• KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...po zakończeniu Kontraktu. Ponadto dokonana przez Zamawiającego modyfikacja oznacza, że wszelkie utrudnienia i przeszkody w...16 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest podać w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne dla stron postanowienia, które ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... 2 wyjaśnień, które zostały dodane do SIWZ przedmiotową modyfikacją, stwierdzić należy, iż dopiero od dnia 04.01... wadliwych zapisach SIWZ, gdyż odwołujący nie wykazał, żeby obecna treść specyfikacji naruszyła art. 8 p.z.p., zaś próbował wykazywać, w ...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... do czynienia z uzupełnieniem ani z modyfikacją, a e- wentualnie wyjaśnieniem treści oferty...który brzmi »Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli […] jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 15 warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt ...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...w punkcie 5.1.1.2 Instrukcji dla Wykonawców zawartej w cz. I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), 4. art. 91 ust. 1 ... wskazał następujące roboty budowlane/usługi: 1. Budowa: Modyfikacja nr 1 projektu „Nowe zbiorniki Agostado w Sanlucar...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... świadczenia usług serwisowych, jest zarzutem do treści specyfikacji i tym samym jest zarzutem spóźnionym. Izba ... w cenie oferty kosztów związanych z objętą usługą Modyfikacją. Odnośnie zarzutów związanych z zaniechaniem wykluczenia Wykonawcy Althea...

 • KIO 12/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...być jedynie w odniesieniu do wagonów jednokierunkowych, które to obostrzenie nie było zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a modyfikacja nastąpiła na etapie następującym po terminie składania ofert, gdy tymczasem przepis ten dopuszcza tego...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...opis został załączony do oferty w związku z modyfikacją SIWZ z dnia 24 października 2017 roku:...3 Pzp wprost wskazuje, że treść takiej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się również, że rozumienie terminu oferta...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ...w postępowaniu pierwszoinstancyjnym jest prawidłowy. Wyraził pogląd, że modyfikacja klauzuli 2.1. OWK polegała na tym, iż... kosztorys - przygotowany przez pozwanego, stanowiący element specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w którym pozwany wskazał,...

 • KIO 2652/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...Dokumentu zawierającego nazwy i modele (nr katalogowe) oferowanych produktów; b. Specyfikacji technicznych oferowanych produktów; oraz, - zarzut naruszenia art. 8 ust.... działalności. Ponadto w ocenie Izby, modyfikacja tych produktów nie może stanowić o ...

 • KIO 2651/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...dystrybucyjnego producenta na rynek polski. Modyfikacja dotyczyłaby zmiany jednego bądź dwóch elementów...Ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  .... VI pkt 3 lita ppkt a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego Postępowania (dalej jako... której przedmiotem była modernizacja Centrum Przetwarzania Danych, modyfikacja konfiguracji sieci lokalnej LAN i polityk bezpieczeństwa. Odwołujący...

 • KIO 2426/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... i w związku z czym niezbędna jest stosowna modyfikacja postanowień SIWZ. Odnosząc się do meritum w zakresie... (Althea), która odpowiada 1/8 wartości koncentracji (wg/g specyfikacji technicznej producenta). W przypadku Zamawiającego jest to bardzo istotna...

 • KIO 2442/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... Zamawiającego” [w brzmieniu ustalonym przez zamawiającego modyfikacją dokonaną w dniu 25 sierpnia 2017 roku... Pzp: Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 16 PZP część specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazanej Wykonawcy w ramach postępowania w sprawie ... wykonania robót budowlanych w sposób zgodny z modyfikacją, a więc realizacji zobowiązania pomimo braku zgodnego...

 • KIO 2383/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... przez wybór oferty wykonawcy K.B., której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ), b) art. 91 ust ...od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ,...

 • KIO 2378/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... Izba miała na uwadze, że terminy kwestionowane przez Odwołującego zostały przedłużone w dniu 17 listopada 2017 r. modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu do dnia 24 listopada 2017 r. Z uwagi na powyższe...

 • KIO 2326/17, KIO 2329/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...na tych liniach”. Powyższe postanowienie OPZ zostało wprowadzone modyfikacją SIWZ z dnia 10 lipca 2017 r. Ilość... Pzp odrzuceniu podlega oferta, której jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ...

 • KIO 2357/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... tej opinii odnosi się do uchylonego jeszcze w 2008 r. art. 38 ust. 5 pzp, który stanowił, że modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...wniesiono wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako: „SIWZ”). ...części, to w takiej sytuacji nie będzie konieczna modyfikacja zapisów formularza ofertowego zezwalająca na złożenie ofert w ...

 • KIO 2211/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ....2017 r. (poniedziałek) do Prezesa KIO odwołanie na treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w zakresie opisania przedmiotu zamówienia... urządzeń w ramach przedmiotowego zadania. Dowód: modyfikacja SIWZ, pismo zamawiającego z 11.10.2017...

 • KIO 2280/17

  Orzeczenia KIO, 17-11-2017

  ... jako Zamawiający lub PKP), polegających na sporządzeniu treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ), w zakresie ustalenia i opisania kryterium oceny ofert, wprowadzonego modyfikacją SIWZ z dnia 20 października 2017 roku, niezgodnie...

 • KIO 2274/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z 6 września 2017 r. Jest to finalna wersja specyfikacji technicznej zamawianych lamp, która obowiązywała w dniu składania ofert...to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a...

 • KIO 2248/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... i szafa na broń. Brak w tym zakresie jakiejkolwiek specyfikacji materiałowej. 3. Na rys. MWP-PW-02.2-A-201 Rzut Poziomu 0...czynności „modyfikacja” może być ocenianie w kontekście zmiany postanowień siwz. W ocenie Izby zarówno modyfikacja dokonana wprost...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... z dnia 08.04.2017 r. numer 2017/S 070-133409; - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: SIWZ), 8 - załącznika nr 1 ...i odpowiedzi z dnia 10.05.2017 r. jak również z modyfikacją SIWZ z dnia 10.05.2017r. Biegła uznała, że w ...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... Art. 7 ust. 1 – przez sformułowanie w specyfikacji wymagań w sposób naruszający zachowanie uczciwej konkurencji. 2. Art...asortymencie uciągu wymaganych przez Zamawiającego z odpowiednią modyfikacją treści SIWZ. W uzasadnieniu odwołania sprecyzowano ...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... instalacji elektrowni. Zastrzeżenie ww. warunku w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” w... wymaganym okresie 3 - dniowym i ewentualne cofnięcie, zmiana modyfikacja treści w tym zakresie, a tak Izba ocenia stanowisko ...

 • KIO 2265/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...1: Informacja z TED o zmianie ogłoszenia, modyfikacja ogłoszenia o zamówieniu, modyfikacja SIWZ z dnia 8 listopada 2017 r.,) ... podał w odpowiedzi na odwołanie – wprowadził zmiany do specyfikacji odnośnie dwóch pierwszych zarzutów, a mianowicie:  w ...

 • KIO 2246/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...dla Wykonawców, niezależnie od tego, czy została dokonana modyfikacja SIWZ. Szereg orzeczeń KIO potwierdza stanowisko Zamawiającego. Tak ... uznając, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli nie zbada treści ...

 • KIO 2194/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... Lab Kit, potwierdzonego przez producenta sprzętu, przez wykonawcę najwyżej ocenionego. Podkreślenia wymaga, że powyższa modyfikacja specyfikacji została spowodowana zmianą polityki Microsoft w zakresie potwierdzania zgodności sprzętu z oferowanym systemem...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...Załącznika nr 2.1 do umowy ramowej, w brzmieniu nadanym modyfikacją z dnia 12 lipca 2017 roku, Zamawiający wskazał, że ... z nowej produkcji według tych wymagań, które zostały podane w tej specyfikacji i dopiero na etapie dostaw będą one – jak wskazano w SIWZ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij