• KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...BIOS informacji o: typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni,...o.o.) z dnia 02.11.2017 r.(karta nr 300 akt postepowania). W zakresie przedmiotowego zarzutu jedynie na marginesie Izba wskazuje, że stąd też mogły wynikać różnice w uzyskiwanych wynikach...

 • KIO 2612/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Potwierdził także, że informację o wynikach postępowania ...sprawie art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy pzp. Informacja o czynności odrzucenia oferty bez wątpienia nie dotyczy „czynności innych niż...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...brutto 1 099 900,00 zł, odwołania, zawiadomienia o wynikach postępowania - wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 30 listopada ...rozdziale II pkt 2 - tryb udzielenia zamówienia jest informacja, że szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach... późniejsza o kilka dni informacja o wyborze ...

 • KIO 2130/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ... o wynikach postępowania, w tym o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o...wymagań bezpieczeństwa jakościowych. Nie zawsze załącza wszystkie informacje. Informacja o szkiełkowaniu jest bardzo podstawowa, a nawet gdyby go...

 • KIO 2389/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... cena globalna za realizację całego Zamówienia, o czym świadczy informacja o wyborze oferty. Zamawiający wskazał w nim,... listopada 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta...

 • KIO 2106/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ...października 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania. Zamawiający wykluczył Odwołującego z postępowania na podstawie art. 24 ust.... za wykonanie części zadań), informacja o powstałych nieprawidłowościach docierała do osób...

 • KIO 2051/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...zgodnie z uzyskaną z Urzędu Miasta K. informacją. W świetle powyższego wymaga on niezbędnego ... akt KIO 1527/17). W dniu 21 września 2017r. Zamawiający poinformował o wynikach postępowania, podając, że ofertę ważną z najwyższą ilością punktów wg kryteriów ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... zmieniony i w Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty wskaźnik ten wynosił już 2,4 MW. Dowód: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z ... pozostałym uczestnikom Postępowania (w tym Odwołującemu) informacji o wynikach przeprowadzonego badania ...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...85-098 Bydgoszcz) i: 2.2 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: .... akt KIO 1933/17). Informację o wynikach oceny oferty i wyborze oferty ... których zawarta jest nieprawdziwa informacja o tym, iż wybór tych...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... umów jest praktyką powszechną. Informacja o warunkach świadczenia usług na rzecz...postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Obecne działania Zamawiającego świadczą o daleko idącej uznaniowości, a brak pełnego uzasadnienia w informacji o wynikach...

 • KIO 1908/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... 1 września 2017r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania to jest o odrzuceniu trzech ofert, w tym wykonawcy ... bezcelowe. Jednocześnie jednak informacja o częściowym umorzeniu postępowania odwoławczego musiała znaleźć odzwierciedlenie...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ...postępowania odwoławczego przystąpili Wykonawcy: A. Sp. z o.o., M. D. (C. K. P.), S. Sp. z o.o. – po stronie Odwołującego oraz Wykonawcy: G. S. I. Sp. z o.o., Konsorcjum I. Sp. z o.o. i T. Sp. z o.o... danych o produkcie znajduje się informacja o technologii ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...sierpnia 2017 r. (KZP115/2017/as), w nawiązaniu do informacji o wynikach spełnienia warunków udziału w postępowaniu z dnia 11 sierpnia...na podejmowane przez 60 zamawiającego w toku postępowania czynności, informacja o tym, że oba wyżej wymienione projekty ...

 • KIO 1775/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ...sierpnia 2017 r. został poinformowany o wynikach oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej.... Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska...realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich doświadczenia ...

 • KIO 1778/17

  Orzeczenia KIO, 07-09-2017

  ... o których mowa w pkt 1.4, z informacją o podstawie do dysponowania nimi; 3.4. wykazu narzędzi, o...o zamówieniu, wniosku Przystępującego o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, SIWZ, oferty ostatecznej Przystępującego, zawiadomienia o wynikach Postępowania...

 • KIO 1794/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ...albo „ZUE”]. Ustalona przez zamawiającego wartość zamówienia, zgodnie z informacją zawartą w piśmie zamawiającego z dnia 30 sierpnia 2017 r.,...dnia 30 czerwca 2017 r. poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego, tj. iż oferta złożona przez ...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ... o poprawieniu oferty. Informacja o ilościach...postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • KIO 1647/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... potwierdzona informacja o szerokości ramki. 3. Produkty o symbolach:...o wynikach tej oceny pozostałych wykonawców. Mając powyższe na względzie wniósł o oddalenie odwołania wykonawcy - F.M.B. M. sp. z o.o...sentencji. O kosztach postępowania orzeczono stosownie...

 • KIO 1627/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ... nowelizacji odrzucenie nie musi być jednoczesne z informacją o wynikach), to winienie dochować należytej staranności i wnieść o wgląd, tym bardziej że czynności Zamawiającego odnośnie tego postępowania przeciągały się i ostatecznie wynik został przekazany...

 • KIO 1639/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ... nie zawierało więc braków formalnych. Z informacji o wynikach postępowania wynika, że za najkorzystniejszą uznana została oferta.... 4 stacja dokująca spełnia wymagania SIWZ, zgodnie z informacją otrzymaną od producenta stacja w najnowszej wersji pozwala na ...

 • KIO 1658/17

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... wskazał następujące dowody: Dowód nr 1 - informacja o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem przesłana Odwołującemu 1...o przyczynach uzasadniających ponowną ocenę ofert i jej wynikach nie narusza ani fundamentalnej zasady przeprowadzenia postępowania o...

 • KIO 1649/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... Odwołującego oraz wyboru oferty najkorzystniejszej (El-Prod Kr. B.). Zamawiający informację stanowiącą podstawę do wniesienia odwołania (informacja o wynikach postępowania) przekazał wykonawcom pocztą elektroniczną w dniu 01.08.2017 r. W dniu 08.08.2017 r...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...odwołania, w trybie art. 185 ust.1 Pzp, wezwał uczestników postępowania przetargowego do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. W dniu 28....ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. z 26.11.2014 r. - str. 1, 2, 3, 5) informacja o wynikach kwalifikacji z 06.10.2015...

 • KIO 1396/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  .... O ile zatem treść zawiadomienia o wynikach postępowania zawierała informację, że zarówno oferta Odwołującego, jak i Wykonawcy Przystępującego jest najkorzystniejsza, to jednocześnie z treści zawiadomienia jednoznacznie wynikała informacja o przyznanej...

 • KIO 1443/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  .... W dniu 10 lipca 2017r. zamawiający poinformował o wynikach postępowania tj. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez J. T...oceny ofert w siwz a odmiennie w ogłoszeniu o zamówieniu. Dowód: Informacja o wyborze oferty z dnia 10 lipca 2017 ...

 • KIO 1323/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...o wartości 6.6583735,89 PLN - informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie „z wolnej ręki”. W toku przedmiotowego postępowania... ze strony MZU o jego sytuacji finansowej posiadanych środkach trwałych, zapasach, wynikach finansowych i innych okolicznościach...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... ogłosił wyniki postępowania. Konsorcjum AMC wygrało konkurs w zakresie Części I zamówienia. Dowód: (i) Regulamin Konkursu nr EH/226/Konk/01/14; (ii) pismo Metro Warszawskie Sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2016 r. zawierające informację o wynikach konkursu nr...

 • KIO 1244/17

  Orzeczenia KIO, 12-07-2017

  ...czerwca 2017r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postepowania, w tym o wyborze jako najkorzystniejszej w zadaniu nr...czerwca 2017 roku zamawiający przekazał odwołującemu informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejsza ...

 • KIO 1290/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ... z Postępowania A. Zaniechanie uzasadnienia decyzji o wykluczeniu Odwołującego: Zgodnie z art. 51 ust. 1a ustawy Pzp Zamawiający ma obowiązek przekazać wykonawcom informację o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Informacja taka...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij