• KIO 2051/19, KIO 2056/19

  Orzeczenia KIO, 05-11-2019

  ... z ZUS i US członka Konsorcjum – spółki Enigma zostały podpisane przez pana A.S.G. tj. osobę nie wymienioną w KRS spółki. Biorąc pod uwagę przyczynę wezwania, nie sposób uznać, że wskazana przez Zamawiającego podstawa prawna powodowała, że Konsorcjum Comp...

 • KIO 2050/19

  Orzeczenia KIO, 31-10-2019

  ... pełnomocnictwa z 15 dnia października 2019r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji zgodnie z odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 17 października...

 • KIO 2045/19

  Orzeczenia KIO, 28-10-2019

  ... zostało podpisane przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z 27.03.2019 r. udzielonego przez C. Z. osobę ujawnioną w KRS-ie załączonym do odwołania i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 14.10.2019 r. (za pośrednictwem https...

 • KIO 1990/19

  Orzeczenia KIO, 25-10-2019

  ... przez prezesa zarządu ujawnionego w odpisie z KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopia odwołania...udzielonego przez prezesa i członka zarządu ujawnionych w odpisie z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Zamawiający w odpowiedzi na ...

 • KIO 2019/19

  Orzeczenia KIO, 24-10-2019

  ... po stronie Zamawiającego zostało podpisane przez P. Z. osobę ujawnioną w załączonym do zgłoszenia wydruku KRS-u i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. Wobec braku dowodu przekazania kopii zgłoszonego przystąpienia Odwołującemu zgodnie z art...

 • KIO 1988/19

  Orzeczenia KIO, 22-10-2019

  ... osoby (z oświadczenia) na umowę o pracę, za wiarygodne. Podczas rozprawy także Prezes Spółki Przystępującego ujawniony w KRS-ie i umocowany do samodzielnej reprezentacji oświadczył również, że osoby, których kopię umów o pracę zostały przedłożone są nadal...

 • KIO 1967/19

  Orzeczenia KIO, 18-10-2019

  ... z zasadami reprezentacji lidera konsorcjum wynikającymi z załączonego KRS. Lider działał na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31...sp. z o.o. z dnia 24 lipca 2019r. a także odpis z KRS dla Strabag sp. z o.o. i wypis z Rejestru Handlowego Republiki Austrii...

 • KIO 1995/19

  Orzeczenia KIO, 16-10-2019

  ... Ł. K. . Do odwołania odwołujący załączył pełnomocnictwo oraz Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, nr KRS 0000445421, z których to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp 9...

 • KIO 1941/19

  Orzeczenia KIO, 16-10-2019

  ...wykonawca Symmetry złożył Zamawiającemu w dniu 26 lipca 2019 r. JEDZ dla zmienionego podmiotu trzeciego, odpis z KRS dla podmiotu trzeciego, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wraz...

 • KIO 1937/19

  Orzeczenia KIO, 14-10-2019

  ... z dnia 20 kwietnia 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 30 września 2019r. Zamawiający...

 • KIO 1899/19

  Orzeczenia KIO, 09-10-2019

  ... z dnia 21 lutego 2019r. udzielonym przez członka zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia zgłoszenia została przekazana zamawiającemu i odwołującemu w dniu 30 września...

 • KIO 1910/19

  Orzeczenia KIO, 09-10-2019

  ... W dniu 27 września 2019r. odwołanie wniósł odwołujący. Odwołanie zostało wniesione przez prokurenta samoistnego ujawnionego w KRS, zgodnie z załączonym odpisem. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 26 września 2019r. Odwołujący zarzucił...

 • KIO 1886/19

  Orzeczenia KIO, 08-10-2019

  ...można uzyskać wyłącznie po uzyskaniu wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych. Mając na względzie, że opis zawarty w KRS członka wybranego Konsorcjum odpowiada swoim zakresem zakresom działalności podmiotów leczniczych, to - w ocenie Odwołującego - powyższa...

 • KIO 1842/19

  Orzeczenia KIO, 04-10-2019

  ...) w postaci: 1) uchwały nr 316/99 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 1999 r., 2) aktualnego odpisu KRS ZGWK; 3) uchwały nr 10/2019 Zarządu Zakładu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. z dnia 8 kwietnia...

 • KIO 1896/19

  Orzeczenia KIO, 03-10-2019

  ... została podpisana przez Dyrektora, tj. osobę ujawnioną i umocowaną do samodzielnej reprezentacji zgodnie z załączonym wydrukiem KRS-u. Zamawiający stwierdził, iż uwzględnia w całości zarzuty zawarte w odwołaniu (dotyczyło to także wskazanego w odwołaniu...

 • KIO 1861/19

  Orzeczenia KIO, 03-10-2019

  ...do składania oświadczeń produktowych dotyczących serwisu i usług gwarancyjnych, odpisu z KRS HP Inc. Polska Sp. z o.o., a także oświadczeń...zgodnie ze złożonym przez Odwołującego odpisem z KRS, do jednoosobowej reprezentacji. Uwzględniając powyższe ...

 • KIO 1830/19

  Orzeczenia KIO, 30-09-2019

  ..., że również dowody pośrednie – w postaci odpisów KRS, umów, wezwań o uzupełnienie, sposobu działania poszczególnych wykonawców... hipotezę art. 4 pkt 4 wspomnianej ustawy. Jak wynika z odpisu KRS firmy FRBUS (nr 0000793338) Pan W. S. jest jednym z dwóch...

 • KIO 1781/19

  Orzeczenia KIO, 27-09-2019

  ..., 4. Wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołanie zostało podpisane przez P. Z. ujawnionego w załączonym wydruku KRS-u i umocowanego do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 13.09.2019 r. wezwał (e-mailem) wraz kopią odwołania...

 • KIO 1757/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  ... Certyfikat został wydany dla osoby Z. H. O.-S., podczas gdy w KRS widnieje osoba o danych: Z. H. O. S. jako uprawniona do ... właścicielem podpisu jest zgodny z pozycją zawartą w Dziale 2 KRS dla spółki SOFTMAN S.A. w zakresie danych osobowych prezesa...

 • KIO 1761/19

  Orzeczenia KIO, 24-09-2019

  ... na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pan W. D. nie jest przedstawicielem ustawowym Wykonawcy (co wynika z KRS), a zatem winien legitymować się pełnomocnictwem Wykonawcy. Tymczasem do oferty me został załączony oryginał pełnomocnictwa stąd...

 • KIO 1739/19

  Orzeczenia KIO, 19-09-2019

  ... 6 września 2019r. udzielonego przez prezesa zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji odwołującego wynikającymi z odpisu z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 6 września 2019r. Odwołujący zakwestionował odrzucenie swojej oferty, co...

 • KIO 1699/19

  Orzeczenia KIO, 19-09-2019

  ...udzielonego przez członka zarządu ujawnionego w odpisie z KRS i upoważnionego do łącznej reprezentacji z innych członkiem ..., ujawnionymi w załączonym do zgłoszenia odpisie zupełnym z KRS. Choć według odpisu dla skutecznej reprezentacji spółki wymagane ...

 • KIO 1686/19

  Orzeczenia KIO, 13-09-2019

  ...pełnomocnictwo, dokument JEDZ, tabelę elementów, Gwarancję 21 bankową oraz KRS KB Doraco. Mając na uwadze przepis art. 61 § 1...W ofercie wskazano, że jej integralną częścią są dokumenty: 1) KRS 2) Pełnomocnictwo 3) Jedz 4) Tabela Elementów Scalonych wg wzoru...

 • KIO 1680/19

  Orzeczenia KIO, 11-09-2019

  ... spółki komandytowej, będącego jednocześnie właścicielem drugiego z ubiegających się wspólnie wykonawców, zgodnie z odpisem z KRS i CEIDG załączonymi do odwołania. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 29 sierpnia 2019r. Odwołujący...

 • KIO 1717/19

  Orzeczenia KIO, 09-09-2019

  ... podpisane przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z 30.08.2019 r. udzielonego przez P. Z. osobę ujawnioną w KRS-ie załączonym do odwołania i umocowaną do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 03.09.2019 r. (za pośrednictwem platformy...

 • KIO 1642/19

  Orzeczenia KIO, 09-09-2019

  .... w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że Obywatel Z, KRS,, technik budowlany urodzony dnia 14 maja 1948 r. w Pokrzywniku posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej...

 • KIO 1608/19

  Orzeczenia KIO, 06-09-2019

  ... udziału w zakresie zdolności ekonomicznej i finansowej. Ponadto Zamawiający dodatkowo zbadał informację wzmiankę ujawnioną w odpisie KRS Partnera konsorcjum, tj. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „EKO - INŻYNIERIA" Sp. z o.o., w sprawie prowadzonego...

 • KIO 1796/19

  Orzeczenia KIO, 04-09-2019

  ...lub odwołanie członka zarządu Uchwałą Zgromadzenia wspólników jest skuteczne i nie musi być dla 28 ważności potwierdzone wpisem w KRS. Zamawiający przywoływał wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2002 r. (l PKN 619/01), w którym sformułowana została teza, że...

 • KIO 1611/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ..., tj. za ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp. k. przez dwóch członków zarządu komplementariusza ujawnionych w odpisach z KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji komplementariusza i za ALSTAL Development sp. z o.o. przez prezesa zarządu ujawnionego w...

 • KIO 1586/19

  Orzeczenia KIO, 28-08-2019

  ... zaś art. 104 kc należy ponownie stwierdzić, że umocowanie pani M.W. do działania w imieniu odwołującego wynika z KRS, a twierdzenie przeciwne nie może być wywodzone z weryfikacji podpisu elektronicznego. Zatem przesłanki wynikające z art. 104 kc również...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij