• KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...konkursowy uznana za najlepszą od zobowiązania do przeniesienia autorskich praw majątkowych na zasadach określonych w załączniku nr... zamawiającego albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad sądem konkursowym w zakresie zgodności konkursu ...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...i nazwisko, numery telefonów osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór pracami związanymi z usuwaniem usterek i awarii w miesiącu N...i prawnej (przykładowo, znaku towarowego, prawa autorskiego, czy pewnego unikalnego rozwiązania organizacyjnego, mającego...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...KIO 2682/18 5 • cenę wykonania koncepcji, • cenę wykonania projektu budowlanego, • cenę wykonania projektu wykonawczego • cenę za nadzór autorski Także w tym przypadku oferta jest zgodna z tymi wymaganiami, czego Zamawiający nie podważa. Powyżej przywołany...

 • XIII Ga 722/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-01-2019

  ...należy, iż strony łączyła umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. W dacie zawarcia umowy obowiązywał art. 637 k.c...usług, zasady świadczenia, wynagrodzenie”. Skoro pozwany prowadził bieżący nadzór nad serwisem, to należne było z tego tytułu ...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... określonych w Załączniku nr 5 do Umowy nr E87. Zgodnie z punktem 4 Załącznika nr 5 do Umowy nr E872 nadzór autorski miał być świadczony w oparciu o pisemne wezwanie (na żądanie) Odwołującego. Ponadto, na podstawie punktu 8 Załącznika nr 5 do...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... (str. 7 PFU), do naruszenia praw autorskich w ocenie Odwołującego, świadczy o ograniczeniu Wykonawcy w...- 3; Doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę lub przebudowę lub nadzór nad budową lub przebudową dróg lub ulic klasy min. GP ...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  .... 6. Odwołujący zarzucił, że podana w wierszu nr 7 w części B formularza cenowego oferty TPF cena jednostkowa za jeden nadzór autorski z pobytem projektanta na budowie tj. kwota 150 zł netto (184,50 zł brutto) jest rażąco niedoszacowana w odniesieniu do...

 • KIO 2398/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... od podpisania umowy; b) dokumentacja projektowa – maksymalnie 360 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia Programu Inwestycji; (...) c) nadzór autorski – do dnia odbioru końcowego robót budowlanych. Widać zatem wyraźnie że umowa zawarta będzie na okres...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... ciągu uczestniczy w realizacji zadania oraz podejmuje szereg czynności związanych z projektowaniem i sprawuje nadzór autorski. Warunkiem Zamawiający wymagał doświadczenia w realizacji co najmniej jednej wielobranżowej budowlanej dokumentacji projektowej...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ... wątpliwości co do dokumentacji konstrukcyjnej, pozwani wykonywali roboty w miejscach, gdzie to było możliwe, a nadzór autorski nad projektem pozostawał niezadowalający. Zdaniem pozwanej, wykonywanie projektu zgodnie z poleceniami inwestora, ale wadliwie...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... który wykonała moja firma przewidywała wizyty w ramach nadzoru autorskiego za które nie otrzymał bym zgodnie z umową już ...przedmiotowego obiektu w poszczególnych branżach będą sprawować nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi na podstawie...

 • KIO 2096/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zamówienia, a odwołujący wykonał prace projektowe objęte przedmiotowym zamówieniem w 100%, jednak nie został zrealizowany nadzór autorski. Oświadczył, że w skutek sporu z zamawiającym, którego zarzewiem była kwestia wykonania przez odwołującego prac...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... niż pozostali wykonawcy przygotowania się do ubiegania się o udzielenie zamówienia, ale osoby te będą także sprawować nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych przez Konsorcjum INTOP. Tym samym, nie tylko doszło do nieodwracalnej sytuacji...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ... do powyższej inwestycji objęła E. K., następnie funkcję tę przejął A. M., zaś E. K. zapewniała nadzór autorski. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił T. C.. Funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej pełnił Z. O.. Dowód: dzienniki...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... w orzecznictwie KIO jak i sądów okręgowych sprawujący nad nadzór instancyjny na orzecznictwem Izby (por. wyrok Sądu Okręgowego w...konstrukcja ceny w tym 58 postępowaniu miała charakter autorski, wynikający z jego doświadczeń i charakteryzuje się nowością...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... nad robotami objętymi umową sprawować będzie: ”, puste pole przeznaczone na wpisanie nazwy podmiotu sprawującego nadzór autorski zostało wykreślone. W § 15 określono wynagrodzenie ryczałtowe brutto na kwotę 5.960.422,26 zł. W § 23 zapisane zostało, że...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ..., która obejmuje: 1) wdrożenie nowego systemu HIS od podstaw, 2) nabycie i dostawę licencji bazodanowej firmy trzeciej oraz 3) nadzór autorski i serwis nad wdrożonym oprogramowaniem przez okres wskazany w ofercie - za cenę poniżej 900.000,00 złotych brutto...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... z umową o podwykonawstwo zawartą z: ELMEL Projektowanie i Nadzór J. M. Rakowiska ul. Kryształowa 76A, 21-500 Biała... na projekt budowlany stadionu przewidywała wizyty w ramach nadzoru autorskiego – bezpłatne, 12. Odwołujący podniósł także osobiste pobudki...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... IPU terminu, w jakim projektanci sprawujący nadzór autorski działający na zlecenie Zamawiającego, o których ...ust. 1 ustawy pzp (w zakresie projektantów sprawujących nadzór autorski Zamawiający ponosi także odpowiedzialność za ich działania i zaniechania,...

 • KIO 1648/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... zdolności technicznej lub zawodowej) w opracowywaniu Programu Funkcjonalno- Użytkowego, ale również: - doradztwo Inwestorskie, - nadzór autorski, - koncepcja, - wizualizacja. Odwołujący podniósł również, że Zamawiający nie skonkretyzował i nie opisał tego...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zadania pn. „Przebudowa wejścia do Portu Darłowo" Nad realizacją dokumentacji projektowych zespół projektowy sprawował ścisły nadzór autorski oraz od wielu lat z zainteresowaniem przygląda się efektywności zaproponowanych przez niego rozwiązań. Na zaplecze...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... 1, ust 2 pkt c odnosi się wyłącznie do praw autorskich związanych z przygotowanym programem nauczania. Pola eksploatacji wskazane zostały w ust... przez Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz nadzór metodyczny sprawowany poprzez hospitacje na zajęciach i...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...w podziale na IV etapy (I – PK (Prace koncepcyjne, II – PB (Projekt Budowlany), III – PW (Projekt Wykonawczy), IV – nadzór autorski, prawo opcji) i przypisując koszt w odniesieniu do każdego z elementów (pozycji). KIO 1435/18, KIO 1440/18 Łączny koszt to 1...

 • KIO 1399/18

  Orzeczenia KIO, 27-07-2018

  ... i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy j robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie...

 • KIO 1283/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...+950", nie mogło być zakwalifikowane jako spełniające wymagania ze względu na to, że temat w całości został zakwalifikowany jako nadzór autorski. W formularzu 2.2.1 ujętym w ofercie Odwołującego pn. „Informacje niezbędne do oceny w kryterium „doświadczenie...

 • VIII GC 426/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2018

  ... wskazanej w umowie (a uprzednio w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) inwestycji, a także zapewnić nadzór autorski w trakcie prowadzenia w dalszej perspektywie robót budowlanych. Niesporne pozostawało, że umowa określała terminy wykonania...

 • V ACa 1302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... 15.12.2011r. k. 78-79 i z 6.12.2011r. k.77 -78). Świadek K. P. autor projektu odpowiedzialna za nadzór autorski nie była obecna podczas odbioru prac 30.12.2011r. i nie wie jakie były zastrzeżenia komisji odbiorowej a w czasie...

 • I C 81/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2018

  ... realizacji robót budowlanych, - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową w zakresie wystroju wnętrz, - nadzór autorski, - zabezpieczenie obiektu – wykonawca ogrodzi teren i zabezpieczy budynek przed degradacją i dewastacją, -...

 • III AUa 1376/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-06-2018

  ...zawsze musi być tworem niepowtarzalnym, chronionym prawem autorskim i wymagającym od jego autora posiadania specjalnych ..., a także nad jego pracą w warunkach umowy był sprawowany nadzór to z całą pewnością na gruncie niniejszej sprawy nie można mówić...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... specjalisty BIM, w istotny sposób zwiększa koszty projektowania z uwagi na konieczność potwierdzenia uprawnień projektowych, nadzór autorski, zastosowanie BIM itp. Zwiększenie kosztów wynika przede wszystkim z istnienia bariery językowej, braku znajomości...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij