• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. 2012, L 298, s. 1) w celu wykrywania ryzyka zagrażającego interesom finansowym Unii i nakładania kar administracyjnych (zwany dalej „panelem”) poinformował skarżącą, że przed podjęciem decyzji w sprawie wykluczenia...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... które warunkują możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przez odwołującego. Jak podniósł odwołujący jego interes kwalifikowany jest możliwością uzyskania zamówienia w przypadku realizacji, wynikającego z przepisów prawa, wykluczenia i odrzucenia...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  .... Odwołujący w tym miejscu przywołał wyrok KIO, w którym Izba stwierdziła, że w przypadku, aby uznać, że odwołujący legitymują się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 PZP, w odwołaniach na treść SIWZ wykonawcy...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... są jeszcze inne systemy takie jak np. Rosyjski Glonass, Europejski Galileo czy Chiński BeiDou. Jego zdaniem w interesie Zamawiającego jest, ażeby system monitoringu położenia pojazdu korzystał z możliwie wielu satelitów, które są dostępne. Wskazanie przez...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... 2018 r. AVR S.A, iż „odtajnienie" nastąpi 16 lipca 2018 r. wskazując jednocześnie, iż czyni to biorąc pod uwagę interes wykonawcy. Zamawiający złożył odpowiedzi na odwołanie, w których wniósł o oddalenie odwołań w całości. W odpowiedziach na odwołanie i w...

 • KIO 1826/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...o której mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący planuje złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu, jest więc zainteresowany 7 ukształtowaniem streści SIWZ w sposób, który nie narazi go na poniesienie szkody, w razie ewentualnego potwierdzenia się...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...na frakcje są orientacyjne i nie są zależne od powódki; brak odniesienia się do tego, że powódka działa w interesie publicznym dla realizowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie mogła ingerować w składane przez mieszkańców deklaracje...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... wyklucza mechanizm sankcji z art. 58 KC na rzecz sankcji z art. 146 u.p.z.p. – w ochronie uzasadnionego interesu pozwanego (...). Rozwiązanie zawarte w obowiązującym art. 146 u.p.z.p. zostało wprowadzone do porządku prawnego mocą nowelizacji ustawy z...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ...”. 8        Zgodnie z art. 27 dyrektywy tej dyrektywy, zatytułowanym „Procedura otwarta”: „1.      W procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie. Minimalny termin składania...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... na cenie. 27      O ile art. 27 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2014/24 stanowi, że w procedurze otwartej każdy zainteresowany wykonawca może złożyć ofertę w odpowiedzi na zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, o tyle dyrektywa ta pozwala instytucjom...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...., poz. 419 ze zm.): „Czynem nieuczciwej 24 konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Z kolei zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 lutego 2007...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... Potwierdził, że oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 27 VI Ustalenia Izby Izba stwierdziła, że Odwołujący ma interes we wniesieniu odwołania oraz nie zachodzi żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania, opisanych w art. 189 ust...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia, na którym miało zostać rozpatrzone odwołanie, miał możliwość reprezentowania swoich interesów na posiedzeniu, na które jednak się nie stawił, co należy poczytać za równoznaczne z brakiem zgłoszenia...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... została wybrana – czynnością z 11.06.2018 r. W tym zakresie przywołując liczne orzecznictwo KIO, wskazujące na brak interesu we wniesieniu odwołania przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (wyrok KIO z 10.05.2016 r., sygn...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp a Wykonawcy wnoszący wszystkie odwołania posiadali interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający ich do złożenia odwołań. Oferty obu Odwołujących zostały odrzucone...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, a Wykonawca wnoszący odwołanie posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego 12 złożenia. Niezasadne uznanie przez Zamawiającego za skuteczne...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...") czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Podkreślenia wymaga, że sytuacji, w której SITWM wykorzystuje okoliczność przygotowania części...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody, polegającej na...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... że podlega ona prawu polskiemu. Zatem w kontekście tego prawa wymaga badanie jej prawidłowości w zakresie zabezpieczenia interesu Zamawiającego. Po drugie, Zamawiający oraz przystępujący Parasnake nie unieśli ciężaru dowodu w zakresie wpływu URDG 758, nie...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... o zapłatę także za październik 2012 roku, zawiera w istocie sugestię o poniesieniu przez powoda uszczerbku w ramach ujemnego interesu umownego ( art. 72 k.c. ). Strona powodowa nie wskazywała jednak w wymiarze faktycznym i prawnym na odpowiedzialność...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... oparł się wskazując zakładany rezultat i uprawdopodobnić prawidłowość tego wskazania) (0-5 pkt); 14.6.3. Segmentacja odbiorców i interesariuszy projektu oraz dobór adekwatnych kanałów oraz narzędzi dotarcia (0-5 pkt) Sygn. akt KIO 1543/18 14.6.4. Trafny...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  .... 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... o których stanowi art. 189 ust. 2 ustawy Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Izba oceniła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... Zdaniem Odwołującego Zamawiający pomija, iż zawarł w pkt 5 OPZ informację, iż przy zamawianiu biletów osoby zainteresowane odbyciem podróży za pośrednictwem wykonawcy będą zobowiązane do podania swoich danych pozwalających na szybszą realizację rezerwacji...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... na polskim rynku, a tym samym kontrolę zbytu i podział rynków zbytu. Z oczywistych względów czyn ten narusza interes odwołującego albowiem odwołujący nie jest związany z innym podmiotem tego rodzaju porozumieniami, pozwalającymi mu w ten sposób wpływać na...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... dokumentów lub self - cleaningu, jednego tylko przypadku w ustawie, który nie stanowi akurat największego zagrożenia dla interesów zamawiających. W przypadku gdy wykonawca zostanie wezwany do uzupełnienia np. wykazu osób, będzie miał wybór - wnieść...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... przysługuje prawo do wniesienia odwołań zgodnie z art. 179 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, bowiem mają interes w uzyskaniu danego zamówienia i mogą ponieść szkodę w wyniku ewentualnego naruszenia przez Zamawiającego Prawa zamówień publicznych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij