• KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...) odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 1 czerwca 2018r. Odwołujący...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., z załączonych do pisma: pełnomocnictwa, udzielonego wyłącznie przez GMV Innovating Solutions sp. z o.o. oraz odpisu z KRS wyłącznie tej spółki, wynika, iż przystąpienie zostało zgłoszone samodzielnie przez ten podmiot. 13 W związku z tym Spółka ta...

 • KIO 943/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 18 kwietnia 2018r. udzielonego przez dwóch wiceprezesów zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana w dniu 10 maja 2018r. Odwołujący wniósł odwołanie...

 • KIO 888/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... spółka NAPRZÓD S.A. Jak wyjaśnił Przystępujący, należy on do grupy kapitałowej NAPRZÓD, co potwierdza informacja w KRS o wspólnikach spółki. Izba uznała stanowisko prezentowane przez Zamawiającego i Przystępującego za prawidłowe. Z powyżej zacytowanych...

 • KIO 865/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. udzielonego przez dwóch wiceprezesów ujawnionych w KRS i upoważnionych do wspólnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 2 maja...

 • KIO 821/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... podanie nazw własnych szkoleń, którymi posługuje się tylko jedna jednostka certyfikująca (Fundacja VCC z siedzibą w Lublinie, KRS: 0000479551), będąca podmiotem prywatnym i odwołaniu do programów szkoleniowych tejże jednostki, w sytuacji gdy nie jest to...

 • KIO 782/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... r. Z treści złożonej polisy wynika, że ubezpieczeniu podlega działalność zgodna z KRS, w szczególności zakres działalności wymienionych w dokumencie polisy. W odpisie z KRS dla spółki Mostostal Zabrze nie ma usług projektowania wśród rodzajów działalności...

 • KIO 760/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... Cz. Z i Prokurenta osoby ujawnione w załączonym wydruku KRS-i i umocowane do łącznej reprezentacji. Zamawiający w dniu 23....przez dwóch członków zarządu ujawnionych w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowanych do łącznej reprezentacji. W dniu 07.05...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Inwestycje Rodzinne Sp. z o.o. Z informacji dostępnych w rejestrach przedsiębiorców wynika, że firmy te mają ten sam nr KRS, a Inwestycje Rodzinne Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa powstały w 2011 r. po przekształceniu nazwy z...

 • KIO 698/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ...dnia 18 kwietnia 2018r. udzielonego przez pełnomocnika Oddziału przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, ujawnionego w złożonym odpisie z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 20 kwietnia 2018r. W dniu 20 kwietnia 2018r...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... robota budowlana - w okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 2012 r. - Wykonawca konstrukcji stalowej - przedsiębiorstwo Ukrstal nie posiadało uprawnień do realizacji konstrukcji stalowych w klasie EXC 3. Miało to miejsce dopiero z dniem 21 września 2012...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... Oddalenie odwołania pozwoli przystępującemu uzyskać zamówienie. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 9...

 • KIO 697/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... p. D. H. - członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do odwołania odpisu KRS z dnia 09.04.2018 r. KIO 697/18 5 Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego i...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Trąby, dotyczące udostępnienia potencjału finansowego. Zamawiający w treści informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wskazał, że: „z załączonego wypisu KRS z dnia 08.02.2018 r. oraz ze złożonych wyjaśnień do oferty wynika, że Fundacja może udzielać...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały pismo były uprawnione do reprezentacji lidera konsorcjum (np. odpisu z KRS). W konsekwencji zgłoszenie przystąpienia nie spełniało wymogów formalnych i brak było możliwości ustalenia czy osoby, które...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Carestream nie jest firmą budowlaną, nie zatrudnia osób, które wykonują roboty budowlane, nie ma sprzętu, nawet nie ma wpisu w KRS i musi zatrudniać podwykonawców w tym zakresie - jej informacja o 5%, na którą później się powoływała i która miała...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... warunków zamówienia zgodnie z wyraźnymi wymaganiami Zamawiającego, gdyż w zamieszonym tam oświadczeniu nie podał żądanego numeru NIP/PESEL, KRS/CEiDG pana P. W konsekwencji uznać należy, że wykonawca ten nie mógł posługiwać się przy realizacji zamówienia...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu ... przez dwóch wiceprezesów zarządu ujawnionych w odpisie z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została...

 • KIO 605/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...reprezentowania spółki komandytowej zgodnie ze złożonymi odpisami z KRS. Kopia odwołania została przekazana w dniu 29 marca... podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w odpisie z KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...dnia 22 marca 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 marca 2018r. Odwołujący uznał, że zamawiający naruszył ustawę...

 • KIO 560/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... Grzegorza Plucińskiego – prokurenta samoistnego. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 27.03.2018 r. W dniu 28.03.2018... Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do odwołania odpisu KRS z dnia 23.03.2018 r. Mając na uwadze ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... firmy; dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą; - ekrs.ms.gov.pl/s24/ – portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną...

 • KIO 577/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... odwołującego o cofnięciu odwołania. Oświadczenie złożył prezes zarządu odwołującego, właściwie umocowany do reprezentacji odwołującego, zgodnie z odpisem z KRS nr 0000426304. Izba zważyła, co następuje: Zgodnie z art. 187 ust. 8 p.z.p. „Odwołujący może...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... ma być świadczone co do zasady w dni robocze w godz. 7:30 – 16:30. Chodzi o systemy takie jak KRS, KRK, księgi wieczyste i inne systemy wewnętrzne wykorzystywane przez Zamawiającego – systemy strategiczne dla Zamawiającego. Co do zasady usługa ma być...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 2. dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 3. pełnomocnictwo wraz dowodem opłaty skarbowej; 4. odpisy KRS Odwołującego (partnerzy konsorcjum); 5. SIWZ/IDW pkt. 5.1.21 i pkt. 7.2.1: 6. Pismo Zamawiającego z dnia...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... 07066 USA. Ponadto w Stanach Zjednoczonych w stanie Delaware nie da się pozyskać dokumentu, który stanowi odpowiednik polskiego KRS, a dokument podpisany przez Sekretarza Stanu, nie zawiera informacji w zakresie organów spółki, nie istnieje również inny...

 • KIO 511/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... 4 stycznia 2018r. udzielonego przez członka zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Dowody przekazania kopii przystąpienia nie zostały dołączone. Na posiedzeniu przystępujący wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... próżno było szukać w treści odwołania. Odwołujący podniósł bowiem, powołując się na dział 3 informacji z KRS złożonej przez przystępującego przy zgłoszeniu przystąpienia, że przystępujący nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej objętej kodem PKD...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... naczelnika Urzędu Skarbowego; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS; - odpis właściwego rejestru KRS; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...udzielił Pan J. N. - Prezes Zarządu, natomiast zgodnie z wydrukiem KRS z 05.01.2018r., Prezesem Work Development Sp. z o.o...., że dokonując oględzin oferty stwierdziła po ściągnięciu KRS-u, że członek konsorcjum w KRS-ie wśród upoważnionych ma Pana T., a w ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij