• KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... potrzeby innego postępowania (prowadzonego przez tego samego Zamawiającego) wystawił dokument gwarancyjny o innym brzmieniu niż sporna gwarancja bankowa, w którym użyto sformułowania „did not submit declarations or documents” i który został złożony wraz z...

 • KIO 2615/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... czego nie zaszła przesłanka odrzucenia oferty określona w art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wskazano także, że złożona gwarancja bankowa była zgodna z art. 45 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe, na posiedzeniu niejawnym bez udziału...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... wykonawcy ofertą i daje zamawiającemu rękojmię zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wskazał, że gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa, jako dokument wadialny, na którego treść zamawiający nie ma wpływu, ma realnie zabezpieczać roszczenia...

 • KIO 2394/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ... odpowiedzi. Zamawiający wskazał, że w pkt. 14.2 SIWZ określił, jakie minimalne wymogi powinna spełniać gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa stanowiąca formę wniesienia wadium, w tym m.in. „określać przedmiot gwarancji, nazwę zamówienia...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... wadium w wysokości 600.000,00 zł oraz określił dopuszczalne formy wnoszenia wadium - gwarancja ubezpieczeniowa, gwarancja bankowa, poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w pieniądzu lub w poręczeniach 8 udzielanych...

 • XII C 2018/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 16-11-2018

  .... Godzi się przy tym wskazać, że zgodnie z art. 649 1 § 2 k.c. gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora. W świetle powyższego za bezprzedmiotowe w tym...

 • KIO 2113/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...nr 2, Odwołujący skutecznie, to jest z dniem 3.07.2018 r. złożył Zamawiającemu ofertę zawierającą oryginał dokumentu Gwarancja Bankowa Przetargowa (Wadialna). Zamawiający oceniając w dniu 4.10.2018 r. oferty wykonawców, nie mógł zatem stwierdzić, że oferta...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... jedna lub więcej okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy; e) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie. Wykonawca jest zobowiązany złożyć oryginał dokumentu wadium. W...

 • I ACa 470/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-09-2018

  ... wskazuje skarżący. W tej dacie zatem ustają skutki czynności prawnej, przede wszystkim termin końcowy, w którym gwarancja bankowa traci ważność jest terminem, z upływem którego wygasa odpowiedzialność gwaranta-banku za zapłatę kwoty wadium. Termin końcowy...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... wątpliwości, iż obejmuje ona wszystkie przesłanki wyrażone w ww. przepisach. Nie budzi też wątpliwości, że gwarancja czy to bankowa, czy ubezpieczeniowa, może i podlega wykładni. Podnieść należy, że dość szczegółowe wskazanie w przedmiotowym dokumencie...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... art. 196 ust. 4 p.z.p., przepisy stanowiące podstawę prawną zapadłego rozstrzygnięcia, wskazać należy, że zabezpieczenie wadialne, będące gwarancją bankową, zostało uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 000 zł zostało wniesione w formie gwarancji bankowej wadialnej wystawionej przez MBank, gwarancja bankowa nr 02400ZTG18UE. Zdaniem Odwołującego, gwarancja wadialna została wystawiona na zlecenie Cezar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i zabezpiecza...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...dopiero wystąpienie w gwarancji wymienionej „triady" klauzul definiuje gwarancję bankową (i ubezpieczeniową) jako bezwarunkową, a więc taką, jaką...art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i ...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ...postaci gwarancji) zostało wniesione wadliwie, jeżeli gwarancja bankowa została ustanowiona na rzecz jednostki organizacyjnej innego...z dnia 7 sierpnia 2013r. sygn.. akt I ACa 311/13 „Gwarancja bankowa, zdefiniowana w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r...

 • XVII AmA 36/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  .... j.w. 26.10.2013 (...) Towarzystwo (...) Oddział we W. Gwarancja wadialna 50 000.00 04.10 do 23.12. 2013 na rzecz ... dokumentu. W związku z tym wykonawcy przedłożyli zamawiającemu opinię bankową z 26 lutego 2013 r., która jednak określała ich zdolność...

 • III C 302/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-06-2018

  ... (tj. istnienia roszczenia, prawidłowego zgłoszenia, terminowego zgłoszenia etc). Z praktyki kontraktowej gwarancja ubezpieczeniowa czy bankowa, mają gwarantować wysoki stopień pewności uzyskania zaspokojenia roszczenia w przypadku spełnienia wymogów...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... częstokroć jednego z nich. Na poparcie swojego stanowiska Odwołujący obszernie przywołał orzecznictwo dotyczące sytuacji, gdy gwarancja ubezpieczeniowa lub bankowa była wnoszona przez lub na zlecenie jednego z członków konsorcjum, w sytuacji, gdy oferta...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.). Zgodnie z art. 81 tej ustawy gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez przyjęcie, iż gwarancja wadialna, w której treści powołano nazwę tylko jednego konsorcjanta stanowi o ...ww. warunku przystępujący złożył szereg dokumentów. Złożył opinię bankową Banku Millennium S.A., z której wynikała łączna ...

 • VIII GC 2193/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2018

  ...gwarancję bankową o numerze (...) należytego wykonania umowy (...) z dnia 23 marca 2016 roku na rzecz Gminy K. P.. Gwarancja ... zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. (dowód: gwarancja z aneksem: k. 42-43, zeznania świadka A. W. ...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... postepowania sądowego z dnia 30.11.2017 r. 37. Żądanie zapłaty Gwarancji bankowej z dnia 23.11.2017 r. 38. Gwarancja Bankowa z dnia 7.08.2015 r. Izba w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy ustaliła następujący stan faktyczny. Zamawiający...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ostatnie wartości stanowić będą stały ryczałt. • Wzrost dochodów - 50% - 50 pkt Kryterium zabezpieczone gwarancją bankową zmuszające Wykonawców do efektywnego działania. Wykonawca podaje kwotę szacowanego dochodu, który potem musi zagwarantować i zależnie...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...89 ust. 1 pkt 7b Pzp przez niezasadne przyjęcie, że gwarancja wadialna, w któ- rej treści powołano nazwę jednego członka konsorcjum ...ust. 4a i 5 ustawy pzp (...)”. Odwołujący złożył gwarancję bankową ING BANK ŚLĄSKI S.A., która odpowiadała ww. wymaganiom. ...

 • KIO 2496/17, KIO 2513/17, KIO 2526/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...z dnia 20 września 2013 r., sygn. akt II CSK 670/12 stwierdził, że gwarancja występująca we współczesnym obrocie prawnym, w tym także gwarancja bankowa, jest umową. Dlatego też umowa winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne, które...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... Zarzut nr 1. Konsorcjum wraz z ofertą przedstawiło gwarancję bankową wystawioną przez ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w... gwarant w ogóle nie jest świadom, że wystawiona przez niego gwarancja została wykorzystana do zabezpieczenia oferty nie EUVIC Sp. z o.o...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...; zob. także wyrok SN z 20 grudnia 2012 r., I CKU 30/96, Lex nr 1095807, w którym SN uznał, że gwarancja bankowa jest pozakodeksową umową nazwaną, uregulowaną w prawie bankowym)" - Kawulski Arkadiusz, Prawo bankowe. Komentarz do art. 81, Lex. Zgodnie z...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ...wniesienia żądano, (art. 46 ust. 1, ust. 1a Pzp). Wskazał, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny i orzecznictwa, gwarancja bankowa jest zobowiązaniem abstrakcyjnym i samoistnym w relacji do stosunku podstawowego i od niego niezależnym, a więc treść...

 • KIO 2485/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ..., że Prezes Urzędu, na podstawie orzecznictwa, wskazuje stanowczo: Cel ten zostaje osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja bankowa jest wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...w formie gwarancji bankowej (patrz pkt V.5 SIWZ). Zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawo bankowe gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które...

 • IV K 23/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 01-12-2017

  .... i Ż., poręczenie T. Z. (1) do kwoty 10.000.000 zł, gwarancja bankowa. W dniu 28.04.2000 roku Zarząd spółki M. udzielił T. Z. (1)... VI/1, uchwała k 78 t. VI/1, wyciąg k 123 t. VI/1, nota bankowa k 124 t. VI/1, dowód wpłaty k 128 t. VI/1 protokół kontroli k ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij