.z.), w sposób niezgodny z przepisami ustawy Pzp. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art 36a ust 2 pkt 1 w zw....postępowaniu. Wskazane w odwołaniu naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, mogą mieć istotny wpływ na ...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Ogłoszenia o zamówieniu; 4 4) naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej ... szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień ...r.; 3. unieważnienie Postępowania; co – zdaniem Odwołującego – stanowi naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 7...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...określonymi kryteriami oceny ofert w postępowaniu. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy Pzp: 1. art. 7 ust. 1 i 3, poprzez naruszenie przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu zasady...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Pzp, biorąc bowiem pod uwagę, że wykluczenie Odwołującego z postepowania i uznanie jego oferty za odrzuconą stanowiło naruszenie przepisów Ustawy Pzp, to nie ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w ww. przepisie, tj. przesłanka...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie z treścią art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak potwierdzenia zarzutów...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p., który stanowi, że: "Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia". Uwzględniając zgromadzony w sprawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij