• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...wskazanej Aplikacji, nie wcześniej jednak niż po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług." Odwołujący wskazuje, że formularz cenowy nie zawiera kosztów usług okresu przejściowego, bo zgodnie ze wzorem umowy (pkt. 8.3.2) powinny one zostać...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... IBM CICS (pkt 8 Tabeli nr 1 zawartej w formularzu cenowym w ofercie IBM). Ww. stawki ryczałtowe zostały bowiem ustalone z...danego kontraktu (...).” (KIO 179/15) (c) Druk (formularz), na którym sporządzony został dokument potwierdzający ubezpieczenie - to...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...dla projektantów formatek - min 4 dni dla 6 osób. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ dopuszczał zwiększenie liczby ... podanie stosowanych przez producenta, czyli firmę Microsoft, progów cenowych (np. „Open” „Select”), czy też sposobu ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ..., była identyczna: „Zamawiający wyraża zgodę, przy czym Wykonawca jest zobowiązany w tym zakresie odpowiednio dostosować Załącznik nr 2 Formularz cenowy” (pismo Zamawiającego z dnia 13 sierpnia 2018 r., odpowiedź na pytania nr 3 i 4). Z treści oferty...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...pozimowe zamiatanie rejonu - szacowana ilość 2. Natomiast dla rejonu 9 - formularz Załącznik nr 1 ustalił, że przedmiot zamówienia składa się z 4 ...ofertowych służyły temu, aby zapewnić porównywalność ofert cenowych, natomiast nie miały być porównywane z ...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...dokumentacją. Wskazać należy, że z załączonych do odwołania ofert cenowych wynika, że 13 już 3 dni po opublikowaniu ogłoszenia o... jedna oferta – oferta Odwołującego. Wraz z ofertą Odwołujący złożył formularz JEDZ, w którym w Części III lit. C w pytaniu...

 • KIO 1982/18, KIO 2001/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ...akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w tym w szczególności postanowień SIWZ, zał. nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), zał. nr 5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), zmiany SIWZ z 14.08.2018 r., oraz udzielonych odpowiedzi na...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...niż wykonawca TTcomm SA - drugi w rankingu cenowym), oferując jednocześnie zdecydowanie najniższą cenę. Odwołujący ... postępowanie pn. Dostawa terminali satelitarnych VSAT i formularz korespondencji. Wyjaśnienia można również przesłać pocztą elektroniczną ...

 • KIO 1859/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ... „Świadectwo odbiorcze”. Odwołujący wraz z formularzem oferty przedłożył formularze cenowe, w tym dla zadania nr VI formularz cenowy sporządzony z pominięciem dwóch kolumn opisanych przez Zamawiającego w siwz, tj. Świadectwo odbiorcze oraz Część równoważna...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie styczeń – luty 2019 oraz załącznik nr 2a do formularza oferty – formularz cenowy do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie czerwiec – lipiec 2019. W obu tych załącznikach występują podobne...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ...- Inne koszty gdzie indziej niesklasyfikowane (np. oprogramowanie, stacje zarządzające, akcesoria instalacyjne). W ocenie Izby, formularz cenowy wypełniany przez wykonawców na potrzeby tego postępowania ma charakter jedynie poglądowy. Struktura ceny nie ma...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...5 Zamawiający wskazał, iż ofertę stanowi zamknięty katalog dokumentów, a to Formularz „Oferta", Formularze 2.1,.2.1a,2.1b,2.1c.... poziomie ( ... tajemnica przedsiębiorstwa), 155 230,77 zł przedstawiona w formularzu cenowym 2.1 a (suma pozycji 1.1, 1.2 , 2.1...

 • KIO 1795/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...2. Gadoteric acid, 279,32mg/ml, roztwór do wstrzykiwać fioł. 20 ml, ilości 380. Odwołujący w złożonej w Postępowaniu ofercie uzupełnił formularz cenowy w zakresie części nr 42 wpisując w kolumnie „Nazwa handlowa” w wierszu nr 1: „Clariscan, 0,5 mmol/ml; 10...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... m.in. następujące wymagania: 15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. 15.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 15.1, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w...

 • KIO 1665/18, KIO 1675/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ..., że zgodnie z pkt 15 SIWZ „Cena oferty stanowić będzie sumę wartości brutto wyliczoną w Formularzu cenowym – zestawienie zbiorcze (Formularz 2.1, 2.2)”. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że wbrew wezwaniu w uzasadnieniu odrzucenia, poddaje ocenie tylko...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że integralnymi załącznikami do formularza oferty składanymi wraz z nią był formularz cenowy i opis parametrów oferowanego sprzętu, a wykonawca w ofercie zobowiązany był wskazać nazwę i model oferowanych...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak wykluczenia, w pkt 1 zamawiający wskazał, że oferta musi zawierać – formularz cenowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ, zawierający ofertę cenową, wpisując także nazwy producenta i model...

 • KIO 1664/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...cenę w ramach załącznika nr 4 do SIWZ – formularz oferty. Zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny jednostkowej ... próżno szukać w stanowisku Odwołującego jakiejkolwiek analizy warunków cenowych tego sektora rynku. Odwołanie zawiera wprawdzie, na ...

 • KIO 1567/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... elementów wchodzących w skład zestawu. Izba ustaliła: Zamawiający wymagał, aby w załącznik 10B do SIWZ stanowiącym Formularz cenowy („B”) w 11 kolumnie tabeli wykonawcy podali: „Producenta, nazwę własną, numer katalogowy, należy wpisać wszystkie numery...

 • KIO 1625/18

  Orzeczenia KIO, 30-08-2018

  ... VI, część D, ust. 2 SIWZ zamawiający zapisał, że wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla każdej z części, na którą składana jest oferta - wg wzoru określonego w Dodatku do SIWZ, który/które stanowić...

 • KIO 1670/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...i SIWZ - ppkt. 2.2.2.6. wraz z załącznikiem nr la (formularz cenowy) oraz załącznikiem nr 5 pkt. 9 (opis przedmiotu zamówienia) - w zakresie... kable z żyłami miedzianymi. Zamawiający w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ, określił...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... znajdującą się w pkt 4 formularza oferty (czyli w formularzu cenowym). Z instrukcji wynika, iż cena za fazę II powinna być...5. SIWZ. Jednocześnie w treści zał. nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 4 wyspecyfikowano, że Zamawiający wymaga, aby ceny...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... OPZ – Załącznik nr 7 do SIWZ oraz Wykazy W1, W2, W3, W4. Wykonawca wypełni, wyceni i załączy do oferty Formularz Cenowy (Załącznik nr 6) dla zadania, na które składa ofertę. Jak wynika z treści złożonych ofert, Odwołujący i Przystępujący wskazali odmienna...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zamawiającego. Mimo to w złożonym formularzu cenowym oświadczył, że oferuje wsparcie dla licencji ...które obalałyby możliwość wyprodukowania skrzyni o szerokości 2840 mmm. Odwołujący 2. Formularz Parametrów Technicznych (załącznik nr 2.1. do SIWZ) — pkt...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...po przecinku. Analogiczne zapisy znajdują się na wzorze formularza cenowego. Tam również zastrzeżono, że wypełniając formularz cenowy należy wymienić nazwę i ilość wszystkich: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz pozostałych...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...w formularzu ofertowym, obliczoną zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym - załącznik nr 7 do SIWZ. Sposób obliczenia...m.in. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ- Formularz ofertowy, informację z sesji otwarcia ofert z dnia 17 maja 2018 ...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty). Formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 3 do s.i.w.z.) w części 1 zamówienia dot. dostawy wyrobów medycznych do zabiegów...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...miał prawo nie wycenić tej usługi, pominąć nakaz z SIWZ wyceny wszystkich usług ujętych w formularzu cenowym. Kolejne postanowienie, tj. formularz ofertowy, załącznik 3 do SIWZ, gdzie znajduje się tabela z opisem usługi „opłata abonamentowa (miesięczna) na...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... Zamawiający nie wymagał, aby przedmiotowe wyjaśnienia przyjęły metodykę taką samą jak Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. (…) zakres wyjaśnień jest determinowany zakresem wezwania” (str. 1 trzeci akapit). Skład orzekający Izby zważył, co następuje...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... nr 2 do SIWZ, wraz z załącznikiem nr 2.1 i nr 2.2. Załącznik nr 2.1 był to formularz cenowy. Składał się z dwóch tabel, z których pierwsza dotyczyła dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz dzierżawy serwera, druga zaś wydruku/kopii strony...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij