• KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... do tych kwestii po krotce: 1. Załącznik nr 3 do SIWZ formularz ofertowy - SYSMEX Polska Sp. z o.o. całkowicie pominął określenie ... argumentację z rozprawy cena szkolenia stanowiła istotny element cenowy – skoro przez 3 miesięczny okres wdrażania systemu ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... ppkt b zamieszczono adnotację o treści: Cena brutto robót MPWiK stanowi 77,33 % ceny całkowitej. Załącznikiem do SIWZ jest również Formularz Cenowy gdzie dla prac ZMID przewidziano 15 pozycji robót a dla MPWiK przewidziano 3 pozycje robót. Dla każdej z...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...wskazanych w Formularzu nr 2". Odwołujący wskazuje, iż Formularz nr 2 zawiera 5 tabel. Jak się okazało .... Oferta Biomedica w przypadku porównywania samych cen otrzymałaby w kryterium cenowym 47,06 pkt i zostałaby sklasyfikowana na drugim miejscu, otrzymując...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... oferty” Zamawiający wskazał, że: 14.5 Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ); 2) Formularz „Kryteria pozacenowe” Niezłożenie Formularza „Kryteria pozacenowe” nie będzie...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...oświadczeń zawartych w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz ofertowy)", zastrzegając jednocześnie, że „wskazane procentowe ilości... za tonę odpadów). Powyższe wskazuje na podobieństwo kalkulacji cenowych Remondis i Corimp. Wynikać ono może z przyjęcia ...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...tożsamości wartości podsumowania FCS z ceną zawartą w Formularzu Cenowym nie dowodzi, że cena zawarta w FCS uwzględniała ...SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców. Do oferty należy dołączyć Formularz Cenowy Szkoleń (zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do Formularza...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... złożył ofertę w zakresie części drugiej, co jest jednoznacznie wskazane w formularzu ofertowym „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy”. Izba 18 wskazuje, iż pomimo braku wypełnienia pkt. II.A JEDZ możliwa jest identyfikacja części...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...176 z prośbą o informację, „czy można zmieniać podane wskaźniki procentowe w „Załączniku nr 4 do SIWZ Formularz cenowy” tak aby dostosować ich wartość do rzeczywistego udziału wartości kosztorysów do całości wyceny Wykonawcy?” Zamawiający nie wyraził zgody...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...1 pkt 2 i 6 ustawy Pzp, ponieważ jest niezgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, tj. załącznikiem nr 2 zawierającym formularz cenowy, zgodnie z którym w kolumnie 5 należało podać cenę jednostkową brutto, a nie netto, a ponadto zawiera błędy w...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... VAT/VAT marży (i innych podatków od towarów i usług) …........................ zł, za kwotę z podatkami …………………………….. zł. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty.” Przypisowi „2” nadano brzmienie: „Cena netto za realizację przedmiotu...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  .... G. Sp. z o.o. (dalej jako „Odwołujący". Zgodnie z SIWZ (roz. X pkt. I) wykonawcy składali „wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla odpowiednich części zamówienia, na które składana była oferta - wg wzoru określonego w Dodatku nr 2 (A/B/C) do SIWZ...

 • KIO 598/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... • karty technicznej wyrobu lub karty katalogowej. Natomiast w załączniku do SIWZ nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo cenowy co do pakietu 6 wskazano, iż wszystkie informacje podane w tabelach należy potwierdzić dokumentami wystawionymi przez producenta...

 • KIO 480/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ... marca 2018 r. W ocenie izby odwołanie podlega oddaleniu. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że Odwołujący w załączniku nr 3b – formularz cenowy dla części 2 - nie wskazał wymaganej stawki podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny. Izba zgodziła się z...

 • KIO 442/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... Zamawiającego postępowania oraz uzasadnienia dokonanej czynności. Poddając analizie wymóg ujęty w tabeli dla pakietu nr 1 (formularz cenowy – kolumna 1 wiersz nr 1 – łyżka do laryngoskopu) Zamawiający, w zakresie będącym przedmiotem sporu, wymagał, aby...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... a dzięki czemu uzyskało maksymalną liczbę punktów w poza cenowym kryterium określonym przez Zamawiającego, a jego oferta została uznana ... oświadczenia i dokumenty, w tym wykaz usług, w którym (Formularz 1) dla części 1, w którym 53 zawarł informacje, ...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... oferty w pkt 1.1. zał. Nr 1 do SIWZ – formularz cenowy w zakresie części zamówienia oznaczonych numerami 1 – 4 w ramach czynności... zamówienia. Wykonawca EKO-INWEST S.A. w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) w tabeli pod punktami 2 i 3 (str. 6 – 13...

 • KIO 403/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... produktu. Interpretując przedłożony przez odwołującego formularz kosztorysu w świetle wymogów zakreślonych w...wzoru umowy. W orzecznictwie Izby przyjmuje się, iż arkusz cenowy stanowiący treść oferty i zawierający elementy przedmiotowo istotne - essentialia...

 • KIO 393/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... filtrów po zakupie produktu” waga 20%. Zgodnie z wzorami załączonymi do SIWZ a zatytułowanymi „oferta” oraz „Formularz cenowy” wykonawca zobowiązany był podać roczne koszty eksploatacji oczyszczaczy w postaci wymiany filtrów dla wszystkich oczyszczaczy w...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... przetargowym wyodrębnione jedynie zostały pozycje wraz z miesięcznymi cenami ryczałtowymi za ich wykonanie (Formularz Cenowy). Zdaniem Odwołującego, gdyby Zamawiający zamierzał wprowadzić konkretne wymogi dotyczące sposobu prezentacji kalkulacji cenowej...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... „Oferta” oraz niżej wymienione wypełnione dokumenty: 1) Formularze Cenowe oraz Zbiorczy Formularz Cenowy (Tom IV SIWZ); 2) Formularz 2.1. Formularz „Kryteria Pozacenowe”. Niezłożenie Formularza „Kryteria Pozacenowe” nie będzie skutkować odrzuceniem oferty...

 • KIO 346/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... żądał od niego wypełniania pracochłonnych kilkusetstronicowych arkuszy cenowych; 3. przy trzeciej ocenie oferty zamawiający ...oferty, po upływie terminu składania ofert. Ponad powyższe, ponieważ formularz z zaoferowanym asortymentem w poz. 20, 36, 61, 100...

 • KIO 377/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...ceny ofertowej zawiera wymagania, zgodnie z którymi: 1. cena oferty ma zostać wyliczona w oparciu o Formularze Cenowe oraz Zbiorczy Formularz Cenowy zawarte w Tomie IV SIWZ (pkt. 15.1 SIWZ), 2. Formularze Cenowe mają być wypełnione ściśle według kolejności...

 • KIO 366/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...przy ul. Winnickiej, Banacha i Al. Niepodległości, podczas gdy sam Zamawiający przyjął dla tej usługi stawkę 4,50 zł. Formularz cenowy złożony w ofercie AWIMA zawiera też niespójność w zakresie wskazanej wyżej stawki dla obiektu przy ul. Sękocińskiej, gdyż...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ...informacji na temat sposobu ustalania składu jednostek cenowych. Gdyby Zamawiający wskazał, że oczekuje rozbicia... pieniądz, oryginał gwarancji lub poręczenia w osobnej kopercie. Formularz „Oferta” zawierał zaś ogólne zobowiązania do zawarcia umowy zgodnej...

 • KIO 295/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... z ofertą, złożył w powyższym zakresie jedynie wypełniony formularz JEDZ, z którego wynika niepowoływanie się przez Wykonawcę ...prac przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia i formularzach cenowych Przystępujący wykonywał zarówno na drogach, jak i na...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... protokołu końcowego odbioru 10 usług oraz cen podanych przez wykonawcę w formularz oferty dla pkt 1 - 4. Dlatego też przyjęte przez Deral...SIWZ co do sposobu kalkulacji poszczególnych składników cenowych, przedmiot zamówienia nie pozwalający na precyzyjne ...

 • KIO 302/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... bez znaczenia jest wskazanie w pkt. 12.3.1 IDW, iż kompletna oferta zawierać musi m. in. Formularz Cenowy. Postanowienie to należy odczytywać jedynie jako przywołanie zawartości oferty o charakterze formalnym (jako komplet dokumentów, które należy złożyć...

 • KIO 292/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ...treść SIWZ określająca przedmiot zamówienia: załącznik nr 4 do rozdziału Il SIWZ — „Formularz cenowy”, STWiOP — pkt 3.1 .1. i 3.1.4, pkt 3.... netto za każdą z ośmiu usług zawartych w formularzu cenowym w przeliczeniu na szacunkowe ilości (m2) wskazane przez ...

 • KIO 320/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... kwoty podatku VAT oraz ceny całkowitej brutto oferty. Zamawiający we wzorze umowy podał, że załącznik nr 3 do umowy stanowi „Formularz cenowy” złożony z ofertą, którego jednak nie żądał, ani nie określił jego wzoru i sposobu wypełnienia. Załączony do SIWZ...

 • KIO 285/18, KIO 299/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ..., że roboty zostały należycie (zgodnie z przepisami prawa oraz prawidłowo) wykonane. Do oferty należało przedłożyć wypełniony formularz cenowy (tabelę cen jednostkowych) – załączniki 5, 5a. Oferowana cena podana miała być w formularzu oferty (załącznik nr...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij