• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... na cenie. 27      O ile art. 27 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24 stanowi, że w procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...”. 8        Zgodnie z art. 27 dyrektywy tej dyrektywy, zatytułowanym „Procedura otwarta”: „1.      W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie. Minimalny termin składania...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale XI ust. 2 pkt 3 SIWZ. Odwołujący podał, że ma interes we wniesieniu odwołania oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Wbrew twierdzeniom Zamawiającego...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  .... 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...informację o konieczności migracji danych z obecnego systemu do systemu HIS firmy wybranego wykonawcy. Zamawiający zabezpieczył swój interes w zakresie migracji danych wskazując w tym miejscu jedynie przykładowy, więc otwarty zakres danych do migracji, ale...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, oznaczającą obowiązek zapewnienia wykonawcom, a także innym podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem, dostępu do informacji z nim związanych. Praktycznym przejawem zasady jawności i przejrzystości jest konieczność...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... zwolnieniu grupowemu wniesioną przez przedstawicieli pracowników, wiąże ten sąd w odniesieniu do skargi indywidualnej złożonej przez zainteresowanego przeciwko jego zwolnieniu, chociaż nie był on, indywidualnie, stroną w postępowaniu, w którym wydano ten...

 • C-300/17

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ..., w ramach szczegółowych przepisów, które państwa członkowskie mogą ustanowić, przynajmniej dla każdego podmiotu, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia i który poniósł szkodę lub może ponieść szkodę w wyniku domniemanego naruszenia”. 5...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  .... dokonania czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Odwołujący wskazał, że niewątpliwie jest wykonawcą, który jest zainteresowany udzieleniem mu przedmiotowego zamówienia i ma interes w jego uzyskaniu. W tym celu Odwołujący złożył ofertę i ubiega się o...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... w SIWZ w ramach podkryterium Konsorcjum DTŚ otrzymało 0 punktów. Zamawiający podnosił także, że Odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia, nie poniósł ani nie może ponieść szkody w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego art. 89...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu z postępowania. Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust. ... pkt 20 ustawy P.z.p. i tym samym naruszył interes odwołującego oraz przepisy ustawy P.z.p., bowiem złożenie oferty ...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów”, w ust. 2 tiret drugie stanowi: „Na wniosek zainteresowanej strony podmiot zamawiający jest zobowiązany jak najszybciej poinformować: […] –      niezakwalifikowanych oferentów o powodach odrzucenia...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... ochrony swoich praw, na drodze sądowej, w sytuacjach nadzwyczajnych, wykraczających poza ramy umowne. Nie jest to również w interesie samego zamawiającego, ponieważ i on może znaleźć się kiedyś w sytuacji, w której mógłby skorzystać z klauzul ustawowych...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie zamawiającego. Dokonując oceny...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ..., uwypuklając, że posiada status „innego podmiotu” z art. 179 ust. 1 p.z.p. i legitymuje się interesem we wniesieniu odwołania, jako pozbawiony szansy wzięcia udziału w postępowaniu, którą uzyskałby, gdyby zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... otrzymał w dniu 21 maja 2018 r. Odwołujący wskazał na podstawie art. 179 ust. 1 ustawy pzp, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego powołanych w odwołaniu przepisów ustawy pzp...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... ustawy o gospodarce komunalnej; powoduje to, że z ich ujawnieniem nie może wiązać się jakiekolwiek korzyść dla pozostałych wykonawców zainteresowanych odbiorem odpadów komunalnych z terenu 74 m.st. Warszawy, gdyż oni w ww. trybach oraz do tego w warunkach...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – jako konkurent wykonawcy ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie – posiadał interes w tym, by ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie uzyskał przedmiotowe zamówienie. W konsekwencji wykonawca Ayesa Polska...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... samej cenie; 6) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... szkła 15zł./tona, bez oferowania transportu. Z oferty Huty Szkła z dnia 28 maja 2018r. wynika, że firma ta jest zainteresowana zakupem stłuczki szklanej w cenie 210 -230zł. Izba oceniła dowody z wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... że odwołujący spełniają określone w art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez nich szkody polegającej na...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... wraz z dokumentami na potwierdzenie przedstawionych argumentów, ustaliła i zważyła co następuje. Izba stwierdziła, że odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówienia w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy pzp, a tym samym legitymację do wniesienia środka...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... oferty Konsorcjum, to oferta odwołującego zostałaby wybrana jako oferta najkorzystniejsza. W aktualnym stanie prawnym interes odwołującego doznaje uszczerbku, zaś oferta odwołującego odpowiada wymogom SIWZ i powinna być wybrana przez zamawiającego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... Odwołujący nie może ponieść szkody, dotyczyła jedynie ułamka podnoszonych zarzutów, nie mogła zatem przesądzić o braku posiadania interesu we wniesieniu odwołania. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: W pkt V.3. SIWZ – Warunki udziału w postępowaniu...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., względnie wezwanie konsorcjum ATF do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, że oferta odwołującego została skalsyfikowana na drugiej pozycji tzw. list rankingowej wykonawców, za...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., b, c, d i f wzoru umowy nie jest wystarczająca dla jednostronnego rozwiązania umowy przez Zamawiającego. W wystarczającym stopniu interes Zamawiającego zaspokaja pozostawienie w § 13 ust. 14 wzoru umowy przesłanek. określonych w lit. e, g i h. Dotyczy to...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij