• KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... oferty. Oceniane w ten sposób miało konkretny charakter, ponieważ wskazywało jakie informacje nie zostały ujawnione i z jakich powodów powinny pozostać niejawne. Informacje w zakresie m. in. doświadczenia osób wskazanych do realizacji poszczególnych zadań...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...wykonawcy MPTechnology Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku informację o wynikach postępowania. W dniu 10 stycznia 2018 roku wykonawca ... 19 stycznia 2018 roku Zamawiający – w toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron – złożył pisemną odpowiedź na odwołanie ...

 • KIO 78/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... w postępowaniu w zakresie części 1 zamówienia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy Rosenbauer International AG... dnia 18 stycznia 2018 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Podczas posiedzenia z...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... dla przedsiębiorcy. W ocenie Odwołującego samo zastrzeżenie przez wykonawcę w całościowy sposób dokumentów, które zawierają rzekome informacje niejawne, jest wadliwe. Strony 36-100 oferty Comarch obejmują m.in. JEDZ podwykonawcy. O ile można dyskutować na...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... Podkreślał, że wykonawca ADT Group Sp. z o.o. zawarł w ofercie (łącznie w części jawnej i niejawnej) wszystkie wymagane w SIWZ informacje. W zakresie zarzutu drugiego Zamawiający wskazał, że wykonawca ADT Group Sp. z o.o. w ofercie i dokumentach...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Informację o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, oraz których ...2731/17. W dniu 10 stycznia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron, a przed otwarciem rozprawy, pełnomocnik odwołującego oświadczył...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty – mailem oraz...dniu 3 stycznia 2018 roku, w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego przystępujący ...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... sposób nie wykazał Zamawiającemu, w czym należy upatrywać wartości gospodarczej tego, że zastrzegane informacje pozostaną niejawne. Przystępujący ograniczył się do generalnego stwierdzenia, że wiedza dotycząca doboru personelu posiada niewątpliwie wartość...

 • KIO 2700/17, KIO 2713/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...2017 roku zamawiający przekazał wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu– - meble ... 4 stycznia 2018 roku w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...różny jest sposób, w jaki na każdym z nich wyświetlane są informacje. Można zatem stwierdzić, że Wykonawca JW nie zaoferował urządzeń o ... tych informacji, sporządzone zostało z poszanowaniem niejawnego charakteru informacji zawartych w ww. dokumentach....

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... Zamawiający przewidział, że oznaczenia pudła wagonu musi zawierać m.in. informację o masie wagonu. Te dane będą zatem dostępne i widoczne dla... i, ii, a dane te zawarliśmy w części niejawnej pkt 20 oferty załącznikami do niniejszej oferty są część niejawna...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa. 6.2. Tymczasem nie wszystkie informacje zawarte w tych dokumentach są niejawne, pw szczególności nie są niejawne dane dotyczące oceny wykonania usług oraz zakresu czy terminu wykazanego zamówienia...

 • KIO 2520/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez zaoferowaną kamerę wymaganych w ...7 grudnia 2017 roku – przed otwarciem posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania – ...

 • KIO 2521/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ...wprowadził zamawiającego w błąd, przedstawiając nieodpowiadające prawdzie informacje dotyczące posiadanych przez zaoferowaną kamerę wymaganych w ...7 grudnia 2017 roku – przed otwarciem posiedzenia niejawnego z udziałem stron i uczestników postępowania – ...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...całości, co miało miejsce w trakcie posiedzenia niejawnego w ramach postępowania KIO 1788/17, gdzie zamawiający..., aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: (…) 3.5. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust....

 • KIO 2214/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...informacji zawartych w części niejawnej. Uwzględnienie odwołania skutkowałoby ...pkt 1 ustawy P.z.p., tj. dniem, w którym odwołujący powzięli informację o okolicznościach do wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia części oferty przystępującego. Od ...

 • KIO 2210/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...Koszalinie [zwanym dalej: „Odwołującym”] - listem poleconym, informację o odrzuceniu jego oferty i unieważnieniu postępowania w części 1...samym dokonanej modyfikacji postawionych wymagań. W toku posiedzenia niejawnego z udziałem Stron w dniu 3 listopada 2017...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...chodników, miejsc postojowych” w pkt 1.7.2 części niejawnej oferty Konsorcjum Miko – Tech jest zgodna ze zmienionymi przez ... Umowy powierzony Podwykonawcom – Załącznik nr 17 do umowy”, tj. informacje zawarte na stronach od 1 do 432 w segregatorach część nr ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... wskazuje, że zawarte w treści decyzji o pozwoleniu na użytkowanie informacje dotyczące długości tunelu (kilometraż od 0+529,93 do 2+250...Odwołującego Astaldi, Zamawiający w piśmie złożonym w toku posiedzenia niejawnego z udziałem stron w dniu 9.10.2017 r....

 • KIO 2144/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... uwzględnieniem możliwych do uzyskania od producenta rabatów, co potwierdzają informacje uzyskane przez Odwołującego KIO 2144/17 7 od firmy F5. ... OPZ tabela nr 2 pkt 9 i 10 części niejawnej dokumentacji postępowania. Tym samym zarzut Odwołującego, że oferta...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...dokumentów składających się na jego ofertę, wynikają wszystkie niezbędne informacje, umożliwiające Zamawiający jej pełną ocenę. Odrzucenie oferty na ...W dniu 10 października 2017 r. w toku niejawnego posiedzenia Izby z udziałem Stron Izba stwierdziła, że ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...153, poz. 1503 z późn. zm.) i odnosi się do niejawnej części oferty. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Przystępujący Konsorcjum P. S...Wstępny projekt organizacji przedsięwzięcia; - Załącznik nr 2.7 Informacje o sposobie realizacji dostaw; - Załącznik nr 3.1 ...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...na uwadze powyższe, należy dojść do wniosku, że informacje objęte dokonanym przez Odwołującego zastrzeżeniem poufności, stanowią tajemnicę ...poczet materiału dowodowego – dołączone do części niejawnej odwołania – trzy pierwsze załączniki. Dodatkowo,...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...a) pkt I. 1 - 5 i pkt II IdD oraz pozostałe informacje potwierdzające okoliczności spełnienia przez te zadania/ usługi spełnienia warunków, o których mowa ...We wniosku Egis na str. 131 w części niejawnej w pkt 6 znajduje się usługa wsparcia czynności ...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ...dalej "kryteriami selekcji" lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych ... z postanowieniem Izby z 29.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. W wyznaczonym terminie posiedzenia i rozprawy przed Izbą,...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... I części SIWZ - IDW oraz Sekcja VI: [Informacje uzupełniające] Ogłoszenia o zamówieniu. Pierwotny termin związania ofertą upływał... Izby z 23.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. Na posiedzeniu umocowany pełnomocnik Zamawiającego – ...

 • KIO 1573/17, KIO 1584/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...ocenę realności oferowanej ceny, jak i oceny wyjaśnień. Informacje płynące z opinii biegłych rewidentów wskazują, na niepewność... Izba pominęła nowe okoliczności prezentowane przez Zamawiającego na niejawnej części rozprawy i oddaliła w tym zakresie oba ...

 • KIO 1686/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... jest do wdrożenia i stosowania wytycznych ABW w zakresie bezpieczeństwa sprzętu, na którym przetwarzane są informacje niejawne - obejmujące właśnie wytyczne co do możliwości blokowania portów z poziomu BIOS (aktualnie Zamawiający posiada świadectwa...

 • KIO 1627/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ...zapoznawał się z dokumentacją postępowania, nie prosił o informacje o wynikach zbadania przez zamawiającego kwestii rażąco niskiej ...W dniu 23.08.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron oraz uczestnika postepowania w związku z postanowieniem...

 • KIO 1500/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ... Izby z dnia 25.07.2017 r. odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron. 15 Na posiedzeniu Przystępujący wniósł na piśmie ... I pkt 10 SIWZ. W zakresie zarzutów uwzględnionych informacje znajdują się także w odwołaniu oraz odpowiedzi na odwołanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij