• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... powinny być zdefiniowane w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektowane...jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... nr 40. W pkt 19 siwz zamawiający określił kryteria oceny ofert, w tym: cenę – 60% oraz kryteria pozacenowe – 40%. Na kryteria pozacenowe składały się następujące podkryteria: 1) Podkryterium jakościowe: a) właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – max...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... Wykonawcy" punktowane maksymalnie 15 punktami. W tym miejscu przypomniał, że w pkt 19.1.2.2. IDW zamawiający opisał podkryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów. W ppkt 2).i) ww. punktu zamawiający wskazał w jaki sposób będą przyznawane punkty w...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w zakresie odnoszącym się do swoich uzasadnionych potrzeb, a co za tym idzie ustalić kryteria oceny ofert, odnoszące się do przygotowanego przez niego opisu przedmiotu zamówienia, aby wyłonić wykonawcę dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...a jego oferta nie zostałaby odrzucona. Mając na uwadze, że w świetle określonych kryteriów oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili te informacje lub nie są...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... odwołującego tylko 48 próbek na run sekwencyjny) i wywodzenie z tego, w oparciu o obowiązujące kryteria oceny ofert, że oferta przystępującego nie jest ofertą najkorzystniejszą. Co do zasady, z tym poglądem zamawiającego jak i też odwołującego, Izba się...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...ofertowania przedłożonym w celu zilustrowania wyjaśnień dot. maksymalnego spadku podłużnego drogi głównej. Szczegółowe analizowanie na obecnym etapie tego załącznika stosując kryteria.... W toku badania i oceny ofert zamawiający zwrócił się wykonawców, ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... w ocenie, które spowodowały wadę wpływającą na zgodność z prawem oceny oferty European Dynamics Luxembourg. W pkt 225–229 zaskarżonego wyroku Sąd... za kryterium jakościowe nr 1, w tym po 10 punktów za podkryteria nr nr 1.1–1.5, a 15 punktów za kryterium ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ...mowa w pkt 9.7.1) d) IDW, w zakresie niezbędnym do oceny oferty na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert W rozdziale 19. SIWZ – IDW zatytułowanym „Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenia zamówienia” w pkt 19.1.2.2. Zamawiający zawarł opis...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria (kryteria selekcji) lub który zataił te informacje lub... Zamawiający winien był wziąć pod uwagę podczas badania i oceny ofert. Wiąże się to chociażby z wyposażeniem samochodów, interfejsami ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  .... Zamawiający nie precyzuje przy tym jakie kryteria będą stosowane do oceny, czy i w jakim zakresie postanowienia ... wykonawcą, który będzie świadczyć usługi na skutek wyboru jego oferty w tym postępowaniu, brak jest bowiem podstaw do zakwalifikowania tych...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...oferty najbardziej poprawnej formalnie, lecz dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, spełniającej kryteria... nowych szczególnych obowiązków informacyjnych co do dokonanej oceny oferty. Zamawiający dodatkowo wskazał, że zgodnie z aktualnym...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...unieważnienia czynności dotychczasowego wyboru oferty najkorzystniejszej, 2. powtórzenia czynności badania i oceny oferty „ALPHA DAN” J... oferty spełniającej warunki SIWZ i jako oferty najkorzystniejszej w oparciu o ustalone kryteria, którą jest oferta ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... kryteriów kwalifikacji oferentów do udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert, 3. zasady bezstronności (art. 7 ust. 2...daje przynajmniej dwóch producentów macierzy dyskowych spełniających te kryteria. Strona podana przez odwołującego: https://www....

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 1579, 2018) oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego, a także wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się ... w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...do zakończenia etapu 15 badania i oceny ofert. Na tej zasadzie, w ocenie Odwołującego, nawet w przypadku gdy cena całkowita oferty nie jest niższa o co ...niskiej ceny w oparciu o trzy zasadnicze kryteria: 1. Kryterium arytmetyczne, gdzie punktem odniesienia...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...XIII SIWZ pkt 1 przewidział następujące kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert: 1) Cena całkowita brutto –... 2018 r.) Zamawiający dopuścił możliwość zmiany, w trakcie oceny oferty, podziału wynagrodzenia brutto na lata 2018, 2019 i 2020...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...do odrzucenia oferty. Aktualnie nie istnieją w ustawie Prawo zamówień publicznych sztywne kryteria, jakie ...91 ust. 1: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... W Rozdziale 11 XVIII pkt 2 SIWZ Zamawiający wskazał, iż kryteriami oceny ofert są: cena z wagą 60%, okres gwarancji z wagą 20% i... namiotów zgodnie z tą dokumentacją, namioty będą spełniały kryteria postawione w tym postępowaniu” Zamawiający podał, iż w...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... spełniają kryteria, o których mowa w art. 11–16, oraz które w wyżej wymienionych postępowaniach złożyły oferty zgodne... później aneks, nie zmienia chwili, w której należy dokonać oceny posiadania przez zamówienie takiego znaczenia, gdyż aneks nie zmienia w...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...dokumentów i oświadczeń przedkładanych przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, a nie dokumentów wskazujących na kryteria oceny ofert. Zamawiający wskazał, że pismem z dnia 25 września 2017 r., znak O.LU.D- 3.2410.2.2017...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... energetyczna przedmiotu (pkt 3). Natomiast ust. 2d. tego art. stanowi, że zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Żaden ze sformułowanych w...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... akceptacji Zamawiającego. Na etapie oceny ofert istotne było jedynie zobowiązanie do...oferty Odwołującego, to właśnie oferta Odwołującego powinna była zostać oceniona jako ofert najkorzystniejsza  z następującą punktacją za poszczególne kryteria...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub... w części odwołanie. Izba nakazała powtórzenie procesu badania i oceny ofert, a w ramach tego procesu wykluczenie Fundacji Tobie Polsko Ratownicy...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... dotyczącej oszacowania wartości zamówienia, badania i oceny ofert, a także protokołów z czynności komisji ... spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te ...

 • KIO 638/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert (ust. 3). Art. 138o ust. 4 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... ocenie wg opisów dla poszczególnych pakietów podanych w Formularzu asortymentowo-cenowym i uzyskane sumy podstawi do wzoru. 2. Poszczególne kryteria oceny ofert ocenione zostaną na podstawie danych wpisanych przez wykonawcę w wypełnionym formularzu...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty, powtórzenia czynności badania i oceny ofert, wykluczenia wykonawcy Zakład ...warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który ...

 • KIO 590/18, KIO 601/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... Pzp; 2) ustanowienie kryterium oceny ofert „Funkcjonalność oprogramowania" oraz sporządzenie opisu oceny tego kryterium w sposób niejednoznaczny i...w podmiocie leczniczym i obejmowało łącznie następujące kryteria: • minimum 30 użytkowników systemu klasy ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij