• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia...o oddalenie odwołania w całości. W toku postępowania odwoławczego, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... lub przynajmniej zapłacić w ramach wynagrodzenia zryczałtowane koszty obejmujące ryzyko ich wystąpienia oparte na rachunku ...art. 192 ust. 2 ustawy Pzp. 38 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp,...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... z wykonawców w kwocie 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego orzeka: 1. Uwzględnia ...tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu oraz wynagrodzenia...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 148/150, 02-624 Warszawa 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...z decyzji takiego organu odwoławczego, w następujących przypadkach:...dokonane bez takiej publikacji rok przed wszczęciem postępowania, lecz mającej miejsce zgodnie z art. 5... Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... na rzecz Odwołującego się kwotę 18 600 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset sto złotych) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Sygn. akt KIO 1751/18 2 Stosownie do...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  .... akt KIO 1462/18) kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... Spółki akcyjnej kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... przed Izbą w dniu 6 września 2018 r., Izba zasądziła od Odwołującego na rzecz Zamawiającego uzasadnione koszty postępowania odwoławczego w łącznej wysokości 3826,01 zł, na podstawie złożonych przez Zamawiającego do akt sprawy rachunków potwierdzających...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... uczestników postępowania odwoławczego. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że ponieważ uwzględnienie zarzutu nr 7 odwołania nastąpiło przed otwarciem posiedzenia, z mocy art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy Pzp koszty te znoszą...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... sześćset złotych zero groszy), na rzecz INERGIS S.A. z siedzibą w Częstochowie – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uiszczonego wpisu od odwołania oraz uzasadnionych kosztów strony obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  .... D. z siedzibą w Lublinie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych...do celów służbowych rozliczając się tzw. kilometrówką (koszty zostały uwzględnione) a tym samym dostarczyć przedmiot ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... 66-400 Gorzów Wielkopolski kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześciuset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Skody 2922/1, 301-00 Pilzno, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia...Euichang-gu, 488 Changwodaero, 51407 Daewon-dong, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika....

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...Piękna 46, 00-672 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika 3 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ..., 01-258 Warszawa kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... maja 2018r. poz.972) zaliczając uiszczony wpis przez odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. w koszty postępowania odwoławczego i zasądzając od odwołującego na rzecz zamawiającego kwotę 3.771,00zl. tytułem wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego na podstawie...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... gospodarczą pod nazwą Sun-Med. D. S., S. N. s.c. z siedzibą w Łodzi, zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Izba ustaliła: I. W pakiecie nr 5 zamówienia Zamawiający przedmiotem zamówienia w punkcie 1 były...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... 22.274 zł tytułem uiszczonej opłaty od pozwu, koszty zastępstwa prawnego w kwocie 10.800 zł oraz sumę ... Generalnej R.P. kosztów zastępstwa procesowego pozwanego. Rozstrzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego zapadło na mocy art. 98 § 1 i 3 k.p...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... związanych z realizacją przedmiotu umowy. 14. Wszystkie koszty związane z ponowną dostawą i odbiorem przedmiotu umowy ... bezzasadny. Wobec powyższego orzeczono jak sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...tego etapu jest realna. Natomiast Odwołujący w toku postępowania odwoławczego nie wykazał, że za cenę zaoferowaną przez ... niż przez wykonawcę, co niewątpliwie przekłada się na niższe koszty realizacji tego etapu zamówienia. W związku z powyższym Izba uznała...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...zamawiającego na rzecz odwołującego się kwotę 18 600 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika; Stosownie do art. 198a i 198b ustawy...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wysokości 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą uzasadnione koszty postępowania odwoławczego poniesione przez powyższego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia...dowody z dokumentów złożone przez Strony i Uczestnika postępowania odwoławczego w toku rozprawy. Izba ustaliła, co ...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... tytułem wpisu od odwołania oraz zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwoty 18.600 zł stanowiącej koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. 4 W uzasadnieniu odwołania Odwołujący...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. 4 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., 36-020 Tyczyn, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych...załączone do wyjaśnień rażąco niskiej ceny, określają „koszty działalności operacyjnej”. Zgodnie zaś z wydanym na podstawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij