• XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...., wartość przychodów Zakładu (...) Sp. z o.o. z tytułu zadań wykonywanych przez Gminę S. wg. kryterium przedmiotowego (k. 58), odpis KRS pozwanej ad. 2 (k.68-72), zeznania świadka W. O. (płyta k. 141), zeznania świadka R. U. (płyta k. 141), przesłuchanie...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...2019r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji odwołującego. Kopia... do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu ...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...r., nr 0623/P0304/2018, wraz z załącznikami (w tym odpisem elektronicznym KRS spółki Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL sp. z o.o. z dnia ...elektronicznymi złożonymi przez obu ujawnionych w KRS członków zarządu, uprawnionych do łącznej ...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...wpisane do rejestru przedsiębiorców, 2) informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dla Fundacji Animalsi, nr KRS 0000565003. W dalszej kolejności ustalono, że zamawiający pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., działając na podstawie...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... przez Prezesa Zarządu T. Z. oraz Członka Zarządu S. K.. Wraz z pełnomocnictwem złożono informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z KRS z dnia 13 lutego 2017 r., w którym widnieją obydwaj członkowie zarządu. Zgodnie z zasadami reprezentacji do składania...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... bezprzedmiotowego. Zgłoszenie zostało podpisane przez wiceprezesa zarządu i prokurenta upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została 11 przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 7 stycznia 2019r. W dniu 16...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... 9 października 2018 r. Podpisał ją Pan K. S., jako Prezes Zarządu Spółki. Z załączonego do akt sprawy odpisu z KRS Spółki wynika, że na dzień składania ofert nie widniał w nim wpis, który wskazywałby na to, iż ww. nie jest...

 • KIO 2703/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... w formie skanu załączonego do e-maila, podpisanym przez Prezesa Zarządu P. Z.C., odwołujący cofnął odwołanie, załączając odpis z KRS na dzień 27.08.2018 roku. W tym stanie rzeczy Krajowa Izba Odwoławcza, uznała wniosek cofnięcia odwołania za skuteczny i...

 • KIO 9/19

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 7 stycznia 2019r. Odwołujący...

 • KIO 2670/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...28.05.2018 r. podpisanego przez p. M.N. uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Spółki. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 17.12.2018 r. Strony potwierdziły na posiedzeniu fakt otrzymania kopii przystąpienia. Tym samym Izba uznała powyższe...

 • KIO 2597/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...dalej „Strabag”] - podano także właściwy dla tej spółki numer KRS i NIP a zatem nie jest to pomyłka, c) ...Pzp, złożył żądane dokumenty wskazując jednocześnie, iż przekazuje odpis z KRS dla wykonawcy – Mostmarpal, dla podwykonawców: WGB Firma Handlowo ...

 • KIO 2657/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... Opieki Zdrowotnej, w której oświadczył on, iż uwzględnia odwołanie w całości. Do pisma załączono odpis KRS potwierdzający umocowanie osoby składającej oświadczenie do reprezentacji Zamawiającego. Uwzględniając powyższe oraz mając na względzie fakt, iż...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...wspólników oraz wysokość kapitału zakładowego, należy domniemać, że pozostali wspólnicy mają mniej niż 10% udziałów i nie podlegają ujawnieniu w KRS zgodnie z art. 38 pkt 8 lit. c) ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, a zatem ich tożsamość nie jest wiadoma...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  .... 9 karty katalogowej Apator Metrix S.A., tłumaczenie fragmentów karty katalogowej Apator Metrix S.A, odpis aktualny KRS IGG, Statut Izby Gospodarczej Gazownictwa, Wykaz dokumentów standaryzacyjnych na sprzedaż, Wykaz członków IGG, korespondencję mailową z...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...) oświadczenie, które złożył p. M. S. dotyczące podejmowania decyzji zarządczych i nadzorczych na inwestycji J II; 12) aktualne informacje z KRS z 12.12.2018 r.: a) PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, b) Rafako S.A. z siedzibą w...

 • KIO 2558/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... 3 Pzp do dnia 20 listopada 2018 r. polisy OC zgodnej z dokumentem KRS tj. spółki komandytowej - JM Data Sp. z o.o. Sp. K.... Wspólnicy tej spółki cywilnej zostali wskazani w tym miejscu informacji z KRS wraz z podaniem numerów NIP i REGON, które były inne od...

 • II Ca 559/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-12-2018

  ...których mowa w ust. 1. W tej sprawie z informacji z KRS- u dotyczącego (...) Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. załączonego do...nie kwestionowany fakt, iż jak wynikało z przedłożonego odpisu KRS dotyczącego (...) Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o., ...

 • KIO 2493/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... wniósł odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym do odwołania odpisem z KRS. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 3 grudnia 2018r...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... M. B., będącego (zgodnie z załączonym do oferty Salini odpisem z KRS Mosty Katowice) - drugim (obok ww. p. C. P.) Członkiem...na nowego członka i prezesa zarządu. Biorąc pod uwagę, że wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny, Izba stwierdziła, że p. M. T. był...

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... Dowód: zeznania przystępującego. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 3 grudnia...

 • KIO 2413/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... Zarządu Spółki Ekspert Security T.A. Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz 3 właściwe wypisy z KRS, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie...

 • KIO 2399/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ....G. GMG System mgr inż. G.G.” (REGON 141172000), P.C. – jako członek zarządu w CertusVia sp. z o.o. (KRS 0000476932), L.J. –pod firmą „MALS L.J.” (REGON 360056817). Odwołujący wywiódł, że ponieważ powyżej wymienione osoby jako przedsiębiorcy lub...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... już tajny i powinien zostać udostępniony Odwołującemu. Odwołujący podkreślił, że Przystępujący jest podmiotem nowym, zarejestrowanym w KRS 4 października 2017 r. Oznacza to, że Przystępujący z dużym prawdopodobieństwem nie spełnia samo wymogów udziału w...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...figurują osoby w zarządzie, których obecnie, zgodnie z wypisem KRS, nie ma w zarządzie. W takiej sytuacji, Zamawiający ...jest, że skład ujawniony w koncesji różni się od składu ujawnionego w KRS Basma Security sp. z o.o. Z tych względów nie można uznać...

 • KIO 2380/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... właściwie umocowana do składania oświadczeń w imieniu zamawiającego, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym zamawiającego (KRS nr 0000004086). Pismem z dnia 28 listopada 2018 r., doręczonym Izbie 29 listopada 2018 r., prawidłowo...

 • II K 166/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-11-2018

  ... A. K. (2) k. 793-795, - wydruk z systemu D. Usług Medycznych Szpitala (...) w K. k. 796-799, - odpis z KRS Spółki (...) k. 800- 802, - postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie V Ds. 106/15 Prokuratury Okręgowej w Olsztynie k. 804-818...

 • KIO 2377/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... z dnia 16 listopada 2018r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 16 listopada 2018r. Odwołujący HTS...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... 2018 r. udzielone przez komplementariusza każdego z członków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w odpisach z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 15 listopada 2018r. W dniu 21 listopada 2018r...

 • KIO 2315/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...jest uprawniony do wystawienia certyfikatów, a nadto podpisująca go osoba jest osobą niezidentyfikowana, gdyż nie jest wpisana do KRS spółki Huawei. Izba wskazuje, że poza sporem jest, iż przedmiotowe oświadczenie jest dokumentem firmy Huawei i nie zostało...

 • KIO 2346/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... prawnego umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 09.11.2019 r. udzielonego przez osoby ujawnione w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowane do łącznej reprezentacji. Zamawiający w dniu 14.11.2018 r. (na stronie internetowej) wezwał wraz kopią...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij