• KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 000 zł zostało wniesione w formie gwarancji bankowej wadialnej wystawionej przez MBank, gwarancja bankowa nr 02400ZTG18UE. Zdaniem Odwołującego, gwarancja wadialna została wystawiona na zlecenie Cezar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zabezpiecza...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...dopiero wystąpienie w gwarancji wymienionej „triady" klauzul definiuje gwarancję bankową (i ubezpieczeniową) jako bezwarunkową, a więc taką, jaką...art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i ...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...postaci gwarancji) zostało wniesione wadliwie, jeżeli gwarancja bankowa została ustanowiona na rzecz jednostki organizacyjnej innego...z dnia 7 sierpnia 2013r. sygn.. akt I ACa 311/13 „Gwarancja bankowa, zdefiniowana w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... częstokroć jednego z nich. Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący obszernie przywołał orzecznictwo dotyczące sytuacji, gdy gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa była wnoszona przez lub na zlecenie jednego z członków konsorcjum, w sytuacji, gdy oferta...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 tej ustawy gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez przyjęcie, iż gwarancja wadialna, w której treści powołano nazwę tylko jednego konsorcjanta stanowi o ...ww. warunku przystępujący złożył szereg dokumentów. Złożył opinię bankową Banku Millennium S.A., z której wynikała łączna ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... postepowania sądowego z dnia 30.11.2017 r. 37. Żądanie zapłaty Gwarancji bankowej z dnia 23.11.2017 r. 38. Gwarancja Bankowa z dnia 7.08.2015 r. Izba w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustaliła następujący stan faktyczny. Zamawiający...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ostatnie wartości stanowić będą stały ryczałt. • Wzrost dochodów - 50% - 50 pkt Kryterium zabezpieczone gwarancją bankową zmuszające Wykonawców do efektywnego działania. Wykonawca podaje kwotę szacowanego dochodu, który potem musi zagwarantować i zależnie...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez niezasadne przyjęcie, że gwarancja wadialna, w któ- rej treści powołano nazwę jednego członka konsorcjum ...ust. 4a i 5 ustawy pzp (...)”. Odwołujący złożył gwarancję bankową ING BANK ŚLĄSKI S.A., która odpowiadała ww. wymaganiom. ...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...z dnia 20 września 2013 r., sygn. akt II CSK 670/12 stwierdził, że gwarancja występująca we współczesnym obrocie prawnym, w tym także gwarancja bankowa, jest umową. Dlatego też umowa winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... Zarzut nr 1. Konsorcjum wraz z ofertą przedstawiło gwarancję bankową wystawioną przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w... gwarant w ogóle nie jest świadom, że wystawiona przez niego gwarancja została wykorzystana do zabezpieczenia oferty nie EUVIC Sp. z o.o...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...; zob. także wyrok SN z 20 grudnia 2012 r., I CKU 30/96, Lex nr 1095807, w którym SN uznał, że gwarancja bankowa jest pozakodeksową umową nazwaną, uregulowaną w prawie bankowym)" - Kawulski Arkadiusz, Prawo bankowe. Komentarz do art. 81, Lex. Zgodnie z...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...wniesienia żądano, (art. 46 ust. 1, ust. 1a Pzp). Wskazał, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, gwarancja bankowa jest zobowiązaniem abstrakcyjnym i samoistnym w relacji do stosunku podstawowego i od niego niezależnym, a więc treść...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., że Prezes Urzędu, na podstawie orzecznictwa, wskazuje stanowczo: Cel ten zostaje osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja bankowa jest wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...w formie gwarancji bankowej (patrz pkt V.5 SIWZ). Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawo bankowe gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... (wyrok KIO z 24.04.2017 r., sygn. akt: KIO 632/17). W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że zarówno gwarancja bankowa, jak i ubezpieczeniowa nie są jednostronnymi czynnościami prawnymi, ale umowami, co powoduje, że do wykładni oświadczeń woli w nich...

 • KIO 2052/17, KIO 2076/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Lidera Konsorcjum. Odnosząc się do braku możliwości uchylenia się przez gwaranta od realizacji obowiązku wypłaty wadium podał, że gwarancja bankowa z dnia 06.07.2017 r. nr TEB 2163/17 wystawiona na rzecz Lidera Konsorcjum jest bezwarunkowa, nieodwołalna i...

 • KIO 1824/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ..., których zaistnienie będzie uprawniało beneficjenta do żądania zapłaty określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Gwarancja bankowa (przetargowa) jest bowiem zobowiązaniem abstrakcyjnym i samoistnym w odniesieniu do stosunku przetargowego (podstawowego...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015r. XXIII Ga 1041/15, w którym stwierdzono, że „gwarancja bankowa została udzielona wcześniej niż zawarta została umowa konsorcjum i wystawione zostało pełnomocnictwo dla lidera spółki (…) Nie ulega...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  .... Sp. k. oraz M.P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.T.H.U. HYDRO-MARKO M.P., natomiast złożona Zamawiającemu gwarancja bankowa została wystawiona dla HYDRO- MARKO Sp. z o.o. Sp. k. i w swojej treści tylko tej spółki dotyczy. Tym...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostaje osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja bankowa jest wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... - „Spis treści” wskazując jednoznacznie, że cyt. „integralną treść oferty stanowią następujące dokumenty: 1) JEDZ, 2) gwarancja bankowa kopia, 3) koperta z oryginałem gwarancji bankowej”, a także że „Oferta została złożona na 24 kolejno ponumerowanych i...

 • VI ACa 357/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2017

  ...celem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożył zamawiającemu gwarancję bankową na kwotę 13.554.633,30 zł, wystawioną... z realizacją zamówienia publicznego oraz że nie są objęte gwarancją udzieloną przez wykonawcę lub nie zostały zaspokojone (art. 8...

 • KIO 1067/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 tj.), gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... finansowej. Dla porównania Odwołujący wskazał na swoją opinię bankową z dnia 18.03.2016r. - potwierdzającą zdolność .... Ponadto, oferta OMIS była i jest prawidłowo zabezpieczona gwarancją wadialną nr 02GG37/0018/17/0002, która została przedłużona do dnia 18...

 • KIO 1046/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ...; zob. także wyrok SN z 20 grudnia 2012 r., I CKU 30/96, Lex nr 1095807, w którym SN uznał, że gwarancja bankowa jest pozakodeksową umową nazwaną, uregulowaną w prawie bankowym).( A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, 2013, Wydanie I.). Umowa...

 • KIO 981/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 1376 z późn. zm.) gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być...

 • KIO 951/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ...maja 2017 r. – W odpowiedzi Odwołujący przekazał Zamawiającemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z gwarancją bankową o nr 86200-02- 0235155, z terminem ważności do 15.05.2017 r., wystawionej na rzecz Novum sp. z o...

 • KIO 802/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... jego zapłatę do wykonawcy. Tego typu okoliczność nie jest dodatkowym obostrzeniem wypłaty wadium. Należy pamiętać, że poręczenie nie jest gwarancją bankowa (o której mowa w art. 45 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp). Poręczenie zostało uregulowane w rozdziale XXXII...

 • KIO 685/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ...na podstawie art. 26ust.1 ustawy pzp Wykonawca przedłożył opinię bankową z dnia 16.11.2016r. potwierdzającą, iż D. P.... się. Odnosząc się do przedstawionych umów, to zwraca uwagę, że gwarancja musi być wyceniona, im dłuższa tym jest droższa i wówczas wzrasta...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij