• KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... szacowania i ujęcia w cenie ryzyka z tym związanego. Zgodnie z przywołanymi wyżej regulacjami (art. 3571 KC. art. 3581 § 3 KC. art. 632 § 2 KC) oraz doktryną i orzecznictwem odnoszącymi się do nich przesłanką zmiany może być zmiana stosunków, która była...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia lit. a) Termin realizacji zamówienia). b) Brak określenia liczby pojemników i worków z podziałem na frakcje W toku rozprawy Odwołujący złożył następujące dowody: 1. Oświadczenie firmy ESE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc poprzez: wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert w stosunku do poziomu złożoności zamówienia ... i ryzykiem; 6) art. 3531, art. 473 § 1, art. 5 kc w związku art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... o przepis art. 387 k.c. jest również niezasadne. Wobec powyższego, na podstawie powołanych powyżej przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca obowiązana...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...także organy Unii Europejskiej (te ostatnie - na gruncie art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „TFUE”, na którym art. 6 u.o.k.k. ...w art. 6 ust. 1 u.o.k.k., a zwłaszcza w punkcie 7 tego przepisu, tj. zmów przetargowych (choć - o czym także ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... 2017 r., poz. 459 ze zm., 6 dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z.... z 2017 r., poz. 459 ze zm., dalej: „KC”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, która obarczona jest nieważnością z ...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...aktualizacji morfodynamiki: 40 000,00 zł netto + podatek VAT 23%, tj. brutto: 49 200,00 zł brutto; aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego: 23 489,00 zł netto + podatek VAT 23%, tj. brutto: 28 891147 zł brutto; sprawowanie nadzoru autorskiego: 20 000...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... oferowana przez konsorcjum Bromma, zgodnie z treścią oferty, to „KA 250 wersja z 14 000 lbs MTOW, EASA STC, rok produkcji 2018”. Tymczasem, w wyliczeniach mających wykazać brak spełniania wymogów SIWZ (pismo z dnia 24.07.2018 r.), Odwołujący odwoływał się...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... Sp. z o.o. oraz Instytutu Geodezji i Kartografii zawierają błędy. Oba JEDZ-e nie zostały wypełnione w zakresie części IV sekcja α. Innymi słowy podmioty udostępniające zasoby nie potwierdziły wstępnie, tak jak wymaga tego art. 25a ust. 3 PZP i pkt 6...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 65 §1 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny oferty Odwołującego w .... z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 65 § 1 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp, polegający na nieprawidłowej ocenie oferty Odwołującego...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... spełnia wymagania, odnoszące się również do zasięgu systemu (str. 29 oferty). Do oferty wykonawca OTICON załączył również informację o produkcie Amigo T5/R5 (str. 30 – 31 oferty) w której określono zasięg systemu Amigo T5/R5 cyt. „do 30 m w pomieszczeniu...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...do czasu realizacji Etapu 2 odbędzie się w kontekście świadczenia niemożliwego do spełnienia w rozumieniu art. 387 Kc w zw. z art. 58 Kc. Pismem z 9 lipca 2018 r. Odwołujący ustosunkował się do wezwania, przedstawiając m. in. analizowane przez Odwołującego...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... 1) ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w związku z art. 387 § 1 KC poprzez bezzasadne wezwanie do wyjaśnień i poprawienie jako oczywistej omyłki pisarskiej szerokości w centralnej części skrzyni ładunkowej oferowanych przez Konsorcjum...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... czynności, 3) art. 85 w zw. z art. 89 ust.1 pkt 7a ustawy Pzp w związku z art. 66 KC przez zaniechanie czynności polegającej na odrzuceniu oferty przystępującego z uwagi na istotne błędy formalne oferty przystępującego, takie jak: wadliwa deklaracja...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Jakiekolwiek były zatem zamierzone intencje Zamawiającego, nie zostały one ujawnione wykonawcom. Odwołujący podniósł, iż zgodnie z art. 56 KC oraz 65 § 1 KC stosowanym w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, czynność prawna wywołuje przede 9 wszystkim skutki w...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ... in fine w zakresie postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wytaczają stosowanie art 357 (1) KC. art. 358 1 § 3 KC. art. 632 § 2 KC”. Czynności tej zarzucił naruszenie: 1. art. 357 (1) k.c., art. 358 (1) § 3k.c., art...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., aby w sposób niedozwolony preferować jednego z wykonawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 6 kc należy stwierdzić, że to na odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia podniesionych w odwołaniu zarzutów i Izba uznała, że odwołujący tego ciężaru...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... Impregilo S.p.A. via dei Missaglia 97 20142 Mediolan tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874Warszawa na rzecz odwołującego Salini Impregilo S.p.A. via dei Missaglia 97...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...na zastosowanie tego mechanizmu jako obligatoryjnego w ustawie o podatku od towarów i usług od roku 2019 – a więc w trakcie trwania tego kontraktu. W odniesieniu do wskazanej przez Zamawiającego klauzuli ustawowej zmiany umowy w postaci art. 144 ust. 1 pkt...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... danych Odwołujący wskazał, że w szpitalu w Wołominie jest wdrożony system Mediqus, który to system obecnie Zamawiający chce wymienić. Nowe funkcjonalności zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ – OPZ, gdzie m.in. zawarto w pkt 1.5 (str. 109) informację...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  .... Wartość robót netto PLN: 387.281.368,26. Stanowisko ds. roszczeń. 3. w podkryterium 2.5 Technolog wskazano do pełnienia funkcji W. R. podając 2 zadania, na których ww. miała zajmować Stanowisko Technologa: (i) Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł...

 • XII C 764/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-08-2018

  ... korzystających z tego parkingu. Pozwany wskazał także, że w trakcie trwania umowy pomiędzy stronami doszło do otwarcia przy ul. (...)...jak w pkt I wyroku – na podstawie art. 693 par 1 kc i art. 141 ustawy Prawo zamówień publ.. O odsetkach ustawowych od ...

 • KIO 1445/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ... Zamawiający w jakikolwiek sposób nie wykazał, że oferta Odwołującego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, zaś w świetle konstrukcji zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia {dalej również: „specyfikacja”, „SIWZ” lub „s.i.w.z.”} (kryterium „czas...

 • KIO 1449/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...oświadczenie co do posiadania przez osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji „Kierownika robót drogowych" 3 dodatkowych zadań ponad minimalne... z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 65 §1 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp poprzez dokonanie oceny oferty odwołującego ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... tytułu wynosić ma 5% wynagrodzenia brutto za każde naruszenie. Z kolei w § 24 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy Zamawiający sankcjonuje brak możliwości organizacji innego niż impreza masowa wydarzenia (kara umowna wynosi 0,5%). Załącznikiem nr 4a do SIWZ jest opis...

 • KIO 1402/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... ilość czasu na sporządzenie i złożenie oferty. W trakcie prowadzonego postępowania nie ujawnili się wykonawcy z innych państw... nie miało wpływu na wynik postępowania. Zamawiający w trakcie rozprawy wskazał, że u Zamawiającego miała miejsce kontrola ...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... i art. 143b ust. 1, 5, 8 PZP oraz art. 6471 KC - w odniesieniu do danych podwykonawców. Wszystkie te, przykładowo podane, przepisy wprost ... w związku z art. 647 w związku z art. 473 § 1 KC w związku z art. 139 ust. 1 PZP poprzez przerzucenie na wykonawcę...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ..., że wspólnicy nie zmienili reguł reprezentacji wynikających z art. 866 KC. Podkreślić także należy, że – jak wskazuje się w utrwalonym ... na tę okoliczność przedstawić stosowne dowody zgodnie z treścią art. 6 KC w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp. Tymczasem...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ..., wskazanym w art. 78 § 1 zdanie pierwsze kc. Zgodnie z doktryną nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów... znajdowały się jego oświadczenia woli naruszały dyspozycję art. 78 kc. Izba tym samym przyjęła argumentację odwołującego, iż wskazane na...

 • KIO 1359/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...konfigurację Platformy Sprzętowej Warstwy Lokalnej w projekcie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dofinansowanym ze ... art. 7 ust. 1 ustawy w zw. z art. 5 kc z uwagi na wyznaczenie za krótkiego terminu składania ofert w stosunku do złożoności...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij