• KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  .... Spółka Akcyjna, JEDZ E. - Z. W. Sp. z o. o.; - Załącznik nr 2.2 Harmonogram realizacji umowy; - Załącznik nr 2.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy; - Załącznik nr 2.4 Wstępny wykaz środków trwałych; - Załącznik nr 2.5 Podwykonawcy; - Załącznik...

 • KIO 1644/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... będzie za roboty wykonane i etapy zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a więc zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy..., że wartość faktury końcowej wystawionej w oparciu o HARMONOGRAM WYKONANIA ROBÓT nie wyniesie co najmniej 10%). Z ostrożności...

 • KIO 1297/17, KIO 1301/17

  Orzeczenia KIO, 11-07-2017

  ...o ok. 1,4 mln zł cenie. Ad. Zarzut 2 i 3 Wykonawcy składali wypełniony formularz C – harmonogram rzeczowo-finansowy serwisu agregatów prądotwórczych. Zakres usług serwisowych określony został, jako podlegający tzw. prawu opcji. Zakres czynności serwisowych...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... nr 6, a także musi zawierać wymienione niżej kluczowe etapy Realizacji Umowy." Wykonawca OMIS załączył do oferty Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, w którym podał wartości netto poszczególnych Etapów Realizacji nie w polskich złotych, ale w procentach, co...

 • KIO 864/17, KIO 872/17

  Orzeczenia KIO, 17-05-2017

  ... 23 zasadę proporcjonalności. Jak wynikało z § 26 wzoru umowy, załącznikiem do umowy miał się stać harmonogram rzeczowo-finansowy. Porównanie zaś wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego z załącznikiem nr 1a do formularza oferty prowadzić musiało do wniosku...

 • KIO 547/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... do zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie, a przedłożony przez niego Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie niezgodny z Umową Inżynier będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie...

 • KIO 430/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... strony, tj. m.in. (1) dokumentację projektową, o której mowa 28 w § 2 ust. 1 lit. a i b, (2) harmonogram rzeczowo-finansowy prac i plan BIOZ oraz (3) projekt organizacji placu budowy, o którym mowa w §2 ust. c). (1) Dokumentacja projektowa...

 • KIO 512/17

  Orzeczenia KIO, 29-03-2017

  ... które zostaną przez Wykonawcę uwzględnione w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz w Harmonogramie: 1) rozpoczęcie głębienia ... wciągarek (wg. projektu, wariant I, II i III); • Skrócony harmonogram budowy szybu G. wraz z krótkim opisem do niego; • Pismo –...

 • KIO 392/17, KIO 394/17

  Orzeczenia KIO, 21-03-2017

  ... (§3 punkt 5 wzoru umowy: „Terminy wykonania poszczególnych Robót Częściowych określa Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy.”). Niezależnie od oceny Odwołującego, że dodatkowe...

 • KIO 351/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ... oraz innych aktów prawnych. Załącznikami do niniejszej umowy są: Załącznik nr 1: Zakres rzeczowy, Załącznik nr 2: Harmonogram rzeczowo-finansowy, Załącznik nr 6: Charakterystyka modernizacji 4 szt. pomp wody chłodzącej bloków 9 i 10. ODPOWIEDZI NA PYTANIA...

 • KIO 269/17

  Orzeczenia KIO, 21-02-2017

  ...studium wykonalności, decyzji ws. Dofinansowania, harmonogramie rzeczowo-finansowym i budżecie projektu oraz innych dokumentach wskazanych...Przedmiotu Zamówienia i określić proponowany przez siebie szczegółowy Harmonogram). Również i z tego względu nie może ...

 • KIO 2199/16

  Orzeczenia KIO, 30-01-2017

  ... umowy Odwołujący obowiązany był uzgodnić z MPK i przedłożyć do dnia podpisania umowy harmonogram wykonania zamówienia. Taki harmonogram rzeczowo-finansowy, przewidujący zakończenie wszystkich dostaw przed 15 września 2015 r. został przez strony uzgodniony...

 • KIO 76/17

  Orzeczenia KIO, 26-01-2017

  ... na orzecznictwo 18 w piśmie Zamawiającego). Przypomniał, że wykonawcy zobowiązani były przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy, a jego pochodną jest m.in. harmonogram dot. podwykonawców (par. 5 wzoru umowy). Podkreślił brak podstaw do dodatkowej...

 • KIO 2244/16

  Orzeczenia KIO, 14-12-2016

  ...w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego 2.0”, realizowanego zgodnie z Działaniem 2.1 RPO WM 2014-2020 (harmonogram rzeczowo-finansowy do ww. projektu, sporządzony na podstawie średnich cen rynkowych). Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał...

 • I C 12/13

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 14-12-2016

  ...,32 zł, zaś integralną część umowy stanowiły oferta przetargowa, kosztorysy ofertowe do oferty przetargowej oraz harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu umowy. Zgodnie z § 2 umowy wynagrodzenie ryczałtowe określone w tej umowie jako niezmienne...

 • I C 134/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-12-2016

  ....U.H.P. (...) Sp. z o.o. w W.. Wbrew jego sugestiom z materiału dowodowego sprawy bezspornie wynika, że zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 07 czerwca 2013 r. został zaakceptowany przez Wójta Gminy B. i przekazany pismem z dnia 10 czerwca...

 • VI ACa 909/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 06-12-2016

  ...przyłączeniami mediów. Integralną część tej umowy stanowił zatwierdzony projekt koncepcyjny W. Z. (1) oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. Powyższa umowa była kilkakrotnie aneksowana przez strony. Przedmiotem zmian w większości wypadków była zmiana terminu...

 • KIO 2109/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ...Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest wraz z potwierdzeniem oferty złożonej podczas aukcji złożyć Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowiący załącznik nr 3 do Projektu Umowy z nową 12 ceną uwzględniającą cenę zaoferowaną w trakcie...

 • KIO 1847/16

  Orzeczenia KIO, 18-10-2016

  ... podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p. ” Wyrok KIO z 11.03.2013 r., KIO 415/13: „Skoro harmonogram rzeczowo-finansowy jest elementem oferty, który przed zawarciem umowy oraz w trakcie jej realizowania będzie podlegał zmianom i modyfikacjom, to nie można...

 • I ACa 676/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 11-10-2016

  ... pozwanemu szczegółowych harmonogramów wykonania przedmiotu umowy zawierający termin i wartość przedmiotu umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy). Prace budowlane prowadzone były na podstawie decyzji Starosty (...) Nr(...)stanowiącej pozwolenie na...

 • KIO 1771/16

  Orzeczenia KIO, 07-10-2016

  ...Realizacji ani dokonywania odbiorów Etapów Realizacji częściej niż raz na miesiąc (pkt 2 przedostatnie tiret). Natomiast Harmonogram Rzeczowo-Finansowy załączony do oferty ERBUD/YARA nie odpowiada tym wymogom. W rubrykach HRF, w których należało te terminy...

 • KIO 1743/16

  Orzeczenia KIO, 30-09-2016

  ... kwotę 98.400.000 zł brutto (pkt 8 protokołu postępowania). 21 W pkt 6.7. SIWZ zamawiający postanowił, że harmonogram rzeczowo-finansowy (załącznik nr 2 do wzoru umowy) będzie utworzony i uzgodniony z zamawiającym przed podpisaniem umowy. We § 4 ust. 1...

 • X GC 937/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-09-2016

  ... zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze umowy (rozdział XV ust. 3 SIWZ). Z kolei harmonogram rzeczowo-finansowy miał zostać opracowany przez wykonawcę i uzgodniony z zamawiającym, a następnie stanowić załącznik nr 2 do umowy (rozdział...

 • I ACa 204/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 28-09-2016

  ... z uruchomienia k. 361-362, protokół kontroli i sprawdzenia w zakresie minimalnej wydajności instalacji hydrantowej k. 364-368, harmonogram rzeczowo-finansowy k. 369), protokół odbioru końcowego z dnia 25 lutego 2013 roku wraz z załącznikami (k. 538-543...

 • KIO 1679/16

  Orzeczenia KIO, 22-09-2016

  ...z winy Wykonawcy terminów określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym", które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych ...z powodu jego opieszałości) wykonawca ma przedstawić harmonogram nieobejmujący nierozpatrzonych roszczeń, np. roszczenia o ...

 • KIO 1510/16, KIO 1518/16

  Orzeczenia KIO, 20-09-2016

  ... budowlane - w żaden sposób nie przekłada się na późniejszą płatność (zał. nr 4 do umowy /Harmonogram Rzeczowo-Finansowy/, zał. nr 5 do umowy /Harmonogram Realizacji Umowy/); b) sposób prezentacji w formularzu ofertowym ceny m.in. za roboty budowlane jest...

 • KIO 1294/16, KIO 1299/16

  Orzeczenia KIO, 19-09-2016

  ... z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, integralną częścią składanych w postępowaniu ofert stanowić miał uzupełniony przez wykonawców Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (załącznik nr 3 do Projektu Umowy - załącznika nr 2 do s.i.w.z.). O...

 • KIO 1647/16

  Orzeczenia KIO, 19-09-2016

  ...z powodu jego opieszałości), wykonawca ma przedstawić harmonogram nieobejmujący nierozpatrzonych roszczeń, np. roszczenia o ...winy Wykonawcy terminów określonych „Harmonogramem rzeczowo-finansowym", które skutkują koniecznością wprowadzenia nieplanowych...

 • XXV C 699/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-09-2016

  ...1 ust. 6 umowy k. 22). Załącznikiem do umowy były m.in. Szczegółowe Specyfikacje (...), oferta podwykonawcy, Harmonogram rzeczowo-finansowy i dokumentacja projektowa ( d: § 16 umowy k. 25 ). Za wykonanie przedmiotu umowy strony umówiły się na wynagrodzenie...

 • KIO 1454/16

  Orzeczenia KIO, 24-08-2016

  ..., należało określić w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z zasadami określonymi w...ewentualność eliminuje W tym zakresie wskazać należy także iż szczegółowy harmonogram, zwierający zakres robót, który wykonawca powierzy podwykonawcom winien być...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij