• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... możliwością odrzucenia ofert spełniających kryteria udzielania zamówienia i pozostawienia jedynie najlepszych ofert. Wręcz przeciwnie, zgodnie z rzeczoną specyfikacją jedynymi ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...terminu wykonania zamówienia. Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące tego typu dokumentów. 6 Wyjaśniono w ...Odwołujący w części pierwszej złożył ofertę, która w świetle obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odnosi się on zatem do zasady wyboru oferty najkorzystniejszej, który powinien zostać dokonany w oparciu o kryteria o których mowa w art. 91...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... JEDZ Przystępujący oświadczył, że spełnia kryteria kwalifikacji określone przez Zamawiającego. Następnie,... działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. W świetle...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z powodu wadliwej oceny dokumentacji przez Zamawiającego....ofert wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów zwanych kryteriami selekcji. Zaznaczył również, że w części V wykonawca miał wskazać, jeżeli kryteria...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...oferty najkorzystniejszej oferty, powtórzenia badania i oceny ofert, wykluczenia wykonawcy Atende z postępowania i odrzucenia oferty tego wykonawcy oraz dokonania wyboru oferty... lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... wynik postępowania. Żaden z tych wykonawców nie złożył do dnia oceny ofert wyjaśnień w trybie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. ... tym zakresie opisany w SIWZ. Tym samym oświadczając w formularzu Kryteria pozacenowe, że pan P. K. posiada doświadczenie zgodne z ...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... powinny być zdefiniowane w sposób uwzględniający kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub zaprojektowane...jednakowo zarówno na etapie przygotowywania przez nich ofert, jak i na etapie oceny tych ofert przez instytucję zamawiającą, i że owe zasada...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... nr 40. W pkt 19 siwz zamawiający określił kryteria oceny ofert, w tym: cenę – 60% oraz kryteria pozacenowe – 40%. Na kryteria pozacenowe składały się następujące podkryteria: 1) Podkryterium jakościowe: a) właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni – max...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...części regulującej warunki udziału w postępowaniu, a więc strony podmiotowej wykonawcy. Kwestie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty, w tym również kryteria oceny ofert to Rozdział 4 ustawy pzp. Artykuł 91 ust. 2 ustawy pzp wskazuje katalog kryteriów...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...idzie nie sposób uznać, że SEPC wykazało odpowiednią wiedzę i doświadczenie, której kryteria zostały określone w pkt 6.13.1 IDW. W związku z tym... które umożliwią danemu wykonawcy uzyskanie wyższej oceny w rankingu oceny ofert, a tym samym w sposób sprzeczny...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... z najniższą ceną). Przypadek drugi to sytuacja, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia kryteriami oceny ofert są cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego. W tym przypadku zamawiający unieważnia postępowanie o...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... Wykonawcy" punktowane maksymalnie 15 punktami. W tym miejscu przypomniał, że w pkt 19.1.2.2. IDW zamawiający opisał podkryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktów. W ppkt 2).i) ww. punktu zamawiający wskazał w jaki sposób będą przyznawane punkty w...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...wraz z punktacją za poszczególne dwa kryteria wyboru oferty wynoszącą 83,31 pkt przy punktacji oferty odwołującego 80 pkt. Jak stwierdził ..., że zapis z siwz dotyczący drugiego kryterium oceny ofert (wyżej cytowany) „wskazuje jednoznacznie, że zamawiający...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wymagania wykonania rejestracji na urządzeniu ustawionym poza placówką. I to miałoby powodować, że kryteria oceny ofert w tym postępowaniu zostały określone w sposób uniemożliwiający sprawdzenie informacji przedstawionych przez wykonawców w...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... przysługującego mu z mocy prawa. Oceny ofert, a w tym oceny spełniania warunków i dokumentów dokonuje Zamawiający...na których zdolności wykonawca zamierza polegać, spełniają odpowiednie kryteria kwalifikacji, i czy istnieją podstawy wykluczenia na mocy...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... w zakresie odnoszącym się do swoich uzasadnionych potrzeb, a co za tym idzie ustalić kryteria oceny ofert, odnoszące się do przygotowanego przez niego opisu przedmiotu zamówienia, aby wyłonić wykonawcę dającego rękojmię należytego wykonania zamówienia...

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...t.j. parametry techniczne i cechy jakościowe urządzenia – kryteria. Zamawiający w oddzielnej kolumnie wskazał, że należy ją ...a wykonawca jeśli nie zgadzał się z wprowadzonymi kryteriami oceny ofert mógł je zaskarżyć w terminie przewidzianym w ustawie, t...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... i wykonawców w trakcie oceny ofert. Odstąpienie od tego wymagania na etapie oceny ofert stanowiłoby istotne naruszenie zasady ... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...kryterium „(...), (7) dokonania ponownej oceny ofert, uwzględniającej kryteria oceny ofert oraz zasady oceny ofert zgodne z SIWZ, (8) odrzucenia oferty (...), (9) dokonania wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. Z ostrożności procesowej...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... 91 ust. 2a ustawy Pzp wskazując jednocześnie, że ten zobowiązany był wprowadzić do SIWZ inne, poza ceną kryteria oceny ofert. Wskazywał, że z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, szczególne wymogi stawiane wykonawcom, a także pewną nieprzewidywalność...

 • KIO 919/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... w SIWZ nie może być interpretowany na niekorzyść wykonawców, w tym prowadzić do swobodnej oceny ofert przez Zamawiającego, w oparciu o kryteria nieznane na etapie składania ofert. Co więcej, „równoważność”, o której mowa w art. 29 ust. 3 Pzp nie wymaga...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...z dokumentów będących w posiadaniu zamawiającego na etapie oceny ofert, z wyjaśnień złożonych w toku postępowania przez ... spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria. Z kolei w art. 24 ust.1 pkt 17 ustawy...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... na falach ultrakrótkich. Zamawiający podzielił zamówienie na części obejmujące świadczenie usług w wybranych lokalizacjach. SIWZ przewiduje dwa kryteria oceny ofert: cenę z wagą 40% oraz zasięg powierzchniowy z wagą 60%. Stosownie do pkt 20.1 SIWZ ceny...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...a jego oferta nie zostałaby odrzucona. Mając na uwadze, że w świetle określonych kryteriów oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili te informacje lub nie są...

 • KIO 901/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... a jego oferta nie zostałaby odrzucona. Mając na uwadze, że w świetle określonych kryteriów oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby ... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub którzy zataili te informacje lub nie są...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...obowiązków, a tym samym nie podlega wykluczeniu i jego oferta nie podlega odrzuceniu, 3) art. 24 ust. 1...lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami ... służb finansowych państwa w zakresie oceny przesłanek co do wykluczenia wykonawcy ...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z ceną 55 417 080,35 zł; Pozostałe kryteria oceny ofert - w postaci terminu wykonania zamówienia oraz okresu gwarancji na ...czynności wyjaśniających, prowadzi do zaburzenia prawidłowego badania i oceny ofert oraz naruszenia prawa, a także niesie ze sobą...

 • KIO 876/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...oferty Odwołującego. 2. Dokonania ponownego badania oraz oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 3. Uznania oferty... XII Ga 88/09) wskazał następujące kryteria określające cenę rażąco niską: odbieganie całkowitej ceny oferty od cen Sygn. akt KIO ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij