• KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., aby w sposób niedozwolony preferować jednego z wykonawców. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 6 kc należy stwierdzić, że to na odwołującym spoczywa ciężar udowodnienia podniesionych w odwołaniu zarzutów i Izba uznała, że odwołujący tego ciężaru...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... danych Odwołujący wskazał, że w szpitalu w Wołominie jest wdrożony system Mediqus, który to system obecnie Zamawiający chce wymienić. Nowe funkcjonalności zostały opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ – OPZ, gdzie m.in. zawarto w pkt 1.5 (str. 109) informację...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...odzwierciedleniem w tym postępowaniu reguły wynikającej z art. 6 KC. Odwołujący nie tylko nie wykazał antykonkurencyjnego udziału konsorcjum w... wykonanie analizy wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających, d) ...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...w Wałbrzychu, ul. Jana Matejki 1, 58-300 Wałbrzych działającego w imieniu własnym oraz na rzecz i w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53- 139 Wrocław przy udziale: A. wykonawcy Budimex...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...z wiedzą własną zamawiającego na zadaniu pn. „Budowa Autostrady A-1 Toruń-Stryków odc. Kotliska (bez węzła) - Piątek (bez węzła)" 14 funkcję Dyrektora Kontraktu w okresie od początku realizacji tj. od dnia 09.07.2010 r. (data zawarcia umowy z wykonawca) do...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wzoru umowy (w miesiącu wystąpiły co najmniej 4 awarie, uniemożliwiające korzystanie z Sieci przez łączny czas minimum 24 gadzin) jest sankcjonowane również w § 13 ust. 1 oraz § 13 ust. 14 lit. a) wzoru umowy,  zdarzenie opisane w § 13 ust. 14 lit...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...ust. 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. W Wykazie osób funkcyjnych konsorcjum ATF wskazało osoby, które nie będą w stanie zrealizować udzielonego ...odpowiedzialność kontraktową mającą swe źródło w regulacji art. 471 kc, czy obowiązek zapłaty kary umownej, o tyle dla ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... jest w pełni zwymiarowany, zawiera także rysunki detali, które na projekcie budowlanym są wyłącznie zaznaczone. Nadto, że detale wyrysowuje się zwykle.... Skoro jednak przepis art. 387 § 1 KC nie odnosi się do niemożności zachowania terminu określonego w...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...i ust, 2, art. 7 ust. 1, art. 3531 kc, 487 §2 kc poprzez: a. określenie w §8 wzoru umowy rażąco wygórowanych i nieuzasadnionych... pkt 12 ppkt 2 OPZ ważenia w opisany w danym punkcie sposób odpadów szkła opakowaniowego i odpadów zielonych, które są odbierane...

 • KIO 912/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej (art. 24 ust.1 pkt. 16 i 17 Pzp). Odwołujący argumentował, że w części III sekcja C JEDZ w rubryce z pytaniem: „Czy Wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...w zw. z art. 14 ust. 1 PZP w zw. z art. 65 § 1 KC w zw. z art. 29 ust. 1 PZP w zw. z art. 36 ust.... zastępstw związanych z urlopami. Koszty cyklicznych zdjęć zostały szczegółowo opisane w punkcie 16 i 17 pisma z dnia 23.11.2018 r. Przystępujący zadeklarował...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...pochodziły od tego samego producenta; oraz wykreślenie obowiązku współpracy oferowanego sprzętu z nie objętymi standardem ETSI DMR specyficznymi funkcjonalnościami producentów MOTOROLA (w Części 1) i HYTERA (w części 2) tj wykreślenie z tabeli nr 5 str. 18...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w zakresie o który mowa w art. 90 ust. 1 pkt. 1-5 Pzp. Ponadto Zamawiający wskazał w wezwaniu, że w trakcie badania i oceny oferty Przystępującego oceniano na podstawie art. 22a ust. 3 Pzp, dołączenie Zobowiązania podmiotu trzeciego, na zasoby którego...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...s a d n i e n i e Zamawiający  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie  prowadzi w trybie ...usługa ta wykazywała spełnianie przez Przystępującego warunku udziału w postępowaniu opisanego w punkcie 7.2.2. lit. a IDW. W związku z tym...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... dodatkowym ryzykiem za należyte wykonanie zamówienia obciążyć wykonawców, jednak tylko wtedy, gdy nie uchybi zasadzie swobody umów (art. 353 1 kc). Wykonawca może bowiem z uwagi na treść siwz i projektu umowy nie ubiegać się o dane zamówienie, a tym samym...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... z chwilą upływy terminu składania ofert. W świetle bowiem przepisu art. 70 kc w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy Pzp zarówno wykonawcy, ... za pomocą podwykonawców. Powyższe koreluje z art. 356 § 1 kc, który po pierwsze ma w pełni zastosowanie do umów w sprawie...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. 9 4. Dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1) w pkt 8.1. oraz w pkt 8.2.1 ... lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, natomiast dokumenty, o których mowa w Sekcji III.1.1) w pkt 4 – 7, 8.2.5 – 8.2...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... W dniu 23 kwietnia 2018 r. M. M. P. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Abapest Zakład Deratyzacji Dezynsekcji i Dezynfekcji M. M. P. wniósł odwołanie wobec zaniechania odrzucenia oferty J. Ł. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Deral-...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... (dalej jako Skoda); d) oferta Odwołującego; e) oferta wykonawcy Alstom Konstal S.A. (dalej jako Alstom). 6.2. Zamawiający w trakcie otwarcia ofert podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 2.323.057.581 zł brutto, w tym...

 • KIO 727/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do nieporównywalności złożonych ofert i naruszenia zasad uczciwej konkurencji; 4. art. 29 ust. 1 PZP oraz art. 353.1 §1 KC w zw. z art. 139 ust. 1 PZP przez przyznanie Zamawiającemu prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy w części z zachowaniem...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 17 ustawy pzp ew. art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy pzp - wprowadzenie w błąd w zakresie cech konstrukcji stalowej. Odwołujący wskazał, że na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu odnoszącego się do doświadczenia, którego sposób oceny został...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... dokumentacją projektową oraz dokumentacją powykonawczą, odbiorową i instrukcją użytkowania, montażem o wartości 1 945 860,... BEST - EKO Sp. z o.o., jednakże nie o konstrukcji metalowej, lecz aluminiowej. Nie potwierdził się także zarzut naruszenia przez ...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...678/18 U z a s a d n i e n i e Zamawiający Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, prowadzący postępowanie Oddział w Krakowie —... w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp w zw. z art. 65 § 1 Kc w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp w zw. z art. 87...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...4.4, 4.5,4.6, 6,2, 6.4 zawiadomienia z 22 marca 2018 r. Odwołujący wskazał, że program funkcjonalno-użytkowy jedynie w sposób ogólny precyzował wymogi wykonania zamówienia, zaś załącznikiem do programu był Plan Zagospodarowania Terenu sporządzony w skali 1...

 • KIO 647/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ....j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, w zw. z art. 58 ust. 3 Kc i art. 5 ust. 1 w z w. z art. 7 ust. 2 oraz art. 4 pkt 4) i 5...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  .... W wyroku z 30.06.2005 r., sygn. akt: IV CK 763/04, OSNC 2006/5/92 - SN wskazał na cechy utworów niefikcjonalnych, które z powodzeniem odnieść można do dzieł technicznych. I tak: „dotyczą one obiektywnie istniejącego (a więc nie «tworzonego») stanu rzeczy...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... 87 ust 1 tej ustawy oraz w związku z art. 387 kc.” „Wskazanie w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć... A.N. nie wykazał się wymaganą przez Zamawiającego w punkcie 5.1.1.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia umową...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...praktyk legislacyjnych zasady, że takie same sformułowania zawarte w jednym akcie prawnym (w tym przypadku w art. 85 ust. ...o.o., Saferoad Kabex sp. z o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu) {pełna treść orzeczenia ...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ..., które prezentował w swojej ofercie mogły zostać pozyskane jedynie od osób, które wymieniał, a które pełnić miały przewidziane w projekcie funkcje. Podnosił, że nie jest w stanie uzyskać informacji w inny sposób niż u źródła albowiem sam zamawiający, w...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ....3 Załącznika nr 1 do SIWZ w sposób określony w pkt II.” Zgodnie z tym wyjaśnieniem, Zamawiający dokonał zmiany w Sekcji XIV, stwierdzając: „Usuwa się kryterium oceny ofert „Maksymalna zdolność cięcia nożyc o max wadze 21 kg wyrażona średnicą przecinanego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij