• KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... z tabelą oraz opisem tej tabeli. Wywodzi z tego, że rzeczony formularz jest integralną częścią SIWZ i stanowi jej treść. Wskazuje, że nie nastąpiła istotna zmiana oferty, bowiem wymagał, aby cena została określona w formularzu ofertowym poprzez podanie...

 • KIO 204/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ...na podstawie umowy o pracę. W załączniku nr 6 do oferty Odwołujący wskazali osoby, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia, ...pojęciem „narzutów”, o którym mowa w punkcie 1.6 Formularz ofertowego rozumiał koszty pośrednie oraz zysk. W dniu 5 ...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... działalność gospodarczą pod firmą Kasta K. K. załączyło do oferty wykazy usług (82 strona oferty na część II i IV), w których wskazało sześć usług...składające się z trzech podmiotów złożono jeden wspólny formularz ofertowy, zaś w przypadku części II i ...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... nr 1 do SIWZ; - wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 2 listopada 2017 r.; 8 - załącznik nr 1 do oferty Roche - formularz asortymentowo-cenowy; - ulotka odczynnika do oznaczania anty-TPO; - ulotka kalibratora odczynnika do oznaczania anty-TG; - ulotka kontroli...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... z zastosowaniem właściwej stawki podatku VAT. Zdaniem Odwołującego nie sposób się zgodzić s takim stanowiskiem, ponieważ formularz kalkulacji ceny oferty zawiera pozycję “cena wykonania szacunkowej ilości prac [brutto]" i nie ma w nim miejsca na to...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ... Roche przedłożył Zamawiającemu już po tym upływie terminu na składanie ofert, a nawet po tym jak oferty zostały otwarte. dowód (8): formularz asortymentowo-ilościowy - Część nr 6 - poprawione omyłki. 19. Zamawiający nie mógł w taki sposób zmienić...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...w zakresie zadania — „Pakiet - meble biurowe”, od - czynności wyboru oferty Tronus Polska sp. z o.o, w sytuacji, gdy wykonawca ten ...26 ust. 3 Pzp z dnia 17 listopada 2017 r. nowy formularz JEDZ pomimo, iż w formularzu JEDZ złożonym wraz z ofertą Wykonawca ...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...89 ust 1 pkt 6 ustawy P.z.p. poprzez nieodrzucenie oferty przystępującego, zamawiający stwierdził, iż w trakcie badania ofert stwierdził, że...Eco s.c. (DOWÓD NR 1) oraz przykładowy formularz wniosku złożonego za pracownika za okres 08/2017 załącznik do ...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...nie zakwestionował wezwania do wyjaśnienia elementów zaoferowanej ceny. Odwołujący zakwestionował także podstawy badania ceny oferty w zakresie działu nr 2 Formularz cenowego „usługi nadzoru i zarządzanie” wskazując, że w tym zakresie 35 Odwołujący przyjął...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... oraz że ww. kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w oparciu o wypełniony i dołączony do oferty Formularz cenowy (zał. nr 10 do SIWZ). W dniu 20 grudnia 2017 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, w których...

 • KIO 112/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... wskazania oferentów, co jest warunkiem koniecznym skutecznego złożenia oferty, a jednocześnie uniemożliwia Zamawiającemu wybór tej oferty jako najkorzystniejszej. Skoro w oparciu o formularz ofertowy nie sposób ustalić kręgu oferentów, Zamawiający nie...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... Wraz ze złożoną ofertą Odwołujący PORR przedłożył wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), w którym ... art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 Pzp oraz odrzucenie jego oferty na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. Izba ustaliła, że co do...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych dla dokonania tej czynności... do części zamówienia; 3) wypełniony formularz specyfikacji technicznej sporządzony z wykorzystaniem wzoru ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... ujęte w poz. 2.3 powinny także stanowić podstawę do odrzucenia oferty. Nie jest bowiem dopuszczalne przenoszenie kosztów pomiędzy pozycjami, Zamawiający wyraźnie wskazał w SIWZ (pod tabelą Formularz cenowy), że koszt ma być ujęty w danej pozycji w całości...

 • KIO 2746/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... „NEC V554" w ilości 14 sztuk. /dokumentacja postępowania: Oferta wykonawca Studiotech Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Formularz oferty, str. 4-6/ Zamawiający pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. wystąpił do wykonawcy Studiotech Poland Sp. z o.o. z...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...art. 91 ust. 1 ustawy Pzp w związku z wyborem oferty najkorzystniejszej, oferty wykonawcy : Kompania Biurowa sp. z o.o., ul. ...Izba stwierdziła, że Odwołujący złożył wraz z ofertą żądany formularz cenowy wpisując w pozycji 170 (zszywki do zszywacza ...

 • KIO 96/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...2 do siwz (formularz). Przedmiot zamówienia został ujęty w dwóch zadaniach, a wykonawcy mogli składać oferty na jedną lub ... być przedmiotem oceny. Wykonawca posłużył się certyfikatem KOMAG (str. 90-96 oferty) wraz z jego rozszerzeniem nr 12 z dnia 9.12.2011...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  .... Jedynie stwierdza się w nich, że wyjaśnienia mają odnosić się do treści złożonej oferty a cena jest przecież treścią oferty. Zamawiający badając ofertę (formularz ofertowy) stwierdził rozbieżność jednego elementu to jest ceny, które nie jest podana w...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...są następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru z Załącznika nr 1 do Specyfikacji, ...istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Zmiana...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... dnia 30 listopada 2017 roku sygn. akt KIO 2406/17 Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucenie oferty złożonej przez odwołującego. Przystępujący zaoferował urządzenie Senographe Pristina i złożył formularz według załącznika nr 5 do s.i.w.z., w którym w poz...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... Zamawiający podał: „cena = cena za szt. x ilość szt”.”. Okolicznością bezsporną jest, że Przystępujący wypełniając załączony do oferty formularz RCO, w kilku pozycjach, w kolumnach dotyczących „cena za szt. [PLN netto]” podał wartości, które po zsumowaniu...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia, 2) Potencjał techniczny, niezbędny do wykonania Zamówienia, 3) Zasób ludzki.” (dowód: Formularz oferty - LIRECO K. K., Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, podpisane przez M. Ł. - CD TELETECHNIKA z dnia...

 • KIO 2725/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...P.z.p. złożył, w istocie nowy, Formularz ofertowy zawierający informację o podwykonawstwie przez firmę Etec ... nie sprostał. Podkreślenia wymaga, że wykonawca broniący swojej oferty, winien w szczególności wykazać istnienie okoliczności, o których ...

 • KIO 2716/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...Sp. z o.o. Sp. K., Tartaczna 12, 40-749 Katowice, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji – art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp i wadium...że treść ust. 15 pkt 2 lit. a SIWZ ani formularz samego harmonogramu nie mogły budzić wątpliwości. W powiązaniu z celem...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...z pisma odwołującego z dnia 8 stycznia 2018 roku (Formularz cenowy), wynosiły: o za utrzymanie terenów zewnętrznych zielonych...rażąco niskie nie potwierdziły się. KIO 2704/17 33 Ocena oferty wykonawca jako zawierającej cenę rażąco niską i jej automatyczne ...

 • KIO 2709/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... 1 pkt 16 i 17 ustawy Pzp. Następnie Odwołujący podniósł zarzut niezgodności oferty Pizzarotti z treścią SIWZ. Wskazał, że w PFU (pkt 1.1... to doświadczenie. Przystępujący złożył wraz z ofertą wypełniony Formularz 2.2 „Kryteria pozacenowe”, w pkt. II ...

 • KIO 2684/17, KIO 2685/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...technicznej potwierdzającej spełnienie określonych parametrów - powołując się na tajemnicę przedsiębiorstwa nie podał wymaganych danych. W tabeli Formularz oferty Lp. od 1 do 49 ww. wykonawca przepisał wymaganie techniczne, wskazał dokument - Dell EMC Data...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... tego, że także Przystępujący stosował różne składki VAT, jako dowód w sprawie, Odwołujący złożył wyciąg z oferty Przystępującego (formularz cenowy) wraz z OPZ z innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym za wykonanie usługi podobnej...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ...składając zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia zasobów, formularz JEDZ oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do ...art. 7 ust. 1 Pzp, wskutek niewłaściwej oceny oferty Konsorcjum BA w kryterium doświadczenia osób i przyznania tej ofercie...

 • KIO 2631/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... BC-02. Body-Worn Camera. W szczególności treść oferty (Formularz ofertowy str. 1) Wykonawcy zawiera oświadczenie...24 października 2017 r., a w postępowaniu w tej części oferty złożyło trzech wykonawców: oferta 1 wykonawcy Przystępującego, cena ofertowa ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij