• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...przyznanie dotacji. 15      Decyzją z dnia 24 marca 2017 r. Komisja wykluczyła ISHR‑MS z udziału w postępowaniach o udzielenie zamówień ...chwili przekazania przedmiotowych dokumentów, czy procedura przetargowa była przestrzegana oraz czy dokumenty te ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... post factum Protokołu 3/ZP z dnia 11 września 2018 roku, Komisja Przetargowa Zamawiającego w następujący sposób uzasadniła ponowne wezwanie do wyjaśnień: Komisja Przetargowa w sposób jasny stwierdziła, że złożone wyjaśnienia są zbyt ogólnikowe...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...w tym znaczeniu, że jak słusznie podkreśla 14 Komisja Wspólnot Europejskich — będąc oferentem w danym zamówieniu publicznym... umożliwiający oferentom wnikliwe zapoznanie się z dokumentacją przetargową (pierwotnie termin składania ofert ustalono na dzień...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... do pozyskania były punkty przydzielone ofercie najlepiej ocenionej, w wyniku przeprowadzonej wyżej analizy komisja przetargowa przydzieliła ofercie maksymalną liczbę punktów w przedmiotowym kryterium.” W konsekwencji przeprowadzonej pierwotnej oceny...

 • KIO 1869/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Komisja przetargowa poprawi w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych...

 • KIO 1787/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... próbek dostarczonych materiałów, Zamawiający zatwierdził je i tym samym wskazał, że spełniają jego potrzeby - pierwotnie komisja przetargowa nie przyznała żadnej próbce 0 pkt w kryterium oceny Jakość i nie odrzuciła żadnej próbki. Poszczególnym ofertom...

 • KIO 1774/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...najczęściej jest to lipiec-sierpień. Po analizie całości dokumentów dostarczonych nam na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 komisja przetargowa była przekonana, że na obiekcie hali w Gliwicach nie było zainstalowanej tablicy z oprogramowaniem do gry w hokeja...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  ...miejsce 18 grudnia 2017r. Podczas odbioru ostatecznego komisja składająca się z 8 przedstawicieli zamawiającego, Inżyniera... obowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A...

 • KIO 1317/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  .... Tymczasem wraz z pismem z dnia 12 lipca 2018 r. przystępujący złożył kartę katalogową kabla w języku polskim a komisja przetargowa potwierdziła jego zgodność z SIWZ. ponadto zauważył, że dla oceny czy kabel ten spełnia parametry opisane w SIWZ nie...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... że zgodnie z opisem zawartym w i.d.w.(która była również w tym zakresie przedmiotem jego wyjaśnień), komisja przetargowa respektowała regułę, zgodnie z którą za każdy poprawnie wskazany kluczowy element kontraktu przysługiwał jeden pkt, przy założeniu, że...

 • I AGa 102/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-07-2018

  ... wykonawca dołączył do oferty kosztorys ilustrujący uwzględniony przez niego zakres rzeczowo – kosztowy, to słusznie komisja przetargowa poddała go również analizie w kontekście treści oferty. Co istotne wobec przywoływanych przez apelującego orzeczeń...

 • KIO 1173/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ..., że cena oferty Wykonawcy Oskarbud A. S. nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp. Komisja przetargowa w dniu 07.06.2018 r. przyjęła jednogłośnie wyjaśnienia złożone przez Wykonawcę. W związku z powyższym, Zamawiający uznał, że...

 • KIO 1176/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykluczeniu Odwołującego z postępowania. Jak ustalono w oparciu o akta postępowania Komisja Przetargowa powołana na podstawie POLECENIA DYREKTORA z dnia 27.03.2018 r. działając na podstawie art. 20 ust...

 • V ACa 1278/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-06-2018

  ... odrzucenie oferty A., opisane w art. 89 Prawa zamówień publicznych. Oceny tych ofert pod tym kątem dokonała komisja przetargowa i nie stwierdziła podstaw do odrzucenia ofert. Jedyną okolicznością, jakiej nie znała oceniając oferty była nieważność umów...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... ich. W ocenie B. C. błędy w ofercie firmy (...) były możliwe do poprawienia, a sama oferta „była do uratowania”, jednakże komisja przetargowa nie dokonywała poprawek w trybie art. 87 ust. 2 u.p.z.p. Zdaniem ww. świadek stwierdzone przez M. D...

 • KIO 1002/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ... załączonego Przedmiaru zał. nr 10 do SIWZ, zeszyt VII, który należało załączyć do Formularza ofertowego Wykonawcy. Komisja przetargowa analizując ofertę firmy DRAGER Sp. z o. o. stwierdziła, iż nie załączyliście Państwo dokumentu wskazanym w powyższym...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...art. 90 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. W ww. piśmie Zamawiający wskazał, iż komisja przetargowa ustaliła, że średnia arytmetyczna cen wszystkich złożonych ofert wynosiła 296 895,37 zł. Z uwagi na to, iż cena oferty...

 • T-752/15

  Orzeczenia ETS, 25-05-2018

  ... z dnia 26 kwietnia 2018 r. – European Dynamics Luxembourg i Evropaïki Dynamiki / Komisja (Sprawa T-725/15)1 [Zamówienia publiczne na usługi – Procedura przetargowa – Usługi w zakresie pomocy i doradztwa na rzecz personelu technicznego i informatycznego IV...

 • IV P 458/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2018

  .... Procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizuje na zlecenie kierownika Zamawiającego Sekcja Zamówień Publicznych oraz Komisja Przetargowa w przypadku jej powołania i określenia zakresu (§ 7 ust. 1). § 10 wskazuje, że sekcja zamówień...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ilości przy zdefiniowanym zakresie robót. Należy przypomnieć, że Komisja Europejska w stosunku do projektów realizowanych w Polsce w ... dokumentację (projekt budowlany, wykonawczy, dokumentacja przetargowa obejmująca siwz, kosztorys inwestorski – przedmiar ...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... nr 2, a 15 punktów za kryterium jakościowe nr 3. 65      Jest również bezsporne, że, po pierwsze, komisja przetargowa zastosowała wzór matematyczny lub przyznała ułamki punktu w ramach podkryteriów lub podpunktów i że sprawozdanie z oceny zawierało...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...zamówienia. Ponadto ETS w wyroku z 16.9.1999 r. w sprawie C-414/97 Komisja v. Królestwo Hiszpanii, ECR 1999, s. 1-5585, wskazał, że przy ...i spójności opracowania. Stwierdzenie przez Komisję przetargową rozbieżności w dokumentach składkowych opracowania pn...

 • IV P 31/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2018

  ... Ponownie wpłynęła oferta (...) Sp. z o.o. w O.. Po uzupełnieniu braków formalnych (dokumentacji) przez Spółkę, Komisja przetargowa formalnie unieważniła przetarg z uwagi na brak wykwalifikowanej kadry, a posiłkowaniem się przez Spółkę firmami zewnętrznymi...

 • I AGa 71/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2018

  ...- jako dokumenty uzupełniające oraz d) SIWZ i oferta przetargowa wykonawcy, stanowiące integralną część umowy (§ 1 ust. 2... na dzień 10.11.2014 roku. W związku z tym, że komisja odbiorowa rozpoczęła pracę 01.12.2014 roku, to uzasadnione było żądanie zapłaty...

 • C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... „Oftalmą”) a Commissione Istituti Ospitalieri Valdesi (CIOV) (komisją szpitali waldensów, Włochy) i Regione Piemonte (regionem Piemont...157/95, ponieważ jej zawarcie nie było poprzedzone jakąkolwiek procedurą przetargową, mimo że CIOV jest w myśl art. 2 ...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... robót o powierzchni ponad 5 tysięcy m2, który nie był kwestionowany w postępowaniu przed poprzednim wykluczeniem Odwołującego. Komisja przetargowa wówczas nie stwierdziła, aby Odwołujący 1 nie spełnił tego warunku, nie wzywała go także na tamtym etapie...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ..., że nie wynika z tych umów, ani załączników, że te osoby będą wyznaczone do obsługi naszego zamówienia. (…) Komisja przetargowa dokonując oceny przedłożonych wyjaśnień i dokumentów stwierdziła między innymi, że stawki które są podane w części opisowej w...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... miała wiedzy o zatrudnieniu Pana B. S. u Odwołującego. Nie mniej ważną okolicznością jest, próba ukrycia przez Odwołującego przed Komisją Przetargowa faktu zatrudnienia Pana B. S. przez Członka Konsorcjum Odwołującego POI Allplan sp. z o.o. i złożenie w...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ... o złożenie wyjaśnień gdyż jak wskazał zamawiający „Informuję, że w trakcie oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu komisja przetargowa powzięła pisemną informację z której wynika, że wykonawca SKAR-IO Sp. z o.o. (…) podał w złożonej ofercie...

 • KIO 351/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ... nieuzyskania zamówienia publicznego. Odwołujący przedstawił stan faktyczny wskazując, że dnia 9 lutego 2018 r. Komisja Przetargowa Zamawiającego dokonała otwarcia ofert, co zostało udokumentowane w formie protokołu. Wpłynęła tylko jedna oferta, oferta...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij