• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...nie tylko art. 233 § 1, ale także art. 278 i 286 KPC. 15 a także Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 23 czerwca 2017 ...być uzasadnione jedynie "w razie potrzeby” (art. 286 KPC)(...). Chodzi tu o potrzebę podyktowaną rzeczową i umotywowaną krytyka ...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... powoda od pozwanego odszkodowanie ( punkt I wyroku). W punkcie II wyroku orzeczono o kosztach procesu w oparciu o art. 98 kpc w zw. z par. 9 pkt.1.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... na formularzu urzędowym. Zgodnie z Art. 1301 § 11 kpc, jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym ...Zupełnie nietrafione są też odniesienia odwołującego do rygoryzmu kpc i wymogów formalnych pism procesowych. Nadmierny formalizm nie...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...36 III SK 6/06 wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny" nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy...

 • KIO 1295/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... na dostawy, 2. art. 353(1) KC w związku z art. 14 PZP, art. 119 KC oraz art. 98 § 1 KPC , poprzez ukształtowanie Subklauzuli 20.1 Warunków Szczególnych Kontraktu (w ramach wzoru umowy załączonego do SIWZ) w sposób sprzeczny z bezwzględnie...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy powinno zostać odrzucone na podstawie art...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy również powinien skutkować odrzuceniem odwołania na...

 • VIII Pa 80/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2017

  ... drugie w związku z art. 467 KPC), jeżeli pracownik potwierdził zweryfikowany sposób oznaczenia ...powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy zgodnie z treścią art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. O zwrocie kosztów zastępstwa procesowego za...

 • I C 381/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-05-2017

  ... zapłaty. Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc., uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł...

 • Avis 2/15

  Orzeczenia ETS, 16-05-2017

  ... rozstrzygania sporów patentowych) z dnia 8 marca 2011 r., EU:C:2011:123, pkt 74; opinia 2/13 (przystąpienie Unii do EKPC) z dnia 18 grudnia 2014 r., EU:C:2014:2454, pkt 182]. 299. Na tej samej zasadzie kompetencja Unii do...

 • KIO 741/17, KIO 746/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... może być utożsamiany z nienależytością wykonywania umowy. Podniósł, że oświadczenie PKP Intercity jako dokument prywatny w rozumieniu Kpc stanowi dowód jedynie na to, że składający oświadczenie je złożył, dokument ten nie korzysta natomiast z domniemania...

 • XVII AmA 99/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-05-2017

  ... z dnia 16 grudnia 2013 roku nr (...). O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu w oparciu o art. 98 kpc, w zw. z § 14 ust. 3 pkt. 2 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28...

 • KIO 758/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ...cywilnego {dalej: „k.c.”} dotyczący solidarności wierzycieli, a także art. 195 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego {dalej: „kpc”}, podnosząc, że w przypadku wytoczenia powództwa przez jednego z konsorcjantów w sprawie zachodziłby przypadek współuczestnictwa...

 • III AUa 646/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  .... Zawarte w pkt. 2 wyroku orzeczenie o kosztach zastępstwa procesowego uzasadnione jest treścią art.108§1 art.98 kpc. Powyższy wyrok zaskarżył w całości apelacją odwołujący się płatnik , wnosząc o uchylenie wyroku oraz poprzedzających go decyzji organu...

 • I C 2004/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-05-2017

  ... w niniejszej sprawie . O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się: opłata od pozwu ( 5.188 zł...ma zastosowania w niniejszej sprawie także przepis art. 101 kpc, który stanowi, że zwrot kosztów należałby się pozwanemu...

 • I C 1274/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2017

  ... kosztach procesu uważany jest za przegrywającego sprawę i w konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty (art. 98 § 1 kpc ). Pogląd ten został również wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie IV...

 • KIO 632/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ... KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: „W odróżnieniu od czynności procesowych (w rozumieniu kpc, jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) regulowanych ściśle zarówno w zakresie zawartości, jak i formy wnoszenia niezbędnych dla...

 • X GC 1002/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-04-2017

  ...akt X GC 1019/15). Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 100 kpc w zw. z art. 98 kpc. W świetle przepisu art.100 zd. 1 kpc w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemne zniesione albo stosunkowo rozdzielone...

 • I ACa 1261/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...postępowaniu w sprawie XIII GC 1346/11 w trybie art. 84 kpc. Po otrzymaniu zarzutów od nakazu zapłaty powód skierował do (...) ... odsetek ustawowych za opóźnienie sprzeciwiał się art. 321 KPC, albowiem zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie, w sytuacji...

 • I C 260/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-04-2017

  ... zapłaty; Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc., uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł...

 • III AUa 360/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-04-2017

  ... z uwagi na podmioty, ale i przedmiot umowy, jest umową nazwaną określoną przepisami szczególnymi; - przepisu art. 328 §2 kpc poprzez niedostateczne wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku i ograniczenie się do opisu rozumienia przepisu art. 8 ust. 2a ustawy z...

 • KIO 504/17

  Orzeczenia KIO, 31-03-2017

  ... skargi na orzeczenie KIO (art. 185 ust 7 i 198a ust. 2 Pzp), do których stosuje się przepisy kpc, nie zna 11 instytucji przywrócenia terminu. W sytuacji uznania nieprawidłowego wezwania wykonawcy do dokonania określonej czynności, Izba może nakazać...

 • I ACa 944/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-03-2017

  ... Sąd orzekł na podstawie art. 100 kpc i art. 108 § 1 kpc, dokonując stosunkowego rozdziału kosztów w zakresie ...zostało w całości oddalone, na zasadzie art. 98 § 1 kpc zobowiązany został zatem do zwrotu pozwanej kosztów zastępstwa procesowego. Powód K...

 • I C 478/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-03-2017

  ... wnosił o nieobciążanie go kosztami procesu z uwagi na treść art. 102 kpc. (sprzeciw – k. 99-102). Pismami datowanymi na dzień 27 grudnia 2016...00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu stosownie do art. 98 kpc. Na kwotę tę złożyły się opłata sądowa od pozwu w...

 • KIO 421/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ... o apelacji, a wskazanie czynności lub zaniechania nie jest takim samym wymogiem, jak wymóg z art. 368 § 1 pkt. 1 kpc, nakazujący wskazanie czy wyrok sądu I instancji jest skarżony w całości czy w części. Izba jest organem pierwszoinstancyjnym, a decyzji...

 • IX Ga 515/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-03-2017

  ... 11 zawartej umowy w związku z art. 379 § 2 kc i w zw. z art. 483 kc. Dyspozycja art. 233 kpc nakazuje by sąd oceniał wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału dowodowego. Jak zgodnie...

 • VIII U 3018/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-03-2017

  ... z jej zeznań nie stawiła się jednak na rozprawach. Wobec powyższego jej wcześniej złożenie wyjaśnienia w trybie art. 219 kpc nie mogą stanowić podstawy ustaleń faktycznych w sprawie. Ponadto pomimo pouczenia ją o prawie do składania wniosków dowodowych i...

 • I ACa 1380/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2017

  ... Sąd pierwszej instancji dopuścił się naruszenia art. 233 kpc pomijając istotne w sprawie dokumenty i nie rozważając całości...na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok i powództwo oddalił. O kosztach postępowania za obie ...

 • VI Ga 369/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-03-2017

  ... orzeczenia, a to art. 233 § 1 kpc., przez niewszechstronną ocenę zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego...powódki oddalono po myśli art. 385 kpc. Orzeczenie o kosztach postępowania apelacyjnego znajduje uzasadnienie w art. 98 kpc i 108 kpc w zw. z § 2 ...

 • I ACa 568/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-02-2017

  ...to jest od chwili upływu terminu do poprawienia i uzupełnienia raportu. Zasądzając to odszkodowanie Sąd Apelacyjny kierował się art. 322 kpc. O odsetkach ustawowych za opóźnienie Sąd Apelacyjny orzekł zgodnie z art. 481 §1 kc. Zasądzono je od dnia 1 lutego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij