• KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...pkt 6 WU „Konsultant powinien nadzorować prowadzenia nadzoru autorskiego, weryfikowania i akceptować działania Projektanta, o których ... w postępowaniu na roboty budowlane, nad wykonaniem których nadzór ma być powierzony w ramach Postępowania (pismo z 18...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...sobie współpracy z podmiotami, którym przysługują prawa autorskie do oprogramowania, z którego aktualnie korzysta zamawiający... Z pisma MAN z dnia 11 stycznia 2018r. wynika, że nadzór specjalisty MAN jest konieczny, aby nie doszło do utraty gwarancji. Stelaż...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...projektu wykonawczego tłoczni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego; 2). montaż trzech Agregatów Sprężarkowych ...obowiązków Zamawiającego należy dostawa wspomnianych Agregatów Sprężarkowych oraz nadzór nad ich montażem (zgodnie z postanowieniem Artykułu 5...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...związane z realizacją zamówienia określone w SIWZ? g) czy stawki dzienne za nadzór autorski wskazane przez Mosty Katowice, przy uwzględnieniu zakresu nadzoru autorskiego wynikającego z SIWZ są stawkami realnymi, rynkowymi? 3. dopuszczenie i przeprowadzenie...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... nie wyjaśniając przy tym, na czym ten nadzór miałby polegać. Konsorcjum Samindruk nie wykazało spełnienia ...towaru; art. 115 ust. 1 i ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, poprzez przywłaszczenie sobie autorstwa oraz wprowadzenie w błąd co ...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... dokumenty uzupełniające), które to będą podlegały weryfikacji na etapie realizacji umowy, przy zatwierdzaniu wniosków materiałowych przez nadzór autorski i inwestorski. Z faktu, iż ww. dokumenty będą weryfikowane na etapie realizacji, nie można wnioskować...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... odwoławczego opinii inżynierów budownictwa. W opinii sporządzonej przed mgr inż. Jakuba Zawady pełniącego nadzór autorski nad przedmiotową inwestycją wskazano, iż dokumentacja projektowa nie narzuca konieczności bezwzględnego zastosowania ścianki...

 • KIO 2427/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... elektrycznych i elektroenergetycznych. 5. wskazanie projektanta wiodącego i koordynatora opracowań projektowych oraz osoby kierującej zespołem sprawującym nadzór autorski zgodnie z § 2 ust. 2 wzoru umowy. Zamawiający informuje, iż może to być jedna z osób...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... lub innymi załącznikami do Umowy.” Klauzula 3.8. wzoru umowy stanowi: „3.8 Nadzór autorski 3.8.1 Zamawiający zapewni nadzór autorski nad realizacją Robót Budowlanych we wszystkich niezbędnych specjalizacjach poprzez wskazywanie osób wyznaczonych do jego...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... 22 przez Wykonawcę. Zgodnie z OPZ Wykonawca na żądanie Zamawiającego w trakcie realizowania w/w zadań inwestycyjnych będzie pełnił nadzór autorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz w zakresie wskazanym w pkt 4.4.3 OPZ. Zakres ten jest...

 • KIO 2276/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, o informacyjne w zakresie pomieszczeń i komunikacji, 11 • nadzór autorski projektanta, • wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru końcowego i odbioru...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... wykonawców, opiewające na następujące kwoty: 1. Odwołujący: a) Łączna cena brutto: 977.850,00 zł b) Łączna cena ofertowa brutto: „Nadzór autorski”: 1.353,00 zł 2. Przystępujący: a) Łączna cena brutto: 1.052.019,00 zł b) Łączna cena ofertowa brutto...

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...nadzoru inwestorskiego oraz opracowania dokumentacji projektowej różnią się zakresem, charakterem a przede wszystkim stopniem intensywności. Nadzór autorski rozliczany w ramach umowy o świadczenie usług (umowa zlecenie) obejmuje jednostkowe pobyty na placu...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ...Umowy. A podkreślić należy, że umowa obejmuje nadzór na realizacją pięciu Kontraktów, rozmieszczonych na terenie całej...z uwagi na fakt, iż dwa spośród opisywanych systemów to autorskie rozwiązania własne - prawnie chronione, nasze zastrzeżenie jw. winno być...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu prawa budowlanego. wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z wymogami prawa budowlanego. 9 Mając na względzie powyższe, Odwołujący w pierwszej kolejności podkreśla...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...że nie zaakceptował wyjaśnień w zakresie proponowanej autorskiej technologii wykonania modernizacji śluz wskazanej. Odwołujący ...dopuścił w SIWZ pod warunkiem akceptacji przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Twierdzenie wykonawcy...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... braku szczegółowego projektu, w tego typu formule realizacji inwestycji, winni oni nie tylko wycenić prace projektowe, nadzór autorski ale również i przede wszystkim dokonać wyceny wszystkich robót budowlanych i dostaw związanych z realizacją przedmiotu...

 • KIO 1574/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... do oszacowanego przedmiotu zamówienia. Zauważył także, że różnice w wycenie mogą wynikać z przyjętych rożnych metod wyceny. Przypomniał, że nadzór autorski nie był objęty przedmiotem zamówienia. Wskazał na OPZ w punktach 1.1 A i B, z których wynika, że...

 • KIO 1488/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ... rowery, składowanie odpadów, wiata na gazy techniczne, zieleń): Projekty wykonawcze - 4-5 miesięcy, 3 – 4 miesiące Nadzór autorski 12-24 miesięcy Wykonanie wszelkich uzgodnień z dostawcami urządzeń i linii technologicznych oraz wykonawcą i zamawiającym ok...

 • KIO 1363/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... spółkami zakłócają uczciwą konkurencję. Nie można zaprzeczyć, aby pomiędzy firmą projektującą szkołę, co więcej pełniącą nadzór autorski, w której prezesem zarządu jest siostra, a wspólnikiem i członkiem zarządu jest córka prezesa spółki realizującej...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... zgodność konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu. Nadzór nie może natomiast obejmować kwestii merytorycznych (J. Jarnicka...u.p.a., opracowanie cudzego utworu jest przedmiotem prawa autorskiego i to bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego....

 • KIO 1190/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... przepustowości oczyszczalni w Radomiu. Ponadto w zakresie przedmiotowego zadania nie był oraz nie jest jeszcze pełniony nadzór autorski. Izba ustaliła, że w następstwie powyższego wezwania Przystępujący pismem z dnia 3 kwietnia 2017r. nie uzupełnił...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... wycenie Wykonawcy uwzględniono miedzy innymi: 44 • Stały nadzór archeologiczny • Inwentaryzację obiektów zabytkowych • Wymianę gruntu w... z optymalizacji Wykonawcy, które nie może naruszać praw autorskich Wykonawcy Projektu Budowlanego - Arcadis Sp, z o....

 • KIO 1145/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ...+348,30« wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii ...powyżej wymaganego limitu; poz. 7 Etap VI umowy - Nadzór Autorski: limit 5 do 15% pozycji 8 razem szacunkowa wartość...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ..., stanowiących 1/24 kwoty wskazanej w RCO za pełnienie usługi nadzoru w czasie opcjonalnym 24 miesięcy. §10 NADZÓR AUTORSKI 8. W ramach Prawa opcji Zamawiający przewiduje, wydłużenie czasu realizacji nadzoruautorskiego, ponad czas przewidziany w Umowie...

 • KIO 1043/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ... oraz urządzeniami umożliwiającymi śledzenie pojazdów, nadzór, alarmowanie i powiadamianie sił i ...działania Zamawiającego są niezgodne z przepisami ustawy Pzp oraz ustawy Prawo autorskie. Z uwag natury ogólnej dostrzeżenia wymaga w ślad za orzecznictwem...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... by osiągnąć rezultat gospodarczy możliwie najbardziej zbliżony do przeniesienia autorskich praw majątkowych w zakresie, o którym mowa w ust...Odbiorcę Usługi IT), których zadaniem jest bieżący nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem Usług utrzymania. Wykaz tych...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... w końcowej części pkt 4, odwołujący S. podał zamawiającemu wartości wynagrodzenia dla ośmiu odcinków łącznie za prace projektowe i nadzór autorski. Zamawiający odrzucił z tego powodu ofertę odwołującego S. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp wskazując w...

 • KIO 705/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ...umowy na opracowanie programu inwestycji (umowa nr 235/003/2016/01504/PI), dokumentację projektowo-kosztorysową (umowa nr 236/003/2016/01504/DT) oraz nadzór autorski (umowa nr 237/003/2016/01504/NA). Pismem z 29 lutego 2016 r., informującym o wyborze, jako...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij