• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...ich niekompletności. Ponadto jak można dostrzec, przekazany wykonawcy AVR SA kosztorys szacunkowy GDDKIA został „przerwany" w poz. 1.2 po ...przez odwołującego, sposób ich przypisania do pozycji kosztorysowych i podmioty z odwołującym współpracujące (są ...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... specjalne, zwiększać zapotrzebowania na nie, w sytuacji, gdy wskazana oferentom ilość, którą winni brać pod uwagę w kosztorysie ofertowym, znacznie odbiegała od faktycznego zapotrzebowania mieszkańców Gminy. Jak wynika bowiem z zeznań pozwanego W. S. (1...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...oferty będziemy mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji kosztorysowych, ponieważ nie ujął w swojej ofercie wszystkich pozycji kosztorysowych (wyrok KIO z 27.11.2017 r., sygn. akt: KIO 2383/17). Odwołujący podkreślił...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... prac projektowych, w których konkretne ilości jednostek nakładu pracy projektanta (zespołu projektowego) przy pracach projektowych i kosztorysowych zostały przypisane do konkretnych budowli (np. do zaprojektowania falochronu potrzebnych jest 600 j.n.p; w...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...C-147/06, z dnia 29.03.2012 r. C-599/10). Odwołujący zauważa, że Zamawiający nie przewidział wieloskładnikowego, kosztorysowego rozliczenia przedmiotu zamówienia i postępowania. Informuje, że w postępowaniu należało wskazać jedną opłatę transakcyjną, którą...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ..., wezwaniem z 14.06.2018 r. w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, wyjaśnieniami wraz z 42 załącznikami /w tym kosztorys ofertowy/ (całość została odtajniona przez Zamawiającego), jak i wyborze oferty najkorzystniejszej z 20.07.2018 r. Izba zaliczyła w poczet...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ...w jego ocenie jest znacznie zawyżona. Rzeczywisty koszt malowania jest o wiele niższy i został prawidłowo ujęty w kosztorysie. W konsekwencji Przystępujący stwierdził, że przedstawiona przez niego cena była ceną realistyczną, adekwatną do zakresu i kosztów...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...tych podmiotów lub oferowanych przez nich świadczeń. Zastrzeżenie zestawień kosztowych ze względu na wskazanie metod kosztorysowania i konstruowania oferty również nie zasługuje na uwzględnienie. Wykonawca nie wskazał konkretnie jakie unikalne, zasługujące...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... w wysokości tej stawki uwzględnione. Na marginesie dodać należy, że stawka 16,50 zł netto nie pada ani razu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy SK. Za niedopuszczalne uznać należy dodawanie do stawki roboczogodziny 10,00 zł wartości 6,50 zł i twierdzenie...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...w-wa wiążąca" na „mieszanka mineralno- bitumiczna w-wa wiążąca i ścieralna") nie wpływa w żaden sposób na treść (opis i wyliczenia) kosztorysu ofertowego i ostatecznej ceny zawartej w ofercie. Wynika to z tego, że stawka określona w pkt 2.12 „Wykazu stawek...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... i kwalifikacje zawodowe w postaci wykonania w ostatnich 3 latach przed upływem składania wniosków o dopuszczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m3” oraz udostępni określone osoby zdolne do realizacji...

 • KIO 1471/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... do protokołu Postępowania. Przy analizie cen ofertowych brano pod uwagę również istotne części składowe tych cen zawarte w kosztorysie ofertowym. W wyniku tej analizy ustalono, że zachodzi konieczność uruchomienia procedury, o której mowa w art. 90 ust...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...1440/18 na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenie wyjaśnień dotyczących sposobu i wysokości wyceny w ramach Kosztorysu projektu kosztów wykonania elementów studium wykonalności w wysokości 549 072,00 zł brutto, ujętych w Formularzu cenowym. Co do...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... 2 ustawy Pzp. Zamawiający wymagał, aby oferta zawierała: Wypełniony formularz ogólny (załącznik nr 1) +przedmiar robót (kosztorys ofertowy – przedmiar robót) +wypełniony załącznik nr 12 Parametry techniczne, Oświadczenia wymienione w punkcie 1 – 4 Część...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących obiektu liniowego w rozliczeniu kosztorysowym dostępnym na stronie internetowej UZP wskazano, że następujące oświadczenie – poparte zobowiązaniem podmiotu trzeciego – powinno...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...1 etatu przekraczające 1 tys. złotych. Wynika z tego, że kalkulując ofertę, konsorcjum zachowało daleko idącą ostrożność kosztorysową. Odwołujący podkreślił, że wycena oferty jest zawsze kwestią indywidualną, a ostateczna cena oferty jest wypadkową zarówno...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... ono znaczący wpływ, na jakość wykonania zamówienia. Dotyczy to również zamówienia, w którym przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jak wskazuje KIO w wyroku z 2 lutego 2017 (KIO 140/17) zastosowanie tego kryterium, służy ocenie...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...jak również „Koncepcji Przedsięwzięcia z uwzględnieniem budowy i wykorzystania infrastruktury „własnej””, a także kosztorysu inwestorskiego dla proponowanych elementów przedsięwzięcia. Odwołujący stwierdza, że przygotowanie tego rodzaju dokumentacji wymaga...

 • KIO 1378/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... transportu), studium geologiczno-inżynierskie, opinię geotechniczną oraz studium hydrogeologiczne, plan realizacji zadań oraz kosztorys, analizę środowiskową, analizę instytucjonalną, analizę ekonomiczną, analizę finansową, analizę wrażliwości (wskaźniki...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ... przez Generalnego Wykonawcę w okresie 22 czerwca 2017 – 22 grudnia 2017r. Natomiast można ustalić, że wartość robót według kosztorysu ofertowego wynosiła 32 071 601,41 zł. netto, a wartość kwalifikowalnych wydatków od początku budowy do 6 czerwca 2017r...

 • KIO 1345/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... dodatkowych kosztów realizacji usługi. Jednocześnie, co istotne, Odwołujący - w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, przedstawił kosztorys odnoszący się do części składowych mających wpływ na wysokość skalkulowanej ceny (koszty pracownicze, koszty paliwa...

 • KIO 1340/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... Sposób złożenia wyjaśnień, w tym dobór dowodów należał już tylko do Wykonawcy. Odwołujący przedkładając Zamawiającemu wyjaśnienia wraz kosztorysem, musiał się jednak liczyć z tym, że będzie on stanowił dla Zamawiającego 10 wykładnię treści złożonej oferty...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...PBDiM 1 km poszczególnych dróg, określonych w poz. 1-3, w stosunku do kosztu utrzymania 1 km tych dróg wynikającego z kosztorysu Odwołującego. Odwołujący Dróg-Pol wskazał, że poz. 1 koszt utrzymania 1 km drogi przez Odwołującego Dróg-Pol jest co prawda o 1...

 • KIO 1299/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... solarnych w zadeklarowanym okresie rękojmi”. Z § 8 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ wynika, że wynagrodzenie jest kosztorysowe, a faktury winny zawierać stawkę podatku VAT właściwą na moment ich wystawienia, nadto, że dopuszcza się składanie...

 • KIO 1313/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ...Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny również co do poszczególnych pozycji kosztorysowych”. W konsekwencji, podstawą do badania rażąco niskiej ceny jest cena całkowita wynikająca z zsumowania wszystkich pozycji...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... co pozbawi go klienta i możliwości uzyskania zlecenia. Ponadto poznanie wartości wykonanej usługi umożliwi ustalenie zasad kosztorysowania konsorcjum Rail Service poza rynkiem zamówień publicznych, jak również pozwoli na ustalenie, w jakich postępowaniach...

 • KIO 1294/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... 3.4.5 załącznika nr 2 do Wzoru umowy poprzez usunięcie z postanowienia słowa „nieodpłatnie" i wprowadzenie do kosztorysów stanowiących załączniki do SIWZ dodatkowe] pozycji rozliczeniowej, tj. ceny za usunięcie jednej skrzyni na polecenie Zamawiającego...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... stawki kosztów pośrednich w wysokości 10% oraz zysku w wysokości 5% wynika, że wartość 1 rgb z narzutami określonymi w kosztorysie ofertowym wynosi: 15,02 zł, zatem ww. stawki są niższe od stawki robocizny jaką ww. mógł przyjąć do wyliczeń biorąc...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ..., organizacyjnej, handlowej, jak też żadnej innej, stanowią jedynie dane o charakterze historycznym wskazujące na ceny kosztorysowe, jakie zostały zaoferowane w przeszłości do danego zakresu prac, danych materiałów oraz poziomu wyceny robocizny. Nie...

 • KIO 1230/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... jak również kwoty bez podziału na poszczególne elementy, nie może być zakwalifikowane jako dokument kalkulacji inaczej kosztorysu. Bowiem cechą kosztorysu jest wyliczenie poszczególnych pozycji od szczegółu do ogółu. Ponadto w żadnym elemencie tego pisma...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij