• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... „Oftalmą”) a Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) (komisją szpitali waldensów, Włochy) i Regione Piemonte (regionem Piemont...157/95, ponieważ jej zawarcie nie było poprzedzone jakąkolwiek procedurą przetargową, mimo że CIOV jest w myśl art. 2 ...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... dalej „związkiem”), złożyła zgłoszenie udziału dla 1 i 2 części przetargu. 16      W dniu 16 marca 2016 r. komisja przetargowa stwierdziła, że oświadczenie o zobowiązaniu wymagane w celu udzielenia części 2 zamówienia, wyznaczające MA.T.I. SUD jako lidera...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... brutto 23.703.048,45 zł. brutto. Zgodnie z informacją zawartą w protokole z dnia 11 stycznia 2018 r. Komisja przetargowa zawnioskowała o zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia o 2.423.444,40 zł., która ostatecznie została zwiększona, co...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ....1 i 3.2. Testów tych nie przeprowadzono z uwagi na uszkodzenie przycisku „ RST”. W ocenie Odwołującego, komisja przetargowa Zamawiającego nie była przygotowana do przeprowadzenia testu punktu 1.52. Nie znała tzw. kodu usługi potrzebnego do skonfigurowania...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...sprawdzając czy przypadkiem nie popełnił błędów przygotowując dokumentację przetargową, jak również nie jest jego rolą dokonywanie ...z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii. Odwołujący zaznaczył, ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... będzie utrwalana na filmie oraz nie będzie zapewniony udział innych osób ponad wymienione w zdaniu pierwszym. Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania składa się z osób, które posiadają doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... to oferty zostały zbadane pod kątem 10 odrzucenia w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie komisja przetargowa przyznała punkty zgodnie ze wskazanymi w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami oceny ofert i przypisaną im...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... brzmienie: „W Podkryterium oceniana będzie bezpośrednia rozmowa osoby dedykowanej na stanowisko Inżyniera Projektu z Komisją Przetargową wyznaczoną przez Zamawiającego na temat wskazanych w Metodologii Ryzyk i sposobu im zapobiegania oraz znajomości...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Jest ona niższa o ok. 31,82% od wartości szacunkowej jaką określił zamawiający. Ponadto komisja przetargowa wskazuje, że 1,82% wartości szacunkowej to 9 054,76 zł. brutto w odniesieniu do całej wartości umowy...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... do Biura Planowania i Zamówień Publicznych po terminie składania ofert, którą to okoliczność potwierdziła również Komisja Przetargowa (Spis w przekazanej dokumentacji przetargowej). W tym stanie rzeczy oferta odwołującego nie została otwarta. Zamawiający...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... Zamawiający zauważa, że w każdym postępowaniu może zderzyć się ze zmową przetargową wykonawców i żaden wzór czy wzory wyliczenia punktów nie jest skutecznym narzędziem do...przyznawano punkty z wykorzystaniem wzoru matematycznego. Komisja, a w ślad za nią ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia. Następnie komisja dokona w odniesieniu do każdej z ocenianych ofert oddzielenie:... że faktycznie produkty te w chwili dokonywania oceny przez Komisję przetargową miały taką samą jakość. Zwrócić należy uwagę, iż ocenie ...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... czynności zamawiającego po otwarciu ofert stanowi art. 20 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do [1] oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...w której jeden z wykonawców który przygotował dokumentację przetargową następnie bierze udział w postępowaniu na wykonanie ...interesów w tym znaczeniu, że - jak słusznie podkreśla Komisja Wspólnot Europejskich – będąc oferentem w danym zamówieniu publicznym ...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... w kryterium oceny ofert pn. „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Komisja przetargowa po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów dokonała oceny ofert. Z działania tego wynikło jednoznacznie, że firma ECM...

 • KIO 2418/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... W momencie wniesienia tych ofert pozostałe oferty były jeszcze zamknięte. Komisja przetargowa dokonała otwarcia wszystkich ofert, z wyjątkiem ofert Odwołującego i V. S.A. Komisja uznała te oferty za złożone po terminie. Przedstawiciel Odwołującego zgłosił...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w pozwoleniu na budowę. W dniu 29 września 2017r. komisja przetargowa przeprowadziła ocenę oferty przystępującego w oparciu o : 1. Siwz, a w szczególności zapisy pkt. 4.3...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp (wyrok KIO z 16.04.2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 483/10). Komisja przetargowa powinna analizować ofertę na podstawie wszystkich dokumentów, a nie tylko wyjaśnień, które mają charakter pomocniczy (wyrok SO w Olsztynie z...

 • KIO 2115/17

  Orzeczenia KIO, 26-10-2017

  ... nie do oferty złożonej w postępowaniu, ale do powszechnie dostępnej na rynku standardowej oferty F. B.. Komisja przetargowa dokonując oceny oferty badała treść złożonej oferty i dokumenty przedmiotowe, złożone na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... zamówienia nr 3 z 11,8 na 7 pkt, podczas gdy minimalna wymagana ocena wynosiła 7,5 na 15 pkt. Komisja przetargowa zakończyła więc swą ocenę, po pierwsze, potwierdzeniem swej opinii na temat rażąco niskiego charakteru oferty skarżącej, a po drugie...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ..., iż w pod kryterium oceniana będzie bezpośrednia rozmowa osoby dedykowanej na stanowisko Inżyniera Projektu z Komisją przetargową wyznaczoną przez Zamawiającego na temat wskazanych w metodologii ryzyk i sposobu im zapobiegania oraz znajomości przedmiotu...

 • KIO 2071/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...6 oddzielnie dla składnika A i B od 5+200 C i od 10+300 C. W tym stanie rzeczy Komisja przetargowa zamawiającego stwierdziła, że oferowany przedmiot zamówienia przez odwołującego w zakresie zadań 3 - 6 jest niezgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi...

 • KIO 2051/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... na zasadzie art. 21 ust.4 Pzp, który potwierdzi przedmiotową kwestię. Zamawiający wskazał także, iż Komisja Przetargowa w wyniku oględzin zweryfikowała oświadczenie wykonawcy w zakresie jego bazy transportowej, następnie Zamawiający podjął działania...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Odwołującego przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert. W toku badania i oceny ofert, komisja przetargowa Zamawiającego stwierdziła, że oferta Odwołującego spełnia wymagania określone w SIWZ. Dnia 18 września 2017 r...

 • T-835/16

  Orzeczenia ETS, 06-10-2017

  ... z dnia 8 września 2017 r. – Louvers Belgium / Komisja (Sprawa T-835/16)1 (Skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie – Zamówienia publiczne na dostawy i usługi – Procedura przetargowa – Dostawa firanek, obić ściennych i zasłon wewnętrznych oraz...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... r.) w tym przedmiocie, a dopiero po kolejnej opinii (datowanej na 19 lipca 2017 r.), 25 lipca 2017 r. komisja przetargowa zarekomendowała zarządowi spółki „podjęcie procedury wykluczenia z postępowania” na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 20 pzp. Następnie 28...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... do dnia 28 września 2017 roku odroczył decyzję co do utajnienia oferty zgodnie z wnioskiem C. P.. Przywołane postępowanie przed komisją przetargową w dniu 20 września 2017 roku jak i pismo zarządu zamawiającego do C. P. stanowią dowód na nie podjęcie na...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... ze swego poprzedniego odwołania z dnia 7 sierpnia 2017 r., przywoływał okoliczność, że podczas jawnej części otwarcia ofert komisja przetargowa wbrew dyspozycji art. 86 ust. 4 Pzp nie podała ceny zawartej w ofercie wykonawcy A.N. prowadzącego działalność...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Ogłoszenia o zamówieniu pkt3.1.3.a)ll IdD. 5. Zmowa przetargowa W części lI.A uzupełnionego JEDZ Comarch Polska S.A. wykonawca wskazał... wyrażone w wyroku z 16 września 1999 roku w sprawie C-414/97 Komisja v. Królestwo Hiszpanii, ECR 1999, s. 1- 5585, wyrok...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... budowalne. Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizuje na zlecenie kierownika Zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych oraz Komisja Przetargowa w przypadku jej powołania i określenia zakresu ( par. 7 ust. 1). Par. 10 wskazuje, że...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij