• KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...do wyjaśnień złożonej oferty. Jeżeli podane w Wykazie informacje budziły wątpliwości Zamawiającego lub nie były spójne z ...doświadczenie, podlegające punktacji zgodnie z SIWZ. W części niejawnej rozprawy jako dowody przedkładał pozwolenia na budowę, które...

 • KIO 2627/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... specyfikacji odbiegającej niż określona w SIWZ. Informacje uzyskane przez Zamawiającego zarówno w trakcie przeprowadzania... oceną Izby. Następnie wskazać należy, iż w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron, Odwołujący cofnął zarzut 5 w całości oraz...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...znajduje się zarówno informacja o producencie monitora jak i informacje o wszystkich parametrach zaoferowanego monitora, co do czego ...dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i znajdują się w części niejawnej oferty, tj. w załączniku nr 6, który to...

 • KIO 2548/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... tej strony. Strony w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron potwierdziły otrzymanie kopii zgłoszenia...-40 °C przy ciśnieniu 0,6MPa (przy +20 °C). Prosimy o informację w jakim wariancie i o jakim ciśnieniu gazu jest zaoferowany wyłącznik. (….) 13...

 • KIO 2498/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... nie wyjaśnił Zamawiającemu ani nie wykazał, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. Ponadto, jeśli nawet wykonawca Sanito w zastrzeżonym uzasadnieniu wskazał na poufność zastrzeżonych informacji i...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  .... ppkt 4 SIWZ),  schemat cyklu przeglądowo - naprawczego zawierający informacje i dane niezbędne dla dokonania przez Zamawiającego oceny ofert na podstawie ... sposób szczegółowy przedstawiona na str. 7-9 części niejawnej opinii i wynika z niej, iż w ofercie...

 • KIO 2388/18, KIO 2389/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ... „zastrzeżone”. Ponadto wobec pracowników zabezpieczenia technicznego oraz kierownika komórki organizacyjnej przetwarzającej informacje niejawne określone zostały wymagania dotyczące, m.in. poświadczenia bezpieczeństwa/upoważnienia kierownika jednostki do...

 • KIO 2319/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... niejawnych. Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, chronione na podstawie przepisów UZNK, uzasadnione jest rozpoznanie odwołania na rozprawie niejawnej. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ..., który to zarzut został przez Odwołującego w toku posiedzenia niejawnego wycofany. 16 Odnosząc się do punktu 2 i 3 uzasadnienia...wywodzą skutki prawne. Odwołujący, mimo iż powoływał się na informacje uzyskane od dostawców hydrolizy, nie przedstawił w ww. 43...

 • KIO 2303/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...korzyść tej strony. Strony w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron potwierdziły otrzymanie kopii zgłoszenia przystąpienia...do ochrony DDoS wykonawca podał w ofercie oczekiwane przez zamawiającego informacje. 22 Co do kwestii w jaki sposób ma być ...

 • KIO 2314/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...art. 7 ust. 1 Pzp przez bezzasadne uznanie, że informacje zawarte na stronach 50-72 oferty odwołującego nie stanowią informacji będących tajemnicą...nie ma zastosowania ustawa o dostępie do informacji niejawnej, a zakres udostępnianych wraz z tą informacją ...

 • KIO 2297/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  ...) BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, b) BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera, c) zaimplementowane...posiedzeniem KIO. W trakcie posiedzenia niejawnego Odwołujący wycofał zarzuty odwołania dotyczące ...

 • KIO 2261/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... Odwołujący podkreślał, że w cenniku FortiGate numer seryjny urządzenia zawiera informację na temat ilości miesięcy trwania licencji (tj. 12, 24,...1 pkt 2 Pzp jako niezgodną z SIWZ. W toku niejawnego posiedzenia Izby w dniu 16 listopada 2018 r. Zamawiający ...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... złożyło w ocenie odwołującego nieprzekonywujące, lakoniczne, gołosłowne, krótkie informacje co do ceny, które w żadnym razie nie można nazwać...że informacje stanowiące tajemnicę chronioną na podstawie odrębnych przepisów inne niż informacje niejawne w...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... w art. 36b Pzp. Dodatkowo w części niejawnej uzasadnienia Zamawiający wskazał na zaniechanie podania w ofercie .... Jednocześnie Zamawiający nie podjął nawet próby wykazania, że informacje te stanowią w okolicznościach niniejszej sprawy treść oferty. O...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ..., które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Udostępniając takie informacje Wykonawca może zastrzec ich poufność zgodnie z postanowieniami punktu... 8 czerwca 2016r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic ...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ... czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa.... 8 ust.3 Pzp dotyczący wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania spełnienia przesłanek z art...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... wniósł odwołanie w zakresie zaniechania odtajnienia części niejawnej wyjaśnień SEPC w zakresie rażąco niskiej ceny ..., zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Zgodnie...

 • KIO 2057/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny...rozstrzygnięcia na korzyść Zamawiającego. W trakcie posiedzenia niejawnego Zamawiający oświadczył, że uwzględnia zarzuty odwołania w...

 • KIO 2127/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  .... 90 ust. 1 PrZamPubl) oznacza, że informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane ...z postanowieniem Izby z 17.10.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej po zapoznaniu się...

 • KIO 2132/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp obejmują tego typu informacje, a przecież nie sposób twierdzić, aby przez sam ten fakt w każdym przypadku miały one pozostawać niejawne dla innych wykonawców. Ponadto Przystępujący przedstawił gołosłowną deklarację, że...

 • KIO 2096/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... na swojej stronie KIO 2096/18 Strona 6 z 21 internetowej informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu – oferty złożyło dwóch ...W.S. przez okres 6 miesięcy funkcji kierownika kancelarii niejawnej (6 300,00 zł) oraz funkcji administratora systemu ...

 • KIO 2070/18, KIO 2074/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Izby z 15.10.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Podczas posiedzenia Zamawiający oświadczył, iż w... zarzutu nr 4, 6 i 8 uznając, że podano nieprawdziwe informacje dotyczące pana Krzysztofa Żyły. W tym odpowiedzi - Multiconsult Polska sp...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) ... rankingu. Zasadą postępowania jest także to, że wykonawcy mają otrzymać informacje o tożsamej treści (wynika to i z jawności, i z ...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...ust. 1 i 2 Pzp, a następnie podczas niejawnego posiedzenia zmodyfikował swoje stanowisko i uwzględnił zarzuty odwołania ... czasie trwania postępowania). Ponadto Zamawiający w tym pkt. SIWZ zawarł informację, że „dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.2 ...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... ust. 9 umowy (BZP- l.272.7.2016) Wykonawca przekazuje informacje m.in. o przychodach ze sprzedaży biletów najpóźniej do dnia 1... Izby z 25.09.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron...

 • KIO 1810/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... odwołania w odniesieniu do Ekspertów nr 1 -12, o których informacje zawarte zostały w załączniku do pisma z dnia 3 lipca 2018... zaistnieć przesłanka odrzucenia odwołania, która na etapie posiedzenia niejawnego bez udziału stron nie istniała. Z uwagi na ...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ..., w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w ... 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...września 2018 roku w zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wniesieniu odwołania w sprawie o sygn. akt KIO ...przystępujący CELNET. Ponadto, przystępujący WASKO w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron w dniu 25 września 2018 ...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...v2c jak również w wersji v1 i v3. W części niejawnej objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, powołał się na „Sposób uruchomienia funkcjonalności... Jednak nie można się spierać, czy Odwołujący chciał i zastrzegł informacje ze str. 7 w tajemnicy - bo to jest fakt ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij