• T-182/15

  Orzeczenia ETS, 09-04-2019

  ...dniu spółka Sopra Group zmieniła nazwę na Sopra Steria Group. 15      Pismem z dnia 18 września 2014 r. Parlament poinformował konsorcjum STEEL, że jego oferta została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w odniesieniu do części nr 3 oraz że jest ono jednym...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum „ADRIANA – AVIATION” Sp. z o.o. w Kosowiźnie i BLUE STAR Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim tytułem wpisu...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ..., 02-094 Warszawa na kwotę brutto: 783 812,38 zł. Dnia 18 stycznia 2019 r. Zamawiający poinformował wykonawców o odrzuceniu ofert konsorcjum DGP CLEAN PARTNER i wykonawcy ROKA PLUS Sp. z o.o. oraz o wyborze oferty wykonawcy Amlux Sp. z o...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... w oderwaniu od tego celu, wymuszać zawiązywania konsorcjów. Sama możliwość skorzystania ze zdolności innego podmiotu, czy to w ramach konsorcjum, czy jako udostępnienie zasobu, nie powoduje, że warunek ten jest zgodny z p.z.p. Ponadto Izba stwierdziła, że...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Konsorcjum (1) Zakład Usług Leśnych B.B. ul. Nowowiejska....12.2018: „W pierwszej kolejności zaznaczam, iż po stronie Konsorcjum nie doszło do wprowadzenia w błąd Zamawiającego, a to z ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Interwencji Z. M. i Wspólnicy Spółka z o.o. Sp. k., ul. Fryderyka Szopena 3,22-400 Zamość (Członek Konsorcjum); z adresem dla lidera konsorcjum: ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 198a i 198b...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... Odwołujący wskazał, iż oferta złożona w postępowaniu przez Odwołującego opiewa na cenę 53 067 556,92 PLN. Tym samym oferta Konsorcjum jest ofertą najtańszą, na dowód czego przywołał informację z otwarcia ofert z dnia 27 grudnia 2018 r. Powyższe wskazuje...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ... na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych z jego terenu, w wyniku którego doszło do podpisania umowy z konsorcjum firm- pozwanym ad. 2 Zakładem (...), Sp. z o.o. i (...) - (...) Sp.z o.o. Wobec zaś baku rozstrzygnięcia...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... świadczenia, a także przez Zamawiającego w postaci wykresu liczby łączy uruchamianych dziennie w ramach wdrożenia (dla obecnej umowy z konsorcjum Netia i T- Mobile oraz dla umowy z Orange) oraz wydruku wyroku Sądu Najwyższego z 21 listopada 2007 r., sygn...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Rząska, ul. Krakowska 2, 30-901 Kraków; przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. Impel Defendor Securyty Partner Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu przy ul...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...) B. w dniu 17.12.2018 r. w zakresie części 1 zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum Ekspert Security Spółka z o. o., ul. Karola Chodkiewicza 4 lok. 110, 02-593 Warszawa; Biuro Szybkiej Interwencji Z. M. i...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ....A. w Warszawie, JPL Project sp. z o. o. w Warszawie (sygn. akt KIO 2069/18). W zakresie odwołania wniesionego przez Konsorcjum ECM (sygn. akt KIO 2050/18) Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp przez jego niezastosowanie i...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 grudnia 2018 roku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum w składzie: OPGK S.A. z Rzeszowa, ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów oraz Geores Sp. z o.o., ul. Targowa...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... Gminy Prabuty wniosek o wydanie niniejszego zezwolenia, którego kopię również przesyłam w załączeniu. Do ww. oświadczenia załączono umowę konsorcjum z dnia 10 grudnia 2018 r. zawartą przez OTOZ Animals i Fundację Animalsi. Na mocy tej umowy strony...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...licencjonowania na „Unlimited License Agreement” oraz dostawa nowych licencji Oracle lub równoważnych. W dniu 31 grudnia 2018 r. Konsorcjum Integrated Solutions Sp. z o.o., Advatech Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty wykonawcy...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... może być podstawą orzekania i wyrokowania przez Izbę. Tym samym ocenie Izby podlega zarzut zawarty w odwołaniu dotyczący niewykluczenia konsorcjum C. z powodu niewykazania spełniania warunku udziału z art. 22 ust. 1 pkt 2 w zakresie wiedzy i doświadczenia...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Pismem z dnia 21 grudnia 2018 r. Zamawiający zawiadomił o wyborze oferty Konsorcjum „Lipa” jako najkorzystniejszej w części I. Izba zważyła, co następuje: Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z przepisem...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... odwołanie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pod nazwą: Konsorcjum: Grupa KOK Sp. z o.o. i Kopalnie Rudzkie ...po stronie Zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: Konsorcjum firm: (1) DPG Security Partner Sp. z...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 6 sierpnia 2018 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu. Oferty złożyli: odwołujący, RAFKO, Autobagi Polska sp. z o.o. oraz konsorcjum: Fabryka Maszyn „Bumar- Koszalin” S.A. i Hilton Engineering G.V. Dowód: informacja z otwarcia ofert z dnia 6 sierpnia...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 z powodu niezgodności oferty z treścią SIWZ, 5 4) wykluczenie z postępowania wykonawcy Konsorcjum na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...(znak: TZ/271/28/17), ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym UE z dnia 5 stycznia 2018 pod numerem: 2018/S 003- 003351. Odwołujący: Konsorcjum firm Comarch Polska S.A, i Comarch S.A. (dalej „Odwołujący" lub „Comarch") wniósł odwołanie od czynności Zamawiającego...

 • KIO 8/19

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3 stycznia 2019 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. k., Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn i Why Not Fly Sp. z o.o., Kielnarowa...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... 16 i 17 ustawy przez zaniechanie 3 wykluczenia Konsorcjum z postępowania pomimo, że wykonawca ten w wyniku...art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy przez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum z uwagi na niespełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie potencjału...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... dnia 06.02.2018 r. sygn. akt XI Ga 692/17, w którym stwierdzono: „Przechodząc do rozważenia, czy po stronie skarżącego konsorcjum istnieje interes w zaskarżeniu wyroku KIO, dojść należało do wniosku, że w art. 179 ust. 1 p.z.p. jest...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... złożone oferty z następującymi cenami:  oferta Odwołującego: 4.428.000,00 zł,  oferta Passus: 3.936.000,000 zł,  oferta Konsorcjum Integrated: 4.619.000,00 zł. W związku z różnicą między cenami ofert a wartością szacunkową zamówienia, pismami z 9...

 • KIO 2664/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... dla części 1 jak i 2 odwołujący zupełnie pominął tę część JEDZ ograniczając się do podania podstawowych informacji identyfikujących członków konsorcjum. Skutkiem tak złożonych JEDZ były dwa pisma z dnia 30 listopada 2018 r (oddzielne dla każdej z części...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... 7); 8. Odpis umowy nr 42/P/2004/Bud dnia 13.12.2004 r. zawartej pomiędzy Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego a Konsorcjum Budimex – Dromex S.A. oraz Energopol-Szczecin S.A. (dowód nr 8); 12 9. List referencyjny odnoszący się do...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...i usług audytu bezpieczeństwa z przeważającymi dostawami i usługami informatycznymi. Twierdzenie Odwołującego, o konieczności stworzenia konsorcjum w perspektywie kilku miesięcy jest – w przekonaniu Izby – gołosłowne. Ostatecznie, wymaga również zauważenia...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... „p.z.p.” W dniu 10 grudnia 2018 r. zamawiający przekazał wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: W.B. oraz P.B., działających jako wspólnicy, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Usług Leśnych „Puszcza” S...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. Zamawiający wyjaśnił: „Należy podkreślić, że koncesja (Wykonawcy/członka konsorcjum) musi umożliwiać wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij