• KIO 394/19

  Orzeczenia KIO, 29-04-2019

  ...przedsięwzięcia pozwalające na zachowanie ciągłości działania KSI ZUS oraz kryteria opisujące moment ich uruchomienia na wypadek gdy: (... przez Konsorcjum Comarch, na etapie badania i oceny ofert w kryterium jakości weryfikowane były wyłącznie kompetencje w...

 • XXIII Ga 2286/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-04-2019

  ... W dniu 27 września 2018 r. zamawiający poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty, za którą uznana została ta złożona przez (...). (...)S.A., ... art. 233 § 1 k.p.c., kryteria oceny wiarygodności i mocy dowodów grupuje się następująco: doświadczenie...

 • KIO 417/19

  Orzeczenia KIO, 28-03-2019

  ... odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w m.st. Warszawie od 01.01.2019 r. Zamawiający przewidział trzy kryteria oceny ofert: - cena – 60%, - kryterium środowiskowe – 20%, - kryterium jakościowe – 20%. Zamawiający miał przyznawać punkty za...

 • KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  .... Tym samym, co do zasady dopóki nie zostanie wykazane, że w oparciu o ustalone przez zamawiającego kryteria oceny ofert, wybór danej oferty jest wadliwy, to nie można zarzucać, że przepis art. 91 ust. 1 Pzp został naruszony. Podobny wniosek należy odnieść...

 • KIO 420/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ... udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który...p.z.p., która wymaga negatywnej oceny wniosku wykonawcy, ponadto zamawiający zaprosił wykonawcę do złożenia oferty, a więc i druga z ...

 • KIO 340/19

  Orzeczenia KIO, 26-03-2019

  ... posiadanych urządzeń nie jest możliwe, albo że stanowi nadmierne obciążenie. Nie ma również wymogu, by techniczne kryteria oceny ofert miały swoje oparcie w przepisach prawa czy innych dokumentach, zatem 45 bez znaczenia pozostaje okoliczność, że nie...

 • KIO 415/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ... o udzielenie zamówienia przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał kryteria oceny ofert, w tym kryterium „dodatkowe doświadczenie kierownika budowy (KB)”. W celu dokonania...

 • KIO 414/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ...technicznej lub zawodowej - Zamawiający dokona oceny warunku na podstawie złożonego oświadczenia o ...w których ustalił kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych...okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Biorąc pod uwagę jako bezsporną okoliczność...

 • KIO 381/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ...orzeczenie Izby i ponownie dokonując badania i oceny oferty mógł dokonywać badania oferty w każdym zakresie, poza tym, który... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • KIO 376/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ...czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 2.powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, 3....warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji" lub który...

 • KIO 375/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ... wykształcenie średnie lub zawodowe ogrodnicze, z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodnym”. Dalej odwołujący wskazał kryteria oceny ofert, a także przybliżono oferty, które zostały złożone w postępowaniu. Następnie odwołujący podniósł, iż 05.02.2019 r...

 • KIO 310/19, KIO 317/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...się o udzielenie danego zamówienia publicznego. Z tych względów ustalone przez Zamawiającego kryteria selekcji nie mogą następnie, na etapie badania i oceny ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału, być zmieniane lub podlegać interpretacji rozszerzającej...

 • KIO 353/19, KIO 357/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... istotnych warunków zamówienia co najmniej: 3) zasady, na jakich nastąpi wybór partnera lub partnerów, w tym kryteria oceny ofert; 4) informację o ustanowieniu partnerstwa innowacyjnego tylko z jednym wykonawcom lub możliwość jego ustanowienia z wieloma...

 • KIO 399/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... co najmniej 1 kurs spawania metodą MAG 135”. Następnie w rozdziale XII - Kryteria oceny ofert, w pkt 1 Zamawiający wskazał, że przy wyborze oferty będzie kierował się kryteriami: 1) Kc- cena – waga 60%, oraz 2) Kdo- doświadczenie osoby skierowanej...

 • KIO 324/19

  Orzeczenia KIO, 14-03-2019

  ... postępowaniu a ich oferta jest najkorzystniejszą .ofertą w postępowaniu w świetle kryteriów oceny ofert. Tym samym odwołujący...podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do ...

 • KIO 320/19

  Orzeczenia KIO, 13-03-2019

  ..., kiedy Zamawiający dokonywałby oceny oferty OMC Envag sp. z o.o. z załączonym do oferty certyfikatem SIRA MC170332/01, ...że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, tj. m.in. w celu wykazania braku podstaw ...

 • KIO 329/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... cenę wyliczoną w formularzu cenowym 32 (załącznik nr 1 do Formularza Oferty) do sekcji B formularza ofertowego (Parametry oferty stanowiące kryteria oceny ofert), gdzie widniała wzmianka o treści „Sposób wyliczenia ceny brutto przedstawia Formularz...

 • KIO 345/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 3 Pzp, - wybrania oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: Oferta oceniana będzie pod względem 5 1) formalnym tj. spełnienia warunków podanych...

 • KIO 305/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  ...ma na celu umożliwienie innym podmiotom dokonania oceny, czy faktycznie istnieją podstawy do udzielenia ... zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału” znajduje się pole do wypełnienia „Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów”....

 • KIO 325/19

  Orzeczenia KIO, 11-03-2019

  ... wielu ratingów, jak w/w podmiot funkcjonujący na rynku już od dziesięcioleci. Dodał przy tym, że zastosowane przez Zamawiającego kryteria oceny ofert łamią rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie...

 • KIO 294/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  ... wartości dla poszczególnych pozycji.” 4. W rozdziale 14 SIWZ zamawiający wskazał kryteria oceny ofert – w postaci ceny brutto – 60% oceny i parametrów jakościowych – 40% oceny, w tym cena brutto „to wartość ogółem wynikająca z kolumny 10 formularza...

 • KIO 311/19

  Orzeczenia KIO, 08-03-2019

  ...: L . p . Wymaga nia Sposó b oceny Termin wykonania zabezpiecze nia Kara (punkt y) Czas...przetargu nieograniczonego, zaś kryteria selekcji występują wyłącznie w... do przedstawionego przez odwołującego na rozprawie wydruku oferty Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., w...

 • KIO 271/19

  Orzeczenia KIO, 07-03-2019

  ...elementów mogących mieć wpływ na ocenę w kryteriach oceny ofert, jak też związanych z przedmiotem zamówienia, ...spełnia warunki udziału w postępowaniu, spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji. Odnosząc się z kolei do kwestii wprowadzenia w ...

 • I ACa 257/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-03-2019

  ...91 ust. 1 Pzp zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu...

 • KIO 241/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... akceptacji wszystkich dodatkowych klauzul, wyniosłaby ok. 63 mln 800 tyś zł. W pkt 16 siwz Zamawiający określił kryteria oceny ofert, ustalając ich wagi odpowiednio na poziomie 90% - cena oraz 10% - warunki fakultatywne (klauzule dodatkowe). Wymienionym...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... czynności odrzucenia oferty odwołującego; - ponownej oceny ofert, z uwzględnieniem obowiązku oceny oferty złożonej przez ...potwierdzać: spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, spełnianie przez oferowane dostawy, usługi ...

 • KIO 297/19

  Orzeczenia KIO, 01-03-2019

  ... została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Kryteria oceny ofert, jakie zostały określone w tym postępowaniu, to: cena – 60% oraz termin płatności wynagrodzenia – 40%. Do upływu terminu...

 • KIO 269/19

  Orzeczenia KIO, 01-03-2019

  ... – 582.000,00 zł, Zakres III – 1.800.000,00 zł, Zakres IV – 910.000,00 zł. 9 XII. OCENA OFERT A.KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT. 1. Przy ocenie ofert złożonych Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium (Zakres I - IV):  Cena...

 • KIO 262/19

  Orzeczenia KIO, 27-02-2019

  ... normie emisji spalin EURO 6, co było jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca N w wyniku zamierzonego działania wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że wykonawca N spełnia kryteria, którymi zamawiający kierował się przy wyborze...

 • KIO 254/19

  Orzeczenia KIO, 27-02-2019

  ... 1) unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2) dokonanie ponownej oceny i badania oferty Transition Technologies S.A....: 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij