• C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... zamówienia nr 3 z 11,8 na 7 pkt, podczas gdy minimalna wymagana ocena wynosiła 7,5 na 15 pkt. Komisja przetargowa zakończyła więc swą ocenę, po pierwsze, potwierdzeniem swej opinii na temat rażąco niskiego charakteru oferty skarżącej, a po drugie...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Odwołującego przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert. W toku badania i oceny ofert, komisja przetargowa Zamawiającego stwierdziła, że oferta Odwołującego spełnia wymagania określone w SIWZ. Dnia 18 września 2017 r...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  ... z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Zamówienia publiczne na dostawy i usługi – Procedura przetargowa – Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... r.) w tym przedmiocie, a dopiero po kolejnej opinii (datowanej na 19 lipca 2017 r.), 25 lipca 2017 r. komisja przetargowa zarekomendowała zarządowi spółki „podjęcie procedury wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp. Następnie 28...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... do dnia 28 września 2017 roku odroczył decyzję co do utajnienia oferty zgodnie z wnioskiem C. P.. Przywołane postępowanie przed komisją przetargową w dniu 20 września 2017 roku jak i pismo zarządu zamawiającego do C. P. stanowią dowód na nie podjęcie na...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... ze swego poprzedniego odwołania z dnia 7 sierpnia 2017 r., przywoływał okoliczność, że podczas jawnej części otwarcia ofert komisja przetargowa wbrew dyspozycji art. 86 ust. 4 Pzp nie podała ceny zawartej w ofercie wykonawcy A.N. prowadzącego działalność...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Ogłoszenia o zamówieniu pkt3.1.3.a)ll IdD. 5. Zmowa przetargowa W części lI.A uzupełnionego JEDZ Comarch Polska S.A. wykonawca wskazał... wyrażone w wyroku z 16 września 1999 roku w sprawie C-414/97 Komisja v. Królestwo Hiszpanii, ECR 1999, s. 1- 5585, wyrok...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... budowalne. Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizuje na zlecenie kierownika Zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych oraz Komisja Przetargowa w przypadku jej powołania i określenia zakresu ( par. 7 ust. 1). Par. 10 wskazuje, że...

 • KIO 1733/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... tj. wykonawcy BUS TOUR. Świadczy o tym w pierwszej kolejności fakt, że pismem z 31.07.2017 r. Komisja Przetargowa uznała wyjaśnienia Odwołującego za wystarczające i złożyła Wójtowi Gminy Gnojno do podpisu decyzję o wyborze jako najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ...z dnia 23 czerwca 2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 komisja przetargowa, dokona sprawdzenia czy baza transportowa odpowiada wymaganiom SIWZ. W odpowiedzi na powyższe, w piśmie z dnia 26 czerwca 2017 r...

 • KIO 1368/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... nr 2a - Tabela nr 2 („Funkcje Punktowane"). W przypadku negatywnej weryfikacji danego wymagania dodatkowego Komisja Przetargowa uznaje natomiast, że wymaganie nie zostało zaprezentowane lub prezentacja nie wykazała jego spełnienia. W takim przypadku...

 • KIO 1323/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... jest nieuzasadniona, odbiega od cen rynkowych ii prawdopodobnie jest wynikiem błędnego wyliczenia i dlatego komisja przetargowa nie widzi podstawy do obliczania średniej arytmetycznej cen złożonych ofert i porównywania ceny oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 1322/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ... zamówienia, a w przypadku wyboru naszej oferty usługę wykonamy zgodnie z wymogami zawartymi w tym opisie”. Komisja przetargowa zwróciła na ten problem uwagę, jednakże uznała, iż oświadczenie to zawiera wszystkie wymagane informacje, jakie wykonawca...

 • T-392/15

  Orzeczenia ETS, 04-07-2017

  ...tej odpowiedzi udzieliła informacji o ofercie sklasyfikowanej na pierwszym miejscu i o ofercie skarżących. Wskazała, że komisja przetargowa sklasyfikowała ofertę konsorcjum Nextera1 na pierwszym miejscu, przyznając jej 56 na 60 punktów w ocenie technicznej...

 • KIO 1184/17, KIO 1196/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... Prawo zamówień publicznych (zmodyfikowana nieznacznie przez art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych), zgodnie z którą komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do badania i oceny ofert oraz do oceny spełniania...

 • T-200/16

  Orzeczenia ETS, 02-06-2017

  Wyrok Sądu z dnia 3 maja 2017 r. – Gfi PSF / Komisja (Sprawa T-200/16)1 (Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Opracowanie, utrzymanie, rozwój oraz usługi pomocy w zakresie witryn internetowych – Odrzucenie oferty jednego z oferentów – ...

 • KIO 983/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... ofertowym branży drogowej ul. Dabińskiego, pozycja nr 37 została powtórzona w pozycji 36. Mając powyższe na uwadze Komisja przetargowa skierowała 27.04.2017 r. do odwołującego wezwanie o wyjaśnienia zapisów oferty. Dnia 4 maja 2017 r. odwołujący...

 • KIO 980/17

  Orzeczenia KIO, 25-05-2017

  ...sobie możliwość lepszej chwytliwości tzn., żeby nie była to rękawica śliska i żeby trzymane przedmioty nie wypadały z ręki. Komisja przetargowa próbki mogła badać wizualnie i przez dotyk i na tej podstawie dokonywać ich oceny po względem walorów użytkowych...

 • XVIII C 139/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2017

  ... w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) było zasadne. Co więcej, Komisja przetargowa po tym jak uznała, iż operat szacunkowy nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie prac budowlanych zgodnie z...

 • KIO 802/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... podał, że ocena oferty American Systems została dokonana przez komisję przetargową w sposób nie jednogłośny. W dniu 20.03.2017 stosunkiem ...Przystępującego nie jest ceną rażąco niską, i Komisja przekazała taką opinię kierownikowi zamawiającego. Podkreślił,...

 • KIO 714/17

  Orzeczenia KIO, 15-05-2017

  ...nadanie mu brzmienia: Odwołujący podniósł, że dokumentacja przetargowa nie zawiera kodów źródłowych oprogramowania ReCourt, które ... w wyroku z dnia 16 września 1999 r., C- 414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii, TS wskazał, że ocena ...

 • KIO 694/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ... Osoby kierującej pracami związanymi z utrzymaniem obiektów inżynierskich (M) -10 pkt. W ramach oceny Komisja Przetargowa dokonująca oceny przyzna: • 0 pkt za zadeklarowanie doświadczenia Kierownika Utrzymania oraz Osoby kierującej pracami związanymi...

 • KIO 567/17, KIO 660/17

  Orzeczenia KIO, 12-04-2017

  ...o wiele bardziej jednoznaczne i precyzyjne niż to co rekomendowała Komisja Przetargowa w protokole z 28.02.2017 r. i znalazło ... Pzp, Izba wskazuje, że mimo zastosowania się przez Komisje Przetargową do wniosków biegłych, zabrakło w wezwaniu w trybie art. ...

 • C-298/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ... zarządowi portu doprecyzować z własnej inicjatywy dokumentację przetargową przed upływem terminu na złożenie ofert.  ... ust. 3 dotyczący podwykonawstwa. 26      Przeciwne stanowisko zajęła Komisja Europejska, która zauważyła, że nie należy interpretować ani...

 • KIO 430/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... wniosek w następujący sposób. Na wstępie Zamawiający podkreślił, że powołał w Postępowaniu, poza „standardową” Komisją Przetargową, ekspertów – przedstawicieli Inwestora Zastępczego wybranego do obsługi przedmiotowej inwestycji, którzy stanowili wsparcie...

 • KIO 543/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ...Pzp. Dokonanie czynności w postępowaniu przez komisję przetargową z udziałem osoby podlegającej wyłączeniu stanowi wadę postępowania...Członek P. A. - Członek M. K. – Członek Komisja w ww. składzie została powołana do oceny spełniania przez wykonawców ...

 • I C 668/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ...inwestycji nastąpił w dniu 18 grudnia 2012 roku, kiedy to Komisja do odbioru po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz po przekazaniu ... przetargu. W konsekwencji powód zapoznając się z dokumentacją przetargową mógł i winien ocenić zakres niezbędnych prac, w ...

 • KIO 413/17

  Orzeczenia KIO, 20-03-2017

  ... projektant, na etapie zaś realizacji umowy inżynier kontraktu wraz z projektantem. Izba podkreśla, że wyłącznie Zamawiający (komisja przetargowa) jest podmiotem upoważnionym do dokonywania oceny ofert na etapie badania i oceny ofert. Ani projektant, ani...

 • KIO 334/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ...., Pismo PINB Lublin z dnia 04.01.2017 r., Umowa z firmą Block z dnia 01.07.2017 r.” 7. Komisja przetargowa zamawiającego przedstawiła w dniu 09.02.2017 r. propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty: „Na spotkaniu Komisji Przetargowej w dniu 09.02...

 • KIO 351/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... I SPEŁNIENIA WYMOGÓW SIWZ I USTAWY 24.1. Badania i oceny kompletności Ofert dokona powołana przez Zamawiającego Komisja Przetargowa. 24.2. Komisja Przetargowa zbada, czy Oferty spełniają warunki określone w Ustawie i SIWZ. 24.3. W toku badania i oceny...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij