• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...powyższym załączamy oświadczenia JEDZ, zobowiązania, wymagane oświadczenia dla tych podmiotów oraz wymagane dokumenty ZUS, US, KRK, KRS/ceidg. Wyjaśniamy także, że nie zamierzamy zlecić osobom trzecim (innym, niż podwykonawcy, na zdolności których polegamy...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... Załącznik nr 12 do IDW; c) podwykonawstwo - dokumenty podwykonawców (tj. JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców oraz odpisy aktualne z KRS podwykonawców); d) Jednolity Dokument Wykonawcy w Części II lit. D, Część IV lit. C pkt 10 w zakresie podwykonawstwa...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... przez wszystkich wykonawców wspólnie się ubiegających, zgodnie z zasadami reprezentacji, każdego z nich wykazanymi odpisami z KRS. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 29 września 2017r. Odwołujący L. zarzucił zamawiającemu : 1/ wadliwe...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... bezpośrednich na okoliczność zawarcia takiego porozumienia. Nie ulega wątpliwości, że również dowody pośrednie – w postaci odpisów KRS, umów, wezwań o uzupełnienie – mogą wskazywać na zawarcie takiego porozumienia – co miało miejsce w niniejszym stanie...

 • KIO 2010/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... r., udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w odpisie pełnym z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji na dzień udzielania pełnomocnictwa; odpis z KRS załączony do odwołania) zarzucając 4 Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy, tj.: 1...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...Sp. z o.o. Informacją powszechnie dostępną z tytułu jawności wpisów w KRS jest, iż Zakład Robót Górniczych Górrem Sp. z o.o. Sp...uprawomocnione 24.04.2016 r.). W dniu 29.04.2015 r. do KRS pod nr 000055472 wpisany został Zakład Robót Górniczych Górrem Sp. z o...

 • KIO 1986/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...2007r. sygn. akt V Ga 90/07. Zgłoszenie podpisał członek zarządu ujawniony w KRS i upoważniony do samodzielnej reprezentacji, zgodnie ze złożonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 25 września 2017r. Izba...

 • KIO 1940/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...jemu, jako podmiotowi z grupy kapitałowej F.. Z informacji z KRS przystępującego F. wynikało istotnie, że jego udziałowcem jest bowiem ...(…) B.V. (dział I rubryka 7 informacji z KRS przystępującego F., przy zgłoszeniu przystąpienia). Jednakże, jak słusznie ...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... firmy. Istotnym zatem pozostaje, że odwołujący, opracowując ofertę załączył do niej wszystkie z powyższych dokumentów, w tym dokument KRS. Równocześnie odwołujący wyjaśniał, że w Załączniku nr I do SIWZ nie zawarto informacji, że »Załącznik nr I zawierać...

 • KIO 2017/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... reprezentacji i przez Jol-Mark i podpisanego przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do reprezentacji, zgodnie z odpisami z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 25 września 2017r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 1996/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 stycznia 2017r. udzielonego przez członka zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 22 września 2017r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 1909/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  .... Do odwołania odwołujący załączył poświadczoną notarialnie kopię pełnomocnictwa oraz odpis pełny z rejestru przedsiębiorców KRS, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...z dnia 11 września 2017r. udzielonego przez członka zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 11 września 2017r. Odwołujący wskazał, że posiada interes w...

 • KIO 1883/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... K. – Prezesa Zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do ww. pisma odpisu KRS z dnia 08.09.2017 r. Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego i złożenie przez...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... roku podpisanego a nie zatwierdzonego sprawozdania finansowego bez opinii biegłego rewidenta i przedłożenie tych dokumentów do KRS dopiero po zakończeniu badania przez biegłego rewidenta, to tym bardziej możliwym jest dopuszczenie takiej ewentualności w...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...Komplementariusz był upoważniony do samodzielnego reprezentowania spółki komandytowej, co ustalono na podstawie złożonych odpisów z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 18 września 2017r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie...

 • KIO 1984/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... na podstawie pełnomocnictwa z 19.09.2017 r. udzielonego przez dwóch Cz. Z. ujawnionych w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowanego do łącznej reprezentacji. Zamawiający w dniu 21.09.2017 r. (umieszczając na stronie internetowej) wraz kopią...

 • KIO 1916/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... zarządu, ujawnionego w załączonej do pisma z 14 września 2017 r., Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS (stan na 14.09.2017 r.) i uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji spółki zgłaszającej przystąpienie. Zgłoszenie zostało złożone...

 • KIO 1900/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (str. 99 – 105 oferty wykonawcy...pierwszą stronę formularza ofertowego, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS (str. 99 – 105 oferty TDC Polska Sp. z ...

 • KIO 1861/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... 2017 r., w aktach sprawy), podpisane przez prezesa zarządu uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji, zgodnie z odpisem KRS-u Zamawiającego. Na posiedzeniu z udziałem stron i uczestników postępowania, dnia 21 września 2017 r., stawili się Odwołujący...

 • KIO 1903/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji spółki. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 15.09.2017 r. W oparciu o dokumenty załączone do ... ustalono na podstawie dołączonego do ww. pisma odpisu KRS z dnia 21.09.2017 r. Izba wskazuje,...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... 2016 roku, a podpisujący je Prezes Zarządu został wpisany do KRS dopiero w dniu 02 czerwca 2016 roku. Jednakże z ustaleń ...Prezesem zarządu spółki, a tylko ten fakt nie został uwidoczniony w KRS. W tej sytuacji Izba uznała, że nie jest dopuszczalnym, aby...

 • KIO 1918/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ... na podstawie pełnomocnictwa z 01.01.2017 r. udzielonego przez Cz. Z. ujawnionego w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowanego do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 14.09.2017 r. (umieszczając na stronie internetowej) wezwał wraz...

 • KIO 1917/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ...przy ul. Adama Mickiewicza 57, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Przystąpienie podpisał członek zarządu, zgodnie z odpisem KRS załączonym do pisma, uprawniony do samodzielnej reprezentacji. W dniu 15 września 2017 r. odwołujący złożył oświadczenie o...

 • KIO 1854/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  .... Co do uznania za nieprawidłowe podpisania pełnomocnictwa jedynie przez jednego prokurenta, to zgodnie z zapisami odpisu KRS w spółce ustanowiono prokurę samoistną, zatem nawet jeżeli w zasadach reprezentacji przewidziano współdziałanie członka zarządu z...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...którego umocowania nie wykazano, nie figuruje w załączonym odpisie z KRS, a dla skutecznej reprezentacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu... i członka zarządu S&T, zgodnie z odpisem z KRS. S&T działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15 ...

 • KIO 1830/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  .... 3 projektu umowy, przez jego wykreślenie. Odwołanie zostało podpisane przez P.Z. ujawnionego w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowanego do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 05.09.2017 r. (umieszczając na stronie internetowej) wraz...

 • KIO 1853/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... Cz. Z. ujawnionego w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowanych do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 06... p.o. Dyrektora Szpitala osobę ujawnioną w załączonym do pisma wydruku KRS-u, jako Kierownik PZOZ. W dniu 08.09.2017 r. (e-mailem...

 • KIO 1802/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ....08.2017 r. udzielonego przez P.Z. ujawnionego i umocowanego do samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonym do zgłoszenie wydrukiem KRS-u. W dniu 01.09.2017 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO wniósł na piśmie, w trybie...

 • KIO 1785/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...(tj. JEDZ dotyczący każdego z podwykonawców oraz odpisy aktualne z KRS podwykonawców); d. Jednolity Dokument Wykonawcy w Części II lit. D, ...dokumenty jednolite podwykonawców oraz informacja z KRS oraz informacja ceidg), stanowią tajemnicę ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij