• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... rozpoczęcia świadczenia Usług." Odwołujący wskazuje, że formularz cenowy nie zawiera kosztów usług okresu przejściowego,...Usługi Rozwoju (Modyfikacji) faktycznie stanowiła minimum 60,97% ceny oferty. Wskazane postanowienia stanowią naruszenie art. 7 ust. 1 ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...dnia 19 września 2018 r. zamawiający zawiadomił o wyborze jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy IBM Polska Sp. z o.o. W dniu 1 ...kontraktu (...).” (KIO 179/15) (c) Druk (formularz), na którym sporządzony został dokument potwierdzający ubezpieczenie -...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...Server Enterprise objęta jest usługą Software Assurance czy nie, był pkt 5, wiersz 6 tabeli dokumentu „Formularz oferty”. Brak wskazania przez wykonawcę Pentacomp licencji oprogramowania Microsoft SQL Server Enterprise 2017 z usługą Software Assurance jest...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...oferty Schuessler-Plan Inżynierzy Spółka z o.o.) w ramach postępowania znak IREZA1n-216-82/16; 5. Akt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zawnioskowanych w treści odwołania) obejmujących m.in. formularz...Przystępujący przedłożył formularz JEDZ,...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...PLN i VAT- wg Załącznika nr 10 do s.i.w.z.- „Formularz oferty”; 12.2.4. łączną cenę ofertową brutto za 9 sztuk ładowarek małej ...PLN i VAT- wg Załącznika nr 10 do s.i.w.z.- „Formularz oferty”; 12.2.6. łączną cenę ofertową brutto za 2 sztuki ładowarek małej ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Wykonawca jest zobowiązany w tym zakresie odpowiednio dostosować Załącznik nr 2 Formularz cenowy” (pismo Zamawiającego z dnia 13 sierpnia 2018 r., odpowiedź na pytania nr 3 i 4). Z treści oferty Wykonawcy A wynika, że obejmuje ona dwa systemy Alinity ci...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...1 Ustawy Pzp poprzez przyjęcie, że w postępowaniu nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, a w konsekwencji uznanie, że zachodzą przesłanki do... – oferta Odwołującego. Wraz z ofertą Odwołujący złożył formularz JEDZ, w którym w Części III lit. C...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...działalność gospodarczą pod nazwą 2B K. B., które podlegają odrzuceniu jako oferty zawierające rażąco niskie ceny; 4 4) art. 8 ust. ... rejonu - szacowana ilość 2. Natomiast dla rejonu 9 - formularz Załącznik nr 1 ustalił, że przedmiot zamówienia składa się z...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ....1,7.2.1 oraz 7.7 SIWZ złożył 6 wypełniony formularz oferty, wraz z wypełnionymi tabelami nr 6 i 7 załącznika nr 1...2 oferta powinna być przygotowana w następujący sposób: 7.2.1 formularz oferty wraz z załączonymi i wypełnionymi tabelami nr 6 i 7 załącznika ...

 • KIO 2012/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Izby zarzut odwołania odnoszący się do sprzeczności treści oferty z treścią SIWZ nie potwierdził się. W pierwszej kolejności Izba ustaliła, że Zamawiający przewidział załącznik nr 1 do IDW – Formularz ofertowy stanowiący integralną część SIWZ, który miał...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... bowiem złożony przez Odwołującego dokument JEDZ, lecz złożone w ust. 6 Formularza oferty oświadczenie w zakresie hasła, którym zabezpieczony jest formularz JEDZ (HASŁO DOSTĘPU DO PLIKU JEDZ 124SEL Wykorzystany program szyfrujący/ procedura odszyfrowania...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... lub „KIO”) wpłynęło odwołanie ww. wykonawców (dalej „Odwołujący”) od odrzucenia ich oferty wbrew art. 90 ust. 3, art. 89 ust. 1 pkt 4 i...z treścią SIWZ. Przede wszystkim należy spostrzec, że formularz ofertowy został skonstruowany w ten sposób, że wartość ...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...punktów.  Następnie Izba ustaliła, że Formularz "Kryteria pozacenowe" zawierał postanowienie: Na ...nie doszło do wprowadzenia zamawiającego w błąd, gdyż z załączonego do oferty „Wykazu osób” wynika jednoznacznie, jaki był okres pełnienia funkcji ...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... się nieco zmienił. Zwiększono ilość w podstawowym zakresie a zmniejszono w opcji, przywołuję załącznik nr 2, również przywołuję formularz oferty, który wskazywał co do istoty opcji, że stwierdzam, że nie ma zarzutu co do opcji, zresztą Zamawiający ma...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... Sygn. akt KIO 1953/18 5 producenta, czym faktycznie dopuścił się zmiany oferty po upływie terminu do składania ofert. Odwołujący podkreślił, że formularz ofertowy zawierał wyraźny wymóg wskazania producenta oferowanych wyrobów. Fine Dine nie wskazał...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... na dokonaniu z naruszeniem przepisów pzp - wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Planeta Sp. z o.o., co skutkuje naruszeniem ... wraz z wyjaśnieniami w dniu 17 sierpnia 2018 r. Formularz „Zdolność zawodowa — Wykonawcy (Wykaz usług)" nie potwierdza ...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... ofertę w zakresie zadania 3, tj. dotyczącą sprzętu do diagnostyki obrazowej i tej oferty dotyczy niniejsze odwołanie. W treści załącznika nr 5 do SIWZ - Formularz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, w punkcie 79 na stronie 90 - Zamawiający wskazał...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... za rażąco niską, a ich treść implikuje konieczność odrzucenia oferty, zgodnie z dyrektywą zawartą w art. 90 ust.... postępowanie pn. Dostawa terminali satelitarnych VSAT i formularz korespondencji. Wyjaśnienia można również przesłać pocztą elektroniczną ...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ... które miały szczególne znaczenie dla ustalenia jej na zaoferowanym poziomie. Wyjaśnienia poparto wyliczeniami (formularz kalkulacji ceny do oferty) i dowodami wykazując rentowność przedsięwzięcia oraz uwzględnione przez Przystępującego MM pozycje kosztowe...

 • KIO 1855/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ... oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie): 10.2.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. Prosimy również o dołączenie do...

 • KIO 1863/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...odtajnił formularz ofertowy w dniu 06.09.2018 r., a Odwołujący dokonał wglądu w formularz ofertowy... r. oraz z 13.07.2018 r.), oferty Przystępującego, oferty Odwołującego, odtajnienia oferty Przystępującego w zakresie wynikającym z pisma Zamawiającego z 06...

 • KIO 1868/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... (projektu umowy) co najmniej za okres jednego roku poprzedzającego datę złożenia oferty, c. minimalna liczba drzwi wejściowych dla wszystkich wymaganych autobusów o długości ...np. wypełniony przez kandydata formularz osobowy, weryfikacja dokumentów ...

 • KIO 1857/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...treści oferty Odwołującego - Formularz Oferty, w pkt 15 wskazano dane kontaktowe wykonawcy. Zgodnie z treścią oferty osobą...zawiadomieniu z dnia 10 września 2018 r. jako podstawa odrzucenia tej oferty. Przepis art. 87 ust.1 ustawy Pzp został z kolei wskazany...

 • KIO 1866/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...Informację o podstawie do wniesienia odwołania tj. informację o wyborze oferty najkorzystniejszej Odwołujący: Koncept sp. z o.o., ul. Wodniaków...wtórnego. Izba ustaliła również, że Odwołujący wymagany formularz złożył z wypełnionymi powyższej rubrykami 1) i ...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... nr VI oraz dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego. Uzasadnienie faktyczne i prawne Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego, gdyż formularz oferty nie zawierał dwóch wypełnionych kolumn dotyczących wymogu dostarczenia wraz...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... uwagi na fakt, iż przedłożone przez WASKO S.A. do oferty wykazy nie potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy..., akcesoria instalacyjne). W ocenie Izby, formularz cenowy wypełniany przez wykonawców na potrzeby tego...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... danych cenowych, ujętych w formularzach cenowych Konsorcjum. Z ofertą należało złożyć: 9 załącznik nr 1a do formularza ofertyformularz cenowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń – luty 2019 oraz załącznik nr 2a do formularza...

 • KIO 1759/18

  Orzeczenia KIO, 27-09-2018

  ... TEMPEST B. Zgodnie z pkt 9.3 SIWZ oferta winna zawierać m.in. wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, oraz wypełniony Formularz Techniczny, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona na kwotę...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... Odwołujący podniósł także, że stosownie do postanowień SIWZ pkt 14 („Opis sposobu przygotowania oferty") ppkt 14.5 Zamawiający wskazał, iż ofertę stanowi zamknięty katalog dokumentów, a to Formularz „Oferta", Formularze 2.1,.2.1a,2.1b,2.1c. Tym samym...

 • KIO 1795/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez niezasadne odrzucenie oferty Odwołującego w części nr 42 i błędne przyjęcie, że ...ml, ilości 380. Odwołujący w złożonej w Postępowaniu ofercie uzupełnił formularz cenowy w zakresie części nr 42 wpisując w kolumnie „Nazwa ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij