• KIO 896/19

  Orzeczenia KIO, 10-06-2019

  ... z o.o. oraz działalność gospodarcza osoby fizycznej). Brak też jakichkolwiek powiązań osobowych ujawnionych w KRS między tymi podmiotami. Podmioty te potwierdziły należyte wykonanie usług wskazanych przez Przystępującego w wykazie. Dodatkowo Zamawiający...

 • KIO 895/19

  Orzeczenia KIO, 29-05-2019

  ... imieniu tego podmiotu składa osoba upoważniona do jego reprezentowania, ponadto jako załącznik do pisma złożono odpis z KRS dla tego wykonawcy. W ocenie składu orzekającego złożonego oświadczenia o przystąpieniu, złożonego przez podmiot profesjonalny, nie...

 • KIO 874/19

  Orzeczenia KIO, 28-05-2019

  ...pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 maja 2019r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 13 maja 2019r. Odwołujący...

 • KIO 841/19

  Orzeczenia KIO, 23-05-2019

  ... Izby z dnia 20 stycznia 2014r. sygn. akt KIO 5/14. Zgłoszenie zostało wniesione przez prezesa zarządu, ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 9 maja 2019r. W...

 • KIO 808/19

  Orzeczenia KIO, 22-05-2019

  ... podstawie pełnomocnictwa z dnia 29 kwietnia 2019r. udzielonego przez prezesa zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 6 maja 2019r. Odwołanie zostało złożone w zakresie pakietów nr...

 • KIO 876/19

  Orzeczenia KIO, 22-05-2019

  ... przez pełnomocnika procesowego zgodnie z załączonym do pisma pełnomocnictwem z dnia 27 marca 2019 roku i załączonym odpisem KRS z dnia 09.04.2019roku (w aktach sprawy), odwołujący cofnął odwołanie. Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego...

 • KIO 766/19

  Orzeczenia KIO, 20-05-2019

  ... dowody: - wyciąg z przepisów IATA dotyczący towarów niebezpiecznych, - zestawienie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS dla DSV Air&Sea sp. z o.o., - przybliżony koszt wszelkiego oprogramowania wykorzystywanego do obsługi przesyłek...

 • KIO 734/19

  Orzeczenia KIO, 17-05-2019

  ... oznaczenie modelu przez producenta pozostało bez zmian.”. Na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców KRS, złożonego przez odwołującego w trakcie rozprawy ustalono, że pan K.B. nie został ujawniony jako osoba...

 • KIO 725/19

  Orzeczenia KIO, 16-05-2019

  ... przez Prezesa zarządu komplementariusza spółki komandytowej upoważnionego do samodzielnego reprezentowania zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 19 kwietnia 2019r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie...

 • KIO 807/19

  Orzeczenia KIO, 15-05-2019

  ...). Odwołanie podpisał radca prawny na podstawie pełnomocnictwa z 29.04.2019 r. udzielonego przez P.Z. ujawnionego w załączonym wydruku KRS-u i umocowanego do samodzielnej reprezentacji. Zarzucił naruszenie w ramach pkt 4 odwołania: a) art. 7 ust. 1 i 3 Pzp...

 • KIO 779/19

  Orzeczenia KIO, 14-05-2019

  ... przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z 15.03.2018 r. udzielonego przez dwóch V-ce P.Z. ujawnionych w załączonym wydruku KRS-u i umocowanych do łącznej reprezentacji. W dniu 13.05.2019 r. (wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane...

 • KIO 760/19

  Orzeczenia KIO, 10-05-2019

  ... załączone ww. dokumenty złożone dla potwierdzenia legitymacji do wniesienia odwołania oraz informacja z z dnia 24.04.2019 z CI KRS, protokół notarialny z 24. 04.2019 Rep. A. nr 6813/2019 wraz z wydrukiem ze strony internetowej, dot. Grupy Kapitałowej...

 • KIO 721/19

  Orzeczenia KIO, 08-05-2019

  ... członkiem zarządu Bona Soft sp. z o.o. i wspólnikiem w Bona Soft sp.zo.o., sp.k., ujawnionym w KRS tych przedsiębiorców. Twierdzenia Odwołującego o braku spełniania warunku w zakresie dysponowania personelem opierają się na błędnym założeniu, że osoba p...

 • KIO 628/19, KIO 687/19

  Orzeczenia KIO, 07-05-2019

  ... 20 000,00 zł (zapisy w oby rejestrach KRS dotyczących Stowarzyszenia). Kwota oferty Stowarzyszenia wynosi 249 000,... niezgodny z zasadami 19 reprezentacji wynikającym z odpisu z KRS-u, kwestie uzupełnionego pełnomocnictwa na wezwanie z 15.03.2019...

 • KIO 709/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ...działania w imieniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w KRS. Podniósł także, że do kopii gwarancji nie zostało ... ubezpieczyciela oraz przedstawiony w tym zakresie dowód w postaci wydruku KRS ubezpieczyciela. Zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 7b...

 • KIO 713/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ... z dnia 1 lipca 2016r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 17 kwietnia 2019r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 679/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ... lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania umowy, np. aktualne zaświadczenie z CEIDG, odpis z KRS. Nie później niż w dniu podpisania umowy wykonawca powinien przedstawić polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony...

 • KIO 708/19

  Orzeczenia KIO, 29-04-2019

  ... podpisane przez p. E.L. – Wiceprezesa Zarządu uprawnioną do samodzielnej reprezentacji Spółki. Powyższe ustalono na podstawie wydruku odpisu KRS z dnia 19.04.2019 r. W dniu 19.04.2019 r. kopia przystąpienia została przekazana Odwołującemu i Zamawiającemu...

 • KIO 686/19

  Orzeczenia KIO, 26-04-2019

  ...wniesione przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia odwołania ...realizacji umowy. Zgłoszenie wniósł prezes zarządu ujawniony w KRS i upoważniony do samodzielnej reprezentacji. Kopia zgłoszenia została ...

 • KIO 624/19

  Orzeczenia KIO, 25-04-2019

  ...A. W. i S. W. /załączył jako dowód odpisy zupełne z KRS dla podmiotów wchodzących w skład konsorcjum./. Dlatego też należy podmioty te ... dowód do przystąpienia:  dowód odpisy zupełne z KRS dla podmiotów wchodzących w skład konsorcjum Odwołującego. Izba ...

 • KIO 660/19

  Orzeczenia KIO, 24-04-2019

  ..., działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 kwietnia 2019r. udzielonego przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 10 kwietnia 2019r...

 • KIO 633/19

  Orzeczenia KIO, 17-04-2019

  ... pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 kwietnia 2019r. udzielonego przez prokurenta samoistnego ujawnionego w KRS, zgodnie z załączonym odpisem. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 8 kwietnia 2019r. Odwołujący...

 • KIO 600/19

  Orzeczenia KIO, 16-04-2019

  ...Odwołanie zostało podpisane przez P. Z. osobę ujawnioną w KRS-ie załączonym do odwołania i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w... P.Z i V-ce P. Z. osoby ujawnione w załączonym KRS-ie i umocowane do łącznej reprezentacji. W dniu 12.04.2019 r...

 • KIO 583/19

  Orzeczenia KIO, 16-04-2019

  ... do kontaktu z Krajową Izbą Odwoławczą przesłał odwołanie – pismo z 28.03.2019 r. wraz z załącznikami, tj. opisami z KRS spółek, umową konsorcjum, dowodem uiszczenia wpisu w dniu 29.03.2019 r., dowodem przekazania kopii odwołania Zamawiającemu (mail z dnia...

 • KIO 558/19

  Orzeczenia KIO, 15-04-2019

  ... Urząd Dz. Mokotów 28.03.2019 - potw. przelewu.pdf; odpis_aktualny_KRS.pdf; odwołanie do Prezesa KIO - postępowanie nr 80.2723.2019.... opłaty od odwołania, - aktualny odpis z KRS odwołującego, - potwierdzenie wysłania odwołania w formie elektronicznej...

 • KIO 556/19

  Orzeczenia KIO, 11-04-2019

  ...udzielonego przez wspólnika upoważnionego do podpisywania pism w imieniu spółki oraz prowadzenia jej spraw, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do zgłoszenia. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 4 kwietnia 2019r. W dniu 8...

 • KIO 498/19

  Orzeczenia KIO, 10-04-2019

  ...członków zarządu – pana S. M. i pana P. K. – uprawnionych do reprezentacji spółki, zgodnie z dokumentem rejestracyjnym KRS. Oznacza 11 to, że jest to oryginał dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Do ww. oświadczenia...

 • KIO 526/19

  Orzeczenia KIO, 09-04-2019

  ... przez pełnomocnika umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z 18.06.2018 r. udzielonego przez C. Z. osobę ujawnioną w załączonym KRS-ie i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. 3 W dniu 08.04.2019 r. wpływ do Prezesa KIO w wersji elektronicznej podpisane...

 • KIO 500/19

  Orzeczenia KIO, 09-04-2019

  ... Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Z załączonego do pisma odpisu aktualnego KRS wynika, że w skład Zarządu Spółki wchodzą dwie osoby...o. Nie jest sporne pomiędzy Stronami, iż zgodnie z odpisem z KRS Izoinstalbud sp. z o.o., aktualnym na dzień składania ofert,...

 • KIO 541/19

  Orzeczenia KIO, 08-04-2019

  ... 21, czyli również członków organu nadzorczego. Zgodnie z wpisem w KRS o nr 0000219927 – dział 2, rubryka 2, organem nadzoru ... Informacji o braku karalności nie może zastępować wpis w KRS. Zamawiający prawidłowo uznał, iż Rada Fundacji stanowi organ nadzoru...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij