• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...fazie „niczym” w rozumieniu prawnym. Na tym etapie wola wywołania skutku prawnego jeszcze nie jest ujawniona w rozumieniu art. 60 KC, a tym samym oferta jeszcze nie istnieje w jakiejkolwiek postaci. Nie można więc twierdzić, że na tym etapie istnieje jakaś...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  .... Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), dalej jako „Kc”, oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia... za złożenie oferty w formie przewidzianej w art. 78¹ Kc, tj. w zgodzie z przepisami ustawy Pzp oraz aktów ...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...10a ust. 5 ustawy Pzp w zw. z art. 781 kc oraz § 5 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej poprzez .... 10a ust. 5 PZP w zw. z art. 781 kc oraz § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej podniósł,...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...do 5.2.9 SIWZ, d. wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w punkcie 5.1.1 SIWZ, 3. art. 24 ust. 1 pkt 14 w.... akt KIO 2611/18. Wskazał także, iż zgodnie z art. 73 § 1 KC, stosowanym na podstawie art. 14 PZP, jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 ustawy PZP w zw. z art. 5 kc, art. 3531 kc, w związku z art. 14 ustawy PZP, a także art. 139 ust. 1 ...36 ust. 1 pkt 3 i pkt 16 ustawy PZP w zw. z art. 5 kc, art. 3531 kc, w związku z art. 14 ustawy PZP, a także art. 139 ust. 1 ustawy...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...w innym dokumencie w postaci Specyfikacji Techniczna H 1.5 KONSTRUKCJE NARZUTOWE punkt 2.2.1. zamawiający wskazał wymóg kamienia ...CZĘŚĆ ZACHODNIA i dwie strony ze Specyfikacji Technicznej H 1.5 KONSTRUKCJE NARZUTOWE. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1, art. ...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... zw. z art. 29 ust. 1 i 2 Pzp oraz art. 5 Kc. w zw. z art. 14 Pzp oraz art. 139 Pzp poprzez opisanie kar....13 SIWZ. Zgodnie z cz. III pkt 2.13 SIWZ „W trakcie wykonywania obowiązków służbowych każdy pracownik ochrony, winien posiadać przy sobie dokumenty 8 o...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...podlega ogólnym regułom wykładni wskazanym w art. 65 ust. 1 i 2 KC ( por. wyroki o sygn. akt: KIO 150/12, KIO 54/2011, ... mając na uwadze cel wniesienia wadium, przy uwzględnieniu celowościowej i funkcjonalnej wykładni treści art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... części odnoszącej się do art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy i nakazuje zamawiającemu dokonanie czynności wezwania wykonawcy Decsoft Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 179 lok. Poziom +2 w trybie art. 87 ust. 1 ustawy do złożenia wyjaśnień...

 • KIO 47/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 z późn. zm. ), art. 14 ustawy Pzp w zw. z art...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ..., że brak było podstaw do zatrzymania wadium powoda przez pozwaną. O odsetkach orzeczono zgodnie z art. 481 § 1 i 2 kc, zasądzając je od daty wymagalności roszczenia wynikającego z wezwania do zapłaty pozwanej z dnia 30 sierpnia 2016 r. skierowanego do...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...ustawy oraz w związku z naruszeniem art. 471 i art. 473 § 1 KC przez wprowadzenie w § 10 Projektu umowy (Załącznik Nr 7 do siwz) ... oraz w związku z naruszeniem art. 471 i art. 473 § 1 KC przez wprowadzenie w § 10 Projektu umowy (Załącznik Nr 7 do siwz) ...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., ale później nie znikają, do końca życia stanowiąc dowód na odporność przed HAV („Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej” pod redakcją prof. dr bab. N. Dębińska Kieć i prof. dr hab. J. W. Naskalski). Oznaczenie anty HAV w klasie IgG a...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...art. 14 ust. 1, art. 139 ust. 1 Pzp i art. 387 § 1 KC , art. 89 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy Pzp, art. 24 ust. ... – 10 dni. Odwołujący zaoferował cenę 54.589. 000,00 zł, czas reakcji dla zgłoszeń o najwyższym poziomie ważności (poziom 1) – do 2 godzin, termin...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... dostępne części zamienne może być potraktowane jako działanie bądź pozorne, a przez to nieważne zgodnie z art. 83 KC bądź obarczone niedającą się usunąć pomyłką w ofercie, a z całą pełnością sprzeczne z dobrymi obyczajami. Odwołujący zarzuca równocześnie...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...Izby Odwoławczej z dnia 21 listopada 2018 roku nie budziła wątpliwości („Wątpliwości nie budzi natomiast inwestycja wskazana w punkcie czwartym”; w Wykazie robót budowlanych z dnia 24 września 2018 przekazanym Zamawiającemu w dniu 26 października 2018 roku...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... Umowy poprzez wyznaczenie terminu na uzgodnienie projektu toreb do 24 dni od dnia zawarcia umowy; 2. TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ I AKCESORIÓW [Zarzut #2]: a. § 2 ust. 1 Wzoru Umowy w zakresie zastrzeżenia 60 dniowego terminu realizacji zamówienia 1 4 od dnia...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...Ciężar dowodu spoczywał w tym zakresie na odwołującym, zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. To 15... konieczności dokonania modyfikacji postanowień SIWZ. Odwołujący dopiero w trakcie rozprawy podniósł, powołując się na parametr opisany w ...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... tradycyjnej w świetle ww. przepisu, nie może zostać uznane przez Zamawiającego za złożenie oferty w formie przewidzianej w art. 78¹ Kc tj. w zgodzie z przepisami ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych. Oferta złożona przez Wykonawcę SUNTAR Sp. z o.o. podlega...

 • KIO 2580/18, KIO 2585/18, KIO 2587/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... pozycji dominującej Zamawiającego i rażące uprzywilejowanie w projekcie umowy swojej pozycji, co zdefiniować należy jako... waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. 3571 k.c., art. 3581§ 3 KC i art. 632 § 2 k.c.” B. Odwołujący – Strabag sp....

 • KIO 2574/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ...(sygn. akt KIO 2574/18). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów: 1) art. 353123 kodeksu cywilnego oraz art. 484 § 2, art. 5 kc w zw. z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji dominującej Zamawiającego i...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... i pkt 16) ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc, art. 353 kc, art. 483 kc, art. 484 § 2 kc w związku z art. 14 ustawy Pzp, a także art. ...ust. 1 pkt 16) ustawy PZP w zw. z art. 5 kc, art. 353(1) kc, 483 kc, 484 §2 kc w związku z art. 14 ustawy PZP, a także art. 139...

 • KIO 2560/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... J. F. podpisał już w dniu 30 sierpnia 2018 r., nie będąc do tego umocowanym. Tymczasem zgodnie z art. 106 KC, pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze...

 • KIO 2576/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... wykreślenie postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. 3571 KC, art. 3581 § 3 KC, art. 632 § 2 KC”. Odwołujący w uzasadnieniu odwołania przedstawił okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające - w jego...

 • KIO 2509/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... pkt 3 ustawy Pzp oraz w zw. z art. 65 kc poprzez dokonanie oceny dokonaniu oceny oferty konsorcjum Egis w pozacenowym kryterium ... same w sobie wymagają interpretacji zgodnie z art. 65 kc. Zamawiający nie ograniczył co prawda liczby elementów, które może...

 • KIO 2423/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... ceny kompletnych torów kamerowych rodzaju HD są istotnie niższe niż 4K, z uwagi na inną klasę oraz rozwiązania techniczne i funkcjonalne sprzętu. Tymczasem zaoferowana przez 4Visons cena jednego toru klasy 4K (115 373,78 zł netto - Lp. 1 3) przebija...

 • KIO 2470/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... nie jest sporne w postępowaniu. Dlatego zamawiający powinien zastosować się w szczególności do art. 632 § 1 Kc, który brzmi »Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby...

 • KIO 2459/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... następujące kryteria oceny ofert: Cena - 60 % = 60 pkt. Stawka netto za roboczogodzinę z narzutami - 35 % = 35 pkt. Czas reakcji na zgłoszenia pozostałe nie będące awariami oraz zagrożeniem zdrowia, życia lub mienia - 5 % = 5 pkt. Pismem z 7 listopada...

 • KIO 2456/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... nadmienić, że odwołujący - w Formularzu Ofertowym wykazuje, że p. S. J. łączył w pierwszym dniu (4 stycznia 2016 r.) funkcję kierownika budowy na budowie z pkt 1 i pkt 3 powyżej, co jednocześnie zarzuca w odwołaniu jako niedopuszczalne kierownikowi robót...

 • KIO 2439/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... 3 pkt 1 SIWZ, jest dostawa leków lub produktów równoważnych wg specyfikacji załącznika nr 2 – spis leków (3 pakiety). W punkcie 2 znalazł się zapis, że dopuszcza się wycenę leku równoważnego pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniącego się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij