• C-408/16

  Orzeczenia ETS, 06-12-2017

  ...Komisji Europejskiej przez B.R. Killmanna, A. Tokára i L. Nicolae, działających w charakterze ...360, pkt 34). 57      Z powyższego wynika, że Unia może finansować za pośrednictwem swoich funduszy jedynie działania prowadzone w pełnej zgodności z ...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...mln zł, który miałby zagwarantować Zamawiającemu finansowanie realizacji zamówienia przez okres pełnych 18 miesięcy...000 zł w każdym przypadku zwłoki w usunięciu wady, będzie karą rażąco wygórowaną. Kara umowna jest zastrzeżona na wypadek szkody (art. 483 §1...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...ust. 10 (Zadanie Il) Zamawiający obciążył wykonawcę odpowiedzialnością finansową za leczenie powikłań. 2. Elektroniczny dzienniczek pacjenta Zamawiający... r. V ACa 199/08 bezsprzecznie wynika, że kara umowna może być też zastrzeżona na wypadek odstąpienia od...

 • C-567/15

  Orzeczenia ETS, 05-10-2017

  ... pełnomocników, –        w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Tokára, A. Steiblytė oraz J. Jokubauskaitė, działających w ... przesłanek: 1)      ponad 50% jej działalności jest finansowane z budżetu państwa lub z budżetu jednostek samorządu terytorialnego...

 • KIO 1542/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ... ryzyka i uwzględnienie go w cenie oferty. b) Kara umowna za „nienależyte wykonanie umowy w ramach części nr...rażącą stratą. Nie musi to być jednak strata, która zachwiałaby jego kondycją finansową czy groziłaby upadłością (por. wyr. SN z 15 listopada 2006 r...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... okresie brak przychodów wiąże się ze stratą finansową wykonawcy oraz naraża go zgodnie z aktualnie... 7 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy w taki sposób, aby kara umowna naliczana była proporcjonalnie do długości trasy objętej nieprawidłowością, 18. Zamawiający zmieni...

 • KIO 1337/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...Nie licząc odpowiedzialności przewidzianej w przepisach pzp (kara pieniężna) oraz na tle dyscypliny finansów ...wykonany w ciągu 180 dni. Natomiast okres spłaty całego przedsięwzięcia finansowanego przez wykonawcę przewiduje 96 miesięcy czyli osiem lat. M.F...

 • C-76/16

  Orzeczenia ETS, 13-07-2017

  ..., –        w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Tokára, działającego w charakterze pełnomocnika, po zapoznaniu się...ekonomicznej i finansowej, gdyż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa nie spełnia warunku udziału wymagającego przedstawienia dowodu o ...

 • KIO 1265/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ... terenu innej gminy – Zamawiający odstąpi od umowy oraz obciąży Wykonawcę karą 1 mln złotych. Ad. 6: Zamawiający wyjaśnił, iż stosownie do...niepewność w zakresie tak istotnym jak pewność i zakres finansowania realizacji umowy, a tym samym także jej zakres ...

 • KIO 1117/17, KIO 1128/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...naruszenie postanowień umowy może doprowadzić do sytuacji, w której kara umowna powinna zostać uznana za rażąco wygórowaną. Zapisy wzoru ...poprzednich lat obrotowych, to zdolność ekonomiczna i finansowa będzie wtedy wykazana przez Wykonawcę w sposób ...

 • KIO 1021/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...wezwał wykonawcę S. do wyjaśnienia z czego będzie finansowane wynagrodzenie dyspozytora i osoby rozliczającej systemy punktualności oraz wpływy...lub bezpodstawnie obniżenie wymiar tego urlopu jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł....

 • KIO 880/17, KIO 881/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... opis aż 9 usług, z czego w grupie Usług serwisowych finansowanych w ramach wynagrodzenia z tytułu świadczenia Usług utrzymania lub Usług wsparcia...w art. 3 ust. 2 pkt 17 umowy jest jego zabezpieczenie karą umowną w art 8 ust 1 pkt 10 umowy. Zamawiający nie ...

 • VIII GC 513/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-05-2017

  ...prace. W toku obowiązywania umowy powódka miała trudności w finansowaniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i w związku z tą ... oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna ...

 • I C 123/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-05-2017

  ...sprawie pozwany nie wykazał aby zaakceptowana przez niego w umowie kara umowna była rażąco wygórowana. Wniosek taki nie może wynikać ... realizacji wątpliwa jest organizacja pracy, płynność finansowa w dostawie materiałów i zapewnienie odpowiedniej ilości...

 • KIO 685/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  .... potwierdzającą, iż D. P. PHU EDDOM w razie konieczności finansowania umowy posiada zdolność kredytową do kwoty 4.000.000zł. obroty za... wobec stwierdzenia, że wykonawca wybrany został obciążony karą umowną z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy, ...

 • C-391/15

  Orzeczenia ETS, 05-04-2017

  ...Komisji Europejskiej przez E. Sanfrutos Cano i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się...oferenta. Ponadto dyrektor urzędu uznał, że wypłacalność finansowa drugiego konsorcjum została wykazana z uwzględnieniem wpływów ...

 • KIO 572/17

  Orzeczenia KIO, 04-04-2017

  ... funduszy unijnych o wartości nie przekraczającej 50 000 euro zagrożony jest karą grzywny od 1 miesiąca do 2 miesięcy, na mocy art. ... zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1....

 • KIO 348/17

  Orzeczenia KIO, 14-03-2017

  ...na innej części zamówienia. Nadleśnictwo doskonałe znało jego sytuację finansową, kadrową i techniczną. Można było więc odnieść wrażenie...%, Nadleśnictwo Człopa w przypadku umowy nr 271.6.2015 r. kara wyniosła 10 000zł. przy wartości umowy 2 797 510,32zł., ...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ...w całości lub w części na przedsiębiorstwo zostanie nałożona kara w wysokości 2 mln EUR, której zapłata zostanie ...usługi podstawowej i zlecenia świadczenia usługi publicznej oraz do finansowania ciągłości terytorialnej, nie może zostać uwzględniony. 185    ...

 • X GC 334/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-02-2017

  ... Zarząd Dróg i (...) wynika konieczność dalszych uzgodnień kwestii finansowania przebudowy gazociągu w ul (...). Z pisma tego wynika ... wykonanie zobowiązania, np. wykonanie ze zwłoką, z karą umowną za niewykonanie tego samego zobowiązania (wyrok Sądu ...

 • KIO 245/17

  Orzeczenia KIO, 22-02-2017

  ... zł, w świetle § 20 pkt. 20.4 wzoru umowy kara za sumaryczne opóźnienie 35 dni przekracza wartość przedmiotu zamówienia, czyli wartość... powierzanego mu zadania, możliwość samodzielnego finansowania realizacji powierzanego podwykonawcy zadania, liczebność ...

 • X GC 35/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-01-2017

  ... umowy z podwykonawcą M. O. i obciążył go karą umowną w wysokości 103.892, 34 złotych oraz zgodnie z...przy czym gwarancja zapłaty jest wystawiana przez niezależną instytucję finansową, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, akredytywy bankowej...

 • VIII GC 549/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-01-2017

  ... 14 czerwca 2013 r. pozwana poinformowała powoda, iż obciąża go karą umowną za zwłokę w zakończeniu robót w zakresie części użyteczności publicznej ...obrotowym, nie wykazał jednocześnie braku środków na finansowanie inwestycji. Ponadto nadmienić należy, iż z...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ...wartość wynagrodzenia wykonawcy, wynikającą z zawartej umowy, która wynosi 9 658 828,80 zł. Orzeczona przez Izbę kara finansowa w wysokości 70 000 zł, stanowi zaledwie znikomy procent wartości wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy, ale dla instytucji...

 • C-51/15

  Orzeczenia ETS, 21-12-2016

  ...w imieniu Komisji Europejskiej przez A.C. Becker i A. Tokára, działających w charakterze pełnomocników, po zapoznaniu się z opinią ... dla tych zadań, i żeby miał autonomię finansową pozwalającą zapewnić finansowanie tych zadań. Nie jest tak natomiast, jeżeli...

 • KIO 2301/16

  Orzeczenia KIO, 19-12-2016

  ...w brzmieniu: „Uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zgodnie z przepisami ... przez niego wzorze umownym i rzeczywiście jedyną karą jaką przewidział zamawiający było zastrzeżenia kary za ...

 • I C 134/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-12-2016

  ...wynikały z winy wykonawcy lecz zamawiającego przez świadome blokowanie finansowania inwestycji. Ponadto pozwany P.U.H.P. (...)...oceny określonego stanu faktycznego można mówić o tym, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna ...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... po jego stronie, konsekwencje związane z naruszeniem zakazu podwójnego finansowania wydatków nie będą obciążać Wykonawcy. Za przyczyny nie leżące ... nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Katalog dopuszczalnej ingerencji Zamawiającego ...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ...naliczenia kary umownej prowadzi do wniosku, że taka kara umowna jest nieskuteczna. Uwzględniając powyższe, Izba nie uwzględniła...kolei, wartość zamówienia Zamawiający opiera swoją kalkulację finansową o planowane koszty prac projektowych oraz planowane ...

 • II C 54/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-12-2016

  ...od umowy nie chodzi …o swego rodzaju sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie przez...na rzecz powodów nie można miarkować. W ocenie sądu zastrzeżona kara umowna nie była też rażąco wygórowana bowiem ustalenie jej górnego pułapu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij