• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...że na etapie składania ofert zamawiający nie wymagał przedstawienia kosztorysów, a co za tym idzie nie określił żadnych ...- 53+460, 54+240 — 54+400 oraz kwotę jaką przewidziano w Kosztorysie 74 Inwestorskim tytułem wskazanych prac tj. ok. 44,064 mln PLN (...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... dowodu z przesłuchania Prezesa komplementariusza Spółki A.S. oraz dowodu z opinii biegłych – projektanta i kosztorysanta na fakt czasochłonności wymaganej do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niemożności wykonania przedmiotu zamówienia w...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... będziemy mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji kosztorysowych, ponieważ nie ujął w swojej ofercie wszystkich pozycji kosztorysowych - czyli tak jak w rozpoznawanym przypadku”. Podobnie jak w przypadku KAWA.SKA...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... z tym zgodzić bowiem przecież cena ofertowa w niniejszym postępowaniu ma być wyliczona na podstawie przedmiarów, wynagrodzenie ma być kosztorysowe, a samo ujęcie ich w formularzu cenowym nie powoduje tego, iż mamy do czynienia z ceną ryczałtową. To jest...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...tego przepisu do PZP było umożliwienie zamawiającym poprawiania błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysów ofertowych, a w konsekwencji wybór oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Pakietu powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 13.3. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca. 13.4...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... za tę umowę można zaliczyć do potwierdzenia spełniania warunku, na co pozwoliłby przedłożenie specyfikacji urządzeń i komponentów z kosztorysem”. 2. Zmawiający w Wymaganiach Taktyczno –Technicznych (dalej WTT ) zał. 5a do siwz Lp. 11 „Parametry Techniczne...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z wartości tej pozycji materiałowej (wyliczonej w ofercie Przystępującego na kwotę 678,18 złotych zgodnie z poz. 4.39 kosztorysu złożonego jako dowód k. 193) jest ona znikoma w stosunku do wartości całego zamówienia ujętej w ofercie Przystępującego (cena...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nr 9 „pozostałe". Dlatego też w pełni oczywistym jest, iż przypisywanie formularzowi stanowiącemu załącznik nr 4 do SIWZ waloru kosztorysu byłoby nie do przyjęcia. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... Koszt wskazanych usług Sygn. akt: KIO 679/18 12 zgodnie z ofertą wynosi 9,00 zł/m2 przy wartości wskazanej w kosztorysie na poziomie 28,53 zł/m2. Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający nie żądał od Odwołującego wyjaśnień kwestii wyceny robót drobnych i...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... (dalej: „PFU"). Numer Oferty Wartość oferty brutto (PLN) Różnica pomiędzy złożoną ofertą a wartością kosztorysu inwestorskiego (PLN brutto) Różnica oferty w stosunku do kosztorysu inwestorskiego w (%) 1. 366 490 800,00 86 169 662,29 130,74 2. 304...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... błędnie i wartość nie jest iloczynem jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych. Zamawiający żądał podania w ofercie stawek do kosztorysowana, gdyż stosownie do par. 20 ust. 19 Załącznika nr 14 do SIWZ - Istotnych postanowień umowy - stawki do...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...Kielcach prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. Nr...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... Cena ma charakter ryczałtowy, nie ulega rozbiciu na poszczególne elementy. Wykonawca nie był również zobowiązany do przedstawienia żadnego kosztorysu pomocniczego. W tych okolicznościach „treścią oferty" w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp były...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...od towarów i usług, co wynikało z zapisów punktu XV SIWZ. Dostrzeżenia jednak wymaga, 9 że Wykonawca Komins zastosował w kosztorysie ofertowym nr 8 prawidłową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, która to wysokość stawki nie była kwestionowana...

 • KIO 563/18, KIO 573/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... o masie mniejszej od 20 kg, która nie precyzuje czy taki koszt należy uwzględnić w cenie ryczałtowej lub też cenie kosztorysowej, co uniemożliwia prawidłowe sporządzenie oferty i kalkulacje ceny, przez co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... kosztów 5 nowych punktów świetlnych (słupy, linie kablowe, oprawy, zasilanie itp.), różnice w cenach jednostkowych tych samych pozycji w kosztorysach w wersji z dnia 4.01.2018r i 20.02.2018r. Mając na uwadze powyższe ustalenia, Izba zważyła co następuje...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... odbiegają od stawek określonych przez oferenta w załączniku nr 2.4.2.13a i b (Wykaz stawek godzinowych). Zastosowanie w kosztorysie szczegółowym stawek godzinowych zgodnych z załącznikiem nr 2.4.2.13 a i b (Wykaz stawek godzinowych) daje ceny jednostkowe...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... ostateczny” – 2 szt., - „Protokół końcowy odbioru prac budowlanych” – 5 szt., - „Protokół końcowy odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej” – 5 szt., - „Końcowy protokół zdawczo-odbiorczy” – 1 szt., - „Protokół zdawczo-odbiorczy” – 5 szt. - „Protokół...

 • KIO 515/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... mowa w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący podkreślił, że obowiązków tych nie modyfikuje również sposób wynagrodzenia (kosztorys, ryczałt bądź ich wariacje). Nie sposób zgodzić się bowiem, iż w przypadku wynagrodzenia ryczałtowego (a więc co do zasady...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... wszystkie wskazane powyżej pozycje mają wpływ na końcową cenę oferty i nawet jeśli W SWIZ nie było wymogu przedłożenia pełnego kosztorysu, a cena ofertowa ma charakter ryczałtowy — to by mówić o rzetelnym skalkulowaniu oferty muszą one być przez Wykonawcę...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... ręcznego 43 zamiatania tego zakresu obszarowego, co jest konieczne ze względu na treść art. 29 ust. 1 ustawy Pzp. W kosztorysie ofertowym (str. 7 i str. 9) podany został tylko łączny zakres rzeczowy zamiatania i odśnieżania alejek, ścieżek parkowych oraz...

 • KIO 432/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...) (LEX nr 1315336), KIO stwierdziła m.in., że: „Przenoszenie wartości, które winny być przypisane konkretnej pozycji kosztorysowej do innej pozycji może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności wskazany w klauzuli generalnej zawartej w art. 3...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... 26.000.000,00 zł brutto. W przypadku Rejonu Tarnów wartość 35 kosztorysowa wynosi 215.250.000,00 zł., co stanowi 110%, czyli 10 %... o gr warstwy do 10 cm Cena Konsorcjum M: 5,5 zł/m2, kosztorys inwestorski : 15,5 zł/m2 W SST D-M-00.00.00 „Wymagania Ogólne” ...

 • KIO 446/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... które nie zostało dopuszczone zapisami SST. Na podstawie oferty Konsorcjum Izba ustaliła, iż opis spornych pozycji kosztorysowych wskazuje na zakres robót opisany specyfikacją drogową dla nawierzchni SMA, a pomiędzy ofertami wystąpiła różnica w kalkulacji...

 • KIO 435/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... w postępowaniu na zadanie nr , w znaczącej mierze - o 24,07 %, odbiega od wyceny zamawiającego, czyli zupełnie odmiennie została skosztorysowana niż w przedmiocie niniejszego zadania - zadania nr 1, gdzie odbiega od tej ceny o 7,26 %.” W dalszej części...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... ulec odrzuceniu przez zamawiającego (vide: wyrok KIO z dnia 21 sierpnia 2013 r. KIO 1902/13: „Podanie w jednej pozycji kosztorysu wartości 0 zł nie wywołuje skutku w postaci niezgodności treści oferty z treścią siwz, szczególnie w sytuacji gdy zamawiający...

 • KIO 429/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... w dniu 16 sierpnia 2017 r.) Odwołujący złożył do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie rozbieżności przedmiaru oraz kosztorysu w zakresie umocnienia dna rowu płytami prefabrykowanymi. Stwierdzenie ww. rozbieżności i zgłoszenie ich Inwestorowi w ostatnim...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  .... Po drugie, należy podkreślić w ocenie Izby, że wskazane przez Zamawiającego wynagrodzenie nie jest to wynagrodzeniem kosztorysowym, do którego tak chętnie odnosi się Odwołujący w swoim stanowisku. Po trzecie, wykonawca ustalając zryczałtowane miesięczne...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... ofertowy należało sporządzić w oparciu o dostarczone przedmiary robót (pkt. 13.3 SIWZ). Ceny jednostkowe dla danej pozycji kosztorysowej musiały zawierać natomiast wszelkie elementy cenotwórcze składające się na wykonanie tych pozycji: Pkt 13.4 SIWZ - W...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij