• KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dokumentami postępowania”. 25 września 2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wynikach ponownego...postępowania (punkt 2.3. sentencji). Jak wynika z treści powyżej przytoczonego przepisu art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z informacją o...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Nomet Sz. N. (ul. Sienkiewicza 16/25 41-300 Dąbrowa Górnicza), z postępowania w zakresie części II, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...Dowód złożony przez Przystępującego na rozprawie „Informacja o wynikach aukcji elektronicznej” w innym postępowaniu ...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... informacjach o wynikach postępowania w poszczególnych częściach 5 zamówienia) wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie ... pkt 3 sentencji. Jednocześnie jednak informacja o częściowym oddaleniu odwołania musi znaleźć odzwierciedlenie...

 • KIO 1904/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...o.o. z siedzibą w Kaczycach, Geo-Wiert Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, Cab-Tnstal Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania... r. Zamawiający poinformował o wynikach aukcji, w której ... raporcie operatora informacja o str. 8...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... wykonawców i uczciwej konkurencji w zakresie prowadzenia postępowania. Podmiot trzeci, który udziela doświadczenia ma kluczową rolę w postępowaniu, nie mniejszą niż rola partnera konsorcjum. Informacja o tym, który podmiot udzieli doświadczenia danemu...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...o wynikach postępowania, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę WASKO S.A. oraz o wykluczeniu z postępowania... pełniąca funkcję ds. budowlanych, zgodnie z ogólnodostępną informacją zawartą w Internecie nie jest zatrudniona w firmie ...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... sposób firma o tak słabych wynikach finansowych oraz ...dnia 24 stycznia 2018 r. (DO19) oraz informacja techniczna urządzenia HCVP 3024 (DO20); dokumenty złożone... być wystawiane na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i często w...

 • KIO 1891/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  .... 11 ust. 8 ustawy i wynosi 126 016,26 zł. Zamawiający w tym piśmie podał także, że informacja o wynikach postępowania została wszystkim wykonawcom przekazana drogą elektroniczną, na dowód czego załączył wydruk poczty elektronicznej z dnia 14 września 2018...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu dokonanej wadliwie z powołaniem się na art. 51 ust 1a Pzp oraz o: 1) nakazanie wykluczenia wykonawcy Energomontaż z Postępowania... nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami...

 • KIO 1707/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...informacji o wynikach postępowania ...informacja, obejmująca uzasadnienie faktyczne i prawne oceny oferty Odwołującego, w sytuacji, kiedy brak przyznania punktów nie wynika z okoliczności ewidentnych, powinna zostać zawarta w informacji o wyniku postępowania...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... o wadze 30 %. Zgodnie z informacją przekazaną...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o odpuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... Beck wprost oświadczył o braku tej funkcji (załącznik - informacja z otwarcia ofert z...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o wykonawcach zakwalifikowanych do kolejnego etapu i wykonawcach wykluczonych z postępowania...zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...A. Ponadto informacja o podmiocie trzecim stanie...

 • KIO 1578/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...2018 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wynikach oceny ofert i wyborze jako oferty...wektorowej, video oraz muzyki. Zgodnie z informacją w ust. 1b § 14 SIWZ,...dokumenty składane przez wykonawców w czasie postępowania, a zatem również wyjaśnienia wykonawców ...

 • KIO 1538/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...r. Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu), c. czynność wezwania Konsorcjum ENGIE Services Sp. z o.o. z.... 3a ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. Orzekając o kosztach postępowania Izba wzięła pod uwagę treść art. 186 ust. 6...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... wynikach internetowej kwerendy. Oznacza to, że kluczowe dla przebiegu postępowania ustalenie (decydujące o ... zamawiającym a Polskimi Zakładami Lotniczymi Sp. z o.o.. z siedzibą w Mielcu została zawarta umowa, a informacja na ten temat pojawiła się m.in. ...

 • KIO 1417/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...przez wykonawcę. Zatem informacja o właściwościach membrany wynikająca ...bowiem na uwadze, że Odwołujący został wykluczony z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ... były na wynikach badań laboratoryjnych prowadzonych...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...o wynikach postepowania, w tym o odrzuceniu oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Rubau Polska Sp. z o.o.....2018 r. (znak 12 WZP.2510.9.2018) pt. „Informacja o odrzuceniu ofert” — z uwagi na brak zdolności do czynności prawnych ...

 • XVII AmA 24/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-07-2018

  ... akt admin.; dokumentacja ofertowa wykonawcy S. G., k. 658-664 akt admin.; Zbiorcze zestawienie ofert, k. 665 akt admin.; Informacja o wynikach postępowania, k. 666-667, 674-675 akt admin.; Zaproszenia do podpisania umowy z 27.11.2014 r. i 10.12.2014 r...

 • KIO 1260/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., to taka informacja jest dostępna dla każdego zaineresowanego w trybie wniosku o udostępnienie informacji publicznej...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Natomiast przepis art. 8 ust. 1 Pzp formułuje zasadę jawności postępowania o...

 • KIO 1253/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...dniu 14 czerwca 2018r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania i wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy TMS ... 2016/S 166-299432 - wraz z tłumaczeniem, 4) informacja o ofertach złożonych w postępowaniu pt.: „Dostawa akceleratora...

 • KIO 1228/18, KIO 1229/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ...15 czerwca 2018r. zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania tj. o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Medical Market...w przyjętych kryteriach oceny ofert. Zamawiający wykazał informacją o wyborze oferty najkorzystniejszej, że oferta ta ...

 • II K 88/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-06-2018

  ... sporządzania raportów o wynikach, osiąganych przez...1), ale bezskutecznie; dostał za to pieniądze. Podczas wewnętrznego postępowania zrobił zestawienie zamówień z Belgii z oznaczeniem TG czy (...) ...klient dokupował gwarancję, informacja o tym znajdowała się ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... art. 11 ust. 8 Pzp. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z...o wynikach oceny spełniania warunków. żaden z tych przypadków nie dotyczy zamówienia z wolnej ręki. W zamówieniu z wolnej ręki za najwcześniejszy moment zakończenia postepowania...

 • KIO 1166/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę. Zgodnie z informacją zawartą w Ogłoszeniu nr 555386-N-2018 z dnia 2018-05-10 r. wartość...r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. Zaznaczył, że Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... — gdyż informacja o podwykonawcach wprowadza ...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...akt admin.; Zawiadomienie o wynikach postępowania znak: ZP.271.2.2013, k. 480-482 akt admin.; Protokół postępowania w trybie przetargu ... o wysokości osiągniętego dochodu (podniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT-36L) oraz Informacja o wysokości...

 • KIO 1030/18, KIO 1083/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... poinformowana drogą elektroniczną o wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej...postępowaniami w dostawach mebli. 4) “Zamawiający zauważa również, że oferowana płyta U15574 żółty aksamit o kolorystyce NCS: S0540-Y10R (informacja...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij