• KIO 1711/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć...Ustawy Pzp z uwagi na złożone przez Odwołującego podczas posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i Uczestnika oświadczenie o cofnięciu odwołania....

 • KIO 1444/18, KIO 1455/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...Konsorcjum Evercode wprowadziło Zamawiającego w błąd przedstawiając informacje mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane.... W dniu 4 września 2018 r. podczas posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania Zamawiający oświadczył, że...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...analogiczny z obecnym przedmiot zamówienia oraz pozyskał te informacje w ramach postępowania w przedmiocie odwołania na treść... umowy zawierające klauzule poufności i którego dane są niejawne i przedstawione wyłącznie na użytek wykazania spełnienia warunków ...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...60, 02 – 489 Warszawa, dalej zwanemu jako „odwołujący”, informację o wykluczeniu go z postępowania. Od tej czynności zamawiającego odwołujący ... ono samodzielnie, że odwołujący klauzulowane materiały niejawne przekazuje w ramach jawnych kanałów dystrybucji, ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... poczytać za stwierdzenie, że wszystkie przesłanki zachowania niejawności tych informacji zostały spełnione, a więc że informacje pozostają niejawne w zgodzie z przepisami prawa, a zatem pozbawienie innych wykonawców dostępu do nich jest również zgodne...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... maszyny mogą spełniać potrzeby zamawiającego. W ocenie Izby, odwołujący mógł podać takie informacje, mimo braku dostępu do dokumentu niejawnego zawierającego dane zamawianych śmigłowców. Z samej treści odwołania wynika, że odwołujący posiadał następujące...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...25 lipca 2018 roku zamawiający przekazał pozostałym uczestnikom postępowania informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią za ... w dniu 1 sierpnia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron złożył pisemną odpowiedź na odwołanie wnosząc...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... lipca 2018 roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez wykonawcę ... 2018 roku - w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postepowania ...

 • KIO 1281/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... wyjaśniło Zamawiającemu, ani nie wykazało, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. W szczególności konsorcjum Rail Service nie wyjaśniło jaką wartość gospodarczą ma niejawność informacji na temat...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... zostało udzielone Spółce M. (...), wykonawca ten przesyłał zamawiającemu informację o tym, że S. G., w ramach prowadzonej ... w opinii Sądu, świadczą o istnieniu między nimi niejawnego porozumienia, w którym zostały ustalone wspólnie zasady udziału w...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  .... Dopóki postanowienia wzoru umowy zawierają informacje pozwalające wykonawcy skalkulować wspomniane ryzyka, ... samym stając się uczestnikami tego postępowania. W toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego – w dniu...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ... wyjaśniło Zamawiającemu ani nie wykazało, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. Jeśli nawet Konsorcjum Rail Service w zastrzeżonym uzasadnieniu wskazało na poufność zastrzeżonych informacji i na...

 • KIO 1234/18, KIO 1276/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... nie wyjaśnił Zamawiającemu ani nie wykazał, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzeżone informacje pozostaną niejawne. W odwołaniu KIO 1276/18 Odwołujący podniósł dodatkowo, iż uzasadnienie zastrzeżenia odnosi się wyłącznie do...

 • KIO 1251/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...postanowieniem Izby z 26.06.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Na posiedzeniu umocowany pełnomocnik Zamawiającego – nie...wczorajszym Pracowni Usług Geodezyjnych Libella M.K., informację o uwzględnieniu odwołania w całości, okazał dowód...

 • KIO 1206/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...na stanowisku główny specjalista ds, roszczeń, a w części niejawnej Formularza JEDZ oświadczył że na ww. zadaniu Pan R....13 Na skutek dokonanej przez Zamawiającego weryfikacji Zamawiający otrzymał informację z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, że stanowisko...

 • KIO 1216/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ... się uczestnikiem tego postępowania. W dniu toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego – w...odliczeń, co utwierdza nas w przekonaniu, że ukrywając te informacje, nie chciał wyjawić, iż były one wynikiem nienależytej ...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... poufności, brak okoliczności uwalniających od obowiązku dochowania tajemnicy. Tym samym nie mogą to być informacje wybrane przez Wykonawcę jako niejawne dla potrzeb konkretnego postępowania, lecz ujawniane i powszechnie dostępne w innych postępowaniach, o...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem tajemnica przedsiębiorstwa oznacza informacje poufne w tym sensie, że jako...

 • KIO 1006/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... w żaden sposób nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Nie wskazał nawet na ryzyko "podkupienia" personelu przez konkurencję. Przystępujący na rozprawie wywodził, że jest...

 • KIO 1021/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... na jawnej rozprawie, którą poprzedza posiedzenie niejawne, mające na celu ustalenie, czy nie... przedsiębiorstwa. Wyjaśnienia w przedmiocie rażąco niskiej ceny, choć stanowią informacje 12 dotyczące ceny, nie mogą być kwalifikowane jako elementy określone...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...w stanie oszacować ryzyka związanego z okresem w jakim otrzyma informacje o możliwości doprowadzenia łączy, co dla wykonawcy wiążę się ...stratą. W dniu 1 czerwca 2018 r. w toku niejawnego posiedzenia Izby z udziałem stron Zamawiający złożył w formie pisemnej...

 • KIO 942/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ... postanowieniem Izby z 18.05.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Podczas posiedzenia Zamawiający złożył pismo - odpowiedź....m.@vtit.eu. Odwołujący oświadczył również, że informację o odrzuceniu jego oferty powziął ze strony internetowej...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... w których wskazał na uwzględnione przy kalkulacji stawki informacje o wykonaniu zadań rozkładowych dla obecnych umów na...00m, 18,00m. Zamawiający ustnie do protokołu posiedzenia niejawnego poprzedzającego rozprawę uwzględnił w części odwołanie, tj. zarzuty ...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... powoduje, iż wykonawca ten w sposób 13 oczywisty przedstawia informacje mające wprowadzić Zamawiającego w błąd co do zgodności jego oferty... jako najkorzystniejsza spełnia wszystkie wymagania siwz. W toku niejawnego posiedzenia Izby w dniu 14 maja 2018 r. ...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... 15 maja 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego ... 2 maja 2018 roku Zamawiający przekazał pozostałym uczestnikom postępowania informację o wniesieniu odwołania wraz z jego kopią za pośrednictwem ...

 • KIO 831/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...roku Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert wstępnych w zakresie Części...Przystępujący – wykonawca KONCEPT w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania ...

 • KIO 783/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... sprawie Przystępujący nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Przystępujący ograniczył się do ogólnikowych twierdzeń, że wiedza w zakresie technologii i metod wykonywania...

 • KIO 784/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... ds. ochrony informacji niejawnych Geokart-lntemational Sp. z o.o. w Rzeszowie. Tym samym, zdaniem Odwołującego, informacje niejawne będą należycie i zgodnie z obowiązującym prawem chronione w całym procesie ich przetwarzania począwszy od rejestracji, a...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...INSTAL Kraków i Instal Warszawa wykazali, iż powyższe zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy... Odwołującego, z ww. informacji ani informacji niejawnej, ani zastrzeżonej. Wskazuje tylko na fakt ...

 • KIO 725/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informację o odrzuceniu jego oferty w zakresie Pakietu nr 1 - za pośrednictwem... 27 kwietnia 2018 roku – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i uczestników postępowania odwoławczego – ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij