• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... 2, 31-463 Kraków kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...a co za tym idzie podziału tych kosztów. Koszty utrzymania istniejącego na rynku oprogramowania komercyjnego są rozłożone ... z takiego oprogramowania w przyszłości. 14 O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do jego wyniku, na podstawie art....

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...00-844 Warszawa, i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści ...o.o., ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (KIO 2014/17). 4 Stosownie...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...o.o., (...), i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy złotych... zamawiającego: P.P.L.K. S.A., (...) stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (KIO 1930/17), B. kwotę...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... z o.o. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych... przez cały okres trwania kontraktu, a jej koszty zostały uwzględnione w złożonej Zamawiającemu ofercie. Odwołujący ponadto...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...od zadań głównych, skłania do utwierdzenia się w przekonaniu, że koszty te były poniżej normy, a przy tym nie przedstawiono ich .... 138 § 1 tego regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 184 § 1 regulaminu, kosztami ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...groszy) od Zamawiającego na rzecz Odwołującego, stanowiącą uzasadnione koszty strony poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika...., 2 i 3 pkt 1 ustawy Pzp. 40 O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 Pzp...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  .... z o.o. kwotę 3 960 zł 30 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych trzydzieści groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu dojazdu i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... x 3 lata). Powyższe powoduje, że na same koszty pracy wymaganej ilości specjalistów w wymaganych specyfikacją minimalnych ilościach godzin... 1, 2 i 3 pkt 1 ustawy Pzp. O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...49,00 PLN FGPś (0,10) 2,00 PLN Wynagrodzenie + koszty pracodawcy: 2389,60 PLN Przy założonym koszcie pracodawcy w wysokości 2 ...lub odrzucenia oferty - a nie przedstawiane dopiero w toku postępowania odwoławczego. W innym wyroku z dnia z dnia 3 czerwca 2014...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Tomyślu kwotę 3 567 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... co do obu wniesionych odwołań. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołań miało miejsce przed otwarciem posiedzenia, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... 3 949 zł 53 gr (słownie: trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika oraz zwrot kosztów dojazdu. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... w Madrycie kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... KM Sp. z o.o. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych 00 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Auschwitz-Birkenau w O. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) 2 stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... w K., kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero 2 2 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika zamawiającego. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... C. z siedzibą w C. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Sądu Apelacyjnego w W. kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... 11, 31-115 Kraków kwotę 278 zł 00 gr (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z dojazdu odwołującego na posiedzenie i rozprawę. KIO 2043/17 2 Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...66-400 Gorzów Wielkopolski kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... zarzuty odwołania oddala 3. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000,00(dwadzieścia tysięcy) złotych uiszczoną ..., które podniesione zostały w niniejszym odwołaniu i wykazać, że koszty te są ujęte w cenie ofertowej i to na rynkowym ...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... także o zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania odwoławczego, w tym wpisu oraz innych kosztów, zgodnie z rachunkami... wynikającej z rachunku bankowego pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za ...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...wykonania pętli 2h oraz dodając do tego niezbędne koszty: farby bądź innego materiału do wyznaczenia obrysu ... Izba orzekła, jak w pkt 1 sentencji wyroku. O kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji wyroku) orzeczono stosownie do jego wyniku, na...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zamawiającego w maksymalnie dopuszczonej wysokości 3.600 zł. Łączna wysokość kosztów postępowania odwoławczego wyniosła 22.350 zł. Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 18.750 zł, tymczasem odpowiadał za nie jedynie do...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... rzecz B. S.A., (…) kwotę 23 600,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych 00/100) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu zwrotu kosztów wpisu oraz tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. 3 Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Kolejowe S.A., (…) kwotę 3600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu uzasadnionych kosztów strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...nazwą Formularz Oferty, powinny zostać zawarte koszty: Serwera, Przełącznika sieciowego, Oprogramowania.” ...Odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia swoich twierdzeń. Przystępujący do postępowania odwoławczego – po stronie zamawiającego, wykonawca P. D....

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, wydała postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego. Na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 2 b) ustawy Pzp koszty postępowania odwoławczego znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i uzasadnionych kosztów postępowania odwoławczego obejmujących wynagrodzenie pełnomocnika Odwołującego. Stosownie do art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij