• KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ..., bowiem dotyczy zarówno wyboru formy porozumiewania się jak i dokumentów, przy czym nie wiadomo...i winna być stosowana przez wszystkich wykonawców (i zamawiającego). Dorozumiana zmiana dopuszczonych uprzednio w SIWZ sposobów porozumiewania się zamawiającego...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...formy pisemnej wezwania do uzupełnienia dokumentów, gdyż - jak domniemywa Wykonawca na podstawie pozostałych wezwań i oświadczeń Zamawiającego... wykonawców wyłonionych na podstawie obiektywnych i ... o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami ...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ...O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z ...wykonawców, którzy prawidłowo skalkulowali ceny za poszczególne usługi, a więc zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego i znaleźli się...i organizacyjnych danego wykonawcy. W zakresie odnoszącym się do formy i...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami”, a zwłaszcza pkt 8.1, z którego wyraźnie wynika – brak w ramach wyjątków – oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą – nie zostało ono objęte zastrzeżeniem wyłączności formy pisemnej...

 • KIO 2212/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... zgodnie z działem VII SIWZ pn. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami oraz informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń oraz dokumentów, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje...

 • KIO 1177/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ...porozumiewania się z wykonawcami, dokonanych w toku postępowania ocen i ustaleń niezbędnych dla oceny przez wykonawcę swoich praw w postępowaniu oraz podjęcia niezbędnych działań dla ich ochrony. Obowiązek informowania przez zamawiającego wykonawców... formy ...

 • KIO 873/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ...i art. 51 ust. 4 ustawy, tj. przez przekazanie wykonawcom zgodnie z przyjętą formą porozumiewania się w postępowaniu. Przy czym wybór zamawiającego, co do komunikacji z wykonawcami został ustawowo ograniczony do formy...z 4 zaproszonych wykonawców to duże ...

 • KIO 740/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy...porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający określił jednoznacznie termin i...

 • KIO 504/17

  Orzeczenia KIO, 31-03-2017

  ... zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej - złożenia oryginału pisma ...) zamawiający nie kontaktował się z Odwołującym za pośrednictwem jakichkolwiek środków porozumiewania się na odległość. Odwołujący ...

 • KIO 398/17

  Orzeczenia KIO, 09-03-2017

  ... oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o ...się zamawiającego o udzielenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny – nie złożyli wyjaśnień we wskazanym przez zamawiającego terminie przy użyciu dopuszczalnej formy porozumiewania się – art. 90 ust. 1a i...

 • KIO 89/17

  Orzeczenia KIO, 27-01-2017

  ...była przygotowana samodzielnie i niezależnie, bez porozumiewania się ze wskazanymi podmiotami...zamawiającego i wniósł o oddalenie odwołania. Izba ustaliła, co następuje: W toku postępowania wpłynęły oferty następujących wykonawców...się przez to wszelkie formy...

 • KIO 2391/16, KIO 2392/16

  Orzeczenia KIO, 03-01-2017

  ...Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie została dopuszczona ani SIWZ, ani w przepisach rozporządzenia. Ani SIWZ, ani obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości składania przez wykonawców...znajdują się u Zamawiającego i ...

 • KIO 2313/16

  Orzeczenia KIO, 22-12-2016

  ...1 SIWZ dotyczył wszystkich wykonawców składających wyjaśnienia i wszyscy, za wyjątkiem Odwołującego, zastosowali się do tego zapisu. ...formy dokumentu z formą w jakiej mógł on zostać przesłany (innymi słowy – ze sposobem porozumiewania się Zamawiającego...

 • KIO 2030/16

  Orzeczenia KIO, 08-11-2016

  ...Zamawiający mając swobodę w określaniu sposobu komunikowania się z Wykonawcami w części X SIWZ pod nazwą „Sposób porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców w pkt 27 wskazał trzy formy: pisemną, elektroniczną i faksem. Swoboda ta ograniczona jest jedynie...

 • KIO 1720/16

  Orzeczenia KIO, 26-09-2016

  ..., że Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jednakże określenie w pkt. IX pkt. l SIWZ sposobu porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami nastąpiło w innym celu, niż...

 • KIO 1713/16

  Orzeczenia KIO, 23-09-2016

  ...2. zasądza od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia...Zamawiającego. Konsorcjum miało także na uwadze fakt, że 5 Zamawiający dopuścił taką możliwość porozumiewania się i... m.in. treści czy formy danego dokumentu. Zostały one wskazane...

 • X GC 1031/14

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-07-2016

  ... i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W niniejszej sprawie, zgodnie z decyzją zamawiającego zawartą w § 7 ust. 3 SIWZ z dnia 24 stycznia 2014 roku dot. Informacji o sposobie porozumiewania się...

 • KIO 1107/16

  Orzeczenia KIO, 06-07-2016

  ... sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, który nie został w żaden sposób zmieniony na etapie postępowania przed terminem składania ofert. Zgodnie z Rozdz. VIII pkt 1 siwz oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i...

 • KIO 1136/16

  Orzeczenia KIO, 05-07-2016

  ... publicznych, winien dochować należytej staranności i przeglądać pocztę elektroniczną, tym bardziej, że taki sposób porozumiewania się z wykonawcami został przez Zamawiającego wskazany w siwz. Nie można także zgodzić się ze stanowiskiem Odwołującego, że w...

 • KIO 408/16

  Orzeczenia KIO, 01-04-2016

  ... się dokonanie wdrożenia, które obejmowałoby system SA, już działający u Zamawiającego”, a nadto, że oferta nie określa, że „że licencje i 11...na taką, a nie inną cenę zaoferowaną przez wykonawców. Podkreślił, że największe rozbieżności wynikają z wyceny ...

 • KIO 2722/15, KIO 2728/15

  Orzeczenia KIO, 15-01-2016

  ...wykonawców w związku z uzupełnieniem dokumentów na wezwanie zamawiającego. Wyjaśnienia zostały napisane tą samą czcionką z zachowaniem podobnej szaty graficznej i formy... nieograniczone możliwości swobodnego porozumiewania się i dokonywania uzgodnień treści ...

 • KIO 2827/15

  Orzeczenia KIO, 12-01-2016

  ... przedmiotu zamówienia, zaś pkt IX postanowienia dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. W tym przypadku zatem w...

 • I ACa 532/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-11-2015

  ...materiałów. Zarówno w orzecznictwie, jak i w literaturze wskazuje się, że w zależności od rodzaju wykonywanego dzieła, w czasie jego realizacji, istnieje mniejsza lub większa potrzeba, a nawet konieczność porozumiewania się obu stron tego stosunku umownego...

 • I C 164/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-11-2015

  .... statuuje łączny udział wykonawców w postępowaniu o udzielenie...i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Z powyższego wynika, że wybór formy porozumiewania się jest pozostawiony decyzji zamawiającego...

 • KIO 1793/15

  Orzeczenia KIO, 01-09-2015

  ... porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów...z którym do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia...

 • KIO 1641/15

  Orzeczenia KIO, 14-08-2015

  ...stronie zamawiającego orzeka: 1. oddala odwołanie, 2. kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o...ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez brak prawidłowej analizy i oceny czynników mających wpływ na wysokość ceny oferty przystępującego oraz ...

 • KIO 1489/15

  Orzeczenia KIO, 22-07-2015

  ... powoływał się na orzecznictwo, że powyższy przepis oraz wynikający z art. 7 Pzp nakaz przygotowania i przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców nakładają na zamawiającego...

 • KIO 1142/15

  Orzeczenia KIO, 15-06-2015

  ...zamawiającego Jednostki Wojskowej Nr 4226 ul. Marsa 110, 04- 470 Warszawa, na rzecz odwołującego: konsorcjum wykonawców: 1) PHPU IMA ZPCHR I. S.-W. i...udzielenie zamówienia, oraz formy, w jakich ...i wyjaśnienia przystępującego, że oprócz porozumiewania się...

 • KIO 1098/15

  Orzeczenia KIO, 12-06-2015

  ... nie odpowiedzi. Zgodnie z treścią art. 14 Pzp, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jednocześnie, jak wynika...

 • KIO 1036/15

  Orzeczenia KIO, 03-06-2015

  ...porozumiewania się, istotnym jest fakt możliwości zapoznania się z treścią pisma. Kluczowym jest więc samo umożliwienie Zamawiającemu zapoznania się...podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij