• KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... 14 ustawy Pzp w zw. z art. 701 § 4 Kc poprzez dokonanie oceny ofert w kryterium jakości wbrew znaczeniom tych kryteriów podanych.... Art. 14 ustawy Pzp w zw. z art. 355 Kc poprzez brak zachowania należytej staranności w ocenie ofert w kryterium jakościowym ...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... mowa w Załączniku nr 1 (str. 2 adnotacje pod pkt 1); q. usunięcie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnień Szczegółowego plan akcji zimowego utrzymania w sezonie 2017/2018 (Załącznik nr 1, str. 4, pkt 4); r. usunięcie poz. 20 i 21 Przedmiaru oraz...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... 2 „Usługa nadzoru i zarządzania” (podkreśl.własne Izby). W tym miejscu wskazać należy, że Zamawiający w Tomie I SIWZ tj. Instrukcji dla Wykonawców punkt 15 wskazał, że: cena oferty musi być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ....08.2017 r. wskazał, że dopełnił wszelkich wymagań formalnych przy złożeniu dokumentów ofertowych, a jego działania były zgodne z instrukcją zawartą w rozdziale X SIWZ [Opis sposobu przygotowania ofert], a w konsekwencji z całą SIWZ. Dowody: SIWZ Odpowiedź...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  .... Mając na uwadze szeroki zakres stawianych Zamawiającemu zarzutów, z których jedynie część odniosła skutek, Izba nakazała Zamawiającemu: 1. dokonanie zmiany Sekcji III pkt III. 1. 2) ppkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu, jak i punktu 5 (Warunki udziału) 5.1.2 i...

 • KIO 1912/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... Składu MPS Punktu Bazowania Hel w Helu Borze, 4) Część IV - rozpoznanie stanu środowiska gruntowo - wodnego w Punkcie Bazowania Hel Wartość zamówienia nie przekracza wartości Unijnych. na terenie Portu Wojennego i kompleksu wojskowego w Helu Borze, 5...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ..., 3) art. 14 ustawy Pzp i art. 139 ust 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 353.1 kc przez ukształtowanie treści przyszłego stosunku zobowiązaniowego w sposób naruszający jego właściwość (naturę), bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz równowagę stron i...

 • KIO 1870/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ..., że wycena dokonana dla pozycji 62 i 63 jest niezgodna z SIWZ, albowiem nie spełnia wymagań wyraźnie wskazanych w punkcie 15 instrukcji dla wykonawców tomu I SIWZ, w którym wskazuje się, że wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszystkie koszty związane...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... się na SIWZ zawarł odwołanie do tego dokumentu. W reakcji na odwołanie wniesione przez Odwołującego, Zamawiający dnia 28 sierpnia ... obowiązków. 2. Zarzut naruszenia przepisu art 353 (1) kc w związku z art 14 PZP Zamawiający uważa za niezasadny....

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... zamówienia za cenę 751 167,15zł., wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji i asysty technicznej na aplikację /ZSI o 0 m-cy, czas reakcji serwisu dla ZSI 12h, termin skutecznego rozwiązania zdarzenia dla ZSI do 3 dni roboczych, zaś Unisoft sp. z o.o...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... przez Konsorcjum I. w piśmie z dnia 17.08.2017r., a w szczególności ww. oświadczenia Pana H. B. o pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej: 1. W sprawie inwestycji: „Budowa oczyszczalni ścieków w P. wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi...

 • KIO 1928/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... składania ofert ustalono na dzień 28.03.2017 r. W trakcie oczekiwania na oferty wpłynęły pytania i wnioski do SIWZ. Zamawiający udzielając...spoczywał w tej sprawie na Zamawiającym. Zgodnie z art. 6 kc w zw. z art. 14 ustawy pzp ciężar udowodnienia faktu...

 • KIO 1841/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny [dalej „KC”] poprzez udzielenie w dniu 25 sierpnia 2017 r. odpowiedzi na pytanie nr...art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 3531 KC, poprzez udzielenie w dniu 25 sierpnia 2017 r. odpowiedzi na pytanie ...

 • KIO 1839/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... art. 7 ust. 1 Pzp – równego traktowania wykonawców. 6. Procedura wyjaśnień z art. 90 Pzp („rażąco niska cena”) realizowana w trakcie postępowania z naruszeniem przepisów Pzp Zamawiający 24.08.2017 r. na podstawie art. 90 Pzp zwrócił się do wykonawcy P...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... (w zw. z art. 22a ust. 6 Pzp). W odniesieniu do Pana H. odwołał się również do wskazanej w poprzednim punkcie powyżej argumentacji odnoszącej się do kwestii dat uzupełnianego JEDZ. Nie ulega wątpliwości, że zmiana osoby na zasób własny jest dopuszczalna...

 • KIO 1821/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... Kodeksu cywilnego, a zgodnie z art. 355 § 1 kc dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego ...miernik ten ulega podwyższeniu, gdyż art. 355 § 2 kc precyzuje, że należytą staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez ...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 5 i 3531 KC. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach ... do granicy państwa, o długości ok 15,3 km. Jak wynika z sekcji II pkt 2.4) ogłoszenia o zamówieniu zamówienie obejmuje w szczególności: 1...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... terminie związania ofertą, co do oceny jego charakteru, nie stanowi nic innego. jak oświadczenie woli wykonawcy, zgodnie z art. 60 Kc w związku z art. 14 ustawy Pzp. W konkluzji zatem stwierdzić należy, że dla skuteczności i prawidłowości wyboru oferty...

 • KIO 1708/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...ust. 2 ustawy P.z.p., wykonawca zamierza spełniać warunki za pomocą podmiotu trzeciego, pana inż. M. W., któremu przypisano funkcję kierownika budowy oraz pana inż. A. B., za pomocą którego wykonawca miał zamiar potwierdzić spełnianie warunków i realizować...

 • KIO 1670/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zapisem punktu 1.1 Załącznika 1 a i 1 b do SIWZ „o nowoczesnej konstrukcji”. Również wymóg zastosowania układu napędowego wewnątrz ramy wózka oraz między kołami jest nieuzasadniony i stoi w sprzeczności z zapisem punktu...

 • KIO 1742/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...o uzasadnienie decyzji o niezaproszeniu Odwołującego do udziału w aukcji elektronicznej, zawarte w piśmie doręczonym faksem dnia 09.08...11.2014 r. dot. wykazu miejscowości w których nie funkcjonują organy władzy państwowej dot. Doniecka 3) dwa zaświadczenia ...

 • KIO 1718/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... jak może zaistnieć przy leczeniu pacjentów z określonym schorzeniem nowym lekiem. Zgodnie z ogólną regułą dowodzenia wyrażoną w art. 6 kc i powieloną wprost w art. 190 ust.1 Pzp strona obowiązana jest wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których...

 • KIO 1728/17

  Orzeczenia KIO, 30-08-2017

  ... Zamówień Publicznych kwoty 15 000 zł. 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczonej przez wykonawcę COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 116 tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia...

 • KIO 1626/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ...zwanej dalej ustawą Pzp w zw. z art. 647 kodeksu cywilnego, zwanego dalej kc, art. 7 ust 1, art. 29 ust 1 ustawy Pzp w zw. ..., specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz.2072 z...

 • KIO 1749/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ...r., poz. 1579) [dalej „ustawa Pzp”] w zw. z art. 647 kc, art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1 w zw. warunkami ...i h) Rozporządzenia, poprzez zaniechanie zamieszczenia w Programie Funkcjonalno-Użytkowym informacji wymaganych i koniecznych do sporządzenia oferty, w ...

 • KIO 1717/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... wskazać należy, że przy wykładni tego oświadczenia należy stosować ogólne reguły wykładni oświadczeń woli, wynikające z art. 65§1 kc. Zgodnie z tym oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone...

 • KIO 1630/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ...w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 353¹ kc w zw. z art. 14 ustawy Pzp poprzez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w ...dostarczone na Teren Budowy, zgodnie z zapisami zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu Dostaw, Harmonogramu Materiałów, ...

 • KIO 1590/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... STERYLIZATORNI (CS) - l.p. od 17.2 do 17.5 należało zaoferować cyt: wyposażony w system automatycznej identyfikacji, konstrukcja wózka nie powodująca błędu w przypadku obrócenia wózka o 180st.” - dla zaoferowanej myjni w przypadku obrócenia wózka o 180 ...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  .... Á. z siedzibą na (...)na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74kwotę 3 600 zł. 00... 18.9.2.2 Zasady weryfikacji tomu I SIWZ tj. Instrukcji dla Wykonawców (IDW) powoduje konieczność odrzucenia tejże oferty, 2....

 • KIO 1657/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...zakresie instalacji sanitarnych z pkt 5.1.3.2 lit. c) SIWZ; ii. wskazanie w ofercie do pełnienia funkcji kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych pana W. G., pomimo że zgodnie z wykazem, doświadczenie pana W. G. ogranicza się do pełnienia wymaganej przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij