• I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ..., co w żaden sposób nie wpływa na użyteczność obiektu, stąd strona pozwana nie wyrządziła powodowi żadnej szkody, wobec czego kara umowna jest rażąco wygórowana. W piśmie procesowym z dnia 27 grudnia 2016 r. (k. 840-848) powód ustosunkowując się do treści...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...i celu umowy (art. 65 k.c.), żądania zmniejszenia kary umownej, gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub gdy kara umowna jest rażąco wygórowana (art. 484 § 2 k.c.), czego nie sposób uczynić zanim powstaną w ogóle okoliczności faktyczne przez...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  .... 1, 9 nie jest wymagane posiadanie Grupy Interwencyjnej nie są oczywiście przewidziane kary umowne związane z koniecznością jej posiadania. a) Kara umowna z § 16 ust 6 wzoru umowy dotyczącej cz. 5, 6, 7, 8. W ocenie Wykonawcy, określenie kary umownej w...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... określonej sumy. Zgodnie zaś z art. 484 § 1 k.c. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... - uregulował zamawiający w w/w postanowieniach umowy. zamawiający w przypadkach określonych w pkt 3 i 4 wskazał, że kara umowna należna jest za opóźnienie, a nie za zwłokę. Odwołujący wskazał również, że umowne rozszerzenie odpowiedzialności dłużnika poza...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...„należytym" jej wykonywaniu (tak w wyroku KIO z dnia 2011-10-20, KIO 2130/11, KIO 2131/11, KIO 2111/11: „Kara umowna jest skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania w reżimie odpowiedzialności kontraktowej”). Niezłożenie JEDZ, a ściślej rzecz biorąc...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... 2 sekundy – odczyt 1 kodu) oraz czasu odczytu nośników RFID (maksymalnie 2 sekundy – odczyt 1 nośnika), za które została przewidziana kara umowna w § 9 ust. 1 pkt 1.7 – 1.9 wymaga badania urządzenia wraz z zainstalowaną aplikacją Zamawiającego, czy też że...

 • KIO 2632/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...3-dniowy termin do dokonania płatności rozpoczynający się od dnia dostarczenia wezwania. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z przedmiotowego uprawnienia kara umowna, o której mowa w § 10 ust. 3 pkt 18) i 20) umowy nie będzie naliczona.” ewentualnie w...

 • KIO 2574/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ... Zamawiającemu modyfikację zapisów załącznika nr 4 do siwz, tj. wzoru umowy w ten sposób, że w § 15 ust. 1 kara umowna za opóźnienie w realizacji zleceń określonych w § 2 naliczana będzie za każde 20 minut opóźnienia w wysokości 20% wartości transportu ...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... zasadami współżycia społecznego. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 22 czerwca 2018 r. sygn. V AGa 167/18, wskazano: „Kara umowna może być rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. już w momencie jej zastrzegania albo stać się rażąco...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...pkt. 23 i 24. Zamawiający wyraźnie zakreślił, że kara ta nie będzie miała zastosowania w przypadku wystąpienia okoliczności objętych... tylko wprowadzony modyfikacją pkt 3. On natomiast zakłada karę umowną na znacznie wyższym poziomie niż ta określona w pkt 1...

 • IX Ca 758/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-12-2018

  ... Apelacyjnego w Szczecinie z 16 września 2015 r., III AUa 936/144, niepub.). W niniejszej sprawie istotne jest to, że kara umowna do której zapłaty zobowiązany jest powód (83.055,75 zł) jest niemalże równa jego wynagrodzeniu przewidzianemu w umowie (89.790...

 • KIO 2398/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ...14 i art. 139 Pzp w zakresie skonstruowania wzoru umowy a) kara umowna za opóźnienie zamiast za zwłokę Zgodnie z art. 36 ust. 1... w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... zakończyć o godz. 7:00, wykonawca Stekop S.A. został obciążony karą umowną 800 zł. Z pisma Komendanta M.P. z dnia 11 kwietnia 2016... ochrony nie miało wymaganych dokumentów, za co Stekop S.A. obciążono karą 1000 zł. Z pisma Komendanta M.P. z dnia 10 maja ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... samym Odwołujący nie jest w stanie przewidzieć jaką odpowiedzialność ma ponieść (w tym, czy nie zostanie mu naliczona kara umowna), w jakim dokładnie zakresie ma zrealizować zamówienie i jakie dokładnie obowiązki będą na nim spoczywały w razie uzyskania...

 • KIO 2199/18, KIO 2206/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... godziny) za które mogą mu zostać naliczone bardzo wysokie kary umowne. Zgodnie z rozdziałem 9 pkt 9.1.1.7 kara umowna za opóźnienie w naprawie Awarii Poziom Krytyczny wynosi 5.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 24 W treści odpowiedzi...

 • VIII Ga 443/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ...wykonano prace szersze i w czasie dłuższym niż przewidziany w zleceniu przedziale czasowym, a pozwana nie obciążyła powódki karą umowną za przekroczenie terminu. Nie było też sporne, że do usunięcia awarii nie doszło wyłącznie wykonując czynności opisane w...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ... Najwyższego z dnia 16 stycznia 1984 r., III CZP 70/83 (OSNCP 1984, Nr 8, poz. 131) wskazano, że kara umowna za nienależyte wykonanie zobowiązania należy się wierzycielowi w razie jej zastrzeżenia, gdy świadczenie zostało wprawdzie spełnione przez dłużnika...

 • KIO 2068/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 2 K.c. równości stron stosunku cywilnoprawnego. Odwołujący wniósł zatem o wykreślenie z Warunków kontraktu zapisu, że kara umowna z tytułu opóźnienia w związku z niewykonywaniem umowy zgodnie z terminami umownymi zwłaszcza zawartymi w harmonogramie wynosi...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zarządczych. Nie przekazano dowodów zadośćuczynienia Gminie Wólka za poniesione szkody. Nie ma bowiem dowodu, ze zapłacona kara umowna pokryła je w całości. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej , sam fakt zapłacenia kąty7 umownej...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zarzuconej powyżej niespójności w treści SIWZ co do samego czasu na usunięcie usterki, to zwrócić należy uwagę, iż kara umowna na wypadek awarii jednego urządzenia odnoszona jest jednak do wartości całej umowy (w przypadku zadania 1 dotyczącego 14 urządzeń...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...Jednocześnie w myśl art. 484. § 1 zd.1 kodeksu cywilnego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Powyższy przepis...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... umownej. Tym samym, nie dość, że za to samo zdarzenie wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia to dodatkowo zostanie na niego nałożona kara umowna. W § 6 ust. 6 wzoru umowy, Zamawiający określił, że wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie: 1) za odbiór odpadów...

 • KIO 1915/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... zobowiązanie, którego nieprawidłowe wykonanie jest zagrożone karą umowną jak również nie została sprecyzowana wartość kary...wprowadza odbiór bezusterkowy. Zamawiający w sposób wadliwy zastrzega karę umowną. Z uwagi na powyższe, skoro treść SIWZ i...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zostaną wykreślone, e) w § 15 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) projektu umowy zostaną usunięte wyrazy „lub części”, a kara umowna obniżona odpowiednio do 15% oraz 10%, f) § 19 ust. 2 projektu umowy zostanie usunięty. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podniósł m...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  .... 640 k.c. oraz § 27 umowy. W końcowej części pisma wskazał, że zgodnie z § 26 ust. 6 inwestor zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto, określonej w § 15 ust. 2 umowy. Pismo zostało wysłane faksem, 30 czerwca 2014 r...

 • I AGa 160/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... kwotą wynikającą z wadliwego wykonania zamówienia, niewykonania części zamówienia, wykonawstwa zastępczego (naprawa robót wadliwie wykonanych) oraz kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy z winy powoda. Powołała się również na niezachowanie przez powoda...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... z dnia 12 maja 2006 roku, sygn. akt V CSK 55/06. Miarkując wysokość kary umownej, Sąd stanął na stanowisku, iż kara umowna wynieś winna 2634,50 zł, albowiem ustalona przez powódkę wysokość kary, wynikała z treści umowy wynosząc 34750 zł za opóźnienie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na odpady konkretnym mieszkańcom Gminy w okresie od czerwca do października 2013 r. Ponieważ sytuacja taka została obwarowana karą umowną, stąd powódka dokonała jej wyliczenia na łączną kwotę 299.900 zł i wobec złożenia oświadczenia o potrąceniu w...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... jest naliczanie kar umownych w wysokości 10 % wartości umowy. Spółka (...)wystawiła notę księgową (...), obciążając Powiat B. karą umowną w wysokości 297 627,60 zł. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia robót oznaczonych jako dokończenie budowy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij