• KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... wskazuje, że zawarte w treści decyzji o pozwoleniu na użytkowanie informacje dotyczące długości tunelu (kilometraż od 0+529,93 do 2+250...Odwołującego Astaldi, Zamawiający w piśmie złożonym w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron w dniu 9.10.2017 r....

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...dokumentów składających się na jego ofertę, wynikają wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające Zamawiający jej pełną ocenę. Odrzucenie oferty na ...W dniu 10 października 2017 r. w toku niejawnego posiedzenia Izby z udziałem Stron Izba stwierdziła, że ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...153, poz. 1503 z późn. zm.) i odnosi się do niejawnej części oferty. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący Konsorcjum P. S...Wstępny projekt organizacji przedsięwzięcia; - Załącznik nr 2.7 Informacje o sposobie realizacji dostaw; - Załącznik nr 3.1 ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...na uwadze powyższe, należy dojść do wniosku, że informacje objęte dokonanym przez Odwołującego zastrzeżeniem poufności, stanowią tajemnicę ...poczet materiału dowodowego – dołączone do części niejawnej odwołania – trzy pierwsze załączniki. Dodatkowo,...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...a) pkt I. 1 - 5 i pkt II IdD oraz pozostałe informacje potwierdzające okoliczności spełnienia przez te zadania/ usługi spełnienia warunków, o których mowa ...We wniosku Egis na str. 131 w części niejawnej w pkt 6 znajduje się usługa wsparcia czynności ...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...dalej "kryteriami selekcji" lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych ... z postanowieniem Izby z 29.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W wyznaczonym terminie posiedzenia i rozprawy przed Izbą,...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... I części SIWZ - IDW oraz Sekcja VI: [Informacje uzupełniające] Ogłoszenia o zamówieniu. Pierwotny termin związania ofertą upływał... Izby z 23.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Na posiedzeniu umocowany pełnomocnik Zamawiającego – ...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...ocenę realności oferowanej ceny, jak i oceny wyjaśnień. Informacje płynące z opinii biegłych rewidentów wskazują, na niepewność... Izba pominęła nowe okoliczności prezentowane przez Zamawiającego na niejawnej części rozprawy i oddaliła w tym zakresie oba ...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... jest do wdrożenia i stosowania wytycznych ABW w zakresie bezpieczeństwa sprzętu, na którym przetwarzane są informacje niejawne - obejmujące właśnie wytyczne co do możliwości blokowania portów z poziomu BIOS (aktualnie Zamawiający posiada świadectwa...

 • KIO 1627/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ...zapoznawał się z dokumentacją postępowania, nie prosił o informacje o wynikach zbadania przez zamawiającego kwestii rażąco niskiej ...W dniu 23.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron oraz uczestnika postepowania w związku z postanowieniem...

 • KIO 1500/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... Izby z dnia 25.07.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. 15 Na posiedzeniu Przystępujący wniósł na piśmie ... I pkt 10 SIWZ. W zakresie zarzutów uwzględnionych informacje znajdują się także w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie...

 • KIO 1368/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ...szkody. Należy zatem stwierdzić, iż skoro oferta Comarch zawiera nieprawdziwe informacje, to jej złożenie wypełnia przesłankę z art. 14 ust. ...strony od 41 do 219 zostały zastrzeżone jako niejawne. Podkreślenia wymaga, że Zamawiający nie może bezrefleksyjnie...

 • KIO 1309/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ...w celu zachowania ich poufności. O ile zatem dane informacje są powszechnie dostępne w przestrzenie publicznej, to nie ... br.). Co więcej, dokument taki nie może mieć statusu niejawnego, będzie on bowiem jawny po podpisaniu umowy. Ponadto cenniki urządzeń...

 • KIO 1297/17, KIO 1301/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ...uzupełnienia pełnomocnictwa przed skierowaniem odwołania na posiedzenie niejawne prowadzone z udziałem stron, nie stało ... Izba oceniła również dowody, jakie złożył Przystępujący C., w tym informacje pozyskane od producenta agregatów spółki C. E. S. GmbH z ...

 • KIO 1302/17

  Orzeczenia KIO, 10-07-2017

  ... ocena w ramach tego kryterium odbywać się będzie w oparciu o Informacje dotyczące doświadczenia Kierownika budowy wskazane w pkt D. Formularza Oferty.... Informacji, które stanowią załącznik do części niejawnej pisma. Izba zważyła, co następuje: ...

 • KIO 1229/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... informacji o granicach terenów zamkniętych oraz przekazuje wytyczne dotyczące zasad przetwarzania zobrazowań lotniczych zawierających informacje niejawne do postaci jawnej. Art. 12 ust. 1. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza...

 • KIO 1173/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... charakter sprawy oraz przedmiotu zamówienia, jak również zawarte w ofercie wykonawcy Fire-Max sp. z o.o. informacje niejawne, wnosimy o powołanie biegłego, który posiada dostęp do informacji niejawnych. Wnosimy także o udostępnienie stronom i uczestnikom...

 • KIO 1233/17

  Orzeczenia KIO, 30-06-2017

  ...SIWZ w oparciu o własną wiedzę lub w szczególności o informacje zaczerpnięte z publikacji prasowych. 1. Zastosowanie art. 89 ... zarzutów 6 podniesionych przez zamawiającego w części niejawnej uzasadnienia odrzucenia oferty została przedstawiona w załączniku ...

 • KIO 1141/17, KIO 1202/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...zestawienie w ciągi technologiczne, a także podane w załączniku warunki ofertowe dostawców (warunki nabycia urządzeń), stanowią informacje niejawne w spółkach konsorcjum. Interes odwołującego. Odwołujący wskazał, iż zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 ustawy...

 • KIO 1153/17

  Orzeczenia KIO, 21-06-2017

  ...powzięcia przez niego decyzji, że powinny one pozostać niejawne.” Ponadto, że: „w postępowaniu o udzielenie .... W szczególności wskazał, że z jego punktu widzenia istotne pozostają informacje zawarte w załącznikach nr 8A, 9A i 10 i o udostępnienie...

 • KIO 904/17, KIO 912/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... konsorcjum B. N. R. R. w części niejawnej są wg wszelkiego prawdopodobieństwa zawarte w wykazach dotychczasowych dostaw ... G. C. Ltd i doszła do przekonania, że co do zasady informacje tam podane nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 11 ust...

 • KIO 917/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... przedsiębiorstwa, jest wykazanie przez wykonawcę, że zastrzeżone informacje w rzeczywistości taką tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią. Tym samym informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał...

 • KIO 926/17

  Orzeczenia KIO, 22-05-2017

  ...postępowaniu i decydować o uznaniu oferty, w części niejawnej, za najkorzystniejszą. W świetle powyższego, należało ...C). Przy takim sposobie wypełnienia formularza JEDZ, żadne informacje związane z doświadczeniem oraz personelem nie zostały ujawnione w...

 • KIO 863/17

  Orzeczenia KIO, 19-05-2017

  ... sposób nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Przystępujący ograniczył się do generalnego stwierdzenia, że wiedza dotycząca doboru personelu posiada niewątpliwie wartość...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... że również odwołujący S. zastrzegł w swej ofercie analogiczne informacje sama przez się nie dowodziła prawidłowości zastrzeżenia w ofercie przystępującego ...do oceny informacji, zawartych w części niejawnej oferty przystępującego. Będą mogli ewentualnie ...

 • KIO 706/17

  Orzeczenia KIO, 09-05-2017

  ... nie może bezpośrednio odnieść się do treści ich części niejawnej. Niemniej, nawet z jawną częścią wyjaśnień T-Mobile trudno ... z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat. Przystępujący do oferty, wraz z dokumentem ...

 • KIO 705/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U.2011.271.1603), z którego wynika jedynie, że materiały o klauzuli „ściśle tajne” lub „tajne...

 • KIO 703/17

  Orzeczenia KIO, 26-04-2017

  ... które zostały przywołane w trakcie rozprawy w części niejawnej. W szczególności zamawiający nie miał podstaw domyślać się,...być źródłem wiedzy o cenach jednostkowych, a co najwyżej stanowić informację o sposobie podziału ceny. Wreszcie, w dokumencie tym nie...

 • KIO 604/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ... dowód z dokumentu w postaci dwóch pism dołączonych do niejawnej części pisma Przystępującego 13.04.2017 r., tj. ... dostępowych oraz pisma z dnia 11.04.2017 r. zawierającego informacje na temat stanów magazynowych wykonawcy Netia S.A. Izba dopuściła...

 • KIO 498/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ...03.2017 r. (e-mailem), przekazał Odwołującemu informację o zakończonej przez niego ocenie zasadności zastrzeżenia ... postanowieniem Izby z 17.03.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Podczas posiedzenia z udziałem stron oraz uczestnika ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij