• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... nr 97, 9, 94 na wskazanych w SIWZ odcinkach. 33 Na sfinansowanie zamówienia w części 1 zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 86.353.... itp., ( ... tajemnica przedsiębiorstwa). Zakładana kwota jest niewystarczająca biorąc pod uwagę zniszczenia spowodowane...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...jest to 14 zł brutto, zaś kwota 154 zł. brutto dla pracownika w żaden sposób nie koreluje z kwotą za montaż instalacji, biorąc pod uwagę... 23,02%, a od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia jest niższa o 19,20% (II wyjaśnienia),...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Co więcej, stanowi ona zaledwie 51,36% szacunkowej całkowitej wartości zamówienia. Zamawiający...na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 6 394 000,00 zł brutto. Kwota szacunkowej wartości zamówienia...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... r. Zamawiający przekazał informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz wskazał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 75.891,00 zł brutto. Odwołujący wskazał, że w toku przedmiotowego postępowania zostały...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i nie przekracza kwoty, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w przeciwieństwie do ceny której domaga się Odwołujący... 3% wartości robót budowlanych, a jednocześnie podana kwota była od tej wartości wyższa. Niezależenie zatem od...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... publicznego w dostawach i usługach. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 11 755 497,60 zł. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: wykonawców wspólnie ubiegających się o...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... kwotę netto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamiast podać kwoty brutto, nie...Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 1: 1.678.500,00 zł netto. Przystępujący złożył ofertę w zakresie części 1 zamówienia na...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Kwota podana przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 8.000.000 zł brutto. (3) Zgodnie z treścią art...

 • KIO 1358/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... dnia wydania wyroku zamawiający nie zakończył czynności badania i oceny ofert. Zamawiający ustalił wartość zamówienia na 59.300.000 zł netto, kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia to 65.661.667 zł brutto. W postępowaniu złożono 4 oferty z cenami...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. ze względu na to, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zaś jak wywodził Odwołujący na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, co też...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...na sfinansowanie ewentualnych strat powstałych w wyniku zaistnienia niemożliwych do przewidzenia sytuacji, będą mogli pozwolić sobie na złożenie oferty w Postępowaniu, a zgodnie z art. 7 ust. 1 i 29 ust. 2 PZP, opis przedmiotu zamówienia...że kwota kilkunastu...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... oferta przystępującego nie zwiera rażąco niskiej ceny. Świadczą o tym następujące fakty: a) kwota jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie ww. zamówienia to 552.747,24 zł brutto, kwota ta pomniejszona o 30% daje nam wartość brutto 386.923,07 zł, jest...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w ofertach w składanych w prowadzonych aktualnie postępowaniach. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14.608.062,41 zł. Zamawiający ustalił, że zachodzi konieczność uruchomienia...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... dokonał otwarcia ofert, a bezpośrednio przed tym podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zakresie części nr 1 zamówienia - „Pieczywo” była to kwota 9.166,40 zł, a oferty złożyły w tym zakresie trzy podmioty, oferujące...

 • KIO 1253/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...powyższe kwoty wyglądają następująco: 1) Santander - kwota netto 960 000,00 EUR, kwota brutto 1 161 600,00 EUR tj. 4... Przed otwarciem ofert zamawiający podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 6 394 000zł. Do upływu terminu składania...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...eksploatacja systemu. Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (28.453.212,39 PLN). W dniu ...a następnie do kosztów tych wliczył marżę jako zysk wykonawcy. Kwota ta zawiera się w kwocie zaoferowanej za realizację etapu I,...

 • KIO 1240/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... podana przez niego przed otwarciem ofert. Tak też w powoływanym powyżej wyniku wypowiedziała się KIO stwierdzając: „Kwota na sfinansowanie zamówienia - zgodnie z art. 86 ust. 3 p.z.p. - podawana przez zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert ma...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...kwoty 209.100.000,00 zł, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1. Z kolei, w wyniku naruszenia przez ...po tej dacie, tj. 13 517 891,65 zł, nie jest kwotą odpowiadającą wymogom s.i.w.z. w tym zakresie. Z powyższą ...

 • KIO 1148/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...kwota w odniesieniu do sieci teletechnicznych zewnętrznych w treści oferty nie została wyodrębniona.” Przystępujący na rozprawie oświadczył, w odniesieniu do prac na... ofert zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 8 118 044...

 • KIO 1130/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ..., jak wynikający z załącznika. Zaznaczył również, że podczas otwarcia ofert Zamawiający poinformował, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 128.977.800,00 zł (z podatkiem VAT), a w postępowaniu zostały złożone...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...będzie kwotą ...na sfinansowanie części V zamówienie podstawowe bez opcji kwotę 10 036 172,99zł., zaś odwołujący zaoferował cenę łącznie z prawem opcji w kwocie 11 347 052,40zł. Z protokołu postępowania pkt. 2.4 wynika, że wartość szacunkowa zamówienia...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ....350,00 zł (3.445.000,00 zł netto) – bezsporne. Zamawiający w dniu 2 marca 2017 r. poinformował, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w budżecie miasta S. wynosiła 5.247.000,00 zł – bezsporne. Pismem z dnia 27 marca 2017 r. Zamawiający zwrócił...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... (1) wyjaśnił dalej, że termin zakończenia prac jak i kwota oferowana przez jego firmę pozostały bez zmian, w jego ocenie była...poszczególne roboty i kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ponadto z wyjaśnień K. K. wynika, ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... od tej kwoty koszty ogólne w łącznej wysokości 69.330,85 zł, kwota bez pokrycia wynosi 427.270,00 zł netto, tym samym KP oraz ...Odwołującego przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Stwierdzenie, że cena zaoferowana przez...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... była analiza aktualnych cen rynkowych. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 309.848,69 zł. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: wykonawcy NEWIND S.A. z siedzibą we Wrocławiu...

 • KIO 974/18, KIO 993/18, KIO 1032/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...zamówienia z własnych środków, Odwołujący również nie będzie korzystał z kredytu na sfinansowanie realizacji zamówienia... podczas rozprawy sprostował wartość 41 złotych i wskazał, iż właściwą kwotą jest 6,57 zł.  Posadzenie drzewa, zgodnie z załącznikiem...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...otwarciu ofert, zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz ... publicznych metodę, która posłużyła mu do wykazania, że kwota na rachunku bankowym z 7.01.2018 r. miała wartość...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...A. M., przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (180 000,00 zł brutto), w sytuacji, w ...sporządzonego w oparciu o art. 7 Prawa bankowego wynika, że kwota ta została zaksięgowana przez Bank Millenium w dniu 7 maja ...

 • KIO 907/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ..., że OPW za wykonanie przedmiotowego zamówienia zaoferowało kwotę 1.918.790,16 zł. Kwota ta stanowi jedynie 74,3% kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (tj. wartości szacunkowej zamówienia powiększonej o kwotę podatku od towarów...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Zamawiający odczytał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj. 1.168.500 zł ...kwota odczytana przez Zamawiającego na otwarciu ofert. Pozostałe oferty oscylowały nieznacznie poniżej kwoty odczytanej przez Zamawiającego na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij