• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... DDR4:2014, DDR5: 2019 (prognozowane wprowadzenie).Uproszczona historia zmian w specyfikacji zasilaczy ATX: ATX12V 1.0 - luty 2000, ATX12V 1.1 ... to 260W. Wynika to z tego, że modyfikacja wniosku dotyczyła zapewnienia mocy zapasowej (zapasu mocy zasilacza...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... 14 stycznia 2019 r. polegającej na opublikowaniu zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, w tym wobec ...zobowiązaniem do pozostawania w gotowości do jej świadczenia. Modyfikacja pkt 3.7 sprzeciwia się właściwości (naturze)...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... nr 2). Odwołujący porównał treść warunku wraz z żądaną modyfikacją i stwierdził co następuje. Zamawiający sformułował warunek udziału w... 13383 – 1. Co istotne w innym dokumencie w postaci Specyfikacji Techniczna H 1.5 KONSTRUKCJE NARZUTOWE punkt 2.2.1. ...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... umowy wraz z dodatkowym terminem 1 miesiąca na przeprowadzenie odbiorów oraz odpowiednią modyfikacją powiązanych postanowień specyfikacji; 2) specyfikacji sprzętu – poprzez: a) modyfikację wymogu braku limitacji ilościowej podłączonych kamer, serwerów...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... opisany w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 1.3. ponowne badanie i ocenę pozostałych ...prawdopodobne wydaje się unieważnienie Postępowania i ewentualnie modyfikacja warunków przy jego ponownym ogłoszeniu w celu...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...stosownych przypadkach, inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu...Skład orzekający wyraża także stanowisko, że usługi związane modyfikacją i rozbudową systemu informatycznego (KSI ZUS) podlegają ustawowej...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...wysokości środków, które zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zrealizowanie przedmiotowego zamówienia... zastosowanie dopiero w momencie, gdy ewentualna modyfikacja budżetu uznana zostanie przez dysponenta środków finansowych...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ...wymaganych dokumentów zostały zawarte w Rozdziale V pkt 7 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W dniu 5 listopada 2018 r...to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a w...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 91 ust. 2... z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Ponieważ modyfikacja SIWZ, a więc i w zakresie dotyczącym wadliwych kryteriów...

 • KIO 2545/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...dokonania modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami...złożył pismo, w którym 4 podnosił, że dokonana przez zamawiającego modyfikacja treści SIWZ nie uwzględnia w całości zarzutów odwołania z dnia ...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... - poprzez wyznaczenie w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia terminu złożenia ofert na dzień 27 .... W związku z trwającym postępowaniem odwoławczym oraz modyfikacją SIWZ, termin składania ofert ponownie został przedłużony -...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także innych...utrzyma w mocy postanowienia pkt 72.8 OPZ w brzmieniu zgodnym z modyfikacją z dnia 27 listopada 2018 r., powinien przedłużyć termin realizacji każdego...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... brutto): Wykonawca - Cena oferty - Asysta Techniczna i Konserwacja - Modyfikacja i Rozwój Koszt mies. - za cały okres umowy za rb/g.... 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; art. 89 ust. 1 pkt 3 – ...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...wpływ na odrzucenie oferty wstępnej Odwołującego jest modyfikacja wprowadzona w pkt 9 tabeli. Druga ...zatem ustalenia, że treść oferty wstępnej nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oferta taka podlega odrzuceniu. Przepis ...

 • KIO 2345/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...ze względu na niespełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaniechaniu odrzucenia oferty złożonej przez ... związku z czym niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja w tym zakresie po terminie składania...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... wymienionych postępowań o udzielenie zamówienia od treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja... dopuszczalne jest umowne wyłączenie jego zastosowanie lub modyfikacja przewidzianych w nim reguł w ramach granicach swobody...

 • KIO 2261/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... wykonawców, składających ofertę podania w odrębnej kolumnie tabeli następujących danych „Nr seryjny urządzenia”. Następnie modyfikacją specyfikacji Zamawiający zmienił zakres danych do których podania zobowiązaniu byli wykonawcy, tj. „Nazwa urządzenia, Nr...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... dochowania terminu dostawy, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; B. w odniesieniu do Konsorcjum GB: 10... – mające uzasadnić ich stanowiska, dlaczego dana modyfikacja powinna być uznana za istotną lub nieistotną. Ma...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...15 września 2018 r. 2018/S 178-403596, wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), zostały wniesione do Prezesa ... do liczby PF, egzekwowanej np. w interwale miesięcznym. Zamawiający modyfikacją z dnia 31.10.2018 r. nr 7 dodał pod tabelą...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  .... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zostały wniesione odwołania wobec treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej jako: „SIWZ” przez wykonawców: DXC... widać wyraźnie, że przykładowo gdy realizowana Modyfikacja ma wielkość 5000 PF to zespół, ...

 • KIO 2196/18, KIO 2197/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  ...wyżej postępowań o udzielenie zamówień publicznych) na treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), w ... W umowach niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja, czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony wyrażą ...

 • KIO 2183/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...dalej: „Zamawiającym”. Zamawiający tego samego dnia opublikował postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ”. W dniu... opis przedmiotu zamówienia) zgodnie z dołączoną modyfikacją z tego samego dnia. Niniejsza odpowiedź został...

 • KIO 2189/18, KIO 2190/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... do ruchu 1. W Rozdziale III SIWZ, w ramach Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - w części..., w dopuszczalnym ryzyku kontraktowym. Tym samym ww. modyfikacja siwz czyni zadość żądaniom odwołującego i sprawia, że ...

 • KIO 2076/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... do wirtualizacji; Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający uczynił...modyfikację treści SIWZ w sposób opisany poniżej. Sentencja – modyfikacja żądań Konstruując sentencję orzeczenia Izba miała na uwadze okoliczność,...

 • KIO 2111/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...pomimo iż treść tejże oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wymagań przedmiotowych ...jest, że ww. pytanie do SIWZ, jak i jego modyfikacja dotyczyły jedynie pkt 216 Załącznika nr 1a. Jednakże należy zwrócić...

 • KIO 2115/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... i nakazuje Zamawiającemu dokonanie zmiany postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie postanowień .... W umowach niepodlegających ustawie PZP ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony wyrażą ...

 • KIO 2086/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...posiada w swojej ofercie takich elementów nie czyni treści specyfikacji niezgodnej z prawem. Niemniej jednak Zamawiający wskazał, że...Zamawiającego modyfikacja uwzględniała powyższe żądanie Odwołującego. Natomiast Odwołujący w związku z powyższą modyfikacją ...

 • KIO 2099/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...o którym mowa w pkt 1.6. Zał. Nr 6 do Specyfikacji technicznej. Dodatkowo w opinii tej zostaje przywołany - również złożony na ...oraz nadzoruje i audytuje wyrób. CIOP wyraźnie oświadczył, że modyfikacja nie ma wpływu na właściwości ochronne wyrobu oraz że ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... 2014 r. o sygn. KIO 765/14. Reasumując, modyfikacja SIWZ zgodnie z powyższymi żądaniami pozwoli na zwiększenie liczby wykonawców...oraz efektywnie 333mA przy zastosowaniu ASiR. Natomiast ze specyfikacji systemu Symbia S&T wynika pojemność cieplna anody 50...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... W zakresie zarzutów odwołania: Izba ustaliła: 12 Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SWIZ) w § 6 –...to odstąpienie od formalizmu nie może być utożsamiane z modyfikacją reguł postępowania określonych ustawą i wymaganiami SWIZ, a...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij