• C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...z decyzji takiego organu odwoławczego, w następujących przypadkach:...dokonane bez takiej publikacji rok przed wszczęciem postępowania, lecz mającej miejsce zgodnie z art. 5... Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... przed Izbą w dniu 6 września 2018 r., Izba zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego uzasadnione koszty postępowania odwoławczego w łącznej wysokości 3826,01 zł, na podstawie złożonych przez Zamawiającego do akt sprawy rachunków potwierdzających...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Skody 2922/1, 301-00 Pilzno, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia...Euichang-gu, 488 Changwodaero, 51407 Daewon-dong, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika....

 • KIO 730/18, KIO 739/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...sygn. akt KIO 730/18) na rzecz Zamawiającego Gmina Miasto Stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika, b) kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... z siedzibą w Gliwicach kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... kwotę 4 085 zł 60 gr (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika i zwrotu kosztów dojazdu na rozprawę. Stosownie do art...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... S.A. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych...S.A., 3. prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszty integracji pomiędzy posiadanymi systemami ERP firmy Simple S.A. ...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... jak w sentencji. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie przez Zamawiającego zarzutów nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... zasądza od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w kwocie 15 000 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... kwotę 3 599 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 1342/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... na rzecz odwołującego. W niniejszej sprawie – co wynika z punktu 1 sentencji orzeczenia – Izba uwzględniła odwołanie. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w kwocie 20.000,00 zł, którą to kwotę Izba zaliczyła w...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a ...wejdą w życie w 2018 r. na koszty ponoszone przez wykonawców. (…) wprowadzenie do wzoru...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  .... z 2018 r. poz. 972) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Odwołującego na rzecz Zamawiającego koszty zastępstwa prawnego na podstawie faktury Vat złożonej przez...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... wysokości 18.600,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100), stanowiącą poniesione przez Odwołującego koszty postępowania odwoławczego w postaci wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ...z siedzibą w Warszawie i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy ...Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...zestawieniu nr 21 i 22 wyraźnie przedstawił, że łączne koszty dla tych frakcji nie zostaną pokryte w całości z zadeklarowanych... ten dowód nie udał się także na etapie postępowania odwoławczego, gdyż zamawiający żądał deklaracji co do podmiotów, którym...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz ... w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... 2, 41-310 Dąbrowa Górnicza i: 1/ zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset .... E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź stanowiącą poniesione koszty postępowania, w tym z tytułu tym kosztów dojazdu 575...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ...: dwadzieścia trzy tysięcy złotych zero groszy) na rzecz BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz pełnomocnika odwołującego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...Łódź, w Kasowniki Biletowe, przy czym koszty instalacji Kasownika Biletowego w pojazdach zgodnie z...2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego wykonawcy: Mennica Polska S.A. oraz ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Gdynia i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia...65 zł. 18. Odwołujący wskazuje, że wykalkulkawne przez CMC Ravenna koszty pośrednie i ogólne nie pokrywają niżej wymienionych kosztów: a) koszt ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...33-100 3 Tarnów, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 30 000 zł 00 gr (słownie: trzydzieści tysięcy ....o., ul. Boya-Żeleńskiego 5B, 33-100 Tarnów, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (KIO 886/18). 4...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... z siedzibą w Warszawie (KIO 983/18) kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...44-200 Rybnik i: 1.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem ... czterdzieści osiem złotych osiem groszy) stanowiącą koszty postępowanie odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Z. z siedzibą w Gliniankach i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... wystawia jedynie po 1 worku generuje zbędne koszty wykonawcy i przeczy zasadzie ograniczania powstawania odpadów....

 • KIO 856/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art... Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w terminie przewidzianym w...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... siedzibą w Zamościu kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... odwołanie nie podlegało uwzględnieniu (pkt 1.2 sentencji); kosztami postępowania odwoławczego obciążyła zgłaszającego przystąpienie po stronie zamawiającego - wykonawcę (...) Sp...zwróci Zamawiającemu wszystkie poniesione przezeń koszty w wysokości 12 500 zł...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij