• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... do sprawy w postępowaniu głównym. 27      Wszyscy zainteresowani, którzy złożyli pisemne uwagi, są zgodni co...:C:2009:317, pkt 25). 34      W tym kontekście w interesie prawa Unii pozostaje zapewnienie, by w przetargu uczestniczyła jak największa liczba...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... po dniu lub dniach wolnych od pracy, niniejsze odwołanie zostało wniesione w przewidzianym w Ustawie Pzp terminie. Interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia 5 Zgodnie z informacją wynikającą ze zbiorczego zestawienia ofert z dnia 2 listopada 2017r...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ..., 6. wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Odwołujący podkreślił, że ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust 1 Pzp oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  .... Wykonana z naruszeniem ustawy czynność Zamawiającego może mieć istotny wpływ na wynik przedmiotowego postępowania. (2) Odwołujący posiada interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy, który wyraża się w tym, że w przypadku prawidłowego zastosowania...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w dniu 27.12.2017 r. 11 Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Izba ustaliła...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej należy uznać za spełnione, jeżeli z treści tego dokumentu wynika, że interesy zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ustawy Prawo zamówień...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... ocenie Odwołującego w tym drugim przypadku - tak jak ma to miejsce w niniejszej sprawie - nie chodzi o realizację interesu publicznego, ale o pozyskanie nowych źródeł dochodu dla MPGK. 13 W zakresie zarzutu 2 – naruszenia art. 67 ust. 1 pkt...

 • KIO 2626/17, KIO 2639/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... samym brak stawiennictwa przedstawiciela Odwołującego w trakcie posiedzenia niejawnego nie narusza jego prawa do ochrony swoich interesów. Ponadto, odroczenie terminu posiedzenia w takich okolicznościach byłoby niecelowe i prowadziłoby do nieuzasadnionego...

 • KIO 2600/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ..., o których mowa w art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, wobec czego odwołanie podlegało rozpoznaniu na rozprawie. Odwołujący ma interes w uzyskaniu danego zamówienia i może ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp, w związku z...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...i żądania mogą zmierzać do wydłużenia postępowania i przesunięcia terminu podpisania umowy, co nie leży w interesie przystępującego. Zgłoszenie zostało podpisane przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16 października 2017r. udzielonego przez...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp w kwestionowaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Interes odwołującego w uzyskaniu zamówienia mógłby doznać uszczerbku w przypadku potwierdzenia się zarzutów i naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 2623/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... tych obowiązków ponieważ w żaden sposób nie sprecyzował tego żądania oraz nie wskazał jakie rozstrzygniecie uczyni zadość jego interesom przy jednoczesnym braku sformułowania postanowienia SIWZ, które w jego ocenie są zgodne z przepisami ustawy Pzp. W tym...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja do wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... na rozprawie. Dobrowolny brak udziału w tej fazie postępowania odwoławczego należy uznać za rezygnację z uprawnień do reprezentowania swoich interesów (tak KIO w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2016 r. sygn. akt: 2214/16). Zgodnie z art. 186 ust. 3...

 • KIO 2581/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... z o.o. w Bełchatowie (przystępujący), który wniósł o oddalenie odwołania. Przystępujący podniósł, że ma interes prawny w uzyskaniu rozstrzygnięcia niniejszego odwołania na korzyść zamawiającego, ponieważ w wyniku prawidłowo przeprowadzonego postępowania o...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wskazuje, że odpowiedzi na pytania nie można interpretować w oderwaniu od treści zadanych pytań, gdyż te ostatnie definiują obszar zainteresowania pytającego. W piśmie z dnia 01.09.2017 r. Zamawiający przywołał pod numerem 2 pytanie, które wśród portów i...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... z dnia 27 lipca 2017 r. nie stanowiła prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia uzyskania wadium, nie zabezpieczała w pełni interesów zamawiającego i nie dawała zamawiającemu możliwości wypłaty wadium przez cały okres związania ofertą tj. przez 90 dni...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... z 28 września 2012 r., I ACz 1611/2012, LexisNexis nr 3996289, Lex nr 1220598). Odwołujący może mieć zatem jedynie interes faktyczny w tym, żeby Zamawiający dokonał ponownej oceny ofert i na skutek tej ponownej oceny wykluczył z postępowania Wykonawcę -...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody. Zgodnie z art. 196 ust. 4 ustawy, Izba podaje podstawy...

 • KIO 2602/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania... „dopytywanie” wykonawcy w zakresie tego samego elementu oferty. To w interesie wykonawcy leży wykazanie zgodności treści oferty z SIWZ (por. np....

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...2 Pzp środki ochrony prawnej przysługują: 1. wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, 2...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołujący wykonawca wykazał także interes we wniesieniu odwołania, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący jest podmiotem ubiegającym się...

 • KIO 2603/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... przystąpienia, nie przystąpił zatem skutecznie do postępowania odwoławczego, a tym samym nie dochował należytej staranności w obronie własnych interesów. Izba stwierdziła, że odwołanie wniesione przez wykonawcę P. H. E.P.T. Master Sp. z o.o. dotyczy...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... odrzuceniem któregokolwiek z odwołań, opisanych w art. 189 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a Odwołujący mają interes we wniesieniu odwołań. Izba ustaliła też, iż stan faktyczny postępowania nie jest sporny między Stronami. Po zapoznaniu się...

 • C-677/15 P

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... trzeba ujawniać, jeżeli ich ujawnienie utrudniłoby stosowanie prawa, byłoby sprzeczne z interesem publicznym lub zaszkodziłoby uzasadnionym interesom gospodarczym przedsiębiorstw publicznych lub prywatnych albo zakłóciłoby uczciwą konkurencję między tymi...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...: Zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp odwołującemu przysługuje legitymacja do wniesienia odwołania, gdy ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. W ocenie Izby Odwołujący ma...

 • C-322/16

  Orzeczenia ETS, 20-12-2017

  ... świadczenia usług będących przedmiotem koncesji ewentualnie przez nieokreślony okres i przy ujemnym bilansie, po to by przyczyniać się do interesu ogólnego. 60      Jeżeli chodzi o środek przewidziany w art. 1 ust. 78 lit. b) pkt 23 ustawy 220/2010 czyli...

 • KIO 2585/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...poniesienia przez niego szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. Jak podniósł odwołujący posiada on interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, zaś w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. może ponieść szkodę, gdyż...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja do wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij