• KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...3 ustawy pzp m.in. w zakresie wątpliwości dotyczących usług wskazanych w wykazie oraz w zakresie złożenia informacji z KRK dla pozostałych członków zarządu spółki TPF ENGINEERING S.A., na której zasobach polega Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... podwykonawcy „ELCONT” R. C., F. R. Sp. J. - brakuje aktualnych na dzień otwarcia ofert informacji z KRK, zaświadczenia z urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych, zatem zamawiający zaniechał czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów w tym...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... zaniechanie wezwania Systemów Pobierania Opłat do złożenia 4 dokumentu potwierdzającego, że nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia - informacji z KRK, o której mowa w pkt 7.2.6. s.i.w.z. odnośnie (…), działającego jako prokurent spółki, 4) art...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...zamawiający wezwał wskazanego wykonawcę m.in. do przedłożenia informacji z KRK dla wykonawcy Promost, wyznaczając w tym zakresie termin na dzień...nie przedłożył w tym terminie prawidłowej informacji z KRK, bowiem przedłożony przez niego dokument nie spełniał...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... świadczone co do zasady w dni robocze w godz. 7:30 – 16:30. Chodzi o systemy takie jak KRS, KRK, księgi wieczyste i inne systemy wewnętrzne wykorzystywane przez Zamawiającego – systemy strategiczne dla Zamawiającego. Co do zasady usługa ma być świadczona...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... zgłaszający przystąpienie został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niezłożenia informacji z KRK dla organu zarządzającego i prokurenta podmiotu trzeciego - firmy Termall sp. z o.o. (por. zawiadomienie o...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... nie podlega wykluczeniu, a następnie zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów, to wówczas dokument z KRK może być wystawiony po terminie składania ofert lub wniosków, mam być on bowiem aktualny na dzień jego złożenia. W wyroku...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp w związku z brakiem złożenia dokumentów z KRK, potwierdzających niekaralność Pana P. H. należy uznać za całkowicie bezzasadny. Izba potwierdziła również, iż Przystępujący w odpowiednim terminie, tj. do...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  .... W wyniku wezwania do uzupełniania, wystosowanego przez Zamawiającego dnia 19 stycznia 2018r. Dotpay w dniu 25 stycznia 2018r. uzupełnił dokumenty KRK dla członków Rad Nadzorczych: - w zakresie Rady Nadzorczej Dotpay - o dokumenty dla Ł. W., T. C., S. B...

 • KIO 280/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... z niezłożeniem wraz z ofertą m.in. ww. informacji z KRK, Zamawiający w dniu 19 stycznia 2018 r. wezwał Odwołującego na ...podał, że złożone w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia informacje z KRK zostały wystawione w dniu 22 stycznia 2018 r. (dot. firmy ...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...z przedstawionych przez przystępującego dokumentów wynika, że prezesem spółki Celnet jest p. G., dla którego złożono informację z KRK w formie wydruku komputerowego. Podniósł, że dokument w ww. formie nie jest dokumentem właściwym na potrzeby ubiegania się...

 • KIO 258/18, KIO 263/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... dokumentów Izba uznała za nieuzasadnione w świetle wezwania ww. Wykonawców w dniu 14 lutego 2018 r. do złożenia oryginału informacji KRK wystawionej dla Pana C. K. w dniu 11 września 2017 r. wobec złożenia nieczytelnej kopii. Biorąc pod uwagę powyższe ww...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...kwietnia 2017 roku) – zgodnie z Jedz dostawę realizował Hyundai Eurotem Demiryolu Araciari Sanayi ve Ticaret Anonim Sikrketi. W ocenie Izby, wskazana jako pierwsza, realizacja dostaw tramwajów dla Urzędu Metropolitarnego Antalya potwierdza wykonanie dostaw...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... U. z 2015 r., poz. 1025 ze zm.). Przyjęcie takiego wniosku oznaczałoby, iż wykonawcy winni tego samego dnia wystąpić do KRK z wnioskiem o udzielenie informacji, uzyskać ją oraz złożyć wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...KIO 785/17, w którym stwierdzono, że uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający, wzywając Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...w szczególności czy wśród przekazanych Zamawiającemu dokumentów znajdowały się: wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw oraz informacja z KRK dotycząca wskazanego przez Odwołującego Podwykonawcy. Przepis art. 190 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp stanowi, iż: Strony...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ust. 3 p.z.p. dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to...dniu 21 grudnia 2017 roku ponownie kopie tych samych dokumentów z KRK, które zostały złożone na wezwanie zamawiającego z dnia 6 grudnia 2017...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego, dokumentów formalnych (zaświadczenia z KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KRK itp.), zobowiązania do udostępnienia zasobów, zakres prac wykonywanych przez wykonawców nie mają waloru tajemnicy...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... zastosowania w postępowaniu na usługi społeczne. W Części III ust. 2 SIWZ Zamawiający wskazał 10 dokumentów (informację z KRK, 2 zaświadczenia, odpis z rejestru lub CEiDG, 5 oświadczeń wykonawcy oraz wykaz usług), które będą wymagane od wykonawcy...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... który nie został wskazany osoba, której zapytanie dotyczy była karana. Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja „NIE FIGURUJE” oznacza, że zachodzi sytuacja opisana art. 20 ust. 1...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...W. S.A. z uwagi na nieprawidłowe uzupełnienie informacji z KRK dla prokurentów W. S.A. Zamawiający powołał się na zmiany...Nie oznacza to jednak, że przedstawione przez W. S.A. informacje z KRK z daty 5 września 2017 r. w odniesieniu do prokurentów w osobach:...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...uznać za złożone / uzupełnione prawidłowo. Należy się przy tym zgodzić z odwołującym, że uznanie za dopuszczalne złożenia informacji z KRK aktualnych na dzień wyznaczony w wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... powyższe odtajnieniu ulegają: 1) wykaz robót 2) wykaz osób 3) zaświadczenia z US i ZUS 4) informacja z KRK 5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień 6) dane zawarte w oświadczeniach wystawionych przez hurtownie. Izba oceniła plik dokumentów przedstawiony...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... z powyższym załączamy oświadczenia JEDZ, zobowiązania, wymagane oświadczenia dla tych podmiotów oraz wymagane dokumenty ZUS, US, KRK, KRS/ceidg. Wyjaśniamy także, że nie zamierzamy zlecić osobom trzecim (innym, niż podwykonawcy, na zdolności których...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... na piśmie tego członka zarządu (wypowiedzenie) albo uchwała odwołująca takiego członka zarządu. Także termin wydania zaświadczenia z KRK w obecnym stanie prawnym nie stanowi żadnego problemu. Zaświadczenia muszą bowiem być ważne na dzień ich złożenia...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... wstępnego jest taki sam w momencie udzielania zamówienia. Ponieważ Konsorcjum MS-EKO przedłożyło w dniu 19.09.2017 r. informację z KRK dla Członka Rady Nadzorczej Spółki PUK Serwis p. K.R. wystawioną w dniu 25.09.2017 r., która potwierdzała oświadczenie...

 • KIO 2136/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  .... 3 Pzp z 20.09.2017 r., uzupełnienia z 25.09.2017 r. wraz z m.in. z informacją KRK dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (partner konsorcjum), oświadczeniem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (partner konsorcjum) z 25.09...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... 30 sierpnia 2017 r. (pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r.) — wskazując, że może to być między innymi informacja z KRK. W odpowiedzi, pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. (złożonym w dniu 30 sierpnia 2017 r.) Przystępujący przedłożył złożone przed...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... D. B., wyjaśniając, że jeżeli wykonawca ma siedzibę zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast zaświadczeń z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .../ w związku z brakiem wezwania Konsorcjum do przedłożenia oryginału odpisu z KRK dla firmy Laguna sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ... 25 ust. 1. W wyniku wezwania wykonawca nie przedłożył dokumentu KRK dla prokurenta podmiotu Laguna sp. z o.o. a zamawiający ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij