• KIO 1824/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ..., których zaistnienie będzie uprawniało beneficjenta do żądania zapłaty określonej w gwarancji sumy pieniężnej. Gwarancja bankowa (przetargowa) jest bowiem zobowiązaniem abstrakcyjnym i samoistnym w odniesieniu do stosunku przetargowego (podstawowego...

 • KIO 1417/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  ... wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10 września 2015r. XXIII Ga 1041/15, w którym stwierdzono, że „gwarancja bankowa została udzielona wcześniej niż zawarta została umowa konsorcjum i wystawione zostało pełnomocnictwo dla lidera spółki (…) Nie ulega...

 • KIO 1222/17, KIO 1224/17

  Orzeczenia KIO, 07-07-2017

  .... Sp. k. oraz M.P. prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą P.T.H.U. HYDRO-MARKO M.P., natomiast złożona Zamawiającemu gwarancja bankowa została wystawiona dla HYDRO- MARKO Sp. z o.o. Sp. k. i w swojej treści tylko tej spółki dotyczy. Tym...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... bez przeszkód w przypadku zaistnienia warunków zatrzymania wadium. Cel ten zostaje osiągnięty także w przypadku, gdy gwarancja bankowa jest wystawiona na jednego z członków konsorcjum, który został prawidłowo umocowany do działania na rzecz pozostałych...

 • KIO 1189/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... - „Spis treści” wskazując jednoznacznie, że cyt. „integralną treść oferty stanowią następujące dokumenty: 1) JEDZ, 2) gwarancja bankowa kopia, 3) koperta z oryginałem gwarancji bankowej”, a także że „Oferta została złożona na 24 kolejno ponumerowanych i...

 • KIO 1067/17

  Orzeczenia KIO, 20-06-2017

  ...ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 tj.), gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą...

 • KIO 1015/17

  Orzeczenia KIO, 12-06-2017

  ... finansowej. Dla porównania Odwołujący wskazał na swoją opinię bankową z dnia 18.03.2016r. - potwierdzającą zdolność .... Ponadto, oferta OMIS była i jest prawidłowo zabezpieczona gwarancją wadialną nr 02GG37/0018/17/0002, która została przedłużona do dnia 18...

 • KIO 1046/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ...; zob. także wyrok SN z 20 grudnia 2012 r., I CKU 30/96, Lex nr 1095807, w którym SN uznał, że gwarancja bankowa jest pozakodeksową umową nazwaną, uregulowaną w prawie bankowym).( A. Kawulski, Prawo bankowe. Komentarz, LexisNexis, 2013, Wydanie I.). Umowa...

 • KIO 981/17

  Orzeczenia KIO, 29-05-2017

  ... dnia 29.8.1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. nr 1376 z późn. zm.) gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być...

 • KIO 951/17

  Orzeczenia KIO, 24-05-2017

  ...maja 2017 r. – W odpowiedzi Odwołujący przekazał Zamawiającemu oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z gwarancją bankową o nr 86200-02- 0235155, z terminem ważności do 15.05.2017 r., wystawionej na rzecz Novum sp. z o...

 • KIO 802/17

  Orzeczenia KIO, 16-05-2017

  ... jego zapłatę do wykonawcy. Tego typu okoliczność nie jest dodatkowym obostrzeniem wypłaty wadium. Należy pamiętać, że poręczenie nie jest gwarancją bankowa (o której mowa w art. 45 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp). Poręczenie zostało uregulowane w rozdziale XXXII...

 • KIO 685/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ...na podstawie art. 26ust.1 ustawy pzp Wykonawca przedłożył opinię bankową z dnia 16.11.2016r. potwierdzającą, iż D. P.... się. Odnosząc się do przedstawionych umów, to zwraca uwagę, że gwarancja musi być wyceniona, im dłuższa tym jest droższa i wówczas wzrasta...

 • KIO 632/17

  Orzeczenia KIO, 24-04-2017

  ...(sygn. akt IC 2/15). 11. Odwołujący zaznaczył dodatkowo, że w doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że zarówno gwarancja bankowa, jak i ubezpieczeniowa nie są jednostronnymi czynnościami prawnymi, ale umowami, co powoduje, że do wykładni oświadczeń woli...

 • KIO 653/17

  Orzeczenia KIO, 18-04-2017

  ... Informatyczne SA, Software Development Center Public Sp. z o. o. wraz z ofertą złożył wadium w formie gwarancji bankowej (Gwarancja Bankowa Przetargowa Nr GW/004381/16) z dnia 29 grudnia 2016 roku wystawionej przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W treści...

 • VIII GC 99/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-04-2017

  ...z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (.jedn. DzU. z 2015 r., poz. 128 ze zm.), gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które...

 • KIO 350/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ... na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 marca 2016r. (KIO 293/16), w którym czytamy, iż: ,W przypadku objęcia gwarancją bankową tylko niektórych sytuacji uprawniających zamawiającego do zatrzymania wadium, a wynikających z art. 46 ust. 4a i 5 p.z.p...

 • KIO 276/17, KIO 277/17

  Orzeczenia KIO, 06-03-2017

  ...pkt 3 wyraźnie wskazał na wszystkie formy zabezpieczenia wymienione w art. 148 ust. 1 Pzp. 16 b. Gwarancja bankowa zabezpieczająca zaliczki udzielane w poszczególnych latach realizacji umowy może ale nie musi być wystawiona. Zamawiający pismem nr V13936/16...

 • T-454/13

  Orzeczenia ETS, 01-03-2017

  ...w wysokości 2 mln EUR, której zapłata zostanie zabezpieczona za pomocą gwarancji bankowej na równoważną kwotę. Rzeczona gwarancja bankowa zostanie wystawiona przez bank z siedzibą w Unii Europejskiej, posiadający rating długoterminowy »Standard and Poors A...

 • X GC 35/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-01-2017

  ... wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych. W art. 649 1 § 2 k.c. wskazano, że gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora, natomiast w § 3 art. 649 1 k.c...

 • KIO 98/17

  Orzeczenia KIO, 26-01-2017

  ...., sygn. akt: II CSK 670/12 stwierdził, iż biorąc pod uwagę stanowisko iż gwarancja występująca we współczesnym obrocie prawnym, w tym także gwarancja bankowa, jest umową. Dlatego też umowa winna zawierać precyzyjnie określone elementy przedmiotowo istotne...

 • KIO 23/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ... w sposób dorozumiany - z innych czynności podejmowanych przez wykonawcę. Należy też zauważyć, że gwarancja wadialna, w tym ubezpieczeniowa lub bankowa, stanowi dokument o określonym charakterze 14 (abstrakcyjnym i bezwarunkowym) i określonej treści, a tym...

 • KIO 2487/16

  Orzeczenia KIO, 17-01-2017

  ... w tym zakresie i wobec tego wystarczające byłoby powołanie się w gwarancji na zwrot „konsorcjum". Jednakowoż sporna gwarancja bankowa obejmuje jedynie firmę (...) bez oznaczenia, iż działa ona w ramach konsorcjum. Co więcej, w gwarancji bankowej wskazano...

 • KIO 2489/16

  Orzeczenia KIO, 13-01-2017

  ... treści, jako wykonawca został wymieniony jedynie jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Gwarancją bankową - zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe jest jednostronne zobowiązanie banku (gwaranta], że...

 • KIO 2420/16

  Orzeczenia KIO, 11-01-2017

  .... Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), należy wskazać, że gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą...

 • KIO 2370/16

  Orzeczenia KIO, 28-12-2016

  .... sytuacji ekonomicznej lub finansowej wraz z opinią bankową oraz rachunkiem zysków i strat tego podmiotu. Nie... wraz z ofertą przedłożył ubezpieczeniową gwarancję zapłaty wadium. Przedmiotowa gwarancja jest ważna w okresie od 12 października 2016 r. do...

 • I C 429/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 15-12-2016

  ...prawnej. Zgodnie z dominującym w doktrynie i judykaturze poglądem – podzielanym przez Sąd orzekający w niniejszej sprawie – gwarancja bankowa jest umową zawieraną pomiędzy bankiem (gwarantem) a uprawnionym z gwarancji (beneficjentem). (vide orz. SN: z dnia...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... dokonania zmiany SIWZ w zakresie postanowienie SIWZ Tom II, Rozdział II „Gwarancja Jakości”, Część Szczegółowa, pkt 1.1.3.1 „Szorstkość nawierzchni (miarodajny...bez możliwość jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w ...

 • KIO 2177/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... podwykonawcom instrumentów dalej idącej ochrony prawnej niż ustawowa gwarancja płatności ich wynagrodzeń. Zasada ta i tak stanowi...pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na gwarancje bankową/ubezpieczeniową łub inną formę przewidzianą w przepisach Prawa, ...

 • KIO 2179/16

  Orzeczenia KIO, 30-11-2016

  ...modyfikowania ustawowych przesłanek zatrzymania wadium wynikających z art. 46 ust. 4a i ust. 5 p.z.p. 3. Gwarancja bankowa jest zobowiązaniem 12 abstrakcyjnym i samoistnym w relacji do stosunku podstawowego, a więc treść zobowiązania do wypłaty wadium musi...

 • I ACa 491/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-11-2016

  ... z umowy zawartej między pozwanymi oraz, że miał prawo naliczać kary za zabezpieczenie, które nie uległo zmianie (gwarancja bankowa przekazana przez powoda), oraz nie uwzględnienie, że zgodnie z art. 149 ustawy prawo zamówień publicznych ewentualna zmiana...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij