• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... oraz w jaki sposób o dane zamówienie zamierza się ubiegać (samodzielnie, np. korzystając z doświadczenia innych podmiotów, w konsorcjum (...). Również pojęcie szkody w takiej sytuacji nie może być badane w sposób równie ścisły jak w wypadku korzystania ze...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ....o., PORR S.A. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od Odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A., 2 CNIM Poznań Sp. z o.o., PORR S.A. na rzecz Zamawiającego...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  .... Rozkład cen pomiędzy ofertami nie stanowił podstawy do wezwania. W Postępowaniu wpłynęły dwie oferty o zbliżonej cenie (IBM Polska i Konsorcjum Asseco Data Systems S.A., Asseco Poland), oferta Odwołującego z ceną lokującą się „po środku” oraz oferta...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... w art. 4 pkt 5 uokik i wskazał, że zgodnie z wyrokiem SOKiK (sygn. akt XVII 73/13) tworzenie konsorcjum w celu wspólnego składania oferty w przetargu nie stanowi zakazanego porozumienia dotyczących uzgodnienia warunków własnych ofert. Stwierdził, że...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  .... z siedzibą w Bydgoszczy oraz KTK-Tech Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Odwołujący lub Konsorcjum), wnieśli w dniu 5 października 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 2041/18). Odwołujący zarzucił...

 • KIO 2091/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 2) art. 24 ust. 1 pkt 12) Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum, podczas gdy Konsorcjum nie wykazało spełnienia warunku udziału w postępowaniu; 3) art. 24 ust. 5 pkt 4) Pzp w związku z...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... p. P. Ż. dysponowanie bezpośrednie na podstawie umowy cywilno-prawnej; Pismem z dnia 14.09.2018 r. Zamawiający zwrócił się do Konsorcjum INTOP o udzielenie wyjaśnień w następującym zakresie: „Na pytanie w części III lit C JEDZ o treści: „Czy wykonawca lub...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... mowa w pozycjach 3, 4 i 5 Wykazu robót (a więc tych, gdzie inwestycje te były realizowane przez konsorcjum), która to procedura obligatoryjnie powinna zostać przeprowadzona w przypadku, gdy z dokumentów przedstawianych przez wykonawcę nie wynika, że...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... na punkty zasilające i stacje wolnego ładowania autobusów, w których w 6 postępowaniach wygrał odwołujący, w tym 1 postępowanie w konsorcjum z ZPUE, a w 3 postępowaniach wygrała firma MEDCOM, i 7 postępowań na terenie Unii Europejskiej, z których 6 wygrał...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... - wpłynęła tylko jednak oferta poza ofertą ITWH, 2) fakt, że Odwołujący, aby sprostać wymaganiom SIWZ musiał złożyć ofertę przez konsorcjum składające się aż z 5 podmiotów; 3) znaczna różnica w cenach złożonych ofert (20 932 386,00 zł różnicy); 4...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... sytuacja prowadzi również do nieuzasadnionego wzrostu ceny w niniejszym postępowaniu, gdyż jeśli uda się zawiązać odpowiednie konsorcjum, może ono podyktować niemal dowolną cenę, mając całkowitą pewność pozyskania zamówienia wobec braku konkurencji - co...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... dokonał udostępnienia protokołu postępowania wraz z załącznikami. W toku czynności Zamawiający odmówił udostępnienia wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum WODBUD w trybie art. 90 ust. 1 ustawy, a także wyjaśnienia podstaw objęcia tych informacji tajemnicą...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... i w jakiej wysokości na obniżenie kosztów wpłynie fakt, że próbki do analizy będą pobierane przez jego z partnerów konsorcjum. Reasumując, wyjaśnienia wykonawcy Ekopomiar w żaden sposób nie stanowią dowodu, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Tym...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... z naszymi wewnętrznymi procedurami, które ustalone są zgodnie z obowiązującymi nas przepisami jak również zgodnie z Umową Konsorcjum”. Z tak udzielonych wyjaśnień nie wynika, że Odwołujący udzielił odpowiedzi w poszczególnych kwestiach wskazanych w piśmie...

 • KIO 1994/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... udzielenie zamówienia: Newco – Partners Sp. z o.o. oraz ABI Media Holdings Sp. z o.o. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Warszawie zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego przy udziale wykonawcy INFINITY MEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... się o udzielenie zamówienia: Egis Rail S.A., Egis Poland Sp. z o.o. i MGGP S.A., zwanych dalej „Konsorcjum Egis”, w pozacenowym kryterium oceny ofert „Metodologia” podkryterium „kluczowe elementy Kontraktu (MIK) Kontrakt 1 (M1K1) oraz Kontrakt 2 (M1K2)” w...

 • KIO 2034/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... testowych (ust. 15). Do odpowiedzi na odwołanie Zamawiający załączył dwie umowy zawarte z obecnym wykonawcą świadczącym obsługę SPP, tj. konsorcjum City Park Group Sp. z o.o./SYSTEmEG Sp. z o.o., w których zakresem świadczenia wykonawcy objęto obowiązek...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... złożone z firm Aquard Sp. z o.o., Suez Woda Sp. z o.o. i Suez Smart Solutions (dalej: konsorcjum). Ocena ofert uzależniona była od ceny i okresu udzielonej gwarancji. Korzystniejszą ofertę (niższa cena, przy identycznym okresie gwarancji) złożyła KarGIS...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... pewnym etapie jego realizacji nie były świadczone usługi związane z rozliczaniem kontraktu. Tymczasem zamawiający nie wystąpił do Konsorcjum Safege z roszczeniami w zakresie nienależytego wykonania umowy w tym zakresie - należy zatem uznać, że zamawiający...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  .... ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom (lider) tytułem wpisu od odwołania Sygn. akt KIO 1967/18 2 2.2. nie zasądza od konsorcjum firm: 1) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. ul. Chorzowska 25, 41-902 Bytom (członek) 2) Centrum Usług Specjalistycznych...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego konsorcjum FCC Polska Sp. z o. o. w Zabrzu, FCC Lubliniec Sp. z o. o. w Lublińcu i Miejskie Przedsiębiorstwo...

 • KIO 1970/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... „EKO-TOP” Sp. z o.o. z/s w Rzeszowie (dalej jako Konsorcjum Remondis). Zamawiający w piśmie wniesionym do akt sprawy faksem w dniu 9.... całości zarzuty podniesione w odwołaniu. Przystępujące Konsorcjum Remondis wezwane do złożenia oświadczenia w przedmiocie...

 • KIO 1988/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... w postępowaniu; ewentualnie 4. art. 26 ust. 3 lub 4 Pzp poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji zaniechanie czynności wezwania Konsorcjum Gülermak do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp lub do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4...

 • KIO 1981/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 1 października 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie oraz STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej w...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, informuje iż nie znany nam jest jej zakres faktycznie zleconych prac przez konsorcjum firm: Planeta Sp. z o.o., ul. Zdzieraka 21, 03 — 289 Warszawa (Lider), Wardex A. W., Słupno, ul. Żeromskiego 112...

 • KIO 1947/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa zwany dalej: „Multiconsult Polska Sp. z o.o.” albo „Przystępującym”. Drugą pozycje w rankingu ofert - Konsorcjum Firm: 1. IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. (pełnomocnik); BBF sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...Warunki Ogólne FIDIC, D) pytania i odpowiedzi do SIWZ; 2)  Umowa Konsorcjum z dn. 18.09.2012 r., 3)  Umowa o Realizację Zamówienia... Ogólne (...), D) pytania i odpowiedzi do SIWZ; 2)  Umowa Konsorcjum z dn. 18.09.2012 r., 3)  Umowa o Realizację Zamówienia...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... ust. 1 uznk w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Konsekwentnie, oferta Konsorcjum Ochrona24 oraz Konsorcjum MAXUS podlega odrzuceniu z uwagi na dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Mając na uwadze okoliczności wskazane...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...Odwoławczej w Warszawie w dniu 21 września 2018 r. przez odwołującego: Konsorcjum FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul...zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Konsorcjum FCC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu ul...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... kraju. Zgodnie z treścią załączonego do wykazu dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie wskazanej tam usługi jest ona realizowana przez konsorcjum firm: Orange Polska S.A. oraz Integrated Solutions Sp. z o.o. (IS). Zdaniem odwołującego, na podstawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij