• KIO 845/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... na tym projekcie. W wykazie usług odwołujący wskazał, że świadczona przez niego usługa projektowa obejmowała nadzór autorski a zatem, z wyżej omówionych przyczyn, zamawiający nie miał podstaw dla wykluczenia odwołującego z postępowania z tego tylko...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...” w trakcie realizacji robót dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek””, że potwierdzają one, że „nadzór autorski był pełniony w ramach innej umowy” i „mamy do czynienia z dwoma różnymi usługami” okoliczności te nie...

 • KIO 710/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...5.16 (Nadzór geologiczny) oraz...Nadzór geologiczny z ramienia 14 Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i respektowania wszelkich ustaleń i wymagań wprowadzonych przez Inspektora Nadzoru geologicznego, w porozumieniu z Nadzorem autorskim...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z elementami nośnymi ścian osłonowych, wykonanymi w postaci żebra szklanego. Ponadto wskazano, że projektantem budynku i osobą sprawującą nadzór autorski był pan p. P. I. syn A. Z oświadczenia projektanta budynku z poz. 2 wykazu robót wskazanych przez...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... tej dokumentacji, a także podmiotami, którym przysługują wyłączne autorskie prawa majątkowe są: Odwołujący oraz L. Odwołujący w ...się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych, sprawujących nadzór instancyjny nad orzeczeniami Izby, za zarzut uznaje się ...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...związanych przełączeniem pojazdu spod nadzoru jednego RBC pod nadzór drugiego RBC tzw. handover. Niezależnie, zatem...KIO 445/17 wskazała, że odnosząc się do wymogów przeniesienia autorskich prawa majątkowych do utworów powstałych w związku z realizacją umowy...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ... budowlanych następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, w dzienniku budowy dokonuje się wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... zamówienia. Jeżeli Zamawiający chce osiągnąć cel w postaci zamówienia usługi głównej i usługi po-realizacyjnej (np. nadzór autorski po projektowaniu, inżynier kontraktu w okresie gwarancji) oraz poznania i oceniania osobnych wartości wynagrodzenia za...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...na danym rynku, co nie wynika z indywidualnej (autorskiej) metody przygotowania oferty, lecz polega wyłącznie na ... w tabeli, gdzie podano w jakich obszarach będzie realizowany nadzór i kontrola przez Hyundai. Nie znajduje również uzasadnienia argumentacja ...

 • KIO 233/18, KIO 234/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...- jakże częstą do spotkania w polskich realiach - gdzie ten sam wykonawca jest projektantem i wykonawcą jednocześnie, godząc nadzór autorski z wykonawstwem, a co stanowi analogiczną sytuację do sytuacji Wykonawcy w przedmiotowej sprawie co w sposób dobitny...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...pkt 6 WU „Konsultant powinien nadzorować prowadzenia nadzoru autorskiego, weryfikowania i akceptować działania Projektanta, o których ... w postępowaniu na roboty budowlane, nad wykonaniem których nadzór ma być powierzony w ramach Postępowania (pismo z 18...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...sobie współpracy z podmiotami, którym przysługują prawa autorskie do oprogramowania, z którego aktualnie korzysta zamawiający... Z pisma MAN z dnia 11 stycznia 2018r. wynika, że nadzór specjalisty MAN jest konieczny, aby nie doszło do utraty gwarancji. Stelaż...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...projektu wykonawczego tłoczni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; 2). montaż trzech Agregatów Sprężarkowych ...obowiązków Zamawiającego należy dostawa wspomnianych Agregatów Sprężarkowych oraz nadzór nad ich montażem (zgodnie z postanowieniem Artykułu 5...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...związane z realizacją zamówienia określone w SIWZ? g) czy stawki dzienne za nadzór autorski wskazane przez Mosty Katowice, przy uwzględnieniu zakresu nadzoru autorskiego wynikającego z SIWZ są stawkami realnymi, rynkowymi? 3. dopuszczenie i przeprowadzenie...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... nie wyjaśniając przy tym, na czym ten nadzór miałby polegać. Konsorcjum Samindruk nie wykazało spełnienia ...towaru; art. 115 ust. 1 i ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez przywłaszczenie sobie autorstwa oraz wprowadzenie w błąd co ...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... dokumenty uzupełniające), które to będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy, przy zatwierdzaniu wniosków materiałowych przez nadzór autorski i inwestorski. Z faktu, iż ww. dokumenty będą weryfikowane na etapie realizacji, nie można wnioskować...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... odwoławczego opinii inżynierów budownictwa. W opinii sporządzonej przed mgr inż. Jakuba Zawady pełniącego nadzór autorski nad przedmiotową inwestycją wskazano, iż dokumentacja projektowa nie narzuca konieczności bezwzględnego zastosowania ścianki...

 • KIO 2427/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... elektrycznych i elektroenergetycznych. 5. wskazanie projektanta wiodącego i koordynatora opracowań projektowych oraz osoby kierującej zespołem sprawującym nadzór autorski zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający informuje, iż może to być jedna z osób...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... lub innymi załącznikami do Umowy.” Klauzula 3.8. wzoru umowy stanowi: „3.8 Nadzór autorski 3.8.1 Zamawiający zapewni nadzór autorski nad realizacją Robót Budowlanych we wszystkich niezbędnych specjalizacjach poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do jego...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... 22 przez Wykonawcę. Zgodnie z OPZ Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizowania w/w zadań inwestycyjnych będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w zakresie wskazanym w pkt 4.4.3 OPZ. Zakres ten jest...

 • KIO 2276/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, o informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji, 11 • nadzór autorski projektanta, • wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru końcowego i odbioru...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... wykonawców, opiewające na następujące kwoty: 1. Odwołujący: a) Łączna cena brutto: 977.850,00 zł b) Łączna cena ofertowa brutto: „Nadzór autorski”: 1.353,00 zł 2. Przystępujący: a) Łączna cena brutto: 1.052.019,00 zł b) Łączna cena ofertowa brutto...

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...nadzoru inwestorskiego oraz opracowania dokumentacji projektowej różnią się zakresem, charakterem a przede wszystkim stopniem intensywności. Nadzór autorski rozliczany w ramach umowy o świadczenie usług (umowa zlecenie) obejmuje jednostkowe pobyty na placu...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...Umowy. A podkreślić należy, że umowa obejmuje nadzór na realizacją pięciu Kontraktów, rozmieszczonych na terenie całej...z uwagi na fakt, iż dwa spośród opisywanych systemów to autorskie rozwiązania własne - prawnie chronione, nasze zastrzeżenie jw. winno być...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu prawa budowlanego. wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 9 Mając na względzie powyższe, Odwołujący w pierwszej kolejności podkreśla...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...że nie zaakceptował wyjaśnień w zakresie proponowanej autorskiej technologii wykonania modernizacji śluz wskazanej. Odwołujący ...dopuścił w SIWZ pod warunkiem akceptacji przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Twierdzenie wykonawcy...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... braku szczegółowego projektu, w tego typu formule realizacji inwestycji, winni oni nie tylko wycenić prace projektowe, nadzór autorski ale również i przede wszystkim dokonać wyceny wszystkich robót budowlanych i dostaw związanych z realizacją przedmiotu...

 • KIO 1574/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... do oszacowanego przedmiotu zamówienia. Zauważył także, że różnice w wycenie mogą wynikać z przyjętych rożnych metod wyceny. Przypomniał, że nadzór autorski nie był objęty przedmiotem zamówienia. Wskazał na OPZ w punktach 1.1 A i B, z których wynika, że...

 • KIO 1488/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ... rowery, składowanie odpadów, wiata na gazy techniczne, zieleń): Projekty wykonawcze - 4-5 miesięcy, 3 – 4 miesiące Nadzór autorski 12-24 miesięcy Wykonanie wszelkich uzgodnień z dostawcami urządzeń i linii technologicznych oraz wykonawcą i zamawiającym ok...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij