• KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... umownej. Tym samym, nie dość, że za to samo zdarzenie wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia to dodatkowo zostanie na niego nałożona kara umowna. W § 6 ust. 6 wzoru umowy, Zamawiający określił, że wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie: 1) za odbiór odpadów...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...zostaną wykreślone, e) w § 15 ust. 2 pkt 1) oraz pkt 2) projektu umowy zostaną usunięte wyrazy „lub części”, a kara umowna obniżona odpowiednio do 15% oraz 10%, f) § 19 ust. 2 projektu umowy zostanie usunięty. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podniósł m...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na odpady konkretnym mieszkańcom Gminy w okresie od czerwca do października 2013 r. Ponieważ sytuacja taka została obwarowana karą umowną, stąd powódka dokonała jej wyliczenia na łączną kwotę 299.900 zł i wobec złożenia oświadczenia o potrąceniu w...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... r., dot. umów nr U/43/2017 i U/10/2018) wynika, że zawarte tam zastrzeżenia zamawiający zakwalifikował jako w ogóle mogące skutkować karą umowną (której jednak nie nałożono). Mając na uwadze, że odstąpienie od naliczenia kary umownej w sytuacji, w której...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  .... Z kolei w § 24 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający sankcjonuje brak możliwości organizacji innego niż impreza masowa wydarzenia (kara umowna wynosi 0,5%). Załącznikiem nr 4a do SIWZ jest opis przedmiotu zamówienia, którym, zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...odpowiedzialność zamawiającego w tym zakresie będzie skutkiem wystąpienia okoliczności, na które zamawiający nie będzie mieć w istocie wpływu. Kara umowna została uregulowana w art. 484 k.c., z którego wynika, że: § 1 W razie niewykonania lub nienależytego...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)} kara umowa stanowi surogat odszkodowania. Co do wypełnienia drugiej, kumulatywnie określonej przesłanki zastosowania art...

 • KIO 1294/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... 139 ust. 1 pzp w zw. z art. 3531 kc i art. 484 $ 2 kc, poprzez obciążanie wykonawcy dwukrotną karą umowną za tą samą okoliczność polegającą na opóźnieniu wykonania prac zimowego oczyszczania, jak również wprowadzenie do wzoru umowy rażąco wygórowanych kar...

 • KIO 1149/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... z naruszeniem jej istoty, w szczególności poprzez brak określenia maksymalnej wartości do jakiej kara umowna może być nałożona, co w konsekwencji prowadzi także do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców oraz do złożenia...

 • KIO 1001/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... umowy nie stanowią nienależytego wykonania umowy ani rażącego jej naruszenia. Zamawiający do dnia dzisiejszego nie obciążył Odwołującego karą umowną w związku z nienależytym wykonaniem umowy ani nie rozwiązał umowy z konsorcjum. Konsorcjum w dalszym ciągu...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Zamawiającego, tj. 8.00 – 16.00 i tylko do dni roboczych. W kontekście powyższego Izba stwierdziła, że omawiana kara umowna jest zbyt wygórowana i nakazała jej zmniejszenie do kwoty 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Natomiast jeśli chodzi o...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... jako cena oferty. Natomiast w przypadku wskazania konkretnej kwoty za naruszenie poszczególnych obowiązków wynikających z umowy, kara umowna ma charakter świadczenia, któremu nie towarzyszy żadne świadczenie zwrotne, stanowi czynność, która nie mieści się...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... większej niż w punkcie dotyczącym całej dostawy co powoduje, że kara umowna zostanie wykorzystana w sposób sprzeczny z funkcją naprawienia powstałej szkody, jaką powinna pełnić kara umowna oraz w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to jest...

 • X C 5176/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-05-2018

  ... dnia 17 grudnia 2008 r., I CSK 240/08, LEX nr 484667). W każdym razie, ilekroć w umowie zastrzegana jest kara umowna, strony powinny precyzyjnie wskazać tytuł do jej naliczenia, na przykład nienależyte wykonanie umowy, lub jednego ze świadczeń, do których...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... ust. 10.5 przez zastąpienie 14 dniowego terminu udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na reklamację terminem, co najmniej 30 dniowym. Kara umowna brak realizacji wniosku o zmianę (zarzut 3 lit. c) Jeśli zaś chodzi o zarzut dotyczący wysokości kary umownej...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 471 k.c. nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego, zgodnie bowiem z art. 473...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2013r. sygn. akt I CSK 748/12). Zgodnie z poglądami doktryny i judykatury kara umowna opiera się na zasadzie winy dłużnika w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu zobowiązania. Również użycie w umowie wyrazów „zwłoka...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... na rzecz Zamawiającego na tym samym stanowisku i również złożył oświadczenie dotyczące tej osoby. Zamawiający obciążył Odwołującego karą umowną powołując się na art. 3 ust. 5 umowy, zgodnie z którym Odwołujący powinien był przedłożyć Zamawiającemu...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... przyznaje, że naliczył w związku z jej realizacją karę umowną w wysokości 55.775,71 zł za przekroczenie terminu wykonania...jak wynika z dowodów przedstawionych przez Przystępującego (PWD3), kara umowna naliczona została w związku z dwoma zdarzeniami, które ...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zastrzeganie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne, co...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ...50 2 25 100 3 50 200 4 75 300 5 i więcej 100 400 Dostępność usług w okresie miesięcznym Kara umowna: % miesięcznego wynagrodzenia za realizację usługi w danej lokalizacji Wykonawca dostarcza do lokalizacji jedną usługę w ramach umowy Wykonawca dostarcza do...

 • KIO 323/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...umowy dotyczące procedury odbiorowej, prace powinny być zakończyć do końca sierpnia, aby móc dotrzymać terminu końcowego bez zagrożenia kara umowną. > Prace największej wartości będą przypadały na okres między kwietniem a sierpniem 2019 r. Wykonawca jest w...

 • VII AGa 177/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-02-2018

  .... 361 § 2 k.c., a także z art. 473 k.c., czy z art. 322 k.p.c.. Dlatego nawet kara umowna równa szkodzie mogłaby zostać uznana za rażąco wygórowaną, jeśli nadmiernie przekracza kwotę, która należałaby się wierzycielowi tytułem odszkodowania na zasadach...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... potwierdza to prawo do kalkulowania oferty w sposób uwzględniający w każdej pozycji proporcjonalne koszty finansowania i marży. Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Na tle SIWZ brak jakichkolwiek podstaw do...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...14 - KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ w ust. 2 pkt 15: wskazano „Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających ze Standardów IT ZUS lub Procedur...

 • V GC 150/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-01-2018

  ... naprawczego, nie spowodowały zwłoki w ukończeniu inwestycji, a tym samym nie mogły stanowić skutecznej podstawy obciążenia pozwanego karą umowną z tego tytułu. Odnosząc się do kwestii zainstalowania po terminie przęsła mostu kompozytowego, Sąd także i w...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1 e). Zamawiający zmienił czas podjęcia realizacji zamówienia na 20 minut., podczas, gdy kara umowna w § 13 ust 2.23 jest za nie podjęcie reakcji w czasie 60 minut. Powyższe jest rozbieżnością, pozwalającą na...

 • X GC 271/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-12-2017

  ... k. 99) Do tej faktury pozwany wystawił w dniu 2 sierpnia 2013 roku notę księgową numer (...) z tytułu obciążenia wykonawcy karą umowną w wysokości 252.242,40 złote, jako podstawę obliczenia wysokości kary wskazał opóźnienie w okresie od 21 maja do 1...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... SIWZ) albo alternatywnie nakazanie modyfikacji tego postanowienia poprzez wskazanie, że „w przypadku niewykonania części usługi Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 200% ceny określonej przez Wykonawcę w pkt. 3.3. Formularza cenowego za każdy...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...Sanayi Ińşaat ve Taahhüt A.S Konya Develetyolu 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara, Turcja oraz Energopol- -Szczecin S.A. ul. Św. Floriana 9/13,... sposób błędny, to nawet gdy jest to cena umowna, która nie będzie stanowiła rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy za ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij