• T-741/17

  Orzeczenia ETS, 10-09-2019

  ...      W trzeciej kolejności, należy wziąć pod uwagę kryteria określone przez orzecznictwo w odniesieniu do zakresu wymaganego uzasadnienia, a w szczególności w odniesieniu do oceny istnienia rażąco niskich ofert. 57      Jeśli chodzi o uzasadnienie decyzji...

 • KIO 1593/19

  Orzeczenia KIO, 29-08-2019

  ..., że cytowany przepis mówi o najkorzystniejszej ofercie. W tym przypadku najkorzystniejszą ofertą, mając na uwadze kryteria oceny ofert opisane w SIWZ, będzie oferta złożona przez przystępującego, bowiem otrzymała wyższą ilość punktów zgodnie z ustalonymi...

 • XIX Ga 852/19

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-08-2019

  ... niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności termin składania ofert, opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia, a także kryteria oceny ofert (ust. 3). Art. 138o ust. 4 p.z.p. zobowiązuje zamawiającego...

 • KIO 1298/19

  Orzeczenia KIO, 23-08-2019

  ...Metodologia w zakresie podkryterium PM2 jest kompletna, spełnia wszystkie kryteria i założenia Zamawiającego, co powinno mieć wydźwięk w przyznanej punktacji. W świetle powyższego wnoszę o zmianę oceny ofert w ramach PM2 w następujący sposób: a. Przyznanie...

 • KIO 1524/19

  Orzeczenia KIO, 21-08-2019

  ...wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym odrzucenie oferty wykonawcy „.... Ś. zaoferował cenę 346 247,57 zł. Pozostałe kryteria zostały zaoferowane w sposób tożsamy przez wszystkich wykonawców. Zamawiający ...

 • KIO 1174/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  ...Dyrektora Aeroklubu „Orląt” w Dęblinie. Izba ustaliła, że Zamawiający w SIWZ określił następujące kryteria oceny ofert: 1. Cena brutto oferty za przeprowadzenie praktycznego szkolenia szybowcowego dla maks. 16 uczniów Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w...

 • KIO 1209/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji jest oświadczenie wykonawcy, które w postępowaniach powyżej progu unijnego przybiera formę Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W przypadku zwykłej procedury oceny ofert (art. 26 ust. 1 i...

 • KIO 1135/19

  Orzeczenia KIO, 11-07-2019

  .... 90 ust. 1 ustawy, tj. w ramach procedury oceny ofert. W konsekwencji w razie złożenia odwołania na ewentualny wybór podmiotu... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • KIO 1184/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ... P. D. i odrzucenie jego oferty oraz dokonanie ponownej oceny ofert. 2. Oddala zarzut dotyczący zaniechania ...: 1) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu; 2) spełnia kryteria selekcji, o których mowa w art. 51 ust. 2, art. 57 ust...

 • KIO 1172/19

  Orzeczenia KIO, 09-07-2019

  ... czynności wyboru oferty wykonawcy R. jako oferty najkorzystniejszej, 2) powtórzenia czynności oceny ofert, 3) odrzucenia oferty wykonawców R.... zaoferowany przez R. sp. z o.o. spełnia kryteria równoważności. W związku z tym KIO 1172/19 6 Zamawiający zlecił...

 • KIO 1076/19, KIO 1164/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ...pakietów nr 1, 3, 4, 6 i 7). Mając na względzie zastosowane przez zamawiającego kryteria oceny ofert, w przypadku, w którym oferta odwołującego nie zostałaby odrzucona, uzyskałby on największą liczbę punktów. Dodatkowo, w związku z działaniem zamawiającego...

 • KIO 1070/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ...Odwołujący kwestionuje podjęte przez Zamawiającego decyzje w zakresie oceny ofert w postępowaniu, nie zgadza się z podjętymi ...spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, lub który zataił te informacje lub nie jest w...

 • KIO 1140/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ... wykonawcę na rzecz Zamawiającego niezależnie od ilości zamówionych usług. Wskazał, że składnikom cenowo kosztowym odpowiadały dwa osobne kryteria oceny ofert Kryterium 1: Cena w zł za całość przedmiotu zamówienia z podatkami; Kryterium 3: Upust wyrażony w...

 • KIO 1160/19

  Orzeczenia KIO, 05-07-2019

  ...zamawiający w postępowaniu dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy odwołujący, którego oferta została oceniona jako ... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,,kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • KIO 1150/19

  Orzeczenia KIO, 05-07-2019

  ...unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej i powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w tym ... potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, okoliczności potwierdzające spełnianie wymagań przez oferowane...

 • KIO 1124/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ... czynności oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w...warunki udziału w postępowaniu, spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji. Odnosząc się z kolei do kwestii wprowadzenia...

 • KIO 1098/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ...oświadcza czy spełnia kryteria wykluczenia z przetargu oraz kryteria kwalifikacji wyboru Zamawiającego...etapie realizacji umowy, uniemożliwia porównanie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert i zasadą uczciwej konkurencji. o...

 • KIO 1148/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ... w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy czym zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności, jak wskazano w pkt 1, jakość, w tym...

 • KIO 1127/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ..., wskazując je wprost w SIWZ. Brak wskazania na takie kryteria równoważności w dokumentacji powoduje niedopuszczalność kształtowania ich na etapie oceny ofert i badanie tychże ofert przez ich pryzmat. 14 Stanowisko Zamawiającego jest nieuzasadnione tym...

 • KIO 1137/19

  Orzeczenia KIO, 04-07-2019

  ... do SIWZ dotyczącego możliwości składania ofert równoważnych poprzez szczegółowe określenie zakresu...równoważnych jest uznaniowy i może na etapie oceny rodzić szereg wątpliwości. Zgodzić należało się...ulega wątpliwości, że kryteria równoważności powinny zostać...

 • KIO 1114/19

  Orzeczenia KIO, 02-07-2019

  ..., właściwości estetyczne i funkcjonalne. Z kolei według art. 91 ust. 2d pzp zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców Skoro Zamawiający ocenił...

 • KIO 783/19

  Orzeczenia KIO, 01-07-2019

  ... uzasadnienia w sytuacji podziału części 1 zamówienia na osobne części. Zgodnie z art. 91 ust. 2 i 2c ustawy kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia i muszą być związane z przedmiotem zamówienia. Nie ma wątpliwości, że w przypadku...

 • KIO 1104/19

  Orzeczenia KIO, 28-06-2019

  ... postępowania zamawiający może ustalić odrębne wymagania, w tym warunki udziału w postępowaniu lub kryteria oceny ofert, w każdej części wykonawcy składają odrębne oferty i w każdej części zamawiający dokonuje odrębnych czynności, w tym czynności badania i...

 • KIO 1048/19

  Orzeczenia KIO, 27-06-2019

  ... c) w zakresie 2 przedstawienia nieprawdziwych informacji dotyczących kryterium oceny ofert (zarzut naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy... udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub...

 • KIO 1050/19

  Orzeczenia KIO, 27-06-2019

  ... uwagę na kwestię związaną z oferowanym okresem gwarancji dla pojazdu bazowego. Wskazał, iż Zamawiający określił w SIWZ kryteria oceny ofert, gdzie jednym z nich była gwarancja na pojazd bazowy bez limitu kilometrów (punktowana powyżej 24 miesięcy). Spółka...

 • KIO 1036/19

  Orzeczenia KIO, 25-06-2019

  ...1. Unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty. 2. Dokonania ponownego badania i oceny ofert. 3. Wykluczenia HAX-u ...spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił ...

 • KIO 1038/19

  Orzeczenia KIO, 25-06-2019

  .... 7 ust. 1 PZP i art. 36 ust. 1 pkt 13) PZP poprzez dokonanie oceny oferty Odwołującego w oparciu o kryteria nie stanowiące kryteriów oceny ofert przedstawione w SIWZ w sposób błędny oraz z naruszeniem postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia...

 • KIO 951/19

  Orzeczenia KIO, 24-06-2019

  ... dowodowego i muszą być przedmiotem oceny w uzasadnieniu decyzji, tak aby... Zamawiającego ustalonych o kryteria nie wynikające z przepisów...PLT161(EWP-WWSE) – 32 strony; 9) – pytania do zapytania ofertowego UM w Toruniu wraz z odpowiedziami – 3 strony; 10) ...

 • KIO 1032/19

  Orzeczenia KIO, 21-06-2019

  ... pkt 1 Pzp, przez błędne przyjęcie, że Zamawiający nie jest zobowiązany do należytego badania i oceny ofert, a co za tym idzie może zignorować ustanowione przez siebie kryteria pozacenowe i przyznać ofercie wykonawcy S dodatkowe punkty w poz. 35, poz. 40.a...

 • KIO 1025/19

  Orzeczenia KIO, 19-06-2019

  ...) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 2) spełnianie przez oferowane dostawy... nr referencyjny: IP.271.8.2019.AL Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert w dniu 28 maja 2019 roku postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij