• KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... Zamawiającego, tj. 8.00 – 16.00 i tylko do dni roboczych. W kontekście powyższego Izba stwierdziła, że omawiana kara umowna jest zbyt wygórowana i nakazała jej zmniejszenie do kwoty 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Natomiast jeśli chodzi o...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... jako cena oferty. Natomiast w przypadku wskazania konkretnej kwoty za naruszenie poszczególnych obowiązków wynikających z umowy, kara umowna ma charakter świadczenia, któremu nie towarzyszy żadne świadczenie zwrotne, stanowi czynność, która nie mieści się...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... większej niż w punkcie dotyczącym całej dostawy co powoduje, że kara umowna zostanie wykorzystana w sposób sprzeczny z funkcją naprawienia powstałej szkody, jaką powinna pełnić kara umowna oraz w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, to jest...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... ust. 10.5 przez zastąpienie 14 dniowego terminu udzielenia przez wykonawcę odpowiedzi na reklamację terminem, co najmniej 30 dniowym. Kara umowna brak realizacji wniosku o zmianę (zarzut 3 lit. c) Jeśli zaś chodzi o zarzut dotyczący wysokości kary umownej...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Przepis art. 471 k.c. nie ma jednak charakteru bezwzględnie obowiązującego, zgodnie bowiem z art. 473...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.09.2013r. sygn. akt I CSK 748/12). Zgodnie z poglądami doktryny i judykatury kara umowna opiera się na zasadzie winy dłużnika w niewykonaniu lub w nienależytym wykonaniu zobowiązania. Również użycie w umowie wyrazów „zwłoka...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... na rzecz Zamawiającego na tym samym stanowisku i również złożył oświadczenie dotyczące tej osoby. Zamawiający obciążył Odwołującego karą umowną powołując się na art. 3 ust. 5 umowy, zgodnie z którym Odwołujący powinien był przedłożyć Zamawiającemu...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... przyznaje, że naliczył w związku z jej realizacją karę umowną w wysokości 55.775,71 zł za przekroczenie terminu wykonania...jak wynika z dowodów przedstawionych przez Przystępującego (PWD3), kara umowna naliczona została w związku z dwoma zdarzeniami, które ...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zastrzeganie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne, co...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ...50 2 25 100 3 50 200 4 75 300 5 i więcej 100 400 Dostępność usług w okresie miesięcznym Kara umowna: % miesięcznego wynagrodzenia za realizację usługi w danej lokalizacji Wykonawca dostarcza do lokalizacji jedną usługę w ramach umowy Wykonawca dostarcza do...

 • KIO 323/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...umowy dotyczące procedury odbiorowej, prace powinny być zakończyć do końca sierpnia, aby móc dotrzymać terminu końcowego bez zagrożenia kara umowną. > Prace największej wartości będą przypadały na okres między kwietniem a sierpniem 2019 r. Wykonawca jest w...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... potwierdza to prawo do kalkulowania oferty w sposób uwzględniający w każdej pozycji proporcjonalne koszty finansowania i marży. Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Na tle SIWZ brak jakichkolwiek podstaw do...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...14 - KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ w ust. 2 pkt 15: wskazano „Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających ze Standardów IT ZUS lub Procedur...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (pkt. 1 e). Zamawiający zmienił czas podjęcia realizacji zamówienia na 20 minut., podczas, gdy kara umowna w § 13 ust 2.23 jest za nie podjęcie reakcji w czasie 60 minut. Powyższe jest rozbieżnością, pozwalającą na...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...Sanayi Ińşaat ve Taahhüt A.S Konya Develetyolu 23 Km, no 111 Gölbaşi-Ankara, Turcja oraz Energopol- -Szczecin S.A. ul. Św. Floriana 9/13,... sposób błędny, to nawet gdy jest to cena umowna, która nie będzie stanowiła rzeczywistego wynagrodzenia wykonawcy za ...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... SIWZ) albo alternatywnie nakazanie modyfikacji tego postanowienia poprzez wskazanie, że „w przypadku niewykonania części usługi Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 200% ceny określonej przez Wykonawcę w pkt. 3.3. Formularza cenowego za każdy...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... Zamawiającego. Realizacja tego obowiązku jest zabezpieczona karą umowną. Umowa nie przewiduje natomiast analogicznego obowiązku... sposobu zagospodarowania odpadów zgodnie z prawem, ale też zapłaci karę umowną bez żadnej winy po swojej stronie. Z kolei w § ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... zauważył, iż zastrzeżenie kary umownej w wysokości 10.000.000 zł w każdym przypadku zwłoki w usunięciu wady, będzie karą rażąco wygórowaną. Kara umowna jest zastrzeżona na wypadek szkody (art. 483 §1 w zw. z art. 471 k.c.). Wada jest natomiast naturalnym...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... CSK 157/06). Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 3 lipca 2008 r. V ACa 199/08 bezsprzecznie wynika, że kara umowna może być też zastrzeżona na wypadek odstąpienia od umowy. Zastrzeżenie takiej kary umownej znajduje podstawy w art. 483 § 1 k...

 • KIO 2273/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...par. 7 ust. 1 pkt 6 wzoru umowy, każde opóźnienie w przedłożeniu zamawiającemu wymaganych przez niego sprawozdań skutkować będzie karą umowną w wysokości 500 zł za „każdy rozpoczęty drugi dzień opóźnienia". W ocenie wykonawcy powyższe zapisy sprzeczne są z...

 • KIO 2170/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...błędy krytyczne i błędny niekrytyczne). Zamawiający może zatem obciążyć wykonawcę karą umowną. Zamawiający zdefiniował wyłączenie awarię krytyczną, natomiast obciąża Wykonawcami karą za błąd krytyczny oraz za błąd niekrytyczny. Zamawiający złożył odpowiedź...

 • II CSK 790/16

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 26-10-2017

  ...a tym samym, że zachodziły okoliczności, które uzasadniałyby obciążenie pozwanej karą umowną (art. 6 w związku z art. 483 § 1 ... iż zamawiający (pozwana) zapłaci wykonawcy (konsorcjum) karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od ...

 • KIO 2106/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... związku z odstąpieniem od umowy Odwołujący zapłacił karę umowną naliczoną przez Zamawiającego w wysokości 58 207,50 zł... w ramach Umowy nr 113/WB/2016, dodatkowo Odwołujący ukarał karą nagany pracownika odpowiedzialnego ze strony Wykonawcy za realizację ww...

 • KIO 2095/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... – R. nie poniósł szkody ani nie rościł żadnych żądań z tytułu ewentualnej szkody, nałożył jedynie kary umowne i je potrącił. Kara umowna nie jest równoznaczna ze szkodą, jej wysokość nie jest równa wysokości ewentualnej szkody, co więcej nie musi w ogóle...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... wygaśnie, a cena za 39 bilet przy kolejnej rezerwacji okaże się droższa, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną. 7. Wykonawca powinien dysponować przynajmniej dwoma niezależnymi systemami rezerwacyjnymi GDS (bilety regularnych linii lotniczych IATA...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... poprzez określenie, iż za wskazane opóźnienie przewidywana jest kara umowna w wysokości 0,1% wynagrodzenia dobowego za dany ...sposobu naliczania kary w pkt 2, w taki sposób, iż kara umowna (na poziomie 0,1%) będzie naliczana od bardziej adekwatnej podstawy...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... własne, w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy netto. Na marginesie można wskazać, że w przypadku Konsorcjum P., ewentualna kara umowna z tytułu niedotrzymania wskazanego parametru wyniosłaby 5.279,695,31 PIN. Dowód: Ogłoszenie o zamówieniu (Załącznik nr...

 • KIO 1851/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...K. wyznaczony do kierowania pracami projektowymi, winien zaniedbań, został ukarany karą nagany, a współpraca z B. P. „B.” Spółką z ...że niezwłocznie po wezwaniu przez zamawiającego odwołujący zapłacił karę umowną w wysokości 15% wartości brutto umowy. Mając ...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... - w sytuacji gdy strony umowy zastrzegły w sposób wyraźny i jednoznaczny, że na rzecz zamawiającego zastrzeżona została kara umowna za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, a nie tylko w przypadku opóźnienia zawinionego (zwłoki...

 • I ACa 467/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-09-2017

  ..., dla której Konsorcjum w ugodzie wyraziło zgodę na obciążenie karą umowną w wysokości 100.000 zł i potrącenie jej z wynagrodzenia... odniesieniu co do tego stanowiska Sądu Okręgowego, w myśl którego kara umowna została zastrzeżona w § 7 ust. 1 umowy z dnia ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij