• KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...na okres dłuższy niż 12 miesięcy musi zawierać klauzulę waloryzacyjną przewidującą zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Powyższy przepis... na wykonawcę, a jako naruszające zasady współżycia społecznego traktuje się umowy obligacyjne, które 16 KIO 207/18...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...Odwołujący Strabag zauważył, że przepisy regulujące klauzule rebus sic stantibus nie uchylają obowiązku ...gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami 13 współżycia społecznego (zwłaszcza w sytuacji, gdy Zamawiający formułuje jednostronnie warunki...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... o pracę czy umów o zakazie konkurencji, zawierających klauzule o zachowaniu poufności przez pracowników. Wskazał, że w...okoliczności, w których złożone zostało, 19 zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Skoro zatem w postanowieniach treści ...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Art. 5 Kc stanowi, że nie można czynić ze... wykluczyć, Zamawiający ujął w Warunkach Szczególnych Kontraktu klauzulę 4.24. Za rozsądne i uzasadnione należy uznać...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ...Kontraktem. Powinna ona zostać ustalona zgodnie z warunkiem 12.3 OWK. Klauzule 12.2 i 12.1 OWK regulowały sposób ustalenia ceny w ... sprzeczność działań pozwanego z zasadami słuszności (współżycia społecznego). Doszedł do wniosku, że główną i zasadniczą...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.  Art. 487 § 2, zgodnie z którym umowa jest wzajemna..., że Zamawiający wprowadził do wzoru umowy klauzulę waloryzacyjną w zakresie, w jakim wymagają tego...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  .... Przy ocenie, czy wykonywanie prawa nie narusza zasad współżycia społecznego należy bowiem brać pod uwagę całokształt okoliczności konkretnego przypadku, a... a – biorąc pod uwagę zamieszczoną w nim klauzulę poufności – nie wydaje się, aby była to...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...lub jej części. Zamawiający w tym zakresie wykreślił wzorcową klauzulę FIDIC 1.10 wprowadzając w to miejsce własną treść ...właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego. Nie mogą również przekraczać granic swobody ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego, czyli m.in. nie może być sprzeczny z dyspozycją art....decyzji tych osób wymaga także każdorazowo uzyskania uprzedniej zgody.” Klauzule 15.8.2., 15.8.8. oraz 15.8...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...niezgodności treści oferty W. S.A. z treścią SIWZ. A. Klauzule obowiązkowe, wymienione w punktach, str. 1 Załącznika nr 1 do SIWZ...z racji spłacenia zaległych zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w związku z tym jest pożądane by w miarę ...

 • KIO 2389/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach zadania „Termomodernizacja ... wynagrodzeniu ustalanym w umowach zawarte są dodatkowe klauzule przesądzające o tym, że ostateczna wysokość wynagrodzenia...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... między stronami w sposób ewidentnie naruszający zasady słuszności. Zawarcie umowy zawierającej kwestionowane klauzule stanowiłoby więc naruszenie zasad współżycia społecznego (na podstawie poglądu Z. Radwański, Zobowiązania..., s . 120) i, w konsekwencji...

 • KIO 2357/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. ...pzp. Z kolei choć art. 146 ust. 6 pzp zawiera klauzulę generalną, nie oznacza to, że zakres zastosowania tego przepisu można...

 • KIO 2180/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...zamawiający jako przykładowy warunek realizacji gwarancji zapłaty wprowadza klauzulę, którą na gruncie zaprezentowanego orzecznictwa sądów należy... społeczno-gospodarczemu zobowiązania oraz zasadom współżycia społecznego. 3.3 Dla zamawiającego oczywistym...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... na wypracowanie optymalnego rozwiązania spełniającego oczekiwania społeczne i potrzeby zamawiającego. Gdyby jednak 57...nie przedstawiono przekonującej argumentacji, dlaczego francuski Sąd Kasacyjny miałby uznać klauzulę z pkt. 2.1.7 za zbyt ogólną. W tym...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...okoliczności, w jakich oferta została złożona, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów Zgodnie z zapisami SIWZ - ...nr 2 – załącznik do oferty zamawiający podał Szczegóły – Subklauzule Warunków Ogólnych i Szczególnych Umowy oraz Dane podając m. ...

 • KIO 1570/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...2 zamówienia w zakresie posiadania kierowców z kategorią „C" i zmodyfikował wskazane klauzule w SIWZ (kolejno: Rozdz. III pkt 2 lit. e) tiret 2...sformułowane w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Umowa w sprawie zamówienia publicznego jest ...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...umowy. Byłoby to zatem sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. ”. Przedmiotowe postanowienie art. 20 w sposób ... Ponadto podnosił, że w art. 4 Umowy Zamawiający wprowadza klauzule, które są niedopuszczalne dla umowy o dzieło. Zamawiający bowiem z...

 • KIO 1479/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ...przedsiębiorcy lub klienta. Przepis art. 3 ust. 1 uznk stanowi klauzulę generalną. 2. Jak wskazuje się w doktrynie „Przepis art. 3... lecz normami postępowania, podobnie jak zasady współżycia społecznego (...) oraz ustalone zwyczaje(...) które powinny być ...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...to trzeba wskazać, że Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społeczne] nie zatrudnia 2,000 osób. Z informacji ogólnodostępnych ....k. Za takie będą więc uznawane tylko działania, które naruszają klauzulę generalną ustawy (art 3 ust 1) są sprzeczne z prawem ...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... we wprowadzeniu zmian wynagrodzenia, wprowadziłby klauzulę waloryzacyjną, która ex lege modyfikuje stosunek..., ekwiwalentności świadczeń, istoty stosunku zobowiązaniowego i jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, d. art. 139 ust. 1 Pzp w zw. z art...

 • I ACa 1076/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2017

  ... należnego powodowi, pomimo że umieścił on w projekcie umowy klauzulę waloryzacyjną; 4.  art. 65 § 1 k.c.... przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami współżycia społecznego; c)  cena podana w formularzu ofertowym obejmuje wynagrodzenie...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ramach zamówień publicznych zasada ta doznaje pewnych ograniczeń...przepisach, czy postanowieniach umownych, istnieją całe klauzule, jak i poszczególne pojęcia i frazy ...

 • KIO 1144/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...„Przepis art. 90 ust. 1 Pzp in principio zawiera generalne klauzule, zawierające przy tym pewien element subiektywnej oceny zamawiającego, która to ... tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego...

 • KIO 1070/17

  Orzeczenia KIO, 22-06-2017

  ...względu na okoliczności w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.” W orzecznictwie wskazuje się, że... treści cytowanego oświadczenia zawierającego niewątpliwie klauzulę zastrzeżenia o oczekiwanych zmianach terminów ...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...ma zamiaru wyrządzić szkody, ale: 1) narusza pewne normy prawne, społeczne lub zasady, bezpodstawnie licząc na to, że do szkody nie ... województwa dolnośląskiego – Czempiń, które zawierały klauzule wyłączające możliwość zaangażowania osób ze wskazanego tam...

 • KIO 1043/17

  Orzeczenia KIO, 07-06-2017

  ...Cyfryzacji Umowa wdrożeniowa z usługami utrzymania. Wzorcowe klauzule (opracowanie: Marcin Maruta, Bartłomiej Wachta, zespół... zamówienia, którego realizacja zaspokoi w najszerszym kontekście określone potrzeby społeczne" (tak wyrok KIO z 28.03.2014 r., ...

 • I C 1493/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 31-05-2017

  ...tego ze względu na okoliczności, w których złożone zostało zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje. Art. 65 §2 k.c. stanowi...w zakresie żądanym przez powoda w oparciu o powołane wyżej klauzule umowne, należy przyjąć, że zmiana umowy w ww. ...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ...art. 12 ust. 7 umowy zamawiający zamieścił następującą klauzulę: „zamawiający zastrzega, iż z uwagi na ciągły ...gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane...

 • KIO 935/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... (czego wyrazem są m.in. funkcjonujące na gruncie przepisów ustawy P.z.p. tzw. klauzule społeczne, wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz przepisy dotyczące uwzględnienia w cenie ofertowej minimalnego wynagrodzenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij