• KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... wskazał, że odrzuca ofertę Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp, wskazując, że gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona została na zlecenie podmiotu, który nie złożył oferty, co spowodowało, że oznaczenie tego podmiotu w treści gwarancji...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... ex post, w celu określenia tak istotnego elementu, jak wskazanie wykonawcy, w przypadku takich umów jak gwarancja ubezpieczeniowa, należy uznać za wykraczające poza granice dopuszczalnej wykładni oświadczeń woli. Wobec powyższego należy stwierdzić, że...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... o wypłatę sumy gwarancyjnej na wypadek wystąpienia zdarzeń opisanych w treści gwarancji. Odwołujący argumentował, że gwarancja ubezpieczeniowa jest dokumentem, którego treść określa kształt zobowiązania umownego, a tym samym zakres uprawnień i obowiązków...

 • KIO 251/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... i zawiadomień oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jako zabezpieczenie wadialne oferty wspólnej złożona została gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 998-A 726343 z dnia 11.12.2017, w której treści wskazany został beneficjent...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... K. K., który nie wchodzi w skład konsorcjum. W związku z powyższym zgodnie ze złożonymi dokumentami m.in. pełnomocnictwami, gwarancją ubezpieczeniową w skład konsorcjum wchodzą następujące podmioty: Ekspert Security sp. z o.o., Team Consulting Sp. z o.o...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  .... Przy uwzględnieniu tych warunków, w świetle zaistniałego stanu rzeczy nie może być wątpliwości, że gwarancja ubezpieczeniowa przedłożona przez odwołującego zabezpiecza jego zachowanie. 15 W zakresie zarzutu dotyczącego udostępnienia obrotu (sygn. akt...

 • KIO 2739/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... Izba nie podziela opinii prezentowanej na rozprawie, jakoby powyższa wykładnia była niedopuszczalna ze względu na fakt, że gwarancja ubezpieczeniowa stanowi jednostronne oświadczenie woli gwaranta. Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 4 ust. 7 pkt...

 • KIO 2686/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... 7b w związku z art. 45 ust. 6 pkt 4 ustawy Pzp] – zarzut uwzględniony Do oferty Odwołującego została załączona gwarancja wadialna ubezpieczeniowa z dnia 10 października 2017 r. wystawiona przez AXA ASSICURAZIONI S.P.A., w której treści wskazano konsorcjum...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ...ogóle nie jest świadom, że wystawiona przez niego gwarancja została wykorzystana do zabezpieczenia oferty nie EUVIC Sp.... zarzut nie został uwzględniony W ocenie Izby polisa ubezpieczeniowa OC, przedłożona przez Przystępującego, spełnia wymogi określone ...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... wadialna miała stanowić wadium w konkretnym postępowaniu (z treści gwarancji wprost wynika jej cel „gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium” stanowiąca „zabezpieczenie zapłaty wadium” przez odwołującego na rzecz beneficjenta: miasta Kalisz w postępowaniu...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... przez Izbę do zagadnienia zasadzającego się na tym, czy w omawianym stanie faktycznym wystarczającym jest, aby gwarancja ubezpieczeniowa była wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 2466/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... sposób błędny - omyłkowo wskazano w jego treści, iż gwarancja jest ważna w okresie od dnia 25 października 2017 r...zaś samo ubezpieczenie zapłaty wadium zostało prawidłowo zawarte, a ochrona ubezpieczeniowa, zarówno w jednym, jak i drugim wypadku, obejmuje ...

 • KIO 2429/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... uwzględniła w całości stanowisko Zamawiającego. W ocenie Izby niewątpliwym jest, że załączona do oferty Przystępującego gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. w pełni zapewniała ochronę interesów Zamawiającego na wypadek niedopełnienia przez...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany wykazać na dzień składania ofert. Biorąc pod uwagę to, że gwarancja ubezpieczeniowa jako dokument wadialny na którego treść Zamawiający nie ma wpływu ma zabezpieczyć roszczenia finansowe zamawiającego, oraz...

 • KIO 2206/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... gwarancji wskazano Komendę Stołeczną Policji, zamiast „Skarb Państwa – Komendant Stołeczny Policji”. Zdaniem Odwołującego gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium zawiera:  Określenie benficjenta zgodnie z określeniem Zamawiającego w SIWZ; 3  Określenie...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... wykazywania istnienia roszczenia” Do oferty przystępujący dołączył polisę ubezpieczeniową Nr (…) z dnia 24.07.2017 wraz z... wezwania. Oczywistym zatem dla odwołującego K. jest, że taka gwarancja nie zapewnia w pełni jej realizacji i bardzo daleka jest od...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. Uzasadniając powyższą czynność, Zamawiający wskazał, że załączona do oferty gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nie dotyczy Zamawiającego, lecz została wystawiona na inny podmiot. Odwołujący wniósł odwołanie od powyższej...

 • KIO 2052/17, KIO 2076/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... odpowiada za długi syngularnie całym swoim majątkiem (prof. Eugeniusz Kowalewski i Władysław Mogilski w artykule „Gwarancja ubezpieczeniowa członka konsorcjum jako wadium w postępowaniu o uzyskanie przez konsorcjum zamówienia publicznego”. wyd. UMK Toruń...

 • KIO 1634/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... aneks do umowy został zawarty, tylko upływ czasu lub działania Zamawiającego mogły doprowadzić do wygaśnięcia gwarancji. Dowód: - Gwarancja ubezpieczeniowa z dnia 17 marca 2017 roku; - Aneks nr 1 z dnia 3 kwietnia 2017 roku do Gwarancji ubezpieczeniowej...

 • KIO 1459/17

  Orzeczenia KIO, 31-07-2017

  ..., terminu związania ofertą.” (str. 3 odwołania, drugi akapit). Wskazać należy, że pierwotnie złożona przez przystępującego ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium była ważna do 8 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie postępowania (tj. dokonanie wyboru oferty...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium wystawioną przez Interrisk TU S.A. w dniu 2 maja 2017r. W treści gwarancji wskazano, że gwarancja ...Nie ulega wątpliwości, że w analizowanym stanie faktycznym gwarancja została wystawiona wyłącznie na zlecenie B. O....

 • KIO 1415/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... najkorzystniejszej i odrzucenie oferty wybranej przez Zamawiającego z powodu nie złożenia wadium w prawidłowy sposób (ubezpieczeniowa gwarancja wadialna wystawiona została przez ubezpieczyciela w odniesieniu do jednego tylko członka Konsorcjum). W tej...

 • KIO 1351/17

  Orzeczenia KIO, 18-07-2017

  ..., w ciągu 14 dni od otrzymania przez zobowiązanego wezwania w tym zakresie". W ocenie Odwołującego przedłożona gwarancja ubezpieczeniowa w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego w związku z czym nie zostały wypełnione przesłanki do uznania, że złożone...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  ..., co w przypadku ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w ramach konsorcjum oznacza, że wadium (gwarancja ubezpieczeniowa) powinno być wniesione przez konsorcjum złożone z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Konsorcjum nie...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...zakresie części I Zamówienia; Sygn. akt KIO 1177/17 •dokument nr 02GGD2/0168/17/0064 z dnia 16 maja 2016r. gwarancja ubezpieczeniowa jako wadium zabezpieczające ofertę złożoną w zakresie części II Zamówienia; •dokument nr 02GGD2/0168/17/0065 z dnia 16 maja...

 • KIO 1156/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... jest żądanie dokonania zmian w treści dokumentów gwarancji ubezpieczeniowej złożonej przez Konsorcjum. Jak wskazał Odwołujący, gwarancja ubezpieczeniowa złożona jako wadium przez Przystępującego przewiduje zapłatę z tytułu zatrzymania wadium w związku z...

 • C-413/15

  Orzeczenia ETS, 22-06-2017

  ... ograniczonej gwarancją na podstawie sekcji 28 Companies Act 1963 (ustawy o spółkach z 1963 r.). 18.      Na gruncie sekcji 3 w związku z sekcjami 8 i 9 Insurance Act 1963 (ustawy o ubezpieczeniu z 1963 r.), aby prowadzić działalność ubezpieczeniową w...

 • KIO 1072/17, KIO 1076/17, KIO 1078/17, KIO 1090/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...I wyrok KIO z dnia 16 grudnia (...)15 r., sygn. akt KIO 2640/15. Zamawiający uznał, żeprzedstawiona gwarancja ubezpieczeniowa nr 02GG26/0181/17/0003 nie spełniaskutecznie funkcji gwarancyjnej, a zatem oferta odwołujących T. podlegała odrzuceniu także z tej...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... stronie Zamawiającego jest fakt, że zabezpieczenie wadialne, jako stosunek prawny, przeszło w całości na nowego Zamawiającego. Gwarancja ubezpieczeniowa wadialna z dnia 10 lutego 2017 r. zabezpiecza zatem ofertę złożoną przez OMIS w sposób prawidłowy oraz...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...kary umownej z tytułu częściowego odstąpienia od umowy. Z uwagi na to, że gwarancję należytego wykonania umowy wystawiło PZU (gwarancja ubezpieczeniowa) w dniu 23.02.2016 KG Policji wysłało wezwanie do zapłaty kary przez PZU. W sytuacji zagrożenia relacjom...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij