• KIO 2680/19

  Orzeczenia KIO, 20-01-2020

  ...- 5 685 548,76 zł, 4. Prawo Opcji 2. Modyfikacja zabudowanych urządzeń srk celem powiązania ich z urządzeniami zabudowanymi w przyszłości ...Izba ustaliła, że zgodnie z pkt 13.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej „SIWZ”, Sumaryczna wartość ...

 • KIO 2603/19

  Orzeczenia KIO, 14-01-2020

  ...do swojej oferty, ponieważ bez tego hasła niemożliwa będzie modyfikacja bądź wycofanie oferty złożonej na Platformie. 7. Złożenie...wykonawcami winna odbywać się w sposób przewidziany w specyfikacji (forma elektroniczna za pośrednictwem platformy), to jednak ...

 • KIO 2499/19

  Orzeczenia KIO, 13-01-2020

  ... o wyjaśnienia, na którym etapie produkcji będzie dokonywana żądana przez Zamawiającego w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia modyfikacja BIOS, co następnie zostało przez Zamawiającego nadinterpretowane, czego Zamawiający nie wyjaśnił z...

 • KIO 2549/19

  Orzeczenia KIO, 02-01-2020

  ... zmiana w zakresie zaoferowanego urządzenia. Modyfikacja oferty przez zamawiającego doprowadziła zatem do...zgodna z ustawą i spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą liczbę (sumę) punktów...

 • KIO 2544/19

  Orzeczenia KIO, 31-12-2019

  ...i § 6C); - w przypadku, gdyby nie była możliwa modyfikacja powyższych dokumentów przetargowych przez usunięcie z nich obowiązku do wykonania powyższych projektów i specyfikacji, odwołujący żądał zobowiązania zamawiającego do doprecyzowania opisu przedmiotu...

 • KIO 2482/19

  Orzeczenia KIO, 18-12-2019

  ... w Warszawie: I. wniósł odwołanie wobec: a) treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treści ogłoszenia o zamówieniu w...w związku z dokonaną zmianą uzasadniona stanie się modyfikacja treści SIWZ, Odwołujący żądał dokonania takiej, ...

 • KIO 2492/19

  Orzeczenia KIO, 17-12-2019

  ...ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy...w zgodzie z SIWZ, w tym z jej modyfikacją. Skład orzekający Izby zauważa nadto, że ocena ...

 • KIO 2397/19

  Orzeczenia KIO, 16-12-2019

  ...ilości 1 szt. [ppkt 2)], spełniającej wymagania opisane w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1B do SIWZ. Zgodnie... pozostawała poza zarzutem). Treść SIWZ została rozszerzona modyfikacją z dnia 4 grudnia 2019 r. Czynność ...

 • KIO 2395/19

  Orzeczenia KIO, 10-12-2019

  ... oferty Keller, której treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”). Odwołujący... explicite wskazał to w opisie przedmiotu zamówienia. Przed modyfikacją z 8 października 2019 roku wiedzę na temat konieczności...

 • KIO 2308/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... za każdy dzień późnienia. 4. Zamawiający w związku z modyfikacją § 18 ust. 1 pkt 1 a odstępuje od wprowadzonego...zmiany – kwestia ta przestała być sporna i nie nakazała zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym zakresie. 25 Co do kary ...

 • KIO 2313/19

  Orzeczenia KIO, 28-11-2019

  ... odwołał się od czynności polegającej na modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), tj... Okresu Zgłaszania Wad dla ostatniego z Odcinków. Zgodnie z modyfikacją z dnia 4 listopada 2019r. zamawiający zmienił treść Załącznika nr...

 • KIO 2261/19

  Orzeczenia KIO, 22-11-2019

  ... na pytania i wyjaśnił treść poszczególnych elementów zamówienia. Mając na względzie rozwinięcie elementów specyfikacji, konieczna była modyfikacja SIWZ 13 oraz ogłoszenia co Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami uczynił. Zamawiający powyższym...

 • KIO 2234/19

  Orzeczenia KIO, 20-11-2019

  ...odrzuca się ofertę, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dowodem na poparcie omawianego zarzutu jest... 13.7 IDW – Opis sposobu obliczania ceny. Modyfikacja SIWZ wprowadzona pismem Zamawiającego z dnia 12.04.2019...

 • KIO 2219/19

  Orzeczenia KIO, 19-11-2019

  ...ustawy Pzp czynności Zamawiającego polegającej sformułowaniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) ... wypłaty w ustalonych w Harmonogramie Płatności częściach. Modyfikacja oczekiwana przez Odwołującego i zobowiązanie do wypłaty w...

 • KIO 2146/19

  Orzeczenia KIO, 14-11-2019

  ...podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP jako nieodpowiadającej treści specyfikacji, z zastrzeżeniem zastosowania procedury z art. 26 ust. 3 p... Z uwagi na powyższe Odwołujący wskazywał, że przedmiotowa modyfikacja załącznika 7a do SIWZ, dokonana przez Netrix po ...

 • KIO 2194/19

  Orzeczenia KIO, 12-11-2019

  ...e) osłony przeciwolśnieniowe na drogach; f) modyfikacja Projektu docelowej organizacji ruchu autostrady A1 wraz z...pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. ...

 • KIO 2191/19

  Orzeczenia KIO, 12-11-2019

  ...dniu 18 października 2019 r. zamawiający dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: „siwz”) w zakresie ... że: „Dokonana w dniu 18 października 2019 r. modyfikacja jest nie tylko niezgodna z żądaniem odwołania nr 1,...

 • KIO 2128/19

  Orzeczenia KIO, 08-11-2019

  ... roku Izba podkreśliła, że skutki nieprecyzyjnego opisu zawartego w specyfikacji, nie mogą obciążać wykonawcy. Zamawiający muszą pamiętać, iż ...długości nowej linii oświetleniowej, w związku z modyfikacją treści SIWZ przez Zamawiającego w zakresie objętym ...

 • KIO 2198/19

  Orzeczenia KIO, 05-11-2019

  ...art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy - z wadliwe sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia; 5. art... na zasadach równości i uczciwej konkurencji. Modyfikacja w sposób opisany powyżej pozwoli doprowadzić do...

 • KIO 2071/19

  Orzeczenia KIO, 28-10-2019

  ... Pzp. Ani z treści ogłoszenia ani też z treści specyfikacji nie wynikają bowiem konkretne warunki jakie spełnić ma wykonawca ubiegający...stanowisko Izby nie miała wpływu także późniejsza modyfikacja treści dokumentacji przetargowej w postaci sprostowania ...

 • KIO 2032/19

  Orzeczenia KIO, 25-10-2019

  ...na potrzeby Umowy, w tym rozbudowa lub modyfikacja Standardowego Oprogramowania Aplikacyjnego. Jeżeli dane Oprogramowanie ...postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu. ...

 • KIO 2030/19

  Orzeczenia KIO, 25-10-2019

  ...na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odwołujący wniósł o... punktów SIWZ powołanego przez Wykonawcę przy zadaniu pytania (modyfikacja dotyczyła punktu h). Natomiast drugi powoływany przez Wykonawcę punkt...

 • KIO 2004/19

  Orzeczenia KIO, 24-10-2019

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - ... Odwołującemu od dnia 30 sierpnia 209 roku, w związku z modyfikacją treści SIWZ. Co więcej, 17 Odwołujący potwierdził ten fakt, ...

 • KIO 2043/19

  Orzeczenia KIO, 24-10-2019

  ... treść oferty Adamietz jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdyż oferta nie obejmuje...przez Zamawiającego w dniu 09.08.2019 r. Zgodnie z modyfikacją SIWZ Zamawiający wymagał, aby kosztorysy ofertowe zostały złożone przed ...

 • KIO 1948/19

  Orzeczenia KIO, 22-10-2019

  ..., że Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...W tym miejscu podkreślenia wymaga, że wskazana modyfikacja SIWZ nie została zaskarżona przez żadnego z...

 • KIO 1988/19

  Orzeczenia KIO, 22-10-2019

  ...o. z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”, pomimo ...budowlane (Oz. U. 2018, poz. 1202 - tekst jednolity).” Zgodnie z modyfikacją pkt 4.5. SIWZ dokonaną w dniu 21.06.2019 r. Zamawiający ...

 • KIO 1978/19

  Orzeczenia KIO, 18-10-2019

  ...niniejszej umowy.” Zdaniem Zamawiającego modyfikacja ta czyni zadość żądaniu ...Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3...

 • KIO 1951/19

  Orzeczenia KIO, 17-10-2019

  ...S.A. z siedzibą w Krakowie wniósł odwołanie wobec treści postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, zarzucając Zamawiającemu naruszenie ... lub przypadkową, niezaplanowaną modyfikacją. W szczególności zaprojektowana ...

 • KIO 1950/19

  Orzeczenia KIO, 15-10-2019

  ...przedmiotu zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.... Za wykazaną przez Zamawiającego Izba uznała okoliczność, że modyfikacja Przedmiaru robót miała miejsce w dniu 10 września 2019 ...

 • KIO 1929/19

  Orzeczenia KIO, 15-10-2019

  ... Zamawiający co do zasady, nie wymagał ani przed modyfikacją SIWZ ani po niej, by wykonawcy załączali do ... Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij