• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...Pzp; 2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,... Należy zauważyć, że wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, Konsorcjum ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... się do tych kwestii po krotce: 1. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy - SYSMEX Polska Sp. z o.o. całkowicie pominął określenie kosztów szkolenia będących częścią składową ceny oferty. W tym zakresie aktualne pozostaje orzeczenie KIO o sygn. akt: KIO...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia, projekt budowlany, projekty wykonawcze). Formularz oferty zawiera między innymi następujące postanowienia. Wykonawca (pkt 2 formularza) podaje cenę łączną netto i...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...i urządzeń wskazanych w Formularzu nr 2". Odwołujący wskazuje, iż Formularz nr 2 zawiera 5 tabel. Jak się okazało na etapie ... zmienia pierwotny stosunek wynikający z różnicy w oferowanych cenach. Cena oferty firmy A 100 zł Koszt firmy A 100 zł Łącznie cena...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 18 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2). Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... oświadczeń zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)", zastrzegając jednocześnie, że „wskazane procentowe ilości...z o.o., pomimo iż obaj wykonawcy złożyli w postępowaniu odrębne oferty częściowe (Remondis na 1 I 3 część zamówienia, zaś Corimp...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... (…). Zgodnie z pkt 11.8.7. rozdz. I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców. Do oferty należy dołączyć Formularz Cenowy Szkoleń (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Formularza Oferty). Ponadto zgodnie z pkt 14.2.1 IDW cenę z Formularza Cenowego Szkoleń należało...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń i wymagań mających wpływ na przygotowanie oferty. Tym wymaganiem mającym wpływ na ofertę, w tym także ... nr 3 do SIWZ. Dowiadujemy się także, że formularz jest dostępny pod wskazaną stroną internetową i należy go ...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... tylko miał świadomość tego, że po poprawieniu ceny jego oferty dalej będzie wykonawcą »najtańszym«. Nie takie było ratio legis... Istotnych Warunków Zamówienia, tj. załącznikiem nr 2 zawierającym formularz cenowy, zgodnie z którym w kolumnie 5 należało podać...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...) stanowi podstawę do uznania, że spełniona została przesłanka do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp jak i ...,00 zł, zadanie 6- 28.900,00 zł (szczegółowy formularz ofertowy). Według Odwołującego - oparcie przychodu na tych kwotach jest...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...jako oferent, zwrócili się do instytucji zamawiającej o wprowadzenie poprawki do ich oferty, w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp., ...wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”. Izba 18 wskazuje, iż pomimo braku...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w niniejszej SIWZ.” Część III SIWZ stanowiły wzory formularzy, wśród których wzór nr 1 to „Formularz oferty”. We wzorze „Formularza oferty” zamawiający ujął następującą treść: „My niżej podpisani (…) oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, w...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... robót budowlanych. Punkt IX 3.2. SIWZ stanowił: „Ofertę stanowi wypełniony Formularz Oferty - wypełniony Załącznik nr 2 do SWZ oraz niżej wymienione dokumenty: Formularz cenowy wypełniony Załącznik nr 4 do SIWZ”. Odwołujący Budimex złożył wraz z ofertą...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...jego wykluczeniu z postępowania i jednocześnie o wyborze najkorzystniejszej oferty to jest oferty przystępującego, z przywołaniem art.92 ust.1 w ... kolejno co do tematu (pismo wezwanie i formularz potwierdzenia otrzymania pisma). Reasumując nie jest to ...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...tabeli opisu przedmiotu zamówienia Odwołujący 1 podniósł również względem oferty wykonawcy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. Izba wskazuje, że ww. wykonawca w formularz ofertowym oświadczył, że oferowane rozwiązanie zawiera minimum 4000 obsługiwanych...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... byli (stosownie do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt X. ppkt 1) złożyć Formularz cenowy, stanowiący załącznik do Formularza oferty, dla odpowiednich części zamówienia, w którym w kolumnach od 2 do 5 zamieszczali informacje...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...z powierzeniem w ramach podwykonawstwa części zamówienia panu Połciowi, a co za tym idzie, wykonawca błędnie wypełnił formularz oferty nie wskazując części zamówienia, jaką zamierza powierzyć podwykonawcy. Biorąc pod uwagę, że w przedmiotowym przypadku nie...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... w załączniku do SIWZ nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy co do pakietu 6 wskazano, iż wszystkie...9 Cmin - najniższa cena ze złożonych ofert Co - cena ocenianej oferty Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 2. Parametry jakościowe - waga ...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... pod firmą ŁGW Rembud A. G. z siedzibą w Łodzi o odrzuceniu jego oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. 27 marca 2018...w tym zamieszczonych w nim pouczeń. Zdaniem Izby rzeczony formularz należało odczytywać w ten sposób, że w odpowiedniej ...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...pkt 14.5 IDW ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: (…) 2) Formularz „Kryteria pozacenowe”. Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. 24 Natomiast według pkt 14.6...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ..., że punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 18 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.1 / Formularz 2.2). Zaznaczył, że niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” skutkować będzie przyznaniem 0...

 • KIO 484/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...Użytkowników. Zamawiający przygotował w SIWZ specjalny formularz do określenia wysokości kosztów cząstkowych oraz kosztu... Pzp , tj. w sposób niezmierzający do wyboru oferty rzeczywiście najkorzystniejszej oraz w sposób niejednoznaczny. W ramach udzielonych...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... dotyczących zdolności technicznej i zawodowej –– sekcji C części IV dokumentu JEDZ. Odwołujący w ramach oferty wypełnił formularz JEDZ, w którym złożył ogólne oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w Postępowaniu) zamieszczone...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...Zamawiający dokonał również w części 2 zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. z ... się z Zamawiającym, że Odwołujący w załączniku nr 3b – formularz cenowy dla części 2 - nie wskazał wymaganej stawki podatku VAT...

 • KIO 485/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... wartość prowizji „P" (w %). Ponadto, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ — Formularz ofertowy - Wykonawca w pkt 1 oferty miał 10 wskazać wysokość wynagrodzenia w formie prowizji w procentach wartości jednostkowych zwindykowanych kwot...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... klasy I. Izba ustaliła ponadto, że w ramach poz. 1 pakietu 19 oferty złożyło 7 wykonawców. Odwołujący złożył ofertę z najniższą ceną, tj. 128 223,...Poddając analizie wymóg ujęty w tabeli dla pakietu nr 1 (formularz cenowy – kolumna 1 wiersz nr 1 – łyżka do ...

 • KIO 456/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ..., zdaniem zamawiającego, należałoby zatem wskazać „na formularz ofertowy pkt 7 ppkt 7.1 gdzie zgodnie... przyjął, że skoro wykonawca SKAR-IO Sp. z o.o. oświadczył w formularzu oferty, że wykonał zadania: poz. 1 - Przebudowa drogi, droga powiatowa nr K...

 • KIO 447/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...FHU „Panda" M. W. złożył w ofercie na Pakiet nr 6 formularz JEDZ, w którym w części IV JEDZ lit. C pkt 9 zawarł... za niezasadny zarzut naruszenia art. 91 ust. 1 Pzp, poprzez wybór oferty wykonawcy FHU „Panda" M. W. z naruszeniem ustalonych w SIWZ kryteriów...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... danego roku do 30 kwietnia roku następnego” (SIWZ – Rozdział 19 pkt 19.1.5, str. 29). Do oferty Konsorcjum M załączyło Formularz 2.3. („Kryterium kwalifikacji zawodowych Kierownika ds. Utrzymania Dróg”), deklarując 8 zadań w których P. M. miał pełnić...

 • KIO 423/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... do rozpatrzenia powyższego zarzutu, wskazać należy, zgodnie z wymogiem zawartym załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym Formularz oferty wykonawcy byli zobowiązani wskazać w ofercie nazwę oferowanego urządzenie oraz podać jego producenta i model/typ. Tym...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij