• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ..., które mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa. Udostępniając takie informacje Wykonawca może zastrzec ich poufność zgodnie z postanowieniami punktu... 8 czerwca 2016r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic ...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... wniósł odwołanie w zakresie zaniechania odtajnienia części niejawnej wyjaśnień SEPC w zakresie rażąco niskiej ceny ..., zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Zgodnie...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) ... rankingu. Zasadą postępowania jest także to, że wykonawcy mają otrzymać informacje o tożsamej treści (wynika to i z jawności, i z ...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...ust. 1 i 2 Pzp, a następnie podczas niejawnego posiedzenia zmodyfikował swoje stanowisko i uwzględnił zarzuty odwołania ... czasie trwania postępowania). Ponadto Zamawiający w tym pkt. SIWZ zawarł informację, że „dokumenty określone w punkcie 10.2.1-10.2.2 ...

 • KIO 1810/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... odwołania w odniesieniu do Ekspertów nr 1 -12, o których informacje zawarte zostały w załączniku do pisma z dnia 3 lipca 2018... zaistnieć przesłanka odrzucenia odwołania, która na etapie posiedzenia niejawnego bez udziału stron nie istniała. Z uwagi na ...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... ust. 9 umowy (BZP- l.272.7.2016) Wykonawca przekazuje informacje m.in. o przychodach ze sprzedaży biletów najpóźniej do dnia 1... Izby z 25.09.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ..., w sposób sprzeczny z uczciwymi praktykami handlowymi, tak długo, jak takie informacje: a) są poufne w tym sensie, że jako całość lub w ... 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa)...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...września 2018 roku w zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wniesieniu odwołania w sprawie o sygn. akt KIO ...przystępujący CELNET. Ponadto, przystępujący WASKO w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron w dniu 25 września 2018 ...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ...v2c jak również w wersji v1 i v3. W części niejawnej objętej tajemnicą przedsiębiorstwa, powołał się na „Sposób uruchomienia funkcjonalności... Jednak nie można się spierać, czy Odwołujący chciał i zastrzegł informacje ze str. 7 w tajemnicy - bo to jest fakt ...

 • KIO 1763/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...września 2018 roku zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią oraz wezwał... dniu 14 września 2018 roku – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron - zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie ...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ...1 i 8 ustawy wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą m.in. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1... z powodów podniesionych przez Zamawiającego w części niejawnej rozprawy, należy uznać za nieadekwatne do okoliczności,...

 • KIO 1738/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... po stronie zamawiającego. W toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego...2018 roku. Bez znaczenia jest to, że zamawiający zamieścił informację o unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej w dniu 13...

 • KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć...Ustawy Pzp z uwagi na złożone przez Odwołującego podczas posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestnika oświadczenie o cofnięciu odwołania....

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... z dnia 9 lipca 2018 r.) oraz potwierdził, że zastrzeżone informacje nie zostały wcześniej ujawnione do wiadomości publicznej (pkt V uzasadnienia, ...którym odniósł się do argumentacji zawartej w niejawnej części wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Odwołujący w...

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...Konsorcjum Evercode wprowadziło Zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane.... W dniu 4 września 2018 r. podczas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania Zamawiający oświadczył, że...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... odpowiedź na wezwanie zamawiającego. Podczas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania w... 3 do formularza oferty („Opis techniczny Terminala SHF”). Informacje zawarte w tej części oferty Konsorcjum Siltec odpowiadają wymaganiom...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...roku zamawiający przekazał pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią drogą...dniu 31 sierpnia 2018 roku – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron - zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie ...

 • KIO 1618/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...taką tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, co ma istotne znaczenie z perspektywy zasady jawności postępowania. Tym samym informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich...

 • KIO 1635/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... wykonawcy możliwości uzyskania zamówienia publicznego. Podczas niejawnego posiedzenia, Odwołujący wycofał zarzut dot. naruszenia... posiadane przez nich doświadczenie (w braku wyraźnego zaznaczenia, informacje dla obu osób tożsame): Zadanie 1:  nazwa ...

 • KIO 1567/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ...sierpnia 2018 r. przesłał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę Netia... wszystkie wymagania SIWZ. W czasie posiedzenia niejawnego Krajowej Izby Odwoławczej z udziałem stron w...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... itd. Należy zatem przyjąć, że z założenia zawiera on informacje, które powinny być zdaniem ustawodawcy jawne i dostępne w postępowaniu (a w każdym razie nie są niejawne). Racjonalny ustawodawca bowiem nie zakładałby sporządzania tego typu dokumentu z...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...analogiczny z obecnym przedmiot zamówienia oraz pozyskał te informacje w ramach postępowania w przedmiocie odwołania na treść... umowy zawierające klauzule poufności i którego dane są niejawne i przedstawione wyłącznie na użytek wykazania spełnienia warunków ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...60, 02 – 489 Warszawa, dalej zwanemu jako „odwołujący”, informację o wykluczeniu go z postępowania. Od tej czynności zamawiającego odwołujący ... ono samodzielnie, że odwołujący klauzulowane materiały niejawne przekazuje w ramach jawnych kanałów dystrybucji, ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... poczytać za stwierdzenie, że wszystkie przesłanki zachowania niejawności tych informacji zostały spełnione, a więc że informacje pozostają niejawne w zgodzie z przepisami prawa, a zatem pozbawienie innych wykonawców dostępu do nich jest również zgodne...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... maszyny mogą spełniać potrzeby zamawiającego. W ocenie Izby, odwołujący mógł podać takie informacje, mimo braku dostępu do dokumentu niejawnego zawierającego dane zamawianych śmigłowców. Z samej treści odwołania wynika, że odwołujący posiadał następujące...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...25 lipca 2018 roku zamawiający przekazał pozostałym uczestnikom postępowania informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią za ... w dniu 1 sierpnia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron złożył pisemną odpowiedź na odwołanie wnosząc...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... lipca 2018 roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez wykonawcę ... 2018 roku - w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postepowania ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... zostało udzielone Spółce M. (...), wykonawca ten przesyłał zamawiającemu informację o tym, że S. G., w ramach prowadzonej ... w opinii Sądu, świadczą o istnieniu między nimi niejawnego porozumienia, w którym zostały ustalone wspólnie zasady udziału w...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... wyjaśniło Zamawiającemu, ani nie wykazało, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. W szczególności konsorcjum Rail Service nie wyjaśniło jaką wartość gospodarczą ma niejawność informacji na temat...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... wyjaśniło Zamawiającemu ani nie wykazało, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. Jeśli nawet Konsorcjum Rail Service w zastrzeżonym uzasadnieniu wskazało na poufność zastrzeżonych informacji i na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij