• KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ..., co było obowiązkiem wykonawcy wynikającym z treści SIWZ, do której załącznikiem jest formularz cenowy wraz z tabelą oraz opisem tej tabeli. Wywodzi z tego, że rzeczony formularz jest integralną częścią SIWZ i stanowi jej treść. Wskazuje, że nie nastąpiła...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... Zamawiającego, nie można zgodzić się również z twierdzeniem Odwołującego, że formularz cenowy nie zawiera informacji na temat VAT. Wartość określona przez Wykonawców w formularzu cenowym miała zawierać wartość m.in. z podatkiem VAT, należnym i właściwym...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...Zgodnie z pkt. 15 IDW, cena oferty musiała być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. Formularz ten należało wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne ceny...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ...że ww. kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez wykonawcę w oparciu o wypełniony i dołączony do oferty Formularz cenowy (zał. nr 10 do SIWZ). W dniu 20 grudnia 2017 r. Zamawiający udzielił wyjaśnień treści SIWZ, w których wskazał...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 11 2) wypełniony formularz cenowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a, 1b do formularza ofertowego - odpowiednio do części zamówienia; 3...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... wzywa o podanie informacji, o podanie których prosił już uprzednio. Odwołujący przedstawił powtarzające się wezwania w ujęciu tabelarycznym: Formularz cenowy Wezwanie z 7 sierpnia 2017 r. Wezwanie z 5 września 2017 r. Wezwanie z 5 grudnia 2017 r. 24...

 • KIO 95/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... SIWZ nie był zobowiązany do podania stawek VAT. Zauważył, że Zamawiający w załączniku nr 2a do SIWZ, który stanowi formularz cenowy wymagany w dziale VI - „Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą” w sposób jednoznaczny określił swoje wymagania co do...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... co do zasady należałoby oczekiwać złożenia dwóch formularzy cenowych i dalszych wymaganych SIWZ dokumentów, co nie ma...cena jest przecież treścią oferty. Zamawiający badając ofertę (formularz ofertowy) stwierdził rozbieżność jednego elementu to jest ceny...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...Konsorcjum NOKIA. Abstrahując od oczywistych różnic cenowych będących konsekwencją naturalnej konkurencji rynkowej czy...następuje. Jak wynika ze wzoru formularza Rozbicia Ceny Ofertowej (RCO), formularz ten składał się z następujących kolumn: „cena za szt. [...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... wpływ na decyzje zamawiającego podejmowane w postępowaniu. Jak wynika np.: z załącznika nr 4 do s.i.w.z. - Formularz cenowy w postępowaniu z 2014 r. o nr sprawy 637/P/2014 - usługi związane z „Technologią wody basenowej” stanowiły tylko jedną pozycję...

 • KIO 2723/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ..., że także Przystępujący stosował różne składki VAT, jako dowód w sprawie, Odwołujący złożył wyciąg z oferty Przystępującego (formularz cenowy) wraz z OPZ z innego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym za wykonanie usługi podobnej do...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ... odwołującego). KIO 2704/17 31 Ceny jednostkowe odwołującego, co wynika z pisma odwołującego z dnia 8 stycznia 2018 roku (Formularz cenowy), wynosiły: o za utrzymanie terenów zewnętrznych zielonych – 0,03 zł/m2 (zamawiający przyjął w ww. wycenie 0,02 zł/m2...

 • KIO 2669/17, KIO 2670/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... zgodnie z SIWZ i oferty wykonawcy. 16 Załącznik nr 2 do SIWZ stanowił Opis przedmiotu zamówienia/Szczegółowy formularz ofertowo – cenowy w postaci tabeli, gdzie w pierwszej kolumnie określono rodzaj parametru, w drugiej szczegółowe wymagania minimalne...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... pozyskania ofert konkurencyjnych pod względem cenowym od innych wykonawców; 3. przygotowania... netto zamówienia została określona na poziomie kwoty 621 470,00 złotych; 3) formularz szacowania ceny z dnia 27 września 2017 roku złożony przez TORN sp. z...

 • KIO 2616/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do SIWZ i zawierać oświadczenia i dokumenty, o których mowa w SIWZ, w tym formularz cenowy, zgodny z załącznikiem nr 2.x odpowiednio do części zamówienia (dla przedmiotowej części – zgodnie z załącznikiem nr 2.2. do...

 • KIO 2568/17, KIO 2597/17, KIO 2605/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ...w Zał. Nr 2B do SIWZ - Zadanie 2. Philips wypełnił formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ i oświadczył, zgodnie z... Galaxy Tab S2 8.0 cala i akcesoriów). Wskazanie w formularzu cenowym przez Odwołującego dwóch stawek podatku VAT (8% i 23%) dla ...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...1 do SIWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia, ale także załącznik Nr 3 do SIWZ/wzór umowy/), oferty LIFTEC (formularz ofertowy i formularz cenowy), oferty Wykonawcy który uplasował się na drugiej pozycji w rankingu złożonych oryginała - VERTICAL T. P. (Oryginał...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... I - XIII i XVI - XXIII. W złożonych Formularzach cenowych określił cenę za wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Odwołujący wskazał,... określił, że: „Wykonawca musi dostarczyć wypełniony Formularz oferty - Załącznik nr 5 do SIWZ. ...

 • KIO 2570/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ...Zamawiającego są prawidłowe. Przede wszystkim wykonawca w Formularzu cenowym w jego punkcie 5 był zobowiązany wskazać nazwę ...tego zastrzeżenia i przewidzianej sankcji, wykonawca był zobowiązany wypełnić Formularz w tym punkcie – wskazać nazwę produktu - z...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...taką konstrukcją, jaką przewidział Zamawiający zarówno konstruując Formularz ofertowy i sposób obliczania ceny podany w ... m.in. na oferowanie klientom znacznie korzystniejszych ofert cenowych. Takie praktyki można nazwać faworyzowaniem jednych podmiotów w ...

 • KIO 2519/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ..., Tier 3 - dla skanowania bezagentowego (300 sztuk licencji).”. 1.4. Powyższe stanowi zmianę względem treści oferty Comtegra (Formularz cenowy) (treść oferty Comtegra została podana przez Zamawiającego w kolumnie 3), w której w pkt 1.3 Formularza cenowego...

 • KIO 2479/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... i odnosi się także do takiego rodzaju elementu dodatkowego wyposażenia. Po drugie Zamawiający nie wymagał, aby formularz cenowy i ofertowy wymieniały wszystkie elementy wchodzące w skład wyposażenia urządzenia. W przypadku twierdzeń Odwołującego, że w...

 • KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...przez Zamawiającego bez stosownej reakcji (Dowód: Formularz Asortymentowy-cenowy VAN-TEC złożony w ofercie dla Centrum..., skoro Zamawiający wyodrębnia określone pozycji w Arkuszu Asortymentowo- cenowym, wymaga jego wypełnienia to obecnie nie może pomijać ...

 • KIO 2467/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ....1. Formularze 1.2. Tabela Elementów Płatności – przedstawiają przede wszystkim terminy i warunki płatności. 27 Formularz 1.1. Formularz Cenowy: Tabela Elementów Rozliczeniowych, to wykazane m.in. Wyszczególnienie opracowań, jednostek (nazwa i ilość), ceny...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zgodnie z pkt 15 SIWZ cenę oferty należało wyliczyć w oparciu o Formularz cenowy, dalej: „Formularz”, wraz z tabelą wartości elementów scalonych. Wykonawca zobowiązany był określić wartości netto dla wszystkich...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...oferty), gdzie wskazano, że wraz z ofertą mają być składane m.in. formularz oferty (załącznik nr 1 do IDW), JEDZ oraz załączniki nr 8 i 9.... Wykonawcy, na potrzeby oceny w ramach podkryteriów cenowych (kryterium: organizacja zespołu Inżyniera i metodologia o...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...S.A. - dokumenty uzyskane przez odwołującego, dotyczące drugiej dostawy referencyjnej A. dla SPZ ZOZ w P.(2) - formularz cenowy - gdzie odwołujący oznaczył na zielono wartość tej dostawy - odnoszoną do sprzętu. Izba nie dopuściła wnioskowanego dowodu z pkt...

 • KIO 2395/17

  Orzeczenia KIO, 29-11-2017

  ...1 części nr 1 załącznika nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia - formularz produktowy wymagał: „M. W. 10 Professional PL 64-bit z licencją ... i konfiguracji produktu równoważnego w formularzu cenowym oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w ...

 • KIO 2350/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ...zostały wybrane na ich pisemny wniosek. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Zamawiający opracował załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy, który zawierał w rozpoznawanym zakresie następujący asortyment, który miał zostać zaoferowany przez wykonawców: l.p.4...

 • KIO 2347/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... zawarł informacje o sposobie wyliczenia ceny. Zamawiający wskazał, że cena winna być wyliczona w oparciu o formularz cenowy. Każda cena jednostkowa zawarta w ofercie powinna obejmować całkowity koszt wykonania danej pozycji w przyjętej jednostce czasu/i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij