• KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... za przyjęcie odpadów przez RIPOK na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe i wartości (netto, brutto) przed i po zmianie. 1. W odniesieniu do...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... na poszczególne asortymenty robót”. Pytanie nr 1192: „Dot. Obiekty inżynieryjne: Przejście pod torami w km 177,386. Kosztorys ofertowy Poz. 8.4.01. Rozbiórka kładki stalowej; ryczałt; 1; Prosimy o rozbicie pozycji przedmiarowej na poszczególne asortymenty...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  .... U. 2004, nr 130, poz. 1389) (dalej: Rozporządzenie w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskie obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... pracy obligatoryjnie ponoszonych przez pracodawcę. Po ich uwzględnieniu stawka roboczogodziny powinna wynosić 15,10 zł/h (przyjęta w kosztorysie 15,50 zł/h). Taka stawka została uwzględniona w wycenie do wyliczenia ceny w/w przetargu. Prowadzenie robót...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...bo ponad 60-dniowy czas na zapoznanie się przez wykonawców z przedmiotem zamówienia, w szczególności z dokumentacją projektowo – kosztorysową (czas od dnia 3 lipca 201r tj. od dnia opublikowania na stronie internetowej Zamawiającego ogłoszenia o zamówieniu...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... poziomu cen soli drogowej wiodących dostawców na podstawie najnowszych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, dwóch kosztorysów ofertowych dla zamówienia pn. „Dostawa soli drogowej, chlorku wapnia do magazynów znajdujących przy autostradzie A1...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... , oraz o przekazanie dokumentacji dotyczącej tej inwestycji w zakresie sposobu i uzasadnienia wydatkowania wraz ze szczegółowym kosztorysem poniesionych wydatków, a także dokumentacji pokontrolnej . ( dowód : pismo z 9.04.18r.). Gmina P. odpowiedziała na...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... jest obszarem usług „miękkich” i nie ma możliwości sformułowania żądania wyjaśnień np. przez wskazanie pozycji kosztorysowych, które mogły być uznane za wycenione zbyt nisko. Zamawiający dysponuje bowiem informacją o koszcie całościowym wykonania...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... roku (rozumianego jako kolejnych 12 miesięcy) był nieproporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia określonego w kosztorysie ofertowym ". Na marginesie jedynie, Odwołujący pragnie wskazać, iż powyższy warunek stawiany przez Zamawiającego w zakresie...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... 2018 r., złożył wyjaśnienia, w których wskazał, iż „(…) cena ofertowa została wyliczona w oparciu o wzór kosztorysu udostępnionego przez zamawiającego oraz dostępną dokumentację techniczną. W naszej ocenie dołożyliśmy wszelkich starań, aby złożyć ofertę...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...pana J. W.), jak i sprzęt (wyciąg ze środków trwałych, dowody rejestracyjne samochodów, zdjęcia). Przystępujący złożył również kosztorys w zakresie odwodnienia, które wykonywał wbrew twierdzeniom Odwołującego oraz szczegółowe rozliczenie prac z wyłączeniem...

 • KIO 1968/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... „X” dla każdej pozycji (od 1 do 64) odpowiednio: czy dane wymaganie uwzględniono w ofercie czy nie. Z kolei w Kosztorysie ofertowym według załącznika nr 7 wykonawca miał podać w kolumnie 3 - stosownie do opisanego przez Zamawiającego w kolumnie 2...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...nr (...)i (...) w torze nr(...). Całkowity skorygowany koszt robót dodatkowych wynikający z wniosku nr(...) wyniósł 436.311,71 zł. Kosztorys dodatkowych prac torowych w stacji L. i K. został opracowany w oparciu o Katalog Norm Rzeczowych oraz ceny zgodne z...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... zadania, tak że odpowiednio Konsorcjum Ochrona 24 oraz Konsorcjum MAXUS nie objęło w ogóle w kosztorysie pewnych obligatoryjnych elementów kosztotwórczych wykazanych powyżej. Odwołujący wskazywał, że Konsorcjum Ochrona24 oraz Konsorcjum MAXUS, oferując...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... zł). Odwołujący odnosząc powyższe na stawkę robocizny ujętej jako 1 rbg wskazywał na sposób wyliczenia tej stawki w kosztorysach ofertowych. Argumentował, że pomocne będą w tym zakresie warunków kontraktowych FIDIC dla realizacji inwestycji budowlanej. W...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... Izby zbyt daleko posuniętym żądaniem byłoby wprowadzenie elementów waloryzacji wynagrodzenia tak jak to może mieć miejsce w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego powołując się na treść art.628 i 632 k.c.. 25 W związku ze stwierdzonym naruszeniem art.29...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ... za IV kwartał 2014 r. I. określono na kwotę 491.644,38 zł, wskazaną także jako łączna wartość wynikająca z kosztorysu. Zestawienie i kosztorys nie zostały opatrzone żadnym podpisem. Dowód : protokół końcowy z 13.05.2015 r. karta 172-177 i 274-285, wydruk...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ..., czy jej składników. Opis sposobu obliczenia ceny polega na wskazaniu, np. czy cena ma być podana kosztorysowo, czy ryczałtowo. Kwestionowane postanowienia SIWZ stanowią natomiast narzucenie sposobu obliczenia ceny w znaczeniu materialnym, mającym wpływ...

 • KIO 1929/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zadanie nr 2 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pod nazwą „Przebudowa budynku nr 94 na oddział szpitalny”. W dniu 24 września 2018...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...robót wynosiła zero i jednocześnie wchodziła w zakres ceny ofertowej. Po drugie, jest to sprzeczne z podaną przez wykonawcę w kosztorysie ceną jednostkową. Jeżeli cena jednostkowa pozycji nr 77 wynosi 327.750,00 zł, a z przedmiaru robót wynika, że zakresem...

 • KIO 1882/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... na wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami robót wszystkich branż dla zamierzenia pn. „Remont z przebudową, nadbudową i dobudową...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... wymagania, które nakładałyby na wykonawcę ograniczenia w zakresie kształtowania cen w toku sporządzenia dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, metodologii kształtowania cen tej pozycji itp. Tym samym każdy wykonawca w sposób swobodny sporządzał ofertę...

 • KIO 1836/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy w odniesieniu do pozycji 15, 20, 29, 30, 31, 32 33, 35 kosztorysu ofertowego oraz niezamieszczonego w ofercie zestawienia tabelarycznego materiałów, sprzętu i robocizny. W zakresie pozycji 15, 29, 30, 31, 32 33...

 • KIO 1835/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... nie może być sformułowane w sposób ogólnikowy. Wezwanie nie może być ogólnikowe zwłaszcza w sytuacji, gdy zamawiający dysponuje kosztorysem, a nie tylko samym formularzem cenowym. Jeżeli zamawiający w wezwaniu nie wskaże, o jakie konkretnie elementy ceny...

 • KIO 1825/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... STWiOR, Po czwarte - w nowej kalkulacji wykonawca zwiększył zakres prac w branży elektrycznej i słaboprądowej o wykonanie kosztorysów i STWiOR, pozostawiając jednocześnie bez zmian wynagrodzenie. Po piąte - w nowej kalkulacji wykonawca w sposób znaczny (o...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...ich niekompletności. Ponadto jak można dostrzec, przekazany wykonawcy AVR SA kosztorys szacunkowy GDDKIA został „przerwany" w poz. 1.2 po ...przez odwołującego, sposób ich przypisania do pozycji kosztorysowych i podmioty z odwołującym współpracujące (są ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...projektowa wykonana przez (...) sp. z o.o., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót oraz harmonogram realizacji projektu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... specjalne, zwiększać zapotrzebowania na nie, w sytuacji, gdy wskazana oferentom ilość, którą winni brać pod uwagę w kosztorysie ofertowym, znacznie odbiegała od faktycznego zapotrzebowania mieszkańców Gminy. Jak wynika bowiem z zeznań pozwanego W. S. (1...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... do 30 listopada 2011r. W dniu 20 września 2012 r. spółka Przedsiębiorstwo (...)sporządziła kosztorys ofertowy uzupełniający usunięcia awarii gruntowego wymiennika ciepła. Według kosztorysu dodatkowy koszt usunięcia awarii to 83 847,34 zł brutto. W dniu 15...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ..., Zamawiający ani nie odniósł się w tej materii wprost do treści wyjaśnień wykonawcy (tj. do treści Rozdziału III. Wyjaśnienia kosztorysu ofertowego AVR S.A. w kontekście treści zapytania Zamawiającego z dnia 25 maja 2018 r.), ani dowodów załączonych do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij