• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...odrębnej kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w odniesieniu do usługi utrzymania ...nie realizował dotychczas żaden wykonawca w Polsce* 22. Kwota 544.104 zł na pojazd, powinna pokryć wszystkie koszty związane z utrzymaniem ...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...na zakres i sposób jego realizacji (czas realizacji zgłoszeń). Odwołujący podważał okoliczność, że przy takim zakresie usług satysfakcjonujący poziom wynagrodzenia to kwota... kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości brutto 1 ...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  .... z o.o. ul. Wólczyńska 321, 01-919 Warszawa. Wykonawca zaoferował cenę za realizację zamówienia w wysokości 1.545.085,80 zł. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.105.000,00 zł (brutto). Dnia 7 grudnia 2017 roku...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... iż nie będzie możliwości dalszego zwiększenia kwoty finansowania zamówienia do wartości oferty odwołujących. Znikąd nie wynikało zatem, że kwota, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia jest nieprzekraczalna, a więc że zamawiający nie ma...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... nie podnosił argumentu braku własnych środków na realizację przedmiotowego zamówienia, z czego należy wywodzić fakt, ze na dzień 21.12.2017 dysponował kwotą co najmniej wystarczającą na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający bardzo ogólnikowo stwierdza, że...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... wystarczająca aby zapewnić realizację modyfikacji systemu według założeń Zamawiającego. Założona przez Zamawiającego kwota na sfinansowanie zamówienia wskazywać ma, iż na modyfikację SOW KRS potrzebna będzie znaczna pracochłonność, co wynikało z wiedzy o...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...numerem 2017/S 119-240954. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust...wartości kwoty, przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (wartości zamówienia powiększonej o podatek od towarów...

 • KIO 2729/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 6 miesięcy i stawki za 1 km z obowiązującej umowy. Podana przez Zamawiającego przed otwarciem ofert kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dotyczącego zadania nr 2 to 320.200,00 zł. W wyznaczonym terminie złożono w zakresie zadania...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 2,7 mln zł do ok. 4,6 mln zł) oraz kwotą, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia czyni ustaloną przez zamawiającego wartość zamówienia niewiarygodną, a tym samym wartością, która nie może stanowić miarodajnego punktu odniesienia...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... w przedmiocie podniesionych zarzutów. Mianowicie, Izba ustaliła, że w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w części 1 kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 237 390 zł brutto, tj. 193 000,00 zł netto. Otwarcie ofert odbyło się 24...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...niż kilka procent. Tym samym, w ocenie odwołującego, kwota 3 408 612,90 zł brutto, pomniejszona o kwotę ...przekraczała w znaczącym stopniu kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (ponad 10 mln zł), pozbawione byłyby sensu bez...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ..., że bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jest to kwota brutto, a więc w odróżnieniu od szacunkowej wartości zamówienia, zawiera ona podatek od towarów i usług. W związku z tym...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...Zarządzenia Wójta Gminy jeszcze przed otwarciem ofert, jednak Zamawiający zdecydował się na ogłoszenie przed otwarciem ofert, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 2 500 000 złotych, wynikająca z uchwały Rady Gminy, a nie...

 • KIO 2673/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... zł za całość zamówienia” nie jest kwotą, o którą ma roszczenie wykonawca do Zamawiającego, lecz wartością, na podstawie której Zamawiający ... kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając ...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ustawy Pzp podnosi, że zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 816 063,35 zł. netto, przeznaczając na jego sfinansowanie kwotę 1 003 757,91 zł. brutto... cena za jaką możliwa jest realizacja niniejszego zamówienia to kwota 56 478,01 zł. neto, gdy ...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  .... KIO 2395/16, gdzie Izba uznała, że odwołujący, który złożył ofertę z ceną wyższą niż kwota przeznaczoną przez 7 zamawiającego na sfinansowanie zamówienia spełnia przesłanki wskazane w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Po pierwsze, materialnoprawne przesłanki...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... na sfinansowanie zamówienia. Zdaniem Izby unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia ...nie stanowiła ceny nierealnej, oderwanej od realiów rynku. Zaoferowana przez Przystępującego kwota 1,23 zł dla łączy o różnej przepustowości (16 Mbps, 32...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... 17 listopada 2017r., informacji z otwarcia ofert o zamiarze przeznaczenia na sfinansowanie zamówienia kwoty 870 000,00 zł, oferty Odwołującego na kwotę brutto 1 355 162,40 zł i Przystępującego na kwotę brutto 1 099 900,00 zł, odwołania, zawiadomienia o...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 36.883.500 zł. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp,... umocowanie do reprezentowania spółki zostało ograniczone kwotą 5.000.000 euro w odniesieniu do...

 • KIO 2451/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Kwotą przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia będzie kwota założona na realizację danej części zamówienia nie zaś kwota całego zamówienia. Zaznaczyć należy, że poszczególne części zamówienia są w istocie odrębnie...

 • KIO 2401/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... 7 stanowi zaledwie 1% całkowitych kosztów realizacji inwestycji przewidzianych w ofercie. Odwołujący podkreślił, że kwota przeznaczona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 460 000,00 zł. Ze złożonych ofert wynikają ceny: - Inżynieria...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...pkt 4 Pzp przez unieważnienie postępowania ze względu na brak wystarczającej kwoty na sfinansowanie zamówienia, podczas gdy jako najkorzystniejsza winna być wybrana oferta Odwołującego, którego kwota nie przekracza możliwości finansowych Zamawiającego. Nie...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła: I. Zamawiający w informacji z otwarcia ofert wskazał, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to kwota 30.924.750 zł. Sygn. akt KIO 2361/17 14 II. Oferty wykonawców złożone w trakcie...

 • KIO 2373/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ....A. - 1.284.901,97 zł • P. Sp z o.o. - 1.759.193,66 zł Kwota, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podana 3 przed otwarciem ofert to 1.974.958,50 zł. Zdaniem Odwołującego złożona przez O. oferta powinna...

 • KIO 2379/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... 86 ust. 3 ustawy Pzp, tj. kwotą podawaną bezpośrednio przed otwarciem ofert, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W niniejszej sprawie, kwota stanowiąca szacunkową wartość zamówienia powiększona o podatek VAT wynosiła 240 068...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...szacunkowej wartości zamówienia, a także od kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena... pisemnego żądania wypłaty wraz z pisemnym oświadczeniem, że kwota roszczenia jest należna w związku z zaistnieniem jednego z...

 • KIO 2292/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...pod numerem 2017/S 164-337686. Wartość zamówienia jest większa niż kwota wskazana w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8... bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 900.000 zł brutto...

 • KIO 2256/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ..., że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 3.500.000 PLN. Dowód: informacja z otwarcia ofert. Jednocześnie uzasadniając odrzucenie...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... z o.o., B.T.Z.P. sp. z o.o. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.236.000.000,00 złotych netto (1.520.280.000,00 złotych brutto). W toku badania ofert...

 • KIO 2170/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...przeznaczone na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Jednocześnie nie wykluczył możliwości złożenia oferty na ...jest dzierżawa urządzeń, a nie ich zakup, zaś na cenę oferty składa się kwota stanowiąca czynsz dzierżawny oraz opłata za sporządzenie kopii, a...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij