• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... kary umowne. Kary te należy traktować jako rażąco wygórowane. Dla przykładu kara w wysokości 0,1% za dzień zwłoki to kwota, która może ...sytuacjach, aby jednak zapewnić wykonawcy płynność finansową, do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, zamawiający ...

 • KIO 2525/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... 2 pkt. 23 i 24. Zamawiający wyraźnie zakreślił, że kara ta nie będzie miała zastosowania w przypadku wystąpienia okoliczności objętych dyspozycją...realizacji zamówienia i wystąpić o przedłużenie terminów finansowania projektu. Mając na uwadze powyższe, ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...ma ponieść (w tym, czy nie zostanie mu naliczona kara umowna), w jakim dokładnie zakresie ma zrealizować zamówienie i ...2.7: Usługa Utrzymania i Usługa (Rozwoju) Modyfikacji finansowane będą przez Zamawiającego w ramach odrębnych dotacji pochodzących z ...

 • VIII Ga 443/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-11-2018

  ...w zleceniu przedziale czasowym, a pozwana nie obciążyła powódki karą umowną za przekroczenie terminu. Nie było też sporne, ...regulującymi kwestie wydatkowania środków publicznych (jako spółka w całości finansowana ze środków Gminy M. S.), wcale nie świadczy ...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ...OSNC-ZD 2011, nr D, poz. 85), w którym przyjęto, że kara umowna za nienależyte wykonanie zobowiązania należy się wierzycielowi w razie jej zastrzeżenia...danej sprawy. Mając na uwadze sytuację materialną i finansową pozwanych, Sąd w toku procesu ustanowił na ...

 • KIO 2068/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...Umowy Załącznik do Warunków Szczególnych Kontraktu, zapisu, że kara umowna może być naliczona za "(...) niedbałe wykonywanie przedmiotu ..., która w konsekwencji musi zawierać niezbędną rezerwę finansową na wykonanie dodatkowych robót, których nie oszacowano ...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 1) oraz pkt 2) projektu umowy zostaną usunięte wyrazy „lub części”, a kara umowna obniżona odpowiednio do 15% oraz 10%, f) § 19 ust. 2...przepisami, realny oraz uzasadniony z uwagi na źródło finansowania zamówienia, tj. Program modernizacji Policji, zgodnie,...

 • XVII AmE 26/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...Jej uiszczenie nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową Przedsiębiorcy. W kwestii zaś możliwości finansowych ...Prawo energetyczne i pozostaje we właściwej proporcji do jego przychodu. Kara pieniężna, o której wyżej mowa, pełnić będzie funkcję prewencji...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... ponosić będzie wykonawca, - koszty finansowe związane z finansowaniem projektu, 2.8 utrzymanie systemu informatycznego do obsługi ...brak gotowości do realizacji kontraktu może wiązać się z kolei z karą za nieuruchomienie systemu na czas. Co więcej, w § 2...

 • II AKa 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-09-2018

  ..., aby nie było możliwe przynoszenie dochodu przez projekt finansowany z (...) na etapie jego realizacji. Braku podstaw ...oskarżonego, w żaden sposób nie powoduje, że kara ta jest karą rażąco niewspółmiernie surową. Ustalając ilość stawek dziennych grzywny...

 • KIO 1736/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...że było to zgodne z zakresem wykonanych robót, czyli 40 %, to szkoda finansowa Gminy Twardogóra wynosi ok. 3,7 mln zł (9 306 069, 37 ... żądania kar umownych za nienależyte wykonanie umowy, a kara związana z odstąpieniem od umowy jest sporna pomiędzy stronami...

 • I AGa 196/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2018

  .... Spółka (...)wystawiła notę księgową (...), obciążając Powiat B. karą umowną w wysokości 297 627,60 zł. W specyfikacji... a tylko w ostatnim punkcie ugody strony wskazały źródło finansowania wynagrodzenia za roboty dodatkowe i postanowiły, że mimo zrzeczenia...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... a rozdzielonym np. jedynie ze względu na różne źródła finansowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (§ 3 ust. 2 IPU).... po stronie Zamawiającego. Zarzut 3 o): § 5 ust. 10 IPU Kara umowna w prowadzona w § 5 ust. 10 IPU ma należeć się ...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ..., na które zamawiający nie będzie mieć w istocie wpływu. Kara umowna została uregulowana w art. 484 k.c., z którego...o dodatkowe 34 dni z uwagi na konieczność przedłożenia oferty finansowania, jednakże z treści tych dokumentów wynika również to, że...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... Zamawiający sankcjonuje brak możliwości organizacji innego niż impreza masowa wydarzenia (kara umowna wynosi 0,5%). Załącznikiem nr 4a do SIWZ jest ... styczniu 2018 roku raport pt. „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Wzrost cen blokuje hossę”....

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)} kara umowa stanowi surogat odszkodowania. Co do... w art. 4 tej decyzji ramowej; e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego...

 • V K 17/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-07-2018

  ... na nim spoczywał ciężar ich realizacji i to on czerpał olbrzymią korzyść finansową z tego procederu. Na podstawie art. 85 kk, art. 86... 2/02 poz. 26, KZS 5/02 poz. 62). W ocenie Sądu kara łączna, jaka została orzeczona wobec oskarżonego J. B. (1) odniesie...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (t.j. Dz. U. z 2017....20178r. od Zamawiającego kartę oceny ofert. Kara ta w odniesieniu do ofert konkurentów Odwołującego ...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... środkami publicznymi. Sąd uznał, iż kary jednostkowe, kara łączna i środek karny w orzeczonym wymiarze są adekwatne...skutkiem było narażenie podmiotu zamawiającego na istotną stratę finansową oraz naruszenie zasad uczciwej konkurencji. Doskonale zdawał ...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ... zastępczej) sankcjonowane jest administracyjną karą pieniężną. Znaczącą grupę podmiotów zobowiązanych...miały być przeznaczone (w części) na spłatę kredytów. Finansowanie inwestycji pozwanemu (...) Kredytodawcy uzależnili od zawarcia nie tylko ...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...postanowień, które powodowałby niepewność w zakresie finansowania i realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ... przez wykonawcę odpowiedzi na reklamację terminem, co najmniej 30 dniowym. Kara umowna brak realizacji wniosku o zmianę (zarzut 3 lit. c)...

 • VII AGa 913/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-04-2018

  ...otrzymać książkę (...) należy odesłać dokument „Kalkulacja finansowa” w kopercie TAK. Oznacza to możliwość ...że w ww. pkt decyzji nałożona została na powoda jedna kara pieniężna za pięć praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów określonych w jej...

 • III Ca 59/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-04-2018

  ...stron, a zwłaszcza zamawiających, którzy swoje części mieli finansować z własnych środków. W dalszej kolejności niezasadny jest zarzut... prawa cywilnego brak jednak podstaw do przyjęcia, by zastrzeżona kara umowna (art. 483 i 484 k.c.) eliminowała w...

 • I ACa 100/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2018

  ...doszło do skutecznego wezwania powoda do zapłaty kary umownej i ustalenie, że kara umowna stała się wymagalna; - art. 499 k.c. poprzez jego...budżetowych i nie modyfikują stron stosunków umownych, których finansowaniu służą wskazane środki ani roli, w jakiej ...

 • VIII Ga 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-03-2018

  ... z §6 ust. 2 umowy zaktualizowało się uprawnienie do obciążenia karą umową w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, co pozwany uczynił w piśmie... wypadek odstąpienia od umowy nie chodzi o sankcję finansową wobec dłużnika z umowy wzajemnej za samo skorzystanie...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... CSK 748/12). Zgodnie z poglądami doktryny i judykatury kara umowna opiera się na zasadzie winy dłużnika w niewykonaniu... udzielając odpowiedzi nr 41 także wskazał, jakoby poziom finansowania w danym roku budżetowym uprawniał go do większego ograniczenia...

 • KIO 329/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...wynoszącą 81 900,00 zł, zaś przestój dobowy wyciągu generuje stratę finansową która wynosi około 1 700 000,00 zł. W świetle powyższego... niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Zastrzeganie kar umownych za niewykonanie lub...

 • V ACa 555/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2018

  ... do umowy, przewidujący nowy harmonogram opracowania i finansowania dokumentacji oraz nowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. ...§ 8 ust 1 pkt 2a umowy, zgodnie z którym kara umowna należy się za przekroczenie terminu umownego wykonania każdego etapu ...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... –        w imieniu Komisji Europejskiej przez A. Tokára i I. Koskinena, działających w charakterze pełnomocników... nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego ...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... umowy to potwierdza to prawo do kalkulowania oferty w sposób uwzględniający w każdej pozycji proporcjonalne koszty finansowania i marży. Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę stymulacyjną i represyjną. Na tle SIWZ brak jakichkolwiek...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij