• KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...badaniu i bezprawne unieważnienie postępowania; Odwołujący wniósł o: 1. unieważnienie czynności wyboru oferty nr 1 złożonej przez Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie: Lider Konsorcjum — Infracorr Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, BMB Santech Sp. z o.o. Sp...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ..., jak tego wymagał art. 3 ust. 2 decyzji Sernam 2, ze względu na to, że w przetargu uczestniczyło pierwotnie konsorcjum utworzone przez kandydata nr 5 i dyrekcję Sernamu, a nie jego członkowie indywidualnie, i że wobec tego dyrekcja nie uczestniczyła...

 • T-477/15

  Orzeczenia ETS, 02-03-2018

  ... nieważności decyzji przekazanych skarżącym pismem z dnia 25 czerwca 2015 r., którymi ECHA odrzuciła ofertę konsorcjum European Dynamics złożoną w celu uzyskania zamówienia ECHA/2014/86, dotyczącego świadczenia usług informatycznych na rzecz ECHA...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... wniesionego dokumentu gwarancji wadialnej. Ustalono również, że odwołujący do odwołania wniesionego w dniu 29 stycznia 2018 r. załączył wstępną umowę konsorcjum z dnia 23 października 2017 r. zawartą pomiędzy Kamena C.D. sp. z o.o., Safe Co LTD sp. z...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... że zamierza podzlecić całość prac, a jest to - co istotne - pismo składane w tej samej dacie co oferta. Konsorcjum NDI wskazało, że zamierza podzlecić roboty drogowe, bez jakiegokolwiek zastrzeżenia, iż wyłącza z tego roboty torowe, podczas gdy na pojęcie...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ....2. wezwanie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm JTB sp. z o.o., Elektromontaż Rzeszów S... wezwanie 2 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum firm JTB sp. z o.o., Elektromontaż Rzeszów ...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu komputerowego. Sygn. akt KIO 213/18 W dniu 5 lutego 2018 r. Konsorcjum: Intaris Sp. z o.o., Techsource Sp. z o.o., Egida IT Solutions Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...ubiegających się o udzielenie zamówienia Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe „DROKON K. J.” sp. j. w Świdwinie (lider konsorcjum) oraz „B.” Zakład Usługowy B. B.k w Rąbinie, jednocześnie zawiadamiając o wykluczeniu wykonawców Gorem Sp. z o.o...

 • KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... czynności polegającej na dokonaniu badania i oceny ofert oraz unieważnienia czynności wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej oraz nakazanie zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania i nakazanie zamawiającemu powtórzenia...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... w zakresie wymaganego doświadczenia - opisany w rozdziale V ust 1 pkt 2) lit b) SIWZ - był w przypadku konsorcjum spełniony w taki sposób, aby jeden z wykonawców posiadał wymagane doświadczenie, podczas gdy wykonywanie udzielanego obecnie zamówienia przez...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...jako „Pzp”) odwołanie złożyli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Konsorcjum w składzie: (1) JUSTMAR T. M. z siedzibą w ...1 pkt 17 ustawy Pzp. Zamawiający uznał, że Konsorcjum nie wykazało spełniania warunku udziału w postępowaniu z ...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...o.o. z siedzibą w Przeźmierowie oraz PSJ Hydrotranzit a.s. z siedzibą w Bratysławie, w Republice Słowackiej, dalej: „Konsorcjum IDS” lub „Przystępujący”, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. W dniu 13 lutego 2018 r. Przystępujący złożył pismo procesowe...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... nr XV było przedmiotem robót dodatkowych, które wykonywane były przez podmiot inny niż Przystępujący, a co za tym idzie – że konsorcjum Renovatorium nie wykonało w ramach roboty nr 2 ww. prac. W odniesieniu do roboty 1 z wykazu robót, Odwołujący podnosi...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... 2015 r. Wykonawca BUDIMEX S.A. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec: - zaniechania ujawnienia całości wyjaśnień wykonawcy - Konsorcjum firm: Societa Italiana per Condotte d’Acgua S.p.A. (Lider), INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali S.p.A...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... że ofertę złożyło dwóch różnych wykonawców, których liderem jest ten sam podmiot. Uznać należy, że mimo, iż jednym z członków konsorcjum jest ten sam podmiot Ekspert Security sp. z o.o. to ofertę złożyło trzech różnych wykonawców – trzy konsorcja o różnym...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, oraz, że konsorcjum zostało zawiązane w celu wspólnego wykonania umowy i każdy z jego członków będzie samodzielnie realizował ustalone części zamówienia, zaś na...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. JEDZ musi zostać obligatoryjnie złożony przez każdego z wykonawców, każdego z członków konsorcjum, każdy podmiot trzeci udostępniający, na podstawie art. 22a pzp, swój potencjał, a w przypadku podwykonawców — gdy...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... ustawy Pzp poprzez wybór jako najkorzystniej oferty podmiotu konsorcjum firm z liderem Remondis Sanitech Poznań sp. z...Wymóg ten jest ponadto sprzeczny z istotą i celem tworzenia konsorcjum oraz korzystaniem z potencjału podmiotu trzeciego, a tym samym ...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... dalej: „KONCEPT Sp. z o.o.” albo „Odwołującym”, IV pozycje - Konsorcjum firm: 1) Intaris Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, ...firma PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., V pozycje - Konsorcjum Intaris. W zadaniu 4 – II pozycje w rankingu zajęła firma...

 • KIO 162/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... firma PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o., V pozycje - Konsorcjum Intaris. W zadaniu 4 – II pozycje w rankingu zajęła firma PRZP... zajęła firma PPHU PIOMAR Sp. z o.o., III pozycje - Konsorcjum Intaris, IV pozycje - PRZP Systemy Informatyczne Sp. z o.o.,...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia przez Zamawiającego oferty Konsorcjum firm: Instalatorstwo Elektryczne J. Ż. oraz M. P. podczas, gdy dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta...

 • KIO 139/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... się o udzielenie zamówienia: CAR STEIN oraz CAMARO Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą dla lidera konsorcjum w Szczecinie zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę P. M...

 • KIO 194/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawa Pzp”. Zamawiający w odpowiedzi na wniesione odwołanie przez wykonawcę Konsorcjum firm: Conbelts S.A. pismem z 05 lutego 2018 r., które wpłynęło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 4 Ustawy. Nie jest bowiem możliwe złożenie przez ZBM wyjaśnień, które obalałyby prawne domniemanie rażąco niskiej ceny. KIO 133/18 Odwołujący: Konsorcjum w składzie: Transprojekt Gdański sp. z o.o. i Promost sp. z o.o. wniósł odwołanie (w zakresie zadania...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Zdaniem Zamawiającego, pełnomocnictwo z dnia 31 stycznia 2017 r. nie mogło dotyczyć Konsorcjum, a tylko wykonawcy PESA. Wskazał m.in. na art. 103 KC, stwierdzając jednocześnie, że brak ten także nie może być...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...pkt 1 ustawy Pzp, unieważnienie umowy zawartej w Postępowaniu przez Zamawiającego z konsorcjum spółek FCC Tarnobrzeg sp. z o.o. i FCC Polska sp... 2017r. udzielił zamówienia w trybie z wolnej ręki na rzecz konsorcjum FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. i FCC Polska Sp...

 • KIO 168/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... Zdrowotnej Sp. z o.o. postanawia: 1. odrzuca odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: Vendi Servis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz „Izan +” sp. z o.o. z siedzibą w...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... 2351/16). Stąd według Odwołującego oferta powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 pzp. Zdaniem Odwołującego oferta Konsorcjum Niro winna zostać odrzucona również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 pzp jako niezgodna z ustawą, gdyż nie...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ..., że średnia cena oferty w tym postępowaniu wynosi 567 519,47 zł to za rażąco niskie należy uznać ceny ofert konsorcjum eTravel jak i PLL Lot S.A. Odnośnie kosztów realizacji zamówienia, wskazał, że posiada statystycznie jedne z najniższych w kraju...

 • KIO 129/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: DIM COSTRUCTION Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa IDS-BUD S.A. (Partner Konsorcjum) ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa zwanych dalej Odwołującym, na podstawie art. 89 ust...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij