• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 grudnia 2017 r., nr 2017/S 244-508768. Oferty w postępowaniu złożyli m.in.:  konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław oraz Strabag Sp. z o.o., ul...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... „wezwaniem nr 1”) zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 Pzp, zwrócił się do Konsorcjum TOTO 71 z wezwaniem o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące elementów oferty mogących mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, jak...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... zarzuty: - naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Mostostal, mimo że jej treść nie odpowiada treści SIWZ, w zakresie w jakim wykonawca zaoferował wykonanie obiektu WD36 o szerokości...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum ATF z postępowania mimo, iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd co do: - spełnienia warunku udziału postępowaniu dotyczącego dysponowania...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... - węzeł Wysokie (wraz z wylotem w ciągu dk 16)” Odwołujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia – Konsorcjum: TRAKCJA PRKil S.A., Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. wniósł odwołanie...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  .... Zamawiający wskazał, że umowa ramowa zostanie zawarta: 1) z wykonawcą Rudpol-OPA w części 3, 6, 7 i 8, 2) z konsorcjum OPA-Labor w części 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Jednocześnie zamawiający poinformował o wykluczeniu z postępowania wykonawcy Rudpol-OPA w...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... przypadku instytucja zamawiająca zbadała z należytą starannością, czy w odniesieniu do Siemens SA i Siemens SL i w rezultacie konsorcjum Drasis, należało zastosować podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 93 ust. 1 lit. b) i e) ogólnego rozporządzenia...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...), jednakże jak stwierdziła KIO zostały one powołane w kontekście zarzutów podniesionych wobec tej oferty (jak i oferty SKODA) w odwołaniu Konsorcjum Stadler - KIO 1745/17. W tym odwołaniu (pod lit. D) wskazano na naruszenie: „ Art. 7 ust. 1 Pzp w zw...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ..., 05-501 Piaseczno w postępowaniu prowadzonym przez Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów przy udziale Konsorcjum Firm: 1) Medline Sp. z o.o. (Lider); 2) BOXmet MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58 - 250...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... sposób odbiegają od cen rynkowych, w tym cen zaoferowanych w tych samych pozycjach przez drugiego z wykonawców, tj. Konsorcjum Asseco. (…) Podsumowując, stanowisko Zamawiającego zostało oparte na błędnym przekonaniu, że: 1) do poprawienia omyłek zarówno w...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ofertą ważną. Zamawiający w treści pierwszego wezwania w trybie art. 90 ustawy pzp z dnia 2 marca 2018 r. wezwał Konsorcjum firm do wyjaśnienia konkretnych pozycji kosztorysu ofertowego złożonego w ofercie Wykonawcy, tj. pozycji nr 20, 22, 23, 25, 27, 35...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jako taka powinna być odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. 6. Mając na uwadze okoliczność, iż Konsorcjum IDS-BUD było wzywane, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do uzupełnienia dokumentu zobowiązania do udostępnienia zasobów, oraz dyspozycję...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... N nie podało żadnych szczegółowych danych, które mogłyby by być uznane za „wykazanie” przesłanek z art. 11 ust. 4 Znk. Konsorcjum N wyszło z założenia, że informacje te mają wartość gospodarczą, ponieważ w innej sprawie Sąd Najwyższy orzekł, że tego typu...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 uznk, dotyczący zaniechania ujawnienia w całości wyjaśnień złożonych przez Konsorcjum Mostostal w dniu 22 stycznia 2018 r. Na wstępie Izba uznała za konieczne odniesienie się do wniosków złożonych przez Przystępującego...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 kwietnia 2018r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum firm: „Energo - Moc" Wzorcownia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Zabrska 6 -...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... przez 5 dni w tygodniu — 600 zł miesięcznie na osobę; b) zwrot kosztów przejazdów — zakładając przejazd z siedziby Lidera Konsorcjum do Łańcuta pociągiem PKP — 2x33zł (należy założyć jednokrotny wyjazd i powrót w ciągu tygodnia), tj. 66 zł tygodniowo, tj...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...ograniczoną odpowiedzialnością spółka 4 komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Konsorcjum IDS-BUD”) pomimo, iż jej treść nie odpowiedna treści SIWZ;...robót w ramach danej branży. W swojej ofercie Konsorcjum IDS- BUD zastosowało różne stawki w ramach tych...

 • KIO 663/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... 9 kwietnia 2018 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia konsorcjum Aspello Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Technologiczna 2, 45 - 839 Opole i Netgis - Sp...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...ciepła, naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2) uPzp, w wyniku bezzasadnego i niezgodnego z Ustawą zaniechania odrzucenia oferty Wykonawcy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A. oraz RCI Sp. z o.o., zwanego dalej „MZUM-RCI”, pomimo że treść oferty nie...

 • KIO 668/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... działalność gospodarczą pod firmą BBC Best Building Consultants Nadzory i Doradztwo Budowlane Ł.Z. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Warszawie kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, Promost Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej Przystępujący lub konsorcjum Promost), 2) odrzuceniu oferty odwołującego. Zaskarżonym działaniom i zaniechaniom odwołujący zarzucił naruszenie: 1) art. 7 ust. 1 i 3...

 • KIO 659/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... udziale: A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: ASTALDI S.p.A. w Rzymie, TM.E.... 2018 roku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Constructions Industrielles de la Méditerranée S.A. w ...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą w Oławie wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia {dalej również: „Konsorcjum ZUK” lub „Odwołujący”} wnieśli w formie pisemnej do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie od zaniechania odrzucenia oferty FBSerwis...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... do działania w imieniu ww. wykonawców, tj. nie złożono pełnomocnictwa uprawniającego lidera konsorcjum do działania w imieniu partnera 5 konsorcjum oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały pismo były uprawnione do reprezentacji lidera...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...89 ust. 1 pkt 4 ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy poprzez nieprawidłową ocenę złożonych przez Konsorcjum Promost i Konsorcjum ZDI wyjaśnień, podczas gdy z treści złożonych wyjaśnień wynika, że oferty tych wykonawców zawierają cenę rażąco niską; 21 4...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... zatytułowany „Poświadczenie” z dnia 16.02.2018 r. Veolia Energia Łódź S.A. z którego wynika, iż to konsorcjum firm: Verbicom S.A., TECHNITEL oraz Verbitech sp. z o.o. zrealizowało usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi postępowania. Natomiast...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... na fakt, iż w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, powołał się na umowę realizowaną przez konsorcjum firm Comparex Poland sp. z o. o. oraz Cloudware Polska sp. z o. o. Odwołujący wskazał, iż nie jest mu...

 • KIO 657/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  .... 3 oraz z ostrożności: 4. art. 26 ust. 3 ustawy Pzp oraz 26 ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wezwania Konsorcjum do wyjaśnienia, poprawienia lub uzupełnienia formularzy 1a do SIWZ oraz 3 w przypadku uznania przez izbę, iż informacje wskazane w...

 • KIO 615/18, KIO 626/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... i podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, w zakresie części 2. W ocenie Odwołującego Konsorcjum Autobagi wszelkie dane niezbędne do oceny zgodności oferty z treścią SIWZ zostały zawarte w treści wypełnionego Załącznika nr 4b do...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...firm: Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa - Lider Konsorcjum oraz AERONA VAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES SA, c/Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt, działająca na terenie Polski przez swój...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij