• KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...modyfikacja załącznika nr 3 do PFU „Plany schematyczne” zawiera informacje, które wymuszają konieczność zwiększenia międzytorza toru 1 i 2...postanowieniem Izby z dnia 27.03.2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W dniu 09.04.2018 r. Izba ...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  .... Oceniane w ten sposób, miało konkretny charakter, ponieważ wskazywało jakie informacje nie zostały ujawnione i z jakich powodów powinny pozostać niejawne. Informacje w zakresie m. in. zastosowanych rozwiązań techniczno - organizacyjnych bez wątpienia...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  .... w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, który tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje jako informacje, które spełniają wszystkie...

 • KIO 678/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...oświadczenia oraz stanowiska stron i przystępującego złożone w toku posiedzenia niejawnego, Izba zważyła, co następuje: Izba ustaliła, że zostały... w postępowaniu wykonawcom informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz informację o wykonawcach, którzy...

 • KIO 640/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wyraźny. Nie jest rolą zamawiającego domyślanie się czy skoro informacje są podobne to powinny być objęte tajemnicą czy też nie...z dnia 2 marca 2018 r. „informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał ...

 • KIO 494/18, KIO 501/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...poprzez niezgodność oferty M. oraz Arriva (w części niejawnej) z treścią SIWZ w zakresie warunków technicznych oferowanego ... liczb. Mimo to nie uznano żadnej z liczb za informację nieprawdziwą, choć oczywiście któraś nie może być prawdziwa i stosując...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...kwoty pozyskać. W dniu 26 lutego 2018 Odwołujący otrzymał mailem od Zamawiającego informację o wykluczeniu go z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ... dokonał opisu przedstawionych dowodów w części niejawnej będącej załącznikiem do odwołania. W tym...

 • KIO 460/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...Wykonawcy, który w ramach wyjaśniania rażąco niskiej ceny przedstawił informacje wprowadzające w błąd, 5) art. 89 ust. ... Izby z dnia 15 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Na posiedzeniu Izby w dniu...

 • KIO 455/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający przesłał informację o wykluczeniu odwołującego z udziału w postępowaniu i ...pierwsze ustawy Pzp postanowienie wydano po przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego bez udziału stron. KIO 455/18 6 O ...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... ceny. Dnia 22.12.2017 r. Zamawiający opublikował informacje o wynikach postępowania. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę wykonawcy...o.o. musiał odnieść się do cen materiałów w części niejawnej wyjaśnień. Podniósł, że wyjaśnienia AG - Complex Sp. z ...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... r., sygn. akt KIO 2113/16, KIO 2119/16, wyrok KIO z 10 października 2017 r., sygn. akt KIO 2028/17). Tym samym informacje złożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...1745/17 i KIO 1746/17,  Załącznik do protokołu rozprawy (części niejawnej) – pismo z dnia 6 lutego 2018 roku od wykonawców wspólnie...do rozdziału IV SIWZ i usunął w stosunku do tej obsługi informację, że może ona występować bądź nie występować, jak również ...

 • KIO 247/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...ogólna idea zabudowy kontenera WTI nie potwierdza spełnienia wymagania co do budowy minimum dwóch sieci przetwarzających informacje niejawne do poziomu TAJNE włącznie, a jedynie jednej sieci do przetwarzania informacji niejawnych do klauzuli TAJNE włącznie...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... rzeczywiście ustanowioną w trybie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nie mogą to być informacje wybrane przez wykonawcę jako niejawne dla potrzeb konkretnego postępowania, lecz ujawniane i powszechnie dostępne w innych postępowaniach, o...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... się z tego ciężaru należy uznać za jednoznaczne z koniecznością ujawnienia złożonych informacji. Tym samym informacje przedłożone przez wykonawcę mogą pozostać niejawne tylko w takim zakresie, w jakim wykonawca wywiązał się z ciężaru wykazania ich...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... 12 stycznia 2018 roku Zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o odrzuceniu oferty wykonawcy POLLIGHT Sp. o.o. z siedzibą w... roku i podtrzymanego w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron i uczestnika postępowania ...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... oferty. Oceniane w ten sposób miało konkretny charakter, ponieważ wskazywało jakie informacje nie zostały ujawnione i z jakich powodów powinny pozostać niejawne. Informacje w zakresie m. in. doświadczenia osób wskazanych do realizacji poszczególnych zadań...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Rosenbauer International AG... dnia 18 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Podczas posiedzenia z...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...wykonawcy MPTechnology Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku informację o wynikach postępowania. W dniu 10 stycznia 2018 roku wykonawca ... 19 stycznia 2018 roku Zamawiający – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron – złożył pisemną odpowiedź na odwołanie ...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... dla przedsiębiorcy. W ocenie Odwołującego samo zastrzeżenie przez wykonawcę w całościowy sposób dokumentów, które zawierają rzekome informacje niejawne, jest wadliwe. Strony 36-100 oferty Comarch obejmują m.in. JEDZ podwykonawcy. O ile można dyskutować na...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Podkreślał, że wykonawca ADT Group Sp. z o.o. zawarł w ofercie (łącznie w części jawnej i niejawnej) wszystkie wymagane w SIWZ informacje. W zakresie zarzutu drugiego Zamawiający wskazał, że wykonawca ADT Group Sp. z o.o. w ofercie i dokumentach...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, oraz których ...2731/17. W dniu 10 stycznia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron, a przed otwarciem rozprawy, pełnomocnik odwołującego oświadczył...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... sposób nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Przystępujący ograniczył się do generalnego stwierdzenia, że wiedza dotycząca doboru personelu posiada niewątpliwie wartość...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – mailem oraz...dniu 3 stycznia 2018 roku, w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przystępujący ...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...2017 roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu– - meble ... 4 stycznia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...różny jest sposób, w jaki na każdym z nich wyświetlane są informacje. Można zatem stwierdzić, że Wykonawca JW nie zaoferował urządzeń o ... tych informacji, sporządzone zostało z poszanowaniem niejawnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach....

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... Zamawiający przewidział, że oznaczenia pudła wagonu musi zawierać m.in. informację o masie wagonu. Te dane będą zatem dostępne i widoczne dla... i, ii, a dane te zawarliśmy w części niejawnej pkt 20 oferty załącznikami do niniejszej oferty są część niejawna...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 6.2. Tymczasem nie wszystkie informacje zawarte w tych dokumentach są niejawne, pw szczególności nie są niejawne dane dotyczące oceny wykonania usług oraz zakresu czy terminu wykazanego zamówienia...

 • KIO 2520/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez zaoferowaną kamerę wymaganych w ...7 grudnia 2017 roku – przed otwarciem posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania – ...

 • KIO 2521/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez zaoferowaną kamerę wymaganych w ...7 grudnia 2017 roku – przed otwarciem posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania – ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij