• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... czynności odrzucenia oferty odwołującego; - ponownej oceny ofert, z uwzględnieniem obowiązku oceny oferty złożonej przez ...potwierdzać: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...także nakazanie zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny oferty złożonej przez odwołującego. W oparciu o ...przesądzać będą kryteria techniczne, a w szczególności sposób wyartykułowania i ujawnienia oświadczenia drugiej stronie. Oferta, w postaci...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ...umowy, wiedzę techniczną i wymogi ustawy Prawo budowlane, a także ofertę wykonawcy z dnia 26 kwietnia 2012 r. wraz z kopią Tabeli... nie wskazał kryteriów istotnych dla oceny rażącego wygórowania kary umownej. Kryteria te nie są wprawdzie postrzegane ...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... hałasu są parametrami, które wykonawca konkurencyjny może z łatwością wyliczyć, stosując opisane przez Zamawiającego wzorem matematycznym kryteria oceny ofert. Okoliczność tę przyznał sam Odwołujący w treści odwołania, wskazując m.in., iż „określone przez...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...jest niejasny i nie jest możliwe określenie zakresu prac, a tym samym wycenę oferty. Powyższe stanowi naruszenie: art. 7 ust. 1 i ust. 3 ... jest wiadomo, w oparciu o jakie kryteria miałby dokonać oceny powołany biegły. Mając powyższe na uwadze orzeczono...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...02-797 Warszawa (dalej jako Odwołujący) wynikach oceny ofert i wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Softiq Sp. z o.o....Przejściowego i to pod warunkiem, że wykonawca spełni kryteria jego zakończenia. Powyższe oznacza, że Softiq powinien ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ....), muszą mieć charakter przedmiotowy, nie zaś podmiotowy (art. 91 ust. 3 p.z.p.) – por. opinia UZP „Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu w kontekście 79 wymagania przez zamawiającego od wykonawców określonego doświadczenia" oraz zapewniać...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, 21 zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub...Pzp, w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ..., to formuła, która gwarantuje instytucjom zamawiającym zwiększenie konkurencyjności ofert poprzez umożliwienie wykonawcom zmianę parametrów branych pod uwagę jako kryteria oceny ofert. Najczęściej parametrem, który podlega modyfikacji jest cena, tak...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...z 28 12.2018 r. Zamawiający zaprosił Odwołującego do złożenia ofert w zakresie cz. 5, 6, 7, 8, 9...Zamawiającego własnego prawa podmiotowego. Zamawiający oceny Odwołującego nie podziela. Wskazać także ... Wykonawców usługi.”. Kryteria zasadności nałożenia kary...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...się w tym miejscu na okoliczności odnoszące się do kryteriów oceny ofert oraz sposobu oceny oferty Aesculap Chifa Sp. z o.o. w oparciu o ustalone w przedmiotowym postępowaniu kryteria oceny ofert. Izba uznała zatem zarzut niniejszy za nieuzasadniony, wobec...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... decyzję o unieważnieniu wyboru oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. W odpowiedzi na wezwanie...oferty oświadczeniu wstępnym JEDZ wykonawca Fundamenti oświadczył, że spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji (Część IV: Kryteria...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., w toku których hierarchia prac nie jest ustalana w oparciu o dające się przełożyć na rachunek arytmetyczny kryteria oceny ofert, lecz zależna jest od uznania członków sądu konkursowego. Jednak obowiązkiem sądu konkursowego jest poszanowanie zapisów...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...nie sposób twierdzić, iż wymagane w ramach kryterium oceny ofert punktowane doświadczenie nie zostało wykazane w sposób przewidziany ... 1. W postępowaniu kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria: całkowita cena brutto z wagą 60...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...czynności badania i oceny ofert z udziałem oferty odwołującego i wyboru oferty odwołującego jako ...oferty odwołującego i zaniechania dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej uwzględniając określone przez zamawiającego kryteria...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...wyraźnie wskazać w treści warunku. Na etapie badania i oceny ofert zamawiający nie może odstępować od postawionych przez siebie warunków ...: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...za najkorzystniejsza miała zostać uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów oparciu o kryteria określone tabelarycznie w rozdziale XIV... publicznych. Istota sporu sprowadzała się do oceny prawnej sytuacji faktycznej zaistniałej w toku postępowania...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie-Faza III”, a od oceny oferty MGGP S.A. w Tarnowie w Podkryterium 2.4. .... z siedzibą w Warszawie, ponieważ wykonawca ten nie złożył formularza „Kryteria poza cenowe”. Z kolei wykonawcy tacy jak: 1. Konsorcjum firm...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...XXVI pkt 1 SIWZ Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: cena brutto oferty – 60%, czas reakcji dla zgłoszeń... XXVI pkt 3 SIWZ Zamawiający określił następujące zasady oceny ofert według kryterium Termin konwersji i dostawy Oprogramowania: w...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT w następujący sposób: 14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: 1)Cena - 100% Ad. 1) Kryterium oceny Ofert będzie Cena oferty wyliczona w oparciu...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) – Części I – Instrukcja dla wykonawców (IDW), że oferty zostaną przez Zamawiającego ocenione w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: - cena – z wagą 60%, - doświadczenie projektanta branży drogowej – z wagą...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... dla zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert z uwagi na fakt, że ustalono standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. W dokumencie opisującym kryteria nie wskazano na standardy jakościowe odnoszące...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... pkt 4 2 ustawy Pzp oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. 2. W pozostałym zakresie odwołanie oddala; 3. ... Usługi serwisowe, w oparciu o wszystkie wymagane kryteria, określone w SIWZ świadczone będą zgodnie z ...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... estetyczne i funkcjonalne. Stosownie natomiast do treści art. 91 ust. 2d ustawy Pzp, zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Jak wynika zatem z...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... personelu wykonawcy (w tym wypadku dodatkowo punktowanego w oparciu o pozacenowe kryteria oceny ofert), które to działania miały wpływ na decyzję Zamawiającego polegającą na wyborze oferty Strabag Spółka z o.o. w wyniku zaniechania wykluczenia tego...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...zamówienia może utrudniać uczciwą konkurencję, co stanowiłoby naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp. Odwołujący wskazywał, że kryteria oceny ofert są jednym z najistotniejszych elementów zarówno SIWZ jak i ogłoszenia o zamówieniu. Zgodnie z brzmieniem z art...

 • KIO 2633/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... postępowaniu, tj. na jego wykluczenie z postępowania, odrzucenie jego oferty bądź na jego szanse w uzyskaniu zamówienia (pozycję w rankingu ofert). Zamawiający w pkt 21 SIWZ określił Kryteria oceny i zgodnie z ppkt 21.2 przyznawał określone liczby punktów...

 • KIO 2618/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... przez wykonawcę S. Pojazdy Specjalne Sp. z o.o., podczas gdy oferta tego wykonawcy powinna zostać odrzucona. W sytuacji, w której oferta ta zostałaby odrzucona, uwzględniając kryteria oceny ofert w Postępowaniu (pkt 17 SIWZ), Zamawiający dokonałby wyboru...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... przed Izbą, przedstawienie stanu faktyczno-prawnego w tym zakresie zostało pominięte. [ZARZUT NR 3 - NIEKONKURENCYJNE KRYTERIA OCENY OFERT]. Odwołujący zwrócił uwagę, że dodatkowo punktowane wymagania wskazują na jeden podmiot i pojawiają się już w...

 • KIO 2654/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ..., że pozycja "Projekt budowlano wykonawczy", w zakresie wyceny tego elementu, nie stanowiła kryterium oceny ofert. Kryteria oceny wynikały z punktu 16 SIWZ. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający nie powinien dokonywać sztucznego rozgraniczenia, oceniając...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij