• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... samym Odwołujący nie jest w stanie przewidzieć jaką odpowiedzialność ma ponieść (w tym, czy nie zostanie mu naliczona kara umowna), w jakim dokładnie zakresie ma zrealizować zamówienie i jakie dokładnie obowiązki będą na nim spoczywały w razie uzyskania...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zarządczych. Nie przekazano dowodów zadośćuczynienia Gminie Wólka za poniesione szkody. Nie ma bowiem dowodu, ze zapłacona kara umowna pokryła je w całości. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej , sam fakt zapłacenia kąty7 umownej...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...zarzuconej powyżej niespójności w treści SIWZ co do samego czasu na usunięcie usterki, to zwrócić należy uwagę, iż kara umowna na wypadek awarii jednego urządzenia odnoszona jest jednak do wartości całej umowy (w przypadku zadania 1 dotyczącego 14 urządzeń...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...Jednocześnie w myśl art. 484. § 1 zd.1 kodeksu cywilnego w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Powyższy przepis...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... umownej. Tym samym, nie dość, że za to samo zdarzenie wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia to dodatkowo zostanie na niego nałożona kara umowna. W § 6 ust. 6 wzoru umowy, Zamawiający określił, że wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie: 1) za odbiór odpadów...

 • KIO 1915/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... zobowiązanie, którego nieprawidłowe wykonanie jest zagrożone karą umowną jak również nie została sprecyzowana wartość kary...wprowadza odbiór bezusterkowy. Zamawiający w sposób wadliwy zastrzega karę umowną. Z uwagi na powyższe, skoro treść SIWZ i...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zostaną wykreślone, e) w § 15 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) projektu umowy zostaną usunięte wyrazy „lub części”, a kara umowna obniżona odpowiednio do 15% oraz 10%, f) § 19 ust. 2 projektu umowy zostanie usunięty. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podniósł m...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  .... 640 k.c. oraz § 27 umowy. W końcowej części pisma wskazał, że zgodnie z § 26 ust. 6 inwestor zostanie obciążony karą umowną w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto, określonej w § 15 ust. 2 umowy. Pismo zostało wysłane faksem, 30 czerwca 2014 r...

 • XI GC 504/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... z dnia 12 maja 2006 roku, sygn. akt V CSK 55/06. Miarkując wysokość kary umownej, Sąd stanął na stanowisku, iż kara umowna wynieś winna 2634,50 zł, albowiem ustalona przez powódkę wysokość kary, wynikała z treści umowy wynosząc 34750 zł za opóźnienie...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na odpady konkretnym mieszkańcom Gminy w okresie od czerwca do października 2013 r. Ponieważ sytuacja taka została obwarowana karą umowną, stąd powódka dokonała jej wyliczenia na łączną kwotę 299.900 zł i wobec złożenia oświadczenia o potrąceniu w...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  ... jest naliczanie kar umownych w wysokości 10 % wartości umowy. Spółka (...)wystawiła notę księgową (...), obciążając Powiat B. karą umowną w wysokości 297 627,60 zł. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia robót oznaczonych jako dokończenie budowy...

 • KIO 1694/18

  Orzeczenia KIO, 07-09-2018

  ... 3531 i art. 5 Kodeksu cywilnego zasadach współżycia społecznego oraz równości i ekwiwalentności stron. W ocenie Odwołującego kara umowna w wysokości 10.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia terminu rozpoczęcia świadczenia usługi MPLS...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... zasad. Takie uregulowanie § 5 ust. 10 IPU stanowi wobec tego naruszenie natury instytucji prawnej, jaką jest kara umowna. Kara umowna zgodnie z art. 483 k.c. może być zastrzeżona za określone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy...

 • KIO 1611/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... - ich wysokości oraz podstaw i przesłanek naliczania. Zamawiający w ust. 2 w pkt 2.2. uregulował wprost, że kara umowna może zostać naliczona w przypadku opóźnienia wykonawcy w realizacji zobowiązań umownych: - ppkt 2.2.1 - w przypadku przekroczenia...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... r., dot. umów nr U/43/2017 i U/10/2018) wynika, że zawarte tam zastrzeżenia zamawiający zakwalifikował jako w ogóle mogące skutkować karą umowną (której jednak nie nałożono). Mając na uwadze, że odstąpienie od naliczenia kary umownej w sytuacji, w której...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  .... Z kolei w § 24 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający sankcjonuje brak możliwości organizacji innego niż impreza masowa wydarzenia (kara umowna wynosi 0,5%). Załącznikiem nr 4a do SIWZ jest opis przedmiotu zamówienia, którym, zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...odpowiedzialność zamawiającego w tym zakresie będzie skutkiem wystąpienia okoliczności, na które zamawiający nie będzie mieć w istocie wpływu. Kara umowna została uregulowana w art. 484 k.c., z którego wynika, że: § 1 W razie niewykonania lub nienależytego...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)} kara umowa stanowi surogat odszkodowania. Co do wypełnienia drugiej, kumulatywnie określonej przesłanki zastosowania art...

 • KIO 1294/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 3531 kc i art. 484 $ 2 kc, poprzez obciążanie wykonawcy dwukrotną karą umowną za tą samą okoliczność polegającą na opóźnieniu wykonania prac zimowego oczyszczania, jak również wprowadzenie do wzoru umowy rażąco wygórowanych kar...

 • III Ca 594/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-07-2018

  ...do naliczenia ze strony pozwanego kary umownej i brak było postanowienia umownego w oparciu o które mogła być naliczona kara umowna za nieterminowe oddanie pierwszego etapu prac. Dlatego też Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 § 1 k...

 • VIII GC 426/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2018

  ... umownej. Jak wynika z art. 484 § 2 k.p.c., wygórowanie kary umownej musi być „rażące”. O tym, że dana kara umowna jest rażąco wygórowana świadczyć mogą różnego rodzaju okoliczności – nie tylko ich procentowe wyrażenie w umowie, ale także m.in. charakter...

 • V ACa 1302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez...

 • III Ca 1816/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-06-2018

  ...wysokości 20% wartości umowy brutto z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - kara umowna w wysokości 66% wartości umowy brutto po 1% za każdy dzień opóźnienia realizacji zamówienia. W pozwie powołano się...

 • KIO 1149/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... z naruszeniem jej istoty, w szczególności poprzez brak określenia maksymalnej wartości do jakiej kara umowna może być nałożona, co w konsekwencji prowadzi także do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz do złożenia...

 • I AGa 17/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-06-2018

  ... r. termin na zgłoszenie robót do odbioru końcowego. Notą księgową nr (...)z dnia 26 listopada 2012 r. pozwana obciążyła wykonawcę karą umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w kwocie 53 566,36 zł. Przy piśmie z dnia 6 grudnia 2012 r...

 • V GC 100/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-06-2018

  ...Spór sprowadzał się więc do rozstrzygnięcia tego, czy kara umowna związana z opóźnieniem w realizacji prac została naliczona ...17 marca 2003 r., III CKN 122/01, LEX nr 141400). Kara umowna może być „rażąco wygórowana” już w momencie jej zastrzegania bądź ...

 • I AGa 90/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-06-2018

  ... wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna to rodzaj zryczałtowanego odszkodowania. Treścią zastrzeżenia kary umownej, jest zobowiązanie się dłużnika do...

 • KIO 1001/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... umowy nie stanowią nienależytego wykonania umowy ani rażącego jej naruszenia. Zamawiający do dnia dzisiejszego nie obciążył Odwołującego karą umowną w związku z nienależytym wykonaniem umowy ani nie rozwiązał umowy z konsorcjum. Konsorcjum w dalszym ciągu...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Zamawiającego, tj. 8.00 – 16.00 i tylko do dni roboczych. W kontekście powyższego Izba stwierdziła, że omawiana kara umowna jest zbyt wygórowana i nakazała jej zmniejszenie do kwoty 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Natomiast jeśli chodzi o...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... jako cena oferty. Natomiast w przypadku wskazania konkretnej kwoty za naruszenie poszczególnych obowiązków wynikających z umowy, kara umowna ma charakter świadczenia, któremu nie towarzyszy żadne świadczenie zwrotne, stanowi czynność, która nie mieści się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij