• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum FCC Polska Sp. z o. o. w Zabrzu, FCC Lubliniec Sp. z o. o. w Lublińcu i Miejskie Przedsiębiorstwo...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...energii. (Dowód: KRS pozwanego - k. 82 – 83). (...) Spółka Akcyjna w W. działa jako bank-agent konsorcjum (...) finansujących budowę farmy wiatrowej pozwanego (...). Na zabezpieczenia kredytu, (...) przelał na rzecz (...) między innymi roszczenia pieniężne...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...ale - celem ograniczenia konkurencji między sobą - decydują się na złożenie jednej, uzgodnionej wspólnie oferty (w ramach konsorcjum). W stanie faktycznym niniejszej sprawy nie ma natomiast żadnego elementu, który mógłby wskazywać, że Arriva i PKS Grodzisk...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... cenie oferty. Wartość tej pozycji w ofertach pozostałych wykonawców opiewa na kwoty brutto z przedziału od 157.440,00 (oferta konsorcjum ZSK) do 824.197,17 zł (oferta Odwołującego), jest to więc pozycja istotna z punktu widzenia sumarycznej ceny oferty. Z...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... 26 ust. 3 w zw. z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum BANIMEX z udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 4 Ustawy w związku z art. 90 ust 3 ustawy Pzp poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Konsorcjum Evercode wyjaśnień, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferta zawiera cenę rażąco niską; 6. naruszenie przepisu art. 89...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...18, 02-981 Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Związek Celowy Gmin MG-6, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski przy udziale wykonawców Konsorcjum Firm: 1) Laguna Sp. z o.o. (Lider); 2) INNEKO Sp. z o.o., ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...całości. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. W dniu 14.05.2018 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum Firm: 1) Evercode S.A. (pełnomocnik); 2) Matic S.A., ul. Puławska 300A, 02-819 Warszawa; z adresem dla siedziby...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... udziale: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus & Coach...zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus ...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  .... zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez Konsorcjum Firm: 1) Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o. (Lider), 2) Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Sp. Kom., 3...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... z SIWZ - wobec nieuwzględnienia tego zarzutu przez Izbę, omawiane zarzuty stały się oczywiście bezzasadne. II. Zarzuty odwołania dotyczące oferty konsorcjum GB Aircraft. 1. Odwołujący podniósł zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 w z zw. z art. 7 ust...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...w pkt 5.1.1) Warunek 1; 5) zaniechaniu wezwania Konsorcjum Tractebel na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do uzupełnienia... Polska Sp. z o.o. W związku z powyższym Konsorcjum Tractebel winno było dostarczyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez ...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... z treścią SIWZ Izba wskazuje, że zarzut nie potwierdził się. Odwołujący podnosił, że załącznik nr 1 do oferty Konsorcjum Comp nie zawiera takich elementów infrastruktury jak macierze i firewalle, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wykonawców oraz nie był przedmiotem zaskarżenia do KIO. Co istotne, w postępowaniach tych uczestniczył również jako wykonawca Odwołujący w konsorcjum ze spółkami NDI S.A. oraz NDI Sp. z o.o. Powyższe potwierdza, że Odwołujący składając ofertę w niniejszym...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zgodnie z pkt 9 protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, wnioski złożyły dwa podmioty - odwołujący i konsorcjum wykonawców ZAZ Sp. z o.o. w Warszawie i KAROX Sp. z o.o. w Poznaniu, zaś zamawiający zawiesił...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, dlatego orzeczono jak w sentencji. 19 Zarzut dotyczący odrzucenia oferty Konsorcjum Maxto na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych jako niezgodnej z treścią SIWZ ze względu na...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... objętych układem dotyczy łącznej sumy wierzytelności w wysokości 51.087.423,36 zł. W związku z tym, w ocenie Odwołującego, Konsorcjum G. celowo i świadomie przedłożyło dokument z banku z dnia 21 czerwca 2018 r. - dzień przed wydaniem postanowienia o...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...zarzutów 2 i 3 odwołania, oraz unieważnia: a. „czynność wykluczenia Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z dnia 24.07.2018... wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), c. czynność wezwania Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z dnia 27.06....

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Odwołujący wskazał na inwestycje zrealizowane przez podmiot trzeci, niebędący członkiem konsorcjum Odwołującego, a tym samym oferentem w rozumieniu Pzp. Przyjęcie takiej konstrukcji przez Odwołującego implikowało...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... sp. z o. o. wniósł odwołanie od czynności podjętej przez Zamawiającego tj. wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Konsorcjum firm INTOP Skarbimierzyce sp. z o. o. oraz „INTOP Warszawa” sp. z o. o. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... najkorzystniejszej. 2. art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp poprzez zaniechanie jego zastosowania - tj. zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez konsorcjum Przystępującego mimo sprzeczności treści tej oferty z treścią SIWZ; 3. art. 90 ust. 3 i 2 w zw. z art...

 • KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... ust. 1 pkt 16) i 17) Ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 4 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum z udziału w postępowaniu oraz zaniechanie uznania złożonej przez niego oferty za odrzuconą, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... (przystępujący) w pakiecie nr 5, 2) zaniechaniu odrzucenia oferty Konsorcjum firm: Beckman Coulter Poiska sp. z o.o. z siedzibą... ustawy P.z.p. poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum firm: Beckman Coulter Polska sp. z o.o. i Bio-Rad...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na polegającej nieuzyskaniu zamówienia. Izba nie dopuściła do postępowania odwoławczego Konsorcjum: N.-Mosty Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „Armex" Sp. z o.o., z uwagi na...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... przedstawia jest zgodna z oryginałem, jaki był mu dostępny. W tej sytuacji, do dokonania spornej czynności w imieniu lidera konsorcjum przystępującego był uprawniony samodzielnie każdy członek zarządu Elmess Metereing sp. z o.o., w tym pan K. O., gdyż...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... w Postępowaniu, innym podmiotem zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 1) ustawy Pzp (zarzut nr 2). 6. Tym samym, Konsorcjum Demarko uchyliło się od odpowiedzi na zadane przez Zamawiającego kluczowe pytania, co świadczy o tym, że po pierwsze wartość zrealizowanego...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...do szczegółowego zakresu wykonanych robót skład orzekający Izby ustalił, co następuje. Pismem z dnia 29 czerwca 2018 r. zamawiający wezwał Konsorcjum, z powołaniem się na przepis art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia m.in. Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Izba ustaliła, że Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 24 kwietnia 2018 r. sygn. akt KIO 684/18 nakazała wykluczenie z postępowania konsorcjum TPF na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp. Rozstrzygnięcie to zostało podtrzymane przez Sąd Okręgowy w Szczecinie...

 • KIO 1537/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... środka ochrony prawnej. Izba nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum BIPROGEO Sp. z o.o. we Wrocławiu i NEWIND S.A. we Wrocławiu. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania...

 • KIO 1453/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... okazji innych zleceń. Zwracał uwagę, że po odjęciu od sumy kosztów marży i ryzyk otrzymamy kwotę wyższą od ceny oferty Konsorcjum APN wynoszącej 5 136 142 zł netto. Jakkolwiek mogłoby się wydawać, że między wykonawcami nie ma dużej różnicy cenowej (ok...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij