• KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... z o.o., B.T.Z.P. sp. z o.o. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.236.000.000,00 złotych netto (1.520.280.000,00 złotych brutto). W toku badania ofert...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Odwołujący zauważył ponadto, że różnica pomiędzy ceną jego 5 oferty, a kwotą 7.263.905,81 zł wynosiła jedynie 17,5%, a zatem była...z dnia 15.09.2017 r.), Zamawiający potwierdził, iż na sfinansowanie zamówienia, przeznaczył kwotę 7.263.905,81 zł brutto, ...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Należy przyjąć, że kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jest kwotą minimalną, gwarantującą przejrzystość i jawność postępowania oraz służącą realizacji zasady...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ..." zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przyznał, że jedyną ofertą pozostającą w okresie związania jest oferta...

 • KIO 1798/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ...zabezpieczenia społecznego obowiązujących w miejscu realizacji zamówienia. Kwota powyższa jest naszym zdanie gwarantem ...niższa o 30 % od wartości zamówienia, oferenci znając kwotę przeznaczoną na sfinansowanie inwestycji dopasowują swoja ofertę nie do ...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  .... W uzasadnieniu Odwołujący wskazał na kwotę środków przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia w wysokości 20 001 276...ceny oferty (tj. 7.963.998,8094 zł). Zamawiający wyliczył, iż kwota wskazana w Tabeli VII stanowi faktycznie 57,9958% ceny oferty. Powyższe,...

 • KIO 1720/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ..., że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamierza on przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota 227.550,00 zł). Oferta Odwołującego, która została bezpodstawnie odrzucona zawiera cenę 227.041,64 zł, wobec...

 • KIO 1574/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ...oraz nieprzekraczającej kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3) Art. 7 ust. 1 ...wykonania przedmiotu zamówienia z kwotą wyliczoną na 753.447,32 zł, która jest zbliżona do wartości szacunkowej zamówienia. Dodatkowo zauważył...

 • KIO 1565/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...a kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji jest możliwe, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia była niższa od szacunku. Zarzut Odwołującego, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest...

 • KIO 1493/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...• Składanie ofert w postępowaniu miało miejsce w dniu 06.06.2017 roku (złożono 3 oferty). • Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wyniosła 4 700 000,00 zł brutto. • Cena oferty Odwołującego jest najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... podstawowego oraz opcjonalnego Bezpośrednio przez otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wyrażoną kwotą brutto 56.900.000,00 zł. Zamawiający w 11 piśmie skierowanym do Odwołującego w dniu 20...

 • KIO 1549/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Łączą brak przesłanki interesu w uzyskaniu zamówienia z kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to wskazać należy, iż to w gestii samego zamawiającego musi pozostawać decyzja...

 • KIO 1548/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... 2017 r. pod numerem 065-122001. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp....przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1.170.000 zł. Zamawiający nie...

 • KIO 1356/17

  Orzeczenia KIO, 19-07-2017

  ... stronie internetowej w dniu 29 maja 2017 roku zamawiający zamieścił informację, z której wynika, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 7.263.905,81 zł brutto, z uwzględnieniem zamówień uzupełniających, o których mowa w art...

 • KIO 1323/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...6 W dniu otwarcia ofert zamawiający podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 900 000zł. brutto. Wykonawcy...Tourist na kwotę 471 679,20zł. czyli 224,61zł./Mg, co jest kwotą zbliżoną do przeznaczonej– 472 000zł. Z wyciągu z siwz na ...

 • KIO 1373/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...z naruszeniem przepisów ustawy, to miał prawo tę okoliczność kwestionować. Nie polega na prawdzie stanowisko odwołującego jakoby odczytana przed otwarciem kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia tj. 24.117.749,66 zł brutto nie wskazywała, że wartość...

 • KIO 1355/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ... przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,...całego przedmiotu zamówienia opisanego i być wskazana w następujący sposób: cena (brutto) = wartość netto + kwota należnego podatku...

 • KIO 1354/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ... czyniło podstawę zarzutu nieskuteczną. Odwołujący błędnie porównywał cenę Siemens z kwotą środków, jaką miał przeznaczyć Zamawiający na 14 sfinansowanie zamówienia, tj. 2.900.000 zł., wskazując na różnicę rzędu 32,9 %, oraz różnicę w stosunku do średniej...

 • KIO 1273/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ...może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Niespornym jest, że w rozpatrywanym stanie faktycznym, kwota jaką Zamawiający podał na sfinansowanie zamówienia: - w części 3 (kasy biletowe na dworcu Kraków Główny – Antresola) to 886 180,24 zł brutto, - w...

 • KIO 1291/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... oferty są porównywalne cenowo (9 z 10 złożonych ofert ma cenę niższą niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Fakt, że przedmiot zamówienia nie został opisany w sposób, w jaki zamawiający wskazuje w informacji o...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ...a większość kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia pozyska z funduszy unijnych, nie ..., że w danej gwarancji została podana prawidłowa nazwa postępowania, kwota wadium, bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie do wypłaty – jeśli nie...

 • KIO 1148/17

  Orzeczenia KIO, 05-07-2017

  ... bezpośrednio przed otwarciem ofert podał, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 14.096.856,38 zł przy czym kwota ta została podzielona na realizację dwóch niezależnych zadań, tj.: a) Część 1 zamówienia - 3.410.040,38 zł...

 • KIO 1101/17

  Orzeczenia KIO, 29-06-2017

  ... ceną najwyższą (10.701.000,00 zł brutto), to jednak była niższa niż kwota, którą Zamawiający był gotów przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (11.161.385,62 zł netto). Zamawiający unieważnił przetarg na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 P.z.p., ponieważ w...

 • KIO 1160/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ... tym znaczenia podnoszona przez przystępującego okoliczność, że cena oferty odwołującego jest wyższa, niż kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1 tj. będącej przedmiotem sporu w niniejszym postępowaniu. 12 Skład...

 • KIO 1200/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... niższą od kwoty jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia (powyżej 30,58%). Mimo, iż...brutto. Zamawiający w szacunku ujął wartość zamówienia uzupełniającego. Kwota brutto jaką Zamawiający przeznaczy na zamówienie podstawowe wynosi 421.212.00...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... dla oceny ofert powinna być 76 jednak wartość przedmiotu zamówienia a nie kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia”. Przytoczone wyroki jednoznacznie wskazują, zdaniem Odwołującego, który spośród wymienionych...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ...w szczególności, na sfinansowanie zakupu liczników ... Od tego z kolei zależy, czy zamówienia należy udzielić zgodnie z przepisami w zakresie...na fakcie, że Asfinag „nie jest uprawniony do ustalania we własnym zakresie wysokości kwot opat za przejazd. Ta kwota...

 • KIO 1021/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... S. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jak i pomimo że wykonawca S. nie wykazał, ...w wyjaśnieniach - wskazującą na sfinansowanie ze środków własnych - ... się wykazać wielokrotnie niższą kwotą na potwierdzenie zdolności finansowej i ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... (Tryb udzielenia zamówienia i wartość zamówienia) pkt II (Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) zamawiający określił następującą wartość zamówienia: „zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 373 998...

 • KIO 949/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ...serwerowego IT. Zatem z wykazu nie wynika, jaka była kwota serwisu samego sprzętu serwerowego IT. Z opisu usługi wręcz ...konkurencji. Zamawiający podał przed otwarciem ofert, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 1.440.941...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij