• KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W ww. piśmie Zamawiający wskazał, iż komisja przetargowa ustaliła, że średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert wynosiła 296 895,37 zł. Z uwagi na to, iż cena oferty...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  ... z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ilości przy zdefiniowanym zakresie robót. Należy przypomnieć, że Komisja Europejska w stosunku do projektów realizowanych w Polsce w ... dokumentację (projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja przetargowa obejmująca siwz, kosztorys inwestorski – przedmiar ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... nr 2, a 15 punktów za kryterium jakościowe nr 3. 65      Jest również bezsporne, że, po pierwsze, komisja przetargowa zastosowała wzór matematyczny lub przyznała ułamki punktu w ramach podkryteriów lub podpunktów i że sprawozdanie z oceny zawierało...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...zamówienia. Ponadto ETS w wyroku z 16.9.1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja v. Królestwo Hiszpanii, ECR 1999, s. 1-5585, wskazał, że przy ...i spójności opracowania. Stwierdzenie przez Komisję przetargową rozbieżności w dokumentach składkowych opracowania pn...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... „Oftalmą”) a Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) (komisją szpitali waldensów, Włochy) i Regione Piemonte (regionem Piemont...157/95, ponieważ jej zawarcie nie było poprzedzone jakąkolwiek procedurą przetargową, mimo że CIOV jest w myśl art. 2 ...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... robót o powierzchni ponad 5 tysięcy m2, który nie był kwestionowany w postępowaniu przed poprzednim wykluczeniem Odwołującego. Komisja przetargowa wówczas nie stwierdziła, aby Odwołujący 1 nie spełnił tego warunku, nie wzywała go także na tamtym etapie...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ..., że nie wynika z tych umów, ani załączników, że te osoby będą wyznaczone do obsługi naszego zamówienia. (…) Komisja przetargowa dokonując oceny przedłożonych wyjaśnień i dokumentów stwierdziła między innymi, że stawki które są podane w części opisowej w...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... miała wiedzy o zatrudnieniu Pana B. S. u Odwołującego. Nie mniej ważną okolicznością jest, próba ukrycia przez Odwołującego przed Komisją Przetargowa faktu zatrudnienia Pana B. S. przez Członka Konsorcjum Odwołującego POI Allplan sp. z o.o. i złożenie w...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... o złożenie wyjaśnień gdyż jak wskazał zamawiający „Informuję, że w trakcie oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu komisja przetargowa powzięła pisemną informację z której wynika, że wykonawca SKAR-IO Sp. z o.o. (…) podał w złożonej ofercie...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... nieuzyskania zamówienia publicznego. Odwołujący przedstawił stan faktyczny wskazując, że dnia 9 lutego 2018 r. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokonała otwarcia ofert, co zostało udokumentowane w formie protokołu. Wpłynęła tylko jedna oferta, oferta...

 • KIO 301/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ..., czyli w fazie oceny ofert, co jest normowane przez art. 20 ust. 1 Pzp, który brzmi »Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do [1] oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie...

 • KIO 297/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... pod uwagę okoliczność, że zamówienie było realizowane na rzecz Zamawiającego należy stwierdzić, że komisja przetargowa, zwana dalej „Komisją”, powołana decyzją Komendanta Głównego PSP w celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonując czynności...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... dalej „związkiem”), złożyła zgłoszenie udziału dla 1 i 2 części przetargu. 16      W dniu 16 marca 2016 r. komisja przetargowa stwierdziła, że oświadczenie o zobowiązaniu wymagane w celu udzielenia części 2 zamówienia, wyznaczające MA.T.I. SUD jako lidera...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... uwzględnił wszystkie ryzyka. Wykonawca BikeU złożył wyjaśnienia obejmując je w całości tajemnicą przedsiębiorstwa. Po analizie wyjaśnień Komisja Przetargowa uznała je za prawidłowo zastrzeżone i nie wskazujące na to, że zaoferowana cena jest rażąco niska...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... brutto 23.703.048,45 zł. brutto. Zgodnie z informacją zawartą w protokole z dnia 11 stycznia 2018 r. Komisja przetargowa zawnioskowała o zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia o 2.423.444,40 zł., która ostatecznie została zwiększona, co...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ....1 i 3.2. Testów tych nie przeprowadzono z uwagi na uszkodzenie przycisku „ RST”. W ocenie Odwołującego, komisja przetargowa Zamawiającego nie była przygotowana do przeprowadzenia testu punktu 1.52. Nie znała tzw. kodu usługi potrzebnego do skonfigurowania...

 • KIO 128/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...sprawdzając czy przypadkiem nie popełnił błędów przygotowując dokumentację przetargową, jak również nie jest jego rolą dokonywanie ...z dnia 16 września 1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii. Odwołujący zaznaczył, ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... będzie utrwalana na filmie oraz nie będzie zapewniony udział innych osób ponad wymienione w zdaniu pierwszym. Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania składa się z osób, które posiadają doświadczenie w dziedzinie zamówień publicznych...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... to oferty zostały zbadane pod kątem 10 odrzucenia w trybie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, a następnie komisja przetargowa przyznała punkty zgodnie ze wskazanymi w rozdziale XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami oceny ofert i przypisaną im...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... brzmienie: „W Podkryterium oceniana będzie bezpośrednia rozmowa osoby dedykowanej na stanowisko Inżyniera Projektu z Komisją Przetargową wyznaczoną przez Zamawiającego na temat wskazanych w Metodologii Ryzyk i sposobu im zapobiegania oraz znajomości...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... wymaganiami określonymi przez zamawiającego. Jest ona niższa o ok. 31,82% od wartości szacunkowej jaką określił zamawiający. Ponadto komisja przetargowa wskazuje, że 1,82% wartości szacunkowej to 9 054,76 zł. brutto w odniesieniu do całej wartości umowy...

 • KIO 2650/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... do Biura Planowania i Zamówień Publicznych po terminie składania ofert, którą to okoliczność potwierdziła również Komisja Przetargowa (Spis w przekazanej dokumentacji przetargowej). W tym stanie rzeczy oferta odwołującego nie została otwarta. Zamawiający...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... Zamawiający zauważa, że w każdym postępowaniu może zderzyć się ze zmową przetargową wykonawców i żaden wzór czy wzory wyliczenia punktów nie jest skutecznym narzędziem do...przyznawano punkty z wykorzystaniem wzoru matematycznego. Komisja, a w ślad za nią ...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...pkt – spełnia, 0 pkt – nie spełnia. Następnie komisja dokona w odniesieniu do każdej z ocenianych ofert oddzielenie:... że faktycznie produkty te w chwili dokonywania oceny przez Komisję przetargową miały taką samą jakość. Zwrócić należy uwagę, iż ocenie ...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... czynności zamawiającego po otwarciu ofert stanowi art. 20 ust. 1 Pzp, który to przepis brzmi »Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do [1] oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... w kryterium oceny ofert pn. „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” Komisja przetargowa po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów dokonała oceny ofert. Z działania tego wynikło jednoznacznie, że firma ECM...

 • KIO 2397/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...w której jeden z wykonawców który przygotował dokumentację przetargową następnie bierze udział w postępowaniu na wykonanie ...interesów w tym znaczeniu, że - jak słusznie podkreśla Komisja Wspólnot Europejskich – będąc oferentem w danym zamówieniu publicznym ...

 • KIO 2418/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... W momencie wniesienia tych ofert pozostałe oferty były jeszcze zamknięte. Komisja przetargowa dokonała otwarcia wszystkich ofert, z wyjątkiem ofert Odwołującego i V. S.A. Komisja uznała te oferty za złożone po terminie. Przedstawiciel Odwołującego zgłosił...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz w pozwoleniu na budowę. W dniu 29 września 2017r. komisja przetargowa przeprowadziła ocenę oferty przystępującego w oparciu o : 1. Siwz, a w szczególności zapisy pkt. 4.3...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij