• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... parametrem punktowanym. Zamawiający ustalił kryteria oceny tego parametru w następujący sposób: „ od 128 do 159 warstw 0 pkt.; od 160 do 511 warstw — 2 pkt; 512 lub więcej warstw — 5 pkt”. Firma T. sp. z o.o. złożyła ofertę, W zakresie zagadnienia III...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... powtórzenia czynności badania i oceny ofert oraz czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu; 7) zasądzenie... warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...punktów w zakresie tych samych wymagań i zaprezentowanych dokumentów. Zgodnie z pkt. 20.7 IDW, Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert: 1. Całkowita cena brutto - waga 60%, 2. Termin realizacji - waga 20%, 3. Doświadczenie Personelu Wykonawcy...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...informuje, że podczas wypełniania części IV formularza pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α tj... cywilnej i w związku z tym dokonywał badania i oceny oferty, pomimo, iż w tym czasie warunek udziału w ...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... składało się, po pierwsze, z etapu badania ofert na podstawie kryteriów wykluczenia, a potem z badania ofert na postawie kryteriów wyboru, po drugie, z etapu oceny ofert w oparciu o kryteria udzielenia zamówienia (ocena jakościowa i pod względem ceny...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA” Zamawiający wskazał m.in., że: 19.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: Cena – 60% = 60 pkt Jakość – 22% = 22 pkt Doświadczenie personelu Wykonawcy – 18...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... powtórzenie czynności badania i oceny ofert oraz powtórzenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 2 2. Kosztami...oświadczeniem złożonym w Ofercie na formularzu 2.2 „Kryteria pozacenowe" zobowiązał się do wypełnienia wszystkich stawianych zapisami ...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...., a jednocześnie jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert. Odwołujący wskazał, iż konsorcjant spółka A. Sp... zamówienia konsorcjant wskazał, iż spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji i nie ma podstaw do jego wykluczenia...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...pierwsze bowiem A. A. L. w dniu składania ofert, tj. 18 kwietnia 2017 r., posiadała wiedzę ... Odwołujący składając do oceny Zamawiającego próbki urządzeń ... 15 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (kryteria). Testy każdorazowo zostały wykonywane przez...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  .... z art. 91 ust. 1 ustawy P.z.p. poprzez wybranie oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryteria inne, niż przewidziane w s.i.w.z. i ich opis, zamawiający stwierdził, że kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu określone zostały w rozdziale 13 s.i.w...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...P. N., w którym w części IV złożono oświadczenie, że spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, b) dla podmiotu Wspólne Przedsiębiorstwo P. T. C., M.... części II zamówienia, powtórzenie czynności badania i oceny ofert w tej części, w tym wezwanie odwołującego w...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... ze stanowiskiem Zamawiającego. W rozdziale 18 SIWZ, Zamawiający wskazał jako kryteria oceny ofert m.in. termin uzyskania certyfikatów. W pkt 5 zostało wskazane: „Dla oceny kryterium termin uzyskania certyfikatu Word Rugby Regulation 22 oraz FIFA Quality...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... umowy. Zamawiający wyjaśnia, że w czasie badania i oceny ofert nie dysponował informacjami, aby wykonawcy wydano ostateczną decyzję administracyjną...(Rozdział V siwz) w – Części IV: Kryteria kwalifikacji sekcję α (alfa): Ogólne oświadczenia dotyczące ...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... wstępnej oceny ofert (zakończonej odrzuceniem oferty Marta Sp...ofertą przedłożył wypełniony własny formularz JEDZ oraz formularz JEDZ wypełniony przez Zakład Robót Górniczych GÓRREM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, w którym, w cz. IV Kryteria...

 • KIO 2015/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przez jego niezastosowanie i odrzucenie oferty Odwołującego, która spełniała wszystkie warunki... niezgodnej z dokumentami zamówienia oceny płatnego charakteru parkingu; 4... lub usługi, który wskazuje, iż kryteria kwalifikacji muszą być związane z przedmiotem ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... technicznej lub zawodowej. Odnosząc się do zarzutów dotyczących wadliwej oceny w kryteriach oceny ofert art. 91 ust. 1 p.z.p. w ... Zamawiający wskazał, że za robotę budowlaną spełniającą kryteria konieczne dla uznania ją za reprezentatywną celem wykazania...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...” - zasoby w postaci sprzętu, jakim dysponuje wykonawca nie mieszczą się w katalogu aspektów, których mogą dotyczyć kryteria oceny ofert. Co prawda, jest to katalog otwarty, jednakże nie można poszerzać go o takie kryteria/aspekty przedmiotu zamówienia...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...odpowiedź na odwołanie, w której uwzględnił zarzut dotyczący kryterium oceny ofert, a w pozostałym zakresie wnosił o oddalenie odwołania. ...do zdefiniowanego Zamawiający rozumiał inny, spełniający kryteria minimalne w zakresie między innymi wyposażenia ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... mieć zatem możliwość przeprowadzenia oceny porównawczej ofert w celu ustalenia, 28 czy oferty złożone przez konkretnego oferenta w odniesieniu do konkretnej kombinacji części spełniałyby – jako całość – kryteria udzielenia zamówienia określone zgodnie...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... powyższego, że odwołujący nie kwestionował, iżby zamawiający, wybierając ofertę najkorzystniejszą, tj. dokonując oceny złożonych ofert, zastosował inne niż wskazane w rozdziale 14 SIWZ kryteria oceny ofert (cena oraz okres gwarancji). Innymi słowy, nie...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. Uzasadniając powyższe stanowisko...spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...15 zatytułowanym „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” określił kryteria oceny ofert, ich wagę oraz sposób liczenia punktacji. W kolejnych punktach tego...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...żaden z wykonawców nie został wykluczony z postępowania. W rozdziale 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił kryteria oceny ofert: K1 – cena – 40%, K2 – Projekty wykonawcze dla wskazanych elementów aranżacji Saki makiety – 20%, K3...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... odwołania w całości. Zamawiający wyjaśnił, że dokonał wyboru oferty Skanska jako najkorzystniejszej, która nie podlega odrzuceniu, w oparciu o kryteria oceny ofert ustalone w postępowaniu. Zamawiający poddał badaniu ofertę Skanska w trybie art. 90 ust. 1a...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...stosunku do 17 pozostałych wykonawców - w stopniu mającym znaczenie dla rozstrzygnięcia Postępowania w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Zarzut określony w punkcie 3 odwołania (dotyczący warunków udziału w postępowaniu): Zarzut ten w ocenie Izby nie...

 • KIO 1936/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... dojść do wniosku, że Zamawiający gdyby nie dopuszczał udzielenia gwarancji 60 miesięcznej na etapie postępowania zmienił by kryteria oceny oferty w zakresie gwarancji dla tego zadania. W związku z powyższym Podtrzymujemy okres gwarancji 60 miesięcy dla...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...dyskryminacja wykonawców może przybrać różną formę, także formę sprecyzowania kryteriów oceny ofert w sposób typujący jednego z nich na faworyta przetargu (... oraz Regulaminów.", przy czym § 6 ust. 2 ustala kryteria doboru kontrolerów; z kolei § 8 ust. 1 i ...

 • KIO 1915/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ..., że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. W ocenie Odwołującego, Zamawiający jeśli nie uznałby, że...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...już mieszanka charakteryzująca się wytrzymałością po 28 dniach 1,5 MPa spełnia kryteria klasy Rm = 2,5MPa, czyli w praktyce może być przedmiotem ...że cena w przedmiotowym postępowaniu stanowi kryterium oceny ofert o największej wadze (60%) wszystkie ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zawierające zaproszenie Odwołującego do złożenia oferty wstępnej.... pkt III.2.3) oraz pkt VI.3) ppkt 8 - Kryteria selekcji. Z podobnymi okolicznościami jak w wyżej przywołanym orzeczeniu mamy do 12...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij