• KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wykorzystać. Odwołujący wskazał, że przedmiotowy harmonogram wykonany jest w sposób bardzo lakoniczny,... „weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie"...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...tym samym czasie - vide załączony do niniejszego odwołania Harmonogram). Spowoduje to ogromne utrudnienia, przede wszystkim dla ...wobec krótszych terminów wykonania lub większych utrudnień w realizacji związanych z wykonywaniem robót jednocześnie na kilku ...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dokumentów wchodzących w skład oferty wynika, że przedstawiony Harmonogram oraz Program zapewnienia jakości są błędne; 6. Art...– przedstawienie programu zapewnienia jakości organizacji i wykonania robót budowlanych”. Izba dokonała oceny stanu faktycznego ...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... Nr IRPŚP.042.11.12015/23 i związany z nią harmonogram rzeczowo – finansowy na zaprojektowanie i budowę żłobka w ... i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...w postaci wykazu zrealizowanych robót, poświadczeń należytego wykonania robót (referencji), oświadczenia członka...z o. o.; - Załącznik nr 2.2 Harmonogram realizacji umowy; - Załącznik nr 2.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy; - Załącznik nr 2.4 Wstępny wykaz ...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...na skrócenie terminu wykonania zamówienia), przy czym roboty składające się na Etap V będą wykonywane dopiero po wykonaniu robót Etapu IV.... okoliczność obrazował również przedstawiony przez Odwołującego harmonogram złożony na rozprawie, do którego treści...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... realizacji robót ryczałt X 2 000 000,00 2 000 000,00 2.3 okres przeglądów i rozliczenia kontraktu (do wystawienia Świadectwa Wykonania i Ostatecznego...W opinii przystępującego Konsorcjum przedstawiając harmonogram uwzgledniający koszty personelu (dniówki), ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... kontraktu, albo zamawiający wydaje świadectwa wykonania potwierdzające wykonanie robót/usług objętych zamówieniem. Oczywistym jest dla ... specyfikację świadczeń z ich strony, zdefiniowanie dostaw, harmonogram dostaw, testy dostaw, także za design, software,...

 • KIO 1771/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...mogą zostać wykonane odrębnie przez podmiot specjalizujący się w robotach budowlanych na terenie kopalni; 7 - urządzenia nowe ...to jeden zespół 10 wykonawcy odpowiada za harmonogram poszczególnych prac do wykonania, ustala kolejność prac, możliwe jest ...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tym samym interes... w § 1 nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania zamówienia zgodnie ze Szczegółowym zakresem usług zał....SIWZ), który określa również harmonogram częstotliwości odbierania poszczególnych rodzajów ...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ....2.3. Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy HRZW będzie zawierał wszelkie terminy wykonania Etapów szczegółowo opisanych... Jaworzno Szczakowa i torem nr 1 linii 134 (przystąpienie do robót, o którym mowa, musi nastąpić po okresie Mobilizacji Wykonawcy, to...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... z uwagi, że na etapie podpisywania umowy dopiero w załączniku nr 1 do umowy Harmonogram wykonania robót Zamawiający będzie akceptował harmonogram wykonania robót. Zauważył, że prace w przedmiotowym postępowaniu będą realizowane na obiekcie czynnym co...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... doświadczenia, pierwsza grupa dotyczyła zaprojektowania i wykonania robót budowlanych spalarni, druga zaś usługi zarządzania spalarnią...na pojazdy specjalistyczne Zamawiającego. Strony ustalą harmonogram odbioru w sposób zapewniający maksymalne napełnienie ...

 • KIO 1527/17

  Orzeczenia KIO, 03-08-2017

  ... dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez...że nawet gdyby Odwołujący złożył stosowny harmonogram, to prawidłowość przyjętych przez niego założeń...dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: - dysponują lub będą...

 • KIO 1488/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ...terminu zakończenia całości prac, tj. zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z dostawą i montażem wyposażenia ...i zamawiającym ok.3-6 miesięcy Izba uznała przedłożony harmonogram za istotny dowód w sprawie, potwierdzający zasadność podnoszonych...

 • KIO 1338/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ... wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, projektu organizacji ruchu. OPZ określa również 5 technologię wykonania robót oraz...z tabelą harmonogramu i kosztorysu. Niezgodny kosztorys lub harmonogram nie mógł być przez zamawiającego uznany za złożony,...

 • KIO 1251/17

  Orzeczenia KIO, 17-07-2017

  ...Mory w Warszawie, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia i odbioru w/w robót budowlanych. nie dłużej jednak niż do końca roku 2023. 6.3.3...w zakresie objętym pracą konkursową; 25. harmonogram wykonania prac przedprojektowych i projektu budowlanego będących ...

 • KIO 1329/17, KIO 1330/17

  Orzeczenia KIO, 14-07-2017

  ...rozliczenia wynagrodzenia z tytułu „usługi nadzoru w okresie realizacji robót" w oparciu o Harmonogram płatności; 8. zmianę §4 ust. 12 IPU ... i 2 - Ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Usług w takim czasie i w taki sposób, w jaki uważa...

 • KIO 1192/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...harmonogram jest spójny, zarówno wewnętrznie jak i spójny z przedstawioną koncepcją opracowania. Ustalona kolejność i czas trwania etapów jest ściśle powiązana z merytorycznym zakresem i metodyką wykonania...zastosowana do kontraktowania robót drogowych (m.in...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...przez Zamawiającego w SIWZ, m.in. w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.00.00. 6. Wykonawca przewidział ...uzyskania pozwolenia na wejście w pas drogowy: - szczegółowy harmonogram prac z podaniem dokładnej daty i godziny wdrożenia czasowej ...

 • KIO 1104/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ...) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 3) brak... przedmiotowo istotne, jak przykładowo formularz cenowy, harmonogram wykonania przedmiotu zamówienia, gwarancja wadialna mogą być uzupełniane...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...". Z kolei Załącznik 1A składa się z 2 części „1. Harmonogram rzeczowo - finansowy" oraz „2. Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)". Przy ...srk, sieci trakcyjne, drogowej dla zadania, pn. „Zaprojektowanie i wykonania robót budowlanych dla LCS Ł. - Stacja S., Ł. i M...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  .... Zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 3 do Umowy „Harmonogram Rzeczowo - Finansowy" („HRF") i wzorem HRF, każdy wykonawca... Realizacji (§14.1.3 Umowy) lub innych istotnych etapów wykonania robót budowlanych. Żadna z tych pozycji nie występuje w HRF ...

 • KIO 1002/17, KIO 1020/17

  Orzeczenia KIO, 09-06-2017

  ...: 1.1.3.10 „Etap” – oznacza zakres Robót przewidziany do wykonania w danym terminie. W uzasadnieniu odrzucenia oferty Zamawiający wskazał,... na to, że Odwołujący N. S.A. w ofercie zawarł harmonogram, w którym wskazał, że etap 4. rozpocznie się dopiero po ...

 • KIO 853/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ...II SIWZ - Warunki Umowy. 20.7.2.2. Harmonogram Realizacji Zadania Zamawiającego HRZZ, stanowiący załącznik nr 6, przedstawia... generalnie wymagał, aby wykonawca zobowiązał się w ofercie do wykonania robót budowlanych na zasadach i w sposób opisany w SIWZ (...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... na etapie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót. Ponadto, jak słusznie zwrócił uwagę odwołujący... „Harmonogram Rzeczowo - Finansowy jest dokumentem zawierającym zestawienie stanowiące Załącznik nr 2 do umowy, zawierający terminy wykonania poszczególnych...

 • KIO 856/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... jest niezgodna z SIWZ, gdyż zakres zobowiązania, dotyczącego wykonania robót geotechnicznych, które opisał zamawiający w SIWZ, a tym ...pkt 9 wzoru umowy, Harmonogram musi pozostawać w zgodzie z TES). Po drugie, TES (oraz Harmonogram) stanowić ma oparcie dla...

 • KIO 761/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... szkolenia, harmonogram tworzenia i...oczekiwał przedłożenia listy personelu, który jest zbędny do wykonania zmówienia, czego odwołujący nie podnosił ani nie wykazał....pod uwagę obecnie realizowane zamówienia wartość tych robót nie jest zbyt duża, wynosi ona...

 • KIO 694/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ... SIWZ. Ponadto, zgodnie z Załącznikiem nr. 4.3. „Harmonogram szczegółowy roczny realizacji robót i usług BUM” Zamawiający roboty z zakresu letniego utrzymania (np. zamiatanie pomostu), wskazuje do wykonania w każdym miesiącu w roku. Natomiast z zakresu...

 • KIO 547/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ...9.2.3. Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy HRZW będzie zawierał wszelkie terminy wykonania Etapów szczegółowo opisanych...C1 – 18 miesięcy rozpoczynając od dnia 11.06.2017 roku, zakończenie Robót na Odcinkach: 10, 11, 12 i 13 oraz uzyskanie Pozwolenia na...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij