• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...Pzp. Nie zostało wskazane, ani dowiedzione, aby skarżone kryteria były niejasne, niezrozumiałe, miały rażąco dyskryminacyjny charakter, ... modyfikacji z czasem jej realizacji w ramach kryteriów oceny ofert nie narusza prawa. Żaden wykonawca biorący udział w...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy wykonawca, którego oferta została oceniona...celu wykazania spełnienia powyższych warunków Wykonawca SEPC w JEDZ (Część IV: Kryteria Kwalifikacji pkt C: Zdolność techniczna i zawodowa) oraz datowanym na ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert. W pkt 7.2. zamawiający przewidział kryteria oceny ofert: - cena brutto – 65%, - doświadczenie zespołu wykonawcy – 35%. Zasady przyznawania punktów w...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...ramach co najmniej dwóch z tych robót - 10 pkt.”. 11 Budimex S.A. przedłożyła wraz z ofertą wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ „Kryteria oceny ofert”, gdzie w pkt. 3 oświadczyła, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy posiada dodatkowe...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy ...(sygn. akt KIO 1715/18) dokonał powtórnej czynności oceny ofert w postępowaniu uznając, że zobowiązanie podmiotu trzeciego, udostępniającego...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... wyraźnie rozdzielił dwie pozycje, zastrzegając dla nich odrębne kryteria. Analiza zapisów przywołanej tabeli wskazuje, że Zamawiający wprost...tej kwestii, nie może zostać pominięte przez Zamawiającego w toku oceny ofert, gdyż zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wynika z dokumentacji, zamawiający nie podjął żadnej próby dokonania oceny, czy przedmiot zamówienia powinien zostać udzielony w częściach. ... ofertę lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ..., jednak w niniejszej sprawie ITHW w konsorcjum z CDM przygotowało nie tylko OPZ, ale całą SIWZ, w tym warunki i kryteria oceny ofert. W tym miejscu należy wskazać, że osoba, która z ramienia CDM pracowała w MPWiK przy sporządzania OPZ i IDW w...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...1, poprzez dokonanie oceny oferty odwołującego z naruszeniem kryteriów oceny ofert i dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z naruszeniem ...w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji nie uległa zmianie.” Dodatkowo skład orzekający ...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., kosztem innych, którzy również powinni mieć możliwość partycypowania w rynku zamówień publicznych. Ustalone przez zamawiającego kryteria oceny ofert nie mogą naruszać zasad równego traktowania wykonawców i poszanowania uczciwej 16 konkurencji, a także w...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. W przypadku pkt 17 chodzi o każde informacje mogące... kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... też zignorować faktu, że w obu postępowaniach, na które powołał się Odwołujący, twierdząc, że warunki udziału oraz kryteria oceny ofert były w nich praktycznie takie same jak w bieżącym postępowaniu, szczepionka Prevenar w 2016 r. otrzymała 40 punktów...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... określone informacje w formularzu „Kryteria pozacenowe” odwołujący był świadom, w jakim celu są one składane, oraz tego, że konsekwencją uznania ich za prawdziwe będzie przyznanie lub brak przyznania punktów w kryterium oceny ofert. Tym samym twierdzenia...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... istotnych warunków zamówienia na ocenę oferty w kryterium „Metodologia” składały się dwa podkryteria: 1) kluczowe elementy Kontraktu ... Kontraktu dla Kontraktu nr 2. W wyniku badania i oceny ofert Konsorcjum Egis otrzymało globalnie 127,56 punktów, w tym...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ... nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji. 5 Odwołujący stwierdził, iż z taką sytuacją mamy... kwestionuje podjęte przez zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert i wykonawców w postępowaniu, nie zgadza się...

 • KIO 2017/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...91 ust. 1 poprzez opisanie sposobu oceny kryterium oceny ofert „Koncepcja programowo- przestrzenna" w sposób niejednoznaczny i niezrozumiały,.... Wskazać w tym miejscu należy na następujące podkryteria, które Zamawiający winien opisać w bardziej szczegółowy ...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... po tyle samo punktów. Wobec zaoferowania tożsamych warunków każdy wykonawca zdobył 40 punktów za pozostałe kryteria oceny ofert (1) częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...ocena umowy ze względu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w... może przebiegać w oderwaniu od oceny istnienia i ważkości interesu publicznego ...podołać tej wycenie i ująć to ryzyko w cenie ofertowej. Już tylko z tego powodu wyłączenie tych klauzul ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...oceny ofert w Zadaniu 4 postępowania, unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w Zadaniu 4, dokonanie powtórnego badania i oceny ofert... w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ... powódkę (łącznie zwanymi dalej Wykonawcą), którzy w celu złożenia oferty przetargowej oraz zrealizowania Umowy zawarły najpierw w dniu 18.09.... nr 2, str. 69, gdzie sprecyzowano kryteria oceny, kiedy możliwe jest samodzielne występowanie przez konsorcjanta ...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... gdy Zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz do równego traktowania wykonawców, a co za ...XII Ga 88/09 wskazał następujące kryteria określające cenę rażąco niską: „odbieganie całkowitej ceny oferty od cen obowiązujących na danym...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... wraz z gramaturą i ceną jednostkową. ” Zamawiający wymienił wprawdzie kryteria, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert, jednak nie przewidział sposobu przydzielenia punktów. Zamawiający nie wskazał, jakie...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... ceny w części 5 zamówienia. Z uwagi zaś na to, że zamawiający przewidział w treści SIWZ dwa odrębne kryteria oceny ofert odnoszące się do ceny, zamawiający zobowiązany będzie ocenić niezależnie od siebie realność każdej z zaoferowanych cen. Nie uznano...

 • KIO 1917/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... 2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia, 3) kryteria oceny ofert (ust. 3 art. 138o ustawy pzp). Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający jest zobligowany zamieścić na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... szanse na uzyskanie zamówienia, natomiast sposób ukształtowania zapisów SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, ustalone kryteria oceny ofert i przyszłych warunków wykonywania umowy przekłada się na sytuację Wykonawcy w postępowaniu i możliwość złożenia...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...10 ust. 1 Pzp należy uznać za niezasadny. 2. Kryteria oceny ofert Kolejno Izba rozpoznała zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust.... oznacza to, iż Zamawiający może stosować także kryteria oceny ofert inne, niż wprost wymienione w art. 91...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... nakazanie zamawiającemu przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu, a w jej wyniku nakazanie odrzucenia ofert wykonawców S. D. DS Comp oraz...w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej kryteriami selekcji, ...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... sposobu obliczenia ceny oraz art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przykładowo określone w tym przepisie. Odwołujący powołał się na...

 • KIO 1890/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...- zadeklarował on, że oferowany sprzęt spełnia wymogi i kryteria określone przez Zamawiającego; - przedłożył przerobiony i niezgodny z ..., przy czym okres gwarancji będzie oceniany w kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt 20. specyfikacji. Zamawiający w dziale...

 • KIO 1888/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ...ust. 1 i 3 ustawy Pzp; W toku ponownego badania i oceny oferty ZUKTZ J. W. Zamawiający zobowiązany był wziąć pod uwagę wytyczne wskazane ... udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij