• KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... akt: KIO 93/16): „W przypadkach, gdy wielkość zamówienia jest podawana w wielkościach szacunkowych, a więc orientacyjnych przy wynagrodzeniu kosztorysowym, na etapie składania oferty pewne i wiążące pozostają przede wszystkim ceny jednostkowe - to te ceny...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...z § 9 wzoru umowy (załącznika do SIWZ), w okresie prowadzenia eksploatacji mają być realizowane w oparciu o poniższe składniki kosztorysowe: stawka Rg (zł), koszty pośrednie (%), zysk (%) oraz koszty zakupu do materiałów (%). Zamawiający nie wskazał w SIWZ...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... Wynagrodzenie za wykonanie Prac Dodatkowych będzie obliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o składniki kosztotwórcze, w...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... kwoty wskazanej w umowie oraz, że wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane będzie na podstawie zleconych prac i kosztorysów powykonawczych, sporządzanych w oparciu o składowe ceny jednostkowe brutto określone w formularzu cenowym Wykonawcy. Pismem z dnia...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... „PROWEKO” - który szczegółowo podchodzi do wszelkich niezbędnych do wykonania prac w ramach realizacji Zadania nr 1. Jak wynika z kosztorysu, wartość Zadania nr 1 szacowana jest na kwotę 2.381.621 zł brutto. W toku postępowania zostały złożone dwie oferty...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...1 pkt 3 ustawy Pzp, polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty przystępujących w sytuacji gdy dokonali oni manipulacji stawkami kosztorysu (zawyżając jedne z nich a zaniżając inne), dzięki czemu stworzyli sytuację, która mogłaby im umożliwić skredytowanie...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ...jest umożliwienie poprawiania błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysu ofertowego." (KIO 463/16 z dnia 13.04.2019.) „Celem przepisu... - Wynagrodzenie należne Wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym (obmiarowym). CZEŚĆ 3 - WARUNKI ...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... prac związanych z zamówieniem. Wszystkie koszty związane z pracą ujęte są w kategorii kosztów bezpośrednich. Ta metoda kosztorysowa zakłada również, że podstawowe wynagrodzenie przyjęte do wyceny nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... i beton. Zgodnie z pkt 19.5 i 19.7 siwz Odwołujący nie był zobowiązany do kurczowego trzymania się wzorcowego kosztorysu Zamawiającego. Poz. 14 – zaniżone nakłady na robociznę (0,14 r-g) oraz zawyżone nakłady na materiał (0,156 m3) przyjęte przez...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... wzbudzić przede wszystkim poziom zaoferowanych cen (zarówno całkowita cena oferty jak i ceny ujęte w poszczególnych pozycjach kosztorysowych). 29. Nawet jeśli Zamawiający nabrał takich wątpliwości już po formalnej ocenie oferty Comtegra z punktu widzenia...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... to, że projekty budowlane miały być wykonywane do końca września 2017 r., a dokumentacja przetargowa czyli STWiOR oraz przedmiary i kosztorysy miały być zdane w listopadzie i grudniu 2017 r. 7 KIO 70/18 Podnosi także, że jego rozważania na temat rzekomych...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. Dodatkowo należy podkreślić, że Konsorcjum I nie przewidziało w kosztorysie/rozbiciu cenowym załączonym do pisma z 18 sierpnia 2017 r. wynagrodzenia przeznaczonego na pokrycie kosztów pracy Innych ekspertów. Tłumaczenia...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, 1A) Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1A do Specyfikacji - do sporządzenia przez Wykonawcę; 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w...

 • KIO 97/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...– załącznik nr 1 do SIWZ OPZ rozdział A, pkt 17 ppkt 18). Stwierdził, że w przypadku dość szczegółowego kosztorysu przedłożonego przez wykonawcę nie można domniemać, iż nieuwzględnione, a wymagane przez zamawiającego pozycje zawierają się w innych punktach...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...przewód LgY 25mm2. Odwołujący podniósł, że zgodnie z jego wiedzą ilość tego przewodu w projekcie wynosi 3187mb. Tymczasem w kosztorysie wykonawcy Erbud „V.1P INSTALACJE ELEKTRYCZNE" pozycja między pozycjami 347 d.14 i 348 dotycząca tego przewodu jest pusta...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... NOKIA stanie się tym samym jeszcze bardziej nierealna. Ceny materiałów pochodzą z ofert potencjalnych dostawców. Jak wskazał Odwołujący, wartość kosztorysowa robót, w przeliczeniu na 1 km, obliczona w ten sposób wyniosła 71 664,30 zł netto. Oznacza to, że...

 • KIO 37/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...,52 zł. W dniu 29.12.2017 r. zamawiający zawiadomił wykonawcę o dokonaniu poprawy omyłki stwierdzonej w poz. 29 Kosztorysu ofertowego. W wyniku dokonanej poprawy zamawiający zmienił łączną cenę oferty brutto ze wskazanej w formularzu ofertowym na cenę 504...

 • KIO 41/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... Odwołującego niepowodujących istotnych zmian w treści tej oferty omyłek dotyczących błędnych przedmiarów (poz. nr 26 i 34 kosztorysu ofertowego) i uznaniu poz. 99 za poprawną oraz wyboru oferty złożonej przez Odwołującego, 3) zasądzenie od Zamawiającego...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...musi znać precyzyjnie zakres robót, odmiennie niż to miało miejsce w latach poprzednich, gdzie obowiązywało wynagrodzenie kosztorysowe, tzn. zapłata za faktycznie wykonane prace. Bez znaczenia, w ocenie Izby, jest okoliczność podnoszona przez zamawiającego...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... finansowych Szpital musi wydatkować ze środków własnych. Od kilku lat wskaźnik ten wynosi około 4% planowanej wartości kosztorysowej zadania. Tym samym brak podstaw do finansowania inwestycji z własnych środków w wyższej wartości. Jak wskazał Zamawiający...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy kolejowego w zakresie projektowania, realizacji obiektów budowlanych, kosztorysowania i rozliczania robót budowalnych w warunkach ofertowych i przetargowych na okoliczność ustalenia: a) czy...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...załączył do pisma z dnia 9 stycznia 2018 r. kalkulację (kosztorys) wykonania zamówienia w zakresie zadania nr 1. Ponadto, do ... z dnia 9 stycznia 2018 r. oraz kalkulacja (kosztorys) wykonania zamówienia w zakresie Zadania nr 1 stanowiąca załącznik...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... jeśli są to istotne części zamówienia, które stanowią przedmiot odrębnego wynagrodzenia (np. przy wynagrodzeniu kosztorysowym).’ Zdaniem odwołującego zamawiający zaniechał wyjaśnienia cen zawartych w obu kwestionowanych ofertach, gdyż sam błędnie wyliczył...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... wysokości 2 650 801.42 zł. W wypadku robót tymczasowych polegających na utrzymywaniu przejazdów i objazdów kwota ryczałtowo określona w kosztorysie ofertowym za miesiąc wykonywania robót wynosiła 31 778,42 zł netto + 22% VAT, a więc 15 kwotę 38 769,67...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... jest do doliczenia do ceny ofertowej stawki podatku VAT. Mając na uwadze powyższe minimalna wartość 1 roboczogodziny w przypadku kosztorysowego charakteru wynagrodzenia wynosi 20,85 zł brutto (16,95 x 1,23%). Zatem już tylko ten argument powinien być...

 • KIO 2678/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... województwa podlaskiego znacząco wzrosły ceny ofert składanych w przetargach - niejednokrotnie znacznie powyżej cen kosztorysowych. Izba ustaliła, że brak jest podstaw do odrzucenia odwołania. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w wyroku KIO 897/16 - wyrok KIO z dnia 09-06-2016 „Niezgodność treści oferty wyrażająca się w niezgodności wyliczeń kosztorysu ofertowego z SIWZ jest niezgodnością merytoryczną, która w sytuacji kiedy brak było możliwości poprawy tej niezgodności, jako...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...interesy innych przedsiębiorców. Przy czym nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z ceną składową wynagrodzenia ryczałtowego czy kosztorysowego. Wykonawca, który w sposób nieuzasadniony manipuluje ceną w celu zaniżenia należnego podatku VAT, a przez to do...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... 4.249.574,19 zł, natomiast wartość netto oferty Przystępującego to 4.216.000,00 zł. Izba ustaliła, że ww. kosztorys został sporządzony w dniu 8 marca 2017 r. Jak wynika z protokołu postępowania sporządzonego na druku ZP-PN szacunkowa wartość zamówienia...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... pozostałych wykonawców zawierają błędy, brak jest podstaw da odrzucenia tych ofert. Co do zasady błędy w kosztorysie ofertowym, w przypadku zastrzeżenia przez zamawiającego ceny ryczałtowej, nie mogą stanowić podstawy odrzucenia oferty na zasadzie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij