• VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  .... zostały zapłacone w całości. Dowody: oświadczenie z 6.11.2017 r. (k. 256); informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS z 19.11.2017 r. (k. 257-265). K. C., D. D. i P. Z. (1) dokonują –częściowych spłat kwoty odszkodowania...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...wszystkie udziały IBM Polska sp. z o.o. c. Z KRS nie wynika aby International Bussines Machines Corp. z siedzibą w ... i na rozprawie argumenty odnoszące się do tego, że z KRS przystępującego IBM nie wynika, aby International Bussines Machines Corp. miał...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...pełnomocnictwa z dnia 2 października 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z odpisem w KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 4 października 2018r. Odwołujący...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ..., wniósł 5 odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 1 października 2018r. Odwołujący...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...Wyborców (...), aby wpłacił kwotę 1 000 (jeden tysiąc) zł na rzecz Fundacji (...) w T. z siedzibą przy ul. (...), Numer KRS (...) z przeznaczeniem na budowę hospicjum w T.; 6.  oddalić wniosek w pozostałej części; 7.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...dostawy nie zostały wykonane, ani że zostały wykonane nienależycie. Jedynym dowodem przedstawionym przez Odwołującego były odpisy z KRS, wykazujące powiązania między Przystępującym a spółką, która wystawiła referencje, które to okoliczności nie były sporne...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...a) informacji odpowiadającej odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców KRS Elit Polska sp. z o.o. na ..., tj. zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w aktualnym odpisie z KRS, w którym wyraził zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą do dnia...

 • KIO 1947/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... przekazana Zamawiającemu oraz Odwołującemu. Zgłoszone przystąpienie zostało podpisane przez P.Z. osobę ujawnioną w załączonym wydruku KRS-u i umocowana do samodzielnej reprezentacji. W dniu 10.10.2018 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ..., która mogła świadczyć usługi transmisji danych, albowiem – jak wynika z danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców (KRS) – głównym przedmiotem działalności IS, była „sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego...

 • KIO 1902/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... była do zweryfikowania przez Zamawiającego na podstawie załączonej do oferty informacji z KRS. Wskazanie innej funkcji, wobec złożonej wraz z ofertą informacji z KRS, Izba uznała za omyłkę pozostającą bez wpływu na skuteczność podjętej czynności. Biorąc...

 • KIO 1915/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...2018r. udzielonego przez dwóch członków zarządu ujawnionych w KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia odwołania została ...2017r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji przystępującego. ...

 • XII K 76/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-10-2018

  ... 223-225), kopii zaświadczenia lekarskiego (k. 226), kopii PITów za 2013 i 2014 r.( k. 227-236), informacji REGON i KRS (k. 297-298), kopii zaświadczenia lekarskiego (k. 326), danych z bazy (...) (k. 328-329), decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności...

 • KIO 1931/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym p. C. M. prezesa zarządu Odwołującego uprawnionego zgodnie z KRS spółki do samodzielnej reprezentacji Odwołującego. Jak wynika z akt postepowania żaden wykonawca nie zgłosił przystąpienia...

 • KIO 1863/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...przedstawiciela producenta na Polskę, tj. Dell Sp. z o.o. z wydrukiem KRS-u dla firmy Dell Sp. z o.o.; 3) Dokumenty z postępowań organizowanych... producenta na Polskę podpisały osoby umocowane wprost z KRS-u, a nie ustanowieni pełnomocnicy. Potwierdza to, że...

 • KIO 1870/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... na podstawie pełnomocnictwa z dnia 14 września 2018r. udzielonego przez prezesa i wiceprezesa zarządu ujawnionych w KRS załączonym do odwołania. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 17 września 2017r. Odwołujący zarzucił zamawiającemu...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Przystępujący w zobowiązaniu do udostępnienia zasobów, w JEDZ oraz odpisie KRS tego właśnie podmiotu. W ocenie Izby Przystępujący nie wykazał, że informacja ta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, albowiem...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...PLN, podobnie zresztą jak wystawca referencji [dowód: raport handlowy z dnia 2 sierpnia 2018 r. (załącznik nr 18); KRS MultiControl (załącznik nr 19); KRS Tomac sp. z o.o. (załącznik nr 16)]. Tym bardziej zastanawiające jest ubieganie się po raz pierwszy o...

 • KIO 1891/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... stempla na kopercie, w której złożono odwołanie. Odwołanie zostało wniesione przez wiceprezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji. Kopię odwołania przekazano zamawiającemu w dniu 18 września 2018r. drogą elektroniczną...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... na rzecz (...) między innymi roszczenia pieniężne wobec (...) Spółki Akcyjnej w G., wynikające z łączących ich umów. (Dowód: KRS pozwanego – k. 87-104). W dniu 12 kwietnia 2010 r. (...) i (...) zawarli Ramową umowę sprzedaży Praw Majątkowych wynikających...

 • KIO 1773/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...z siedzibą w Warszawie – dalej odwołujący wniósł odwołanie. Odwołanie zostało podpisane przez wiceprezesa spółki, ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji spółki. Kopia odwołania została przekazana w dniu 3 września 2018r. Odwołujący...

 • KIO 1742/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 28 sierpnia 2018r. udzielonego przez prezesa i członka zarządu ujawnionych KRS i upoważnionych do łącznej reprezentacji. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 30 sierpnia 2018r. Odwołujący...

 • KIO 1772/18

  Orzeczenia KIO, 13-09-2018

  ... członków Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 31.08.2018 r. Jak Izba ustaliła w oparciu ... reprezentacji Odwołującego. Powyższe ustalono na podstawie odpisu KRS z dnia 06.08.2018 r. Izba wskazuje...

 • KIO 1771/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... podpisane przez radcę prawnego umocowanego na podstawie pełnomocnictwa P. Z i V-ce P.Z. osoby ujawnione w załączonym wydruku KRS-u i umocowane do łącznej reprezentacji. W dniu 07.09.2018 r. (e-mailem) Zamawiający wobec wniesienia odwołanie do Prezesa KIO...

 • KIO 1701/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ..., nr telefonu, nr faksu oraz adres e-mail. W przypadku numeru KRS wpisano: „n.d.” Wykonawca zaznaczył, iż jest małym lub średnim... także numery NIP oraz REGON, a w przypadku 11 numeru KRS wpisano: „n.d.” Izba podziela przyjęte przez Zamawiającego stanowisko,...

 • KIO 1717/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... pełnomocnictwa z dnia 23 sierpnia 2018r. udzielonego przez prezesa zarządu ujawnionego w KRS i upoważnionego do samodzielnej reprezentacji, zgodnie z załączonym odpisem z KRS. Kopia odwołania została przekazana zamawiającemu w dniu 24 sierpnia 2018r. W...

 • KIO 1679/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2010r. sygn.. akt IV Ca 1299/09. Zgłoszenie podpisał prokurent samoistny ujawniony w KRS. Zgłoszenie zostało przekazane zamawiającemu i odwołującemu w dniu 23 sierpnia 2018r. W dniu 3 września 2018r. odwołujący złożył...

 • KIO 1618/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... zwrócił uwagę na rozszerzone koszty ogólnozakładowe, wskazując, iż przyjął w kalkulacji ogólnodostępne źródła pozyskane ze strony https://ekrs.ms.gov.pl. Na podstawie analizy sprawozdania rocznego za 2017 roku istnieje możliwość wykazania kosztów, które...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...postepowania, będącej w posiadaniu zamawiającego, albo nie były bezpośrednio związane z treścią podnoszonych zarzutów (odpisy z KRS). Z kolei treści wynikające z załącznika oznaczonego numerem trzynaście, do którego zamawiający przywiązywał tak wielka wagę...

 • KIO 1645/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... dnia 2 lipca 2018 r. sygn. akt KR XI Ns Rei KRS 8477/18/051 - w którym Sąd oddalił wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółki...Sądowego z dnia 2 lipca 2018 r. sygn. akt KRXINs Rej KRS 8477/18/051. Odwołujący wskazał, że skoro Sąd Rejonowy w Krakowie, będący...

 • KIO 1669/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... przez P.Z. osobę 4 ujawniona w załączonym do odwołania wydruku KRS-u i umocowana do samodzielnej reprezentacji. Zamawiający w dniu 17.08.2018... Z lidera konsorcjum osoby ujawnione w załączonym wydruku KRS-u lidera i umocowane do działania tak w imieniu ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij