• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... po tyle samo punktów. Wobec zaoferowania tożsamych warunków każdy wykonawca zdobył 40 punktów za pozostałe kryteria oceny ofert (1) częstotliwość odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...ocena umowy ze względu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w... może przebiegać w oderwaniu od oceny istnienia i ważkości interesu publicznego ...podołać tej wycenie i ująć to ryzyko w cenie ofertowej. Już tylko z tego powodu wyłączenie tych klauzul ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...10 ust. 1 Pzp należy uznać za niezasadny. 2. Kryteria oceny ofert Kolejno Izba rozpoznała zarzuty naruszenia przez Zamawiającego art. 91 ust.... oznacza to, iż Zamawiający może stosować także kryteria oceny ofert inne, niż wprost wymienione w art. 91...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...zamówienia wykonawców był w takiej samej sytuacji i kalkulował ofertę w oparciu o opis przedmiotu zamówienia sporządzony na ...zakresie. W szczególności skarżący powinien wskazać, jakie kryteria oceny naruszył sąd przy ocenie konkretnych dowodów, uznając...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... możliwością odrzucenia ofert spełniających kryteria udzielania zamówienia i pozostawienia jedynie najlepszych ofert. Wręcz przeciwnie, zgodnie z rzeczoną specyfikacją jedynymi ofertami, jakie instytucja zamawiająca może wyeliminować z oceny opartej na...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...prawem i jako takie niedopuszczalne, stanowiąc nieuprawnioną zmianę zasad oceny oferty w trakcie jej badania, wbrew zasadom zmiany treści SIWZ ...udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...XV SIWZ „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, zawiera w pkt 2 29 Kryteria techniczne KT- waga 40%, Tabelę przedstawiającą nazwę kryterium, system punktowania...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...terminu wykonania zamówienia. Spełniają one wszelkie wymogi oraz kryteria dotyczące tego typu dokumentów. 6 Wyjaśniono w ...Odwołujący w części pierwszej złożył ofertę, która w świetle obowiązujących kryteriów oceny ofert, mogłaby być uznana za ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, b) oceny podstaw do wykluczenia, c) oceny ofert, d) oceny przesłanek odrzucenia ofert, e) wyboru oferty...o charakterze krajowym, b) część IV JEDZ Kryteria kwalifikacji w tabeli „a: Ogólne oświadczenie ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Odnosi się on zatem do zasady wyboru oferty najkorzystniejszej, który powinien zostać dokonany w oparciu o kryteria o których mowa w art. 91...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...z treścią Rozdziału XV ust. 1 SIWZ, kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: 1. cena brutto oferty - 60 % - 60 punktów; 2. funkcjonalność... ocenie zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale SIWZ- Kryteria Ocen. 8. W przypadku braku wypełnienia kolumny...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji'', lub który...uzasadnienia, w zakresie możliwości typów samolotów i braku możliwości oceny ofert na podstawie aktualnych certyfikatów typu. W ocenie Izby, ...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...dowodu z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu odwołania. Uzasadniając wniesione odwołanie Odwołujący wskazał, iż Zamawiający ustalił następujące kryteria oceny ofert: cena brutto - 25%, koncepcja opracowania - 30%, opis sposobu realizacji zamówienia – 20...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., dotyczących dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Izba dokonała oceny stanu faktycznego, ustalonego w sprawie, mając na uwadze art. 192... wyboru oferty, która jest droższa, bądź gorzej spełnia przyjęte kryteria). Wynikiem...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...i w jakim zakresie wskazane zadania spełniają określone kryteria, tj. daty ich wykonania, zastosowane technologie...91 ust. 1 ustawy Pzp jest bezpodstawny. Na skutek dokonania przez Zamawiającego oceny ofert w sposób zgodny z SIWZ jak również z art. 91 ust. 1...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...i ust 2 pkt 1 Pzp Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności jakość...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...należytą starannością dokonał badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, w tym także oferty Odwołującego. Zamawiający nie dokonał ...warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...w pewnym cyklu czasowym. Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidział 4 kryteria oceny ofert. Oprócz kryterium ceny o wadze 60% zamawiający ważył oferty pod względem: kryterium T - terminu wykonania zamówienia o wadze 15%; kryterium...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... oferty, która tylko formalnie jest najkorzystniejsza. Zauważyć bowiem należy iż łączna ocena za kryteria ... składowych – art. 90 ustawy Pzp, e) badania i oceny ofert – art. 87 ustawy Pzp, 10 f) odrzucenia oferty – art. 89 ustawy Pzp, g) informacji o wyniku ...

 • KIO 1520/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... SIWZ pn. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert - kryteria oceny ofert przedstawiały się następujący: cena (brutto) waga: 60 %, termin waga: 15 %, koncept...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji'', lub ...postępowaniu tj. nie dokonał wystarczająco wnikliwego zbadania i oceny złożonych ofert, oraz, że uprzednio poinformował Zamawiającego w trybie art...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... inwestycję zakończyć jak najszybciej, w celu jak najszybszego oddania jej do użytkowania. Wskazują na to chociażby kryteria oceny ofert kryterium termin realizacji Zamawiający przyznał aż 40 % wagi. Odwołujący podniósł, że immanentną cechą każdego czynu...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... niego wykładnia zapewnia proporcjonalność i związek z przedmiotem zamówienia. Nie ulega wątpliwości, że zamawiający winien określać kryteria oceny ofert z zachowaniem zasad wynikających z przepisów P.z.p., jednakże winien to uczynić na etapie sporządzania...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...oferty; - dokonania ponownego badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego; - dokonania wyboru oferty odwołującego jako oferty... 24 ust. 1 pkt 17 Pzp musi spełniać trzy kryteria. Po pierwsze, musi dotyczyć faktów tzn. informacje przedstawione ...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... oraz M. P. , na okoliczność braku podstaw do oceny ofert producentów śmigłowców przeznaczonych na potrzeby Policji i innych służb bezpieczeństwa...że w chwili składania odwołania nie były znane kryteria udzielenia zamówienia, jakie przyjął zamawiający, poza ...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... i III; 2) ponownego badania i ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego w zakresie zadania II i III; 3...spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... JEDZ Przystępujący oświadczył, że spełnia kryteria kwalifikacji określone przez Zamawiającego. Następnie,... działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. W świetle...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...omyłka na podstawie danych zawartych w formularzach „Kryteria pozacenowe” i „wykaz osób”. Informacje ... powodem wykluczenia Odwołującego przy pierwszej czynności oceny jego oferty. Kryterium oceny ofert stanowiło przedmiot interpretacji Izby w wyroku w...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  .... Zarzut dotyczący braku określenia ceny. (5) Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustanowił dwa kryteria oceny ofert; cena oraz pula aparatów dodatkowych. W ramach badanej ceny Zamawiający domagał się między innymi określenia...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...oferty najkorzystniejszej w postępowaniu; 2) unieważnienia czynności badania i oceny ofert; 3) dokonania powtórnej czynności badania i oceny ofert... w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia lub kryteria selekcji nie uległa zmianie. Biorąc pod uwagę ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij