• KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... w stosunku do informacji zawartych w tabeli str. 62, 63 64 zostało uznane za skuteczne, 7. Dokument „Formularz Cenowy Szkoleń” (str. 69-76) ponieważ z cen jednostkowych za poszczególne moduły szkoleń (na jednakowych formularzach przygotowanych przez...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...zadania. 12.2. Oferta musi być zabezpieczona wadium. 12.3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz 2.1.„Oferta”. 12.4. Wraz z ofertą muszą być złożone: 1) Formularz cenowy dla wybranej przez Wykonawcę CZĘŚCI , zgodnie z Formularzem 2.4. 2) Oświadczenie Wstępne...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...w odwołaniu dotyczący rozbieżności w zakresie liczby kategorii łączy w poszczególnych Lokalizacjach podanej w Załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz Cenowy oraz w Załączniku nr 8 do SIWZ - Wykaz Lokalizacji jest bezpodstawny i wynika z braku zrozumienia przez...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...i oceny ofert w szczególności dokonując weryfikacji ocen w kryteriach poza cenowych dotyczących osób to jest Pani M. M.-M. wskazana przez... pozacenowe” (Formularzy 2.1.) oraz „Wykaz osób”(Formularz 3.4.), to jest dokumenty posiadane przez zamawiającego ale...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... cena ryczałtowa określona w Katalogu czynności lub w Załączniku Cenowym – Wykaz Cen – Stawki roboczogodzin, dla Prac zlecanych... dyżurów pracowników za 1 miesiąc - określonych w załączniku nr 6/formularz 2.6. pkt 4” polegający na gotowości do wykonania...

 • KIO 2606/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... odrzucona. Odwołujący złożył, korzystając z opracowanych przez zamawiającego wzorów – Załącznik nr 1 i 1A do SIWZ, Formularz ofertowy oraz Formularz cenowy . Zaoferował:  w pozycji 126 – liść laurowy 6g-8g ze stawką podatku VAT 5%,  w pozycji 154 – masę...

 • KIO 2638/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...należy podać w Załącznikach Nr 1A - 13Ł, do SIWZ – „Formularz oferty – Opis przedmiotu zamówienia”): Pn P = _________ x 10 ...r. sygn. akt KIO 641/17). Ponieważ w zakresie ww. pozycji formularzy cenowych nr 1A, 1A_2 i 1A_4 do SIWZ dla zadania nr 1 zamawiający...

 • KIO 2619/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...ślepych przekazanych Wykonawcom 15.11.2018r. jako jednolita dla wszystkich Wykonawców baza dla sporządzenia wyceny oferty". Formularz cenowy w ofercie Budimex nie uwzględnia powyższego rozbicia, powstała w ofercie nienadająca się do sanowania niezgodność z...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... „oferta coar” w formacie pdf. Na plik ten składały się zeskanowane następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy, b) wypełniony formularz cenowy, c) wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ – specyfikacja techniczna, d) potwierdzenia wykonanej operacji...

 • KIO 2538/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... w treści załącznika do SIWZ przewidział, że cena w formularzu cenowym powinna być kwotą brutto nie oznacza, że Wykonawca T. sp... podatku VAT. Było to błędem pracownika wypełniającego formularz ofertowy. Dokonana przez Zamawiającego poprawa omyłki na ...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ...to w celu wykorzystania różnej wagi dla poszczególnych podkryteriów cenowych. 41. Odnośnie zaś do zaniżania cen za poszczególne... Cenę oferty należało przedstawić w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (rozdział XVI pkt 1 SIWZ). W pkt 3 tego ...

 • KIO 2499/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... sporządził kalkulację dla cen jednostkowych, nie uwzględnił by w Formularzu cenowym tak dużej ilości zadań do zrealizowania (kolumna E - pozycja 5,00 Formularz cenowy). Albowiem, co wynika z sporządzonego przez Odwołującego kosztorysu inwestorskiego (zał...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... D1 — 15%, urządzenie typu D2 — 40% a urządzenie typu D3 — 5%. Wykonawcy byli zobowiązani dołączyć do oferty Formularz cenowy zawierający cztery tabele, gdzie w pierwszej (Informacje ogólne) należało podać cenę łączną urządzeń (zarówno netto jak i brutto...

 • KIO 2472/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...100%”. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ „Formularz oferta”, cena za wykonanie przedmiotu zamówienia miała zostać ...z innych złożonych w tym postępowaniu ofert są na podobnym poziomie cenowym. W tym również przejawiała się oczywistość tej omyłki, widoczna ...

 • KIO 2457/18

  Orzeczenia KIO, 10-12-2018

  ... samy kierunku dokonano zmian w załączniku nr 3 do siwz – formularz „oferta’ w jego pkt 2 zmieniając termin rozpoczęcia usług objętych ..., iż Wykonawca składając ofertę odrębnie wskazuje w formularzu cenowym (załącznik nr 3a do Sygn. akt KIO 2457/18...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ...nas konkurencyjne, mając wiedzę o przysługujących nam upustach cenowych i/lub stosowanych przez nas marżach będą w stanie złożyć... pkt, w przeciwnym wypadku 0 pkt.”. Przystępujący wypełnił formularz oferty zaznaczając opcję TAK i w konsekwencji otrzymał w ...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  .... Jak słusznie wskazał Odwołujący, o ile nie wynika to bezpośrednio z istoty dokumentów (np. formularz ofertowy, formularz cenowy lub formularz wskazujący oferowane parametry – przy czym dwa ostatnie mogą stanowić osobne dokumenty lub część formularza...

 • KIO 2327/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...przesłać na adres Zamawiającego podpisany przez osoby upoważnione aktualny formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ... awarii systemu, a jedynie do braku postąpień cenowych po stronie wykonawców poprawnie zalogowanych do systemu aukcyjnego...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ...produktu. Interpretując przedłożony przez odwołującego formularz kosztorysu w świetle wymogów zakreślonych w...okres gwarancji (40%) - podane w formularzu oferty. W cenowym kryterium oceny ofert Zamawiający do wyliczenia punktacji stosował wzór arytmetyczny, ...

 • KIO 2301/18

  Orzeczenia KIO, 22-11-2018

  .... Zamawiający w uzasadnieniu faktycznym podał, iż w druku cenowym oferty nie została podana cena całkowita brutto za wyposażenie dodatkowe... powyżej). Odwołujący, składając ofertę w postępowaniu, wypełniając formularz oferty, w pkt 1 – Cena oferty podał cenę...

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...bezpośrednio od producentów dodatkowych upustów i gwarancji cenowych. Ponadto Odwołujący w oparciu o wyjaśnienia ...Odwołującego oparty został o kalkulację cenową stanowiącą wewnętrzny formularz roboczy Przystępującego, który był sporządzany podczas wyceny...

 • KIO 2225/18, KIO 2241/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... przydrożnych, ewentualnych rezerwach pozostawionych w istniejących złączach kablowych podczas budowy/remontów odcinków dróg objętych zamówieniem (patrz Formularz cenowy nr 3 Infrastruktura międzywęzłowa pkt. 3.2.2. Trasy kablowe energetyczne). Z uwagi na...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... Digital Science w postępowaniu w Ohio oraz załącznik cenowy do tej oferty, zestawienie przetargów prowadzonych przez uniwersytety... nie jest – w ocenie Izby – właściwą praktyką. Formularz oferty nie jest miejscem na kierowanie do zamawiającego wniosków czy...

 • KIO 2238/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wykonawczy składane na podstawie art. 25 a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia. Oferta zawierała co prawda formularz asortymentowo cenowy (wykaz mebli) oraz materiał fotograficzny na trzech stronach z których tylko jedna oznaczona jest numerem „22...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...wskazanej Aplikacji, nie wcześniej jednak niż po upływie 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia Usług." Odwołujący wskazuje, że formularz cenowy nie zawiera kosztów usług okresu przejściowego, bo zgodnie ze wzorem umowy (pkt. 8.3.2) powinny one zostać...

 • KIO 2165/18, KIO 2170/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... asortymentowo – cenowego (wezwanie z dnia 20 sierpnia 2018 r., k. 291; „Ocena oferty firmy Abbott pod względem „Formularz Asortymentowo – Cenowy”, k. 294, Odpowiedź na wyjaśnienia firm Abbott oraz Roche” z dnia 10 września 2018 r., k. 339, „Informacja...

 • KIO 2156/18

  Orzeczenia KIO, 05-11-2018

  ... złożenie ważnej konkurencyjnej oferty na sprzęt produkcji Siemens. Wykonawca wskazywał na treść załącznika nr 1 do SIWZ tj. formularz asortymentowo- cenowy „Przetwarzanie obrazu” pkt 2 w tabeli. Jego zdaniem treść w pkt 2 jest próbą manipulacji, gdyż w...

 • KIO 2145/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... A.B.-N., b) Oświadczenie wykonawcy INOWA 2 Projektowanie Inwestycyjne A.B.-N., o braku podstaw do wykluczenia, c) Formularz Cenowy załącznik nr 1A do SIWZ (wersja pierwotna - cena ofertowa 336.500zł), d) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z...

 • KIO 2159/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... ceny, np. przepisów podatkowych. Sytuacja taka nie zaszła w przedmiotowym stanie faktycznym, bowiem załączony do oferty formularz cenowy, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ, potwierdza ujęcie przez Wykonawcę FI w cenie oferty...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... IBM CICS (pkt 8 Tabeli nr 1 zawartej w formularzu cenowym w ofercie IBM). Ww. stawki ryczałtowe zostały bowiem ustalone z...danego kontraktu (...).” (KIO 179/15) (c) Druk (formularz), na którym sporządzony został dokument potwierdzający ubezpieczenie - to...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij