• KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...swobody umów, o której mowa w arf. 353 1 KC – konieczne jest wykazanie, iż nieproporcjonalność ta narusza konkretny ...w ramach kryteriów oceny ofert, między ogłoszeniem o zamówieniu a w instrukcją dla wykonawców Zarzut naruszenia art. 11 ust. 7 Pzp i art...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...i podlegania wykluczeniu przez Konsorcjum INTOP na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp. Wskazując w Części III sekcji C pkt 6 JEDZ, że żadna z osób zaangażowanych po stronie Konsorcjum INTOP nie brała udziału w przygotowaniu Postępowania, Konsorcjum...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... dojazdowej - ul. Grobla”, mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, a także okoliczność, że zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ustawy Pzp, ciężar dowodu spoczywa na Odwołującym, Izba stwierdziła, że nie zostało wykazane przez Odwołującego...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej „KC” (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.). ... wymaganej wiedzy i doświadczenia, który to skutek wynika wprost z art. 56 KC, w związku z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Nie ulega ...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... bezcelowe i skutkowałoby jedynie nieuzasadnionym wydłużeniem czasu prowadzenia Postępowania. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 Pzp, art. 5 Kc oraz art. 353¹ Kc w zw. z art. 14 Pzp i 139 ust. 1 Pzp. Ostatni z zarzutów odwołania odnosił się do treści...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... września 2015 roku aneks do umowy z dnia 31 sierpnia 2015 roku. Sprawami dofinansowania zakupu tomografu komputerowego zajmowała się kierownik sekcji inwestycji – A. K., która w Urzędzie Marszałkowskim w Ł. kontaktowała się w tej sprawie z E. C. lub M. R...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... in fine w zakresie postanowienia: „W związku z wprowadzeniem waloryzacji umownej Strony wyłączają stosowanie art. 3571KC. art. 3581 § 3 KC. art. 632 § 2 KC”. Opisanej czynności Zamawiającego zarzucono naruszenie: 1. art. 3571 k.c., art. 358 § 3k.c., art...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ....2018 r., zamawiający na podstawie art. 26. ust 3 ustawy Pzp wezwał odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie dat pełnienia funkcji przez pana Artura FurtakaA. F. Odwołujący pismem z dnia 4.09.2018 r. potwierdził pełnienie przez pana Artura FurtakaA. F...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  .... Stąd ja wywodzę, że jest tam w tym przedmiocie usługa. Ja uważam, że te zmiany, które prezentuje Zamawiający dzisiaj w trakcie posiedzenia, mają charakter pozorny. Chciałabym przywołać na tę okoliczność załącznik nr 1 OPZ i zwracam uwagę na pkt 4 ust...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Fine Dine Sp. z o.o. Sp. Komandytowa", tym samym nie dotyczy ono oferowanych produktów. Zamawiający stawiając wymóg zawarty w punkcie 3.1.3.2 SIWZ wskazał, że aktualny atest zdrowotny ma potwierdzać jakość zdrowotną produktu. Wobec faktu, że atest ten...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...dniu 11 września 2018 roku J. Q. złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu ELIT (oświadczenie o rezygnacji dotarło do Spółki w dniu... Spółce oświadczenie Pana J. Q. o złożeniu rezygnacji z funkcji członka zarządu w dniu 18.09.2018 r. W dniu...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... szacowania i ujęcia w cenie ryzyka z tym związanego. Zgodnie z przywołanymi wyżej regulacjami (art. 3571 KC. art. 3581 § 3 KC. art. 632 § 2 KC) oraz doktryną i orzecznictwem odnoszącymi się do nich przesłanką zmiany może być zmiana stosunków, która była...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce oraz J.J. prowadzącego działalność gospodarczą w Drużbicach na rzecz zamawiającego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero...

 • KIO 1937/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...oraz art. 557 § 2 zd. 1 i art. 577 § 1 Kc poprzez zastrzeżenie, że 30% zabezpieczenia Zamawiający zatrzyma do czasu upływu rękojmi za ... oraz 3 odwołania, tj. zarzut naruszenia art. 353¹ kc oraz art. 675 § 1 kc w związku z art. 139 ustawy ustawy Pzp (zarzut ...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...w PFU. f) Koszt robót dodatkowych wynikający z wniosku nr (...)po korekcie wynosi: na stacji B. 84 423,17 zł, a na stacji... zł brutto. O odsetkach sąd orzekł na podstawie art. 481 kc przyjmując, jako dzień wymagalności 1 kwietnia 2015r., czyli następujący po...

 • KIO 1892/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...w zw. z art. 3531 oraz art. 487 § 2 KC poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia dla Części 1 w sposób nieuwzględniający ...w zw. z art. 3531 oraz art. 487 § 2 KC poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia dla Części 1 w sposób nieuwzględniający ...

 • KIO 1902/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... jako członek zarządu Awas, jak to wynika z dokumentu JEDZ załączonego do oferty. Odwołujący zauważył, że z art. 39 § 1 KC wynika, że inaczej niż w przypadku zawarcia umowy przez rzekomego pełnomocnika, umowa zawarta przez rzekomy organ (a więc przez osobę...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia lit. a) Termin realizacji zamówienia). b) Brak określenia liczby pojemników i worków z podziałem na frakcje W toku rozprawy Odwołujący złożył następujące dowody: 1. Oświadczenie firmy ESE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ....2.4 zał. nr 1 do SIWZ, - aparatu treningowego 1 T2 przez zmianę jej postanowień, kształtujących na str. 15 Instrukcji „gwarancję trwałości użytkowej” aparatu, tylko przez okres 18 miesięcy od daty przekazania do użytkowania, a nie dłużej, niż przez okres...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... o cenach towarów i usług w zw. z art. 66 Kc, art. 58 § 1 Kc, art. 7, 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp,... art. 145 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 Kc, art. 58 Kc, art. 395 § 1 Kc, poprzez określenie na rzecz Zamawiającego niemal nieograniczonego prawa do odstąpienia ...

 • KIO 1915/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...zw. z art. 139 ustawy w zw. z art. 647 kc, art. 654 kc przez wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia wykonawcy jako formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. ... art. 139 ustawy w zw. z art. 483 § 1 kc przez zastrzeżenie w § 19 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy kary...

 • KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działającego przez Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny w Gdańsku, przy udziale wykonawcy MGGP S.A...

 • KIO 1821/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 kc poprzez: wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert w stosunku do poziomu złożoności zamówienia ... i ryzykiem; 6) art. 3531, art. 473 § 1, art. 5 kc w związku art. 29 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1...

 • KIO 1818/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... w inny sposób, niż ten zaproponowany przez Zamawiającego. W efekcie brak było podstaw do zastosowania art. 87 ust. 2 ... – stosownie do art. 190 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 6 Kc – spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie. W ocenie Izby Odwołujący nie wykazał ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... odstąpienia od umowy przez powoda z przyczyn leżących po stronie pozwanego, o czym orzeczono w zakresie powództwa głównego (I.) w punkcie I.1 sentencji wyroku. Konsekwencją takiego rozstrzygnięcia było obciążenie powoda, na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c...

 • KIO 1817/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... art. 41 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 14 i art. 139 ustawy Pzp w zw. Z art. 353 (1) kc. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ, poprzez zmianę zaskarżonych zapisów SIWZ w sposób określony w...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... o przepis art. 387 k.c. jest również niezasadne. Wobec powyższego, na podstawie powołanych powyżej przepisów, Sąd orzekł jak w punkcie 1 sentencji. O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 k.p.c., który stanowi, że strona przegrywająca obowiązana...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... a) Załącznika nr 1 do umowy Zgodnie z oświadczeniem firmy Radware, jak i z przesłanymi przez nią materiałami - fragmentami instrukcji, oferowane rozwiązanie Alteon D-6024S HPP Perform -30G obsługuje protokół SNMP w wersji v2c jak również w wersji v1 i v3...

 • KIO 1736/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...wynagrodzeniem w zawartej umowie było wynagrodzenie ryczałtowe, które z zasady nie może ulec podwyższeniu nawet w sytuacji gdy w trakcie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. Wzrost cen materiałów mieści się w ryzyku wzrostu...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...także organy Unii Europejskiej (te ostatnie - na gruncie art. 101 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, „TFUE”, na którym art. 6 u.o.k.k. ...w art. 6 ust. 1 u.o.k.k., a zwłaszcza w punkcie 7 tego przepisu, tj. zmów przetargowych (choć - o czym także ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij