• KIO 2049/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ...przez likwidację majątku. Dywagacje Odwołującego dotyczące ewentualnej możliwości zakończenia toczącego się wobec spółki Astaldi postępowania likwidacją lub upadłością spółki są jedynie hipotezami, które nie mogą mieć znaczenia dla oceny aktualnej na dzień...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza również zachowanie miejsce... silne, że w wielu przypadkach, po ogłoszeniu upadłości, wierzyciele nie chcą podejmować żadnych rozmów z dłużnikiem...

 • IV K 23/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-12-2017

  ...równych amortyzacji kwota 1.468.578,01 zł, - zmniejszeń (likwidacja) 268.125 zł, b) Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i...(vide m.in. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2014 r. II AKA 16/14 KZS 2014/6/108, Biul. S. 2014/2/13). W świetle powyższego rzeczy...

 • VIII U 1718/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-10-2017

  ...i na podstawie art.477 11§2 k.p.c. zawiadomił spółkę (...) i syndyka masy upadłości K.U.K.-E.F.I. I. Logistyk + Handel + B. + (...) spółki ...przedsiębiorstwa, najczęściej wiąże się z likwidacją firmy lub likwidacją działu produkcyjnego, pozostawiając sobie ...

 • I C 134/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-12-2016

  ... wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, - zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy wykonawcy, - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, - wykonawca nie rozpoczął roboty budowlanej bez...

 • KIO 1942/16, KIO 1952/16

  Orzeczenia KIO, 07-11-2016

  ...Zamawiającego do wezwania Konsorcjum F, w trybie art. 26 ust. 3 Pzp, do uzupełnienia brakujących dokumentów. I.6. Upadłość i likwidacja Zgodnie z pkt 3.2.2.2 SIWZ Zamawiający żądał złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji...

 • VIII P 266/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-09-2016

  ...r., I PRN 17/77, OSNC 1977/9/172). Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę może dotyczyć zarówno pracodawcy (likwidacja lub upadłość, zmiany technologiczno-organizacyjne lub czynniki ekonomiczne skutkujące redukcją etatów, dążenie do racjonalizacji struktury...

 • V Ka 1536/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-04-2016

  ...wydającego opinię na potrzeby sprawy o ogłoszenie upadłości jako alternatywny sposób ogłoszenia upadłości obok upadłości połączonej z likwidacją majątku dłużnika. Decyzję co do sposobu upadłości biegły rekomendował alternatywnie, uzależniając wybór jedynie...

 • KIO 260/16

  Orzeczenia KIO, 09-03-2016

  ... do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. Podmiotami, które mają zdolność likwidacyjną, a więc mogą być objęte likwidacją są spółki i spółdzielnie. Zaś, zdolność upadłościową, z mocy przepisu art. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo...

 • I ACa 744/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2015

  .... 174 § 1 pkt 4 k.p.c. postępowanie w sprawie wobec pozwanego ad 2, który znalazł się w stanie upadłości z likwidacją majątku dłużnika na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydziału Gospodarczego z dnia 7 stycznia 2014 r. (k. 332...

 • I ACa 41/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2015

  ..., V CSK 325/08). Zgodnie bowiem z art. 874 § 2 k.c. spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika. Od chwili jej rozwiązania, likwidacja majątku spółki następuje zaś według reguł określonych przepisem art. 875 k.c. Skoro zaś z zebranego...

 • KIO 1546/14

  Orzeczenia KIO, 12-08-2014

  .... Jak wskazał Odwołujący w polskim rejestrze podobnie jak w czeskim informacje o ogłoszeniu upadłości/otwarciu likwidacji wpisuje się wyłącznie w sytuacji gdy upadłość lub likwidacja faktycznie nastąpiła (art. 41 pkt 4), art. 44 ust. 1 pkt 1) ustawy...

 • KIO 1464/14

  Orzeczenia KIO, 28-07-2014

  ...odstąpić od umowy, gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości jednego z Wykonawców, 12 jak również wówczas, gdy mienie...nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 połączoną z likwidacją rozjazdów nr 11, 12, 13, 14 i zamianą kozłów oporowych żelbetowych na ...

 • KIO 493/14

  Orzeczenia KIO, 28-03-2014

  ... podał, że daleki jest od twierdzenia, iż w stosunku do spółki Golas Hungaria Zrt została otwarta likwidacja czy też ogłoszona upadłość, ponieważ w przedmiotowym stanie nie ma to żadnego znaczenia. Nieprawdziwe informacje złożone przez wykonawcę Utrzymanie...

 • KIO 1584/13

  Orzeczenia KIO, 17-07-2013

  ... zamówienia jest instytucją chroniącą interes zamawiającego jako wierzyciela. Ogłoszenie upadłości jednego z dłużników solidarnych, a nawet ostateczna likwidacja, nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności pozostałych dłużników solidarnych. Wierzyciel...

 • KIO 1185/13

  Orzeczenia KIO, 05-06-2013

  ... ELWO był zobowiązany na podstawie art. 21 PUN. O ile w razie 5 niewypłacalności (nie regulowania zobowiązań we właściwym terminie), upadłości można nie ogłaszać, jeżeli zachodzą „okoliczności łagodzące" wymienione w art. 12 ust. 1 PUN, o tyle w razie...

 • KIO 1059/13

  Orzeczenia KIO, 21-05-2013

  ... z ofertą wydruk ze strony internetowej CEIDG z dnia 18.06.2012 r. w zakresie, który nie obejmował informacji dotyczących upadłości i likwidacji przedsiębiorcy. Pismem z dnia 04.04.2013 r. Zamawiający wezwał Odwołującego, w trybie przepisu art. 26 ust. 3...

 • KIO 724/13

  Orzeczenia KIO, 18-04-2013

  ... są brane pod uwagę (art. 26 ust. 2a, 18 art. 26 ust. 3 Pzp). Fakt, że ww. wniosek o ogłoszenie upadłości układowej został złożony do sadu po terminie składania ofert, został przyznany przez odwołującego. Zapowiedź zawarta we wniosku firmy KAMA, że...

 • KIO 86/13

  Orzeczenia KIO, 31-01-2013

  ... w postępowaniu, pomimo, iż w stosunku do PBG S.A. - członka Konsorcjum ALSTOM i PBG, wydane zostało postanowienie o upadłości; 2. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp - poprzez zaniechanie unieważnienia czynności zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej przez...

 • KIO 2445/12

  Orzeczenia KIO, 20-11-2012

  ... Budownictwo Sp. z o.o. zobowiązań zaakceptowane zostało prze Nadzorcę Sądowego Spółki w trybie art. 76 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze”. Do pisma załączone zostały 3 zobowiązania z 11 września 2012 r., z dopiskiem „zaktualizowane w dniu 23.10...

 • KIO 2272/12, KIO 2333/12, KIO 2349/12, KIO 2350/12

  Orzeczenia KIO, 09-11-2012

  ... (tzw. zadanie odrębne) jest spółka, która ogłosiła upadłość, co stawia ukończenie tego zadania pod znakiem zapytania. Brak... zgodnych z żądaniami odwołania w tym zakresie czy inną likwidacją podnoszonych w odwołaniu naruszeń przepisów. W tym zakresie,...

 • KIO 2117/12

  Orzeczenia KIO, 18-10-2012

  ...co za tym idzie jest uprawniony do wyboru oferty konsorcjum Rafako-PBG, choć jeden z członków tego konsorcjum jest w stanie upadłości, 2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez błędne przyjęcie, że zamawiający nie jest zobowiązany do należytej staranności...

 • KIO 1968/12

  Orzeczenia KIO, 01-10-2012

  ... art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a Konsorcjum PKP Energetyka podlegało wykluczeniu z postępowania na tej podstawie. Fakt, iż upadłość ogłoszono w stosunku do jednego z uczestników konsorcjum nie zmienia oceny sytuacji prawnej, gdyż zgodnie z art. 23 ust. 3...

 • KIO 1456/12

  Orzeczenia KIO, 23-07-2012

  ... Rejestrze Sądowym, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, w przypadku przekształcenia, łączenia lub podziału podmiotu skutkującego jego likwidacją, wykreślenie podmiotu oraz wpis informacji, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4, następuje z...

 • KIO 1432/12

  Orzeczenia KIO, 20-07-2012

  ... stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odnosząc się do stwierdzenia Odwołującego dotyczącego braku prawnej możliwości ogłoszenia upadłości wykonawcy Przewozy Regionalne należy stwierdzić, iż jest to sytuacja obiektywna, niezależna od tego wykonawcy...

 • KIO 523/11

  Orzeczenia KIO, 24-03-2011

  ...będących osobami fizycznymi w zakresie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 2 pzp (likwidacja lub upadłość wykonawcy), zamawiający mogą żądać wyłącznie oświadczenia (a nie np. zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej), odmiennie niż...

 • KIO 1741/10

  Orzeczenia KIO, 23-08-2010

  ... pracowników itd.; przy tym prawdopodobieństwo doprowadzenia zadania do pomyślnego rezultatu wzrasta, gdy wykonawcy nie grozi upadłość i likwidacja, 2) posiadać takowych pracowników, dzięki którym to zadanie wykona oraz potrzebny im sprzęt, 3) posiadać...

 • KIO 120/10

  Orzeczenia KIO, 26-02-2010

  ... (m.in. ugoda z wierzycielami, sanacja, czyli przywrócenie wypłacalności), a tylko jedną z nich jest likwidacja upadłego. Jedynie upadłość likwidacyjna prowadzi do zakończenia bytu prawnego dłużnika i jest przesłanką wykluczenia z udziału w postępowaniu o...

 • KIO 99/09

  Orzeczenia KIO, 05-02-2009

  ... budzi również wątpliwości, co do poprawności zwłaszcza, że Przystępujący oświadczył na rozprawie, że pojęcia rozwiązanie, upadłość oraz likwidacja nie są tożsame w prawie niemieckim. Z uwagi na przedstawienie jedynie jednego przepisu ustawowego, nie jest...

 • KIO 1066/08

  Orzeczenia KIO, 21-10-2008

  ... 1.1. określono jedynie zasady rozliczania dla usług związanych z likwidacją skutków zimy). W pkt 2 ppkt 2.2 nieprawidłowo ustalono,... wszczęte postępowanie układowe lub upadłościowe albo zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolność...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij