• C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...8        Załącznik III do tej dyrektywy, zatytułowany „Forma prawna zakładów”, zawiera w każdej z części od... w stosunku kontroli w rozumieniu art. 2359 kodeksu cywilnego, oraz o złożeniu oferty w sposób autonomiczny. W sytuacjach, o których mowa w lit. a), ...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... Zgodnie z treścią S1WZ obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie...Izba nie stwierdziła, iż Przystępujący w sposób nieuprawniony manipulował cenami składowymi swojej oferty. 4. zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...istotnych warunków zamówienia) kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się zaletą w postaci niewielkiego jej skomplikowania, ale też wadą – w postaci braku możliwości...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... certyfikatów ISO Zamawiający nie określił tylko pro forma, a w celu wyłonienia wykonawcy, który daje...podmiotu) wynika, że najprawdopodobniej certyfikat ten w ogóle nie został załączony do oferty. {ad. lit. c)} Odwołujący podał, że wykaz osób nie ...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  .... Odwołujący podniósł, że dla Zamawiającego jedyną formą udowodnienia ww. okoliczności było przedłożenie stosownych (...1. VIII pkt 1 (str. 8) wyjaśnień treści SIWZ: Czy do oferty należy dołączyć badania CCOT na metodę CONTI wraz z barierą dyfuzyjną? 2. VIII...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... odwołanie na: 1) badanie i ocenę ofert; 2) wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę P. U. T. „I.” Sp. z o.... w trybie art. 1741 Kp taka bowiem forma gwarantowałaby realność udostępnienia potencjału osobowego. O nieprawidłowościach tego...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... systemy zapewniają bezprzewodową komunikację z platformą informatyczną i tym samym wprowadzenie ...wydłużenia terminu na złożenie ofert miał uniemożliwić cześć wykonawcom złożenie oferty, w sytuacji kiedy Zamawiający dwukrotnie wydłużał termin (pismem z...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...gwarancji, serwisu oraz usług rozwoju systemu Platforma Lokalizacyjno- Informacyjna z Centralną Bazą Danych... (dalej jako „Odwołujący”), wniósł odwołanie wobec: 1. czynności wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców: Advatech Sp. z o.o. oraz ESKOM...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie - kopie mogą...

 • KIO 2428/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ..., że każdy spotyka się z tym na co dzień np. w sklepach detalicznych. Właśnie z taką formą uatrakcyjnienia oferty zastosował w przedmiotowym postępowaniu Odwołujący. Jego zdaniem problem i faktyczna niezgodność z SIWZ wystąpiłyby gdyby zaproponował np...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... modyfikacji przez wykonawcę C. złożonej przez niego oferty/ Jest zatem oczywiste, iż złożona przez wykonawcę C...zdarzenie przyszłe i niepewne, zaś forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi to szczególna forma czynności prawnej art. 73 § ...

 • KIO 2444/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... realizacji przedmiotowego zamówienia, co powinno skutkować wykluczeniem go z Postępowania i odrzuceniem jego oferty; 4 3. art. 24 ust. 1 pkt 12 z zw. z...dostawę sprzętu i infrastruktury informatycznej wraz z platformą dla e- usług, a także wdrożenie ...

 • KIO 2422/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... podmioty wchodzące w jego skład. Jest to forma nawiązania współpracy na zasadzie umowy obligacyjnej, na mocy...w ocenie zamawiającego nie został spełniony.” Załączone do informacji o wyborze oferty zarówno przy pierwotnym wyborze jak i wyborze z dnia 08.11....

 • KIO 2393/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ...konsorcjum w składzie: (1) B. B. prowadzący działalność gospodarczą pod formą Zakład Usług Leśnych B. B. z siedzibą w Kaliskiej (Lider); ...Pzp, Odwołujący może ponieść szkodę wskutek niezłożenia oferty prowadzącej w konsekwencji do braku możliwości ubiegania...

 • KIO 2356/17

  Orzeczenia KIO, 23-11-2017

  ... pkt 14 ustawy Pzp, nie prowadzi do złożenia w istocie nowej oferty, czy naruszenia ww. zasad. W związku z powyższym w ocenie ...pierwszeństwo spośród nich mają postanowienia siwz. Powyższa forma ustalenia relacji pomiędzy warunkami ubezpieczenia opisanymi w...

 • KIO 2367/17

  Orzeczenia KIO, 22-11-2017

  ... w jakim wymiarze czasu pracy (pełen etat, część etatu, forma zatrudnienia). W tabeli nr 7 wykonawca nie odnosi się w ...; odwołujący - 11 932 147,58 zł); procentowej różnicy ceny oferty przystępującego i kwoty ustalonej przez zamawiającego (38,77%), nie ma w...

 • KIO 2348/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...II.1.8) Części To zamówienie podzielone jest na części: tak. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części II.2.1) Całkowita wielkość... III.1) Warunki dotyczące zamówienia III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie ...

 • KIO 2309/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... art. 24 ust. 4 ustawy Pzp poprzez zaniechanie czynności uznania oferty złożonej przez wykonawcę E. za odrzuconą, pomimo że została ona złożona....P. Sp. z o.o., zatem niewłaściwa forma zobowiązania ma zasadniczy i zarazem negatywny wpływ na wykazanie...

 • KIO 2322/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...ust. 1 Pzp ustawodawca zastrzegł, iż wyjaśnienia udzielone zamawiającemu nie mogą być formą negocjacji zamawiającego z wykonawca, a także nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty chyba że zostanie wykazane, iż wykonawca składający ofertę popełnił jedną z...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków). 3. Forma oferty 1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej...

 • KIO 2278/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...W orzecznictwie KIO przyjmuje się, że przesłanką do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp jest jedynie brak zgody, równoznaczny ze sprzeciwem na dokonanie poprawy. Przecząca forma użyta w dyspozycji tego przepisu wskazuje zdaniem Izby, że...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ...w/w Konsorcjum dysponowało nimi przed upływem terminu ofert, podstawą do odrzucenia oferty jest także art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp z... przy tym, że te braki byłyby nieistotne, gdyby inna forma prezentacji tych danych była czytelna i pozwalała na ocenę spełnienia...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... w orzecznictwie stanowiskiem nie ma żadnego znaczenia forma porozumienia, które może być pisemne, ustne,...Zamawiającego, który mógł uzyskać realizację zamówienia za cenę wynikającą z oferty złożonej przez H.M.. W rezultacie Zamawiający winien był wykluczyć ...

 • KIO 2133/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ... Oferty handlowej CK Tonery dla Cartridge Control Kielce Spółka z o.o. obejmującej tonery Lexmark; 31. Faktury pro forma... Nie sposób bowiem zgodzić się z poglądem, że odrzucenie oferty z przyczyn formalnych (tj. na skutek nierzetelnego wypełnienia obowiązku...

 • KIO 2245/17

  Orzeczenia KIO, 09-11-2017

  ...października 2017 r. Zamawiający poinformował wykonawców 15 o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu, za którą uznał ofertę złożoną przez ...że będzie to doradztwo, konsultacje lub inna forma wymagana przez wykonawcę, które odczytać można z...

 • KIO 2223/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ...więcej niż jednym mikroorganizmem) są najcięższą formą zakażeń, obarczoną wysoką śmiertelnością. Jeśli... KIO 2630/12)” (w: Zam.Pub.Dor. 2013/3/10-15 artykuł Iwaniec Władysław, Oferty równoważne), a także: Prawdą jest również, że zamawiający ma prawo dokonać ...

 • KIO 2212/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... Zamawiający dopuścił w SIWZ formę faksu, jako formę komunikacji z wykonawcami, to taka forma wiązała wykonawców przy składaniu wyjaśnień w zakresie ceny oferty. Reasumując powyższe nie można zgodzić się z twierdzeniem Odwołującego zawartym w odwołaniu, że...

 • KIO 2180/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ..., aby zostały narzucone przez wykonawcę, a także forma zabezpieczania (w graniach dozwolonych prawem) czy podmiot ...zadania „Budowa stacji 400(220)/l 10 kV Wyszków”, w tym oferty odwołującego. Zamawiający wskazał przy tym, że liczba pozyskanych ofert nie ...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... umowy o pracę, czy też o współpracę (jest to forma często stosowana przez kancelarię). Zatem w zależności od przyjętej formy... P. M. & P. sp. p., (…) powziął wiadomość o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcy S. K. P. S. W. sp. k. Nie zgadzając się ...

 • KIO 2167/17, KIO 2169/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... i będzie mógł być uzupełniony dla celów pomocniczych przy sprawdzeniu wyliczeń rachunkowych ceny oferty. Zgodnie z rozdziałem XIV. Sposób przygotowania oferty i forma złożenia dokumentów, o których mowa w siwz: 55 1. Wykonawca ma prawo do złożenia jednej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij