• KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...że w zakresie p. R. wskazano, iż pełnił on funkcję koordynatora projektu dla projektu „Oceanograf” oraz „Kormoran” - ... 2018 r.), w którym wskazał, że na ww. projekcie pełnił funkcję koordynatora projektu. Odwołujący udowodnił wprawdzie, że w umowie zawartej...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... siedzibą w Modlniczce, Computex Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt KIO 217/18), 3) Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Piomar” Sp. z o.o. z siedzibą w Michałowicach (sygn. akt KIO 223/18) w postępowaniu prowadzonym przez Pocztę...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  .... W.). Na uwagę zasługuje, że Zamawiający wyraził zgodę (Rozdział VII pkt 4.2 SIWZ) na łączenie przez tę samą osobę funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót drogowych. 9 Nawet w przypadku uznania, że wątpliwości Zamawiającego wobec p. T. są słuszne (z...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ...lub tarczową 1 tunelu o długości co najmniej 500m lub 1 innej konstrukcji podziemnej 8 w technologii drążenia metodą górniczą o długości co najmniej ...29 ust. 1 ustawy Pzp w zw. z art. 357¹ KC, art. 358¹ KC, art. 632 § 2 KC oraz w zw. z art. 14 i 139 ust. 1...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...zamawiający nie stwierdzi rażąco niskiej ceny, to w sporze z innym wykonawcą obowiązują ogólne zasady dowodowe, w tym art. 6 kc, zgodnie, z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne (por. wyrok Sądu Okręgowego...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...on pomniejszany o podatek VAT i takie rozumienie „obrotu” nadal funkcjonuje również na gruncie nowego art. 29a UVAT (tak np. A... 7 grudnia 2017 r. mycie pojemników oraz mycie i dezynfekcja pojazdów będzie dokonywana przez firmę zewnętrzną tj. Komunal Group ...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... to i tak wydaje się, że w zaistniałym stanie faktycznym, sankcja dla tego wykonawcy w postaci odrzucenia jego oferty i tak byłaby ...a tylko wykonawcy PESA. Wskazał m.in. na art. 103 KC, stwierdzając jednocześnie, że brak ten także nie może być uzupełniony o...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...w zw. z art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego {dalej: „kc”} – przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum Niro, pomimo że oferta tego .... 14 ust. 1 w zw. z art. 66 § 1 kc – przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Niro, pomimo że oferta...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...przewozem, w tym z tytułu opłat lotniskowych, ze środków własnych (pkt 20 załącznika nr 1 do SIWZ). Z kolei w punkcie 24 załącznika nr 1 do SIWZ Zamawiający postanowił, że wykonawca, w transporcie lotniczym, zobowiązuje się nie korzystać z przewozów tanich...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... i 2 ustawy Pzp), a powoływanie się na naruszenie przepisów Kc należy uznać za zbędne mnożenie podstaw prawnych zarzutu. Zarzut nr ... lecz z wyłączeniem zysku. Zdaniem Odwołującego powyższa definicja narusza art. 3531 Kc w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 139 ust...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... zwykłej pisemnej i odnoszą się do niego zwykłe zasady składania oświadczeń woli przewidziane Kodeksem cywilnym. W myśl art. 61 § 1 kc „oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...winien ocenić zasadność żądań odwołującego. 2. Art. 58 Kodeksu cywilnego {dalej: „kc} w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw....przez zamawiających do przepisów Kodeksu cywilnego, w tym do art. 58 kc. Mając powyższe na uwadze, Izba – działając na podstawie art. ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... pierwotnie w ramach realizacji umowy. Dopiero w trakcie odbioru w dniu 5 października 2017 r., stwierdzono... namiotów dokonał „wyspecjalizowany” personel, zgodnie z zawartymi w instrukcji wskazówkami, gdyż zgodnie z informacją uzyskaną w Krakowie w ...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...art. 38 ustawy Pzp w zw. z art. 354 § 2 KC może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej (por. wyroki SN z ...aby podczas przygotowania do prezentacji oraz w jej trakcie nie były instalowane żadne komponenty Systemu Bibliotecznego. ...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... od odwołania, 2.2. zasądza od Kopalni Soli „Wieliczka” Spółka Akcyjna ul. Park Kingi 1; 32-020 Wieliczka na rzecz T. B.... ustawy odsyła w tym zakresie do regulacji kodeksu cywilnego (kc). Na gruncie prawa cywilnego pojęcie oferty zostało zdefiniowane w art...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...zamawiający nie stwierdzi rażąco niskiej ceny, to w sporze z innym wykonawcą obowiązują ogólne zasady dowodowe, w tym art. 6 kc, zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na tym, kto z faktu tego wywodzi skutki prawne ( por. wyrok Sądu Okręgowego...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... przez wykonywane w jakichkolwiek konsorcjach. Skoro odwołujący uważał, że roboty te były wykonywane przez konsorcja, to zgodnie z art. 6 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp powinien ten fakt wykazać. Odwołujący temu ciężarowi nie sprostał, zatem zarzut podlegał...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... w związku z art. 578, 638, w związku z art. 556 Kc, art. 647 i art. 5 Kc, w związku z art. 139 ust. 1 i art. 14 ustawy Pzp... i z innej podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonej w art. 5 kc, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który ...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...jedynie do poszczególnych etapów (np. ust. 3 SIWZ), a nie do „części zamówienia”. 7 Odwołujący wskazał, że zamawiający przewidział sankcję w przypadku opóźnień. Odnoszona jest ona i obliczana w stosunku do płatności częściowych – co dodatkowo potwierdza ww...

 • KIO 46/18

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  .... 3 p.z.p. w odwołaniu postawiono zamawiającemu następujące zarzuty (pisownia oryginalna): 1. art. 3531 Kodeksu cywilnego („Kc”) oraz art. 484 § 2, art. 5 Kc w zw. z art. 7 ust. 1, art. 14 oraz art. 139 ustawy Pzp poprzez wykorzystanie pozycji...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ..., komenda) służy tylko i wyłącznie do pomocy przy spełnianiu przez organ, jakim jest w tym przypadku Komendant Główny Policji, jego funkcji. Jednostka ta w żaden sposób nie jest odrębna od organu, któremu służy. Tym samym nie można uznać, że gwarancja, w...

 • KIO 2710/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  .... z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast w myśl art. 115 KC, w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... opis testów wyżej wymienionym zakresie. G. Sprawdzenie parametrów jakościowych kamer nasobnych TYPU A- B i C: Numer testu 8. funkcjonalność: „Pole widzenia kamery powinno wynosić min. 100 stopni w poziomie dla obrazu standardowego 4:3 (480p) oraz min. 110...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... Okręgowy, pomimo wadliwie użytego w tym zakresie sformułowania „o winie nieumyślnej z zamiarem ewentualnym”, co potraktował jako oczywistą pomyłkę. W efekcie za niezasadny uznał również zarzut naruszenia art. 471 w zw. z art. 473 § 1 i 2 k.c. w kontekście...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... Panu Ł.W. i poparł powyższe pisemnym oświadczeniem z dnia 5 grudnia 2017 r. Jak się okazało SM w trakcie realizacji inwestycji nie wymagała kierownika budowy podczas, gdy w wymaganiach do swojej oferty żądała wskazania uprawnionego kierownika budowy z...

 • KIO 2711/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... istotnym. Zamawiający wyjaśnił też, że zgodnie z art. 491 § 2 KC, nie uznał odstąpienia z dnia 28.04.2017 r. od ww. umowy... Oddziałów KW S.A. w latach 2015-2016 na podstawie art. 491 KC z winy Wykonawcy (Dalin), który nie realizował umowy zgodnie z jej ...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... w sposób ścisły. Przesłanka określona w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp składa się z koniunkcji dwóch okoliczności, których łączne wystąpienie warunkuje zastosowanie przepisu. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielanie...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...3 ustawy. Izba celowo przytoczyła treść art. 70 (4) kc, gdyż z tego przepisu wynika, że przepadek wadium następuje każdorazowo,...96/15 wskazał, że przepis art. 70[4] § 2 KC będzie miał zastosowanie do procedury udzielania zamówień publicznych w zakresie ...

 • KIO 2610/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Europejskiej: Numer: 2017/S 133-272941. Zamawiający - PKP Intercity Spółka Akcyjna z Warszawy - zdaniem Odwołującego, naruszył: 1) art. 89...30 ust. 4 Pzp i w zw. z art. 65 Kc z uwagi na przyjęcie, że SIWZ nie dopuszczała zaoferowania rozwiązań równoważnych ...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... rzekomo zawartej i wykonanej przez Sygnity z Urzędem Miejskim w Koszalinie - która to umowa została wskazana przez Sygnity w punkcie 2 uzupełnionego wykazu usług stanowiącego załącznik nr 1 do JEDZa - poza okolicznością, że 8 umowa taka być może istniała...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij