• KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... przez stronę (ust. 2). Jest to rozwiązanie analogiczne do stosowanego w postępowaniu cywilnym art. 232 kpc, co świadczy o kontradyktoryjnym charakterze postępowania odwoławczego. Oznacza to, że ustawodawca pozostawia inicjatywę dowodową stronom, nie...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ... zważywszy na charakter naruszeń, jakich dopuścił się uczestnik postępowania. O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 520 § 1 kpc.

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  .... O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 kpc, wyrażającego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Wysokość tych kosztów...2018 r. poz. 300 ze zm.) w zw. z art. 98 kpc Sąd nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.406,36 ...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ... uznał zarzut naruszenia art. 195 8 1 i 2 KPC, mający polegać na niewezwaniu do udziału w sprawie jednego ...do próby ugodowej. Rozstrzygnięcie o kosztach sąd oparł o art. 100 kpc stosunkowo rozdzielając je w wysokości 83% powód do 17% pozwana, gdyż...

 • VIII U 1473/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-09-2018

  ... ubezpieczeniom społecznym w spornym okresie i zaskarżoną decyzję zmieniono w całości. Wyrok wydano na podstawie art. 477 14§ 2 kpc. a o kosztach orzeczono na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w...

 • KIO 1680/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ....11.1964r. — Kodeks Postępowania Cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, przy czym art. 161 KPC nie ma zastosowania, a nawet jeżeli by miał zastosowanie, to nie zostały spełnione ustawowe przesłanki określone w tym...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...: III SK 6/06 wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ... 18 marca 2016 r., stanowiącego dzień wniesienia pozwu w niniejszej sprawie. O kosztach postępowania Sąd orzekł na zasadzie art. 98 kpc. Z uwagi na powyższe na podstawie § 6 pkt 6 w zw. z § 15 ust. 3 pkt 3 i 4 rozporządzenia...

 • KIO 1399/18

  Orzeczenia KIO, 27-07-2018

  ... r. (sygn. akt I CSK 107/14) dziennik budowy pozbawiony jest cech dokumentu urzędowego, nie tylko w rozumieniu art. 244 Kpc czy art. 76 § 1 Kpa, ale także jako posiadającego moc takiego dokumentu. W konsekwencji wpisy do dziennika budowy stanowią dokument...

 • KIO 1303/18, KIO 1310/18, KIO 1322/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... powszechny odrzuca pozew, jeżeli zarzut właściwości sądu polubownego zostanie zgłoszony przez stronę pozwaną, co wprost wynika z art. 1165 § 1 kpc. Jest to więc zupełnie odmienna konstrukcja prawna od regulacji przewidzianej w § 19 ust. 6 w zw. z § 21 ust...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... III SK 6/06) wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 1247/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... osobie Prezesa) działając na podstawie art. 185 ust. 7Prawa zamówień publicznych w zw. z art. 1191 §1 KPC w zw. z art. 248 §1 KPC zobowiązała Pana T. C. (adres do doręczeń wynikający z CEiDG - os. Sady, nr 20, lok. 2...

 • III Ca 594/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-07-2018

  ...pozostawał w zwłoce. Należy nadto dostrzec, iż obowiązek wykazania niepozostawania w zwłoce obciążał wykonawcę. (art. 6 kc, 232 kpc), któremu powód uchybił nie tylko w toku procesu, ale także na etapie procesu „czynności odbiorowych”. W rezultacie, pozwany...

 • KIO 1203/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... wskazał, że nie ma takiej prawnej możliwości. W procedurze przez KIO nie obowiązuje bowiem odpowiednik art. 248 kpc, mocą którego Sąd może nałożyć na posiadacza dokumentu obowiązek jego złożenia w wyznaczonym terminie. Obowiązek złożenia dokumentu KIO...

 • IV P 222/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-07-2018

  ... jej stosowania wyłącznie po uprzednim wysłuchaniu pracownika (art. 109 § 2 KP)”. O kosztach Sąd orzekł po myśli art. 98 § 1 kpc i § 9 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015...

 • KIO 1222/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ... których nie mieszczą się ogólne instytucje regulowane tą ustawą, w tym przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej (art. 168 kpc) (por. postanowienie z dnia 7 czerwca 2011 r. sygn. akt KIO 1145/11).". Na marginesie skład orzekajacy Izby podaje...

 • KIO 1185/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... poniesiony wydatek. Przepisy obowiązujące w postępowaniu odwoławczym przez Krajową Izbą Odwoławczą nie przewidują, tak jak to jest możliwe na gruncie KPC (art. 109, post. SN z 15.2.2002, II CK 34/02, OSP 2005, Nr 4, poz. 54) w postępowaniu przed...

 • VI P 646/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ... załączonych do akt sprawy i zgromadzonych w aktach osobowych dokumentów. Dokumenty prywatne Sąd ocenił na podstawie art. 245 kpc, zgodnie z którym dokument prywatny sporządzony w formie pisemnej albo elektronicznej stanowi dowód tego, że osoba, która go...

 • V ACa 1302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ...umówionego wynagrodzenia. O kosztach procesu Sąd orzekł w oparciu o art. 98 kpc. Wskazując, że K. S. jest tą stroną procesu, która wygrała...Sąd orzekł na podstawie art. 130 4 § 3 kpc, nakazując ściągnięcie od przegranej strony wydatki tymczasowo poniesione ...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., że obligatoryjnym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187 par. 1 ust. 2 KPC), okoliczności te stanowią podstawę faktyczną powództwa (causa petendi) – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 maja...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ..., że obligatoryjnym elementem pozwu jest przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie pozwu (art. 187 par. 1 ust. 2 KPC), okoliczności te stanowią podstawę faktyczną powództwa (causa petendi) – tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 maja...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... art. 77 KPA w zw. z art. 107 § 3 KPA oraz art. 84 uokik w zw. z art. 233 § 1 KPC, poprzez wydanie w przedmiotowej sprawie decyzji stwierdzającej zawarcie przez wspólników spółki cywilnej prowadzonej pod nazwą (...) s.c. P. T., H...

 • V U 574/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  .... – zmienił zaskarżoną decyzję jak w pkt. I wyroku . O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 par. 1 i 2 kpc oraz par. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie ( Dz...

 • XVI GC 805/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-06-2018

  ... pozwanym, wnosząc o ustalenie, w oparciu o przepis art. 189 KPC, że umowa z dnia 12 kwietnia 2010 r. nie wiąże go... czy powód ma interes prawny w ustaleniu w rozumieniu art. 189 KPC. Zdaniem Sądu Okręgowego powód ma interes w ustaleniu w zakresie wskazanym ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym), w tym naruszenie art. 1194 § 1 KPC i naruszenie art. 1197 § 2 KPC, 3) art. 190 ust. 7 Ustawy PZP poprzez ocenę przez Krajową Izbę Odwoławczą wiarygodności i mocy...

 • IV P 458/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-05-2018

  ... 27 maja 2010 r., II PK 359/09, Lex nr 603828). Sąd w oparciu o przepis art. 98 § 1 i 2 kpc od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1.800 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (pkt III wyroku). Sąd w oparciu...

 • IV P 84/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2018

  ...I sentencji wyroku. O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra ...tym kwotę 180 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Na podstawie art. 98 kpc w zw. z art. 113 ust. 2 ustawy z dnia 28....

 • IX U 1762/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-05-2018

  ...§ 2 k.p.c. orzekł jak w wyroku. W pkt 2 wyroku Sąd z mocy art.98 §1 i §3 kpc w zw. z §9 ust.2 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności...

 • I AGa 116/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-05-2018

  ... i co do tego zobowiązania poddaje się rygorowi egzekucji z tego aktu w trybie art. 777 par 1 pkt 5 kpc. na rzecz wierzyciela do maksymalnej kwoty 889.880,88 złotych, ograniczając egzekucję do wierzytelności dłużnika względem (...) i (...), opisanych w § 2...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ..., niewyrażonego wprost w przepisach regulujących 18 postępowanie odwoławcze, nie można domniemywać czy wywodzić z przepisów Kpc określających uprawnienia sądu w postępowaniu procesowym. W odniesieniu do wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij