• KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... poprzez określenie, iż za wskazane opóźnienie przewidywana jest kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia dobowego za dany ...sposobu naliczania kary w pkt 2, w taki sposób, iż kara umowna (na poziomie 0,1%) będzie naliczana od bardziej adekwatnej podstawy...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... własne, w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy netto. Na marginesie można wskazać, że w przypadku Konsorcjum P., ewentualna kara umowna z tytułu niedotrzymania wskazanego parametru wyniosłaby 5.279,695,31 PIN. Dowód: Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik nr...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...K. wyznaczony do kierowania pracami projektowymi, winien zaniedbań, został ukarany karą nagany, a współpraca z B. P. „B.” Spółką z ...że niezwłocznie po wezwaniu przez zamawiającego odwołujący zapłacił karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. Mając ...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... działania zamawiający nie mógł nawet przy zachowaniu należytej staranności zapobiec lub przewidzieć (§5 ust. 2 umowy o depozyt); kara umowna zastrzeżona dla zamawiającego w § 5 ust. 3 umowy o depozyt jest rażąco wygórowana i nieadekwatna do naruszenia...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...się pozyskać przedmiotowe zamówienie. Odwołujący wskazał, że interesy Zamawiającego w tym zakresie są w pełni zabezpieczone wysoką karą umowną, wynikającą z §25 ust. 1 pkt 1 umowy, co powoduje, że przedstawienia szczegółowego projektu na etapie ofertowania...

 • KIO 1522/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ..., obie strony znały okoliczności, które legły u podstaw odstąpienia od umowy nr 113/WB/2016 i obciążenia Odwołującego karą umowną. Należy zatem uznać, że Zamawiający nie miał obowiązku odrębnego sygnalizowania zamysłu wykluczenia Odwołującego i dodatkowego...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...Autoryzacji oraz w pkt 22.1.19, gdzie ukonstytuowana jest kara umowna. Z żadnego w/w postanowienia Umowy nie wynika, jaki jest...22 Umowy. Tymczasem Zamawiający w każdym przypadku wskazał, że kara umowna należna jest za opóźnienie, a nie za zwłokę: Opóźnienie...

 • KIO 1542/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... poziomów recyklingu. Brak powyższych informacji uniemożliwia wykonawcy ocenę związanego z tym ryzyka i uwzględnienie go w cenie oferty. b) Kara umowna za „nienależyte wykonanie umowy w ramach części nr II zamówienia W § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy dla...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... 11 i 12 wzoru umowy, 17. Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna naliczana była proporcjonalnie do długości trasy objętej nieprawidłowością, 18. Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 6-10 wzoru umowy w taki sposób...

 • KIO 1362/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  .... z art. 23 oraz art. 139 ust. 1 Pzp. Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, który będzie realizował umowę w sprawie..., bo 20-dniową zwłokę w rozpoczęciu realizacji usługi, kara umowna naliczona według obecnego wzoru umowy wyniosłaby około 85....

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... jest w minutach, a w trybie art. 50a w godzinach. Ww. kara umowna jest również rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. i... (w trybie art. 130a uprd) w minutach, a mimo to kara umowna za opóźnienie w trybie art. 130a uprd wynosi 200 zł w stosunku...

 • KIO 1311/17, KIO 1312/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...2 wskazanie, w jakich dokładnie przypadkach będzie naliczania kara umowna pozostawiona we wzorze umowy (za naruszenie, których postanowień § ...1 wzoru umowy) i doprecyzowanie, że kara będzie naliczana za zawinione przez wykonawcę przypadki naruszenia ...

 • KIO 1166/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, powołując się na § 8 ust. 1 lit a umowy nałożona została na wykonawcę kara umowna w wysokości 20 000 zł. W załączniku do pisma Zamawiający Miasto R. – wymieniłł prace, które uległy opóźnieniu, podając...

 • KIO 1288/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... lub ewentualnie wskazanie za jakie konkretnie raporty lub sprawozdania nie dostarczone w terminie zostanie na wykonawcę nałożona kara umowna z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczenia jej łącznej wysokości do kwoty 1.000 zł miesięcznie; 5. modyfikację §1...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... mające miejsce w cyklu poprzednim nie mogą stanowić podstawy do obciążenia wykonawcy jakąkolwiek podwójną sankcją, w szczególności karą umowną lub odszkodowaniem, w stosunku do już nałożonej na wykonawcę; 4. usunięcie ze wzoru umowy ramowej kary umownej...

 • KIO 1117/17, KIO 1128/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... umownej w wysokości 50 000 złotych należnej za każde naruszenie postanowień umowy może doprowadzić do sytuacji, w której kara umowna powinna zostać uznana za rażąco wygórowaną. Zapisy wzoru umowy nie wykluczają bowiem możliwości żądania kary umownej w tej...

 • KIO 1132/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ... niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Z przepisu tego wynika wprost, że kara umowna jest efektem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez jedną ze stron...

 • I ACa 1555/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-06-2017

  ... prawa materialnego tj. art. 65 § 2 k.c. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i błędną interpretację i uznanie, iż kara umowna należała się pozwanej w razie opóźnieni wykonawcy z wykonanie wszystkich robót, podczas gdy przedmiotowa umowa nie posługuje się...

 • KIO 1018/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... zachowanie uczciwej konkurencji z uwagi na to, że Zamawiający może wykluczyć wykonawcę z postępowania w sytuacji, gdy kara umowna, która jest zazwyczaj sporna nie będzie zasądzona przez sąd, tylko wystarczające będzie jej naliczenie przez poprzedniego...

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... samym do faktycznej nieporównywalności ofert. Konsekwencją postawienia wymagania w art. 3 ust. 2 pkt 17 umowy jest jego zabezpieczenie karą umowną w art 8 ust 1 pkt 10 umowy. Zamawiający nie wyraża zatem zgody na usunięcie tego postanowienia z umowy. Na...

 • VIII Ga 156/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-05-2017

  ...umowy strony ustaliły, że wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w sytuacji zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn...księgową z dnia 1 października 2012 roku pozwana obciążyła powoda karą umowną w wysokości 22 390,50 zł naliczoną na podstawie art...

 • KIO 833/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ....M.. 16 Izba wskazuje, że Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie oraz w toku rozprawy konsekwentnie twierdził, że kara umowna na poziomie 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę nieprawidłowego działania łącza, która w identycznej wysokości obowiązuje w aktualnie...

 • VIII GC 513/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-05-2017

  ... (...) na kwotę 22.999,20 zł tytułem różnicy między karą umowną w kwocie 104.044 zł a faktycznie należną wyliczoną na... oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna (P....

 • KIO 782/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  .... Przyczyną rozwiązania umowy nie było zatem nieterminowe wykonanie ww. zlecenia, za mogła zostać naliczona jedynie kara umowna. Z ostrożności odwołujący wskazał, że opóźnienie w wykonaniu zlecenia nr 2/II/ZZ/198/3/2016/MBH przekraczające 14 dni nie może...

 • KIO 839/17

  Orzeczenia KIO, 08-05-2017

  ... odwołania w całości, b) nakazanie zamawiającemu zmiany treści siwz - w zakresie projektu umowy przez określenie, iż kara umowna (ó której mowa w § 11 ust 10 pkt. g), zastrzeżona na wypadek przypadku nieosiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania...

 • I C 123/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-05-2017

  ... r., V CSK 55/06, LEX nr 200875). W przedmiotowej sprawie pozwany nie wykazał aby zaakceptowana przez niego w umowie kara umowna była rażąco wygórowana. Wniosek taki nie może wynikać z oceny samej wysokości zastrzeżonej kary umownej. Należy bowiem pamiętać...

 • KIO 685/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. Natomiast Izba wobec stwierdzenia, że wykonawca wybrany został obciążony karą umowną z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy, bez względu na jej wysokość, przyznała rację odwołującemu twierdzącemu o...

 • KIO 761/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... do Wykonawcy. Każde kolejne przekazanie Zgłoszenia Wykonawcy lub Zamawiającemu, Zamawiający traktuje jako uchybienie skutkujące karą umowną oraz niekorzystnym dla Wykonawcy naliczaniem czasu obsługi zgłoszenia. Odwołujący wskazał, że naturalnym elementem...

 • VIII GC 46/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2017

  .... W konsekwencji, przyczyny opóźnienia w wykonaniu umowy nr (...) leżą wyłącznie po stronie powódki, którą słusznie obciążono karą umowną. Odnośnie żądania zapłaty kwoty 80816,92 zł pozwana podkreśliła brak zapytań ze strony powódki co do faktycznej ilości...

 • KIO 745/17, KIO 760/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... przekroczy kwotę dziesięciu tysięcy złotych.” W załączniku nr 5 do SIWZ zamawiający podał z jakich tytułów wykonawca zostanie obciążony karą umowną. Stanowisko Izby Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij