• KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ..., z załączonych do pisma: pełnomocnictwa, udzielonego wyłącznie przez GMV Innovating Solutions sp. z o.o. oraz odpisu z KRS wyłącznie tej spółki, wynika, iż przystąpienie zostało zgłoszone samodzielnie przez ten podmiot. 13 W związku z tym Spółka ta...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Inwestycje Rodzinne Sp. z o.o. Z informacji dostępnych w rejestrach przedsiębiorców wynika, że firmy te mają ten sam nr KRS, a Inwestycje Rodzinne Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa powstały w 2011 r. po przekształceniu nazwy z...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... robota budowlana - w okresie od grudnia 2009 r. do grudnia 2012 r. - Wykonawca konstrukcji stalowej - przedsiębiorstwo Ukrstal nie posiadało uprawnień do realizacji konstrukcji stalowych w klasie EXC 3. Miało to miejsce dopiero z dniem 21 września 2012...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... Oddalenie odwołania pozwoli przystępującemu uzyskać zamówienie. Zgłoszenie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 9...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Trąby, dotyczące udostępnienia potencjału finansowego. Zamawiający w treści informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wskazał, że: „z załączonego wypisu KRS z dnia 08.02.2018 r. oraz ze złożonych wyjaśnień do oferty wynika, że Fundacja może udzielać...

 • KIO 654/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały pismo były uprawnione do reprezentacji lidera konsorcjum (np. odpisu z KRS). W konsekwencji zgłoszenie przystąpienia nie spełniało wymogów formalnych i brak było możliwości ustalenia czy osoby, które...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... Carestream nie jest firmą budowlaną, nie zatrudnia osób, które wykonują roboty budowlane, nie ma sprzętu, nawet nie ma wpisu w KRS i musi zatrudniać podwykonawców w tym zakresie - jej informacja o 5%, na którą później się powoływała i która miała...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... warunków zamówienia zgodnie z wyraźnymi wymaganiami Zamawiającego, gdyż w zamieszonym tam oświadczeniu nie podał żądanego numeru NIP/PESEL, KRS/CEiDG pana P. W konsekwencji uznać należy, że wykonawca ten nie mógł posługiwać się przy realizacji zamówienia...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu ... przez dwóch wiceprezesów zarządu ujawnionych w odpisie z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została...

 • KIO 605/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ...reprezentowania spółki komandytowej zgodnie ze złożonymi odpisami z KRS. Kopia odwołania została przekazana w dniu 29 marca... podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w odpisie z KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została...

 • KIO 566/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...dnia 22 marca 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 marca 2018r. Odwołujący uznał, że zamawiający naruszył ustawę...

 • KIO 560/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  .... Grzegorza Plucińskiego – prokurenta samoistnego. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 27.03.2018 r. W dniu 28.03.2018... Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do odwołania odpisu KRS z dnia 23.03.2018 r. Mając na uwadze ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... firmy; dzięki niemu można założyć firmę, zmieniać dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą; - ekrs.ms.gov.pl/s24/ – portal, na którym można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną...

 • KIO 577/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... odwołującego o cofnięciu odwołania. Oświadczenie złożył prezes zarządu odwołującego, właściwie umocowany do reprezentacji odwołującego, zgodnie z odpisem z KRS nr 0000426304. Izba zważyła, co następuje: Zgodnie z art. 187 ust. 8 p.z.p. „Odwołujący może...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... ma być świadczone co do zasady w dni robocze w godz. 7:30 – 16:30. Chodzi o systemy takie jak KRS, KRK, księgi wieczyste i inne systemy wewnętrzne wykorzystywane przez Zamawiającego – systemy strategiczne dla Zamawiającego. Co do zasady usługa ma być...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...dowód przekazania kopii odwołania Zamawiającemu; 2. dowód uiszczenia wpisu od odwołania; 3. pełnomocnictwo wraz dowodem opłaty skarbowej; 4. odpisy KRS Odwołującego (partnerzy konsorcjum); 5. SIWZ/IDW pkt. 5.1.21 i pkt. 7.2.1: 6. Pismo Zamawiającego z dnia...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... 07066 USA. Ponadto w Stanach Zjednoczonych w stanie Delaware nie da się pozyskać dokumentu, który stanowi odpowiednik polskiego KRS, a dokument podpisany przez Sekretarza Stanu, nie zawiera informacji w zakresie organów spółki, nie istnieje również inny...

 • KIO 511/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... 4 stycznia 2018r. udzielonego przez członka zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Dowody przekazania kopii przystąpienia nie zostały dołączone. Na posiedzeniu przystępujący wniósł o odrzucenie odwołania na podstawie...

 • KIO 418/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... próżno było szukać w treści odwołania. Odwołujący podniósł bowiem, powołując się na dział 3 informacji z KRS złożonej przez przystępującego przy zgłoszeniu przystąpienia, że przystępujący nie ma prawa prowadzić działalności gospodarczej objętej kodem PKD...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... naczelnika Urzędu Skarbowego; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS; - odpis właściwego rejestru KRS; - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej...

 • KIO 382/18, KIO 383/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...udzielił Pan J. N. - Prezes Zarządu, natomiast zgodnie z wydrukiem KRS z 05.01.2018r., Prezesem Work Development Sp. z o.o...., że dokonując oględzin oferty stwierdziła po ściągnięciu KRS-u, że członek konsorcjum w KRS-ie wśród upoważnionych ma Pana T., a w ...

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000544386 w spółkę Polska Grupa Górnicza ...rejestru 18 przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000709363 (data rejestracji w KRS: 29 grudnia 2017 r.). Izba zważyła, ...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... 1 pkt 14 Pzp dla p. P. H., Członka Rady Nadzorczej. Pan P. H., zgodnie z wpisem do rejestru (KRS) obowiązującym w dniu złożenia dokumentów, nie był Członkiem Rady Nadzorczej, ani innego organu zarządzającego wykonawcy. Członkami Rady Nadzorczej byli: M...

 • KIO 376/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...w jakim przeznaczone do wykonania w ramach tego kryterium zależeć będą od jakiejkolwiek specyfiki Systemu lub od specyfiki KRSU w tym od praktyki realizowania przez ZUS jego procesów/obowiązków ustawowych - do sporządzenia szczegółowego opisu tej specyfiki...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...Dotpay powyższe domniemania podważa, to powinien to wykazać w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie późnej niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie...

 • KIO 349/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... w Krakowie, ul. Barska 12 wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 lutego 2018r. Odwołujący...

 • KIO 406/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... działającego na podstawie pełnomocnictwa z 01.03.2018 r. udzielonego przez V-ce P.Z. i Prokurenta osoby ujawnione w KRS-ie załączonym do odwołania i umocowane do łącznej reprezentacji. Zamawiający w dniu 02.03.2018 r. (opublikował na stronie internetowej...

 • KIO 354/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ...tak ustalono - jak wynika to przedstawionego odpisu z KRS - określającego wymieniony sposób reprezentacji Spółki City Security S...do rejestru są prawdziwe, z tego wynika, że odpis z KRS jest środkiem dowodowym określonego stanu. Stosownie do postanowień § 4 ...

 • KIO 379/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ...oświadczenie złożył Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej w Końskich Pan W. P., osoba właściwie umocowana do reprezentacji zamawiającego, zgodnie z odpisem KRS nr 0000002426. Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Zgodnie z art. 186 ust. 2 p.z.p. „W przypadku...

 • KIO 266/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 6 lutego 2018 r. udzielonego przez dwóch członków zarządu TPF sp. z o.o. ujawnionych w KRS i uprawnionych do reprezentacji, Spółki działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 października 2017 r. udzielonego przez dwóch członków...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij