• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ... przez niego w formacie edytowalnym (doc.) — jego wypełnienie nie wymuszało dokonania jego wydrukowania. Co istotne odwołujący formularz oferty również wypełnił w edytorze tekstu — „na komputerze”, o czym świadczy jego szata graficzna. Do postępowania...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...oferta”, który zawierał ostemplowany (pieczęć lidera konsorcjum i pani L.K.), podpisany odręcznie przez panią L.K. wypełniony formularz oferty, zeskanowany do pliku pdf. Plik ten został również opatrzony podpisem elektronicznym przez panią L.K. III. Oferta...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...to w niniejszej sprawie za taką kopie nie można uznać pliku zawierającego Formularz oferty Odwołującego, bowiem stanowi on oryginał oferty sporządzonej w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wywodził, że w przywoływanym...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... Odwołującego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykorzystującym algorytm skrótu SHA-256, co stanowiło okoliczność bezsporną. Jedynie formularz oferty zamieszczony bezpośrednio na portalu, za pośrednictwem którego odbywało się składanie ofert, został...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ..., 63 64 zostało uznane za skuteczne, 7. Dokument „Formularz Cenowy Szkoleń” (str. 69-76) ponieważ z cen jednostkowych ... przez przedsiębiorcę cały czas, a nie tylko na etapie od dnia złożenia oferty do jej wyboru czy podpisania umowy (tak np. wyrok z dnia 8...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...78 Kodeksu cywilnego z uwagi na niezasadne przyjęcie, że oferty wybranego wykonawcy zostały złożone w postaci elektronicznej z kwalifikowanym ... składały się zeskanowane następujące dokumenty: wypełniony formularz ofertowy podpisany własnoręcznie przez p. K....

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...wymaga złożenia wraz z ofertą wypełnionego Załącznika nr 3 „Formularz oferowanych urządzeń”, który zawiera zestawienie sprzętu. Zgodnie z ... wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 28 e) Możliwość zarządzania ścianą wideo w ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... w przypadku przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 16 Pzp), W odniesieniu do pierwszej przesłanki - pierwszy formularz JEDZ dołączony do oferty był zgodny ze stanem rzeczywistym, w dniu złożenia dokumentu tj. 23.11.2018 osoba wskazana do realizacji zamówienia w...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... iluzoryczna, wystarczający byłby w tym zakresie formularz ofertowy, w którym wykonawcy także zawierali ...zasadny w całości, a jedynie w tej części, która dotyczyła badania oferty pod kątem możliwości jej poprawy. Izba nie zgodziła się ze stanowiskiem ...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... odpowiedzi „nie” lub innej niestanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełnienia warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.” W poz. 95 (parametr graniczny) OPZ Część nr 1 formularz złożony przez wykonawcę Aesculap Chifa Sp. z o.o. zawiera pominiecie...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... termin, który nie może być uznany za „niezbędny do przygotowania i złożenia oferty”, w rozumieniu art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, a w przede ... Lokalizacjach podanej w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ - Wykaz...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...błąd ten poprawiono przesyłając skorygowany formularz asortymentowo-cenowy oraz podając informacje ...pierwszy naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że oferta odwołującego odpowiadała treści SIWZ oraz zarzut drugi...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...24 ust. 1 ustawy Pzp. Załącznikiem nr 3 do siwz był formularz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie m.in. art. ... dniu 21 grudnia 2018 r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty: KIO 30/19 7 - oferta odwołującego z ceną 379.058...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ..., że w niniejszej sprawie konsorcjum przy składaniu oferty nie wskazało, aby jakiekolwiek informacje stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Dowód: formularz ofertowy konsorcjum. Wskazał nadto, że...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...„Kryteria pozacenowe” (Formularzy 2.1.) oraz „Wykaz osób”(Formularz 3.4.), to jest dokumenty posiadane przez zamawiającego ale także...otrzyma 3 pkt. W odpowiedzi MGGP S.A. na stronie 45 oferty wskazał doświadczenie Pani M. M.-M. dotyczące realizacji 2 zadań....

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...1) ustawy Pzp wskazać należy, iż jest on całkowicie niezasadny. Nie ulega wątpliwości, że Odwołujący złożył formularz oferty nie opatrując go kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. Fakt ten jest również bezsporny dla stron, ponadto został przyznany przez...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...przenosząc te koszty do innych części, 3. zaniechaniu odtajnienia części oferty złożonej przez Erbud, tj. naruszenie: a) art. 8 ust... dyżurów pracowników za 1 miesiąc - określonych w załączniku nr 6/formularz 2.6. pkt 4” polegający na gotowości do wykonania ...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...zanim unieważni przetarg, w tym między innym do wyjaśnienia wątpliwości co do oferty (art. 87 p.z.p.) lub wezwania do uzupełnienia dokumentów (...nigdzie nie przedstawił instrukcji, jak należy wypełniać Formularz ofertowy i jakich używać sformułowań w celu ...

 • KIO 2683/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., bez udziału podmiotów trzecich bądź podwykonawców (Formularz ofertowy zamieszczony w ofercie Rafko). Podsumował, ....1 SIWZ, co w dalszej kolejności przełożyło się na uznanie oferty Rafko za najkorzystniejszą i przyznanie zamówienia Rafko, pomimo braku ku ...

 • KIO 2682/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... umowy. Odwołujący wskazał, że jedyne wymagania co do sposobu prezentacji ceny zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty. Zgodnie z tym formularzem Wykonawcy byli zobowiązani do przedstawienia oddzielnej prezentacji dla budynku sądu i dla budynku...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... Pzp z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu a w konsekwencji odrzucenia oferty przystępującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, 5...obliczyć sumaryczną cenę ofertową (Załącznik nr 1 SIWZ - Formularz ofertowy). Zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ,...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...T. złożyła, korzystając z opracowanych przez zamawiającego wzorów – Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ, Formularz ofertowy (str. 1-2 oferty) oraz Formularz cenowy (str. 3-26 oferty). Zaoferowała:  w pozycji 126 – liść laurowy 6g-8g ze stawką podatku VAT 23%,  w...

 • KIO 2665/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... postępowania oraz złożone do akt sprawy dowody. Następnie Izba ustaliła: Stosownie do załącznika nr 3 do SIWZ, stanowiącego Formularz oferty, wykonawcy byli obowiązani, w przedstawionej tabeli, w odniesieniu do wprowadzonych w niej pozycji, m.in. poz. 5...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ... zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (oferowany parametr należy podać w Załącznikach Nr 1A - 13Ł, do SIWZ – „Formularz oferty – Opis przedmiotu zamówienia”): Pn P = _________ x 10 Pd gdzie: P = punkty za parametry wyliczone dla danej...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... że Odwołujący miał nie wykazać spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Podstawą odrzucenia oferty Odwołującego był zaś art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp, zgodnie ... w oparciu o złożony przez Odwołującego formularz JEDZ, przy czym czynności Zamawiającego związane...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...treści tej odpowiedzi nie przywołano konkretnego postanowienia SIWZ. Brak jest zatem jednoznacznej możliwości stwierdzenia, że formularz oferty powinien zostać przygotowany w taki sposób, na jaki wskazał Odwołujący. Niezależnie od powyższego, nawet jeśliby...

 • KIO 2601/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ...z wytycznymi opisanymi wprost w załącznikach do SIWZ „Formularz ofertowy". Z wielkości wpisanych w rubryce podatek ... właściwą stawkę podatku VAT i zastosować ją przy obliczeniu ceny oferty wiedząc, że w razie błędnego jej określenia, zamawiający nie dokona...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... przez niego jako „oferta”. Plik zawierał ostemplowany, podpisany odręcznie przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki wypełniony Formularz Oferty, 10 zeskanowany do pliku pdf. Plik ten został opatrzony podpisem elektronicznym przez Prezesa Zarządu z...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... kwoty podatku VAT. Było to błędem pracownika wypełniającego formularz ofertowy. Dokonana przez Zamawiającego poprawa omyłki na podstawie.... KIO 1411/17 - Wykonawcy mieli obowiązek wskazać cenę w formularzu oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ, a cena ta miała ...

 • KIO 2482/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...in. wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony i podpisany Formularz – Kalkulacja Cenowa – ...6 046 241,63 zł brutto. W wyznaczonym terminie złożono dwie oferty: wykonawcy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij