• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...zawierać kryteria pomyślnego wykonania wsparcia w zakresie przeniesienia Usługi przez Wykonawcę oraz harmonogram tego wsparcia....określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dla przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji ... co prawda na rozprawie przedłożył zapowiadany w odwołaniu harmonogram wykonania czynności, który prezentuje czas jaki jest niezbędny (...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...terminów wykonania Etapów. Dodatkowo, wskazał, że w treści SIWZ - ujętej jako Załącznik nr 10 „Harmonogram ... Izby - Zamawiający dokonując w powyższym piśmie poprawienia terminu realizacji robót z pkt 16 formularza ofertowego działał w granicach przepisu art...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...przez zamawiającego terminu na spełnienie świadczenia (wykonania Etapu 5), 6 takie opóźnienie ...ramy czasowe zadań do realizacji, zamieniono na harmonogram ustalany przez Zamawiającego z wykonawcą, 3. ...do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i ...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ....2.5 IDW). Załącznikiem nr 5 do IDW był Harmonogram Realizacji Zadania Zamawiającego (dalej jako „HRZZ”). HRZZ (sporządzony... wyjaśnieniach doszło ,,do zaoferowania wariantowego sposobu wykonania robót oraz faktycznego negocjowania treści oferty”. Jak już...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...potrzeb (OPZ. Załącznik 4.1 Szczegółowy harmonogram prac str. 5 z 8 -...uwagi na argumenty Wykonawcy, że większość robót i usług wykona siłami własnymi przez ... usługi odwołujący nie przedstawił kosztów ich wykonania z podziałem na koszt robocizny, sprzętu...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...projektowa wykonana przez (...) sp. z o.o., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót oraz harmonogram realizacji projektu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... oraz wszelkich innych dokumentów, w których wskazany jest termin wykonania robót przewidzianych w Opcji nr 1 i Opcji nr 2, ... określone znaczenie. Dodać należy, że ów harmonogram przewiduje możliwość ukończenia robót dla jednego toru) w terminie 17 miesięcy...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...: Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W ocenie...od daty jego otrzymania obowiązany będzie przedstawić harmonogram, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po ...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... zawarta w następstwie przetargu, nie będzie kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane uregulowana w art. 647 i nast. k.c..... Dla Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do rozliczeń, ale także do wykonania analizy ryzyka na...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...Kraków-Balice przetargu na wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego...zł. brutto. Na dowód należytego wykonania zamówienia przystępujący przedłożył referencję, wystawioną... SIWZ, jak na przykład harmonogram rzeczowo-finansowy. Za nieuzasadnione Izba ...

 • KIO 1570/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... być ona dwojako ukształtowana: (a) albo harmonogram i terminy w nim wskazane w zakresie wykonania zamówienia są wiążące dla wykonawcy i przed, ...c) (…). W Załączniku nr 3 do SWIZ – Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) Zamawiający podał: Paragraf 1 ust. 7 ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wyższego aniżeli stanowiącego sumę usług projektowych i wykonania robót budowalnych. Pod jakim bowiem tytułem faktycznym i... wykonanych robót budowlanych i zapłaty częściowej jest zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...1 (harmonogram fazowania) zaprezentował szczegółowe założenia w tym zakresie. Z kolei załącznik 2 przedstawiał rozwiązania technologiczne. Wyjaśnienia 2 odnoszą się do wątpliwości Zamawiającego związanych z transportem materiałów do miejsca wykonania robót...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... realizacji prac objętych przedmiotem umowy, wykonania robót ziemnych lub prac zabezpieczających. Wszelkie koszty... nawet konsultacji z wykonawcą. Podkreślić należy, że znając harmonogram płatności i kwoty, jakie zostaną wypłacone wykonawcy w poszczególnych...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z ...koncesji ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w ...in. z tego, że harmonogram w tym przypadku był jedynie...

 • KIO 1338/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... wersji uzgodnionej z Zamawiającym. 26. Harmonogram wykonania wszystkich aktualizacji mikrokodów oprogramowania sprzętu zostanie ...ze sprawdzenia poziomów licznika błędów, - z weryfikacji pracy robota, - z weryfikacji poprawności działania usługi cali home, ...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ...wykonania określonej części zamówienia publicznego. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo są Usługi, dostawy lub roboty...2). W ocenie składu orzekającego wspomnianą złożoność trafnie oddaje harmonogram realizacji zamówienia (pkt 7.2 OPZ), z którego wynika,...

 • KIO 1213/18

  Orzeczenia KIO, 02-07-2018

  ... i w projekcie wykonawczym. Zamawiający przekazał Wykonawcom także harmonogram prac, jakie mają być realizowane na tej trasie ...lub Etapów w tym także wyłączenie części Robót lub Czas na Ukończenie lub daty wykonania Etapu lub Etapów. odpowiednio do okresu ...

 • V ACa 1302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 27-06-2018

  ...listopada 2011 roku A. C. i K. S. opracowali uaktualnienie harmonogramu robót. Harmonogram robót został podpisany przez sporządzających jak i M. M., A. D. (... robót związanych z odtworzeniem okna w związku z koniecznością kompleksowego wykonania robót ...

 • II K 216/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... R. oświadczył wówczas, że zrobił drobną pomyłkę, chodziło o terminy wykonania robót. T. R. wręczył mu gotowy nowy harmonogram i powiedział mu żeby go wymienił. M. D. wziął ten harmonogram i najprawdopodobniej w dniu 16 września 2011 r. wymienił go. Oferta...

 • KIO 981/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...świadczenia Usługi, Konsultant przekaże Kierownikowi Projektu pierwszy Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) określający planowaną ...zakresie z uwagi na specyfikę robót koniecznych do wykonania". Analiza przywołanych fragmentów wyjaśnień ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... każdy piątek będzie na bieżąco przekazywał aktualny harmonogram. Już same te ustalenia powodują, że nie... db). W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazał, że o zamówienie mogą ...sprzętu powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót. W pkt 9, ...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Podwykonawcze. - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. - ...SIWZ. Czynność ta nastąpiła na skutek wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z ...koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem niezbędnych robót. Niezależnie od tego, nawet gdyby przyjąć,...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót... 1) Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy - 2 pkt. 2) Plan zapewnienia ...

 • I ACa 1000/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-04-2018

  ... terminu wykonania robót ustalonego ...robót, w szczególności w okresach jesienno-zimowych. Sąd stwierdził, że warunki pogodowe panujące podczas realizacji umowy nie stanowiły anomalii pogodowych, a nadto wykonawca powinien w taki sposób ustalić harmonogram...

 • I AGa 71/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-04-2018

  ... tego terminu wpłynęła konieczność wykonania robót dodatkowych, uprzednio niewskazanych w...wykładnię polegającą na przyjęciu przez Sąd I instancji, że Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiący integralną część postanowień umownych nie określał odrębnego ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Odwołujący wyłącznie raz wskazał na założenie wykonania robót z wykorzystaniem środków własnych, wobec czego...zapotrzebowaniem na sprzęt, wynikającym z harmonogramu robót, zostanie przygotowany harmonogram logistyczny sprowadzania sprzętu. Sprzęt ten będzie...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...w.z.) doświadczenia przy realizacji zadania w okresie od rozpoczęcia robót do 6 wykonania zadania, a jedynie w pewnych okresach zadania, co nie ...robót. Wykonawcy w złożonych wyjaśnieniach w odpowiedzi na wezwanie winni przedstawić przedmiotowy harmonogram...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... polega na dokonywaniu odbioru merytorycznego jej wykonania. Tym samym nie jest ona w...Odwołujący zauważył, iż wstępny plan i harmonogram realizacji zamówienia jako podlegający ocenie element ..., których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. W ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij