• KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... i kwalifikacje zawodowe w postaci wykonania w ostatnich 3 latach przed upływem składania wniosków o dopuszczenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku o kubaturze nie mniejszej niż 15 000 m3” oraz udostępni określone osoby zdolne do realizacji...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...że na etapie składania ofert zamawiający nie wymagał przedstawienia kosztorysów, a co za tym idzie nie określił żadnych ...- 53+460, 54+240 — 54+400 oraz kwotę jaką przewidziano w Kosztorysie 74 Inwestorskim tytułem wskazanych prac tj. ok. 44,064 mln PLN (...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zakresie rażąco niskiej ceny obejmowało zobowiązanie do wyjaśnienia cen jednostkowych 19 pozycji kosztorysowych dla części 1 oraz 9 dla części 2. 2. Wszystkich pozycji kosztorysowych o wartości niższej niż 70% średniej ze wszystkich ofert jest odpowiednio...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... dowodu z przesłuchania Prezesa komplementariusza Spółki A.S. oraz dowodu z opinii biegłych – projektanta i kosztorysanta na fakt czasochłonności wymaganej do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niemożności wykonania przedmiotu zamówienia w...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... świadczenia usługi. W pkt. 18 SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny jednoznacznie ustalono, że jest to usługa kosztorysowa, co przesądza że nie jest to usługa standaryzowana, ryczałtowa. Ponadto przedmiotem zamówienia są różne zdarzenia losowe, mające...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... będziemy mieli zatem do czynienia w sytuacji, gdy wykonawca nie wyceni wszystkich pozycji kosztorysowych, ponieważ nie ujął w swojej ofercie wszystkich pozycji kosztorysowych - czyli tak jak w rozpoznawanym przypadku”. Podobnie jak w przypadku KAWA.SKA...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... podnoszona przez Zamawiającego okoliczność, że nie wymagał wskazania przez wykonawców stawki za roboczogodzinę. Z załączonego do oferty kosztorysu stawka ta wynika wprost, zatem Zamawiający nie mógł w toku badania oferty pominąć tego wskazania, uznać je...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... w roku 2018 (Dz.U. 2017 poz. 174). Nieuzasadnionym jest twierdzenie Odwołującego, iż do stawki 12,50zł, podanej w kosztorysie jako stawka roboczogodziny nie można doliczyć stawki 1,25 zł, ujętej w pod lit c „Robocizna i koszty wynagrodzeń (koszty ...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... związku z tym przystępujący uznał, że umowa przestała być dla niego opłacalna, jako że w umowie tej jest wynagrodzenie kosztorysowe i jego wynagrodzenie zależne jest od zakresu zlecanych czynności i tym samym postanowił, że uchyli się od oświadczenia woli...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... z tym zgodzić bowiem przecież cena ofertowa w niniejszym postępowaniu ma być wyliczona na podstawie przedmiarów, wynagrodzenie ma być kosztorysowe, a samo ujęcie ich w formularzu cenowym nie powoduje tego, iż mamy do czynienia z ceną ryczałtową. To jest...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... pisma z dnia 12 kwietnia 2018 r. Zamawiający nie wziął także pod uwagę "nadwyżek" z innych pozycji kosztorysowych, które wynikały z minimalnego poziomu procentowego poszczególnych pozycji oferty. Jedynie przykładowo wskazać należy, iż szacując czas pracy...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...do SIWZ z dnia 13.03.2018 r., jako taka nie odpowiada treści SIWZ (…) Nie możemy zatem złożyć kosztorysów odpowiadających pełnemu zakresowi przedmiotu zamówienia za cenę wskazaną w ofercie. (…) pominięta w naszej ofercie różnica (…) stanowiąca kwotę prawie...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Izba podkreśliła, że w tym postępowaniu zamawiający nie żądał szczegółowych kalkulacji cenowych w dokumentach oferty, np. kosztorysu ofertowego według podanego wzoru, nie ma zatem zastosowania wyłączenie tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie art. 86 ust...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... wycenił materiały prawidłowe, a jedynie wskutek zniekształcenia jego oświadczenia woli złożonego w formie pisemnej, nie znalazło to odbicia w kosztorysach. Izba wzięła pod uwagę również to, że omyłki natury pisarskiej w rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 1...

 • KIO 869/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... przez Zamawiającego w dniu 9 kwietnia 2018r jako sprzeczna z SIWZ z uwagi na niezałączenie do oferty dodatkowego kosztorysu robót dla przedmiaru dot. naprawy poszerzenia drogi powiatowej nr 1057D. W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęły 2 oferty...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... został określony przez zamawiającego, jako ryczałtowy, wykonawcy nie mieli obowiązku załączania do oferty dodatkowych kalkulacji czy kosztorysów. Dlatego też wezwanie zamawiającego miało na tyle ogólny charakter, na ile pozwalały w tym względzie przepisy...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...etapy prac i branże robót. Prezentowana cena miała charakter ryczałtowy i nie było obowiązku składania str. 8 szczegółowych kosztorysów prac. Załącznikiem do oferty był formularz cenowy zawierający wartości poszczególnych robót w rozbiciu na cztery etapy w...

 • KIO 711/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... daje się wyjaśnić w żaden sposób, a w szczególności przez argumentację, że koszty te zostały zakwalifikowane do innej pozycji tabeli kosztorysowej. Z uwagi na obecne brzmienie przepisu art. 90 ust. 1 Pzp, zamawiający ma obowiązek badania nie tylko łącznej...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...tego przepisu do PZP było umożliwienie zamawiającym poprawiania błędów, które mogą pojawić się w trakcie sporządzania kosztorysów ofertowych, a w konsekwencji wybór oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Pakietu powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 13.3. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca. 13.4...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z wartości tej pozycji materiałowej (wyliczonej w ofercie Przystępującego na kwotę 678,18 złotych zgodnie z poz. 4.39 kosztorysu złożonego jako dowód k. 193) jest ona znikoma w stosunku do wartości całego zamówienia ujętej w ofercie Przystępującego (cena...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... za tę umowę można zaliczyć do potwierdzenia spełniania warunku, na co pozwoliłby przedłożenie specyfikacji urządzeń i komponentów z kosztorysem”. 2. Zmawiający w Wymaganiach Taktyczno –Technicznych (dalej WTT ) zał. 5a do siwz Lp. 11 „Parametry Techniczne...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nr 9 „pozostałe". Dlatego też w pełni oczywistym jest, iż przypisywanie formularzowi stanowiącemu załącznik nr 4 do SIWZ waloru kosztorysu byłoby nie do przyjęcia. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... Koszt wskazanych usług Sygn. akt: KIO 679/18 12 zgodnie z ofertą wynosi 9,00 zł/m2 przy wartości wskazanej w kosztorysie na poziomie 28,53 zł/m2. Odwołujący zwrócił uwagę, że Zamawiający nie żądał od Odwołującego wyjaśnień kwestii wyceny robót drobnych i...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... (dalej: „PFU"). Numer Oferty Wartość oferty brutto (PLN) Różnica pomiędzy złożoną ofertą a wartością kosztorysu inwestorskiego (PLN brutto) Różnica oferty w stosunku do kosztorysu inwestorskiego w (%) 1. 366 490 800,00 86 169 662,29 130,74 2. 304...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ... błędnie i wartość nie jest iloczynem jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych. Zamawiający żądał podania w ofercie stawek do kosztorysowana, gdyż stosownie do par. 20 ust. 19 Załącznika nr 14 do SIWZ - Istotnych postanowień umowy - stawki do...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...Kielcach prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie Inkubatora – California INC, zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Olszewskiego, dz. Nr...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... Cena ma charakter ryczałtowy, nie ulega rozbiciu na poszczególne elementy. Wykonawca nie był również zobowiązany do przedstawienia żadnego kosztorysu pomocniczego. W tych okolicznościach „treścią oferty" w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp były...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...od towarów i usług, co wynikało z zapisów punktu XV SIWZ. Dostrzeżenia jednak wymaga, 9 że Wykonawca Komins zastosował w kosztorysie ofertowym nr 8 prawidłową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 8%, która to wysokość stawki nie była kwestionowana...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij