• KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... pozyskania ofert konkurencyjnych pod względem cenowym od innych wykonawców; 3. przygotowania... netto zamówienia została określona na poziomie kwoty 621 470,00 złotych; 3) formularz szacowania ceny z dnia 27 września 2017 roku złożony przez TORN sp. z...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do SIWZ i zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ, w tym formularz cenowy, zgodny z załącznikiem nr 2.x odpowiednio do części zamówienia (dla przedmiotowej części – zgodnie z załącznikiem nr 2.2. do...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...w Zał. Nr 2B do SIWZ - Zadanie 2. Philips wypełnił formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i oświadczył, zgodnie z... Galaxy Tab S2 8.0 cala i akcesoriów). Wskazanie w formularzu cenowym przez Odwołującego dwóch stawek podatku VAT (8% i 23%) dla ...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...1 do SIWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia, ale także załącznik Nr 3 do SIWZ/wzór umowy/), oferty LIFTEC (formularz ofertowy i formularz cenowy), oferty Wykonawcy który uplasował się na drugiej pozycji w rankingu złożonych oryginała - VERTICAL T. P. (Oryginał...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... I - XIII i XVI - XXIII. W złożonych Formularzach cenowych określił cenę za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał,... określił, że: „Wykonawca musi dostarczyć wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 5 do SIWZ. ...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...Zamawiającego są prawidłowe. Przede wszystkim wykonawca w Formularzu cenowym w jego punkcie 5 był zobowiązany wskazać nazwę ...tego zastrzeżenia i przewidzianej sankcji, wykonawca był zobowiązany wypełnić Formularz w tym punkcie – wskazać nazwę produktu - z...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...taką konstrukcją, jaką przewidział Zamawiający zarówno konstruując Formularz ofertowy i sposób obliczania ceny podany w ... m.in. na oferowanie klientom znacznie korzystniejszych ofert cenowych. Takie praktyki można nazwać faworyzowaniem jednych podmiotów w ...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ..., Tier 3 - dla skanowania bezagentowego (300 sztuk licencji).”. 1.4. Powyższe stanowi zmianę względem treści oferty Comtegra (Formularz cenowy) (treść oferty Comtegra została podana przez Zamawiającego w kolumnie 3), w której w pkt 1.3 Formularza cenowego...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... i odnosi się także do takiego rodzaju elementu dodatkowego wyposażenia. Po drugie Zamawiający nie wymagał, aby formularz cenowy i ofertowy wymieniały wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia urządzenia. W przypadku twierdzeń Odwołującego, że w...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...przez Zamawiającego bez stosownej reakcji (Dowód: Formularz Asortymentowy-cenowy VAN-TEC złożony w ofercie dla Centrum..., skoro Zamawiający wyodrębnia określone pozycji w Arkuszu Asortymentowo- cenowym, wymaga jego wypełnienia to obecnie nie może pomijać ...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ....1. Formularze 1.2. Tabela Elementów Płatności – przedstawiają przede wszystkim terminy i warunki płatności. 27 Formularz 1.1. Formularz Cenowy: Tabela Elementów Rozliczeniowych, to wykazane m.in. Wyszczególnienie opracowań, jednostek (nazwa i ilość), ceny...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zgodnie z pkt 15 SIWZ cenę oferty należało wyliczyć w oparciu o Formularz cenowy, dalej: „Formularz”, wraz z tabelą wartości elementów scalonych. Wykonawca zobowiązany był określić wartości netto dla wszystkich...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...oferty), gdzie wskazano, że wraz z ofertą mają być składane m.in. formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW), JEDZ oraz załączniki nr 8 i 9.... Wykonawcy, na potrzeby oceny w ramach podkryteriów cenowych (kryterium: organizacja zespołu Inżyniera i metodologia o...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...S.A. - dokumenty uzyskane przez odwołującego, dotyczące drugiej dostawy referencyjnej A. dla SPZ ZOZ w P.(2) - formularz cenowy - gdzie odwołujący oznaczył na zielono wartość tej dostawy - odnoszoną do sprzętu. Izba nie dopuściła wnioskowanego dowodu z pkt...

 • KIO 2395/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...1 części nr 1 załącznika nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia - formularz produktowy wymagał: „M. W. 10 Professional PL 64-bit z licencją ... i konfiguracji produktu równoważnego w formularzu cenowym oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w ...

 • KIO 2350/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ...zostały wybrane na ich pisemny wniosek. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Zamawiający opracował załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, który zawierał w rozpoznawanym zakresie następujący asortyment, który miał zostać zaoferowany przez wykonawców: l.p.4...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... będzie odrzuceniem oferty. Załącznik nr 2 - formularz cenowy: Zamawiający wymagał podania: L.p., Rodzaj ...brak jednoznacznej treści siwz, do której można by porównać formularz cenowy przystępującego. Zarzut naruszenia przez zamawiającego art. 89 ust...

 • KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...2016 r. Ponadto, pismem z dnia 1 września 2017 r. Zamawiający dokonał poprawy miedzy innymi następującej oczywistej omyłki rachunkowej: „Formularz cenowy (Tabela elementów scalonych) – Zadanie 2 – PRAWO OPCJI W pozycji 6.2 kolumna 4 – zamiast 156 460,40 zł...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... zawarł informacje o sposobie wyliczenia ceny. Zamawiający wskazał, że cena winna być wyliczona w oparciu o formularz cenowy. Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu/i...

 • KIO 2319/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...terminie wyznaczonym na składanie ofert, a w konsekwencji podlegają badaniu na wstępnym etapie (np. formularz oferty i formularz cenowy). Takie rozwiązanie zmierza do usunięcia wątpliwości, czy dokumenty przedmiotowe składane na późniejszym etapie stanowią...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... przy uwzględnieniu wymagań SIWZ. Analiza wymagań SIWZ co do przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji oraz treści oferty T. (Formularz cenowy - str. 8-9 oferty) prowadzi do wniosku, iż T. nie uwzględnił w cenie oferty co najmniej poniżej wskazanych...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... SIWZ: „2. Wykonawca składa ofertę w postaci Załącznika nr 3 - Formularz ofertowy 10 wraz z Załącznikiem nr 6 do SIWZ- JEDZ, składa kosztorys ... istotności, czy też istotnych części składników cenowych należy rozpatrywać wbrew sugestiom Zamawiającego, jak i...

 • KIO 2221/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ..., na podstawie których ustalona została wartość poszczególnych opracowań projektowych i czynności wyszczególnionych w formularzu cenowym (formularz 2.2.), ze szczególnym uwzględnieniem ww. pozycji,  wyjaśnienie, czy cena oferty uwzględnia całkowity koszt...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ..., że wszystkie podane w kolumnie nr 3 (Nazwa handlowa) Załącznika nr 5 do SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy złożony w ofercie Wykonawcy na pakiety nr 23, 24, 29) oznaczenia stanowią pełne nazwy handlowe zaoferowanych przez...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...pod normalnym obciążeniem użytecznym na odcinku referencyjnym (patrz Formularz Oferty załącznik nr 1 do SIWZ pkt 15... zgodzić się z Zamawiającym, że wykonawca zgodnie z formularzem cenowym, miał pomnożyć stawkę dla usług serwisowych za jeden pojazdokilometr ...

 • KIO 2161/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. W „Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – Formularz cenowy” dla zadania 1. w ust. 4. Zamawiający sformułował wymaganie: Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... ust. 1 pkt 2 ustawy - treść oferty nie odpowiada treści siwz. Odwołujący W. Z. K załączył do oferty wypełniony formularz cenowy sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr la do Formularza oferty, który nie pozwala dla poz. 58, 130, 205...

 • KIO 2157/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... „Wartość jednostkowa”, „Liczba sztuk/kompletów/godz.” Odwołujący złożył, na opracowanych przez zamawiającego wzorach, Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy, wpisując w przypadku drugiego formularza – w odniesieniu do serwerów wirtualnych w środowisku...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... przez Zamawiającego, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy. Wymagane dokumenty, między innymi. 16 2 wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 3 wypełniony Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ 7 W celu dokonania oceny ofert w kryterium nr 2...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...W tym dniu (17 stycznia 2017 r.) Zamawiający zmienił także Formularz Ofertowy, w którym dodał w załączniku nr 4 następujące wyjaśnienia:... – nie było to kwestionowane. W formularzu cenowym, pod wspomnianą tabelą, Zamawiający zamieścił następujący tekst...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij