• KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...r. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), c. czynność wezwania Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z.... 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... wynikach internetowej kwerendy. Oznacza to, że kluczowe dla przebiegu postępowania ustalenie (decydujące o ... zamawiającym a Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o.. z siedzibą w Mielcu została zawarta umowa, a informacja na ten temat pojawiła się m.in. ...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...przez wykonawcę. Zatem informacja o właściwościach membrany wynikająca ...bowiem na uwadze, że Odwołujący został wykluczony z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ... były na wynikach badań laboratoryjnych prowadzonych...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...o wynikach postepowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Rubau Polska Sp. z o.o.....2018 r. (znak 12 WZP.2510.9.2018) pt. „Informacja o odrzuceniu ofert” — z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... akt admin.; dokumentacja ofertowa wykonawcy S. G., k. 658-664 akt admin.; Zbiorcze zestawienie ofert, k. 665 akt admin.; Informacja o wynikach postępowania, k. 666-667, 674-675 akt admin.; Zaproszenia do podpisania umowy z 27.11.2014 r. i 10.12.2014 r...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., to taka informacja jest dostępna dla każdego zaineresowanego w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Natomiast przepis art. 8 ust. 1 Pzp formułuje zasadę jawności postępowania o...

 • KIO 1253/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...dniu 14 czerwca 2018r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania i wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy TMS ... 2016/S 166-299432 - wraz z tłumaczeniem, 4) informacja o ofertach złożonych w postępowaniu pt.: „Dostawa akceleratora...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...15 czerwca 2018r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania tj. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Medical Market...w przyjętych kryteriach oceny ofert. Zamawiający wykazał informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, że oferta ta ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... art. 11 ust. 8 Pzp. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z...o wynikach oceny spełniania warunków. żaden z tych przypadków nie dotyczy zamówienia z wolnej ręki. W zamówieniu z wolnej ręki za najwcześniejszy moment zakończenia postepowania...

 • KIO 1166/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. Zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu nr 555386-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. wartość...r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. Zaznaczył, że Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... — gdyż informacja o podwykonawcach wprowadza ...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • KIO 1030/18, KIO 1083/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poinformowana drogą elektroniczną o wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej...postępowaniami w dostawach mebli. 4) “Zamawiający zauważa również, że oferowana płyta U15574 żółty aksamit o kolorystyce NCS: S0540-Y10R (informacja...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...4 marca 2011 r., KIO 322/11). Sam fakt, że zastrzegana informacja zawiera nazwę kontrahenta wykonawcy, wysokość cen i kosztów składających się ...2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...z JEDZ konsorcjantów wynika zupełnie inna informacja aniżeli ta, która została wywiedziona ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. W myśl § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o...

 • KIO 996/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...523140-N-2018. W dniu 17 maja 2018r. zamawiający doręczył informację o wynikach postępowania. W dniu 21 maja 2018r.CZ.P.BP. „Przemysłówka... także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami — załącznik nr...

 • KIO 1015/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... się w postępowaniu. Po otrzymaniu informacji o wynikach postępowania, od razu nastąpiła reakcja Odwołującego, który... do wezwania wysłanego do Odwołującego. Generowana przez system informacja zwrotna z systemu, że „Dostarczenie do podanych adresatów...

 • KIO 988/18

  Orzeczenia KIO, 05-06-2018

  ...8 maja 2018 r. poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta... iż należy wykazać, że informacji ta (tj. informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa lub inne informacje) ...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  .... 2 Pzp Formularz nr 3 (Informacja o doświadczeniu wykonawcy), w którym oświadczył, ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... informacją naukową); 4) zmianę wag kryteriów oceny ofert poprzez usunięcie - Doświadczenie zawodowe zespołu wdrożeniowego / Waga: 20 i w konsekwencji ukształtowanie kryterium cena jako Cena / Waga 50. Ponadto, wniósł o obciążenie kosztami postępowania...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Dolby D, PCM. Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta w dniu 22 marca... o wynikach badania i oceny oferty Przystępującego oraz o ... podniesionych w tym odwołaniu. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie art. 192 ...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... jest jedynie informacją o danej sytuacji ...o wynikach oceny ofert, ewentualnie od momentu uzyskania przez Odwołującego jednoznacznej informacji o... 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... stanowi uprawnienie Zamawiającego. Zgodnie natomiast z informacją przekazaną wykonawcom podczas otwarcia ofert, Zamawiający ... odrzucona. O wyborze oferty złożonej przez Skoda jako najkorzystniejszej oraz o wynikach Postępowania Zamawiający zawiadomił...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w dniu 29 marca 2018 r. poinformował wykonawców o wynikach postępowania równoległego (Zadanie „B” od węzła „Podgórze ”... do wyjaśnień, a nadto informacja o wyjaśnieniach ofert zawarta była w protokole postępowania, który Zamawiający prowadził na bieżąco...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...siedzibą w Częstochowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000,00 zł (słownie...drogą elektroniczną o wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze oferty... u Zamawiającego, to błędna informacja nie stanowi uchybienia, które skutkować...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... mają powierzchnię fakturowaną na końcach palców, analogiczna informacja wynika z instrukcji użytkownika tych rękawic. Ze ...jak w spornym postepowaniu. Według informacji o wynikach postepowania i niezaprzeczonej tezie odwołującego wówczas odwołujący otrzymał...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...wynikiem jest informacja o fizycznej obecności procesora lub o jego braku lub o fizycznym uszkodzeniu... z dnia 5 marca 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Z pisma wynika, iż oferta Odwołującego została odrzucona...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... sp. z o.o. (por. zawiadomienie o wynikach oceny wniosków z 7 marca 2018 r., w dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego...a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, do wykazu ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...o wykluczeniu z postępowania oraz o braku uznania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający dnia 1 marca 2018 roku, poinformował wykonawców o wynikach...miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...zastrzeżenia był moment poinformowania wykonawców o wynikach postępowania. Wykonawca Intros wraz z ...warunki szczególne - złożył korzystniejszą cenowo ofertę. Tym samym więc informacja o danym rynku dostawców i zasadach współpracy z tymi dostawcami na ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij