• KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...w szczególności czy wśród przekazanych Zamawiającemu dokumentów znajdowały się: wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw oraz informacja z KRK dotycząca wskazanego przez Odwołującego Podwykonawcy. Przepis art. 190 ust. 1 zd. 1 ustawy Pzp stanowi, iż: Strony...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ust. 3 p.z.p. dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to...dniu 21 grudnia 2017 roku ponownie kopie tych samych dokumentów z KRK, które zostały złożone na wezwanie zamawiającego z dnia 6 grudnia 2017...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...szczególności w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału kadrowego, dokumentów formalnych (zaświadczenia z KRS, ZUS, Urzędu Skarbowego, KRK itp.), zobowiązania do udostępnienia zasobów, zakres prac wykonywanych przez wykonawców nie mają waloru tajemnicy...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... zastosowania w postępowaniu na usługi społeczne. W Części III ust. 2 SIWZ Zamawiający wskazał 10 dokumentów (informację z KRK, 2 zaświadczenia, odpis z rejestru lub CEiDG, 5 oświadczeń wykonawcy oraz wykaz usług), które będą wymagane od wykonawcy...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ... który nie został wskazany osoba, której zapytanie dotyczy była karana. Skład orzekający Izby stanął na stanowisku, że informacja z KRK dotyczy pełnego zakresu danych z rejestru. Adnotacja „NIE FIGURUJE” oznacza, że zachodzi sytuacja opisana art. 20 ust. 1...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...W. S.A. z uwagi na nieprawidłowe uzupełnienie informacji z KRK dla prokurentów W. S.A. Zamawiający powołał się na zmiany...Nie oznacza to jednak, że przedstawione przez W. S.A. informacje z KRK z daty 5 września 2017 r. w odniesieniu do prokurentów w osobach:...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...uznać za złożone / uzupełnione prawidłowo. Należy się przy tym zgodzić z odwołującym, że uznanie za dopuszczalne złożenia informacji z KRK aktualnych na dzień wyznaczony w wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, może prowadzić do sytuacji, w której wykonawca...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... powyższe odtajnieniu ulegają: 1) wykaz robót 2) wykaz osób 3) zaświadczenia z US i ZUS 4) informacja z KRK 5) oświadczenie o posiadaniu uprawnień 6) dane zawarte w oświadczeniach wystawionych przez hurtownie. Izba oceniła plik dokumentów przedstawiony...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... z powyższym załączamy oświadczenia JEDZ, zobowiązania, wymagane oświadczenia dla tych podmiotów oraz wymagane dokumenty ZUS, US, KRK, KRS/ceidg. Wyjaśniamy także, że nie zamierzamy zlecić osobom trzecim (innym, niż podwykonawcy, na zdolności których...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... na piśmie tego członka zarządu (wypowiedzenie) albo uchwała odwołująca takiego członka zarządu. Także termin wydania zaświadczenia z KRK w obecnym stanie prawnym nie stanowi żadnego problemu. Zaświadczenia muszą bowiem być ważne na dzień ich złożenia...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... wstępnego jest taki sam w momencie udzielania zamówienia. Ponieważ Konsorcjum MS-EKO przedłożyło w dniu 19.09.2017 r. informację z KRK dla Członka Rady Nadzorczej Spółki PUK Serwis p. K.R. wystawioną w dniu 25.09.2017 r., która potwierdzała oświadczenie...

 • KIO 2136/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  .... 3 Pzp z 20.09.2017 r., uzupełnienia z 25.09.2017 r. wraz z m.in. z informacją KRK dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (partner konsorcjum), oświadczeniem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (partner konsorcjum) z 25.09...

 • KIO 2084/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... 30 sierpnia 2017 r. (pismem z dnia 24 sierpnia 2017 r.) — wskazując, że może to być między innymi informacja z KRK. W odpowiedzi, pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. (złożonym w dniu 30 sierpnia 2017 r.) Przystępujący przedłożył złożone przed...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... D. B., wyjaśniając, że jeżeli wykonawca ma siedzibę zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast zaświadczeń z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .../ w związku z brakiem wezwania Konsorcjum do przedłożenia oryginału odpisu z KRK dla firmy Laguna sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. ... 25 ust. 1. W wyniku wezwania wykonawca nie przedłożył dokumentu KRK dla prokurenta podmiotu Laguna sp. z o.o. a zamawiający ...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... z siedzibą w B. i A. -B.Sp. z o.o. z siedzibą w B. do uzupełniania dokumentów w zakresie KRK prokurenta podwykonawcy Przystępującego, a następnie dokonanie ponownego badania i oceny złożonych ofert, z uwzględnieniem oferty Przystępującego, 2. w pozostałej...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... braku podstaw do ich wykluczenia, nie żądając dokumentów potwierdzających to oświadczenie, mimo iż mógłby żądać np. wyciągów z KRK). Co również znamienne dla działań Zamawiającego, w odpowiedzi na odwołanie po raz kolejny zmienia on zdanie i rozszerza w...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... 2015 r.(s. 15, przedostatni akapit uzasadnienia odwołania) ani zarzutów związanych z datami gwarancji wadialnych i informacji z KRK (s. 16 przedostatni akapit uzasadnienia odwołania), gdyż odwołujący w trakcie rozprawy oświadczył, że nie popiera już tych...

 • KIO 1682/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... potwierdzającymi należyte ich wykonanie/wykonywanie, wykazu osób, wykazu narządzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, informacji z KRK, zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, odpisu z rejestru oraz oświadczeń Wykonawcy żądanych w celu wykazania...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... szczegółowo w piśmie (m.in. oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie, wykazu robót budowlanych, wykazu osób, informacji z KRK, zaświadczenia z US, ZUS lub KRUS, oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, odpisu z rejestru...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... Sp. z o.o. poprzez m.in.: - podpisanie zapytania o udzieleniu informacji z KRK o M. G.y - podpisanie zapytania o udzieleniu informacji z KRK o podmiocie zbiorowym TaxExpert Pro Sp. z o.o. - przygotowywanie wyjaśnień w sprawie rażąco...

 • KIO 1631/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ... skutki zatarcia skazania w prawie izraelskim są takie same, jak w prawie polskim. W wypadku informacji udostępnianych w P. przez KRK faktycznie nie obejmują one danych o skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu, które uległo już zatarciu, co wynika z art. 106 K...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...ofertę - w dnia 29 czerwca 2017r. złożył u Zamawiającego zaświadczenie z KRK dla Pani K. F. (datowane na dzień 29.06.2017r.). ...poświadczonych za zgodność z oryginałem. C. Zaniechanie wykluczenia Auto Fus - KRK z daty po terminie wezwania z art. 26 ust. 1 16...

 • KIO 1216/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ...05.2017 r. m.in. następujące dokumenty: - informację z KRK dot. (…) z dnia 24.05.2017 r., - informację z KRK dot. R. Sp. z o.o. z dnia 22....05.2017 r. - informację z KRK dot. (…) wszystkie z dnia 22.05.2017 r., - zaświadczenie o niezaleganiu...

 • KIO 827/17, KIO 837/17, KIO 838/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ...01.2017 r. Dla przypomnienia Odwołujący wskazywał, że informację z KRK mają domniemanie aktualności do 6 miesięcy od dnia wystawienia, natomiast ... za nietrafny. Odwołujący podnosił, że informacje z KRK mają ,,domniemanie” aktualności do 6 miesięcy od ...

 • KIO 785/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ... i Przystępujący – prezentuje stanowisko, że uzupełniane na wezwanie z art. 26 ust. 3 Pzp dokumenty w postaci zaświadczeń z KRK mogą być aktualne na dzień ich złożenia. W praktyce oznacza to, że dopuszczalne jest wykazywanie braku podstaw do wykluczenia za...

 • KIO 738/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... C pkt 1 b JEDZ zostały wykonane należycie. Przedstawił także informacje z KRK wystawione dla Prezesa Zarządu; prokurenta samoistnego O. sp. z o.o. (KRK podmiotu zbiorowego), zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że O. sp. z...

 • KIO 727/17

  Orzeczenia KIO, 27-04-2017

  ... publicznego. Z kolei instytucją, która odpowiada w Wielkiej Brytanii za wystawianie zaświadczeń w pełni odpowiadających polskiemu KRK (tylko niezatarte wyroki) jest Disclosure Scotland. Oznacza to, iż obywatele Wielkiej Brytanii, starający się o uzyskanie...

 • KIO 730/17

  Orzeczenia KIO, 20-04-2017

  ... Protection Poland Sp. z o.o.) do uzupełnienia zaświadczenia z KRK o niekaralności prokurenta tej Spółki i dokonać ponownej oceny i wyboru ...w uzasadnieniu podała z jaką datą powinna być złożona Informacja z KRK. Zgodnie z uchwałą SN z dnia 17 lutego 2016 r....

 • KIO 619/17

  Orzeczenia KIO, 13-04-2017

  .... Sp. z o.o. z siedzibą w B.y. Nie przedkłada KRK dla drugiej osoby to jest prokurenta Pana A.D. W. i nie ...w trybie art.26 ust.3 pzp wzywa do przedłożenia informacji z KRK dla osoby wskazanej w akcie notarialnym na stanowisko prokurenta samoistnego to jest ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij