• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostały wniesione odwołania wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako: „SIWZ” przez wykonawców: DXC... widać wyraźnie, że przykładowo gdy realizowana Modyfikacja ma wielkość 5000 PF to zespół, ...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...15 września 2018 r. 2018/S 178-403596, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), zostały wniesione do Prezesa ... do liczby PF, egzekwowanej np. w interwale miesięcznym. Zamawiający modyfikacją z dnia 31.10.2018 r. nr 7 dodał pod tabelą...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... W zakresie zarzutów odwołania: Izba ustaliła: 12 Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ) w § 6 –...to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Poland sp. z o.o. wniósł odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 29 ...nawet lepszy efekt kliniczny. W ocenie Odwołującego, modyfikacja SIWZ zgodnie z jego żądaniami pozwoli na ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... 2014 r. o sygn. KIO 765/14. Reasumując, modyfikacja SIWZ zgodnie z powyższymi żądaniami pozwoli na zwiększenie liczby wykonawców...oraz efektywnie 333mA przy zastosowaniu ASiR. Natomiast ze specyfikacji systemu Symbia S&T wynika pojemność cieplna anody 50...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  .... 11 ust 8 PZP. Odwołanie wniesiono wobec treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), w części obejmującej... W umowach niepodlegających ustawie PZP ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony wyrażą...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ....2018. W dniu 09.10.2018 dokonaliśmy pierwszej zmiany, zarówno ogłoszenia, jak i specyfikacji oraz w dniu wczorajszym 11.10.2018 nastąpiła modyfikacja specyfikacji, wprowadzono kolejne zmiany i ustalono jednolity tekst SIWZ, który zawiera zmiany zarówno z...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 4 pkt 2) wzoru umowy oraz w pkt 6.4. specyfikacji. Każdy z tych certyfikatów wydawany jest na podstawie wyników badań i...4 w piśmie z dnia 27.07.2018 r. wraz z modyfikacją projektu umowy). W tym zakresie Izba jednakże nie podzieliła argumentacji Odwołującego....

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... o.o., PKP Cargo S.A. wniosło odwołanie wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art..., zarzut odwołania pozostał aktualny, modyfikacja Formularza nie zmieniła bowiem tego,...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...odrzucenia oferty o ile jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), odrzucenie oferty, ...odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a...

 • KIO 1913/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... do zamawiającego, o czym świadczy dokonana modyfikacja SIWZ dla zakresu oferowanego przez Olympus. Stwierdził... Odwoławczej w dniu 2 października 2018 r.) w tym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej nadal „SIWZ”) wraz z załącznikami...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...nazwy modelu i nie pokrywa się z oferowanym urządzeniem Według specyfikacji oraz zdjęcia z ulotki jest to model APC Back-UPS 350... pozycji 175 (część 1) oraz 173 (część 3) zostało nadane modyfikacją SIWZ z dn. 15.06.2018 r., dokonaną w wyniku pytań ...

 • KIO 1836/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... 2 ustawy, które polegają na niezgodności treści oferty ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują istotnych zmian w treści... od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ,...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... do 30 listopada 2014 r. Wśród załączników do specyfikacji znajdowała się w szczególności dokumentacja projektowa wykonana przez (...)... jest możliwe wyłączenie ich stosowania przez strony ani też modyfikacja ich przesłanek [por. A. K., Ustawowe prawo ...

 • KIO 1814/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... zakresie technologii wydruku; ocena (interpretacja), iż nastąpiła modyfikacja SIWZ, była wyłączną oceną Wykonawcy zadającego pytanie nr 170... ustaliła i zważyła Odwołanie dotyczy postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia a dokładnie opisu ...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... zamówienia. Odwołujący lojalnie wskazał jednak Zamawiającemu (pismo z 09.08.2018 r.), iż konieczna jest modyfikacja wymogów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie certyfikatu ISO 20 000. Pismo pozostało bez odpowiedzi, mimo iż Odwołujący...

 • KIO 1745/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...2 ustawy pzp jako, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 3) odrzucenia oferty Wykonawcy Best - Art...co powinno być odzwierciedlone w protokole przyjęcia/ przekazania. Modyfikacją SIWZ z dnia 15 maja 2018 r. Zamawiający...

 • KIO 1694/18

  Orzeczenia KIO, 07-09-2018

  ...wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści specyfikacji. Odwołujący zarzucał Zamawiającemu naruszenie następujących przepisów: 1. ...sztucznie „nabije" punkty Izba zwraca uwagę, że modyfikacją SIWZ z dnia 29 sierpnia 2018 r. ...

 • KIO 1652/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...uwadze, że niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia - która to stanowi ... Notification - Informowanie użytkownika np. o nowej ocenie. Modyfikacja systemu e- dziekanat Bazus w zakresie związanym z wprowadzaniem ...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...dwóch pozycji. Jednakże w ocenie zamawiającego modyfikacja, polegająca na dodaniu dwóch pozycji ...p. stanowi, że zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...ust. 1 ustawy pzp - poprzez sformułowanie w treści ogłoszenia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) warunków udziału w postępowaniu ... innych osób, które będą pełniły nadzór autorski. Modyfikacją treści SIWZ z dnia 14 sierpnia 2018 r....

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... terminal tak naprawdę będzie prototypem lub modyfikacją (dostosowaniem) 62 istniejącego terminala do... obligowało wykonawców do podawania nazwy producenta, rodzaju, modelu ani specyfikacji baterii. Konsorcjum Siltec, choć nie było zobowiązane do podawania ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... podano następujące podstawy odrzucenia: 1) W ofercie w specyfikacji infrastruktury brak specyfikacji warstwy danych (macierz dyskowa), co było wymagane w ...miały miejsce 12 i 22.03.2018 r. Zaś modyfikacja postanowień SIWZ – w zakresie wzoru umowy – 14.03....

 • KIO 1570/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...odrzucenia oferty o ile jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), odrzucenie oferty, ...odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... usunięcie z treści załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Wymagania obligatoryjne pkt...zamawiający na swoich stronach internetowych opublikował zmodyfikowaną treść SIWZ. Modyfikacja ta zawiera m.in. zmieniony załącznik nr 2 do...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... odrzucenia oferty przystępującego, pomimo że oferta przystępującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 2) art. 89 ust. 1... z wymaganiami SIWZ. Możliwa jest powtórna modyfikacja raz nadanego hasła, na hasło niezgodne z...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...głęboki zakres modulacji kotła w budynkach istniejących. Modyfikacja PFU w części II - Kotły gazowe ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... ustawy P.z.p. Wykonawca nie może pomijać postanowień specyfikacji powołując się na to. że intencje zamawiającego były inne...aktach sprawy. d. Udzielona odpowiedź i — co bardziej — modyfikacja SIWZ skutkowała tym, iż na potrzeby wykazania warunku można było ...

 • I ACa 53/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-08-2018

  ...datę wniesienia pozwu umowa została w całości wykonana. Wtedy jej modyfikacja na podstawie art. 357 1 k.c. generalnie nie jest.... 65 § 1 k.c. poprzez błędną wykładnię postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie punktu 11 rozdziału I - ...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,...niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij