• C-65/17

  Orzeczenia ETS, 19-04-2018

  ... zasadza się porządek prawny Unii, Trybunał może zdecydować o ograniczeniu możliwości powołania się przez podmioty zainteresowane na przepis, którego wykładni dokonał, w celu podważenia stosunków prawnych nawiązanych w dobrej wierze. Takie ograniczenie...

 • C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... narodowego, nie są wyjęte z zakresu stosowania prawa Unii z tego tylko względu, że są podejmowane między innymi w interesie bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2008 r., Komisja/Włochy, C‑337/05, EU:C...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... Ponadto, choć art. 108 ust. 2 TFUE nakłada na Komisję obowiązek zebrania przed podjęciem przez nią decyzji informacji od zainteresowanych stron, to nie zakazuje jej uznania w przypadku braku takich informacji, że pomoc jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ..., a także cel postępowania o udzielenie zamówienia, w ocenie Izby, zasadnym było jego rozpoznanie. Odwołujący wykonawca wykazał także interes we wniesieniu odwołania o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest podmiotem ubiegającym się o...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ... z dnia 10 kwietnia 2006 r. oraz z dnia 23 kwietnia 2007 r. Komisja otrzymała kolejną skargę od drugiej zainteresowanej strony. Obydwaj skarżący twierdzili w istocie, że decyzja Sernam 2 została nieprawidłowo zastosowana. 13      Decyzją z dnia 16 lipca...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ..., nie jest zobowiązana do wykazania, że w razie braku owej nieprawidłowości dany akt miałby treść korzystniejszą dla jej interesów, o tyle powinna ona wykazać w konkretny sposób, że taka hipoteza nie jest w pełni wykluczona (zob. analogicznie...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...r., Falk Pharma (C‑410/14, EU:C:2016:399) polegała na stałym otwarciu przez cały okres ważności dla zainteresowanych wykonawców, co wystarczy, aby odróżnić ten system od umowy ramowej w rozumieniu dyrektywy 2004/18. Tymczasem w niniejszym przypadku podmiot...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...238) w kwocie 18.600,00 zł. Odwołujący podał, że posiada interes prawny do wnoszenia środków ochrony prawnej zgodnie z art. 179 ust.... korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... własnej oferty i decyzję o udzieleniu zamówienia przystępującemu. W świetle ww. wyroku odwołujący miał do tego prawo, a interes w uzyskaniu danego zamówienia w tej sytuacji należy rozumieć także jako możliwość uzyskania zamówienia w kolejnym postępowaniu...

 • C-523/16

  Orzeczenia ETS, 28-02-2018

  ... korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. 1998, L 358, s. 2)]; c)      oszustwo w rozumieniu art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich [sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz.U. 1995, C 316, s. 49...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje 10 legitymacja do wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie...

 • KIO 209/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  .... z art. 91 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Abbott. Te uchybienia doprowadziły zdaniem Odwołującego do naruszenia jego interesu w uzyskaniu zamówienia i narażenia go przy tym na znaczną szkodę związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu...

 • KIO 226/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... skutkujących odrzuceniem odwołania, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania, nawet jeśli cena jego oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia...

 • KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... Sformatowano: Nie Wyróżnienie 17 Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba...

 • KIO 220/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 213/18, KIO 217/18, KIO 223/18

  Orzeczenia KIO, 21-02-2018

  ... spełniają określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez nich szkody polegającej na...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... badania. Jak podkreślał wielokrotnie Odwołujący, niezgodne z prawem działanie Zamawiającego nie może mieć negatywnego wpływu na interes Odwołującego. Naruszenie przez Zamawiającego art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp Zdaniem Odwołującego, uszkodzenie wzorca...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... nie zgłosił przystąpienia w trybie art. 185 ust. 2 ustawy pzp do postępowania odwoławczego. Izba oceniła, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia, jak również możliwość poniesienia szkody, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy. Odwołujący...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...udziału w postępowaniu. Odwołujący podał, że posiada interes prawny we wniesieniu odwołania, ponieważ może ponieść szkodę...z treścią art. 91 ustawy Pzp. Odwołujący podał, że posiada interes prawny we wniesieniu odwołania, z uwagi na fakt niezgodnego z prawem...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... wybrana jako przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów określonych w SIWZ. Tym samym Odwołujący legitymuje się interesem w złożeniu odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1 Pzp. Zawiadomienie o wykluczeniu Odwołującego z...

 • KIO 198/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach wraz z przedłożeniem rekomendacji wprowadzenia działań służących zabezpieczeniu interesu Zamawiającego, e) kontrolę poprawności ogłoszeń i emisji materiałów na podstawie egzemplarzy dowodowych publikacji...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba oceniła, że Odwołujący posiadali interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... podał, że spełnia przesłanki umożliwiające wniesienie odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, tj. posiada interes w uzyskaniu zamówienia i w związku z tym może ponieść szkodę na skutek dokonania przez zamawiającego zaskarżonych czynności z...

 • KIO 206/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ..., że Odwołujący spełnia określone art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, w...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... stanie wypełniać swoich zobowiązań. 6 W tej sytuacji przyjąć należałoby, że skoro właściwy Sąd w Rzymie wydał - na wniosek zainteresowanej spółki - postanowienie, o którym mowa, to w jego ocenie zachodzą podstawy do przyjęcia, że wskazana spółka jest...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... Odnośnie spełnienia przesłanek z art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp Odwołujący wskazał, iż na skutek czynności Zamawiającego interes prawny Odwołującego w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku. Wnoszący odwołanie nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia oraz...

 • KIO 202/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... posiedzenie, to czyni to ze świadomością skutków, jakie brak jego obecności, może wywołać w sferze jego interesów procesowych, tym bardziej, ze w przedmiotowym przypadku Zamawiający przekazał Przystępującemu informację o uwzględnieniu odwołania w całości...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... ich oceny winny być co do zasady jawne, nie tylko dla pozostałych wykonawców, ale również dla każdego zainteresowanego, bowiem podmioty ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na poddanie się zasadzie jawności oraz transparentności...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...odbioru końcowego robót pochodzi z dnia 19.11.2012 r. Przystępujący, w chwili pozyskiwania tych dokumentów nie miał interesu w zawarciu w ich treści wzmianki o wykonaniu tych konkretnych prac (wzmocnienie konstrukcji sklepień ceglanych), dokumenty te miały...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij