• C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...wykonawców spełniających kryteria kwalifikacji lub dopuszczalnych ofert spełniających kryteria udzielania ... możliwości przystąpienia do tego systemu doradztwa rolniczego, nie podważa tej oceny. 35      Jak bowiem wskazał rzecznik generalny w pkt 51 i...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... wykazania, że oferowana cena za utrzymanie Pojazdów jest ceną realną. Izba miała także na uwadze, że Zamawiający sformułował kryteria oceny ofert (co do cenowych aspektów) w taki sposób, że w zasadzie za równorzędne uznał cenę jednostkową Pojazdu (44...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... na wynik postępowania. Ad 4. Następnie Odwołujący wskazywał, że Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu określił także inne niż cena kryteria oceny ofert. Jak już wyżej wskazano zgodnie z Rozdziałem 13 ust. 1.1 siwz wykonawca dołączyć miał do Zestawienia...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie treści złożonej oferty oraz należytej oceny ofert wydaje się słusznym, iż regulacja art. 87 ... nie wszystkie z informacji utajnionych spełniają kryteria tajemnicy przedsiębiorstwa. Odwołujący został poinformowany o...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... Pzp wskazuje treść ust. 1 art. 91 ustawy Pzp, który jednoznacznie określa podstawę dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej tj. kryteria oceny ofert określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Instytucja wyboru z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...ceny. 6 Jeszcze w toku pierwszej oceny ofert Zamawiający, pismem z 7 sierpnia ...ofertę do uprzednio składanych wyjaśnień. 2.6. Koszty wypełnienia kryteriów pozacenowych Wykonawca L, zgodnie z oświadczeniami, jakie złożył w ofercie na formularzu 2.2 „Kryteria...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...kształtowania opisu oceny ofert w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert w ...Podkryteria: PK1 – Ryzyka Projektu (max. 15 pkt) oraz PK2 – Rozmowa z Inżynierem Projektu (max. 15 pkt.). W punkcie 19.9. podpunkt 2) IDW Zamawiający przedstawił sposób oceny...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ..., stanowi naruszenie bezwzględnie obowiązującego przepisu art. 138r ust. 3 pzp. Kryteria oceny ofert mają kluczowe znaczenie dla wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Skoro ustawa pzp nakazuje w odniesieniu do usług społecznych wprowadzenie nie tylko...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ..., wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Z kolei stosownie do treści art...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... SEKCJA IV ogłoszenia: PROCEDURA: Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Sekcja IV.2) ogłoszenia: KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie kierownika budowy - 10,00 Doświadczenie osoby w...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  .... 1 lit. b, c, d, e, f SIWZ - kryteria oceny ofert faworyzujące obecnego 5 wykonawcę 3) art. 29 ust. 1 ustawy Pzp... realizacją przedmiotowego zamówienia. Odwołujący zwrócił uwagę, że kryteria oceny ofert właściwie sprowadzają się do ceny (60%) oraz ...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...24/18 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym: a) wezwanie wykonawcy Erbud... Medycznego w Gdańsku – spełniającego kryteria dla obiektu o VI kategorii złożoności...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... zamawiający wskazał, że na rynku europejskim istnieje jeszcze co najmniej jeden wykonawca oferujący takie obudowy. Kryteria oceny ofert z racji ich eliminacyjnego charakteru zawsze będą preferowały określone parametry czy rozwiązania, gdyż mają prowadzić...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... tępowaniu dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej zostały określone w treści rozdz. XIV Opis kryteriów i sposobów dokonywania oceny ofert. Pismem z 11.09.2017 r. zamawiający wezwał...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... wymagań jakościowych jest przedwczesne, a nawet jeśli by uznać, że takie nie jest to prowadziłoby do oceny ofert w oparciu o kryteria nie ujęte w SIWZ oraz prowadziłoby do nierównego potraktowania wykonawców. Zamawiający wskazał, że tak sporządził opis...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ..., spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do...podkreśla, iż zamawiający nie jest uprawniony, aby na etapie oceny ofert nadawać postanowieniom SIWZ inne niż pierwotnie ustalone znaczenie. W ...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... szerokopasmowa”; Jedynie dokument spełniający łącznie oba powyższe kryteria może być uznany za spełniający wymogi określone przez...VII ust. 1 pkt 1.2. SIWZ oraz wymagań określonych w kryterium oceny ofert określonych w części XV ust. 1.2. SIWZ. W związku z ...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym wezwanie ...warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który ...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... organizowanych przez tego samego zamawiającego, to zauważyć należy, iż zamawiający stara się w taki sposób opisywać kryteria oceny ofert, te poza cenowe, aby odpowiadały one aktualnym trendom w zakresie ochrony środowiska i ekologii. Na uwagę...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... zdolności z różnych banków), a wykonawca samodzielnie składający ofertę nie może skorzystać ze swojego potencjału w postaci własnej... prowadzi do wniosku, iż kryteria str. 13 selekcji stanowią odrębny przedmiot oceny, co do którego zastosowanie powinny...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ....k., podczas gdy zamawiający jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert oraz do równego traktowania wykonawców, a co za tym idzie ... udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... IDW; 4. nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu; 5. nakazanie wykluczenia Mosty Katowice z... językoznawstwa, na okoliczność ustalenia czy kryteria oceny dodatkowego doświadczenia personelu wykonawcy przyjęte w...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... ilości przyznanych punktów. Ponieważ w niniejszym postępowaniu kryteria oceny opisane zostały wzorami matematycznymi, prawidłowość oceny była możliwa do zweryfikowania samodzielnie w oparciu o treść ofert oraz siwz. Nie można było zatem formułować...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...W tym dniu bowiem obaj wykonawcy dowiedzieli się o wynikach oceny ofert dokonanej przez Zamawiającego. W terminie 10 dni od otrzymania ...warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który...

 • KIO 2706/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, tj. gwarancji, i gdyby nie została odrzucona, to uzyskałaby maksymalną ocenę za wszystkie kryteria, czyli 100 pkt. Izba ustaliła co następuje: Izba postanowiła dopuścić...

 • KIO 2729/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...wymagania, a ocena ich ofert została dokonana w oparciu o te same kryteria. Uwzględniając dokumentację z ...rażąco niskiej ceny, to jednak w zakres badania i oceny oferty wchodzi możliwość kwestionowania zaoferowanej przez wykonawcę ceny na podstawie ...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Ze względu na zaoferowaną cenę netto w kwocie 3 080 000 zł oraz pozostałe elementy świadczenia wykonawcy stanowiące kryteria oceny ofert (termin dostawy, okres świadczenia serwisu gwarancyjnego, termin naprawy sprzętu i parametry techniczne sprzętu) jako...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzenie czynności oceny ofert, w tym zwrócenie się... jako Zadanie 2 na str. 4-5 Formularza 2.2 „Kryteria pozacenowe”, o dodatkowe informacje lub dokumenty w zakresie funkcji pełnionej...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... określone zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ – Testy akceptacyjne (weryfikacyjne).” W Rozdziale XIII pkt 4 SIWZ Kryteria oceny ofert przewidziano kryterium: „Parametry pożądane - waga 13 % - maksymalnie Wykonawca może otrzymać 13 punktów, z podziałem: a...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...” (dalej „Kryterium M”) wagę 13 pkt (pkt 19.12. SIWZ). Zgodnie z opisem Kryterium M zamawiający wskazał cztery podkryteria oceny oferty w zakresie tego kryterium, którym nadał określoną wagę (pkt 19.15. SIWZ). W ramach Kryterium M wykonawca przedstawiał...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij