• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... Parku w Starym Gostkowie - usługa wykonana na rzecz Gminy Wartkowice oraz 2. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Leśmierz poprzez zagospodarowanie terenu parku wraz z budową...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...Gülermak wniósł o: 1) przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, w tym dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu: a. z opinii biegłego kosztorysanta na okoliczność kosztów wykonania w technologii ścian szczelinowych tuneli ujętych w pozycji 8.2. tom IV - RCO...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... Projektowania i Budowy w odniesieniu do Ceny Kontraktowej za Budowę będą ceny jednostkowe wskazane dla danego elementu w kosztorysie sporządzonym na podstawie i w rozwinięciu Tabeli Elementów Scalonych zgodnej z Oferta i faktyczne ilości wykonanych Robót...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... składających się na cały zakres realizacji niniejszego zadania, tak że Konsorcjum I. nie objęło w ogóle w kosztorysie pewnych elementów (koszty pracodawcy w zatrudnieniu Kluczowych Ekspertów, personelu biurowego i personelu pomocniczego na podstawie umowy...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wszystkich usług, które nie są ujęte w pozostałych pozycjach Formularza cenowego, w szczególności w pozycjach kosztorysowych.Głównym kosztem, który należało ująć w tej pozycji jest wynagrodzenie odpowiedniej ilości wszystkich ekspertów i specjalistów...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...postanowienia projektu umowy w § 3 jasno określają, że wynagrodzenie ma być płatne na podstawie cen jednostkowych, określonych w kosztorysie (z tym, że za prace nie wykonane - co oczywiste - zapłata nie nastąpi.) Wykonawca winien był przedstawić wspomniane...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...robót powinny być traktowane jako orientacyjne i nie mogą być traktowane sztywno tak, jak w przypadku cen ustalanych obmiarowo (wynagrodzenie kosztorysowe). Sąd Apelacyjny w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie o sygn. akt. I ACa 160/14 wskazał...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... techniczna modernizacji układu głównego odwadniania KWK Boże Dary (branża górnicza, mechaniczna, elektryczna, hydrologiczna) wraz z kosztorysem inwestorskim” wykonana na rzecz Zamawiającego przez konsorcjum firm: CARBOSPEC M.J. Sp. j. oraz Zakład...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... łącznej cenie ofertowej i na ostatecznym wyborze wykonawcy, dlatego też nie wystąpiono z zapytaniem o wyjaśnienie cen wskazanych w kosztorysie. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 i 4 Pzp Zamawiający stwierdził, że w świetle orzecznictwa Izby...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... robocizny tych prac w pozycji, w której zostały one ujęte w metrach kwadratowych oraz wskazanie ceny jednostkowej dla każdego z kosztorysów (dla etapu I, II, IIIA i IIIB). W dniu 7 września 2017 r. konsorcjum W.-B. udzieliło odpowiedzi, zgodnie z...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... niż wskazany w ofercie; e) w §11 ust. 2 Wzoru umowy wskazano usługę ustawienia płotków przeciwśnieżnych, bez uwzględnienia ich w Przedmiarze/kosztorysie i wskazania podstaw do wyceny; 4. art. 91 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w zw. z art. 7...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...możliwości odrzucenia oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 czy 6 Pzp z uwagi na braki/błędy/inne sformułowanie kosztorysów. Przedmiotowe, stanowisko prezentowane jest od lat, wyroku KIO z 31.03.2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 345/09; w wyroku KIO...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... art. 91 ust. 1 ustawy pzp. Na potwierdzenie zasadności swoich twierdzeń odwołujący przedłożył dowód w postaci kosztorysów uwzględniających koszt wykonania konstrukcji z minimalnym zyskiem przewidzianym dla wykonawcy, a więc zawierającego cenę minimalną za...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ..., 460, 700, 2140, 4220, 4330, 6770, 8460, 8870, 9070, 9490, 9770, 9890, 9950, 10040, 13650. Suma wartości tych pozycji w kosztorysie Skanska to niespełna 637 000 zł, podczas gdy w ofercie Odwołującego to blisko 1 230 000 zł. O ile oszacowanie...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... usług (formularz nr 5 do SIWZ) oświadczył, że usługi z poz. 1 i 2, tj. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej projekt budowlano-wykonawczy oraz STW i ORB w zakresie zagospodarowania terenu parku w G. Powierzchnia 2,5 ha...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...a nawet niższe niż ceny jednostkowe przyjęte przez Zamawiającego przy szacowaniu wartości zamówienia. W oparciu o kosztorysy inwestorskie dotyczące zamówienia w części utrzymania strukturalnego w odniesieniu do zadania nr 4 Zamawiający ustalił wartości dla...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... prace i roboty wykonane i zaakceptowane. a wartość tych prac i robót wyliczona zostanie w oparciu o ceny określone w kosztorysie ofertowym zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1.6 OPZ. 14 4. Wykonawca oświadcza, iż wiadomym mu jest, iż realizacją...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... ofertę cenową z Wytwórni Betonów Towarowych X-bet Sp. z o.o. Zgodnie z SST nr D.04.05.01, kosztorysem ofertowym, projektem budowlanym i wykonawczym zamawiający wymagał zastosowania mieszanki związanej cementem C1,5/2.0. Na ten materiał przystępujący też...

 • KIO 1859/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  .... 3 Pzp mowa jest o cenie oferty, nie zaś o cenie poszczególnych elementów ceny, cen jednostkowych składających się na cenę kosztorysową, czy też istotnych części składowych ceny (inaczej niż w przepisie art 90 ust. 1 Pzp, który reguluje wprost sytuację, w...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... zrealizowana dotyczyła robót budowlanych, które miały być wykonane na podstawie opracowanego programu inwestycji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej a więc jej zakres był znacznie szerszy niż obecnego zamówienia. Nadto Odwołujący zwrócił uwagę, iż...

 • KIO 1874/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... 40 dodatkowych punktów pomiarowo – kontrolnych i uwzględnienia w kalkulacji jedynie 20 z nich, Odwołujący podniósł, że z przedstawionego kosztorysu wynika, iż koszt realizacji pobierania próbek dla I i II etapu jest w tej samej 8 wysokości, co wskazuje...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, jednakże zamiast B.K., wskazał G.B. jako autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonywanej na rzecz Sądu Rejonowego w Stalowej Woli. Informacja, jakoby G.B. miał wykonywać na rzecz Sądu...

 • KIO 1836/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... część składowa to taka, której wysokość wprost determinuje wysokość ceny. Jak zauważył Zamawiający wysokość pozycji „Dokumentacja” w kosztorysach złożonych przez poszczególnych wykonawców opiewała na mniej niż 1% (od 0,15% do 0,76%). Zgodzić należało...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... zakresu przedmiotu zamówienia, co np. jest uregulowane w art. 145 ust. 1 i 2 Pzp i mimo braku szczegółowych kosztorysów dochodzi do bezkonfliktowych rozliczeń między stronami za części już wykonanych przedmiotów zamówienia. Przepisy art. 145 ust. 1 i 2...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... oferty składa się: wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ oraz wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. W pkt 12.1 SIWZ zamawiający wskazał, że „ceną oferty jest...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... z dnia 18 marca 2008 r., KIO/UZP 195/08, odnosząc się do zarzutu dotyczącego rażąco niskiej ceny zawartej w niektórych pozycjach kosztorysu, Izba uznała, że „w świetle art. 89 ust. 1 pkt4 ustawy p.z.p., skutkujący obowiązkiem odrzucenia oferty, zarzut ten...

 • KIO 1798/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... zamówienia”). W związku z powyższym zarzut co do rażąco niskiej ceny nie może być oparty o zarzut co do kosztorysu i braku w nim pozycji kosztów pośrednich, ponieważ jest to zarzut formalny a nie merytoryczny. Bowiem zagadnienie sposobu kalkulacji...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... od producenta zainstalowanych na linii urządzeń stacyjnych, co wiąż» się z 50 koniecznością uwzględnienia w kosztorysie wygórowanej ceny od producenta a zarazem jednego z prawdopodobnych oferentów systemu ERTMS/ETCT. Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... sporządzona na potrzeby niniejszego postępowania (jako obliczenie ceny w postępowaniu). Podkreślić należy, ze kalkulacja w postaci kosztorysu jest to przedstawienie kalkulacji ceny, która jest w postępowaniu jawna. Jako taka, nie może stanowić tajemnicy...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...w ofercie i faktycznie zrealizowane zamówienia w tonach za poszczególne odpady. Wskazał, że nie ma szczegółowego kosztorysu przedstawianego przez wykonawców, a tym bardziej w układzie przedstawionym przez odwołującego. Tego porównania w zakresie składników...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij