• KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... na wypracowanie optymalnego rozwiązania spełniającego oczekiwania społeczne i potrzeby zamawiającego. Gdyby jednak 57...nie przedstawiono przekonującej argumentacji, dlaczego francuski Sąd Kasacyjny miałby uznać klauzulę z pkt. 2.1.7 za zbyt ogólną. W tym...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...okoliczności, w jakich oferta została złożona, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów Zgodnie z zapisami SIWZ - ...nr 2 – załącznik do oferty zamawiający podał Szczegóły – Subklauzule Warunków Ogólnych i Szczególnych Umowy oraz Dane podając m. ...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...2 zamówienia w zakresie posiadania kierowców z kategorią „C" i zmodyfikował wskazane klauzule w SIWZ (kolejno: Rozdz. III pkt 2 lit. e) tiret 2...sformułowane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...umowy. Byłoby to zatem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. ”. Przedmiotowe postanowienie art. 20 w sposób ... Ponadto podnosił, że w art. 4 Umowy Zamawiający wprowadza klauzule, które są niedopuszczalne dla umowy o dzieło. Zamawiający bowiem z...

 • KIO 1479/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...przedsiębiorcy lub klienta. Przepis art. 3 ust. 1 uznk stanowi klauzulę generalną. 2. Jak wskazuje się w doktrynie „Przepis art. 3... lecz normami postępowania, podobnie jak zasady współżycia społecznego (...) oraz ustalone zwyczaje(...) które powinny być ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...to trzeba wskazać, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społeczne] nie zatrudnia 2,000 osób. Z informacji ogólnodostępnych ....k. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę generalną ustawy (art 3 ust 1) są sprzeczne z prawem ...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... we wprowadzeniu zmian wynagrodzenia, wprowadziłby klauzulę waloryzacyjną, która ex lege modyfikuje stosunek..., ekwiwalentności świadczeń, istoty stosunku zobowiązaniowego i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, d. art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ramach zamówień publicznych zasada ta doznaje pewnych ograniczeń...przepisach, czy postanowieniach umownych, istnieją całe klauzule, jak i poszczególne pojęcia i frazy ...

 • KIO 1144/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...„Przepis art. 90 ust. 1 Pzp in principio zawiera generalne klauzule, zawierające przy tym pewien element subiektywnej oceny zamawiającego, która to ... tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego...

 • KIO 1070/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ...względu na okoliczności w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.” W orzecznictwie wskazuje się, że... treści cytowanego oświadczenia zawierającego niewątpliwie klauzulę zastrzeżenia o oczekiwanych zmianach terminów ...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...ma zamiaru wyrządzić szkody, ale: 1) narusza pewne normy prawne, społeczne lub zasady, bezpodstawnie licząc na to, że do szkody nie ... województwa dolnośląskiego – Czempiń, które zawierały klauzule wyłączające możliwość zaangażowania osób ze wskazanego tam...

 • KIO 1043/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...Cyfryzacji Umowa wdrożeniowa z usługami utrzymania. Wzorcowe klauzule (opracowanie: Marcin Maruta, Bartłomiej Wachta, zespół... zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby społeczne" (tak wyrok KIO z 28.03.2014 r., ...

 • I C 1493/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 31-05-2017

  ...tego ze względu na okoliczności, w których złożone zostało zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Art. 65 §2 k.c. stanowi...w zakresie żądanym przez powoda w oparciu o powołane wyżej klauzule umowne, należy przyjąć, że zmiana umowy w ww. ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...art. 12 ust. 7 umowy zamawiający zamieścił następującą klauzulę: „zamawiający zastrzega, iż z uwagi na ciągły ...gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane...

 • KIO 935/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... (czego wyrazem są m.in. funkcjonujące na gruncie przepisów ustawy P.z.p. tzw. klauzule społeczne, wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz przepisy dotyczące uwzględnienia w cenie ofertowej minimalnego wynagrodzenia...

 • KIO 831/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... publicznych implementującej nowe dyrektywy unijne, w którym czytamy, iż „nowymi rozwiązaniami projektu są wzmocnione klauzule społeczne dotyczące zastrzegania zamówień zakładom pracy chronionej i innym wykonawcom, których głównym celem jest społeczna i...

 • KIO 814/17, KIO 830/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  .... 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera klauzulę generalną, co nie oznacza, że zakres zastosowania tego ...miejskiej. 63 Wobec powyższego nie można traktować pojęcia interesu społecznego wybiórczo poprzez uznanie, że w sytuacji, gdy zadanie ...

 • KIO 695/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ...Dz.U. U.E. nr 2015/S 252-461238), gdzie powołując się na klauzulę o identycznej treści wskazał, że w sytuacji powołania do realizacji kontraktu ... z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... na okoliczności, w których zostało złożone, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Tylko w ten sposób bowiem, jak...klauzuli identyfikacyjnej nie powoduje, że takie wadium, które klauzulę taką zawiera, należy uważać za niewniesione. (...) Izba...

 • KIO 560/17, KIO 564/17

  Orzeczenia KIO, 06-04-2017

  ... interpretować przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące „zamówień zastrzeżonych”. Odwołujący zauważał, że tzw. klauzule społeczne zostały wprowadzone przez Ustawodawcę z zamiarem realizacji celów społecznie pożytecznych, zmierzających do faktycznej...

 • KIO 543/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  .... z siedzibą w Sopocie, 2) Fundacja Centrum Badania Opinii 3 Społecznej, z siedzibą w (…), (dalej także „odwołujący”), w kopii przekazane.... Odwołujący określając czyn nieuczciwej konkurencji powołuje się na klauzulę generalną, to jest przepis art. 3 ust. ...

 • KIO 352/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ... innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis ten statuuje tzw. klauzulę generalną, co oznacza, że każde działanie mające taki ..., w których złożone zostało oświadczenie woli, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Mając na uwadze powyższe, w ...

 • KIO 168/17

  Orzeczenia KIO, 09-02-2017

  ... 15 uznk. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę generalną ustawy (art. 3 ust. 1), są sprzeczne z prawem...93% na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie...

 • XXV C 959/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-02-2017

  ...rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub... takiego uzgodnienia nie doszło. Przywołane w wezwaniu klauzule umowne nie zobowiązują Zamawiającego do zawarcia Aneksu w...

 • VIII GC 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-12-2016

  ... od Podmiotu Upoważnionego, pozwany Związek został również wskazywany w załączniku do oferty (Klauzule Warunków Ogólnych Kontraktu w pkt 1.1.2.2. ; 1.3 zawierały...wykonawcą oraz naruszenie zasad współżycia społecznego przy złożeniu oświadczenia o ...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... umowy o roboty budowlane ani też zasady współżycia społecznego, nie wyłączają prawa do umówienia się przez wykonawcę... 08 i 09). Ergo, Zamawiający zasadnie powołał się na Subklauzulę 1.9 WSK opisującą procedurę postępowania w przypadku błędów w Wymaganiach...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... o roboty budowlane oraz jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i jako takie stanowi nadużycie prawa. Dlatego też,...wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bowiem te klauzule mogą się urzeczywistnić dopiero na etapie realizacji a ...

 • KIO 2135/16

  Orzeczenia KIO, 25-11-2016

  ... nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego). Natomiast już z samej treści art. 353 1 k.c. ...stosunków wykonawca i podwykonawca oraz ocenia powyższe klauzule zakazujące jako dopuszczalne w świetle prawa ...

 • I C 1838/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-11-2016

  ... Postanowieniem SR w Świdnicy z 15.03.2016r. w/w wyrokowi (...) nadano klauzulę wykonalności. Dowód: - postanowienie – k. 5. Pozwana zapłaciła powódce kwotę... sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzająca do obejścia prawa, należało...

 • I C 886/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2016

  ...sądu z uwagi na zapisy umów, w których to strony zawarły klauzulę prorogacją, na mocy której spory z nich wynikające będą rozpoznawane ... czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa. Sąd stwierdził, że...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij