• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...z postępowania ze względu na ograniczenie oraz o odrzuceniu jego oferty, pozostawieniu w mocy czynności opisanych w piśmie z dnia...dnia 5 stycznia 2016 roku ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na podstawie ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BAC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w ...0 punktów. Następnie Izba ustaliła, że Formularz „Kryteria pozacenowe” zawierał postanowienie: Na potwierdzenie...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... - udostępnienie przez podmiot trzeci: Firmę Projektową W. Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Ustalono, że do oferty dołączono formularz JEDZ oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego - Firmy Projektowej W. Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach - do udostępnienia...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... odbioru odpadów niż wskazane przez zamawiającego. Taka okoliczność jednak nie powoduje niezgodności treści oferty z SIWZ bowiem odwołujący prawidłowo wypełnił zarówno formularz ofertowy jak i załącznik 5e (wykaz cenowy - część 5/sektor V), dostosował się...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...Pzp; 2. dokonanie niezgodnej z przepisami Pzp czynności odrzucenia oferty odwołującego jako oferty zawierającej rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,... Należy zauważyć, że wypełniając formularz dotyczący kryteriów pozacenowych, Konsorcjum ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...Zamawiającego pismem z dnia 02 lutego 2018 r. przedłożyła uzupełniony formularz JEDZ wraz z oświadczeniem, że Pan L. L. P.... 1 pkt 2 ustawy Pzp przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty CMC Ravenna mimo to, że wykonawca ten złożył ofertę niezgodną z...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...a tym samym obarczenie wykonawcę odpowiedzialnością za elementy od niego niezależne, co uniemożliwia sporządzenie oferty; 5. art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1, art.... przedmiotu zamówienia. W ocenie wykonawcy Orange formularz ofertowy w kształcie i treści, w ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... się do tych kwestii po krotce: 1. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy - SYSMEX Polska Sp. z o.o. całkowicie pominął określenie kosztów szkolenia będących częścią składową ceny oferty. W tym zakresie aktualne pozostaje orzeczenie KIO o sygn. akt: KIO...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ...nim wykonawcy. W odniesieniu do oferty (...) i zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa części oferty na stronach 57 - 136, KIO stwierdziła, że nie może korzystać z ochrony wymagany specyfikacją formularz 1B - Szczegółowa Kalkulacja Wynagrodzenia oraz...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...sposobu obliczenia ceny w związku z treścią załącznika nr 6 - formularz cenowy dla zadania nr 1 Zamawiający w SIWZ wskazał, że... jako taka nie może zostać dokonana na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej. Z powyższych powodów, w ocenie Izby, warunek w...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...trzeciego w realizacji zamówienia w sposób wskazany w załączonym do oferty zobowiązaniu zapewni zgodność z art. 22a ust. 4 ustawy...Generalny został wskazany p. S. B., który podpisał formularz JEDZ Spółki. Przystępujący złożył również wraz z ofertą ...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... to, mimo że każdy z wykonawców był zobowiązany zgodnie z pkt 18.2 oraz pkt 10.2.1 SIWZ wypełnić formularz oferty według wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ. Na skutek działania Zamawiającego zobowiązanie to, choć wiążące dla innych wykonawców, nie...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...z pkt 15 SIWZ Zamawiający dokonał opisu sposobu obliczenia ceny oferty w następujący sposób: 15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. 15.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 10.1, należy...

 • KIO 900/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...Zamawiający wskazał również w decyzji, że wziął pod uwagę - przy ocenie oferty - zaświadczenie z urzędu skarbowego z dnia 16.04.2018r., l.dz... ustaliła, że wykonawcy mieli przy ofercie złożyć formularz JEDZ między innymi z informacją czy wykonawca wywiązał...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... nieprawidłowa, co jest równoznaczne z błędem w obliczeniu ceny. Zamawiający wymagał w pkt XVI ppkt 21 dołączenia do oferty „2) Formularz cen jednostkowych wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ". W ww. formularzu należało podać ceny...

 • KIO 882/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  .... Zgodnie z rozdziałem X siwz oferta miała zawierać wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do siwz) wraz ze szczegółową... wskazanych w art. 90 ust. 1a Ustawy. Porównanie stawki brutto z oferty (7,97 zł) zarówno ze stawką bazową jak i obliczoną, jako ...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...którym to dniu Zamawiający przesłał do Konsorcjum drogą elektroniczną Informację o Odrzuceniu Oferty. Uwzględniając powyższe, termin na wniesienie niniejszego odwołania, o którym mowa w... w Zbiorczym Zestawieniu Wynagrodzenia (Formularz 2.1.1a). W przypadku...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, opis przedmiotu zamówienia, projekt budowlany, projekty wykonawcze). Formularz oferty zawiera między innymi następujące postanowienia. Wykonawca (pkt 2 formularza) podaje cenę łączną netto i...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... oraz Koma Nord nie sposób interpretować inaczej niż jako oferty migracji 192 maszyn z Oracle Linux do Eurolinux i dopiero...zawartej w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącego Formularz oferty zaoferował: „wsparcie na system operacyjny Eurolinux dla serwerów...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... lub zawodowej. W wyniku ww. wyroku Zamawiający unieważnił wybór oferty najkorzystniejszej i w dniu 19 kwietnia 2018 r. wezwał Konsorcjum do przedłożenia nowego Wykazu usług. Uzupełniony formularz został przedłożony w dniu 25 kwietnia 2018 r. Zamawiający w...

 • KIO 862/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...w związku z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp poprzez bezpodstawne odrzucenie oferty Odwołującego i uznanie, że oferta ta jest niezgodna z ustawą, w ...postępowaniu. Ten sam podmiot wpisany zostaje w formularz ofertowy Odwołującego jako podwykonawca, jest on bowiem ...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...99-101 ustawy Pzp. W rozdziale 11 SIWZ zatytułowanym „Sposób przygotowania oferty” Zamawiający zawarł m.in. następujące postanowienia: 11.5. Oferta musi zawierać co najmniej: 11.5.1. wypełniony Formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ; 11.5...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 18 punktów, na podstawie Oferty Wykonawcy - Formularz „Kryteria pozacenowe” (Formularz 2.2). Formularz „Kryteria pozacenowe” stanowi przykładowy sposób opracowania. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... udział w realizacji przedmiotu zamówienia”. Wykonawca Elpex wraz z ofertą przedłożył Formularz – „Doświadczenie Kierownika robót” (Załącznik nr 5) w celu umożliwienia oceny oferty w ramach kryterium Doświadczenie Kierownika robót”. W Formularzu, o którym...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...- należy przez to rozumieć dowolną publikację (np. broszurę, formularz, książkę); 3) przesyłce*** - należy przez to rozumieć dowolną...ustalenie treści SIWZ w oparciu o który są składane oferty. Izba nakazując dokonanie zmian wskazanych w sentencji orzeczenia...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... ustalić, który z wykonawców wypełnił formularz prawidłowo, konieczne jest dokonanie wykładni ... na zaniechaniu odrzucenia i niezasadnym wyborze konsorcjum Astaldi, mimo, że treść oferty tego wykonawcy nie odpowiada treści SWZ z uwagi na: a) zaniechanie ...

 • KIO 854/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... Wrocławiu, ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław o odrzuceniu jego oferty, a także o unieważnieniu postępowania przetargowego. Nie zgadzając się z...4 godziny. Dalej, Izba stwierdziła, że Odwołujący złożył formularz ofertowy wraz z załącznikiem w postaci m.in. ...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...1579 ze zm. zwanej dalej ustawą lub Pzp), tj. zaniechania odrzucenia oferty Engave Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa — ...istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), Zamawiający opracował formularz ofertowy „ Oferta” zawierający 12 punktów (załącznik ...

 • KIO 883/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez nieuprawnione odrzucenie oferty Odwołującego jako rzekomo niezgodnej z SIWZ, w konsekwencji czego doszło do uchybienia...rozważań uczynić należy stwierdzenie, że Odwołujący wypełnił formularz ofertowy, w tym tabele 1-3, zgodnie z...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... nr 1 do formularza oferty - Formularz cenowy - należało wskazać m.in. cenę oferty i jej wyliczenie zgodnie ... zw. z art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Clar System na podstawie pierwszych wyjaśnień: Wykonawca Clar System złożył ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij