• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...z wiedzą własną zamawiającego na zadaniu pn. „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków odc. Kotliska (bez węzła) - Piątek (bez węzła)" 14 funkcję Dyrektora Kontraktu w okresie od początku realizacji tj. od dnia 09.07.2010 r. (data zawarcia umowy z wykonawca) do...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jest w pełni zwymiarowany, zawiera także rysunki detali, które na projekcie budowlanym są wyłącznie zaznaczone. Nadto, że detale wyrysowuje się zwykle.... Skoro jednak przepis art. 387 § 1 KC nie odnosi się do niemożności zachowania terminu określonego w...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W Wykazie osób funkcyjnych konsorcjum ATF wskazało osoby, które nie będą w stanie zrealizować udzielonego ...odpowiedzialność kontraktową mającą swe źródło w regulacji art. 471 kc, czy obowiązek zapłaty kary umownej, o tyle dla ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...i ust, 2, art. 7 ust. 1, art. 3531 kc, 487 §2 kc poprzez: a. określenie w §8 wzoru umowy rażąco wygórowanych i nieuzasadnionych... pkt 12 ppkt 2 OPZ ważenia w opisany w danym punkcie sposób odpadów szkła opakowaniowego i odpadów zielonych, które są odbierane...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...pochodziły od tego samego producenta; oraz wykreślenie obowiązku współpracy oferowanego sprzętu z nie objętymi standardem ETSI DMR specyficznymi funkcjonalnościami producentów MOTOROLA (w Części 1) i HYTERA (w części 2) tj wykreślenie z tabeli nr 5 str. 18...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... dodatkowym ryzykiem za należyte wykonanie zamówienia obciążyć wykonawców, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umów (art. 353 1 kc). Wykonawca może bowiem z uwagi na treść siwz i projektu umowy nie ubiegać się o dane zamówienie, a tym samym...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... (dalej jako Skoda); d) oferta Odwołującego; e) oferta wykonawcy Alstom Konstal S.A. (dalej jako Alstom). 6.2. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.323.057.581 zł brutto, w tym...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 17 ustawy pzp ew. art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp - wprowadzenie w błąd w zakresie cech konstrukcji stalowej. Odwołujący wskazał, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do doświadczenia, którego sposób oceny został...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... dokumentacją projektową oraz dokumentacją powykonawczą, odbiorową i instrukcją użytkowania, montażem o wartości 1 945 860,... BEST - EKO Sp. z o.o., jednakże nie o konstrukcji metalowej, lecz aluminiowej. Nie potwierdził się także zarzut naruszenia przez ...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...678/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, prowadzący postępowanie Oddział w Krakowie —... w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 65 § 1 Kc w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...4.4, 4.5,4.6, 6,2, 6.4 zawiadomienia z 22 marca 2018 r. Odwołujący wskazał, że program funkcjonalno-użytkowy jedynie w sposób ogólny precyzował wymogi wykonania zamówienia, zaś załącznikiem do programu był Plan Zagospodarowania Terenu sporządzony w skali 1...

 • KIO 647/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, w zw. z art. 58 ust. 3 Kc i art. 5 ust. 1 w z w. z art. 7 ust. 2 oraz art. 4 pkt 4) i 5...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  .... W wyroku z 30.06.2005 r., sygn. akt: IV CK 763/04, OSNC 2006/5/92 - SN wskazał na cechy utworów niefikcjonalnych, które z powodzeniem odnieść można do dzieł technicznych. I tak: „dotyczą one obiektywnie istniejącego (a więc nie «tworzonego») stanu rzeczy...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... 87 ust 1 tej ustawy oraz w związku z art. 387 kc.” „Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć... A.N. nie wykazał się wymaganą przez Zamawiającego w punkcie 5.1.1.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia umową...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...praktyk legislacyjnych zasady, że takie same sformułowania zawarte w jednym akcie prawnym (w tym przypadku w art. 85 ust. ...o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu) {pełna treść orzeczenia ...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ..., które prezentował w swojej ofercie mogły zostać pozyskane jedynie od osób, które wymieniał, a które pełnić miały przewidziane w projekcie funkcje. Podnosił, że nie jest w stanie uzyskać informacji w inny sposób niż u źródła albowiem sam zamawiający, w...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ....3 Załącznika nr 1 do SIWZ w sposób określony w pkt II.” Zgodnie z tym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonał zmiany w Sekcji XIV, stwierdzając: „Usuwa się kryterium oceny ofert „Maksymalna zdolność cięcia nożyc o max wadze 21 kg wyrażona średnicą przecinanego...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...czynność pozorna naruszająca nie tylko art. 8, ale także art. 14 ustawy Pzp oraz odpowiedni wskazany na wstępie przepis Kc. Jednocześnie, w wyjaśnieniach dotyczących liczby miejsc na poziomie niskiej podłogi z dnia 9 lutego (data wpływu do zamawiającego 12...

 • KIO 507/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, zwanej dalej „kc”), jest ona bowiem oświadczeniem woli wykonawcy w przedmiocie udziału w postępowaniu i chęci zawarcia umowy o zamówienie publiczne (por. wyr...

 • KIO 500/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... o informację w jaki sposób Wykonawca wykorzysta wskazane przez Societa Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. zasoby w trakcie wykonywania zamówienia?” (Pytanie nr 2); 7 3. „1. Jakie są przyczyn wszczęcia wobec firmy Societa Italiana per Condotte d’Acqua...

 • KIO 396/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, określonych w punkcie 3.2.1 4 SIWZ, zatem Konsorcjum podlegało wykluczeniu...postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk - Północ w Gdańsku, XIII Wydział Cywilny, Sekcja ds. egzekucji z dnia 13.01.2015 roku, sygn. akt ...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...nie tych czynności rozdz. V pkt 1 ppkt 1.4 siwz oraz sekcji II.4.2 pkt 4 ogłoszenia o zamówieniu przez usunięcie wymagania co ... 1.4 siwz oraz w § 1 ust. 5 wzoru umowy. W sekcji III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu - Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 3...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... Wykonawca podpisując przyjęcie zlecenia (zawierające między innymi rodzaj pracy, ilość i termin) do realizacji, miał świadomość, że akceptuje jego wszystkie zapisy.”. Nadto, Izba powołuje się także na pismo Nadleśnictwa Sławno z 11.01.2018r. (w odpowiedzi...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... kontraktu w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający zarówno w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, jak i w projekcie umowy (zał. Nr 2 do siwz), jak i w wykazie wycenionych elementów rozliczeniowych (zał. Nr 2.3. do siwz) wyspecyfikował...

 • KIO 429/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...sierpnia 2017 r, a od tego dnia upłynęło już prawie 6,5 miesięcy. Ponadto, zaniechanie niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 20 umowy, stanowi uchybienie obowiązkowi wynikającemu z umowy i świadczy o niestarannym...

 • KIO 369/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... W ocenie Odwołującego - tego rodzaju zastrzeżenie należy uznać za zdecydowanie zbyt daleko idące i naruszające art. 5 KC, art. 353¹ KC oraz 483 KC w zw. z art. 14 ustawy 14 Pzp poprzez rażące naruszenie równości stron stosunku cywilnoprawnego oraz znaczne...

 • KIO 441/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...art. 353 1 Kodeksu cywilnego oraz art. 484 § 2, art. 5 Kc w zw. z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz art. ...potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej; c) art. 26 ...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... czy to stawki zatrudnienia osób, czy to koszty utrzymania np. środków transportu, w tym kosztów paliwa odbiegają od stawek funkcjonujących na rynku i w związku z tym podlegają ochronie w uzasadnionym interesie wykonawcy. W związku z tym nie wykazał, że...

 • KIO 439/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... ust. 1 pzp oraz art. 29 ust. 1 pzp; 7) określenie konstrukcji wykonania zastępczego we wzorze umowy w sposób sprzeczny z przepisem art. 637 k.c... Zamawiającego, co stanowi naruszeni art. 3531 kc oraz art. 484 § 2 k.c oraz art. 5 kc w związku z art. 14 i 139...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... wywodzi skutek prawny w postaci konieczności odrzucenia oferty odwołującego, spoczywa ciężar udowodnienia podstawy do zastosowania tej sankcji wobec oferty. Z utrwalonej linii orzeczniczej KIO w tym zakresie, wynika iż zaniechanie przez Zamawiającego tego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij