• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... Odwołujący podniósł także, że stosownie do postanowień SIWZ pkt 14 („Opis sposobu przygotowania oferty") ppkt 14.5 Zamawiający wskazał, iż ofertę stanowi zamknięty katalog dokumentów, a to Formularz „Oferta", Formularze 2.1,.2.1a,2.1b,2.1c. Tym samym...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... XV zawiera wyżej opisane karty. W odpowiedzi na wezwanie T-Systems wskazał, że karty zostały skalkulowane, co potwierdza formularz oferty, a jedynie omyłkowo nie zostały opisane w tabeli dotyczącej serwera typu XV. W związku z taką odpowiedzią Zamawiający...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... SIWZ. Jednocześnie w treści zał. nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 4 wyspecyfikowano, że Zamawiający wymaga, aby ceny....2017 r., sygn. akt: KIO 1088/17). • Zamawiający przed odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp musi przeprowadzić ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...z postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z dnia...dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na podstawie ...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...jako konsorcjum GB Aircraft”), - zaniechania odrzucenia oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o ...formularz zapytania, niedostarczenia wymaganych deklaracji, oświadczeń, dokumentów lub nieudzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące oferty...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...SIWZ nie odnosi się do innej ceny, nie zawiera wskazań sugerujących, że ceną oferty jest cena inna niż opłata prowizyjna – cena transakcyjna. Powołany w pkt 18.4 formularz ofertowy w pkt 4 zawiera sformułowanie „Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Rozdziale XIV pkt 5.3.1 SIWZ oraz w pkt 3 formularza oferty, co Odwołujący uczynił. Odwołujący przywołał również wyrok KIO z dnia ...można również zgodzić się z twierdzeniami Odwołującego jakoby formularz oferty w części dotyczącej pkt 3 miał być ...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... 8, 9, 10 tabeli Diagnostyka zakażeń). Powyższe uniemożliwia złożenie oferty Odwołującemu. Zamawiający wpisał wykonywaną liczbę ww. badań w ilości po...2,6 m2. IV. Dotyczy parametrów z: FORMULARZ WYMAGANYCH - OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH: ...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  .... 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W treści oferty Przystępującego - wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia INTOP Skarbimierzyce sp. z o.o., INTOP Warszawa sp. z o.o. przedstawiono formularz, w którym wskazano osoby wyznaczone do...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... mm. Zgodnie z pkt XV 3. SIWZ: Każdy Wykonawca może złożyć ofertę wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. Wszystkie strony wypełnionego formularza oferty oraz załączników do niej muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę lub osobę...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ..., że wykonawca zobowiązany jest złożyć formularz oferty, zawierający oświadczenie o wykonaniu zamówienia ... o swoje interesy. Jeśli Odwołujący, podnosi zarzuty wobec oferty Przystępującego, ma obowiązek udowodnienia podnoszonych okoliczności (podobnie KIO ...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...cenowego. Tam również zastrzeżono, że wypełniając formularz cenowy należy wymienić nazwę i ilość wszystkich:... do zmienionej (poprawionej) liczby opakowań, a następnie poprawienie kwoty łącznej ceny oferty na zasadach art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...nich, nie mógł samodzielnie ukształtować treści zobowiązania wykonawcy. W niniejszej sprawie z jednej strony formularz oferty zawierał oświadczenie, iż wartość prac dotyczących wykonania dokumentacji projektowej nie przekroczy 3% wartości robót budowlanych...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zacytowanego wyżej uzasadnienia, czynność Zamawiającego zdaje się opierać na treści wzoru obowiązującego przy sporządzaniu oferty (załącznika nr 7 do SIWZ „Formularz ofertowy”) w jego pierwotnym brzmieniu. Tymczasem w toku postępowania, w dniu 26.04.2018...

 • KIO 1477/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp. W uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego Zamawiający podniósł, że oferent w złożonej ofercie w zał... SIWZ na ofertę składały się m.in. wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Rozdział III SIWZ oraz...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...ani 17 Pzp, co zarzucił zamawiający, bo wypełniając formularz JEDZ i składając oświadczenia określonej treści posługiwał się ...w sposób maksymalnie wyczerpujący dokonać wytłumaczeń i uzupełnień oferty w wyznaczonym terminie. Dodatkowo Izba stwierdza, ...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ....i.w.z. w punkcie XIV (Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty). Formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 3 do s.i.w.z.) w części 1 zamówienia dot...

 • KIO 1396/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Zamawiającemu naruszenie: 1) art. 91 ust. 1 ustawy Pzp poprzez wybór oferty złożonej przez MAXBUD P. P., z siedzibą w Poznaniu Os. B... w ramach którego powoływał się Przystępujący, a także formularz ofertowy złożony w tamtym postepowaniu z którego wynikało, ...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ....2018 za numerem 5 ”wnosimy o wyjaśnienie, czy załącznik nr 2 do umowy, stanowiący cennik świadczenia usług, to formularz oferty, a załącznik nr 5 do umowy, stanowiący cennik usług telekomunikacyjnych, to obowiązujący u wykonawcy cennik realizowanych usług...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... że celem wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu przystępujący załączył do oferty kopię oświadczenia Holdinwest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach... a jedynie odbiorcę tej roboty; 2) formularz JEDZ nie wymagał podawania nazwy podmiotu trzeciego,...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...z o.o. 60-359 Poznań, ul. Zbąszyńska 29 złożył ofertę na część pierwszą i drugą zamówienia. Do oferty załączył Formularz 2.1. – kryteria pozacenowe, wskazując dla części pierwszej zamówienia następujące osoby w kryterium doświadczenie personelu konsultanta...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ...taką samą jak Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. (…) zakres wyjaśnień jest determinowany zakresem ...,00 zł brutto (oferta str. 1). We wzorze „Oferty” (str. 3 oferty) Konsorcjum podało, że zamówienie wykona osobiście z wyjątkiem studium wykonalności...

 • KIO 1403/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...(cena netto podana słownie i liczbowo) 16 - podatek VAT (…). Zgodnie ze wzorem oferty - formularz ogólny, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wykonawcy powinni podać cenę oferty jako kwotę netto, podatek VAT i kwotę brutto. Ponadto, zgodnie z § 11 projektu...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  .... 5 pkt 4 ustawy Pzp; 2. czynności Zamawiającego polegającej na odrzuceniu oferty Odwołującego na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, jako złożonej ...5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w ...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... wskazanym punkcie formularza powyższe wartości miały zostać przeniesione z odpowiednich kolumn załącznika nr 2.1.. Formularz Oferty nie wymagał podawania ceny jednostkowej netto i brutto. Zasady wypłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy uregulowane...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ...wykonawcom biorącym udział w postępowaniu informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. oferty złożonej przez wykonawcę Konsbud Audio Sp. z o.o...". W Załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy - zamawiający przewidział w tabeli dotyczącej oferowanych...

 • KIO 1401/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... nadzoru, nazwy zamawiających i opisy przedmiotów zamówienia.” W odniesieniu do ww. kryterium Odwołujący w treści złożonej oferty (formularz oferty) powołał się na doświadczenie Specjalisty nr 2 – Zastępcy kierownika zespołu, który uczestniczył w ciągu 5...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... czynności otwarcia ofert. W postępowaniu złożono dwie oferty: przez odwołującego i przystępującego. Każdy z wykonawców startujących w postepowaniu przetargowym złożył wraz z ofertą formularz ofertowy i cenowy wypełniony zgodnie z wzorami umieszczonymi...

 • KIO 1399/18

  Orzeczenia KIO, 27-07-2018

  ... kryterium „Kryteria pozacenowe” punkty zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 40 punktów na podstawie Oferty Wykonawcy – Formularz „Kryteria pozacenowe ” (Formularz 2.2). Sygn. akt KIO 1399/18 6 Następnie w pkt 19.1.2.2 opisał podkryteria pozacenowe...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...ryzyko złożenia przez Wykonawców ofert nieporównywalnych. W chwili składania oferty żaden wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób ... jej danych. Zarówno sposób pozyskiwania danych (formularz elektroniczny, utrwalona rozmowa telefoniczna), jak i ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij