• KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...5 Zamawiający wskazał, iż ofertę stanowi zamknięty katalog dokumentów, a to Formularz „Oferta", Formularze 2.1,.2.1a,2.1b,2.1c.... poziomie ( ... tajemnica przedsiębiorstwa), 155 230,77 zł przedstawiona w formularzu cenowym 2.1 a (suma pozycji 1.1, 1.2 , 2.1...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  .... W uzasadnieniu odwołania Odwołujący wskazał, że integralnymi załącznikami do formularza oferty składanymi wraz z nią był formularz cenowy i opis parametrów oferowanego sprzętu, a wykonawca w ofercie zobowiązany był wskazać nazwę i model oferowanych...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... znajdującą się w pkt 4 formularza oferty (czyli w formularzu cenowym). Z instrukcji wynika, iż cena za fazę II powinna być...5. SIWZ. Jednocześnie w treści zał. nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy) w pkt 4 wyspecyfikowano, że Zamawiający wymaga, aby ceny...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...w formularzu ofertowym, obliczoną zgodnie ze szczegółowym formularzem cenowym - załącznik nr 7 do SIWZ. Sposób obliczenia...m.in. Ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, Załącznik nr 7 do SIWZ- Formularz ofertowy, informację z sesji otwarcia ofert z dnia 17 maja 2018 ...

 • KIO 1479/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...po przecinku. Analogiczne zapisy znajdują się na wzorze formularza cenowego. Tam również zastrzeżono, że wypełniając formularz cenowy należy wymienić nazwę i ilość wszystkich: odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz pozostałych...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... zamawiającego. Mimo to w złożonym formularzu cenowym oświadczył, że oferuje wsparcie dla licencji ...które obalałyby możliwość wyprodukowania skrzyni o szerokości 2840 mmm. Odwołujący 2. Formularz Parametrów Technicznych (załącznik nr 2.1. do SIWZ) — pkt...

 • KIO 1458/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ..., którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny oferty). Formularz asortymentowo - cenowy (załącznik nr 3 do s.i.w.z.) w części 1 zamówienia dot. dostawy wyrobów medycznych do zabiegów...

 • KIO 1437/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...miał prawo nie wycenić tej usługi, pominąć nakaz z SIWZ wyceny wszystkich usług ujętych w formularzu cenowym. Kolejne postanowienie, tj. formularz ofertowy, załącznik 3 do SIWZ, gdzie znajduje się tabela z opisem usługi „opłata abonamentowa (miesięczna) na...

 • KIO 1435/18, KIO 1440/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... Zamawiający nie wymagał, aby przedmiotowe wyjaśnienia przyjęły metodykę taką samą jak Załącznik nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy. (…) zakres wyjaśnień jest determinowany zakresem wezwania” (str. 1 trzeci akapit). Skład orzekający Izby zważył, co następuje...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... nr 2 do SIWZ, wraz z załącznikiem nr 2.1 i nr 2.2. Załącznik nr 2.1 był to formularz cenowy. Składał się z dwóch tabel, z których pierwsza dotyczyła dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych oraz dzierżawy serwera, druga zaś wydruku/kopii strony...

 • KIO 1404/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... były fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej przy innych projektach lub prezentacjach". W Załączniku nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy - zamawiający przewidział w tabeli dotyczącej oferowanych urządzeń kolumny zatytułowane m.in.: „typ”, „producent”, „model...

 • KIO 1412/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... opisowych Adwantage Workstation 4.4 do wersji 4.7 i dlatego w załączniku nr 4 do s.i.w.z. „Formularz cenowy” umieścił zapis „Cena ryczałtowa zawiera cenę za przeglądy, konserwacje, naprawy, części zamienne — również części specjalne łącznie z lampą RTG...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... W przypadku złożenia atrakcyjnej pod względem cenowym oferty ma realną możliwość uzyskania zamówienia publicznego...miejscu pozyskiwania jej danych. Zarówno sposób pozyskiwania danych (formularz elektroniczny, utrwalona rozmowa telefoniczna), jak i forma ich...

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... i dużej intensywności krwawienia (pkt 1, 4b i 5 pozycji nr 2 WTT). W ofercie (Formularz Opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy) wykonawca Neomed wskazał nazwę oferowanego wyrobu jako „opatrunek hemostatyczny” natomiast w załączonym do oferty opisie...

 • KIO 1339/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ... – 40%. Opis przedmiotu zamówienia dla pakietu nr 2 został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo – cenowy w formie tabeli. Tabela obejmowała następujące kolumny:  Lp,  Opis przedmiotu zamówienia,  Zamawiana ilość par,  Oferowana...

 • KIO 1337/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... pozycji w zadaniu w zakresie zadań od 1-49. Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ – Formularz oferty-Formularz cenowy dla Zadania 3 Zamawiający postawił następujące wymagania wobec przedmiotu zamówienia: Jednorazowe jałowe uniwersalne fartuchy operacyjne...

 • KIO 1269/18, KIO 1288/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... 3 Pzp) - analogia do uzasadnienia wyroku KIO 753/18-str. 22 W załączniku nr 2 do oferty „Opis przedmiotu zamówienia - formularz cenowy”, Zamawiający na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu, wymagał: 5 „1. Wykonawca w kolumnie nr 6, 7 i 8 wpisuje...

 • KIO 1248/18

  Orzeczenia KIO, 11-07-2018

  ... ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 1 – formularz ofertowy oraz wypełniony formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi: Załącznik nr 2 – formularz cenowy. W załączniku nr 2 do SIWZ, w odniesieniu do każdej z 43 pozycji...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... nie wyszczególniając tych cen złożył ofertę, której treść nie odpowiada treści siwz. Po drugie, jak już wskazano wyżej, Formularz cenowy nie obejmował 6 produktów będących przedmiotem Rozszerzeń (pozycje 5, 7, 8, i 10- 12 Tabeli 1.2). W konsekwencji...

 • KIO 1239/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ... być spełnione warunki wg tej normy. Tymczasem w formularzu cenowym dla zadania 5.1 Zamawiający wyraźnie wskazał, iż rękawy ... nr 5 został zawarty w Załączniku do SIWZ „Formularz cenowy”, w spornym zakresie tj. dotyczącym fartucha chirurgicznego wzmocnionego...

 • KIO 1240/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...) poprzez własne działanie, do którego się przyznał pismem z dnia 11 czerwca 2018 r., iż błędnie wypełnił i załączył formularz cenowy, nie stanowi jeszcze przesłanki skutkującej wykluczeniem tego wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17...

 • KIO 1187/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... i wpływu na wynik postępowania zauważał, że zarzut rażąco niskiej ceny mógłby być postawiony w oparciu o formularz cenowy. W takim kontekście ewentualne uwzględnienie zarzutu zaniechania odtajnienia wyjaśnień nie ma wpływu na wynik postępowania. Wskazywał...

 • KIO 1175/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... zakaźnych odpadów medycznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 (województwo podkarpackie) - załącznik nr 1 - formularz cenowy oferty. Odległość miejsca wytwarzania odpadów do miejsca unieszkodliwiania wynosi: 105 km (mapa targeo) - w przypadku...

 • KIO 1164/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ....k) - w zgodzie z art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie powyższego Odwołujący złożył formularz cenowy wykonawcy Air Liquide z postępowania przetargowego na dostawę gazów medycznych i technicznych w butlach dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...w oparciu o założenia przyjęte przez zamawiającego w siwz. Nie ma racji odwołujący mówiąc, że wypełnił prawidłowo formularz cenowy – załącznik 5e w ofercie. W ocenie Izby kalkulując ceny poszczególnych frakcji odpadów każdy przedsiębiorca działający na tym...

 • KIO 1058/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... składania ofert, Zamawiający wskazał, że wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Na ofertę składają się m.in. formularz cenowy – wypełniony i podpisany wg. wzoru Zamawiającego (załącznik nr 1 do SIWZ), zestawienie cenowe – wypełnione i podpisane wg...

 • KIO 1063/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... całkowity koszt wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu/ilości rozliczenia w Formularzu Cenowym." 2. Tom IV Formularz Cenowy: „A. Koszty administracyjne od wystawienia Świadectwa Przejęcia do wystawienia Ostatecznego Świadectwa Płatności...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Zamawiającego pismem z dnia 02 lutego 2018 r. przedłożyła uzupełniony formularz JEDZ wraz z oświadczeniem, że Pan L. L. P....(233.970,08 zł), które zostały wyliczone na podstawie założeń cenowych CMC Ravenna i ilości zbrojenia do wykonania, po odjęciu od KP...

 • KIO 1012/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... pracownika ochrony/dyżurnego strażaka. W związku z tym formularz ofertowy zawiera ryczałtowe stawki za realizację części składowych...a mimo to nie odnosił się do poszczególnych pozycji cenowych formularza ofertowego osobno, tak jak chciał zamawiający. ...

 • KIO 1049/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... oryginał wypełnionego Formularza oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami tj.: (…) 1.2 Formularz cenowy – załącznik nr 3a do SWIZ; (…) 1.4. Uproszczone kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z zapisami Rozdziału XIII...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij