• KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bielsko – Białej – dalej Odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez prokurenta ujawnionego w KRS i uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 15 stycznia 2018 r. drogą...

 • KIO 81/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... 81/18). Oświadczenie w imieniu Odwołującego złożył Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu Odwołującego, zgodnie z KRS załączonym do odwołania. Do postępowania odwoławczego skutecznie przystąpili po stronie Zamawiającego wykonawcy wspólnie ubiegający się...

 • KIO 73/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z 12.01.2018 r. udzielonego przez Członka Zarządu osobę ujawnioną w KRS-ie i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 15.01.2018 r. (e-mailem) wezwał wraz kopią odwołania, w...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...dopuściła dowody złożone na posiedzeniu przez Odwołującego: Oświadczenie Qube Technologies sp. z o.o. wraz z odpisem z KRS, Oświadczenie firmy Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., Zestawienie funkcjonalności oprogramowania Smart Scan 2ECM z...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... 2016r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem...przez prezesa zarządu i członka zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie ze złożonym...

 • KIO 48/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... z dnia 8 stycznia 2018r. udzielonego przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 8 stycznia 2018r...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... oferty - że wykonawca zrealizował to zobowiązanie, niemniej jednak Odwołującemu udostępniono ze złożonych wówczas dokumentów jedynie KRS wykonawcy Comarch, zaświadczenia o niekaralności członków jej organów oraz zaświadczenia o braku zaległości wobec US i...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... treści tego pełnomocnictwa udzielił dalszego pełnomocnictwa Panu J.N. pracownikowi spółki tj. osobie nie ujawnionej w treści KRS jako osoby uprawnionej do reprezentacji. Tym samym osoba ta oraz jej mocodawca udzielając pełnomocnictwa i podpisując ofertę...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej nie musi być tożsama z pełnym zakresem działalności ujawnionym w KRS wykonawcy, ale powinna potwierdzać ubezpieczenie wykonawcy w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zagadnienie to...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... w postępowaniu w szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego, dokumentów formalnych (zaświadczenia z KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KRK itp.), zobowiązania do udostępnienia zasobów, zakres prac wykonywanych przez wykonawców nie...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...domniemania rażąco niskiej ceny. W zakresie czasochłonności zadania SOW KRS nie była ona określona w siwz (po modyfikacji ...18.07.2017 r.) wydzieloną z prac obejmujących modyfikację systemu SOW KRS. Wykonawca przyjął zatem dla tego elementu ilość 40.000 rbh,...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Przypomnieć należy, że pełnomocnictwo dla P.G. zostało podpisane w dniu 1 lutego 2017 roku, a więc nowy wpis w KRS odnośnie do przystępującej spółki (43) z dnia 27 stycznia 2017 roku został dokonany nie „po udzieleniu pełnomocnictwa” (jak błędnie przyjął...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... z o.o. z siedzibą w Zielonce – dalej Odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 11 grudnia 2017 r. za pośrednictwem...

 • KIO 2708/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 19 grudnia 2017r. udzielonego przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w załączonym odpisie z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 22 grudnia 2017r. Odwołujący...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... jest z nim tożsama, a do takiego wniosku prowadzi Odwołujący, chociażby poprzez porównanie jej do kodów PKD czy wpisów w KRS. Podstaw do takiego stanowiska trudno doszukiwać się w treści SIWZ czy tez w przepisach prawa, w szczególności w §2 ust...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...w całości. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 11 grudnia 2017r. W dniu 15 grudnia 2017r...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... przez reprezentantów obu konsorcjantów. (tzn. Sputnik Software Sp. z o.o. – 2 członków zarządu – ujawnionych w załączonym wydruku KRSu i umocowanych do łącznej reprezentacji – oraz Systherm Info Sp. z o.o. – prokurenta samoistnego ujawnionego w złączonym...

 • KIO 2693/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... S. – Prezesa Zarządu spółki uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do odwołania odpisu KRS z dnia 19.12.2017 r. Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego i złożenie...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... o.o.: 1. Oświadczenie Fujitsu Technology Solutions Spółka z o.o. z dnia 18.12.2017 r. wraz z odpisem KRS dla ww. spółki z dnia 30.11.2017 r.; 2. Kopia faktury nr FV/00024/12/2015 z dnia 30.12.2015 r...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... 55, Jagiellońskiej 28 i Przyszowskiej 139C (jak w ofercie) oraz odpisy KRS Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o., Castorama Polska Sp. z o....o., Jula Poland Sp. z o.o. Z odpisu KRS Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o. wynika, iż prowadzi ona działalność m...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP: 526-10-08546, posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 84238 318,00 zł, który został w całości wpłacony...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jak wynika z wiedzy powszechnej w branży gospodarki odpadami oraz z odpisu z KRS Komunalnik, jest to podmiot, który przede wszystkim zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie gospodarki odpadami. W związku z...

 • KIO 2587/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... pełnomocnictwa z dnia 5 grudnia 2017r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 6 grudnia 2017r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 24 listopada 2017 r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i uprawnionego do reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu w dniu 27 listopada 2017 r. drogą...

 • KIO 2548/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...– dalej odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało opatrzone bezpiecznym podpisem cyfrowym złożonym przez prokurenta ujawnionego w KRS i uprawnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 1 grudnia 2017r...

 • KIO 2489/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Św. Małgorzaty 6/1. Zgłoszenie zostało podpisane przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do jednoosobowej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu i Odwołującemu w dniu 27 listopada...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... 22, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136 wysokość kapitału zakładowego 137.640.100,00 zł w całości wpłaconego, NIP 526-00-38-806, reprezentowane na podstawie...

 • KIO 2448/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...zarządu komplementariusza spółki komandytowej upoważnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu20 listopada 2017r. Odwołujący skierował odwołanie wobec...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... niewymagający podpisu, a w prawym dolnym rogu znak graficzny „A Ru”; – str. 12-13 – kopia informacji z rejestru przedsiębiorców KRS – pieczątka „Za zgodność z oryginałem” oraz znak graficzny składający się z pierwszej litery imienia „A” i nazwiska (w...

 • KIO 2420/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... przez obu członków konsorcjum przez osoby upoważnione do reprezentacji, każdego z partnerów, zgodnie z załączonymi odpisami z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 17 listopada 2017r. Odwołujący wskazał, że posiada interes we...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij