• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... 3) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie przez zamawiającego zasad uczciwej konkurencji, poprzez ... art. 2 pkt 5 lit. a ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...w postępowaniu jest jawna. Ponadto zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. W niniejszym postepowaniu...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...i Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U. Stosownie do art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postepowania o udzielenie zamówienia. Zarzuty...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...(dalej „BUA PROFIL” albo „Profil”). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ...wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Nieprawidłowe dokonanie ...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...(dalej „Odwołujący”) wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1) art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 w zw. z... przez zamawiającego przepisów ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... m.st. Warszawy. Postępowanie to prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (... na czym miałoby polegać w szczególności naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Odnosząc się zaś do poszczególnych...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  .... KIO uznała, że Zamawiający zaniechał odrzucenia oferty z naruszeniem przepisów ustawy. Wobec powyższego rozważeniu powinno podlegać odrzucenie oferty KAWA.SKA Sp. z o.o. na podstawie art. 90 ust. 3 Pzp. Naruszenie wynikające z zarzutu I.2 oraz II.1...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... Emerson do aukcji elektronicznej oraz wobec zaniechania wyboru oferty Odwołującego, jako najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych tj. Dz. U. z...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... ściekowej w ul. Kobiałka". Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ... 24 ust. 5 pkt 8 ustawy P.z.p., nie jest objęte naruszenie jakiegokolwiek obowiązku, ale obowiązku dot....

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Zamawiającego powyżej wskazanych przepisów ustawy Pzp. Odwołujący wobec naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może stracić...niemożliwego do dotrzymania terminu. 2) Naruszenie art. 7 ust.1 ustawy Pzp, art. 29 ust. 2 ustawy Pzp w związku z art. ...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp a także art. 30 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący... że Zamawiający nie naruszył wskazanych przez Odwołującego przepisów ustawy Pzp a Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia ...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...dopuścił się w przedmiotowym postępowaniu naruszeń szeregu przepisów Ustawy. Na skutek naruszeń wybrana została oferta... rodzaju podniesionych okoliczności w stosunku do oferty Biomedica, odwołujący wskazuje na naruszenie art. 89 ust.1 pkt 2, art.91 ust.1, ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... najkorzystniejsza. Zamawiający z naruszeniem przepisów Ustawy dokonał następujących czynności: bezpodstawnie dokonał...uzupełnienia pełnomocnictwa dla p. T. B.; naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez niezastosowanie przepisu w celu odrzucenia oferty...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...OPA-Labor dotyczące części 4 i 8 przedmiotu zamówienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 1) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust... zakresie. Działanie takie jest niedopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Pzp”. Odnosząc się do części nr 8 ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Potwierdzenie...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez naruszenie obowiązku wykluczenia wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...wyjaśnień SIWZ z 9 kwietnia 2018 r. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 29 ust. 1 Pzp w zw. ..., że opisane powyżej naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy może mieć wpływ na wynika postępowania dlatego...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... dokumentów oraz zaniechanie wyboru oferty Odwołującego] Naruszenie przepisów wskazanych w pkt. 4.3 niniejszego ...oceny oferowanego urządzenia, jak również nie wynika z przepisów ustawy, aby zamawiający miał przedstawiać jakiekolwiek dowody wykonawcy ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...Zamawiający otrzymał w tym samym dniu (e-mailem). Zarzucił naruszenie: 1) art. 29 ust 1 i 2 ... powinien być dostosowany do obowiązujących przepisów, aby zapewnić porównywalność ofert. ...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w którym odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez bezzasadne i bezprawne ... sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7, art. 191 ust. 2 i art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. KIO 673/18 18 O ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i zaniechań Zamawiającego podjętych w postępowaniu, a mianowicie dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem przepisów ustawy pzp i zarzucił naruszenie następujących przepisów: 1. art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy pzp w zw. z art. 22 ust. 1b pkt 2...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... pod rozpoznanie. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Izba dokonawszy oceny...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... cenę lub koszt. Powyższym czynnościom zarzucił naruszenie: 1) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.... pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... oraz zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy Business Travel Club Sp. z o.o. (dalej „BTC”). Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie następujących przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... kujawsko- pomorskiego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo ...- wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie, zarzucając Zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 poprzez niezgodne...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Pzp, orzeczono jak w sentencji. Zgodnie bowiem z treścią art. 192 ust. 2 ustawy Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Brak...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na nieuzyskaniu zamówienia. Mimo uwzględnienia przez...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (...z którym Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów Pzp, które miało wpływ lub może ...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sprawie. Izba podkreśla, iż zgodnie z art. 192 ust. 2 Pzp Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia. Zatem, mimo popełnionych...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...2018.” II PRZETARG, pakiet nr V. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. art. 89 ust. 1 pkt. 4 w ...pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij