• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... podano następujące podstawy odrzucenia: 1) W ofercie w specyfikacji infrastruktury brak specyfikacji warstwy danych (macierz dyskowa), co było wymagane w ...miały miejsce 12 i 22.03.2018 r. Zaś modyfikacja postanowień SIWZ – w zakresie wzoru umowy – 14.03....

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... usunięcie z treści załącznika nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn. Wymagania obligatoryjne pkt...zamawiający na swoich stronach internetowych opublikował zmodyfikowaną treść SIWZ. Modyfikacja ta zawiera m.in. zmieniony załącznik nr 2 do...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... ustawy P.z.p. Wykonawca nie może pomijać postanowień specyfikacji powołując się na to. że intencje zamawiającego były inne...aktach sprawy. d. Udzielona odpowiedź i — co bardziej — modyfikacja SIWZ skutkowała tym, iż na potrzeby wykazania warunku można było ...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...głęboki zakres modulacji kotła w budynkach istniejących. Modyfikacja PFU w części II - Kotły gazowe ...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... odrzucenia oferty przystępującego, pomimo że oferta przystępującego nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 2) art. 89 ust. 1... z wymaganiami SIWZ. Możliwa jest powtórna modyfikacja raz nadanego hasła, na hasło niezgodne z...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,...niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...o. w części 1 zamówienia z uwagi na złożenie oferty nieodpowiadającej treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.), 2) art. 26 ust... tipa i kasety) były pakowane osobno.” Modyfikacja nie polegała wszakże wyłącznie na zamieszczeniu powyższego ...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...2 PZP środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,...podlegających ustawie PZP ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...s.i.w.z cena oferty obliczona wg wzorów zawartych w specyfikacji miała być wykorzystana jedynie do porównania złożonych ofert i wyboru oferty...jej zapisom nowego znaczenia mamy do czynienia z modyfikacją jej treści. Jest ona wiążąca dla uczestników ...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...w wyniku czego doszło do omyłkowej zmiany treści karty. Modyfikacja ta została jednak zaakceptowana (także mailowo) przez samego ... musi zostać wskazana w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji (...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... w żądanym zakresie (dokument objęty tajemnicą przedsiębiorstwa); 3. specyfikacji technicznej pojazdów - dokumentu przekazanego przez zamawiającego wykonawcom w dniu 5.07.2018 roku wraz z modyfikacją dokonaną przez odwołującego, a dotyczącą zaznaczenia w...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... usunięcia z uwagi na treść zapisów opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) po modyfikacji ... nie zostało wniesione, dokonana przez zamawiającego modyfikacja jest ważna i obowiązująca zarówno zamawiającego, jak...

 • KIO 1365/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu zmianę postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia ("SIWZ") w zakresie: ... i SIWZ a zatem w dniu 25 maja 2018 r. Tymczasem modyfikacja SIWZ, dokonana w dniu 29 czerwca 2018 r. nie dotyczyła powyższego...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust....rozmiaru XL wynosi 7,44. Jest to niedopuszczalna modyfikacja oferty. Ponadto, wskazana przez wykonawcę Skamex cena za ...

 • KIO 1337/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... Medical S.A. jednoznacznie wskazuje na niezgodności z treścią specyfikacji w następujących elementach: 1) Rozmiar fartucha oznaczony na dwa...do archiwizacji danych. Rozmiary: L, XL, XXL, XXXL. Modyfikacją SIWZ z dnia 9 marca 2018 r. w zakresie zadania...

 • KIO 1305/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...”, w którym wskazano m. in.: „ (…) w związku z modyfikacją SIWZ dokonaną przez Zamawiającego pismem z dn. 6 lipca 2018 r....dokonanej w dniu 6 lipca 2018 r. modyfikacji specyfikacji. 6 Odwołujący natomiast podtrzymał oświadczenie o wycofaniu pozostałych ...

 • KIO 1316/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...nie spełnienia wymagań z punktu V ust. 1 pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez wykonawcę Dom Samochodowy GERMAZ sp. z... pojazd dostarczony przez Przystępującego Germaz, przed jego modyfikacją, do którego odnoszą się referencje - Toyota Land...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...odwołującym”) wniósł odwołanie – w formie pisemnej – wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”): 1. ...W umowach niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony...

 • KIO 1144/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... (tworzenie kont, masowe tworzenie kont, modyfikacja, kasowanie); 22. musi obsługiwać nie mniej...2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt ...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 17... modelu) ogniskową i polem widzenia. Wprowadzona modyfikacja stanowi zmianę treści oferty dokonaną w wyniku ...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy... czasowe, w których dozwolona jest modyfikacja treści SIWZ. Precyzuje dodatkowo sposób ...

 • KIO 1045/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i Sygn. akt: KIO 1045/18 17 systemów referencji...że „dopuszcza proponowane rozwiązanie”. Powyższe było modyfikacją odpowiedzi udzielonej pismem z dnia 29 ...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Pzp. Dokonano poprawek w zapisach w rozdziale 7 ust.7.1 specyfikacji przetargowej. W wyjaśnieniach nr 2 z dnia 8 marca 2018r. ...nie odpowiada treści SIWZ Zarzut potwierdził się. Zgodnie z modyfikacją treści siwz z dnia 26 marca 2018r. wyjaśnienia na...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... 2 ustawy, które polegają na niezgodności treści oferty ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie powodują istotnych zmian w treści... od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ,...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ... tego dowodu Izba wskazuje, że dotyczył on zapisów SIWZ przed modyfikacją z dnia 16.05.2018 r., podobnie jak zawarte w ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...że planowana przez Zamawiającego – wg odpowiedzi i oświadczeń - modyfikacja nie odpowiada jego żądaniu. Izba rozpoznając w takim zakresie... uwagę na zmiany jakie będą wprowadzone do specyfikacji wywołane wątpliwościami Odwołującego w zakresie pkt 2 rozdziału...

 • KIO 1013/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... z sytuacją zbieżną w skutku z niedozwoloną modyfikacją treści oferty w wyniku wyjaśnień albowiem aby odrzucić... r. Odwołujący wskazał, iż dokument w postaci specyfikacji technicznej produktu zawiera informację o standardowych tolerancjach fabrycznych...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także odpowiedzi ... zbieranie odpadów. Zatem SIWZ przewiduje warunek niemożliwy do spełnienia. Modyfikacją z dnia 28 maja 2018 r. Zamawiający usunął pkt 12...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 2 ustawy Pzp - bowiem tego rodzaju modyfikacja zastrzeżona jest wyłącznie dla omyłek rachunkowych mających...Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 943/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...ustawy czynności zamawiającego polegającej na sformułowaniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ"): ... 1 i ust. 2 Umowy, z naruszeniem przepisów prawa, dokonanej modyfikacją z dnia 2 maja 2018 roku, opublikowaną w dniu 4 maja 2018...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij