• KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...: III SK 6/06 wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ... 18 marca 2016 r., stanowiącego dzień wniesienia pozwu w niniejszej sprawie. O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 kpc. Z uwagi na powyższe na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia...

 • KIO 1399/18

  Orzeczenia KIO, 27-07-2018

  ... r. (sygn. akt I CSK 107/14) dziennik budowy pozbawiony jest cech dokumentu urzędowego, nie tylko w rozumieniu art. 244 Kpc czy art. 76 § 1 Kpa, ale także jako posiadającego moc takiego dokumentu. W konsekwencji wpisy do dziennika budowy stanowią dokument...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... powszechny odrzuca pozew, jeżeli zarzut właściwości sądu polubownego zostanie zgłoszony przez stronę pozwaną, co wprost wynika z art. 1165 § 1 kpc. Jest to więc zupełnie odmienna konstrukcja prawna od regulacji przewidzianej w § 19 ust. 6 w zw. z § 21 ust...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... III SK 6/06) wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 1247/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... osobie Prezesa) działając na podstawie art. 185 ust. 7Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 1191 §1 KPC w zw. z art. 248 §1 KPC zobowiązała Pana T. C. (adres do doręczeń wynikający z CEiDG - os. Sady, nr 20, lok. 2...

 • KIO 1203/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... wskazał, że nie ma takiej prawnej możliwości. W procedurze przez KIO nie obowiązuje bowiem odpowiednik art. 248 kpc, mocą którego Sąd może nałożyć na posiadacza dokumentu obowiązek jego złożenia w wyznaczonym terminie. Obowiązek złożenia dokumentu KIO...

 • KIO 1222/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... których nie mieszczą się ogólne instytucje regulowane tą ustawą, w tym przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej (art. 168 kpc) (por. postanowienie z dnia 7 czerwca 2011 r. sygn. akt KIO 1145/11).". Na marginesie skład orzekajacy Izby podaje...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... poniesiony wydatek. Przepisy obowiązujące w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbą Odwoławczą nie przewidują, tak jak to jest możliwe na gruncie KPC (art. 109, post. SN z 15.2.2002, II CK 34/02, OSP 2005, Nr 4, poz. 54) w postępowaniu przed...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., że obligatoryjnym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187 par. 1 ust. 2 KPC), okoliczności te stanowią podstawę faktyczną powództwa (causa petendi) – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 maja...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., że obligatoryjnym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187 par. 1 ust. 2 KPC), okoliczności te stanowią podstawę faktyczną powództwa (causa petendi) – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 maja...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ... pozwanym, wnosząc o ustalenie, w oparciu o przepis art. 189 KPC, że umowa z dnia 12 kwietnia 2010 r. nie wiąże go... czy powód ma interes prawny w ustaleniu w rozumieniu art. 189 KPC. Zdaniem Sądu Okręgowego powód ma interes w ustaleniu w zakresie wskazanym ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym), w tym naruszenie art. 1194 § 1 KPC i naruszenie art. 1197 § 2 KPC, 3) art. 190 ust. 7 Ustawy PZP poprzez ocenę przez Krajową Izbę Odwoławczą wiarygodności i mocy...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ..., niewyrażonego wprost w przepisach regulujących 18 postępowanie odwoławcze, nie można domniemywać czy wywodzić z przepisów Kpc określających uprawnienia sądu w postępowaniu procesowym. W odniesieniu do wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...1 ustawy Pzp, art. 248 § 1 i art. 13 § 2 Kpc, o zobowiązanie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do ...można domniemywać czy wywodzić z przepisów Kpc określających uprawnienia sądu w postępowaniu procesowym....

 • XXIII Ga 162/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  ... z uwagi na brak zachowania zasady bezpośredniości o ile nie stanowiło dowodu, o którym mowa w przepisie art 258kpc i art 235kpc, to wszyscy uczetnicy postępowania odnosili sie do tego pisma i nie kwestionowali samego faktu sporzadzenia go przez producenta...

 • XXIII Ga 176/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-04-2018

  ... z uwagi na brak zachowania zasady bezpośredniości o ile nie stanowiło dowodu, o którym mowa w przepisie art 258kpc i art 235kpc, to wszyscy uczetnicy postępowania odnosili sie do tego pisma i nie kwestionowali samego faktu sporzadzenia go przez producenta...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...7 Pzp i 198a ust. 2 Pzp do oceny momentu prawomocności orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej należy stosować art. 363 § 1 Kpc, zgodnie z którym orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  .... U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). Ponadto Odwołujący, na podstawie art. 208§1 pkt 2 kpc w zw. z art. 187 §2 pkt 4 kpc, wniósł o zażądanie na rozprawę, celem umożliwienia przeprowadzenia dowodu z dokumentów od Zamawiającego tj. od Gminy...

 • X GC 987/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-03-2018

  ... wcześniejszej, to będąc związanym z mocy art. 321 par. 1 kpc. żądaniem pozwu sąd udzielił ochrony temu żądaniu co do dochodzonej z ...kwoty 9 220,58 euro i jednocześnie na podstawie art. 355 kpc. umorzył postępowanie w sprawie w zakresie kwoty 1 274,93 euro...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... pozbawienia wolności. Odwołujący zwraca także uwagę, że stosownie do brzmienia art. 14 Pzp w zw. z 11 Kpc „Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże...

 • X GC 110/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-03-2018

  ... r. I CSK 627/16 dopuszczenie dowodu z dodatkowej opinii biegłych może być uzasadnione jedynie "w razie potrzeby" (art. 286 KPC), która nie może być wynikiem wyłącznie niezadowolenia strony z niekorzystnej dla niej opinii już przeprowadzonej. Chodzi tu o...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Uprawdopodobnienie roszczenia w rozumieniu 730 par. 1 kpc nie jest równoznaczne z jego udowodnieniem i nie można oczywiście wykluczyć, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... dnia 31 stycznia 2018 roku (sygn. akt: XXIII Ga 153/18), od którego zażalenie nie przysługuje (art. 741 kpc) Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy odrzucił wniosek odwołującego w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia. Skład orzekający Izby...

 • KIO 272/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... do protokołu rozprawy. Na kanwie tego problemu wskazać należy, że niewątpliwie ustawa Pzp nie przyjęła rozwiązań - uregulowań kpc w zakresie możliwości podnoszenia zarzutów ewentualnych. Według procedury cywilnej uregulowanej w przepisach art. 187 i 191...

 • KIO 278/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...pocztowe, czy też stosownie do zmiany wprowadzonej do art. 165 § 2 kpc ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks ...historycznej W najważniejszych ustawach proceduralnych (por. poza art. 165 § 2 kpc, art. 124 kpk, art. 57 § 5 pkt 2 kpa...

 • IX GC 785/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-01-2018

  ...miejsca dostawy. Należy wskazać, że zgodnie z art. 245 kpc dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej stanowi dowód tego, że.... O kosztach sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 – 4 kpc i § 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 ...

 • X GC 271/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-12-2017

  ... i co do tego zobowiązania poddaje się rygorowi egzekucji z tego aktu w trybie art. 777 par 1 pkt 5 kpc. na rzecz wierzyciela do maksymalnej kwoty 889.880,88 złotych ograniczając egzekucję do wierzytelności dłużnika względem (...) i (...) opisanych w par...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: "W odróżnieniu od czynności procesowych (w rozumieniu kpc, jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) regulowanych ściśle zarówno w zakresie zawartości, jak i formy wnoszenia niezbędnych dla...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ...3 w zw. z § 20 w/w rozporządzenia i przyznać powodowi najwyżej 240 zł z tego tytułu; - art. 102 kpc poprzez obciążenie pozwanego pełnymi kosztami procesu, mimo że w sprawie zachodził szczególnie uzasadniony wypadek dotyczący sytuacji finansowej pozwanego w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij