• KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...w oparciu o założenia przyjęte przez zamawiającego w siwz. Nie ma racji odwołujący mówiąc, że wypełnił prawidłowo formularz cenowy – załącznik 5e w ofercie. W ocenie Izby kalkulując ceny poszczególnych frakcji odpadów każdy przedsiębiorca działający na tym...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... Zamawiającego pismem z dnia 02 lutego 2018 r. przedłożyła uzupełniony formularz JEDZ wraz z oświadczeniem, że Pan L. L. P....(233.970,08 zł), które zostały wyliczone na podstawie założeń cenowych CMC Ravenna i ilości zbrojenia do wykonania, po odjęciu od KP...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... wykonywane za wynagrodzeniem wynikającym z cen podanych w formularzu cenowym,  w przypadku braku możliwości technicznych świadczenia danej usługi... elementy przedmiotu zamówienia. W ocenie wykonawcy Orange formularz ofertowy w kształcie i treści, w jakiej ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... do tych kwestii po krotce: 1. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy - SYSMEX Polska Sp. z o.o. całkowicie pominął określenie ... argumentację z rozprawy cena szkolenia stanowiła istotny element cenowy – skoro przez 3 miesięczny okres wdrażania systemu ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... określenie SIWZ w zakresie punktu 18 SIWZ - opis sposobu obliczenia ceny w związku z treścią załącznika nr 6 - formularz cenowy dla zadania nr 1 Zamawiający w SIWZ wskazał, że cenę należy wyliczyć na podstawie OPZ. W przypadku zadania numer 1...

 • KIO 913/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ...z pkt 18.2 oraz pkt 10.2.1 SIWZ wypełnić formularz oferty według wzoru z Załącznika nr 3 do SIWZ. Na ...dlatego, że ewentualna próba dostosowania przez BCAST oferowanych warunków cenowych do wyników ustaleń poczynionych po otwarciu ofert musiałaby skutkować ...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... oferty w następujący sposób: 15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Formularz Cenowy zawarty w Tomie IV SIWZ. 15.2. Formularz Cenowy, o którym mowa w pkt 10.1, należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ppkt b zamieszczono adnotację o treści: Cena brutto robót MPWiK stanowi 77,33 % ceny całkowitej. Załącznikiem do SIWZ jest również Formularz Cenowy gdzie dla prac ZMID przewidziano 15 pozycji robót a dla MPWiK przewidziano 3 pozycje robót. Dla każdej z...

 • KIO 864/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... przekroczyć limitów określonych w Zbiorczym Zestawieniu Wynagrodzenia (Formularz 2.1.1a). W przypadku przekroczenia limitów ...realizacji. Tego typu limitowanie, choć może zapobiegać manipulacjom cenowym, na co zwracał uwagę Zamawiający i co sugerował sam...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... postępowania Odwołujący złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 19.452.592,93 zł brutto. Wraz z ofertą Odwołujący złożył formularz cenowy w ramach którego doszło do przypisania w załączniku nr 2 do SIWZ do poszczególnych typów pojazdów (typu VAN i...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... (pkt 14.5) Zamawiający postanowił, że ofertę stanowił będzie wypełniony Formularz „Oferta” oraz wymienione (wypełnione) dokumenty: 1) Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ); 2) Formularz „Kryteria pozacenowe” Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie miało...

 • KIO 827/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...na ocenę ofert poszczególnych Wykonawców z uwzględnieniem odmiennych limitów cenowych za konkretne pozycje Wykazu Płatności oraz - analogicznie ...to aby ustalić, który z wykonawców wypełnił formularz prawidłowo, konieczne jest dokonanie wykładni zapisów tego...

 • KIO 810/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ... wraz z podatkiem VAT. W załączniku nr 1 do formularza oferty - Formularz cenowy - należało wskazać m.in. cenę oferty i jej wyliczenie zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego. Wartość zamówienia brutto ustalona...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...wskazanych w Formularzu nr 2". Odwołujący wskazuje, iż Formularz nr 2 zawiera 5 tabel. Jak się okazało .... Oferta Biomedica w przypadku porównywania samych cen otrzymałaby w kryterium cenowym 47,06 pkt i zostałaby sklasyfikowana na drugim miejscu, otrzymując...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...nalot miał wynieść 490 godzin, co stanowi 29.400 minut. W ocenie Odwołującego w okolicznościach przedmiotowej sprawy Zamawiający sporządził Formularz Cenowy do Zadania I (str. 22 SIWZ) w ten sposób, że Zamawiający uzupełnił rubrykę A, B, C i D. Zamawiający...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... oferty” Zamawiający wskazał, że: 14.5 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ); 2) Formularz „Kryteria pozacenowe” Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie...

 • KIO 753/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... próbek. Podkreślić należy, że Zamawiający wymagał, aby w opisie przedmiotu zamówienia – w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, dalej cyt. też w odwołaniu jako „Formularz”), cyt.:„ Wykonawca w kolumnie nr 6, 7 i 8 6 wpisuje informacje...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...oświadczeń zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)", zastrzegając jednocześnie, że „wskazane procentowe ilości... za tonę odpadów). Powyższe wskazuje na podobieństwo kalkulacji cenowych Remondis i Corimp. Wynikać ono może z przyjęcia ...

 • KIO 718/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... należało złożyć na całość zadania. W formularzu ofertowym wykonawcy prezentowali cenę za całość zamówienia, a w załączniku (formularz cenowy) w rozbiciu na poszczególne etapy prac i branże robót. Prezentowana cena miała charakter ryczałtowy i nie było...

 • KIO 696/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... Odwołujący nie wykazał, że uwzględnił w ofercie licencję o takim oznaczeniu. Odwołujący wraz z ofertą złożył formularz cenowy, przygotowany według wzoru opracowanego przez zamawiającego, w którym oświadczył, że w cenie oferty uwzględnił roczną wartość...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...tożsamości wartości podsumowania FCS z ceną zawartą w Formularzu Cenowym nie dowodzi, że cena zawarta w FCS uwzględniała ...SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców. Do oferty należy dołączyć Formularz Cenowy Szkoleń (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Formularza...

 • KIO 711/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...w kosztach ogólnych oferty, zakładanych ryzykach itp. Formularz przygotowany przez Zamawiającego jest przejrzysty i nie budzi ...ceny „0 zł” za jednostkowe pozycje wskazane w formularzu cenowym. Zamawiający w SIWZ nie ograniczał takiej możliwości. Należy ...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...176 z prośbą o informację, „czy można zmieniać podane wskaźniki procentowe w „Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz cenowy” tak aby dostosować ich wartość do rzeczywistego udziału wartości kosztorysów do całości wyceny Wykonawcy?” Zamawiający nie wyraził zgody...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... VAT/VAT marży (i innych podatków od towarów i usług) …........................ zł, za kwotę z podatkami …………………………….. zł. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.” Przypisowi „2” nadano brzmienie: „Cena netto za realizację przedmiotu...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... złożył ofertę w zakresie części drugiej, co jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”. Izba 18 wskazuje, iż pomimo braku wypełnienia pkt. II.A JEDZ możliwa jest identyfikacja części...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp, ponieważ jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. załącznikiem nr 2 zawierającym formularz cenowy, zgodnie z którym w kolumnie 5 należało podać cenę jednostkową brutto, a nie netto, a ponadto zawiera błędy w...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  .... G. Sp. z o.o. (dalej jako „Odwołujący". Zgodnie z SIWZ (roz. X pkt. I) wykonawcy składali „wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla odpowiednich części zamówienia, na które składana była oferta - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 (A/B/C) do SIWZ...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... • karty technicznej wyrobu lub karty katalogowej. Natomiast w załączniku do SIWZ nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy co do pakietu 6 wskazano, iż wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... marca 2018 r. W ocenie izby odwołanie podlega oddaleniu. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że Odwołujący w załączniku nr 3b – formularz cenowy dla części 2 - nie wskazał wymaganej stawki podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny. Izba zgodziła się z...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... Zamawiającego postępowania oraz uzasadnienia dokonanej czynności. Poddając analizie wymóg ujęty w tabeli dla pakietu nr 1 (formularz cenowy – kolumna 1 wiersz nr 1 – łyżka do laryngoskopu) Zamawiający, w zakresie będącym przedmiotem sporu, wymagał, aby...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij