• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...”), a w konsekwencji dokonanie wadliwego wyboru oferty Konsorcjum jako oferty najkorzystniejszej. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie: 1...miedzy innymi następującej oczywistej omyłki rachunkowej: „Formularz cenowy (Tabela elementów scalonych) – ...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... zawierającego opis przedmiotu zamówienia wraz z jego modyfikacjami; - oferty z dnia 16.05.2017 r. złożonej w postępowaniu ...05.2017 r. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ przekazując formularz potencjalnym Wykonawcą po 18 modyfikacji w którym nie zamieścił...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... VIII.3 Specyfikacji Zamawiający przewidział, iż treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji, a wzór załącznika nr 4 do formularza ofertowego był elementem 12 Specyfikacji. Powyższy formularz miał być uzupełniony (a nie zmieniony) przez oferentów...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 18 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy – Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.1). Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... Według Odwołującego oferta Konsorcjum zawiera rażąco niską cenę całkowitą oferty, jak też cenę za jeden wozokilometr, a jej ... rozkładów jazdy autobusów, stanowiących załączniki do SIWZ. 23 Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do SIWZ i oferta m.in...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...wymagane przez zamawiającego oświadczenie lub wypełniając formularz JEDZ, musi zadeklarować od razu ...z uwagi na niewykazanie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zaniechanie wezwania do uzupełnienia oferty - art. 22 ust. 1b pkt. 3, art. 22a, art. ...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ....z.; Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1. Unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 2. Odrzucenia ofert wykonawców A. P. i C. ....w.z.). Załącznikiem nr 2 do s.i.w.z. był formularz oferty, zawierający m. in. pkt. 2 i 3 w brzmieniu: ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... jako „Jednostka Centralna Systemu”, stanowiącej załącznik do zał. nr 2 do SIWZ pod nazwą Formularz Oferty, powinny zostać zawarte koszty: Serwera, Przełącznika sieciowego, Oprogramowania.” Zamawiający potwierdził, powyższą interpretację zapisów SIWZ...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... tego badania Zamawiający dokonał wyboru oferty ZAMEP. ZAMEP zaoferował dostawę i montaż zestawów pompowych typu WPWE-250/7 (etapy I-IV). Wraz z ofertą przedłożył wypełniony własny formularz JEDZ oraz formularz JEDZ wypełniony przez Zakład Robót Górniczych...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... świetlnej. W poz. „montaż paneli w sterowniku” (formularz cenowy część B inne prace) konieczne było podanie ceny ...00 zł netto (tj. 416.699,40 zł brutto) wyższą od oferty Odwołującego, biorąc pod uwagę tylko tę jedną pozycję kosztorysu „montaż paneli...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., gdzie powinien figurować Pan Z. O. Formularz opisanego wyżej załącznika miał wypełnione już rubryki w ...– „potencjał kadrowy”. Ustalono także, że odwołujący do swej oferty załączył jednolite europejskie dokumenty zamówienia: a) dla podmiotu T....

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... być dłuższy niż 120 dni , termin uzyskania certyfikatów należy podać w pełnych dniach).'' 17 Odwołujący się wypełniając Formularz oferty i składając ofertę złożył oświadczenie woli o treści: „3) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w zakresie...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...Zgodnie z pkt 14.1 SIWZ, wykonawca zobowiązany był wypełnić formularz ofertowy podając całkowitą cenę netto za pakiet, całkowitą cenę brutto...jest niezgodny z pkt. 14.1 SIWZ. Konkludując, odrzucenie oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa...

 • KIO 1990/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...zapisów formularza parametrów technicznych PAKIET nr 1. Formularz parametrów technicznych pkt. 8. Wnosimy o ...września 2017 r. zamawiający poinformował o wyborze oferty wykonawcy AMED oraz o odrzuceniu m.in. oferty odwołującego, na podstawie art. 89 ust...

 • KIO 1969/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... ust. 1 pkt 2 Pzp przez jego błędne niezastosowanie i nieodrzucenie oferty lecz jej wybór jako najkorzystniejszej mimo że, oferta złożona przez wykonawcę ... wymogów wskazanych w SIWZ. Formularz asortymentowo-cenowy przewidywał parametr głębokości spodu...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... SIWZ tj. Instrukcji dla Wykonawców punkt 15 wskazał, że: cena oferty musi być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. Formularz ten należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... dokumentów: „Tom I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z FORMULARZAMI Rozdział 1 Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Rozdział 2 Formularz Oferty Tom II: WARUNKI KONTRAKTU Rozdział 1 Akt Umowy Rozdział 2 Gwarancja Jakości Rozdział 3 Dane Kontraktowe Rozdział 4...

 • KIO 2017/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...26 ust. 1 ustawy przez dokonanie wyboru, jako oferty najkorzystniejszej, oferty wykonawcy, który nie wykazał spełnienia warunku udziału w...sierpnia 2017 roku wykonawca przedłożył uzupełniony w części IV formularz JEDZ. W pkt 2 części C wykonawca wskazał ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... przyjęcia ostatecznie wartości 2,4MW. Powyższe poskutkowało, ze strony Przystępującego M., wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z treści jego oferty (formularz cenowy pkt 5 i pkt 13.15 załącznika 3.2. do części I SIWZ – IDW) z jednoczesnym odtajnieniem...

 • KIO 1926/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...wypełnionego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr III do SIWZ, formularz JEDZ; 3) dowodu wniesienia wadium oraz 4)... może dojść do zmian, nie do przewidzenia w momencie składania oferty, które wpływać będą na sposób realizacji przedmiotu zamówienia. Na to...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...2017/S 092-181459, wobec czynności badania i oceny złożonych ofert, w tym oferty wybranej Enigma Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., a .... z o.o. 9 W ofercie Asseco złożony został wypełniony formularz JEDZ, w którym w części IV lit. C.1b zamieszczony ...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... Główny Inspektorat Pracy nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Izba ustaliła również, że Zamawiający przewidział formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, w którym wykonawcy mieli złożyć następujące oświadczenie: 1. Oświadczamy, że...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (Załącznik nr 2a – Formularz cenowy) opisywały przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 2 – Strzykawki...89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp dotyczący niezgodności treści oferty z treścią SIWZ. Izba zwraca uwagę, że zgodnie z art...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ...„Odwołujący”) o wykluczeniu z Postępowania i uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą. 15 września 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby ...gdy Odwołujący nie podawał żadnych robót pod poz. 7 (formularz takiej pozycji w ogóle nie zawiera). Odnosząc się do ...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...ceny i zaniechanie podjęcia czynności w stosunku do Konsorcjów N. i I., których oferty podlegają odrzuceniu, b) art. 8 ust. 1, 2 i 3 ustawy... (l.p. 2 załącznika nr 10 do SIWZ – formularz cenowy) za mającą charakter podstawowy, generujący zwiększone koszty w ...

 • KIO 1895/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... wpływ na ustalenie pierwszego miejsca w rankingu oceny ofert, w konsekwencji na wybór oferty najkorzystniejszej. 8 Odwołujący albowiem, do swojej oferty załączył formularz 2.2.3., w którym wskazał osobę legitymującą się stosownym doświadczeniem. Co prawda...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... do ofert pozostałych wykonawców. Zamawiający w zakresie Sygn. akt KIO 1863/17 15 oferty wykonawcy C. P. udostępnił jedynie formularz oferty oraz JEDZ wraz z uzasadnieniem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Z uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa...

 • KIO 1893/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. W „Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertyFormularz cenowy” dla zadania 1. Sygn. akt KIO 1893/17 5 w ust. 4. Zamawiający sformułował wymaganie: Czas reakcji na zgłoszenie awarii ...

 • KIO 1903/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... ściśle zależy od wybranego przez danego wykonawcę rozwiązania programistycznego. Dla przykładu zamawiający załącza formularz oferty z oferty odwołującego (objęty tajemnicą przedsiębiorstwa), w którym liczba licencji CAL Windows Server jest zdecydowanie...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ... Sygn. akt KIO 1857/17 35 realizował zamówienia. Przywołuję w poczt dowodu ofertę przez nas złożoną, a w szczególności formularz oferty i podwykonawców z określeniem zakresu. Pan M.P. oświadcza, nasza firma tj. lidera wykonuje generalnie roboty budowlane...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij