• KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w ofertach w składanych w prowadzonych aktualnie postępowaniach. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14.608.062,41 zł. Zamawiający ustalił, że zachodzi konieczność uruchomienia...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ....350,00 zł (3.445.000,00 zł netto) – bezsporne. Zamawiający w dniu 2 marca 2017 r. poinformował, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w budżecie miasta S. wynosiła 5.247.000,00 zł – bezsporne. Pismem z dnia 27 marca 2017 r. Zamawiający zwrócił...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...będzie kwotą ...na sfinansowanie części V zamówienie podstawowe bez opcji kwotę 10 036 172,99zł., zaś odwołujący zaoferował cenę łącznie z prawem opcji w kwocie 11 347 052,40zł. Z protokołu postępowania pkt. 2.4 wynika, że wartość szacunkowa zamówienia...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... od tej kwoty koszty ogólne w łącznej wysokości 69.330,85 zł, kwota bez pokrycia wynosi 427.270,00 zł netto, tym samym KP oraz ...Odwołującego przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Stwierdzenie, że cena zaoferowana przez...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz ... publicznych metodę, która posłużyła mu do wykazania, że kwota na rachunku bankowym z 7.01.2018 r. miała wartość...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...A. M., przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (180 000,00 zł brutto), w sytuacji, w ...sporządzonego w oparciu o art. 7 Prawa bankowego wynika, że kwota ta została zaksięgowana przez Bank Millenium w dniu 7 maja ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ..., że OPW za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaoferowało kwotę 1.918.790,16 zł. Kwota ta stanowi jedynie 74,3% kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (tj. wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o kwotę podatku od towarów...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj. 1.168.500 zł ...kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu ofert. Pozostałe oferty oscylowały nieznacznie poniżej kwoty odczytanej przez Zamawiającego na...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... wartości zamówienia na 218.255, 21 zł (kwota uwzględniająca wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp), a także adekwatność odczytanej przed otwarciem ofert kwoty 206503,00 zł jako przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia objętego...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...o wartości brutto 32 945 550,00 zł. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 43 008 032,40...poddana wyjaśnieniom. W opinii odwołującego różnica jest znacząca, bowiem kwota podana przez INSTALBUD Sp. z o.o. wynosi jedynie...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... z oszacowaną wartością zamówienia, lecz z kwotą, jaką zamierzał przeznaczyć na jego realizację. Są...zamówienia. Nie sposób również przecenić, na co wskazywał Odwołujący, wysokości i zakresu uzyskanych przez tego wykonawcę dotacji na zakup i sfinansowanie...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zwiększenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty równoważnej cenie oferty ...na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy, obejmujące w szczególności (…) b) wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota...

 • KIO 883/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... (a nie kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, o której mowa w art. 86 Pzp)....danej strefie (A, B, C) w danym miesiącu kalendarzowym. Kwota ta jest następnie dzielona przez stawkę opłaty należnej za pierwszą godzinę ...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... oferty Odwołującego jest wyższy niż kwota środków przewidzianych przez Zamawiającego na sfinansowanie realizacji usługi, a nawet fakt, że – przy takiej cenie – Zamawiający nie udzieliłby Odwołującemu zamówienia w przyszłym, powtórzonym postępowaniu, nie...

 • KIO 769/18

  Orzeczenia KIO, 08-05-2018

  ...ECO-PLAN w stosunku do kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części II jest niższa o ok. 29,45...szacunkową wartością zamówienia (oraz kwotą jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia) prawie sięgała...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ...nieprzekraczającej kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym odwołujący ... okresie 4 lat wynosi blisko 4,8 mln złotych netto, co jest kwotą ponad 2,8 krotnie większą niż obecna oferta złożona przez SOP. W ...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... realizacji takiego modelu na 12 tygodni oraz przewidział kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 1...przez to kryterium (przy budżecie Zamawiającego opiewającego na 300 min PLN netto, kwota ta stanowić będzie ok 30 min PLN...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... MPGO Sp. z o.o. i posiadał wiedzę, iż kwota ta będzie wyższa od ceny, za którą MPGO realizowała to ...na sfinansowanie zamówienia, co okazało się w związku z unieważnieniem postępowania, w celu zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia...

 • KIO 705/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... 2018/S 010-017722. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust... wskazał, że na sfinansowanie części 1 zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 221.452,20 zł., natomiast części 2 zamówienia - kwotę 325...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...wynoszącej 2 725 774 896,35 zł brutto (po poprawieniu omyłek przez Zamawiającego) z kwotą, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotą 2 323 057 581 zł brutto, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia kwoty, jaką może...

 • KIO 731/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 4 305 000,00 zł ...przy czym zdaniem Zamawiającego adekwatna jest kwota o połowę niższa” (str. 2 Odpowiedzi na odwołanie, ostatni akapit) zamawiający nie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...brutto (kwota jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający- 611.700,89 zł brutto); b) zadanie 4 - 212.236,50 zł brutto (kwota jaką... na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 2 485 489, 83 zł, przy czy na zadanie nr 2 – 611 700,89 zł brutto, na zadanie...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... (cena ofertowa brutto: 1 205 795,13 zł), oraz Odwołujący (cena ofertowa brutto: 1 492 422,51 zł). Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr V wynosiła: 1 284 587,17 zł. Pismem z dnia 2 marca 2018 r. Zamawiający...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...się w środkach przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Ostatnia ze złożonych ofert - ...ofertowa brutto: 565 480 000,00 zł). Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, jaką Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... na sfinansowanie zamówienia, która nie musi w żadnej mierze odpowiadać wartości szacunkowej zamówienia.... na godziny przy przyjęciu kodeksowej liczby godzin pracy 160/mc wygląda następująco: Kwota na h/na osobę Opcja I Opcja Il Opcja III Dieta na...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która powoduje nieaktualność postanowień ... za realizację zamówienia: 270 476 999,96 zł. Kwotę tę rozbił na trzy lata w taki sposób, iż: przewidywana do sfinansowania kwota na rok 2018 ...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... przed otwarciem ofert podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90.001.990,00 PLN brutto....wartość została określona na 1,5 mln zł, zatem poszczególne oferty z osobna nie byłyby zabezpieczone wymaganą kwotą. Nie sposób ...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... wzrostu kosztów wykonania usługi oraz okresu jej wykonywania. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.382.291 zł. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty:  wykonawców wspólnie...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć do realizacji niniejszego zamówienia, jednakże na tym etapie nie ... przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z niniejszym, nawet gdyby...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 933 161,04 zł. Stwierdził, że zamawiający w analogicznym postępowaniu na..." kwotę 49 026 466,57 zł. jaką miał przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia zwiększył o ponad 70% do kwoty 83 540 055,64...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij