• KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...niezgodność z Regulaminem pkt 4.1.1); 12. Błędna koncentracja i krzyżowanie się funkcji dla muzyków, dostępności do wszystkich... do Zamawiającego o jej korektę lub skorzystać ze środków ochrony prawnej. Przy takiej konstrukcji oceny prac konkursowych, nawet ...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 2175/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 1810/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 1566/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... wymagana jest ciągła koncentracja niezbędna do zapewnienia ...błędnego oszacowania wartości zamówienia i przeznaczenia niewystarczających środków na jego realizację, zamawiający może to...z prawem, lecz środkiem ochrony prawnej nakierowanym na ochronę interesu ...

 • KIO 1210/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... skorzystania z prawa do wniesienia środka ochrony prawnej przez odwołującego. Jak podniósł odwołujący w...wykonawcę: Akademia Umysłu Pamięć 1 i Koncentracja 1 to seria nowoczesnych programów edukacyjnych i... bez większego nakładu środków i czasu wyjaśniona z...

 • KIO 240/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej, w związku z czym uczestnicy postępowania odwoławczego stawiając się na posiedzenie winni być gotowi do określenia...

 • KIO 2426/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... w części pkt III ust. 14, oraz pkt XIV „Kryterium Koncentracja na czas kalibracji - znaczenie 15%" jak również „Projektu Umowy -...że Odwołujący posiada interes we wniesieniu środków ochrony prawnej na postanowienia specyfikacji. Odwołujący jest podmiotem...

 • KIO 1911/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... odwołania nastąpiłaby dalsza, 9 znacząca koncentracja zapasów interwencyjnych oleju napędowego w jednej... kolejności Izba stwierdziła, iż odwołujący jest uprawniony do skorzystania ze środków ochrony prawnej, w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 12...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 6 5...w stanie wykazać za pomocą stosownych środków' dowodowych, z wyjątkiem przypadku,...przez konstrukcję (fikcję) osoby prawnej od osobistego majątku wspólnika....której następuje koncentracja czynności, wniosków...

 • KIO 811/17

  Orzeczenia KIO, 11-05-2017

  ...zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach wnoszenia środków ochrony prawnej i stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja taka ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydatkowanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 402/17

  Orzeczenia KIO, 15-03-2017

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej, w związku z czym uczestnicy postępowania odwoławczego stawiając się na posiedzenie winni być gotowi do określenia...

 • V ACa 252/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2017

  ... cały majątek swej poprzedniczki prawnej w trybie art. 492... k.p.c. jest koncentracja materiału dowodowego i umożliwienie sądowi...zapewniony dopływ środków w ... był nigdy przedmiotem badania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przesłanek zastosowania...

 • KIO 166/17

  Orzeczenia KIO, 06-02-2017

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach wnoszenia środków ochrony prawnej i stawiania zarzutów zamawiającemu. Koncentracja taka ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 2114/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 930/16

  Orzeczenia KIO, 08-06-2016

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej, w związku z czym uczestnicy postępowania odwoławczego stawiając się na posiedzenie winni być gotowi do określenia...

 • KIO 820/16

  Orzeczenia KIO, 31-05-2016

  ... postępowania odwoławczego, które charakteryzuje się koncentracją środków odwoławczych. Zamawiający powołał przykład, że.... 90 ust. 1 Pzp – może być podnoszone w ramach środków ochrony prawnej. Należy przy tym dodać, że przepis ten stanowi, że „zamawiający...

 • KIO 257/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  ... aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej – stawiania zarzutów zamawiającemu w odpowiednim terminie, aby te zarzuty mogły być również bardzo krótkich terminach rozpoznane. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne...

 • V GC 24/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-01-2016

  ...kompensowane zmniejszeniami związanymi z koncentracją paneli, gdyż w ... jak i innych środków dowodowych. Dla ustalenia,...godnym ochrony interesem... oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ...

 • KIO 1963/15

  Orzeczenia KIO, 21-09-2015

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej. Omawiany etap postępowania odwoławczego następuje po fazie posiedzenia niejawnego bez udziału stron, na którym...

 • I ACa 131/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-06-2015

  ...twórczej, ma kłopoty z koncentracją uwagi i pamięcią, napięciem... sąd, w świetle pozostałych środków dowodowych, co do zasady ... odmowy udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Nie...zbyteczne powtarzanie ustaleń i oceny prawnej dokonanych przez sąd I instancji...

 • KIO 1121/15

  Orzeczenia KIO, 12-06-2015

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej. Omawiany etap postępowania odwoławczego następuje po fazie posiedzenia niejawnego bez udziału stron, na którym...

 • KIO 415/15, KIO 419/15

  Orzeczenia KIO, 16-03-2015

  ...w uzyskaniu zamówienia. Złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą. Mając na uwadze zasadę koncentracji środków ochrony prawnej i wynikający z niej obowiązek zaskarżenia czynności zamawiającego niezwłocznie po ich podjęciu, pod rygorem utraty...

 • KIO 375/15

  Orzeczenia KIO, 12-03-2015

  ... zachowaniu należytej staranności) na wcześniejszym etapie postępowania, których nie kwestionował w drodze dostępnych mu środków ochrony prawnej. W sprzeczności z zasadą koncentracji byłoby przyzwolenie, aby istniejące uprzednio okoliczności, co do których...

 • KIO 341/15

  Orzeczenia KIO, 09-03-2015

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 2523/14

  Orzeczenia KIO, 11-12-2014

  ... zamówienia publicznego obowiązek aktywnego uczestnictwa w procedurach zgłaszania środków ochrony prawnej - stawiania zarzutów Zamawiającemu. Koncentracja ma ułatwić i przyśpieszyć racjonalne wydawanie środków publicznych, w oparciu o umowy zawarte z...

 • KIO 2100/14

  Orzeczenia KIO, 22-10-2014

  ..., od których to stanowisk uzależnione jest wyznaczenie rozprawy. Jest to zatem faza, w której następuje koncentracja środków ochrony prawnej. Omawiany etap postępowania odwoławczego następuje po fazie posiedzenia niejawnego bez udziału stron, na którym...

 • KIO 1215/14

  Orzeczenia KIO, 03-07-2014

  ... na niekompletność podstaw odrzucenia oferty Odwołującego, zagrożona, powinien był – w myśl zasady koncentracji środków ochrony prawnej – wnieść samodzielne odwołanie wskazując na okoliczności, o które podstawa odrzucenia oferty Odwołującego winna zostać...

 • VIII GC 8/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-06-2014

  ...k.101-102, 129-130), stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej z dnia 11 kwietnia 2012 r.... która tę korzyść uzyskała bez podstawy prawnej. Stosownie do art. 410 § 2 ... własnych środków kosztem ...K. (2) (Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij