• KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... podano następujące podstawy odrzucenia: 1) W ofercie w specyfikacji infrastruktury brak specyfikacji warstwy danych (macierz dyskowa), co było wymagane w ...miały miejsce 12 i 22.03.2018 r. Zaś modyfikacja postanowień SIWZ – w zakresie wzoru umowy – 14.03....

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...odwołującym”) wniósł odwołanie – w formie pisemnej – wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej: „SIWZ”): 1. ...W umowach niepodlegających ustawie Pzp ewentualna rewizja czy modyfikacja treści zobowiązania jest możliwa, o ile strony...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu ... tego dowodu Izba wskazuje, że dotyczył on zapisów SIWZ przed modyfikacją z dnia 16.05.2018 r., podobnie jak zawarte w ...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...że planowana przez Zamawiającego – wg odpowiedzi i oświadczeń - modyfikacja nie odpowiada jego żądaniu. Izba rozpoznając w takim zakresie... uwagę na zmiany jakie będą wprowadzone do specyfikacji wywołane wątpliwościami Odwołującego w zakresie pkt 2 rozdziału...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...w szczególności ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także odpowiedzi ... zbieranie odpadów. Zatem SIWZ przewiduje warunek niemożliwy do spełnienia. Modyfikacją z dnia 28 maja 2018 r. Zamawiający usunął pkt 12...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 2 ustawy Pzp - bowiem tego rodzaju modyfikacja zastrzeżona jest wyłącznie dla omyłek rachunkowych mających...Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt...

 • KIO 943/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...ustawy czynności zamawiającego polegającej na sformułowaniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ"): ... 1 i ust. 2 Umowy, z naruszeniem przepisów prawa, dokonanej modyfikacją z dnia 2 maja 2018 roku, opublikowaną w dniu 4 maja 2018...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... związku z dokonaną przez zamawiającego w dniu 11 maja 2018 roku modyfikacją pkt 1.5.2.1. (zdanie drugie) STWiORB nadającą postanowieniu...182 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp odwołanie wobec treści specyfikacji istotnych warunków wnosi się w terminie 10 dni od dnia ...

 • KIO 859/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... z dnia 14 maja 2018 roku, w tym postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Pisma procesowego przystępującego...na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż 5 mln zł. Modyfikacja ta została dokonana w odpowiedzi na „pytanie” jednego z ...

 • KIO 797/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...z art. 89 Pzp poprzez niezgodne z przepisami ustawy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykluczenie Odwołującego i odrzucenie oferty Odwołującego; ... udzielenie zamówienia, a tylko jego modyfikacja mogłaby stanowić podstawę do takiego twierdzenia...

 • KIO 685/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...w piśmie Zamawiającego z dnia 7 grudnia 2017 r. („Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"), Zamawiający – w kontekście treści pkt 3.6.... weryfikacja ceny ofertowej i jej ewentualna modyfikacja. Podsumowując Odwołujący stwierdził, iż w ...

 • KIO 717/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...z dnia 4 kwietnia 2017 roku oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu i zarzucił ...maksymalnie 1 roku jest nieuzasadniony. Proponowana przez Odwołującego modyfikacja SIWZ poprzez określenie ilości wozokilometrów na poziomie 1.200...

 • KIO 716/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...Zamawiającemu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez: 1. wykreślenie ...110 kV danej firmy"; 3. (wycofany); 4. modyfikacja warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy i ...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  .... Izba wskazuje, iż modyfikacja postanowień treści SIWZ przed upływem terminu składania ofert jest uprawnieniem Zamawiającego wynikającym z treści art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. W przypadku natomiast gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... „Zamawiającym”. W dniu 13.03.2018 r. (umieszczając na stronie internetowej) Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” – Modyfikacja SIWZ - Część V, w każdym z czterech wskazanych wyżej postępowań (LOT A, LOT...

 • KIO 696/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ....o. od początku opiewała na inny zakres niż wynika to ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia (s.i.w.z.) i wprowadziła zamawiającego w...4 i nast. ustawy P.z.p., a w rozpoznawanym przypadku modyfikacja s.i.w.z. w oparciu o wskazany przepis nie miała ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...z art. 82 ust. 3 PZP „Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia natomiast stosownie do art. art. 89 ust. 1...producenta rozwiązania równoważnego musi być połączone z modyfikacją w tabeli opisu zawartego w kolumnie ...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nie jest uprawniona do nakazania Zamawiającemu dokonania zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez posłużenie się w opisie ... wyłącznie u Odwołującego, to taka modyfikacja SIWZ mogłaby spowodować nieuzasadnione uprzywilejowanie Odwołującego...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...Postępowaniu sformułowanych w § 6 pkt 1.2) a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”); 2) art.... w działach handlowych firm produkcyjnych i usługowych – zgodnie z Modyfikacją SIWZ z dnia 9 lutego 2018 r. usunięte zostały odniesienia...

 • KIO 607/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...wentylację czy dostęp do serwisu. Z punktu widzenia Odwołującego - modyfikacja SIWZ z dnia 31 grudnia 2017 r. (powiększenie przestrzeni ...cm" pkt 6 wymagań granicznych - /Załącznik nr 1b do specyfikacji – część 1/ oznacza, że dwa aparaty wchodzące w skład...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...dalej: „Zamawiającym”. W dniu 13.03.2018 r. (umieszczając na stronie internetowej) Zamawiający zmienił treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej: „SIWZ” – Modyfikacja SIWZ - Część V, w każdym ze wskazanych wyżej postępowań (LOT C, LOT D...

 • KIO 528/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... na to, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający w sposób... zarzut za niezasadny. Jak już wyżej wskazano, modyfikacja, jakiej domaga się odwołujący, wykraczałaby poza dyspozycję ...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  .... (sygn. akt KIO 510/12) stwierdziła, że treść specyfikacji "(...J z jednej strony określa wykonawcom ubiegającym się o udzielenie...informacja o wyborze ofert; 2. oferta Odwołującego wraz z modyfikacją oferty; 3. print screen strony wytwórcy łyżki Teleflex ...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... dotyczącej modyfikacji treści SIWZ; Poz. 9 Modyfikacja treści SIWZ wraz z potwierdzeniem zamieszczenia na ...w każdym przypadku zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu jak i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy też w zaproszeniu do składania ofert. ...

 • KIO 376/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... próbnym zlecenia modyfikacji realizowanego jako kolejna modyfikacja Systemu vide „Prace powinny być wykonane... ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z ust. 2 powołanego wyżej...

 • KIO 389/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...protokół postępowania, ogłoszenie o zamówieniu, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), modyfikacje SIWZ...istniał, gdyż nie mogła go zmienić opisana wyżej modyfikacja. Wobec powyższego zarzut rozpoznano merytorycznie i stwierdzono, ...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  .... 82 ust. 3 ustawy Pzp treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy... niezgodna z treścią SIWZ. Podnosił, że modyfikacja prowadząca do osiągniecia zgodności z koncepcją programową doprowadziłaby...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...odrzucenie oferty Odwołującego, mimo że treść tej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), względnie naruszenie art. ... w tej samej dacie, w której nastąpiła modyfikacja wymagań co do wypełnienia załącznika nr 3 do...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... 1 ustawy Pzp. Izba ustaliła następujący stan faktyczny. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawarł m.in. zapisy: Rozdział I: Pkt ... dostępu do gniazd antenowych oraz nastąpiła modyfikacja wymagania SIWZ, poprzez ograniczenie testu do...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...rozdziale V ust. 3 lit. a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz odpowiadającego mu postanowienia ogłoszenia... uczciwej konkurencji. Również z tego względu konieczna jest modyfikacja postanowień wzoru umowy tak, by waloryzacja stawki następowała ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij