• KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: "W odróżnieniu od czynności procesowych (w rozumieniu kpc, jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) regulowanych ściśle zarówno w zakresie zawartości, jak i formy wnoszenia niezbędnych dla...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ...3 w zw. z § 20 w/w rozporządzenia i przyznać powodowi najwyżej 240 zł z tego tytułu; - art. 102 kpc poprzez obciążenie pozwanego pełnymi kosztami procesu, mimo że w sprawie zachodził szczególnie uzasadniony wypadek dotyczący sytuacji finansowej pozwanego w...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny" nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby (art. 30 kpc). W sprawie sądowej z gwarancji wadialnej jedynym wytaczającym powództwo może być Zamawiający, a jedynym pozwanym może być...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...); opinia techniczna (nr 4) nie stanowi dowodu w rozumieniu art. 190 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 245 kpc (Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.); - nr 7, 8 dowody...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...nie tylko art. 233 § 1, ale także art. 278 i 286 KPC. 15 a także Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 23 czerwca 2017 ...być uzasadnione jedynie "w razie potrzeby” (art. 286 KPC)(...). Chodzi tu o potrzebę podyktowaną rzeczową i umotywowaną krytyka ...

 • KIO 2282/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania) nie przyjął, tak jak to byłoby na gruncie kpc (art. 109 kpc, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002r., w spr. II CK 134/02), zasad przyznawania kosztów na podstawie...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... III SK 6/06) wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...odwoławczego przed KIO jest art. 185 ust. 7 ustawy Pzp, który stanowi, że do postepowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy kpc o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 185 ust. 4 ustawy Pzp Izba...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy(k.216-22). Zgodnie z art. 390 § 2 kpc uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie. Tym samym zarzut apelującej naruszenia prawa materialnego, a to...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... na formularzu urzędowym. Zgodnie z Art. 1301 § 11 kpc, jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym ...Zupełnie nietrafione są też odniesienia odwołującego do rygoryzmu kpc i wymogów formalnych pism procesowych. Nadmierny formalizm nie...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... powoda od pozwanego odszkodowanie ( punkt I wyroku). W punkcie II wyroku orzeczono o kosztach procesu w oparciu o art. 98 kpc w zw. z par. 9 pkt.1.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... z zapłatą poszczególnych rat, powodowi będą należały się odsetki za opóźnienie. O kosztach orzeczono po myśli art. 98 i 108 kpc zasądzając zarówno poniesioną przez powoda opłatę jak i wynagrodzenie pełnomocnika.

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  ...pkt 2 ustawy o cudzoziemcach w związku z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwanej dalej „EKPC”). 16.      Skarżący w dalszej kolejności podniósł, że art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach nie określa standardu ochrony...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...36 III SK 6/06 wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny" nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy...

 • KIO 1295/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... na dostawy, 2. art. 353(1) KC w związku z art. 14 PZP, art. 119 KC oraz art. 98 § 1 KPC , poprzez ukształtowanie Subklauzuli 20.1 Warunków Szczególnych Kontraktu (w ramach wzoru umowy załączonego do SIWZ) w sposób sprzeczny z bezwzględnie...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy powinno zostać odrzucone na podstawie art...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy również powinien skutkować odrzuceniem odwołania na...

 • I ACa 175/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ... do kwoty 1287,24 zł , na podstawie art. 355§ 1 kpc wobec cofnięcia powództwa w tej części na rozprawie dnia 16 listopada 2016r,... orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98§1 kpc. Wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach procesu...

 • VIII Pa 80/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2017

  ... drugie w związku z art. 467 KPC), jeżeli pracownik potwierdził zweryfikowany sposób oznaczenia ...powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy zgodnie z treścią art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. O zwrocie kosztów zastępstwa procesowego za...

 • XII Ga 219/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-06-2017

  ... orzeczono na zasadzie art. 198f ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. O kosztach postępowania orzeczono na zasadzie art. 108 § 1 kpc w zw. z art. 198f ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 2 pkt 9 i § 10 ust...

 • I C 381/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  ... zapłaty. Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc., uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  ... rozstrzygania sporów patentowych) z dnia 8 marca 2011 r., EU:C:2011:123, pkt 74; opinia 2/13 (przystąpienie Unii do EKPC) z dnia 18 grudnia 2014 r., EU:C:2014:2454, pkt 182]. 299. Na tej samej zasadzie kompetencja Unii do...

 • KIO 741/17, KIO 746/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... może być utożsamiany z nienależytością wykonywania umowy. Podniósł, że oświadczenie PKP Intercity jako dokument prywatny w rozumieniu Kpc stanowi dowód jedynie na to, że składający oświadczenie je złożył, dokument ten nie korzysta natomiast z domniemania...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  ... z dnia 16 grudnia 2013 roku nr (...). O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu w oparciu o art. 98 kpc, w zw. z § 14 ust. 3 pkt. 2 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28...

 • KIO 758/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ...cywilnego {dalej: „k.c.”} dotyczący solidarności wierzycieli, a także art. 195 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego {dalej: „kpc”}, podnosząc, że w przypadku wytoczenia powództwa przez jednego z konsorcjantów w sprawie zachodziłby przypadek współuczestnictwa...

 • III AUa 646/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  .... Zawarte w pkt. 2 wyroku orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego uzasadnione jest treścią art.108§1 art.98 kpc. Powyższy wyrok zaskarżył w całości apelacją odwołujący się płatnik , wnosząc o uchylenie wyroku oraz poprzedzających go decyzji organu...

 • I C 2004/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  ... w niniejszej sprawie . O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się: opłata od pozwu ( 5.188 zł...ma zastosowania w niniejszej sprawie także przepis art. 101 kpc, który stanowi, że zwrot kosztów należałby się pozwanemu...

 • I C 1274/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2017

  ... kosztach procesu uważany jest za przegrywającego sprawę i w konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty (art. 98 § 1 kpc ). Pogląd ten został również wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie IV...

 • KIO 632/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ... KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: „W odróżnieniu od czynności procesowych (w rozumieniu kpc, jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) regulowanych ściśle zarówno w zakresie zawartości, jak i formy wnoszenia niezbędnych dla...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij