• KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... każdy piątek będzie na bieżąco przekazywał aktualny harmonogram. Już same te ustalenia powodują, że nie... db). W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wskazał, że o zamówienie mogą ...sprzętu powinien uwzględniać warunki prowadzenia robót. W pkt 9, ...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Podwykonawcze. - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. - ...SIWZ. Czynność ta nastąpiła na skutek wykonania wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z ...koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wykonaniem niezbędnych robót. Niezależnie od tego, nawet gdyby przyjąć,...

 • KIO 724/18, KIO 737/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...wykonania robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót niebezpiecznych, zabezpieczenie i wydzielenie stref prowadzonych robót... 1) Projekt organizacji placu budowy i zaplecza, Szczegółowy harmonogram rzeczowo- finansowy - 2 pkt. 2) Plan zapewnienia ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... Odwołujący wyłącznie raz wskazał na założenie wykonania robót z wykorzystaniem środków własnych, wobec czego...zapotrzebowaniem na sprzęt, wynikającym z harmonogramu robót, zostanie przygotowany harmonogram logistyczny sprowadzania sprzętu. Sprzęt ten będzie...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...w.z.) doświadczenia przy realizacji zadania w okresie od rozpoczęcia robót do 6 wykonania zadania, a jedynie w pewnych okresach zadania, co nie ...robót. Wykonawcy w złożonych wyjaśnieniach w odpowiedzi na wezwanie winni przedstawić przedmiotowy harmonogram...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... polega na dokonywaniu odbioru merytorycznego jej wykonania. Tym samym nie jest ona w...Odwołujący zauważył, iż wstępny plan i harmonogram realizacji zamówienia jako podlegający ocenie element ..., których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy. W ...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... przez nadanie im treści: d) co najmniej trzykrotnego wykonania prac w sposób niezgodny z zleceniem lub niniejszą umową...czas 1 miesiąca, gdyż tak dużego zakresu robót nie sposób w tak krótkim czasie wykonać... odwołującego: Tygodniowy harmonogram zadań – jest...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...wskazano, że dla PKWiU 4211.20.0 „Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic...od dnia zawarcia umowy. Harmonogram ten może zostać przekazany...pod uwagę opis przedmiotu 50 zamówienia i sposób wykonania tychże usług: za pomocą szczotek, wodą ...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ...grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia nr 1083/2006 oraz rozporządzenia (WE...z operacją składającą się z szeregu robót, działań lub usług, której ... osi priorytetowej oraz roczny harmonogram dla wkładu finansowego EFRR lub...

 • KIO 212/18

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ... wskazywanej przez Odwołującego niezgodności. Zgodnie z treścią formularza oferty, harmonogram powinien zawierać co najmniej zakres rzeczowy robót z uwzględnieniem terminów ich wykonania. Jednak brak uregulowań co jeszcze powinien zawierać. Odwołujący...

 • KIO 245/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ...ponieważ jest podmiotem zdolnym do jego wykonania, posiadającym w tym zakresie odpowiednie ... urzędu przez firmę wywozową (np. harmonogram wywozu, lub raport z wywozu odpadów...za przedmiot zamówienia określone rodzajowo roboty budowlane, dostawy lub usługi ...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ... nr 2: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 ...Kierownikowi Projektu pierwszy Harmonogram Pracy Personelu ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie...miesiące realizacji Usługi. Dotychczas przedłożony wstępny Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta jest niewystarczający do...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... do przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu wykonania umowy. Taki harmonogram powstał i został przedłożony i zaakceptowany ...dokumentację w sposób 10 KIO 70/18 umożliwiający realizację robót niezależnie od siebie, przy założeniu, że jako...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... podstawą do ewentualnego rozliczenia podobnych robót. 1.3 Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji robót w ciągu 7 dni od ...Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi ...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...jest kilka folderów – opis przedmiotu zamówienia, STWiOR, harmonogram wykonania, zestawienie opraw i zestawienie opraw wraz z danymi...W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych co do warunków szczegółowych wykonania robót ,w zakresie ...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... powódka zobowiązała się do wykonania robót objętych kontraktem w terminie 14 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, przy czym do realizacji ...roboty dodatkowe należne jest powódce za okres 17 miesięcy, harmonogram robót, w którym przewidziano wykonywanie robót...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...o stopniu szczegółowości niezbędnym do prawidłowego wykonania Robót i umożliwiające prawidłową ich weryfikację, ...zawarł pozycję „umowy podwykonawcze”, a na kolejnych harmonogram rzeczowo-finansowy, Przejściowe Świadectwa Płatności, uzgodnienia koncepcji ...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ...do SIWZ ( II IPU") należne z tytułu wykonania robót budowlanych i usług w formie płatności rozłożonej na ... nabycia dodatkowych nieruchomości przez Zamawiającego i mogłoby wpłynąć na harmonogram projektu oraz wzrost kosztów. Zamawiający oświadczył, zgodnie z...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ..., że przedmiot prac jest dość skomplikowany, a harmonogram prac bardzo wymagający, co prowadzi do sytuacji, ...33.4.2 Umowy, wprowadzanie zmian w Dokumentacji Projektowej lub technologii wykonania Robót Budowlanych, o którym mowa w niniejszym art. 15.4 Umowy,...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t.j.... wypełniając Załącznik nr 1A do IDW „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy wykonawcy byli zobligowani do...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... sprowadza się do kwestii sposobu prezentacji kosztu wykonania robót budowlanych w branży kanalizacji deszczowej w „Tabeli...każdy wykonawca może w zasadzie w dowolny sposób ukształtować harmonogram, który to dokument ma istotne znaczenie dla Zamawiającego (...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wynika, że nie jest możliwe zaoferowanie wykonania robót budowlanych, których żąda zamawiający za cenę podaną...– 6%, Koszty zakupu – Kz – 3% Str. 11 – 12 harmonogram finansowo-rzeczowy: Branża elektryczna: 1. Stacja transformatorowa ST-1A - 842 518,28zł. ...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby — tj. 2.... złożył wyjaśnienia. Wykonawca załączył m.in. wstępny harmonogram pracy personelu konsultanta dla każdej części zamówienia w celu...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...biurowego oraz personelu pomocniczego na okres projektowania oraz wykonania robot budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie... żądał. Wskazał, że przedstawił zamawiającemu przykładowy Harmonogram Pracy Personelu Konsultanta (HPPK) dla okresu przeglądu...

 • KIO 2215/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...%, za kierownika robót torowych - 4%, za kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych...usunąć). Otóż bowiem skoro doszło do zaniechania wykonania pewnej czynności czynność ta może być w ... i Etapów przedstawi Harmonogram Realizacji Zadania Wykonawcy ...

 • KIO 2197/17, KIO 2199/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ...bez montażu, posadowienia w gruncie, wykonania robót ziemnych i innych towarzyszących robotach) kosztuje 5.841.162,50...2. SIWZ „Załączniki do Umowy”, Zamawiający wskazał, że: „Harmonogram Rzeczowo – Finansowy w Ofercie musi pokazywać Etapy Realizacji netto w...

 • KIO 2108/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... dla personelu biurowego oraz personelu pomocniczego dla okresu projektowania oraz wykonania robót budowlanych po minimum 2 osoby. Natomiast zgodnie z SIWZ TOM... W opinii Odwołującego wykonawcy przedstawiając harmonogram z kosztami personelu (dniówki), nie...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wykorzystać. Odwołujący wskazał, że przedmiotowy harmonogram wykonany jest w sposób bardzo lakoniczny,... „weryfikacji i nadzorowania wykonania Projektów stałej organizacji ruchu oraz projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia Robót i ich opiniowanie"...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... dokumentów wchodzących w skład oferty wynika, że przedstawiony Harmonogram oraz Program zapewnienia jakości są błędne; 6. Art...– przedstawienie programu zapewnienia jakości organizacji i wykonania robót budowlanych”. Izba dokonała oceny stanu faktycznego ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij