• KIO 86/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...: FPI Udziałowiec sp. z o.o. byli uczestnikami przetargu o tym samym zakresie w latach poprzednich. Zauważył, że Konsorcjum w poprzednim sezonie złożyło ofertę wyłączenie w dwóch spośród pięciu części zamówienia, co wskazuje na po pierwsze konieczność...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp podwykonawcę tj. Formart Pracownia Architektury s.c., a z drugiej strony wszyscy członkowie Konsorcjum w swoich JEDZ część Il w pkt C (Informacje na temat polegania na zdolnościach innych pomiotów) zaznaczyli odpowiedź „TAK”, a...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... L. - W. – B. - w części ETCS II" - Wykonawca konsorcjum B.T.S.A. i B.T.Z.P.. Zatem, nie stanowią jakiejkolwiek...linii kolejowej (...) Centralnej Magistrali Kolejowej (CMK) G. - Z.” przez konsorcjum T. i T. A., wydane przez Zamawiającego oraz pismo z dnia ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... zasadą zastosowania najlepszej dostępnej technologii, a tym samym naruszyło pkt 1.4 PFU. 20 W załączniku nr 6 do oferty Konsorcjum wskazało w ramach parametru Wzr (wolumen wody na potrzeby własne Zakładu) wartości odpowiednio 10.131 m3 (w 2021 r.), 37...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...pkt 4) w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Tak niska cena nie jest uzasadniona obiektywnymi względami, pozwalającymi Konsorcjum I. na wykonanie zamówienia bez strat finansowych. Cena ta jest niższa niż ogólna wartość rynkowa tego zamówienia, co zauważył sam...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... w ocenie Izby, nie można przypisać takiego charakteru. Tym samym Zamawiający wykazał, iż nie było zasadnym występowanie przez niego do Konsorcjum o wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Fakt sporządzenia przez tego wykonawcę ww. pisma z...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 1-3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie przez zamawiającego wezwania konsorcjum A.: do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny oraz zaniechania odrzucenia oferty jako zawierającej rażąco niską cenę do całości...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: 1. I. T. S. „C.” Sp... poinformował wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako Konsorcjum firm: I. T. Strony „C.” Sp. z...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... gospodarczą pod firmą D. P.H.U. M. K., zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa, i nakazuje zamawiającemu odtajnienie całości treści oferty konsorcjum: P. R. – B. „T.” Sp. z o. o. i M. K. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą D. P.H.U...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... PWN, to część linii prostej zawarta między jej dwoma punktami wraz z tymi punktami, a z doświadczenia zawartego w wykazie Konsorcjum B. jednoznacznie wynika, iż żaden z wykonanych odcinków nie miał długości co najmniej 400m. Tym samym warunek 6 postawiony...

 • KIO 1988/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... naruszeniem przepisu: 1. art. 89 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 82 ust. 3 ustawy zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, podczas, gdy treść oferty jest niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej jako SIWZ; 2. art. 87 ust. 1...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...Firm: 1. A. C. P. Sp. z o.o. (Lider); 2. A. C. S.A., (…); z adresem dla siedziby lidera konsorcjum: (…) na rzecz Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, (…); prowadzący postępowanie...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... o. z siedzibą w Warszawie, IDM INWESTYCJE Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą we Włocławku (dalej: „Odwołujący” lub „Konsorcjum”) zawiadomienie o odrzuceniu złożonych przez nich ofert w ww. postępowaniach. Odwołujący w dniu 18 września 2017 r. wniósł do Prezesa...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... są niezbędne – celem zweryfikowania – zdolności Odwołującego. Niewystarczające jest w ocenie Izby powoływanie się na potencjał całego konsorcjum – bez wyraźnego wskazania jaką część - i o jakiej wartości - realizował Odwołujący (występujący poprzednio w...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... (…). Okazało się, że Wspólnota Mieszkaniowa Barska 11/13 wystawiła wykonującemu na jej rzecz roboty budowlane członkowi konsorcjum składającego odwołanie w niniejszym postępowaniu, M.K., list referencyjny, którego kopia jest przechowywana w archiwum...

 • KIO 1941/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  .... przy udziale: A. wykonawcy C. P. Sp. z o.o., ul. (…) W. B. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: C. U. D. Sp. z o.o., C. A. J., C. S. Sp. z o.o., ul. (…) W. C. wykonawcy...

 • KIO 1961/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...z siedzibą w R. w postępowaniu prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w W. z udziałem wykonawców – konsorcjum: C. S.A. z siedzibą w K. (pełnomocnik wykonawców) i C. P. S.A. z siedzibą w K. zgłaszających przystąpienie...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum E. S.A., (...), P. E. Spółka z o.o., (...) oraz S. E. S.A. tytułem wpisu od odwołania. 3. Stosownie...

 • KIO 1955/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – konsorcjum: A.C.P. Sp. z o.o., (...), A.C. S.A., (...) w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego 10 Wojskowy Szpital...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: A. w dniu 8 września 2017 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Konsorcjum: PORR S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne POM Sp. z o.o. z siedzibą lidera - ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa...

 • KIO 1991/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...w sytuacji w której również w zakresie niepoprawionym przez Zamawiającego oferta tego wykonawcy nie spełnia wymogów SIWZ, 2. poprawienie oferty Konsorcjum B w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, podczas gdy niezgodność oferty z SIWZ nie stanowiła innej omyłki...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) zwanej dalej: „Pzp”. W dniu 11.09.2017 r. (wpływ bezpośredni do Prezesa KIO) Konsorcjum N.S-C. wniosła odwołanie na w/w czynności. Kopie odwołania Zamawiający otrzymał w dniu 11.09.2016 r. (e-mailem). Zarzucił naruszenie...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 2017r.wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec: - czynności zamawiającego polegającej na nieudostępnieniu Odwołującemu wyjaśnień udzielonych przez: A) konsorcjum 1) I. + Sp. z o.o., ul. (…), 2) N. S. Sp. z o.o., ul. (…), 3) M. Sp. z o...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... zamówienia: a) odwołujący - 46.220.352,62 zł, 14 b) wykonawca Budimex - 46.917.031,69 zł, c) konsorcjum Erbedim - 48.499.838,34 zł, d) wykonawca Strabag - 52.932.066,79 zł (protokół postępowania, pkt 12...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Konsorcjum: INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k., TRACK TEC CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14...

 • KIO 1904/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... spółek C. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (lider konsorcjum) (...); T. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum) (...); I. Sp. z o.o. (Członek Konsorcjum), (...) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; B. wykonawcy: S...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... oraz w jaki sposób o dane zamówienie zamierza się ubiegać (samodzielnie, np. korzystając z doświadczenia innych podmiotów, w konsorcjum (...). Również pojęcie szkody w takiej sytuacji nie może być badane w sposób równie ścisły jak w wypadku korzystania ze...

 • KIO 1889/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...: BUDIMEX S.A., Mostostal Kraków S.A., Budimex Budownictwo Sp. z o.o. wniosło odwołanie wobec zaniechania wykluczenia z postępowania Konsorcjum NDI Energy Sp. z o.o., NDI S.A., zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów: art. 24 ust. 1 pkt 12 w...

 • KIO 1884/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...wątpliwości, iż w SIWZ chodzi o wykonanie oczyszczalni w całości przez danego wykonawcę, czy to samodzielnie czy w konsorcjum. Nie może natomiast być wykonane w charakterze podwykonawcy. Podwykonawstwo oznacza wykonanie tylko części oczyszczalni i wyklucza...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij