• T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE...z operacją składającą się z szeregu robót, działań lub usług, której ... osi priorytetowej oraz roczny harmonogram dla wkładu finansowego EFRR lub...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie...miesiące realizacji Usługi. Dotychczas przedłożony wstępny Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta jest niewystarczający do...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... do przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu wykonania umowy. Taki harmonogram powstał i został przedłożony i zaakceptowany ...dokumentację w sposób 10 KIO 70/18 umożliwiający realizację robót niezależnie od siebie, przy założeniu, że jako...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... podstawą do ewentualnego rozliczenia podobnych robót. 1.3 Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji robót w ciągu 7 dni od ...Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi ...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...jest kilka folderów – opis przedmiotu zamówienia, STWiOR, harmonogram wykonania, zestawienie opraw i zestawienie opraw wraz z danymi...W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych co do warunków szczegółowych wykonania robót ,w zakresie ...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... powódka zobowiązała się do wykonania robót objętych kontraktem w terminie 14 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, przy czym do realizacji ...roboty dodatkowe należne jest powódce za okres 17 miesięcy, harmonogram robót, w którym przewidziano wykonywanie robót...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, ...zawarł pozycję „umowy podwykonawcze”, a na kolejnych harmonogram rzeczowo-finansowy, Przejściowe Świadectwa Płatności, uzgodnienia koncepcji ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...do SIWZ ( II IPU") należne z tytułu wykonania robót budowlanych i usług w formie płatności rozłożonej na ... nabycia dodatkowych nieruchomości przez Zamawiającego i mogłoby wpłynąć na harmonogram projektu oraz wzrost kosztów. Zamawiający oświadczył, zgodnie z...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ..., że przedmiot prac jest dość skomplikowany, a harmonogram prac bardzo wymagający, co prowadzi do sytuacji, ...33.4.2 Umowy, wprowadzanie zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii wykonania Robót Budowlanych, o którym mowa w niniejszym art. 15.4 Umowy,...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.... wypełniając Załącznik nr 1A do IDW „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wykonawcy byli zobligowani do...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... sprowadza się do kwestii sposobu prezentacji kosztu wykonania robót budowlanych w branży kanalizacji deszczowej w „Tabeli...każdy wykonawca może w zasadzie w dowolny sposób ukształtować harmonogram, który to dokument ma istotne znaczenie dla Zamawiającego (...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wynika, że nie jest możliwe zaoferowanie wykonania robót budowlanych, których żąda zamawiający za cenę podaną...– 6%, Koszty zakupu – Kz – 3% Str. 11 – 12 harmonogram finansowo-rzeczowy: Branża elektryczna: 1. Stacja transformatorowa ST-1A - 842 518,28zł. ...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby — tj. 2.... złożył wyjaśnienia. Wykonawca załączył m.in. wstępny harmonogram pracy personelu konsultanta dla każdej części zamówienia w celu...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...biurowego oraz personelu pomocniczego na okres projektowania oraz wykonania robot budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie... żądał. Wskazał, że przedstawił zamawiającemu przykładowy Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) dla okresu przeglądu...

 • KIO 2215/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...%, za kierownika robót torowych - 4%, za kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych...usunąć). Otóż bowiem skoro doszło do zaniechania wykonania pewnej czynności czynność ta może być w ... i Etapów przedstawi Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy ...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...bez montażu, posadowienia w gruncie, wykonania robót ziemnych i innych towarzyszących robotach) kosztuje 5.841.162,50...2. SIWZ „Załączniki do Umowy”, Zamawiający wskazał, że: „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w Ofercie musi pokazywać Etapy Realizacji netto w...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... dla personelu biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie z SIWZ TOM... W opinii Odwołującego wykonawcy przedstawiając harmonogram z kosztami personelu (dniówki), nie...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wykorzystać. Odwołujący wskazał, że przedmiotowy harmonogram wykonany jest w sposób bardzo lakoniczny,... „weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie"...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dokumentów wchodzących w skład oferty wynika, że przedstawiony Harmonogram oraz Program zapewnienia jakości są błędne; 6. Art...– przedstawienie programu zapewnienia jakości organizacji i wykonania robót budowlanych”. Izba dokonała oceny stanu faktycznego ...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...tym samym czasie - vide załączony do niniejszego odwołania Harmonogram). Spowoduje to ogromne utrudnienia, przede wszystkim dla ...wobec krótszych terminów wykonania lub większych utrudnień w realizacji związanych z wykonywaniem robót jednocześnie na kilku ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... Nr IRPŚP.042.11.12015/23 i związany z nią harmonogram rzeczowo – finansowy na zaprojektowanie i budowę żłobka w ... i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...w postaci wykazu zrealizowanych robót, poświadczeń należytego wykonania robót (referencji), oświadczenia członka...z o. o.; - Załącznik nr 2.2 Harmonogram realizacji umowy; - Załącznik nr 2.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy; - Załącznik nr 2.4 Wstępny wykaz ...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...na skrócenie terminu wykonania zamówienia), przy czym roboty składające się na Etap V będą wykonywane dopiero po wykonaniu robót Etapu IV.... okoliczność obrazował również przedstawiony przez Odwołującego harmonogram złożony na rozprawie, do którego treści...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... realizacji robót ryczałt X 2 000 000,00 2 000 000,00 2.3 okres przeglądów i rozliczenia kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego...W opinii przystępującego Konsorcjum przedstawiając harmonogram uwzgledniający koszty personelu (dniówki), ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... kontraktu, albo zamawiający wydaje świadectwa wykonania potwierdzające wykonanie robót/usług objętych zamówieniem. Oczywistym jest dla ... specyfikację świadczeń z ich strony, zdefiniowanie dostaw, harmonogram dostaw, testy dostaw, także za design, software,...

 • I C 71/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-09-2017

  ... się wykonać przedmiot umowy w terminie 11 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy. Szczegółowe terminy wykonania robót zawierał harmonogram rzeczowo - finansowy ( § 3 ust. l pkt b, ust.5), stanowiący integralną część umowy . Zgodnie z...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...mogą zostać wykonane odrębnie przez podmiot specjalizujący się w robotach budowlanych na terenie kopalni; 7 - urządzenia nowe ...to jeden zespół 10 wykonawcy odpowiada za harmonogram poszczególnych prac do wykonania, ustala kolejność prac, możliwe jest ...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym interes... w § 1 nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania zamówienia zgodnie ze Szczegółowym zakresem usług zał....SIWZ), który określa również harmonogram częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów ...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ....2.3. Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy HRZW będzie zawierał wszelkie terminy wykonania Etapów szczegółowo opisanych... Jaworzno Szczakowa i torem nr 1 linii 134 (przystąpienie do robót, o którym mowa, musi nastąpić po okresie Mobilizacji Wykonawcy, to...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... z uwagi, że na etapie podpisywania umowy dopiero w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram wykonania robót Zamawiający będzie akceptował harmonogram wykonania robót. Zauważył, że prace w przedmiotowym postępowaniu będą realizowane na obiekcie czynnym co...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij