• XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie postępowania przed sądem polubownym (arbitrażowym), w tym naruszenie art. 1194 § 1 KPC i naruszenie art. 1197 § 2 KPC, 3) art. 190 ust. 7 Ustawy PZP poprzez ocenę przez Krajową Izbę Odwoławczą wiarygodności i mocy...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ..., niewyrażonego wprost w przepisach regulujących 18 postępowanie odwoławcze, nie można domniemywać czy wywodzić z przepisów Kpc określających uprawnienia sądu w postępowaniu procesowym. W odniesieniu do wniosku o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...1 ustawy Pzp, art. 248 § 1 i art. 13 § 2 Kpc, o zobowiązanie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do ...można domniemywać czy wywodzić z przepisów Kpc określających uprawnienia sądu w postępowaniu procesowym....

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...7 Pzp i 198a ust. 2 Pzp do oceny momentu prawomocności orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej należy stosować art. 363 § 1 Kpc, zgodnie z którym orzeczenie staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia...

 • KIO 571/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  .... U. Nr 41, poz. 238 ze zm.). Ponadto Odwołujący, na podstawie art. 208§1 pkt 2 kpc w zw. z art. 187 §2 pkt 4 kpc, wniósł o zażądanie na rozprawę, celem umożliwienia przeprowadzenia dowodu z dokumentów od Zamawiającego tj. od Gminy...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... pozbawienia wolności. Odwołujący zwraca także uwagę, że stosownie do brzmienia art. 14 Pzp w zw. z 11 Kpc „Ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone. Uprawdopodobnienie roszczenia w rozumieniu 730 par. 1 kpc nie jest równoznaczne z jego udowodnieniem i nie można oczywiście wykluczyć, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... dnia 31 stycznia 2018 roku (sygn. akt: XXIII Ga 153/18), od którego zażalenie nie przysługuje (art. 741 kpc) Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy odrzucił wniosek odwołującego w przedmiocie ustanowienia zabezpieczenia. Skład orzekający Izby...

 • KIO 272/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... do protokołu rozprawy. Na kanwie tego problemu wskazać należy, że niewątpliwie ustawa Pzp nie przyjęła rozwiązań - uregulowań kpc w zakresie możliwości podnoszenia zarzutów ewentualnych. Według procedury cywilnej uregulowanej w przepisach art. 187 i 191...

 • KIO 278/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...pocztowe, czy też stosownie do zmiany wprowadzonej do art. 165 § 2 kpc ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks ...historycznej W najważniejszych ustawach proceduralnych (por. poza art. 165 § 2 kpc, art. 124 kpk, art. 57 § 5 pkt 2 kpa...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... KIO z dnia 8 października 2009 r. Izba podniosła z kolei, że: "W odróżnieniu od czynności procesowych (w rozumieniu kpc, jak i ustawy oraz jej przepisów wykonawczych) regulowanych ściśle zarówno w zakresie zawartości, jak i formy wnoszenia niezbędnych dla...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ...3 w zw. z § 20 w/w rozporządzenia i przyznać powodowi najwyżej 240 zł z tego tytułu; - art. 102 kpc poprzez obciążenie pozwanego pełnymi kosztami procesu, mimo że w sprawie zachodził szczególnie uzasadniony wypadek dotyczący sytuacji finansowej pozwanego w...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny" nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy...

 • KIO 2436/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...); opinia techniczna (nr 4) nie stanowi dowodu w rozumieniu art. 190 ust. 3 ustawy Pzp w zw. z art. 245 kpc (Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie.); - nr 7, 8 dowody...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby (art. 30 kpc). W sprawie sądowej z gwarancji wadialnej jedynym wytaczającym powództwo może być Zamawiający, a jedynym pozwanym może być...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...nie tylko art. 233 § 1, ale także art. 278 i 286 KPC. 15 a także Wyrok Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 23 czerwca 2017 ...być uzasadnione jedynie "w razie potrzeby” (art. 286 KPC)(...). Chodzi tu o potrzebę podyktowaną rzeczową i umotywowaną krytyka ...

 • KIO 2282/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania) nie przyjął, tak jak to byłoby na gruncie kpc (art. 109 kpc, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2002r., w spr. II CK 134/02), zasad przyznawania kosztów na podstawie...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... III SK 6/06) wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...odwoławczego przed KIO jest art. 185 ust. 7 ustawy Pzp, który stanowi, że do postepowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy kpc o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej. Zgodnie z art. 185 ust. 4 ustawy Pzp Izba...

 • I ACa 899/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-09-2017

  ... potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy(k.216-22). Zgodnie z art. 390 § 2 kpc uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej sprawie. Tym samym zarzut apelującej naruszenia prawa materialnego, a to...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... na formularzu urzędowym. Zgodnie z Art. 1301 § 11 kpc, jeżeli pismo procesowe, które powinno być wniesione na urzędowym ...Zupełnie nietrafione są też odniesienia odwołującego do rygoryzmu kpc i wymogów formalnych pism procesowych. Nadmierny formalizm nie...

 • IV P 459/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-09-2017

  ... powoda od pozwanego odszkodowanie ( punkt I wyroku). W punkcie II wyroku orzeczono o kosztach procesu w oparciu o art. 98 kpc w zw. z par. 9 pkt.1.1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015r. w sprawie opłat za...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... z zapłatą poszczególnych rat, powodowi będą należały się odsetki za opóźnienie. O kosztach orzeczono po myśli art. 98 i 108 kpc zasądzając zarówno poniesioną przez powoda opłatę jak i wynagrodzenie pełnomocnika.

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  ...pkt 2 ustawy o cudzoziemcach w związku z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (zwanej dalej „EKPC”). 16.      Skarżący w dalszej kolejności podniósł, że art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach nie określa standardu ochrony...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...36 III SK 6/06 wskazał, że sąd ochrony konkurencji i konsumentów może ustalić na podstawie domniemań faktycznych (art. 231 kpc.), że doszło do naruszenia zakazu praktyk ograniczających konkurencję i nie narusza to konstytucyjnej zasady wolności prowadzenia...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... przyjmuje się, że niezbędną cechą podpisu jest jego własnoręczność. Określenia „własnoręczny" nie zawarto wprawdzie w art. 245 kpc, jest ono jednak expressis verbis użyte w art. 78 kc. Konieczność własnoręczności podpisu wynika z tego, że przy...

 • KIO 1295/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... na dostawy, 2. art. 353(1) KC w związku z art. 14 PZP, art. 119 KC oraz art. 98 § 1 KPC , poprzez ukształtowanie Subklauzuli 20.1 Warunków Szczególnych Kontraktu (w ramach wzoru umowy załączonego do SIWZ) w sposób sprzeczny z bezwzględnie...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy powinno zostać odrzucone na podstawie art...7 w związku z art. 13 par. 2 i art. 365 pat. 1 kpc i art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy również powinien skutkować odrzuceniem odwołania na...

 • I ACa 175/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-07-2017

  ... do kwoty 1287,24 zł , na podstawie art. 355§ 1 kpc wobec cofnięcia powództwa w tej części na rozprawie dnia 16 listopada 2016r,... orzekł o kosztach procesu na podstawie art. 98§1 kpc. Wyrok w części uwzględniającej powództwo i orzekającej o kosztach procesu...

 • VIII Pa 80/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-06-2017

  ... drugie w związku z art. 467 KPC), jeżeli pracownik potwierdził zweryfikowany sposób oznaczenia ...powyższe pod uwagę, Sąd Okręgowy zgodnie z treścią art. 386 § 1 kpc zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo. O zwrocie kosztów zastępstwa procesowego za...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij