• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...oddziaływania: z uwagi na uwarunkowania środowiskowe do wykonania robót na wodach zalewu wiślanego wymagane są jednostki o...zaznaczyć, że przedstawiony harmonogram nie uwzględnia wielu innych czynników zakłócających roboty zastrzeżonych w decyzji ...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... sprzęt i wszelkie urządzenia niezbędne do badania jakości wykonania robót. Odwołujący zwraca uwagę na jeszcze inne zapisy, ...Izba wzięła pod uwagę następujące okoliczności: Po pierwsze, harmonogram prac opracowany przez Odwołującego (ok. 15 miesięcy, bez...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... CD/DVD lub drogą e-mailową zwany dalej Harmonogram Miesięczny. Harmonogram Miesięczny będzie doręczany Zamawiającemu nie później niż... zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: a) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi;...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... przedstawi Wykonawcy zakres prac, miejsce oraz harmonogram robót. Wykonawca jest zobowiązany do stworzenia takiej ...w załączniku nr 6/formularz 2.6. pkt 4” polegający na gotowości do wykonania prac na II i III zmianie oraz w dni świąteczne i dodatkowo wolne...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...robót, czasu ich trwania, liczby pracowników wykonujących poszczególne roboty, wartości robót. Odwołujący zauważył, że przygotowany przez Wykonawcę Budimex harmonogram... pozycje, co oznacza pełny zakres wykonania prac. Z faktu brak określenia wartości...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... do realizacji umowy a nie odstąpienia od jej wykonania, tak np. w wyroku KIO z dnia ... odpowiedzialności za zawieszenie robót 44 spowodowane działaniem ...) wskazano, że strony ustalą: „Harmonogram Generalny realizacji Umowy obejmujący następujące Etapy...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...Softiq sp. z o.o., Softman S.A., ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice - po stronie zamawiającego B. 1. ...10 osób). 24. Dwukrotna migracja systemu wymaga wykonania następujących prac - Załącznik nr 8 do SIWZ do ... Etapu II; -harmonogram realizacji prac Etapu...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...w pkt 7 zapytania o informację”, c. szczegółowy harmonogram wykonania czynności, w którym nazwisko p. B. jest... KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 115 zaś ze świadectwa wykonania robót wynika, że roboty rozpoczęły się w dniu 29.06.2006 r., należy uznać, ...

 • KIO 2211/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w żaden sposób nie wykazał, ani tego że harmonogram realizacji projektów w części 18, oraz w części 3...nie dają one rękojmi jego należytego wykonania) to Zamawiający nie ma podstawa do...oraz pewności co do terminu rozpoczęcia robót. Istotne jest, czy w ...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  ... sierpnia 2011 r. Dowód: dokumenty jak k. 94, 315-316 akt, harmonogram robót z dnia 11 lipca 2011 r. (k. 95 akt), pismo pozwanego...wykazania okoliczności jakoby pozwana żądała od niej wykonania robót niebędących przedmiotem rzeczonej umowy, dotyczących sieci...

 • KIO 2177/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... potrzeba około 6 miesięcy), wskazujący jako możliwy do dotrzymania termin wykonania zamówienia – 31 maja 2020 r. (harmonogram ten przewiduje jednocześnie wprowadzenie na roboty w pierwszym możliwym terminie, biorąc pod uwagę procedurę wyłonieniu wykonawcy...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...zawierać kryteria pomyślnego wykonania wsparcia w zakresie przeniesienia Usługi przez Wykonawcę oraz harmonogram tego wsparcia....określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na ...

 • I C 390/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 05-11-2018

  ... pozostawało łatwiejsze i szybsze do wykonania. Wykonawcze rysunki wzmocnień stalowych ścian fundamentowych przekazano wykonawcy w dni 14 listopada 2011 r. W dniu 15 listopada wykonawca przekazał nowy harmonogram robót. Zamawiający nie wyraził zgody na...

 • KIO 2068/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... obliczeń statyczno- wytrzymałościowych zajdzie konieczność wykonania robót naprawczych związanych z podniesieniem nośności ... stwierdził, że załącznikiem do Aktu Umowy jest Harmonogram opracowany przez wykonawcę, zaopiniowany przez Inżyniera Kontraktu...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane dla przedsięwzięcia obejmującego budowę instalacji ... co prawda na rozprawie przedłożył zapowiadany w odwołaniu harmonogram wykonania czynności, który prezentuje czas jaki jest niezbędny (...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...terminów wykonania Etapów. Dodatkowo, wskazał, że w treści SIWZ - ujętej jako Załącznik nr 10 „Harmonogram ... Izby - Zamawiający dokonując w powyższym piśmie poprawienia terminu realizacji robót z pkt 16 formularza ofertowego działał w granicach przepisu art...

 • KIO 1911/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ...przez zamawiającego terminu na spełnienie świadczenia (wykonania Etapu 5), 6 takie opóźnienie ...ramy czasowe zadań do realizacji, zamieniono na harmonogram ustalany przez Zamawiającego z wykonawcą, 3. ...do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i ...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ....2.5 IDW). Załącznikiem nr 5 do IDW był Harmonogram Realizacji Zadania Zamawiającego (dalej jako „HRZZ”). HRZZ (sporządzony... wyjaśnieniach doszło ,,do zaoferowania wariantowego sposobu wykonania robót oraz faktycznego negocjowania treści oferty”. Jak już...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...potrzeb (OPZ. Załącznik 4.1 Szczegółowy harmonogram prac str. 5 z 8 -...uwagi na argumenty Wykonawcy, że większość robót i usług wykona siłami własnymi przez ... usługi odwołujący nie przedstawił kosztów ich wykonania z podziałem na koszt robocizny, sprzętu...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...projektowa wykonana przez (...) sp. z o.o., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, a także kosztorys nakładczy wraz z przedmiarem robót oraz harmonogram realizacji projektu. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... oraz wszelkich innych dokumentów, w których wskazany jest termin wykonania robót przewidzianych w Opcji nr 1 i Opcji nr 2, ... określone znaczenie. Dodać należy, że ów harmonogram przewiduje możliwość ukończenia robót dla jednego toru) w terminie 17 miesięcy...

 • KIO 1696/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ...: Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę: 1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi. W ocenie...od daty jego otrzymania obowiązany będzie przedstawić harmonogram, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Po ...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... zawarta w następstwie przetargu, nie będzie kwalifikowana jako umowa o roboty budowlane uregulowana w art. 647 i nast. k.c..... Dla Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do rozliczeń, ale także do wykonania analizy ryzyka na...

 • KIO 1613/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...Kraków-Balice przetargu na wykonanie robót budowlanych w systemie Generalnego...zł. brutto. Na dowód należytego wykonania zamówienia przystępujący przedłożył referencję, wystawioną... SIWZ, jak na przykład harmonogram rzeczowo-finansowy. Za nieuzasadnione Izba ...

 • KIO 1570/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... być ona dwojako ukształtowana: (a) albo harmonogram i terminy w nim wskazane w zakresie wykonania zamówienia są wiążące dla wykonawcy i przed, ...c) (…). W Załączniku nr 3 do SWIZ – Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) Zamawiający podał: Paragraf 1 ust. 7 ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wyższego aniżeli stanowiącego sumę usług projektowych i wykonania robót budowalnych. Pod jakim bowiem tytułem faktycznym i... wykonanych robót budowlanych i zapłaty częściowej jest zaakceptowany przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy ...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...1 (harmonogram fazowania) zaprezentował szczegółowe założenia w tym zakresie. Z kolei załącznik 2 przedstawiał rozwiązania technologiczne. Wyjaśnienia 2 odnoszą się do wątpliwości Zamawiającego związanych z transportem materiałów do miejsca wykonania robót...

 • II C 1286/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-08-2018

  ... k. 77-87v. i k. 90-109). Wykonawca, z uwagi na harmonogram budowy – termin realizacji inwestycji – zdecydował się bez zgody pozwanego, ... termin wykonania robót się wydłużył. Zdaniem Sądu strona powodowa nie wykazała, że przedłużenie terminu wykonania było ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... realizacji prac objętych przedmiotem umowy, wykonania robót ziemnych lub prac zabezpieczających. Wszelkie koszty... nawet konsultacji z wykonawcą. Podkreślić należy, że znając harmonogram płatności i kwoty, jakie zostaną wypłacone wykonawcy w poszczególnych...

 • KIO 1368/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... października 2016 roku o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z ...koncesji ustawodawca nałożył na zamawiającego obowiązek wykonania, powtórzenia lub unieważnienia czynności w ...in. z tego, że harmonogram w tym przypadku był jedynie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij