• XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na rzecz (...) między innymi roszczenia pieniężne wobec (...) Spółki Akcyjnej w G., wynikające z łączących ich umów. (Dowód: KRS pozwanego – k. 87-104). W dniu 12 kwietnia 2010 r. (...) i (...) zawarli Ramową umowę sprzedaży Praw Majątkowych wynikających...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  .... przedstawiło polisę w zakresie prowadzonej działalności, w tym zbierania odpadów, gdyż tak ma wpisane m.in. jako przedmiot działalności w KRS (Dział 3 poz. 2 str. 5 z 9), nie tylko obróbkę i usuwanie 33 odpadów innych niż niebezpieczne. Świadczy to...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zasoby powołuje się Przystępujący oraz w formularzu JEDZ i odpisie KRS podmiotu, na którego zasoby powołuje się Samindruk Sp. z o...zasoby powołuje się Samindruk oraz w formularzu JEDZ i odpisie KRS podmiotu, na którego zasoby powołuje się Samindruk. W dniu ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...ta nie została zaprzeczona przez Odwołującego, a także znajduje poparcie w złożonym przez przystępującego materiale dowodowym – odpis z KRS Odwołującego (w tym zakresie tożsamy z dołączonym do oferty Odwołującego). W tej sytuacji, okoliczność posiadania na...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...każdy członek zarządu Elmess Metereing sp. z o.o., w tym pan K. O., gdyż zgodnie z informacją z KRS tylko dla zaciągnięcia zobowiązania powyżej kwoty 100.000 zł wymagano współdziałania dwóch członków zarządu. Niezależnie od powyższego dostrzeżenia wymagało...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...piśmie z 02.07.2018 r. przedstawił odpowiednik KRS i KRK. Odpowiednik KRS wskazywał na istnienie prokury udzielonej - V.H. ...zbędne. Konsorcjum w piśmie z 2 lipca 2018r. przedstawił odpowiednik KRS i KRK — dokumenty te potwierdzały poprawność działania V .H....

 • KIO 1499/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... formie pisemnej. Oświadczenie o uwzględnieniu odwołania złożył prezes zarządu spółki, zgodnie ze sposobem reprezentacji ujawnionym w KRS, osoba właściwie umocowana do składania oświadczeń w imieniu zamawiającego. Zamawiający również dokonał zmian w treści...

 • KIO 1416/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... w rozdz. 2 pkt 1.4, 1.5 SIWZ to dokumenty, które nie są dokumentami własnymi wykonawcy, jak oświadczenie czy KRS, a zatem dokumentami, które wykonawca jest w stanie bez trudu uzyskać. Dokumenty sporne w postępowaniu są bowiem dokumentami będącymi...

 • KIO 1465/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...p. W. K. – członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie dołączonego do odwołania odpisu KRS z dnia 10.07.2018 r. Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego i złożenie przez...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...są to przedsiębiorcy, członkowie zarządu lub przeze nich ustanowieni pełnomocnicy. Dane tych osób są jawne, znajdują się w CEIDG, KRS, z których informacja jest dostępna w Internecie. Przepisy kodeksu spółek handlowych (np. art. 201), Kodeksu cywilnego (np...

 • KIO 1389/18

  Orzeczenia KIO, 25-07-2018

  .... Jana Kiepury 6 – dalej odwołujący. Odwołanie zostało podpisane przez prokurenta samoistnego ujawnionego w odpisie z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 13 lipca 2018r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... drugiego uprawnionego reprezentanta. Jak bowiem wynika z przedstawionej przez Planeta Sp. z o.o. informacji z KRS, do reprezentowania tego wykonawcy uprawnionych jest wyłącznie dwóch członków zarządu działających łącznie. Brak na ofercie choćby jednego...

 • KIO 1350/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... osoba właściwie umocowana do składania oświadczeń w imieniu zamawiającego, zgodnie z reprezentacją ujawnioną w Krajowym Rejestrze Sądowym zamawiającego (KRS nr 0000478458). Ponadto w dniu 18 lipca 2018 r. do Izby wpłynęło pismo przystępującego, w którym...

 • KIO 1372/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 6 lipca 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 10 lipca 2018r. W dniu...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... bezzasadnego. Zgłoszenie zostało podpisane przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie ze złożonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 13 lipca...

 • KIO 1323/18

  Orzeczenia KIO, 18-07-2018

  ... kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 5.400,00 zł. Załączniki: Sygn. akt: KIO 1323/18 6 1) odpis z KRS dla Odwołującego się, 2) dowód przesłania kopii odwołania Zamawiającemu, 3) dowód uiszczenia wpisu od odwołania. Krajowa Izba Odwoławcza...

 • KIO 1308/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  .... Na tym kończy się treść faksu, brak jest możliwości zidentyfikowania osoby wysyłającej faks. Do faksu załączono odpis z KRS. Brak dowodów przekazania kopii stronom. W dniu 17 lipca 2018r. tj. w dniu wyznaczonego terminu posiedzenia niejawnego z...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... grudnia 2015 r. nr (...), zgodnie z odpisem aktualnym KRS według stanu na dzień 4 listopada 2015 r., jedynym ...jej prokurentem samoistnym A. D.. dowód: okoliczności bezsporne, Informacja z KRS Spółki, k. 13-19 akt admin.; Odpowiedź na wezwanie z dnia 6...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... dane osobowe również znajdują się w ww. odpisie z KRS. Nie jest też żadną ustawowo chronioną tajemnicą jakie stanowisko zajmuje... również tą informację podano w ww. odpisie z KRS. Ponadto Odwołujący twierdził, że jeżeli nawet nieudostępnione Odwołującemu...

 • KIO 1270/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... dnia 25 czerwca 2018r. udzielonego przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie ze złożonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 czerwca 2018r. Odwołujący podniósł...

 • KIO 1253/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  .... Zgłoszenie zostało podpisane przez członka zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji przystępującego, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 26 czerwca 2018r. W dniu 29 czerwca...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... przez członka zarządu i prokurenta ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z...oddalenie odwołania w całości. Zgłoszenie zostało podpisane przez osobę KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu...

 • KIO 1177/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... z dnia 11 czerwca 2018r. udzielonego przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została doręczona zamawiającemu w dniu 13 czerwca 2018r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 1149/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... przez p. G. G. i p. K. M. – członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 07.06.2018 r. Izba wskazuje, iż Odwołujący jest gospodarzem postępowania odwoławczego i złożenie przez niego...

 • KIO 1136/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...Pozostałe koszty rodzajowe 54552,68 58927,26 -4374,58 -7% Źródło: KRS „Sprawozdanie finansowe Spółki Monrol Poland LTD SP. z o.o." ... Bilans Spółki Monrol Poland LTD SP. z o.o." Źródło: KRS „Sprawozdanie finansowe Spółki Monrol Poland LTD SP. z o.o." ...

 • KIO 1223/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... o przystąpieniu zostało złożone w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym (w aktach sprawy) jednakże, według załączonych odpisów KRS, nie przez osoby uprawnione do działania w imieniu podmiotu wskazanego w tym oświadczeniu. Zgodnie z art. 38...

 • KIO 1150/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... komplementariusza, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w...upoważnionego do samodzielnej reprezentacji spółki zgodnie z odpisem z KRS załączonym do odwołania. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu ...

 • KIO 1196/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... z dnia18 czerwca 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia przekazana zamawiającemu w dniu 18 czerwca 2018r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie: 1. art. 89 ust...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  .... 26 ust. 6 Pzp – Zamawiający mógł zapoznać się samodzielne z dostępnym KRS-em polskiego oddział spółki. Zgodnie z nim p. M.S. T. jest...korzystając w tym zakresie z domniemania prawdziwości wpisu w KRS. W rezultacie brak było podstaw do jakichkolwiek działań...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...) odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 1 czerwca 2018r. Odwołujący...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij