• KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... wykonanie zamówienia za kwotę znacząco niższą, od tej jaką zakładał przeznaczyć na jego sfinansowanie. Faktycznie... Odwołującego kwota 270 zł stanowiła różnicę pomiędzy kwotą 3 960 zł wynikającą z oferty 20 na wykonanie weryfikacji geodezyjnej a kwotą 3 690...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...kwota netto i brutto), zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczania. 12.3. Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia... r. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 13 140 830,00 zł...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, i której nie mógł zwiększyć ...praw majątkowych, nie byłaby kwotą całkowitą za zrealizowanie przedmiotu zamówienia, ponieważ wykonawca poza kwotą wskazaną w ofercie uprawniony...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  .... Podczas czynności otwarcia ofert w dniu 26 lipca 2018 r. Zamawiający zakomunikował, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.076.200,00 zł brutto (dla Części II). Cena oferty NOMET Sz. N. wynosiła zaś 1.599.000,...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...na pokrycie ewentualnej szkody, ale przede wszystkim na sfinansowanie znacznej części zamówienia przez Wykonawcę, a tym samym na... 4 tiret drugie - Zamawiający przewidział, że „kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i ...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... otwarciem ofert, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszej sprawie, kwota stanowiąca szacunkową wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła (...) brutto i to ta kwota winna być brana pod uwagę przy podjęciu...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  .... Ponadto wyliczona przez odwołującego kwota minimalnych kosztów, tj. 312.074,54 zł za prawo opcji w części 5 okazała się ponad trzykrotnie wyższa od kwoty przeznaczanej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia opcjonalnego, co budzi wątpliwości. 16...

 • KIO 1873/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... Jest to bardzo wysoka kwota zawierająca sporą rezerwę j pozwalająca na zachowanie płynności finansowej oraz ...9 lipca 2018 r. na podstawie analizy rynku (pkt 2.4. protokołu postępowania). Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 43.184...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...z uwagi na fakt, że oferta Odwołującego przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Powodem ... co najmniej każdy jej członek – zresztą w tym przypadku kwota kary jest tak niewielka, iż trudno z niej wnioskować o...

 • KIO 1759/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... była analiza rynku oraz planowany koszt prac. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 22 140 000,00 zł. W wyznaczonym terminie złożono 3 oferty: wykonawców wspólnie ubiegających...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... nr 97, 9, 94 na wskazanych w SIWZ odcinkach. 33 Na sfinansowanie zamówienia w części 1 zamówienia zamawiający przeznaczył kwotę 86.353.... itp., ( ... tajemnica przedsiębiorstwa). Zakładana kwota jest niewystarczająca biorąc pod uwagę zniszczenia spowodowane...

 • KIO 1777/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz....zadłużenia na okres od 23 czerwca 2016 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. na sfinansowanie:... do wyjaśnień), jaka kwota udzielonego kredytu - na dzień składania ofert (...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... a po powiększeniu o podatek VAT: 4.450,51 zł. Kwota 3000,00 zł brutto pracownika daje kwotę netto 2.156,72... otwarcia ofert wynika, że zamawiający podał, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 3 300 000 zł. brutto, zaś wpłynęły dwie ...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... podał w trakcie otwarcia ofert kwotę jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w wysokości 29 711 782,83 zł brutto.... koszty stron obejmujące wynagrodzenie pełnomocników, jednak nie wyższe niż kwota 3600 zł, wobec czego brak było podstaw do zaliczenia...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...wykonawców, którzy przekroczyli kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (tj. 92.616.511,11 zł brutto...mówimy tu o zaniżeniu rzędu prawie 4 mln złotych . Powyższa kwota przyjęta przez Wykonawcę tj. 5 970 427,20 zł w odniesieniu...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... przekazaną przez Zamawiającego zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 24.354.000,00 zł brutto...677,54 zł zaś przy zastosowaniu stawki godzinowej 34 będzie to kwota około 16 złotych. W ocenie Odwołującego cena zawarta w ofercie Wykonawcy...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  .... 5. W dniu 6 lipca 2018 r. przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 987 394,80 zł brutto. Oferta Beck opiewa na kwotę 667 840,32 zł brutto, co stanowi zaledwie 67,63 % wartości podanej...

 • KIO 1629/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... wysokości 4.641.968,74 zł., jest ponad pięciokrotnie wyższa niż kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (861.000 zł.), niemal trzykrotnie wyższa, niż kwota zaoferowana przez kolejnego wykonawcę z najwyższą ceną (1.721.385...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...jest to 14 zł brutto, zaś kwota 154 zł. brutto dla pracownika w żaden sposób nie koreluje z kwotą za montaż instalacji, biorąc pod uwagę... 23,02%, a od kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia jest niższa o 19,20% (II wyjaśnienia),...

 • KIO 1588/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... oferty w zadaniu nr 2. Oprócz tego w zadaniu nr 2 ofertę złożyło dwóch innych wykonawców. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 1 166 092,29 zł brutto, natomiast wysokość ofert od 751 012,36 zł (wykonawca...

 • KIO 1638/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust....Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówieni kwotę 702 000 zł. 3... świadczenie usług doradztwa na odległość). Kwota 50 zł wskazana...

 • KIO 1636/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... listę kwalifikowanych pracowników ochrony, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie przez w/w Wykonawców zysku. Kwota jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 693.981,17 złotych brutto. Zdaniem Odwołującego, cena zaproponowana...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...odmienną od jego wartości szacunkowej (nie są to kwoty tożsame). Można przyjąć wprawdzie generalną zasadę, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia ustalana jest w oparciu o ustaloną wartość szacunkową plus podatek VAT, ale zasada taka nie została...

 • KIO 1579/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... wynikała z okoliczności oczywistych niewymagających wyjaśnienia, albowiem nawet gdyby kwota najwyższej oferty odpowiadała kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia przedmiotowy warunek nie zostałby spełniony. Tym samym, 6...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Co więcej, stanowi ona zaledwie 51,36% szacunkowej całkowitej wartości zamówienia. Zamawiający...na realizację przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę 6 394 000,00 zł brutto. Kwota szacunkowej wartości zamówienia...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... r. Zamawiający przekazał informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu oraz wskazał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 75.891,00 zł brutto. Odwołujący wskazał, że w toku przedmiotowego postępowania zostały...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... i nie przekracza kwoty, która Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w przeciwieństwie do ceny której domaga się Odwołujący... 3% wartości robót budowlanych, a jednocześnie podana kwota była od tej wartości wyższa. Niezależenie zatem od...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... publicznego w dostawach i usługach. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 11 755 497,60 zł. W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty: wykonawców wspólnie ubiegających się o...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... kwotę netto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamiast podać kwoty brutto, nie...Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację części 1: 1.678.500,00 zł netto. Przystępujący złożył ofertę w zakresie części 1 zamówienia na...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Kwota podana przed otwarciem ofert, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 8.000.000 zł brutto. (3) Zgodnie z treścią art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij