• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... 26 ust. 3 w zw. z naruszeniem art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Ustawy Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia Konsorcjum BANIMEX z udziału w postępowaniu, mimo że wykonawca ten w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... udziale: 1. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum: Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus & Coach...zgłosili wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – konsorcjum Stadler Polska Sp. z o.o., SOLARIS Bus ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, Odwołujący wskazał na inwestycje zrealizowane przez podmiot trzeci, niebędący członkiem konsorcjum Odwołującego, a tym samym oferentem w rozumieniu Pzp. Przyjęcie takiej konstrukcji przez Odwołującego implikowało...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... W dniu 23 lipca 2018 r. Konsorcjum: Gabos Software Sp. z o.o., WASKO S.A. (dalej: Konsorcjum Gabos) wniosło odwołanie wobec wyboru oferty ...koniecznym udziale producenta systemu Mediqus (członka Konsorcjum Odwołującego) w wykonaniu migracji danych ...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... obowiązkowe. 13      Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2006 r. Fővárosi Bíróság (sąd w Budapeszcie, Węgry) oddalił skargę złożoną przez konsorcjum na decyzję z dnia 12 września 2005 r. 14      Orzeczeniem z dnia 13 lutego 2008 r. Fővárosi Ítélőtábla (regionalny...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... dniu 19 lipca 2018 r.). Odwołujący stwierdził, że pismem z dnia 13 lipca 2018 r., przesłanym drogą elektroniczną, Zamawiający poinformował Konsorcjum o wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i z tego też pisma dowiedział...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp w odniesieniu do 7 ofert, w tym również oferty złożonej przez Konsorcjum BAC. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana wykonawcom w dniu 25 czerwca 2018 r. Izba zważyła, co następuje. Izba...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...z 9 marca 2017 r., KIO 352/17). 6) Na podstawie otrzymanych wyjaśnień od przystępujących, zamawiający nie znalazł podstaw do wykluczenia konsorcjum z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. Tym samym zamawiającemu nie można skutecznie...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 grudnia 2017 r., nr 2017/S 244-508768. Oferty w postępowaniu złożyli m.in.:  konsorcjum Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., ul. Lipowa 5A, Wysoka, 52-200 Wrocław oraz Strabag Sp. z o.o., ul...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonywanie zmiany w zakresie podwykonawstwa po złożeniu oferty." Z uwagi na treść złożonej przez Konsorcjum BANIMEX oferty w ocenie Odwołującego jest ona sprzeczna z treścią ustawy, tj. art. 22a ust. 4 ustawy pzp, a oferta...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... trybie przetargu nieograniczonego - Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr (...) , (...).271.10.2017.AS., J. D., Ł. K. i M. B. jako konsorcjum trzech firm złożyli ofertę 4.237.350,00 zł (3.445.000,00 zł netto) – bezsporne. Zamawiający w dniu 2...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... „wezwaniem nr 1”) zamawiający działając na podstawie art. 90 ust. 1 oraz art. 87 ust. 1 Pzp, zwrócił się do Konsorcjum TOTO 71 z wezwaniem o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące elementów oferty mogących mieć wpływ na wysokość zaoferowanej ceny, jak...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... zarzuty: - naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 7 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Mostostal, mimo że jej treść nie odpowiada treści SIWZ, w zakresie w jakim wykonawca zaoferował wykonanie obiektu WD36 o szerokości...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zł netto/t jest ceną wystarczająca zaledwie na zakup od huty materiału do przetworzenia. Najniższa cena, jaką Odwołujący uzyskał od Konsorcjum Stali wynosi 2.550 zł/t stali, tym samym, różnica pomiędzy przyjętą przez CMC Ravenna ceną stali, a realną ceną...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 oraz zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum ATF z postępowania mimo, iż wykonawca ten wprowadził zamawiającego w błąd co do: - spełnienia warunku udziału postępowaniu dotyczącego dysponowania...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 2) art. 87 ust 2 pkt 2) z uwagi na dokonanie poprawy omyłek rachunkowych w ofertach (...) i Konsorcjum (...), pomimo że nie zachodziły przesłanki ustawowe do dokonania takiej poprawy; 3) art. 89 ust. 1 pkt 2 z uwagi na...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... podczas rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: wszystkie trzy odwołania zasługują na oddalenie. Odwołanie o sygn. KIO 887/18 Odwołujący – Konsorcjum Arcus postawił w odwołaniu główny zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...której Zamawiający dla ww. obliczeń nie porównał ceny z oferty Konsorcjum z oszacowaną wartością zamówienia, lecz z kwotą, jaką zamierzał ...o. z ceną ofertową 428 778,00 zł 4.) Konsorcjum Firm Lider konsorcjum: URBAN MEDIA, E. U. z ceną ofertową 698...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 2 maja 2018 r. odwołanie wobec czynności i zaniechań zamawiającego w postępowaniu wnieśli wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia konsorcjum ANATEX Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Handlowej 6G, 15 - 399 Białystok i A. C...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... nawiązania kontaktu z tymi samymi dostawcami i uzyskania podobnych cen. To mogłoby wpłynąć negatywnie na konkurencyjność konsorcjum. Izba podkreśliła, że w tym postępowaniu zamawiający nie żądał szczegółowych kalkulacji cenowych w dokumentach oferty, np...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...ust. 3 w zw. z art. 22d ust. 1 i art. 23 ust 5 ustawy Pzp, polegający na zaniechaniu wezwania Konsorcjum MADROCAR do uzupełnienia Wykazu usług w sytuacji, gdy ten nie potwierdzał samodzielnego spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Centralną Komisję Egzaminacyjną ul. M. Edelmana 6, 00-190 Warszawa, przy udziale: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: Wojskowe Zakłady Kartograficzne Sp. z o.o., Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. Sp. Kom., Toruńskie Zakłady...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... posiadającą interes w uzyskaniu zamówienia i mogącą ponieść szkodę np. podmiot, który nie złożył oferty lub członek konsorcjum działający w imieniu własnym, osoba nie upoważniona do reprezentacji wykonawcy czy na gruncie przepisów obowiązujących w obecnym...

 • KIO 915/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  .... 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców w Postępowaniu poprzez uznanie wniosku 4 złożonego przez Konsorcjum za nieskutecznie złożony, a czynności złożenia wniosku za nieważną; - art. 60d ust. 2 w zw. z art. 7 ust...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... byli zobowiązani do wyceny w pkt 2.2 wszystkich nieobjętych poz. 2.1 dokumentów, a zatem nie sposób ustalić, co Konsorcjum TOTO zaoferowało w pkt 2 Wykazu Płatności, tym bardziej jeśli uwzględnić definicję Dokumentów Wykonawcy sformułowaną w punkcie 1.1.6...

 • KIO 757/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  .... 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji wykonawców w Postępowaniu poprzez uznanie wniosku 4 złożonego przez Konsorcjum za nieskutecznie złożony, a czynności złożenia wniosku za nieważną; - art. 60d ust. 2 w zw. z art. 7 ust...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  .... Wskazać bowiem należy, że będzie to usługa płatna, nie mieszcząca się bynajmniej w cenie zakupu serwera przez Konsorcjum Engave. Konsorcjum — o ile będzie chciało zapewnić świadczenie serwisu na rzecz Zamawiającego zgodnie z SIWZ — zmuszone będzie 8 do...

 • KIO 766/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  .... z o.o. oraz A. Ś. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANN-POL” A. Ś. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Opolu tytułem wpisu od odwołania, 2 Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r...

 • KIO 817/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... zamawiającego zawarł on umowę na system sterowania ruchem, czyli system ITS w 2010 r., a umowę tę realizowało konsorcjum, w którego skład wchodził wykonawca GERTRUDE SAEM oraz przystępujący. Natomiast jak wynika ze stanowiska przystępującego nie wszystkie...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... - węzeł Wysokie (wraz z wylotem w ciągu dk 16)” Odwołujący wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia – Konsorcjum: TRAKCJA PRKil S.A., Mostostal Warszawa S.A., Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. wniósł odwołanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij