• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  .... Wartość zamówienia została ustalona w dniu 4 kwietnia 2012 r. na kwotę netto 7.244.202,96 zł na podstawie kosztorysów inwestorskich. Termin składania ofert upłynął w dniu 26 kwietnia 2012 r. Przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ....2, 10.2.1, 10.2.2, 10.2.3 SIWZ. Odwołujący zaznaczył, że wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą (kosztorysy ofertowe, JEDZ etc.) zostały opatrzone podpisem kwalifikowanym z algorytmem skrótu SHA- 256. Niezrozumiałym jest dla Odwołującego przyjęcie, że...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... możliwości realizacji tych czynności,  1.7.3 - wymagań dla centrów monitoringu w zakresie powoływania się na nie istniejące kosztorysy inwestorskie, 20  1.1.2 (po punkcie 1.7.6 następuje zmiana schematu numeracji, która ponownie rozpoczyna się od...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... iż forma rozliczenia wynagrodzenia w postępowaniu, którego treść dokumentacji została zaskarżona, jest wynagrodzeniem kosztorysowym, zatem wszystkie twierdzenia dotyczące rozliczenia ryczałtowego pozostały niepotwierdzone w dokumentacji postępowania i nie...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... dla ewentualnego transportu fortepianów na wyższe piętra) lub też rezygnacji z części z nich w zależności od kosztorysu i szczegółowych wymagań Zamawiającego. 21. Brak czytelnego podziału przestrzeni w budynku użytkowanym przez dwa podmioty: Filharmonię...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...00. Powód nie przedłożył wymaganych dokumentów, gdyż uważał, że złożona przez niego oferta winna zostać odrzucona z uwagi na brak kosztorysu ofertowego. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu na...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... została sporządzona na potrzeby niniejszego postępowania (jako obliczenie ceny w postępowaniu). Podkreślił, że kalkulacja w postaci kosztorysu jest to przedstawienie kalkulacji ceny, która jest w postępowaniu jawna i jako taka nie może stanowić tajemnicy...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... obniżenia ceny oferty na zadania 4,5 i 6. 6 Również pozostałe składowe ceny ofertowej, opisane w kosztorysach szczegółowych, budzą poważne wątpliwości co do ich rzetelnej kalkulacji odzwierciedlającej realizację zamówienia publicznego zgodnie ze siwz i...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...objęte tajemnicą przedsiębiorstwa jest cennik, który zawiera koszty wynagrodzenia osób, które miałyby wykonywać usługę. Cennik i kosztorys sam w sobie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa, bowiem już wcześniej wykonawca udostępniał takie informacje, a to...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., działu VII — 109, działu X — 99, działu XI 190, zaś ogółem prace godzinowe wynoszą 5.745. [Dowód Nr 4: kosztorysy ofertowe dla pakietu nr I - w aktach sprawy Zamawiającego.] Uzasadniając swoje stanowisko Odwołujący powołał się na orzecznictwo Trybunału...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... wyszczególnione w Katalogu Operacji Remontowych oraz prace rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego. Zgodnie z pkt 13.1. i 13.2...roboczogodziny z Załącznika nr 2.6 dla prac rozliczanych na podstawie kosztorysu, Cn - czas pracy na II i III zmianie w...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... EC Gdańsk, czas realizacji usługi wynosi nie mniej niż dwie godziny. W tym kontekście zakwestionował następujące pozycje z kosztorysu przystępującego opiewające na czasochłonne czynności (Załącznik nr 4 do oferty, tabela nr 4, numeracja zgodna z kolejnymi...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... nr 27 do protokołu postepowania). Zamawiający podał m.in., iż możliwość poprawienia ilości w Przedmiarach Robót, czy też w kosztorysach ofertowych na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp została potwierdzone w licznym orzecznictwie Krajowej lzby Odwoławczej...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wielobranżowej dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pt: Budowa budynku Sądu Rejonowego w...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... przedmiotu zamówienia, skoro nie wyjaśniono i nie udowodniono, że faktycznie tak jest. Wykonawca przedstawił tabelę zatytułowaną „Kosztorys”, która jest jedynie rozbiciem ceny ofertowej na siedem elementów, a poziom ogólności tego rozbicia nie pozwala na...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...: 1 269 005,97 zł. Kwoty te wynikały z kosztorysów inwestorskich przygotowanych przez pracowników zamawiającego (dowód: załącznik nr 1 ...8 października 2018 r. Załącznikiem do wniosku jest kosztorys inwestorski dla poszczególnych części (gdzie brak jest kwot...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... cen jednostkowych, jako elementów, które będą służyć do ustalenia ostatecznej ceny. Zamawiający powinien zbadać ceny kosztorysowe wyraźnie niższe od cen rynkowych, aby wyeliminować możliwość zaoferowania cen nierealnych, które mogą wpływać negatywnie na...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... - spółki Tauron. Ta okoliczność opóźniała prace projektowe zarówno w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego, jak i kosztorysów inwestorskich, itp. Na uwadze trzeba mieć, że odpowiedzialnym za wykonanie zakresu projektu obejmującego sieć Tauron była...

 • KIO 2654/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... nie stanowił kryterium oceny ofert: cena, jako całość, stanowiła 60% kryterium oceny - nie zaś wartość pozycji kosztorysu 4 w zakresie wyceny prac projektowych. Dalej Odwołujący wskazał, że niezbędnym dla odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... 6 i 7 tabeli rozwiązań zamiennych V.E. w zakresie instalacji sanitarnych nie są adekwatne do kwot wynikających z kosztorysów ofertowych. Powyższe okoliczności potwierdzają naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. c) Brak podstaw KNR Odwołujący podniósł...

 • KIO 2553/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... z dokumentacją przedłożoną do oferty. W formularzu ofertowym wpisano kwotę 1 094.957,15 złotych. Podczas, gdy kwota wynikająca z kosztorysu ofertowego wynosiła 1 049 957,16 złotych. O ile można sobie wyobrazić, iż przy cyfrach 9 i 4 wykonawca popełnił...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... robót, ilość zaoferowanych urządzeń w tej pozycji powinna wynosić 11 kompletów. Odwołujący przyznał, że jego oferta w kosztorysie w pozycji 48d.3 jest niezgodna z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ. Zdaniem Odwołującego, Zamawiający powinien...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  .... Dodatkowo zwrócić uwagę należy na fakt, że usługi rozliczane kosztorysowo mogą być 36 wykonywane w okresie 36 miesięcy od daty ... pkt 3 powyżej nie ma możliwości wykonania usługi rozliczanej kosztorysowo za kwotę 28,00 zł netto bez ponoszenia straty...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...49 d.1.1.12 (izolacja akustyczna z maty elastomerowej) – w kosztorysie branży budowlanej, w całym dziale 1.5 (poz. od 20 do ... gwarancji pozostaje 70140,23 zł netto (poz. 21- 35), c) kosztorys branży elektrycznej - dział 1.7 poz. 54-57 - cena zaniżona w...

 • I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ..., o czym zeznawali wprost świadkowie powołani w sprawie przez stronę powodową oraz co wynika z dokumentacji załączonej do pozwu - kosztorysów budowlanych dla obu inwestycji, co oznacza tym samym, że różny status prawny obu dróg nie ma w niniejszej sprawie...

 • KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... ok. 39%. Zamawiający w rozdziale 7 pkt 2 siwz wskazał, że obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe. W rozdziale 17 pkt 3 i 4 siwz zamawiający podał opis sposobu obliczenia przez wykonawców ceny, wskazując między...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., polegających np. na błędnym przemnożeniu określonych ilości przez cenę jednostkową lub błędnym zsumowaniu poszczególnych pozycji w kosztorysie. W niniejszej sprawie taka sytuacja nie występuje, ponieważ błędy ani nie są oczywiste do poprawienia, ani...

 • KIO 2459/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... zł. Ponadto Zamawiający poinformował, że na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprawia w ofercie poz. 28 kosztorysu ofertowego poprzez zmianę stawki roboczogodziny, zgodnie ze stawką wskazaną formularzu ofertowym, tj. ze stawki 11,50 zł/r- g na 11...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ..., że z uwagi na fakt, iż wykonawcy ubiegający się od udzielenie przedmiotowego zamówienia nie byli zobowiązani do składania kosztorysów, z których wynikałyby poszczególne elementy składające się na przedmiotowe zadanie wraz z ceną za nie, nie jest w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij