• KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1 e). Zamawiający zmienił czas podjęcia realizacji zamówienia na 20 minut., podczas, gdy kara umowna w § 13 ust 2.23 jest za nie podjęcie reakcji w czasie 60 minut. Powyższe jest rozbieżnością, pozwalającą na...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... SIWZ) albo alternatywnie nakazanie modyfikacji tego postanowienia poprzez wskazanie, że „w przypadku niewykonania części usługi Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 200% ceny określonej przez Wykonawcę w pkt. 3.3. Formularza cenowego za każdy...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...Sanayi Ińşaat ve Taahhüt A.S Konya Develetyolu 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara, Turcja oraz Energopol- -Szczecin S.A. ul. Św. Floriana 9/13,... sposób błędny, to nawet gdy jest to cena umowna, która nie będzie stanowiła rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy za ...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... Zamawiającego. Realizacja tego obowiązku jest zabezpieczona karą umowną. Umowa nie przewiduje natomiast analogicznego obowiązku... sposobu zagospodarowania odpadów zgodnie z prawem, ale też zapłaci karę umowną bez żadnej winy po swojej stronie. Z kolei w § ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... zauważył, iż zastrzeżenie kary umownej w wysokości 10.000.000 zł w każdym przypadku zwłoki w usunięciu wady, będzie karą rażąco wygórowaną. Kara umowna jest zastrzeżona na wypadek szkody (art. 483 §1 w zw. z art. 471 k.c.). Wada jest natomiast naturalnym...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... CSK 157/06). Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. V ACa 199/08 bezsprzecznie wynika, że kara umowna może być też zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy. Zastrzeżenie takiej kary umownej znajduje podstawy w art. 483 § 1 k...

 • KIO 2273/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...par. 7 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy, każde opóźnienie w przedłożeniu zamawiającemu wymaganych przez niego sprawozdań skutkować będzie karą umowną w wysokości 500 zł za „każdy rozpoczęty drugi dzień opóźnienia". W ocenie wykonawcy powyższe zapisy sprzeczne są z...

 • KIO 2170/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...błędy krytyczne i błędny niekrytyczne). Zamawiający może zatem obciążyć wykonawcę karą umowną. Zamawiający zdefiniował wyłączenie awarię krytyczną, natomiast obciąża Wykonawcami karą za błąd krytyczny oraz za błąd niekrytyczny. Zamawiający złożył odpowiedź...

 • II CSK 790/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 26-10-2017

  ...a tym samym, że zachodziły okoliczności, które uzasadniałyby obciążenie pozwanej karą umowną (art. 6 w związku z art. 483 § 1 ... iż zamawiający (pozwana) zapłaci wykonawcy (konsorcjum) karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od ...

 • KIO 2106/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... związku z odstąpieniem od umowy Odwołujący zapłacił karę umowną naliczoną przez Zamawiającego w wysokości 58 207,50 zł... w ramach Umowy nr 113/WB/2016, dodatkowo Odwołujący ukarał karą nagany pracownika odpowiedzialnego ze strony Wykonawcy za realizację ww...

 • KIO 2095/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... – R. nie poniósł szkody ani nie rościł żadnych żądań z tytułu ewentualnej szkody, nałożył jedynie kary umowne i je potrącił. Kara umowna nie jest równoznaczna ze szkodą, jej wysokość nie jest równa wysokości ewentualnej szkody, co więcej nie musi w ogóle...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... wygaśnie, a cena za 39 bilet przy kolejnej rezerwacji okaże się droższa, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną. 7. Wykonawca powinien dysponować przynajmniej dwoma niezależnymi systemami rezerwacyjnymi GDS (bilety regularnych linii lotniczych IATA...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... poprzez określenie, iż za wskazane opóźnienie przewidywana jest kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia dobowego za dany ...sposobu naliczania kary w pkt 2, w taki sposób, iż kara umowna (na poziomie 0,1%) będzie naliczana od bardziej adekwatnej podstawy...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... własne, w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy netto. Na marginesie można wskazać, że w przypadku Konsorcjum P., ewentualna kara umowna z tytułu niedotrzymania wskazanego parametru wyniosłaby 5.279,695,31 PIN. Dowód: Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik nr...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...K. wyznaczony do kierowania pracami projektowymi, winien zaniedbań, został ukarany karą nagany, a współpraca z B. P. „B.” Spółką z ...że niezwłocznie po wezwaniu przez zamawiającego odwołujący zapłacił karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. Mając ...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... - w sytuacji gdy strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz zamawiającego zastrzeżona została kara umowna za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki...

 • I ACa 467/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-09-2017

  ..., dla której Konsorcjum w ugodzie wyraziło zgodę na obciążenie karą umowną w wysokości 100.000 zł i potrącenie jej z wynagrodzenia... odniesieniu co do tego stanowiska Sądu Okręgowego, w myśl którego kara umowna została zastrzeżona w § 7 ust. 1 umowy z dnia ...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... działania zamawiający nie mógł nawet przy zachowaniu należytej staranności zapobiec lub przewidzieć (§5 ust. 2 umowy o depozyt); kara umowna zastrzeżona dla zamawiającego w § 5 ust. 3 umowy o depozyt jest rażąco wygórowana i nieadekwatna do naruszenia...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...się pozyskać przedmiotowe zamówienie. Odwołujący wskazał, że interesy Zamawiającego w tym zakresie są w pełni zabezpieczone wysoką karą umowną, wynikającą z §25 ust. 1 pkt 1 umowy, co powoduje, że przedstawienia szczegółowego projektu na etapie ofertowania...

 • KIO 1522/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ..., obie strony znały okoliczności, które legły u podstaw odstąpienia od umowy nr 113/WB/2016 i obciążenia Odwołującego karą umowną. Należy zatem uznać, że Zamawiający nie miał obowiązku odrębnego sygnalizowania zamysłu wykluczenia Odwołującego i dodatkowego...

 • I ACa 64/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-08-2017

  ... orzeczenia. W ocenie skarżącej w sprawie doszło do niezawinionej częściowej niemożliwości świadczenia, co nie uzasadnia obciążania jej karą umowną. Podniosła również, że sąd nie odniósł się do kwestii rozumienia pojęcia „moduł” w informatyce, co również...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ...Autoryzacji oraz w pkt 22.1.19, gdzie ukonstytuowana jest kara umowna. Z żadnego w/w postanowienia Umowy nie wynika, jaki jest...22 Umowy. Tymczasem Zamawiający w każdym przypadku wskazał, że kara umowna należna jest za opóźnienie, a nie za zwłokę: Opóźnienie...

 • KIO 1542/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... poziomów recyklingu. Brak powyższych informacji uniemożliwia wykonawcy ocenę związanego z tym ryzyka i uwzględnienie go w cenie oferty. b) Kara umowna za „nienależyte wykonanie umowy w ramach części nr II zamówienia W § 10 ust. 1 pkt 2 projektu umowy dla...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... 11 i 12 wzoru umowy, 17. Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna naliczana była proporcjonalnie do długości trasy objętej nieprawidłowością, 18. Zamawiający zmieni treść § 7 ust. 6-10 wzoru umowy w taki sposób...

 • KIO 1362/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  .... z art. 23 oraz art. 139 ust. 1 Pzp. Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, który będzie realizował umowę w sprawie..., bo 20-dniową zwłokę w rozpoczęciu realizacji usługi, kara umowna naliczona według obecnego wzoru umowy wyniosłaby około 85....

 • KIO 1339/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... jest w minutach, a w trybie art. 50a w godzinach. Ww. kara umowna jest również rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. i... (w trybie art. 130a uprd) w minutach, a mimo to kara umowna za opóźnienie w trybie art. 130a uprd wynosi 200 zł w stosunku...

 • KIO 1311/17, KIO 1312/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...2 wskazanie, w jakich dokładnie przypadkach będzie naliczania kara umowna pozostawiona we wzorze umowy (za naruszenie, których postanowień § ...1 wzoru umowy) i doprecyzowanie, że kara będzie naliczana za zawinione przez wykonawcę przypadki naruszenia ...

 • KIO 1166/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, powołując się na § 8 ust. 1 lit a umowy nałożona została na wykonawcę kara umowna w wysokości 20 000 zł. W załączniku do pisma Zamawiający Miasto R. – wymieniłł prace, które uległy opóźnieniu, podając...

 • KIO 1288/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... lub ewentualnie wskazanie za jakie konkretnie raporty lub sprawozdania nie dostarczone w terminie zostanie na wykonawcę nałożona kara umowna z jednoczesnym wprowadzeniem ograniczenia jej łącznej wysokości do kwoty 1.000 zł miesięcznie; 5. modyfikację §1...

 • KIO 1206/17, KIO 1208/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... mające miejsce w cyklu poprzednim nie mogą stanowić podstawy do obciążenia wykonawcy jakąkolwiek podwójną sankcją, w szczególności karą umowną lub odszkodowaniem, w stosunku do już nałożonej na wykonawcę; 4. usunięcie ze wzoru umowy ramowej kary umownej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij