• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... Komendy Głównej Policji kwotę 3 600 gr 00 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  .... z o.o. z siedzibą w Toruniu kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia ...od odwołującego na rzecz zamawiającego kosztów postępowania odwoławczego w postaci kosztów zastępstwa procesowego. 14...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... 16, 43-190 Mikołów i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero... standardu technicznego, także starannie przeanalizuje ewentualne koszty z tym związane, zwłaszcza pod kątem ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo w części, ponosi koszty postępowania odwoławczego. Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji. 12 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...2A, 02-678 Warszawa) kwotę 18600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...00-175 Warszawa i: 4.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ...że ceny oferty Softiq nie można uznać za realną, pokrywającą koszty realizacji zamówienia. Wskazuje, iż wydaje się, że oferta Odwołującego ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...sprawę wskazuje, że obowiązek przesłania zamawiającemu kopii przystąpienia do postępowania odwoławczego został uregulowany w art. 185 ust. 2 p...13 lit. a, że brak w formularzu cenowym pozycji koszty ogólne „zmusza” wykonawców do umieszczania tych kosztów w ...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzynaście złotych sześćdziesiąt cztery grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz koszty związane z dojazdem na rozprawę. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 39/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...186 ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp w okolicznościach, o których mowa w art. 186 ust. 2 ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. Tym samym Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy 2 tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez zamawiającego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika; 3. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...02-593 Warszawa i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście ... uwzględnieniu iż koniecznym byłoby dokonanie sprzątania obiektów Zamawiającego koszty w tym zakresie byłyby takie wysokie. W ocenie...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... 59, 00-120 Warszawa) kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... ust. 6. W niniejszej sprawie odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego ponosił przystępujący. Kosztami postępowania obciążono zatem przystępującego. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis uiszczony przez odwołującego w wysokości 15...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...lokalizacji, a tym samym nie ma możliwości określenia, jakie koszty są niezbędne do poniesienia w celu świadczenia usług; 6... 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp, uwzględniając koszty wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego w kwocie 3.600 zł, zgodnie z § 3...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... 02-823 Warszawa (sygn. akt KIO 5/19), stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika; B....sprawach KIO 5/19 i KIO 6/19, skutecznie przystąpili do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, stosownie do wymogów art. 185 ust...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... zł 86 gr (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz dojazdu na wyznaczoną rozprawę i wynagrodzenia pełnomocnika...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... Miejskiej Kraków solidarnie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... 80, 92-516 Łódź kwotę 11 100 zł 00 gr (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... publicznych – należało umorzyć. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ..., 03-734 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr 2 (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ...ograniczoną odpowiedzialnością kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... z siedzibą w Tucholi kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w kwocie 15 000 zł oraz wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600 zł...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...41, 41-200 Sosnowiec, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr KIO 30/19 2 (słownie: ...koszty wpisu od odwołania (7500 zł), koszty wynagrodzenia pełnomocnika (3600 zł), koszty dojazdu pełnomocnika (300 zł) oraz koszty...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Opieki Zdrowotnej w Gryficach kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zastępstwa procesowego. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... 186 ust. 6. W niniejszej sprawie odpowiedzialność za wynik postępowania odwoławczego ponosił zamawiający. Kosztami postępowania obciążono zatem zamawiającego. Na koszty postępowania odwoławczego składał się wpis od odwołania uiszczony przez odwołującego w...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... na rzecz Zamawiającego kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 41/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Zamawiającego i umorzyła postępowanie odwoławcze. Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie. Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij