• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... 2015 r. nie została zrealizowana. Powód wskazał, że kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto wykonawcy wynosi 6.764.990,90 zł...otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 8.910.369,64 zł brutto....

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - cena oferty Odwołującego jest bowiem niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po jej podwyższeniu w dniu 12 września 2018 r.). W związku z tym wskutek nieprawidłowych czynności...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... następujące wnioski: 1. łączna kwota z nich wynikająca za realizację zamówienia w zakresie założenia bazy danych... brutto) znacząco odbiega od kwoty, jaką sam zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (1.147.000,00 zł) – cena ta jest o ...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji prac w okresie 48 miesięcy. Kwota ta będzie stanowić ..., że 19 oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 90 ust. 3 ustawy pzp). Zgodnie z art. 190 ust...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...Trudno zatem uznać, iż kwota zaoferowana w przetargu, kalkulowana na kilka lat (co wpływa na koszt ryczałtu miesięcznego ponieważ ... zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie wyższą niż 12.000.000 zł, co w przeliczeniu na cenę ryczałtową ...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... określonych w jego planie finansowym lub innym spełniającym podobne funkcje dokumencie”. Zatem kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia powinna wynikać z dokumentacji finansowej zamawiającego i oznacza środki, jakie mają być...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... w sprawie zaniżonej ceny na porównaniu z kwotą przewidzianą przez zamawiającego do wydatkowania na sfinansowanie zamówienia nie znajduje podstaw w przepisie ustawy. Kwotą odniesienia jest bowiem wartość przedmiotu zamówienia powiększona o wymagany podatek...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... będą stanowiły wynagrodzenie Wykonawcy, i tak podczas otwarcia ofert podał następujące informacje: Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota, do której będzie realizowana umowa): 4 330.093,23 PLN, w tym: zamówienie...

 • KIO 2572/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 1. Rażąco niska cena w ofercie EPK. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć 6.150.000,00 ...w kwocie 1.859.000, 00 zł netto. Kwota ta podzielona przez powyższą stawkę za godzinę pracy (165...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... akcent położono na „maksymalne” środki finansowe, pozostające w dyspozycji zamawiającego. Tymczasem kwota odczytywana przed otwarciem... kompetencję do zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny oferty najkorzystniejszej....

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... kwotę 5 788 421,70 zł brutto, ta sama kwota została podana przez Zamawiającego na otwarciu ofert, jako kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W postępowaniu oferty złożyło 3 wykonawców: - INFOMEX, który złożył ofertę o...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... dzień 5 października 2018 roku. Zgodnie z informacją z otwarcia ofert Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 22 000 000,00 złotych brutto (jest to kwota bez zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp). W postępowaniu zostało...

 • I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ...kwota dotacji dla samorządów wynosiła 144.564.698,06 złotych, natomiast kwota przeznaczona przez (...) na dotacje dla województwa (...) na...były na sfinansowanie Zadania... który mógł udzielić wykonawcy Zamówienia jako zamówienia uzupełniającego w trybie z ...

 • KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... przez Eurotech. W protokole nr 2 posiedzenia komisji przetargowej wpisano m.in.: „W związku z tym, iż kwota przeznaczona na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (6.000.000,00 zł brutto) jest niższa od ceny najkorzystniejszej oferty o 398.500,50 zł...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...realizacji Usług Wykonawcy będzie przysługiwała taka sama kwota wynagrodzenia za każdy tydzień zawieszenia. Zdaniem ...ofertą najkorzystniejszą i przekracza budżet Zamawiającego przeznaczony na sfinansowanie zamówienia. Odwołujący wskazał, że być może, uwadze...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...tychże podmiotów. W ofercie została również wskazana ryczałtowa kwota za wykonanie czynności dla danego typu urządzenia. Ani... ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której to kwoty zamawiający nie może ...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... ma możliwości zwiększenia środków, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tak aby móc go udzielić Odwołującemu 2 ...zł (tj. ceny za 1 szt. sześciowagonowego pojazdu) stanowi kwota 538 500,00 zł (pierwotnie zadeklarowana dla 1 zestawu części ...

 • KIO 2426/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... podanej przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 8 713 102,52 zł. Odwołujący nie wykazał, aby okoliczność podjęcia ww. uchwały spowodowała, że również i kwota zabezpieczona w planie finansowym na realizację przedmiotowego...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ..., zwanej dalej „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia jest większa niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy... zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która również odzwierciedla ustaloną wartość zamówienia, a także...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a także o odrzuceniu oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust..., o ile zamawiający stwierdzi w tym żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem jednego ...

 • KIO 2386/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...min. 12 miesięcy, max. 36 miesięcy) – 40 %. Wartość szacunkowa zamówienia została określona na kwotę 417.070,00 zł netto, natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 420.000,00 zł brutto. W postępowaniu zostały...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r...Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie... pozwalające na sfinansowanie ewentualnych ...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... otwarcia ofert wynika, że zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 13 966106 zł. brutto i opcję.... pracownicy ochrony nie posiadali wiedzy na temat zasad użycia broni palnej, za co Stekop został obciążony kwotą 1000 zł. Z pisma Komendanta ...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  .... Jak podkreślał Zamawiający cena oferty Odwołującego znacząco przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i kwota ta nie zostanie podwyższona, o czym Odwołujący był kilkukrotnie informowany. Co do pozostałych...

 • KIO 2316/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... cena netto oscylowała ok 1 ml złotych za wykonanie całości zamówienia, co stanowiło ok. 1/5 kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednakże podkreślić należy, że pomimo powyższego stanowiska, nie przedłożono żadnego...

 • KIO 2264/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... 20 385 211,22 zł, powiększona o podatek VAT - 25 073 809,00 PLN, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 25 100 000,00 zł, cena oferty Przystępującego - 20 488 121,07 zł, cena oferty Odwołującego -16 734 ...

 • KIO 2283/18, KIO 2285/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... postępowaniu, odstępując od wyboru oferty droższej niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, mimo że przewidział wybór oferty z ceną przekraczają środki przeznaczone na sfinansowanie zamówienia i zobowiązał się do wyboru takiej oferty. Wywodzili...

 • KIO 2255/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... Vat, cenę jednostkową brutto za tonę, łączną wartość zamówienia netto, podatek Vat, łączną wartość zamówienia brutto, symbol PKWiU. Kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia odczytane przez Zamawiającego na otwarciu ofert w dniu 24 września 2018 r...

 • KIO 2196/18, KIO 2197/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  ...udziału w postępowaniu, dokonuje opisu przedmiotu zamówienia, a przede wszystkim ustala warunki przyszłej... że Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zawiera rezerwy na pokrycie innych ... rezerwy finansowe, pozwalające na sfinansowanie ewentualnych strat powstałych w...

 • KIO 2155/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... biletu, tj. od ok. 650 sztuk, co łącznie daje kwotę 97.500 zł powoduje, iż kwota ta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 970.000 zł. Okoliczność natomiast, iż w związku z tak ustaloną wysokością opłaty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij