• KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... wykonawców o wynikach postępowania w tym o wykluczeniu z postępowania Odwołującego oraz unieważnieniu postępowania. W...kwietnia 2017 r. sygn. akt KIO 576/17) (por. Informacja o działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 roku) Izba podkreśliła, że...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. Dalej Odwołujący przywołuje Wyroki KIO wskazując na wadliwe prowadzenie postępowania o...

 • KIO 2509/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... czy innymi dokumentami postępowania”. W dniu 25.09.2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wynikach ponownego badania i ocen...oceny przekazanej Odwołującemu - wraz z informacją o wynikach ponownej oceny Zamawiający przekazał wykonawcom indywidualne ...

 • KIO 2423/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania. Na gruncie omawianego stanu faktycznego...

 • KIO 2473/18, KIO 2478/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... piśmie z dnia 19 listopada 2018 r., pn. „Informacja o wynikach oceny ofert wstępnych” wskazał następujące powody odrzucenia oferty wstępnej ...postępowania, tj. do negocjacji. Zamawiający w ww. piśmie poinformował o wynikach oceny ofert wstępnych, w tym o...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...Biuletyn Macroms nr MB2018-A006 na stronie pierwszej znajduje się informacja, że w ofercie VIAVI Solutions są dwa inne...in. oświadczeniem autoryzowanego dystrybutora z 08.11.2018 r.) oraz zawiadomieniem o wynikach postępowania w cz. III i IV z 19.11.2018 r. ...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... Kft. wraz z częściowym tłumaczeniem;  dokumentacja dotycząca postępowania na „Dostawę 30 osi z zaprasowaną tuleją wagonów metra serii 81” (informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty, specyfikacja techniczna);  wydruk ze strony internetowej...

 • KIO 2381/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...r. w aktach postępowania D/ 152/2018. 3. Zawiadomienie o wynikach postępowania z dnia 08.11.2018 r. — w aktach postępowania D/152/2018. 4. ... wykonania w czerwcu 2017 r. Analogiczna informacja wynika z poświadczenia Best-Eko Spółka z o.o. z dnia 04.10.2018 r...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... postępowania i za zasadne. 2. Naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp stwierdził, że: W świetle rozważań i przywołanych powyżej wyroków dotyczących zarzutu nr 1 (naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), orzecznictwo KIO jednoznacznie wskazuje, że informacja o...

 • KIO 2277/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ...„Pozacenowe kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego”, UZP, ...w informacji o wynikach kontroli ...informacja o dostawie autobusów Ursus również w zakresie baterii; 16. Informacja o przetargach Kraków i Jaworzno; 17. Informacja o...

 • KIO 2222/18

  Orzeczenia KIO, 07-11-2018

  ...postępowania. Podmiot trzeci, który udziela zasobu doświadczenia ma kluczową rolę w postępowaniu, nie mniejszą niż rola partnera konsorcjum. Informacja o...wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach ...

 • KIO 2176/18

  Orzeczenia KIO, 06-11-2018

  ... poinformował Odwołującego o wyborze oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z przesłaną informacją za najkorzystniejszą ... października 2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wynikach postępowania przetargowego. Za najkorzystniejszą została uznana oferta ...

 • KIO 2107/18, KIO 2108/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... HP EliteDesk 800 G4 SFF informacja o pojemności dysku twardego w BIOS... dodatkowej karty graficznej w wynikach testu badanego sprzętu nie jest... powyższe Izba orzekła jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust...

 • KIO 2143/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...z tym informacja o uprawnieniach ...o PnB. W tym zakresie Izba podzieliła stanowiska Odwołującego, iż takiego wymogu nie sposób wywieść z zapisów SIWZ. Jednakże w wynikach...orzeczono jak w sentencji. O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie...

 • KIO 2093/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ...że Zamawiający w informacji o wynikach postępowania nie wskazał faktycznego uzasadnienia dla czynności wykluczenia Odwołującego z Postępowania; 3) art. ... obiektywnie rzecz biorąc przekazana Zamawiającemu informacja o doświadczeniu osoby jest niezgodna ze ...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... dokumentami postępowania”. 25 września 2018 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wynikach ponownego...postępowania (punkt 2.3. sentencji). Jak wynika z treści powyżej przytoczonego przepisu art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z informacją o...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Nomet Sz. N. (ul. Sienkiewicza 16/25 41-300 Dąbrowa Górnicza), z postępowania w zakresie części II, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt...Dowód złożony przez Przystępującego na rozprawie „Informacja o wynikach aukcji elektronicznej” w innym postępowaniu ...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... informacjach o wynikach postępowania w poszczególnych częściach 5 zamówienia) wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o udostępnienie ... pkt 3 sentencji. Jednocześnie jednak informacja o częściowym oddaleniu odwołania musi znaleźć odzwierciedlenie...

 • KIO 1904/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...o.o. z siedzibą w Kaczycach, Geo-Wiert Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach, Cab-Tnstal Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania... r. Zamawiający poinformował o wynikach aukcji, w której ... raporcie operatora informacja o str. 8...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... wykonawców i uczciwej konkurencji w zakresie prowadzenia postępowania. Podmiot trzeci, który udziela doświadczenia ma kluczową rolę w postępowaniu, nie mniejszą niż rola partnera konsorcjum. Informacja o tym, który podmiot udzieli doświadczenia danemu...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...o wynikach postępowania, tj. o wyborze oferty najkorzystniejszej złożonej przez wykonawcę WASKO S.A. oraz o wykluczeniu z postępowania... pełniąca funkcję ds. budowlanych, zgodnie z ogólnodostępną informacją zawartą w Internecie nie jest zatrudniona w firmie ...

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... sposób firma o tak słabych wynikach finansowych oraz ...dnia 24 stycznia 2018 r. (DO19) oraz informacja techniczna urządzenia HCVP 3024 (DO20); dokumenty złożone... być wystawiane na potrzeby danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i często w...

 • KIO 1891/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  .... 11 ust. 8 ustawy i wynosi 126 016,26 zł. Zamawiający w tym piśmie podał także, że informacja o wynikach postępowania została wszystkim wykonawcom przekazana drogą elektroniczną, na dowód czego załączył wydruk poczty elektronicznej z dnia 14 września 2018...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu dokonanej wadliwie z powołaniem się na art. 51 ust 1a Pzp oraz o: 1) nakazanie wykluczenia wykonawcy Energomontaż z Postępowania... nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami...

 • KIO 1707/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...informacji o wynikach postępowania ...informacja, obejmująca uzasadnienie faktyczne i prawne oceny oferty Odwołującego, w sytuacji, kiedy brak przyznania punktów nie wynika z okoliczności ewidentnych, powinna zostać zawarta w informacji o wyniku postępowania...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... o wadze 30 %. Zgodnie z informacją przekazaną...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o odpuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... Beck wprost oświadczył o braku tej funkcji (załącznik - informacja z otwarcia ofert z...o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o unieważnieniu postępowania...

 • KIO 1657/18, KIO 1660/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...o wynikach oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz o wykonawcach zakwalifikowanych do kolejnego etapu i wykonawcach wykluczonych z postępowania...zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. ...

 • KIO 1591/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, oferty wstępne od dnia zaproszenia do składania ofert, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od dnia poinformowania o wynikach...A. Ponadto informacja o podmiocie trzecim stanie...

 • KIO 1578/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...2018 r. zamawiający zawiadomił wykonawców o wynikach oceny ofert i wyborze jako oferty...wektorowej, video oraz muzyki. Zgodnie z informacją w ust. 1b § 14 SIWZ,...dokumenty składane przez wykonawców w czasie postępowania, a zatem również wyjaśnienia wykonawców ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij