• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... kwalifikowania, informacje dla kandydatów oraz oferentów”, w ust. 2 tiret drugie stanowi: „Na wniosek zainteresowanej strony podmiot zamawiający jest zobowiązany jak najszybciej poinformować: […] –      niezakwalifikowanych oferentów o powodach odrzucenia...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ...Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie zamawiającego. Dokonując oceny...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – jako konkurent wykonawcy ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie – posiadał interes w tym, by ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie uzyskał przedmiotowe zamówienie. W konsekwencji wykonawca Ayesa Polska...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... że odwołujący spełniają określone w art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez zamawiającego przepisów Pzp może spowodować poniesienie przez nich szkody polegającej na...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  ... oferty Konsorcjum, to oferta odwołującego zostałaby wybrana jako oferta najkorzystniejsza. W aktualnym stanie prawnym interes odwołującego doznaje uszczerbku, zaś oferta odwołującego odpowiada wymogom SIWZ i powinna być wybrana przez zamawiającego...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., względnie wezwanie konsorcjum ATF do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, że oferta odwołującego została skalsyfikowana na drugiej pozycji tzw. list rankingowej wykonawców, za...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... do rozpoznania na rozprawie. Skład orzekający Izby ustalił także, że wykonawca wnoszący odwołanie posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... dla zwłoki, prowadziłby do zbędnego przedłużenia postępowania odwoławczego. Izba stwierdziła, że Odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowanego możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówieniu. W wypadku potwierdzenia się zarzutów wobec drugiego i pierwszego Wykonawcy w rankingu złożonych ofert ma...

 • KIO 899/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... określonych kryteriów oceny ofert, oferta odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą, uznać należy, że odwołujący niewątpliwie posiada interes w złożeniu odwołania. W uzasadnieniu odwołania odwołujący podniósł, że w dniu 27.04.2018r. zamawiający...

 • KIO 823/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... nie naruszył wskazanych przez Odwołującego przepisów ustawy Pzp a Zamawiający zobowiązany jest do zabezpieczenia swoich interesów w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Co do zarzutu wycofanego przez Odwołującego Izba umorzyła niniejsze postępowanie...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...adhezyjnych, a z faktu, iż zamawiający działa w interesie publicznym. Podobnie jak w przypadku umów adhezyjnych zamawiający określa... Sp. z o.o. z s. w Warszawie. W tym celu zainteresowane wyżej wymienione podmioty to jest MZID, MPWiK S.A. i PSG Sp....

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ....19 pkt vs 85 pkt). Zamawiający nie dołożył żadnej staranności w wyliczeniach kosztów i jak się wydaje nie jest tym zainteresowany przyznając zamówienie ofercie droższej cenowo o prawie 400 000 złotych i droższej kosztowo o co najmniej 200 000 zł (dla...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... o wyborze oferty najkorzystniejszej, za którą została uznana oferta wykonawcy Polaqua. Czynność wyboru oferty była czynnością bezpodstawną, naruszającą interes Odwołującego. Zamawiający pismami z dnia 11 grudnia 2017 r. i 8 lutego 2018 r. w trybie art. 87...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie zamawiającego. W przedmiotowej...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ... konsorcjum Drasis, wchodziła spółka, która redagowała specyfikację warunków zamówienia i w rezultacie występował w jego przypadku konflikt interesów w rozumieniu art. 94 lit. a) rozporządzenia finansowego. Sąd odrzucił też następnie argument, że konflikt...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... stwierdziła, że Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w uzyskaniu zamówienia, określoną w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp kwalifikowaną możliwością poniesienia szkody...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... ust. 1 uznk, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przepis art. 3 ust. 1 uznk stanowi klauzulę generalną (por. wyroki o sygnaturze KIO...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 14 przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... przepisami prawa obowiązującymi KIO, Odwołujący w dniu 16 marca 2018 roku złożył skargę na Wyrok. II. Odwołujący stwierdził, że ma interes w uzyskaniu zamówienia i z ostrożności wskazał że odwołanie nie podlega odrzuceniu na zasadzie art. 189 ust. 2 pkt 4...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, a Wykonawca wnoszący wszystkie odwołania posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego złożenia. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...że nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących odrzuceniem odwołania na podstawie art. 189 ust. 2 Pzp, zaś Odwołujący ma interes w uzyskaniu zamówieniu. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... nie zgłosił przystąpienia w trybie art. 185 ust. 2 ustawy pzp do postępowania odwoławczego. Izba oceniła, że Odwołujący wykazał interes w uzyskaniu zamówienia, jak również możliwość poniesienia szkody, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy. Odwołujący...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego szkody polegającej na...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez niego szkody z uwagi na kwestionowaną czynność zamawiającego. Zgodnie z art. 89...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... do rozpoznania na rozprawie. Skład orzekający Izby ustalił także, że wykonawca wnoszący odwołanie posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...pikseli" W niniejszym punkcie Zamawiający niejako wskazuje, że interesuje go urządzenie tylko z jednym trybem, gdyż każdy dodatkowy... korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez Zamawiającego przepisów...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dalej idący zarzut naruszenia przez Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp nie potwierdził się, Odwołujący wskazuje, że posiada interes w postawieniu wyłącznie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 Pzp, a w ślad za tym uwzględnienie tylko tego zarzutu, będzie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij