• KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... piśmie z 02.07.2018 r. przedstawił odpowiednik KRS i KRK. Odpowiednik KRS wskazywał na istnienie prokury udzielonej - V.H....Konsorcjum w piśmie z 2 lipca 2018r. przedstawił odpowiednik KRS i KRK — dokumenty te potwierdzały poprawność działania V .H. M.. ...

 • KIO 1476/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... Odwołujący, wykonawca nie powinien być zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia z KRK, skoro na mocy art. 26 ust. 6 ustawy Pzp ... o Krajowym Rejestrze Sądowym, uzyskanie informacji z KRK przez Zamawiającego jest bezpłatne. Odnośnie drugiej ze wskazanych...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  .... 1 pkt 13 i 14 PZP wz. z art. 25 PZP - w odniesieniu do danych zawartych w zaświadczeniach z KRK, 4) art. 29 ust. 3a, 4 PZP i art. 36 ust. 2 pkt 8a PZP - odnośnie danych osób zatrudnianych...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...wiedzy. Tym samym odmowa udostępnienia Odwołującemu informacji z KRK złożonych przez Konsorcjum Rail Service nie ma żadnych ... o.o., które to dane zapewne znalazły się też w informacjach z KRK dla ww. osób. Co więcej, Pan D. S., prowadzący działalność ...

 • KIO 1116/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ... Już sama ta okoliczność powoduje, że odwołanie podlega oddaleniu. Dopiero podczas rozprawy Odwołujący argumentował, że składając informację KRK w oryginale bez treści znajdującej się na jej odwrocie, Przystępujący złożył niekompletny dokument. W związku z...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... Ponadto w odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedłożył dowody uiszczenia składki dla tej polisy a także brakującą informację z KRK dla prokurenta spółki ALKOR sp. z o.o. 39 Kluczowe znaczenie dla ustalenia możliwości uwzględnienia przedmiotowej polisy wraz...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... informacja PUP w S. z 16.11.2011 r. k. 996, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja z KRK z 10.11.2011 r. k. 999, dane osobopoznawcze dotyczące M. D. (1) - informacja Urzędu Miejskiego w S. z...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, tj. dokumentów z KRK, US, ZUS, KRS, a także oświadczeń wymienionych w załącznikach numer 9,..., o których mowa w pkt. 8.7 SIWZ, tj. dokumentów z KRK, US, ZUS, KRS, a także oświadczeń wymienionych w załącznikach numer 9,...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...3 ustawy pzp m.in. w zakresie wątpliwości dotyczących usług wskazanych w wykazie oraz w zakresie złożenia informacji z KRK dla pozostałych członków zarządu spółki TPF ENGINEERING S.A., na której zasobach polega Wykonawca celem spełnienia warunków udziału w...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... podwykonawcy „ELCONT” R. C., F. R. Sp. J. - brakuje aktualnych na dzień otwarcia ofert informacji z KRK, zaświadczenia z urzędu skarbowego i zakładu ubezpieczeń społecznych, zatem zamawiający zaniechał czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów w tym...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... zaniechanie wezwania Systemów Pobierania Opłat do złożenia 4 dokumentu potwierdzającego, że nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia - informacji z KRK, o której mowa w pkt 7.2.6. s.i.w.z. odnośnie (…), działającego jako prokurent spółki, 4) art...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...zamawiający wezwał wskazanego wykonawcę m.in. do przedłożenia informacji z KRK dla wykonawcy Promost, wyznaczając w tym zakresie termin na dzień...nie przedłożył w tym terminie prawidłowej informacji z KRK, bowiem przedłożony przez niego dokument nie spełniał...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... świadczone co do zasady w dni robocze w godz. 7:30 – 16:30. Chodzi o systemy takie jak KRS, KRK, księgi wieczyste i inne systemy wewnętrzne wykorzystywane przez Zamawiającego – systemy strategiczne dla Zamawiającego. Co do zasady usługa ma być świadczona...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... zgłaszający przystąpienie został wykluczony z postępowania z powodu niewykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niezłożenia informacji z KRK dla organu zarządzającego i prokurenta podmiotu trzeciego - firmy Termall sp. z o.o. (por. zawiadomienie o...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... nie podlega wykluczeniu, a następnie zostanie wezwany na podstawie art. 26 ust. 1 do złożenia dokumentów, to wówczas dokument z KRK może być wystawiony po terminie składania ofert lub wniosków, mam być on bowiem aktualny na dzień jego złożenia. W wyroku...

 • KIO 250/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  .... 24 ust. 1 pkt 12 oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp w związku z brakiem złożenia dokumentów z KRK, potwierdzających niekaralność Pana P. H. należy uznać za całkowicie bezzasadny. Izba potwierdziła również, iż Przystępujący w odpowiednim terminie, tj. do...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  .... W wyniku wezwania do uzupełniania, wystosowanego przez Zamawiającego dnia 19 stycznia 2018r. Dotpay w dniu 25 stycznia 2018r. uzupełnił dokumenty KRK dla członków Rad Nadzorczych: - w zakresie Rady Nadzorczej Dotpay - o dokumenty dla Ł. W., T. C., S. B...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...z przedstawionych przez przystępującego dokumentów wynika, że prezesem spółki Celnet jest p. G., dla którego złożono informację z KRK w formie wydruku komputerowego. Podniósł, że dokument w ww. formie nie jest dokumentem właściwym na potrzeby ubiegania się...

 • KIO 280/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... z niezłożeniem wraz z ofertą m.in. ww. informacji z KRK, Zamawiający w dniu 19 stycznia 2018 r. wezwał Odwołującego na ...podał, że złożone w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia informacje z KRK zostały wystawione w dniu 22 stycznia 2018 r. (dot. firmy ...

 • KIO 258/18, KIO 263/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... dokumentów Izba uznała za nieuzasadnione w świetle wezwania ww. Wykonawców w dniu 14 lutego 2018 r. do złożenia oryginału informacji KRK wystawionej dla Pana C. K. w dniu 11 września 2017 r. wobec złożenia nieczytelnej kopii. Biorąc pod uwagę powyższe ww...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...kwietnia 2017 roku) – zgodnie z Jedz dostawę realizował Hyundai Eurotem Demiryolu Araciari Sanayi ve Ticaret Anonim Sikrketi. W ocenie Izby, wskazana jako pierwsza, realizacja dostaw tramwajów dla Urzędu Metropolitarnego Antalya potwierdza wykonanie dostaw...

 • KIO 114/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... U. z 2015 r., poz. 1025 ze zm.). Przyjęcie takiego wniosku oznaczałoby, iż wykonawcy winni tego samego dnia wystąpić do KRK z wnioskiem o udzielenie informacji, uzyskać ją oraz złożyć wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu...

 • KIO 109/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...KIO 785/17, w którym stwierdzono, że uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający, wzywając Odwołującego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...w szczególności czy wśród przekazanych Zamawiającemu dokumentów znajdowały się: wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw oraz informacja z KRK dotycząca wskazanego przez Odwołującego Podwykonawcy. Przepis art. 190 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp stanowi, iż: Strony...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ust. 3 p.z.p. dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to...dniu 21 grudnia 2017 roku ponownie kopie tych samych dokumentów z KRK, które zostały złożone na wezwanie zamawiającego z dnia 6 grudnia 2017...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego, dokumentów formalnych (zaświadczenia z KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KRK itp.), zobowiązania do udostępnienia zasobów, zakres prac wykonywanych przez wykonawców nie mają waloru tajemnicy...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... zastosowania w postępowaniu na usługi społeczne. W Części III ust. 2 SIWZ Zamawiający wskazał 10 dokumentów (informację z KRK, 2 zaświadczenia, odpis z rejestru lub CEiDG, 5 oświadczeń wykonawcy oraz wykaz usług), które będą wymagane od wykonawcy...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... który nie został wskazany osoba, której zapytanie dotyczy była karana. Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja „NIE FIGURUJE” oznacza, że zachodzi sytuacja opisana art. 20 ust. 1...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...W. S.A. z uwagi na nieprawidłowe uzupełnienie informacji z KRK dla prokurentów W. S.A. Zamawiający powołał się na zmiany...Nie oznacza to jednak, że przedstawione przez W. S.A. informacje z KRK z daty 5 września 2017 r. w odniesieniu do prokurentów w osobach:...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...uznać za złożone / uzupełnione prawidłowo. Należy się przy tym zgodzić z odwołującym, że uznanie za dopuszczalne złożenia informacji z KRK aktualnych na dzień wyznaczony w wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij