• KIO 1864/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... 60 dni wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na ten okres." Wraz z oświadczeniem MGGP złożył nowe wadium (gwarancja 5 ubezpieczeniową InterRisk o nr 02GG29/0005/18/0053) ważne od 18.06.2018 r. do 17.08.2018 r. Odwołujący zaznaczył, że w...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... jedna lub więcej okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy; e) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu wadium. W...

 • I ACa 470/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2018

  ... dnia 23 czerwca 2014 r. udzielonej przez Pozwanego („Gwarancja" „Żądanie Zapłaty Gwarancji") jest terminem do wykonania czynności... pracy- to umowa najmu wygasa, podobnie jak ochrona ubezpieczeniowa -tego właśnie dnia. Również taki charakter ma termin ...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ..., iż obejmuje ona wszystkie przesłanki wyrażone w ww. przepisach. Nie budzi też wątpliwości, że gwarancja czy to bankowa, czy ubezpieczeniowa, może i podlega wykładni. Podnieść należy, że dość szczegółowe wskazanie w przedmiotowym dokumencie gwarancji...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...udziału w postępowaniu 2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 3) dowód wniesienia wadium - gwarancja ubezpieczeniowa 18. Oferta została złożona na 12 kolejno ponumerowanych stronach.” W ocenie odwołującego wskazane wyżej informacje...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... w gwarancji wymienionej „triady" klauzul definiuje gwarancję bankową (i ubezpieczeniową) jako bezwarunkową, a więc taką, jaką również i w...w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe ...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... w treści zawartej umowy. 8 Dlatego też Izba stwierdziła, iż błąd w dacie wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej, w sytuacji gdy gwarancja ubezpieczeniowa została złożona przed terminem składania ofert, nie może stanowić podstawy do uznania, iż przedłożona...

 • KIO 1274/18

  Orzeczenia KIO, 16-07-2018

  ... zaniechanie odrzucenia oferty przystępujących z uwagi na niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy. Gwarancja ubezpieczeniowa jest jedną z form, w jakich można wnieść wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Możliwość...

 • KIO 1182/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...z powodu niezgodności oferty z siwz w zakresie niewniesienia lub nieprawidłowego wniesienia wadium, tj. nieobjęcie gwarancją ubezpieczeniową wszystkich podmiotów konsorcjum ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wbrew postanowieniom siwz, 3) art. 89 ust...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ...kontraktu i usunięcia wad lub usterek, gdyż firma ubezpieczeniowa, z którą współpracują przedsiębiorcy, nie może wydać .... w gm. j.w. 26.10.2013 (...) Towarzystwo (...) Oddział we W. Gwarancja wadialna 50 000.00 04.10 do 23.12. 2013 na rzecz Gminy M. ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... zabezpieczającą wykonanie umowy na nadzór czy też gwarancją zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Do złożenia takiej...z dokumentu nie wynika wyraźnie, iż wykonawca jest objęty ochroną ubezpieczeniową na kwotę zgodną z SIWZ i nie konkuruje on z ...

 • KIO 1034/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... i zawiera zobowiązanie do zapłaty w okresie od 17 kwietnia 2018r. do 2 lipca 2018r. Jego zdaniem, skoro gwarancja ubezpieczeniowa została wystawiana na jego zlecenie to musi być zgodna z tym zleceniem, a zatem jeżeli gwarant odwołuje się oferty...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wskazał, że odrzuca ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, wskazując, że gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona została na zlecenie podmiotu, który nie złożył oferty, co spowodowało, że oznaczenie tego podmiotu w treści gwarancji...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... ex post, w celu określenia tak istotnego elementu, jak wskazanie wykonawcy, w przypadku takich umów jak gwarancja ubezpieczeniowa, należy uznać za wykraczające poza granice dopuszczalnej wykładni oświadczeń woli. Wobec powyższego należy stwierdzić, że...

 • VIII GC 138/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-03-2018

  ... 1 pkt 3 umowy). Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy – roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy – miała być gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę 658.149,93 zł (§ 13 umowy). Umowa była przez jej strony zmieniana w drodze aneksów...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... o wypłatę sumy gwarancyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń opisanych w treści gwarancji. Odwołujący argumentował, że gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem, którego treść określa kształt zobowiązania umownego, a tym samym zakres uprawnień i obowiązków...

 • KIO 251/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... i zawiadomień oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jako zabezpieczenie wadialne oferty wspólnej złożona została gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 726343 z dnia 11.12.2017, w której treści wskazany został beneficjent...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... K. K., który nie wchodzi w skład konsorcjum. W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi dokumentami m.in. pełnomocnictwami, gwarancją ubezpieczeniową w skład konsorcjum wchodzą następujące podmioty: Ekspert Security sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  .... Przy uwzględnieniu tych warunków, w świetle zaistniałego stanu rzeczy nie może być wątpliwości, że gwarancja ubezpieczeniowa przedłożona przez odwołującego zabezpiecza jego zachowanie. 15 W zakresie zarzutu dotyczącego udostępnienia obrotu (sygn. akt...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... Izba nie podziela opinii prezentowanej na rozprawie, jakoby powyższa wykładnia była niedopuszczalna ze względu na fakt, że gwarancja ubezpieczeniowa stanowi jednostronne oświadczenie woli gwaranta. Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 4 ust. 7 pkt...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 7b w związku z art. 45 ust. 6 pkt 4 ustawy Pzp] – zarzut uwzględniony Do oferty Odwołującego została załączona gwarancja wadialna ubezpieczeniowa z dnia 10 października 2017 r. wystawiona przez AXA ASSICURAZIONI S.P.A., w której treści wskazano konsorcjum...

 • X GC 28/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-01-2018

  ....06.2012, 28.06.2012, 29.06.2012, 23.07.2012, 23.07.2012, 24.07.2012- k. 2005, 208 gwarancja ubezpieczeniowa (...) k. 206-207, akta postępowania ZNP/12/23 dołączone w oryginale, zeznania świadka M. J. e –protokół rozprawy z dnia 28 września 2017r...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...ogóle nie jest świadom, że wystawiona przez niego gwarancja została wykorzystana do zabezpieczenia oferty nie EUVIC Sp.... zarzut nie został uwzględniony W ocenie Izby polisa ubezpieczeniowa OC, przedłożona przez Przystępującego, spełnia wymogi określone ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wadialna miała stanowić wadium w konkretnym postępowaniu (z treści gwarancji wprost wynika jej cel „gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium” stanowiąca „zabezpieczenie zapłaty wadium” przez odwołującego na rzecz beneficjenta: miasta Kalisz w postępowaniu...

 • VIII GC 429/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-12-2017

  ... wykonawca przedstawił też inwestorowi (...) ZOZ (...) gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek...aneksy do umowy nr (...) (k. 155-165); gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... przez Izbę do zagadnienia zasadzającego się na tym, czy w omawianym stanie faktycznym wystarczającym jest, aby gwarancja ubezpieczeniowa była wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... sposób błędny - omyłkowo wskazano w jego treści, iż gwarancja jest ważna w okresie od dnia 25 października 2017 r...zaś samo ubezpieczenie zapłaty wadium zostało prawidłowo zawarte, a ochrona ubezpieczeniowa, zarówno w jednym, jak i drugim wypadku, obejmuje ...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... uwzględniła w całości stanowisko Zamawiającego. W ocenie Izby niewątpliwym jest, że załączona do oferty Przystępującego gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w pełni zapewniała ochronę interesów Zamawiającego na wypadek niedopełnienia przez...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać na dzień składania ofert. Biorąc pod uwagę to, że gwarancja ubezpieczeniowa jako dokument wadialny na którego treść Zamawiający nie ma wpływu ma zabezpieczyć roszczenia finansowe zamawiającego, oraz...

 • VI GC 34/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2017

  ... zlecenie (...) SA ubezpieczyciel (...) SA ustanowił na rzecz pozwanego gwarancję ubezpieczeniową do kwoty 800 000 zł na poczet należytego wykonania umowy. Gwarancja była nieodwołalna i bezwarunkowa. Jej celem było zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij