• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... poziom wynikający z zasad współżycia społecznego, obowiązującego przy stosunkach danego rodzaju. Ograniczenie uprawnień podmiotowych (np. dowolnego ukształtowania treści stosunku zobowiązaniowego) w oparciu o klauzule generalne, jak postuluje doktryna...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...odpowiadający celowi społeczno - gospodarczemu zobowiązania oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje -... § 3 ust. 13 Umowy stanowią standardowe klauzule umowne powszechnie stosowane w obrocie gospodarczym, stąd ...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... powodu strat, została uznana za działanie niezgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2018 r....słuszności i sprawiedliwości kontraktowej. Klauzule takie są pośrednią aprobatą ...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ...Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego... wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, zawierającej klauzulę o jego wygaśnięciu w przypadku unieważnienia postępowania...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ...które należy stosować w zamówieniach na usługi społeczne. Odwołujący nie zakwestionował wskazanej argumentacji. ... Za takie będą więc uznane tylko takie działania, które naruszają klauzulę generalną ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1...

 • KIO 2358/18, KIO 2369/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... z 16.05.2007r. (sygn. akt III CSK 452/06) klauzule te nie są sprzeczne z zasadą pacta sunt servanda, a stanowią.... 58 § 2 kc Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Z tym że art. 58 § 3 kc stanowi, że jeżeli nieważnością...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...rodzaju. Ograniczenie uprawnień podmiotowych (np. dowolnego ukształtowania treści stosunku zobowiązaniowego) w oparciu o klauzule generalne typu zasady współżycia społecznego powinno odbywać się w sposób możliwie niearbitralny, w oparciu i z uwzględnieniem...

 • KIO 2196/18, KIO 2197/18

  Orzeczenia KIO, 08-11-2018

  ...sygn. akt III CSK 452/06), gdzie wskazano, że klauzule te nie są sprzeczne z zasadą pacta sunt servanda,...gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, a także z zasadami współżycia społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający formułuje jednostronnie warunki...

 • KIO 2115/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... do sytuacji niemożliwych do przewidzenia. Przepisy regulujące klauzule rebus sic stantibus nie uchylają obowiązku wykonania zobowiązania...prawna jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego, co w drugim wypadku podlega ocenie na podstawie ...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...16.05.2007r. (sygn. akt III CSK 452/06) klauzule te nie są sprzeczne z zasadą pacta sunt servanda,...gospodarczym przeznaczeniem tego prawa, a także z zasadami współżycia społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający formułuje jednostronnie warunki umowy...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...art. 632 § 2k.c." Ponadto w projekcie umowy Zamawiający zawarł Subklauzulę 1.1.4.15 [Odsetki] WSK o następującej treści: „...czynność prawna jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego, co w drugim wypadku podlega ocenie na podstawie art....

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...stanowi, że postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a...Jednocześnie Izba wskazuje, że Odwołujący zaproponował klauzulę zmieniającą wysokość wynagrodzenia w warunkach jego ...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...dobrych obyczajów bywa zrównywane z naruszeniem zasad współżycia społecznego. Jak wskazuje w jednym ze swoich orzeczeń Sąd...konkurencję, a w szczególności jeżeli budowany jest on w oparciu o klauzulę generalną z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej ...

 • I C 188/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-09-2018

  ... tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Powołany wyżej przepis zawiera klauzulę generalną (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia...

 • KIO 1681/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... odrębnych przepisów czy zmiany składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Zgodnie z opinią Biura Analiz...na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać klauzulę renegocjacyjną o „zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  .... 56 k.c. przez postanowienia ustaw, zasady współżycia społecznego oraz właściwości stosunku prawnego. Ponieważ jednak zgodnie z art....lex specialis wobec art. 3571 k.c. zawierającego tzw. dużą klauzulę rebus sic stantibus (wyrok SN z dnia 29 marca 2012 r.,...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Oznacza to, że Odwołujący ...na dowody, np. załączenie kopii umów zawierających odpowiednie klauzule o poufności, wskazanie wdrożonych procedur, itp. Wykazanie...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... odnoszą się do sytuacji niemożliwych do przewidzenia. Przepisy regulujące klauzule rebus sic stantibus nie uchylają obowiązku wykonania zobowiązania zgodnie z... zmianami otoczenia ekonomicznego, politycznego i społecznego. Izba już w wyroku z dnia...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... sytuacji niemożliwych do przywiedzenia. Przepisy regulujące klauzule rebus sic stantibus nie uchylają obowiązku wykonania... czynność prawna jest sprzeczna z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego, co w drugim wypadku podlega ocenie na podstawie art. ...

 • KIO 1392/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... zawarta na okres 48 miesięcy. Umowa przewiduje klauzulę waloryzacyjną wynagrodzenia. Pismem z dnia 6 lipca ...ze względu na okoliczności, w których zostały złożone, zasady współżycia społecznego oraz utrwalone zwyczaje oraz, że treść oferty należy oceniać z ...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... jest to sprzeczny z zasadami współżycia społecznego sposób Zamawiającego na uniknięcie kar za nienależyte... zauważa przy tym, iż Odwołujący w innych postępowaniach podpisuje taką klauzulę, a także, że sam realizuje obowiązki informacyjne, na dowód ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...doktrynie i w orzecznictwie podkreśla się, iż klauzule ustawowe pozwalające na sądową ingerencję w treść stosunku...w sposób sprzeczny z właściwością stosunku, ustawy czy zasad współżycia społecznego. Umowne wyłączenie stosowania przepisów art. 3571 k.c., art...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...nienależyte wykonanie zobowiązania. Tak sformułowane klauzule dotyczące kar umownych pełnią w ... CSK 178/13) dla stwierdzenia sprzeczności danego zachowania z zasadami współżycia społecznego znaczenie ma nie tylko treść, ale i zamierzony cel stron...

 • II K 83/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-06-2018

  ...k.k., mając na uwadze stopień winy i społecznej szkodliwości popełnionych przez nich czynów oraz rozmiar wyrządzonej ...§ 1 zd. 2 k.p.k.) ustawodawca wprowadził klauzulę zakazującą orzekania w procesie karnym obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia ...

 • I AGa 116/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-05-2018

  ... jest sprzeczne z właściwością (naturą) stosunku, ustawą ani z zasadami współżycia społecznego; e) art. 65 § 1 i 2 k.c. - poprzez... 12 grudnia 2014 roku w sprawie XXVI 938/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 15 grudnia 2015 roku do wysokości 890...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...jednak normami prawnymi (np. zasady współżycia społecznego), które zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy...sztuczny przewidzianą w art. 43 ust. 1 pkt 18 i 18a klauzule zwolnienia z VAT w sposób sztuczny, w celu osiągnięcia preferencyjnych skutków ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... lub klienta. Przepis art. 3 ust. 1 uznk stanowi klauzulę generalną (por. wyroki o sygnaturze KIO 1287/12 oraz KIO 2455/16...takich dotyczących ich reguł, jak: zasady współżycia społecznego, szczegółowe normy prawne, pragmatyki zawodowe, zwyczaje ...

 • XXV C 1697/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  .... Natomiast dla możliwości podwyższenia wynagrodzenia w oparciu o Subklauzulę 13.7 Warunków Kontraktu niezbędne jest jedynie wykazanie, ... obydwu stron, oceniane w kontekście zasad współżycia społecznego, nie można było skupiać się na ochronie wartości...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...zw. z art. 139 Pzp. 2) W rzeczywistości Wzorcowe Klauzule zalecają, aby w przypadku oprogramowania niededykowanego (jakim jest, bez ... (naturze) stosunku, ustawie albo zasadom współżycia społecznego. Nie może zatem wykonawca kwestionować projektu umowy ...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ..., wychodząc naprzeciw argumentacji Odwołującego, rozszerzył klauzule waloryzacyjne, które umożliwią dostosowanie stawek za... o nadużyciu zasady swobody umów i naruszeniu zasad współżycia społecznego (art. 3531 k.c.). Podkreślić należy, że obowiązkiem...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij