• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...2016 r. Ponadto, pismem z dnia 1 września 2017 r. Zamawiający dokonał poprawy miedzy innymi następującej oczywistej omyłki rachunkowej: „Formularz cenowy (Tabela elementów scalonych) – Zadanie 2 – PRAWO OPCJI W pozycji 6.2 kolumna 4 – zamiast 156 460,40 zł...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...W tym dniu (17 stycznia 2017 r.) Zamawiający zmienił także Formularz Ofertowy, w którym dodał w załączniku nr 4 następujące wyjaśnienia:... – nie było to kwestionowane. W formularzu cenowym, pod wspomnianą tabelą, Zamawiający zamieścił następujący tekst...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... zawarł następujące wytyczne: 15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. 15.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 15.1, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... punkt 15 wskazał, że: cena oferty musi być wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. Formularz ten należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w tym formularzu, wyliczając poszczególne ceny...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... ostatecznie wartości 2,4MW. Powyższe poskutkowało, ze strony Przystępującego M., wnioskiem o przeprowadzenie dowodu z treści jego oferty (formularz cenowy pkt 5 i pkt 13.15 załącznika 3.2. do części I SIWZ – IDW) z jednoczesnym odtajnieniem danych...

 • KIO 1935/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...: osiemset trzy tysiące, siedemset osiemdziesiąt jeden, 00/100) c) podatek VAT wynosi 0,00 zł (PLN) wg stawki RC %. Formularz cenowy zawarty jest na 6 stronie oferty. (Kryterium nr 1). Jednocześnie w pkt 17 lit. a formularza oferty złożył oświadczenie, że...

 • KIO 1866/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... pkt 2) ustawy Pzp. W tym zakresie należy zauważyć, iż zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ (Załącznik nr 2a – Formularz cenowy) opisywały przedmiot zamówienia w zakresie pakietu nr 2 – Strzykawki w poz. 10 i 11, w sposób zgodny z art. 29...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... opisu przedmiotu zamówienia nie można uznać usługi utrzymania czystości (l.p. 2 załącznika nr 10 do SIWZ – formularz cenowy) za mającą charakter podstawowy, generujący zwiększone koszty w stosunku do usługi służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i...

 • KIO 1893/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... do oferty załączniki o innej treści niż określona w SIWZ zostaną odrzucone. W „Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – Formularz cenowy” dla zadania 1. Sygn. akt KIO 1893/17 5 w ust. 4. Zamawiający sformułował wymaganie: Czas reakcji na zgłoszenie...

 • KIO 1805/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... w tym okresie w 15 równych miesięcznych ratach płatnych co miesiąc do wysokości określonej w Załączniku do Oferty - Formularz Cenowy";  § 4 pkt 4 lit. g projektu umowy: „w przypadku, gdy Okres Przeglądów i Rozliczeń zakończy się w terminie wcześniejszym...

 • KIO 1832/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... wykreślenie frazy „7"; - pkt 22.6.3 poprzez jego wykreślenie; 4 b) w treści Załącznika nr - 2 Formularz Cenowy - pkt 5 tabeli „Obszar świadczenia usługi dla obszaru, na którym należy zapewnić infrastrukturę, w tym punkty oświetleniowe (obecnie znajduje...

 • KIO 1775/17

  Orzeczenia KIO, 11-09-2017

  ... 14.5 Tomu I SIWZ – Instrukcja dla wykonawców, ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularz Cenowy (Formularz 2.2), 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego...

 • KIO 1781/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... zgodnie z postanowieniami IDW, bilans kryteriów cenowych i pozacenowych w przypadku odwołującego zmieniłby się...opisu sposobu przygotowania oferty wskazał, iż „Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: (…), 2...

 • KIO 1632/17, KIO 1662/17

  Orzeczenia KIO, 01-09-2017

  ...fakt rzekomej „niezgodności", który nie wynika wprost z formularza oferty czy załączników cenowych 2.2., 2.3. i 2.4, ale z braku omówienia... tą - zgodnie z rozdziałem 14 pkt 14.5 SIWZ postępowania jest - „Formularz oferta" i załączniki 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4...

 • KIO 1719/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ... co zdaniem Odwołującego oznacza, że oferty wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w tym formularz cenowy i ofertowy, powinny być przez Zamawiającego przeanalizowane pod względem ich zgodności z wymaganiami SIWZ. Odwołujący wywiódł...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...do wszczynania procedury wyjaśnień ceny, gdyż przesłanki różnic cenowych i wartości szacunkowej nie zostały spełnione. W ... 45 Rozdział XIII Opis sposobu obliczenia ceny. 2. Wykonawcy wypełniają formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ zgodnie z jego treścią. ...

 • KIO 1706/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... sporządzając tabelę w formularzu ofertowym lub cenowym), należy jego wymaganie spełnić pod rygorem odrzucenia oferty. Nie było sporne, że w niniejszym postępowaniu Zamawiający sporządził formularz ofertowy zawierający tabelę wyceny obejmujący trzy...

 • KIO 1571/17, KIO 1615/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ... r./. Wykonawca Glomex MS Polska Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu do swojej oferty dołączył m. in. Formularz Cenowy, z którego wynikały następujące okoliczności: 5. Załącznik nr 2 – kolumna 4 – pkt 5.2.1.12 (warunki graniczne) – Dystorsja – wykonawca...

 • KIO 1617/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...osobę podpisującą ofertę (pkt8.). Wszystkie dokumenty składające się na ofertę złożoną przez Rabę (formularz ofertowy i formularz cenowy, oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, wykaz zrealizowanych...

 • KIO 1564/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... zamówienia (SIWZ). Zgodnie z SIWZ w niniejszym postępowaniu częścią oferty (jej załącznikiem nr 1) jest formularz cenowy zawierający specyfikację dostaw i usług niezbędnych do prawidłowej instalacji i eksploatacji Systemu. Zamawiający doprecyzował w...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...wymogami S|WZ powinny zostać wskazane w tym elemencie cenowym. Wskazana kwota może obejmować koszty związane z zatrudnieniem ... - pkt 7 SIWZ zawartość oferty oraz Rozdz. XVI pkt 10 SIWZ, 7) formularz oferty ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k. wraz z zakresem prac...

 • KIO 1476/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ...2 i 20 zł za realizację zadania w pozycji nr 3. Warunki udziału w postępowaniu nie zmieniły się (taki sam formularz cenowy i kryteria oceny ofert). Nie zmieniły się także inne warunki. W ocenie Izby, w okolicznościach niniejszej sprawy, zaoferowanie ceny 0...

 • KIO 1548/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...; Okres gwarancji 36 miesięcy i więcej - 5 pkt. Zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 2 SIWZ ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy (załącznik nr 1 oraz 2 do SIWZ). Pierwotnie sporny pkt 110 załącznika nr 2 do SIWZ nosił numer 110...

 • KIO 1404/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ...wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z 20 maja 2010r. W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz Cenowy” oraz odpowiedź na pytanie nr 2 „Zamawiający informuje, iż dopuszcza butelki sterylne z nakrętkami Sygn. akt KIO 1404/17 15...

 • KIO 1473/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ...z dnia 26 lipca 2017 r.), złożonych na rozprawie przez odwołującego: Informacji cenowych E.-PKP sp. z o.o. z Ł. z dnia 15 lutego... zamówienia w pozostałej części oferty – że wszyscy wykonawcy oświadczyli (Formularz oferty pkt 3 i 4): • „Akceptujemy, w pełni ...

 • KIO 1448/17

  Orzeczenia KIO, 27-07-2017

  ... istotnych warunków zamówienia cenę oferty należało obliczyć na formularzu cenowym stanowiącym odpowiednio: Formularz nr 2a – dla części 1, Formularz nr 2b – dla części 2, Formularz nr 2c – dla części 3, Formularz nr 2d – dla części 4, a następnie cenę...

 • KIO 1402/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ...oraz w znacznym stopniu odbiegają od przyjętych przez niego kalkulacji cenowych. A. w piśmie z 3.01.2017r. przedstawił ... w ramach wszystkich funkcjonalności, co zostało odnotowane w zał. nr 2 (Formularz oceny prezentacji) do zał. nr 12. Pismem z 28. 04 2017...

 • KIO 1336/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...żadnym razie obowiązku ingerowania w treść rubryki z opisem pojazdu. Formularz ten służył bowiem tylko i wyłącznie wskazaniu liczby pojazdów z ...worków na śmieci, jak również analizy składników cenowych oraz pewne dane wartościowe odnoszące się do sposobu...

 • KIO 1421/17

  Orzeczenia KIO, 25-07-2017

  ...że nie był on zobowiązany wskazywać poszczególnych elementów cenowych oferty, a podane przez niego czynniki kosztowe zostały...PBI „EKO - INŻYNIERIA” sp. z o.o. mimo, że formularz załączony do SIWZ tego wymagał, stanowi jedynie nieistotny brak formalny, gdyż ...

 • KIO 1137/17, KIO 1147/17, KIO 1151/17, KIO 1157/17

  Orzeczenia KIO, 24-07-2017

  .... W. – Zamawiający w ww. postępowaniu przewidział rozliczenie ryczałtowe za Świadczenie usługi gotowości: 7.1. Załącznik nr la do SIWZ Formularz cenowy poz. nr 1 przewidujący rozliczenie w ramach umowy w postaci ryczałtu za 1 miesiąc realizacji umowy, 7.2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij