• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...uzasadnione są także z uwagi na czas i koszty prowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. Służąc racjonalnemu i... naruszenia art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  .... 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 tego regulaminu, ... kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską, a także przez Mory SA i Mory Team. Podpisy *      Język postępowania: francuski....

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego. Z kolei w świetle art. 192 ust. 10 ustawy Pzp, strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.) do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty stron w wysokości określonej na podstawie rachunków przedłożonych do akt sprawy. W przedmiotowej sprawie pełnomocnik...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... z siedzibą w Warszawie kwotę 18 600,00 zł (słownie: osiemnastu tysięcy sześciuset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Odwołującego z tytułu wpisu od odwołania i zastępstwa procesowego. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... ERBUD S.A. kwotę 13.600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... z o.o. wniósł pismo, w którym zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego. Wykonawca DGT w piśmie tym podniósł, że Odwołujący...SIWZ i jej załączników oraz zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...dla innych będzie oznaczać to wyłącznie dodatkowe koszty. 9 Izba nie uwzględniła argumentacji odwołującego ...1 Pzp orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Prawo ...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ...o.o. z siedzibą w Warszawie, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego w sprawach o sygn. akt KIO ...tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... 25A, 31-035 Kraków) kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... r., poz. 47) zaliczając na poczet niniejszego postępowania odwoławczego koszt wpisu od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania w...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... Świdwinie na rzecz wykonawcy Gorem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (sygn. akt KIO 219/18) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wpisu od odwołania; B. kwotę 13 600 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych zero groszy...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 18 923 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika, opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz dojazdu...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... siedzibą w Warszawie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika (sygn. akt KIO 207/18). 3 KIO 207/18...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... działa Gmina Sosnowiec z siedzibą w Sosnowcu kwotę 600,00 zł (słownie: sześciuset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez Zamawiającego z tytułu dojazdu na wyznaczone posiedzenie i rozprawę przed Izbą. Stosownie do art...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 02-305 Warszawa i zalicza: 1) w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy...rzecz Odwołującej żadnego dodatkowego wynagrodzenia, a ponoszą jedynie koszty samego lokowania na rzecz nadawców. Dowód: zeznania ...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Spórok kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...na uwadze powyższe wymagania, a także wszelkie dodatkowe koszty, które są niezbędne do zrealizowania zamówienia, stwierdzić .... Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 13 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...b) Ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku o którym mowa w art. 186 ust. 3 Ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy. Ponadto Izba na...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Prokuratury Krajowej kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...Budimex S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art...ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. 24 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...sześć złotych trzydzieści groszy) na rzecz CONTROL PROCESS S.A. z siedzibą w Krakowie stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika odwołującego oraz kosztów dojazdu na posiedzenie. Stosownie...

 • KIO 187/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 5, 02-798 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero...i ocena ich wpływu na zakres prac i na ich koszty wymaga czasu rzędu 11 tygodni. Rzetelne KIO 187/18 4 ...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...40-017 Katowice i: 3.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści ...tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych zero groszy) stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia...

 • KIO 208/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... umorzyć, na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, iż z mocy art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp koszty te znoszą się wzajemnie, jednocześnie nakazując dokonanie zwrotu Odwołującemu kwoty uiszczonej...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... kwotę 14 435 zł 00 gr (słownie: czternaście tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania (10 000 zł), wynagrodzenia pełnomocnika (3.600 zł – zgodnie ze...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... z o.o., ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art....1 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp ...

 • KIO 210/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2017 r., poz. 47) W przypadku umorzenia postępowania odwoławczego przez Izbę, jeżeli odwołujący cofnął odwołanie, Izba zasądza koszty, o których mowa w § 3 pkt 2, od odwołującego na rzecz zamawiającego lub wnoszącego...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...odpowiedzialnością w Krakowie kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 149/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... podstawie art. 192 ust. 1 zdanie drugie Ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1) Ustawy Pzp, który stanowi, iż koszty te znoszą się wzajemnie, wobec czego Izba nie uwzględniła wniosku Odwołującego o...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij