• KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... art. 11 ust. 8 Pzp. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z...o wynikach oceny spełniania warunków. żaden z tych przypadków nie dotyczy zamówienia z wolnej ręki. W zamówieniu z wolnej ręki za najwcześniejszy moment zakończenia postepowania...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... informacją naukową); 4) zmianę wag kryteriów oceny ofert poprzez usunięcie - Doświadczenie zawodowe zespołu wdrożeniowego / Waga: 20 i w konsekwencji ukształtowanie kryterium cena jako Cena / Waga 50. Ponadto, wniósł o obciążenie kosztami postępowania...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... Dolby D, PCM. Zgodnie z informacją otrzymaną od producenta w dniu 22 marca... o wynikach badania i oceny oferty Przystępującego oraz o ... podniesionych w tym odwołaniu. O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie art. 192 ...

 • KIO 808/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ... jest jedynie informacją o danej sytuacji ...o wynikach oceny ofert, ewentualnie od momentu uzyskania przez Odwołującego jednoznacznej informacji o... 2 ustawy Pzp, orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... stanowi uprawnienie Zamawiającego. Zgodnie natomiast z informacją przekazaną wykonawcom podczas otwarcia ofert, Zamawiający ... odrzucona. O wyborze oferty złożonej przez Skoda jako najkorzystniejszej oraz o wynikach Postępowania Zamawiający zawiadomił...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w dniu 29 marca 2018 r. poinformował wykonawców o wynikach postępowania równoległego (Zadanie „B” od węzła „Podgórze ”... do wyjaśnień, a nadto informacja o wyjaśnieniach ofert zawarta była w protokole postępowania, który Zamawiający prowadził na bieżąco...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...siedzibą w Częstochowie i zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000,00 zł (słownie...drogą elektroniczną o wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze oferty... u Zamawiającego, to błędna informacja nie stanowi uchybienia, które skutkować...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... mają powierzchnię fakturowaną na końcach palców, analogiczna informacja wynika z instrukcji użytkownika tych rękawic. Ze ...jak w spornym postepowaniu. Według informacji o wynikach postepowania i niezaprzeczonej tezie odwołującego wówczas odwołujący otrzymał...

 • KIO 499/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...wynikiem jest informacja o fizycznej obecności procesora lub o jego braku lub o fizycznym uszkodzeniu... z dnia 5 marca 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Z pisma wynika, iż oferta Odwołującego została odrzucona...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... sp. z o.o. (por. zawiadomienie o wynikach oceny wniosków z 7 marca 2018 r., w dokumentacji postępowania przekazanej przez zamawiającego...a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, do wykazu ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...o wykluczeniu z postępowania oraz o braku uznania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający dnia 1 marca 2018 roku, poinformował wykonawców o wynikach...miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...zastrzeżenia był moment poinformowania wykonawców o wynikach postępowania. Wykonawca Intros wraz z ...warunki szczególne - złożył korzystniejszą cenowo ofertę. Tym samym więc informacja o danym rynku dostawców i zasadach współpracy z tymi dostawcami na ...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...o wynikach kontroli doraźnej (sygn. akt UZP/DKUE/KU/9/17): „W odniesieniu do zapewnienia dokumentowania zatrudnienia osób, o...aspekcie 47 ilościowym. Informacja na temat minimalnego...2 i 3 pkt 1 ustawy. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 192 ...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Krakowska 19, 33-100 Tarnów: unieważnienie czynności unieważnienia postępowania, wezwanie wykonawcy PPHU TRANS – ART A...nie przesadzają jeszcze o wynikach oceny innych ... zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... Dnia 22.12.2017 r. Zamawiający opublikował informacje o wynikach postępowania. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę wykonawcy AG - Complex... – w sposób pozwalający na uznanie że ta informacja jest wiarygodna, a dany dokument rzeczywiście istnieje. Albo...

 • KIO 319/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ... się na odległość powiadomił Odwołującego się o wynikach przeprowadzonego postępowania wskazując, że oferta Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń...czynności odrzucenia oferty Odwołującego. Zgodnie z Informacją o wyniku postępowania z dnia 16 lutego 2018 r., ...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełnienia tych warunków. Wszystkie elementy składające się na treść informacji o unieważnieniu postępowania...społeczne. Informacja o unieważnieniu postępowania przekazana ...

 • KIO 298/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... chroniona informacja nie może...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia KIO 298/18 17 zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...postępowania przekazaną przez Zamawiającego i potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności ogłoszenie o zamówieniu, informację o wynikach.... przepisu oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3...

 • KIO 320/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ..., o wynikach oceny i badania ofert oraz o wyborze... przedmiotu zamówienia) znalazła się informacja o tym, że: „opis przedmiotu...- równa się z nakazem unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia. O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...odrzucona. O wyborze oferty złożonej przez Skoda jako najkorzystniej oraz o wynikach postępowania Zamawiający ... lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. ...

 • KIO 258/18, KIO 263/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków. Zamawiający wykluczył z postępowania... złożona przez Odwołujących 1 informacja z Krajowego Rejestru Karnego ...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... nie będziemy więc nigdy mieli do czynienia, jeśli informacja podana przez wykonawcę jest prawdziwa (nawet jeśli nie odpowiada... W dniu 19 stycznia 2018 roku Zamawiający zawiadomił o wynikach postępowania, w tym wskazał wykonawców, którzy zostali wykluczeni...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... 4 Pzp, co miało istotny wpływ na wynik postępowania. Ad 2. Wykonawca Supertour wskazywał, że przedłożenie ... o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o...tym w szczególności:  oficjalna informacja od Agenta Support Desk LOT ...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...na zarządzaniu energią. 4 Odwołujący podniósł, że Informacja o zaproszeniu do składania ofert została przesłana Odwołującemu w ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z listą wykonawców zaproszonych do kolejnego etapu postępowania,...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...z o.o. z siedzibą w Słupsku informację o wynikach postępowania. W dniu 10 stycznia 2018 roku wykonawca - MPTechnology Sp. z o.o. z..., ażeby brakujące dokumenty (tj. wykaz dostaw oraz informacja z KRK dotycząca Podwykonawcy) zostały zamieszczone na owych ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... listopada 2017r. Zamawiający nie przekazał informacji o wyniku postępowania w tym o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poprzestał jedynie na zamieszczeniu informacji o wynikach postępowania w tym o wyborze oferty na swojej stronie internetowej. Odwołujący...

 • KIO 2/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...o wynikach oceny zdolności kredytowej przeprowadzonej w banku - konkretnym wydziale banku (vide wyrok SO w Gliwicach z 15.5.2015 r., sygn. X Ga 132/15). Powyższe pozwala przyjąć, iż informacja... zarzutów. O kosztach postępowania orzeczono stosownie...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... lub podając w tym zakresie nieprawdziwe informacja. Z uwagi na brak dostępu do...i zaskarżenie tej czynności przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. Zatem na kanwie...000 m”, natomiast w „wynikach szczegółowych” zamawiający określił poziom ...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... 96 ust. 2 Pzp, oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3, zawiadomienia, wnioski,... o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zatem, dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij