• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć...Ustawy Pzp z uwagi na złożone przez Odwołującego podczas posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestnika oświadczenie o cofnięciu odwołania....

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  .... Dopóki postanowienia wzoru umowy zawierają informacje pozwalające wykonawcy skalkulować wspomniane ryzyka, ... samym stając się uczestnikami tego postępowania. W toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego – w dniu...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnica przedsiębiorstwa oznacza informacje poufne w tym sensie, że jako...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w stanie oszacować ryzyka związanego z okresem w jakim otrzyma informacje o możliwości doprowadzenia łączy, co dla wykonawcy wiążę się ...stratą. W dniu 1 czerwca 2018 r. w toku niejawnego posiedzenia Izby z udziałem stron Zamawiający złożył w formie pisemnej...

 • KIO 942/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... postanowieniem Izby z 18.05.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Podczas posiedzenia Zamawiający złożył pismo - odpowiedź....m.@vtit.eu. Odwołujący oświadczył również, że informację o odrzuceniu jego oferty powziął ze strony internetowej...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w których wskazał na uwzględnione przy kalkulacji stawki informacje o wykonaniu zadań rozkładowych dla obecnych umów na...00m, 18,00m. Zamawiający ustnie do protokołu posiedzenia niejawnego poprzedzającego rozprawę uwzględnił w części odwołanie, tj. zarzuty ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... powoduje, iż wykonawca ten w sposób 13 oczywisty przedstawia informacje mające wprowadzić Zamawiającego w błąd co do zgodności jego oferty... jako najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania siwz. W toku niejawnego posiedzenia Izby w dniu 14 maja 2018 r. ...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... 15 maja 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego ... 2 maja 2018 roku Zamawiający przekazał pozostałym uczestnikom postępowania informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią za pośrednictwem ...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...roku Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert wstępnych w zakresie Części...Przystępujący – wykonawca KONCEPT w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania ...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... sprawie Przystępujący nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Przystępujący ograniczył się do ogólnikowych twierdzeń, że wiedza w zakresie technologii i metod wykonywania...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... ds. ochrony informacji niejawnych Geokart-lntemational Sp. z o.o. w Rzeszowie. Tym samym, zdaniem Odwołującego, informacje niejawne będą należycie i zgodnie z obowiązującym prawem chronione w całym procesie ich przetwarzania począwszy od rejestracji, a...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...INSTAL Kraków i Instal Warszawa wykazali, iż powyższe zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy... Odwołującego, z ww. informacji ani informacji niejawnej, ani zastrzeżonej. Wskazuje tylko na fakt ...

 • KIO 725/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o odrzuceniu jego oferty w zakresie Pakietu nr 1 - za pośrednictwem... 27 kwietnia 2018 roku – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i uczestników postępowania odwoławczego – ...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...00 zł brutto. Odwołujący wyjaśnił, że uzyskał informacje rynkowe od biur projektowych, które realizują modele... kryterium nie przekroczy 15. KIO 724/18 Podczas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania Odwołujący Budmiex oświadczył...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...modyfikacja załącznika nr 3 do PFU „Plany schematyczne” zawiera informacje, które wymuszają konieczność zwiększenia międzytorza toru 1 i 2...postanowieniem Izby z dnia 27.03.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W dniu 09.04.2018 r. Izba ...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  .... Oceniane w ten sposób, miało konkretny charakter, ponieważ wskazywało jakie informacje nie zostały ujawnione i z jakich powodów powinny pozostać niejawne. Informacje w zakresie m. in. zastosowanych rozwiązań techniczno - organizacyjnych bez wątpienia...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  .... w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, który tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje jako informacje, które spełniają wszystkie...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...oświadczenia oraz stanowiska stron i przystępującego złożone w toku posiedzenia niejawnego, Izba zważyła, co następuje: Izba ustaliła, że zostały... w postępowaniu wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o wykonawcach, którzy...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wyraźny. Nie jest rolą zamawiającego domyślanie się czy skoro informacje są podobne to powinny być objęte tajemnicą czy też nie...z dnia 2 marca 2018 r. „informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał ...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...poprzez niezgodność oferty M. oraz Arriva (w części niejawnej) z treścią SIWZ w zakresie warunków technicznych oferowanego ... liczb. Mimo to nie uznano żadnej z liczb za informację nieprawdziwą, choć oczywiście któraś nie może być prawdziwa i stosując...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...kwoty pozyskać. W dniu 26 lutego 2018 Odwołujący otrzymał mailem od Zamawiającego informację o wykluczeniu go z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ... dokonał opisu przedstawionych dowodów w części niejawnej będącej załącznikiem do odwołania. W tym...

 • KIO 460/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...Wykonawcy, który w ramach wyjaśniania rażąco niskiej ceny przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 5) art. 89 ust. ... Izby z dnia 15 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Na posiedzeniu Izby w dniu...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający przesłał informację o wykluczeniu odwołującego z udziału w postępowaniu i ...pierwsze ustawy Pzp postanowienie wydano po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego bez udziału stron. KIO 455/18 6 O ...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... ceny. Dnia 22.12.2017 r. Zamawiający opublikował informacje o wynikach postępowania. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę wykonawcy...o.o. musiał odnieść się do cen materiałów w części niejawnej wyjaśnień. Podniósł, że wyjaśnienia AG - Complex Sp. z ...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... r., sygn. akt KIO 2113/16, KIO 2119/16, wyrok KIO z 10 października 2017 r., sygn. akt KIO 2028/17). Tym samym informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...1745/17 i KIO 1746/17,  Załącznik do protokołu rozprawy (części niejawnej) – pismo z dnia 6 lutego 2018 roku od wykonawców wspólnie...do rozdziału IV SIWZ i usunął w stosunku do tej obsługi informację, że może ona występować bądź nie występować, jak również ...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...ogólna idea zabudowy kontenera WTI nie potwierdza spełnienia wymagania co do budowy minimum dwóch sieci przetwarzających informacje niejawne do poziomu TAJNE włącznie, a jedynie jednej sieci do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... rzeczywiście ustanowioną w trybie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą to być informacje wybrane przez wykonawcę jako niejawne dla potrzeb konkretnego postępowania, lecz ujawniane i powszechnie dostępne w innych postępowaniach, o...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... się z tego ciężaru należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia złożonych informacji. Tym samym informacje przedłożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... 12 stycznia 2018 roku Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o odrzuceniu oferty wykonawcy POLLIGHT Sp. o.o. z siedzibą w... roku i podtrzymanego w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i uczestnika postępowania ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij