• T-280/17

  Orzeczenia ETS, 07-12-2018

  ... wydać wobec kogoś akt wywołujący wobec niego niekorzystne skutki, adresaci decyzji, które mają znaczący wpływ na ich interesy, powinni być w stanie skutecznie przedstawić swoje stanowisko odnośnie do elementów, na których organ administracyjny zamierza...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, ustaliła i zważyła co następuje. Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w sytuacji...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ... dla obrony jej praw. Uzasadnieniem dla takiego poglądu jest domniemanie celowego działania pełnomocnika, reprezentującego i chroniącego interes swojego mocodawcy. W ślad za tym domniemaniem należy założyć, że udzielając pełnomocnictwa procesowego w takim...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...Wykonawcy za wykonane prace. W jego ocenie Odwołujący powinien był wskazać te zapisy siwz, które miałyby zagrażać interesom Wykonawcy, co pozwoliłoby odnieść się do konkretnych postanowień i wynikających z nich obowiązków Wykonawcy. Izba oddaliła odwołanie...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... ustawodawca w art. 145 p.z.p., tylko w przypadku gdy dalsza realizacja owego celu publicznego nie leży w interesie publicznym zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy. ” Wskazane postanowienia stanowią naruszenie przepisów m.in. art. 7 ust...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ...przy wykonywaniu powierzonych mu przez pozwaną spółkę (...) czynności, ale przy okazji i w jego własnym – a nie spółki – interesie, nadto przy udziale pracowników upadłej spółki. Pozwana spółka dodała nadto, że sąd karny nałożył na sprawcę szkody obowiązek...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... określone w dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Na...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. 2012, L 298, s. 1) w celu wykrywania ryzyka zagrażającego interesom finansowym Unii i nakładania kar administracyjnych (zwany dalej „panelem”) poinformował skarżącą, że przed podjęciem decyzji w sprawie wykluczenia...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...wnoszą do wiedzy Zamawiającego nic, poza oświadczeniem, któremu z oczywistych względów (jest to oświadczenie podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem wątpliwości na jego korzyść) przypisać należy niską wiarygodność. Skoro więc Zamawiający uzyskał od SEPC...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  .... 2 pkt 2 w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp jako wniesionego przez podmiot, który nie posiada interesu w uzyskaniu danego zamówienia i nie wykazał możliwości poniesienia szkody w wyniku ewentualnego naruszenia przepisów ustawy Pzp przez Zamawiającego. W...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ... jest to działanie niekorzystne dla samego Zamawiającego. Wynika to z tego, że Wykonawca nie musi być w ogóle zainteresowany wizjami odbywającymi się wcześniej np. w drugiej dekadzie października. W konsekwencji dopuszczenie Wykonawcy do udziału w wizji po...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane czynności i zaniechania zamawiającego. KIO...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... droższej oferty i poniósł z tego tytułu wymierną szkodę. Wobec dokonania ustaleń, które wskazywały na zawarcie przez powoda i zainteresowanego porozumienia w formie określonej w art. 4 pkt 5 lit b uokik Prezes UOKiK był uprawniony do wydania decyzji, w...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... (w szczególności zaniechania wykluczenia z postępowania) mogła okazać się przedwczesna. Nie oznacza to jednak, iż Wykonawca traci interes w uzyskaniu zamówienia w trakcie trwania procedury oceny ofert, kiedy środki prawne pozwalają na korektę czynności...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... zaprezentowane na piśmie i ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy, zważyła co następuje. Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zakres zarzutów, w...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., że Odwołujący wykazali przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp. Izba...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy - to jest posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody. III. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 192 ust 2...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...może to mieć wpływ na bezstronność takich osób i ich niezależność. 19 Kolejnym przepisem powiązanym z regulacjami związanymi z konfliktem interesów jest zawarty w ROZDZIALE III zatytułowanym „Przeprowadzenie postępowania” w S e k c j i 1 zatytułowanej „P r...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... Pzp, skutkujących odrzuceniem odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...Odwołujący wykazał przesłanki dla wniesienia odwołania określone w art. 179 ust. 1 ustawy pzp, tj. posiadanie interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz możliwości poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy pzp. Odwołujący...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... potencjalnym wykonawcom, w tym w szczególności będącymi przedsiębiorcami z sektora MSP, udział w postępowaniu. Odwołujący wskazał, iż jego interes objawia się w tym, że w przypadku dokonania podziału na części, jako podmiot z sektora MŚP, będzie mógł...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... SIWZ w rzeczonym zakresie nie mogła zostać akceptowana, bowiem nie uwzględniała przepisów obowiązującego prawa, uzasadnionego interesu Zamawiającego oraz interesu społecznego. Mając na uwadze powyższe, Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp oddaliła...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... do wniesienia odwołania. Zgodnie z tym przepisem wykonawcy przysługuje legitymacja do wniesienia odwołania, jeżeli ma (lub miał) interes w uzyskaniu zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. W ocenie...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... zamówienia publicznego na wybór Generalnego Wykonawcy: w terminie do 60 Dni od uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę”. 8 Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, że ma prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... 2033/18), utracił on status wykonawcy w Postępowaniu. Ponadto podał w wątpliwość istnienie po stronie Wykonawcy A interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego mającego polegać na unieważnieniu Postępowania. Wykonawca A wniósł o oddalenie...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Solutions ofert; 5. Wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez Odwołującego. Odwołujący wyjaśnił, że jest wykonawcą mającym interes w uzyskaniu zamówienia, a w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może ponieść szkodę, w...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... sporządzaniu treści ich ofert. Po drugie, wspomniana osoba może się znaleźć w sytuacji mogącej doprowadzić do konfliktu interesów w tym znaczeniu, że jak słusznie podkreśla 14 Komisja Wspólnot Europejskich — będąc oferentem w danym zamówieniu publicznym...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez KIO 2020/18 18 niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie zamawiającego...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij