• KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...wynoszącej 2 725 774 896,35 zł brutto (po poprawieniu omyłek przez Zamawiającego) z kwotą, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotą 2 323 057 581 zł brutto, przy jednoczesnym braku możliwości zwiększenia kwoty, jaką może...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...się w środkach przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Ostatnia ze złożonych ofert - ...ofertowa brutto: 565 480 000,00 zł). Kwota przeznaczona na realizację zamówienia, jaką Zamawiający podał bezpośrednio przed otwarciem ofert ...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...brutto (kwota jaką zamierzał przeznaczyć Zamawiający- 611.700,89 zł brutto); b) zadanie 4 - 212.236,50 zł brutto (kwota jaką... na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 2 485 489, 83 zł, przy czy na zadanie nr 2 – 611 700,89 zł brutto, na zadanie...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... (cena ofertowa brutto: 1 205 795,13 zł), oraz Odwołujący (cena ofertowa brutto: 1 492 422,51 zł). Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr V wynosiła: 1 284 587,17 zł. Pismem z dnia 2 marca 2018 r. Zamawiający...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... na sfinansowanie zamówienia, która nie musi w żadnej mierze odpowiadać wartości szacunkowej zamówienia.... na godziny przy przyjęciu kodeksowej liczby godzin pracy 160/mc wygląda następująco: Kwota na h/na osobę Opcja I Opcja Il Opcja III Dieta na...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...zamówienie o ograniczeniu środków przeznaczonych na jego sfinansowanie, która powoduje nieaktualność postanowień ... za realizację zamówienia: 270 476 999,96 zł. Kwotę tę rozbił na trzy lata w taki sposób, iż: przewidywana do sfinansowania kwota na rok 2018 ...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... przed otwarciem ofert podał kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 90.001.990,00 PLN brutto....wartość została określona na 1,5 mln zł, zatem poszczególne oferty z osobna nie byłyby zabezpieczone wymaganą kwotą. Nie sposób ...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... wzrostu kosztów wykonania usługi oraz okresu jej wykonywania. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 1.382.291 zł. W wyznaczonym terminie złożono trzy oferty:  wykonawców wspólnie...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... jest wyższa niż kwota, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć do realizacji niniejszego zamówienia, jednakże na tym etapie nie ... przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z niniejszym, nawet gdyby...

 • KIO 535/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia to 933 161,04 zł. Stwierdził, że zamawiający w analogicznym postępowaniu na..." kwotę 49 026 466,57 zł. jaką miał przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia zwiększył o ponad 70% do kwoty 83 540 055,64...

 • KIO 476/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... ofertowa brutto: 338 827,95 zł) oraz Odwołujący (cena ofertowa brutto: 314 708,10 zł). Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 294 684,30 zł. W dniu 6 marca 2018 r. Zamawiający poinformował Wykonawców o wyborze...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... postępowaniu przez Zamawiającego). Natomiast zgodnie z informacją z otwarcia ofert, kwota, jaką Zamawiający przeznaczyli na sfinansowanie zamówienia bezsprzecznie dowodzi, jaki procent zamówienia stanowi każdy z Zakresów. Odwołujący wskazał również, iż w...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... przekraczała zaplanowany przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia budżet i wobec tego,...Okres rękojmi obie Firmy zaproponowały tożsamy: 60 miesięcy. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia w części 5 wynosiła: 5 330 297,25 zł...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... Consulting Sp. z o.o. nie posiada środków na sfinansowanie kosztów drugiego roku pełnienia nadzoru w ramach Etapu 3....na ryzyka związane z realizacją zamówienia. Kwota na ryzyka może bowiem obejmować koszty, których poniesienia nie dało się przewidzieć na...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...na sfinansowanie zamówienia, firmach oraz adresach wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także cenie, terminie wykonania zamówienia... a zatem przy uwzględnieniu 13.030 mieszkańców, na mieszkańca przypadnie kwota 2,09 zł., którą w każdym miesiącu ...

 • KIO 393/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... z rażąco niską ceną, której Wykonawca w żaden sposób nie wyjaśnił. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert, kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła 243.272,50 zł brutto. Wykonawca MEGA OFFICE zaoferował wykonanie...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... częściach. Przykładem może być część 3 i 4 Zamówienia, gdzie różnica pomiędzy kwotą na sfinansowanie Zamówienia wynosiła odpowiednio 19,43% dla części 3 oraz 19,94% dla części 4 Zamówienia. Zamawiający w wymienionych częściach nie wzywał innych wykonawców...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... Zamawiający przytoczył tylko treść art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp oraz zestawił kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z kwotą podaną w 7 ofercie Odwołującego. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy pzp o unieważnieniu postępowania...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... może dokonać wyboru jego oferty jako najkorzystniejsza i dopiero wtedy porównać cenę jego oferty z kwotą przeznaczoną przez niego na sfinansowanie zamówienia i w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę przeznaczoną przez niego...

 • KIO 359/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... przewidział prawo opcji w wielkości 40% zamówienia podstawowego, to kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 78.076.600,00 zł brutto (kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia podstawowego powiększona o 40%). Nie zgłoszono przystąpienia...

 • KIO 366/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... tej powierzchni, pomimo, że kwota ta nie wystarczy nawet na pokrycie minimalnych pensji pracowników wyznaczonych do...% od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jeśli nie zachodzą przesłanki do obligatoryjnego wezwania...

 • KIO 319/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... 4 ustawy Pzp, gdyż cena oferty Odwołującego (5 394 274,19 zł) jest niższa niż kwota jaką Zamawiający ogłosił na otwarciu ofert (7 011 000 zł) na sfinansowanie zamówienia. Nie zachodziły także przesłanki do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jak...

 • KIO 343/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... art. 86 ust. 3 Pzp, tj. kwotą podawaną bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszej sprawie, kwota stanowiąca szacunkową wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła 1 304 324...

 • KIO 349/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...100 Mg, ale niższa niż 1.450 Mg (a więc kwota stanowiąca sumę). Okoliczność tą zauważył także zamawiający przedmiotowym pismem. ...wartość przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, to przeprowadziłby badanie obu ofert firmy ...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... 0,01% kwoty transakcji. Więc aby kwota tej 9 opłaty była wyższa niż 19 groszy... na pokrycie opłaty systemowej, a tym samym nie wystarczy też na sfinansowanie marży... lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie wprowadził także w opisie postępowania...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... przewyższającymi środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 42.514.509,46 zł. Zamawiający ...zestawieniu z niższą kwotą przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia, dodatkowo przeczyła ...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... cała kwotę przeznaczoną przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, w opinii odwołującego, jest bezpodstawne...pracodawcy tak jak przyjął w wyjaśnieniach wykonawca Deral – Dez jest to kwota 2532,81 zł. Zatem odniesienie się do kosztów pracy w ujęciu ...

 • KIO 275/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... VAT, to jest sumę 437.000,00 zł. Następnie łączna kwota ceny za tego rodzaju roboty, to jest 2.337.000,00... przed otwarciem ofert, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to nie może to niwelować posiadania interesu odwołującego...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... jest przyjęcie zastosowania do usług objętych zamówieniem stawki VAT 8%.” We wniosku o udzielenie zamówienia wskazano, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia została określona z zastosowaniem 8% stawki podatku VAT. W uzasadnieniu braku podziału...

 • KIO 317/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...na etapy, w ramach których przedmiotem wykonania było: Etap I 1) Pozyskanie dofinansowania i wykonanie dokumentacji projektowej, 2) Pozyskanie wymaganych przepisami prawa pozwoleń. Etap II 1) Sfinansowanie zamówienia... VAT niż kwota odpowiadająca kwocie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij