• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... 44-121 Gliwice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy...Odwołującego, stwierdzenia, że „minimalizuje ona koszty związane z dojazdem”, „obniża koszty paliwa oraz czas pracy pracowników” są...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... Asseco Poland S.A. w Rzeszowie kwotę 15.000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. 4 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... 39A (31-864 Kraków) (sygn. akt KIO 1948/18). 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Wykonawców Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (sygn.... oszacuje w sposób indywidualny ryzyko jak i koszty tej Usługi. Każdy wykonawca, który będzie ...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) na rzecz PORR S.A. ul. Hołubcowa 123; 02-854 Warszawa stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198 a i 198 b ustawy z dnia 29 stycznia...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...,68 gr (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) – stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu kosztów strony w postaci wynagrodzenia pełnomocnika oraz tłumaczenia dokumentów. Stosownie do...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...siedzibą w Warszawie i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy ...obrazuje tabela zawarta w treści odwołania. Sumując wszystkie koszty z przedstawionych dokumentów otrzymamy 5 kwotę 129.051,...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...02-862 Warszawa, i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy... mieszka na stałe w Warszawie, co ma znaczny wpływ na koszty i możliwość wykonania usługi. Odwołujący przypuszcza, iż jeden z nich...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...siedzibą w Warszawie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych,... do kosztów postępowania wpis wniesiony przez Odwołującego w kwocie 15.000,00 zł. oraz koszty wynagrodzenia pełnomocnika ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z uwagi na treść § 3 pkt 2 Rozporządzenia, w myśl którego do kosztów postępowania odwoławczego zalicza się uzasadnione koszty stron postępowania odwoławczego. Odroczenie posiedzenia w dniu 11 października 2018 r. niewątpliwie nastąpiło z przyczyn leżących...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... koszt wpisu od odwołania uiszczony przez Odwołującego oraz zasądzając od Zamawiającego na rzecz Odwołującego koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika na podstawie faktury Vat złożonej...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia, stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art....prawa do podjęcia skutecznej obrony oferty przez Odwołującego w toku postępowania odwoławczego. W oparciu o art. 192 ust. 2 Pzp...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... zamawiającego na rzecz odwołującego zwrotu kosztów postępowania odwoławczego. Odwołujący wskazał, iż posiada interes ... 20 szt. autobusów EV i VAT), która musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w pkt 12.1 s...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... w Radomiu przy udziale wykonawców zgłaszający przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego: 1) Decsoft S.A....w ofertach wszystkich wykonawców, którzy stosunkowo niżej wycenili koszty wdrożenia w prawie opcji. Dotyczy to również oferty...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... na rzecz Odwołującego kwotę 18 600 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... wycenę i czas pracy (a to przekłada się na koszty), gdyż model sieci wskazuje jak działa sieć w konkretnym ...7 SIWZ. Dnia 11 października 2018 roku do postępowania odwoławczego zgłosił przystąpienie po stronie Zamawiającego wykonawca Institut für ...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...siedzibą w Krakowie i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 40 000 zł 00 gr (słownie: czterdzieści tysięcy ... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie stanowiącą koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika (KIO 2029/18), b. kwotę...

 • KIO 2042/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych jako wynagrodzenie pełnomocnika. Stosownie do art....od odwołania oraz zasądziła na rzecz zamawiającego koszty wynagrodzenia pełnomocnika, w kwocie wynikającej z ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Żelazna 7; 26-600 Radom kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych, zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu i wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do ... odwołania. Mając na uwadze specyfikę postępowania odwoławczego dotyczącego treści SIWZ, należy zauważyć,...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... kwotę 18 900 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania, wynagrodzenia pełnomocnika oraz dojazdu na posiedzenie. Stosownie do...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... z siedzibą w Gliwicach kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy), stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...26-900 Kozienice, i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy ...nie wskazał, w jaki sposób i w jakiej wysokości obniży to koszty wykonania zamówienia. Nie wyjaśnił także, w jaki sposób i w ...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... kwotę 831 zł 30 gr (słownie: osiemset trzydzieści jeden złotych trzydzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego poniesionych jako koszty dojazdu na rozprawę oraz opłata skarbowa od pełnomocnictw. Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 90 ust. 3 ustawy Pzp. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółkę z...znacznie podnosi wydajność pracy i obniża jej koszty. Własna wytwórnia Mas Bitumicznych zlokalizowana w Kraśniku...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Krakowie kwotę 23 600 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione przez odwołującego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 198a i...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Targowa 74, 03-734 Warszawa kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy) stanowiącą koszty poniesione z tytułu wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i... stanowiska i oświadczenia Stron i uczestnika postępowania odwoławczego złożone ustnie do protokołu. Izba dopuściła...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych i 00/100 groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika. 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

 • KIO 2011/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 5 Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła okoliczność, iż koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij