• KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...3 ustawy. Izba celowo przytoczyła treść art. 70 (4) kc, gdyż z tego przepisu wynika, że przepadek wadium następuje każdorazowo,...96/15 wskazał, że przepis art. 70[4] § 2 KC będzie miał zastosowanie do procedury udzielania zamówień publicznych w zakresie ...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Europejskiej: Numer: 2017/S 133-272941. Zamawiający - PKP Intercity Spółka Akcyjna z Warszawy - zdaniem Odwołującego, naruszył: 1) art. 89...30 ust. 4 Pzp i w zw. z art. 65 Kc z uwagi na przyjęcie, że SIWZ nie dopuszczała zaoferowania rozwiązań równoważnych ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... rzekomo zawartej i wykonanej przez Sygnity z Urzędem Miejskim w Koszalinie - która to umowa została wskazana przez Sygnity w punkcie 2 uzupełnionego wykazu usług stanowiącego załącznik nr 1 do JEDZa - poza okolicznością, że 8 umowa taka być może istniała...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...pod uwagę cel ustawy (...)". Reasumując Izba stwierdziła, że mając na uwadze cel wniesienia wadium, przy uwzględnieniu celowościowej i funkcjonalnej wykładni treści art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy nie może dojść do odrzucenia oferty wykonawcy, który ustanowił...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... z siedzibą w Warszawie podchodzi w taki sposób do konstrukcji ofert nie jest nowa, być może stanowiąc pewną praktykę...W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 19 października 2017 r. w punkcie 2. Zamawiający wskazał, że „opłaty abonamentowe w ramach usługi typu ...

 • I C 189/11

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2017

  ... takiej wadliwie zawartej umowy jest obejście ustawy. Nie może zatem budzić wątpliwości, że jest nieważna (art. 58 § 1 i 2 KC w zw. z art. 71 ustawy o zamówieniach publicznych)”. Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił powództwo w całości, uznając, iż...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... ustawy Pzp oraz art. 3531 k.c., art. 487 § 2 Kc. Zarzut nr 1.a Odwołujący wskazał, że przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie odpadów...oraz 13-14, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 3531 i art. 487 § 2 Kc oraz art. 29 ust. 1 i 2 i art. 7 ustawy ...

 • KIO 2495/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...(art. 185 ust. 2 Pzp). 30.11.2017 r. wykonawca Lekcom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chełmska ...29 ust. 2 Pzp czy zasady współżycia społecznego (art. 5 Kc). Izba stwierdza, że wymagania zamawiającego dostarczenia kwestionowanych leków nie były ...

 • IV Ca 640/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-12-2017

  ... by (...) Szpital Wojewódzki w C. zapłacił na jego rzecz 23.680,46 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia wytoczenia powództwa, tj. od 29 listopada 2016r. do dnia zapłaty wraz z kosztami procesu. W uzasadnieniu pozwu...

 • KIO 2455/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... stołu wg swoich, przysługujących w ramach pytań praw o dopuszczenie stołu o parametrach podanych przez siebie, celowo w punkcie 39 okroił do zdawkowych nazw elementy przystawki pomijając i nie ustosunkowując się do wymogów pierwotnych SIWZ, chęć takiego...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... węzłem) o długości około 7,9 km”. Nr postępowania O.RZ.D-3.2410.2.2017. 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... wygasła wskutek nieprzedłużenia terminu związania ofertą; 2. art. 89 ust. 1 pkt 8 Pzp w zw. z art. 104 KC poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Vitrociset, mimo iż została podpisana przez osobę nie posiadająca umocowania do dokonania tej czynności; 3. art...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  .... 2 ustawy Pzp, względnie 2/ Zamawiający uwzględnił wyjaśnienia wykonawcy C. z dnia 3 listopada 2017 roku i w ten sposób zaakceptował zmianę oferty wykonawcy C. w zakresie liczby dysków oferowanych dla macierzy blokowych typu A i B (wymagania 5.30 i...

 • KIO 2425/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...błąd ten został popełniony również przez samego Zamawiającego, który w pierwotnym PFU w tabeli nr 1.1 pisał o obiekcie nr 1 jako obiekcie WS-1/S61_war2/4, chociaż podane wymiary (długość 72,6m i szerokość 19,8m) od początku sugerowały, że chodziło o obiekt...

 • KIO 2464/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... – podpis innej osoby wskazanej z imienia i nazwiska oraz funkcji na pieczątce złożony w imieniu tego podmiotu pod treścią, a...Prawo o notariacie w związku z art. 78 § 1 KC. Przy najłagodniejszym traktowaniu przesłanek uznania konkretnego znaku za podpis, ...

 • KIO 2410/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...V pkt 1 ppkt 1) lit. b SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt 2 złożonego wraz z ofertą JEDZ, 3) niniejszy załącznik nie ...pkt 1 ppkt 1) lit. b SIWZ i wymienionych w części IV sekcja C pkt 2 złożonego wraz z ofertą JEDZ. W części 3 przedmiotowego ...

 • KIO 2431/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... dla rozpoznania zarzutu: W poz. 4 tabeli I. załącznika nr 1.2 do s.i.w.z. opisano krzesło o konstrukcji metalowej z tapicerowanymi siedziskiem, oparciem i podłokietnikami, następująco określając jego wymiary: szerokość na 540 mm (+/- 20 mm), a głębokość...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...i Urządzeń mogą być uwzględnione dopiero po ich prawidłowym zainstalowaniu w Obiekcie.” W Sekcji III.2.3) lit. B) pkt I Ogłoszenia o...), lub klasa 1262 (z wyłączeniem: bibliotek, centr informacyjnych, archiwów).” W Sekcji III. 2.3) lit. B) pkt II lit. a), d)...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...sposób takiego terminu nie wskazał uchybiając normie zawartej w art. 66 kc w zw. z art. 14 ustawy 6 Pzp, W prawie... SIWZ dokumenty z których w odniesieniu do kandydata wskazanego w punkcie 4.2 Formularza oferty wynika doświadczenie w wymiarze 58,5 miesiąca...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...ust. 1 Pzp nie uwzględniając podstawowej w tym przypadku definicji, a mianowicie definicji oferty. Zgodnie z art. 66 § 1 KC w związku z art. 14 Pzp ofertą jest zobowiązanie wykonawcy do spełnienia na rzecz zamawiającego oznaczonego w specyfikacji istotnych...

 • KIO 2419/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... ustawy albowiem niniejsza oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny - bowiem jest niedoszacowana! 5. naruszenie art. 5 kc, art. 58 § 1 i 2 kc. w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. poprzez bezprawne dokonanie czynności sprzecznej z ustawą...

 • KIO 2393/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16 w zw. z art. 14 Pzp w zw. z art. 3531 Kc poprzez określenie istotnych dla stron postanowień umownych w sposób niejednoznaczny, naruszający zasadę przejrzystości oraz sprzeciwiający się zasadom współżycia społecznego; W...

 • KIO 2321/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... od końca miesiąca w którym została złożona faktura. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Kryterium oceny nr 2 (w Punkcie 2.2.1. Rozdział VI) - Zapewnienie personelu do realizacji przedmiotu zamówienia w domu pacjenta: 2.2.1. Zapewnienie personelu...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... siwz, zamawiający powołał się na orzecznictwo Izby, w tym wyrok o sygn. akt KIO 482/17 oraz na art. 385 §1 kc, zgodnie z którym w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. Zdaniem zamawiającego ogólne warunki ubezpieczenia...

 • KIO 2355/17

  Orzeczenia KIO, 20-11-2017

  ...oświadczenia woli czy też określonego działania bądź zaniechania (art. 60 KC)”. Podobne stanowisko zajął Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 16.02.2011...o.o. i S. K. sp. z.o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w P., ECLI:EU:C:2017:557....

 • KIO 2319/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... i odwołujący znajdowali się bowiem w takiej samej sytuacji - nie dołączyli do formularza oferty szczegółowych opisów technicznych i funkcjonalnych w postaci prospektów, folderów lub katalogów producenta wymaganych w pkt 3.5 ppkt 5.1 SIWZ, a z treści...

 • KIO 2248/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...; 4. W Specyfikacji materiałowej zał. 50 w pkt 9.8 PŁYTY STOLARSKIE LAMINOWANE określono do wykonania zabudowę meblową w Sali lekcyjnej pom. 1.13. Brak rysunków dotyczących wykonania w/w zabudowy. 5. W Specyfikacji materiałowej zał. 50 w pkt. 16.8 Szafki...

 • KIO 2261/17, KIO 2269/17, KIO 2270/17, KIO 2287/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ... nr 1, 2 i 3, wobec czego nawet po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej może dojść do sytuacji, w której w wyniku oceny ofert...jakości rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub producenta) i 7098 kc (w tym co do zasady braku odpowiedzialności finansującego za ...

 • KIO 2273/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...wzoru umowy możliwości zmiany umowy w razie zwiększenia ilości odpadów ponad maksymalne wielkości,  wpisanie w ramach punktu 2 OPZ, po punkcie 2.4 OPZ oraz w § 4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy maksymalnej ilości worków, które w ramach wynagrodzenia ryczałtowego...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... jak wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy czy zawarcie umowy. Termin związania ofertą, opisany w dniach zgodnie z przepisem Art. 111 § 1. Kc kończy się z upływem ostatniego dnia to znaczy o godz. 24.00 dnia 9.11.2017 r. Okoliczności potrącenia wadium...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij