• KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...pozbawiony dostępu do istotnych informacji, które mają wpływ na przygotowanie oferty. W uzasadnieniu odwołania Odwołujący podał m.in., iż złożył ... o niekaralności w formie elektronicznej przez system e-Platforma. Aby wystąpić o zaświadczenie do KRK drogą...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ...1314-1315 i 1320 akt adm.). W postępowaniu przetargowym dotyczącym inwestycji w P. oferty obu przedsiębiorców złożono w tym samym dniu 25 października 2013 r. (...) osiągnął... działalności gospodarczej, co również jest formą winy, nie mającą jednak wpływu ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... SQL Server do najnowszej stabilnej wersji na dzień złożenia oferty. Obecnie jest to wersja SQL Server 2017, która nie wspiera już integracji Reporting Services server z platformą SharePoint. Ponieważ system ARI@DNA2 wykorzystuje integrację SharePoint z...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... części I i V przedmiotowego postępowania; 3) Zaniechania podczas badania oferty Partner XXI, wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. 87... uzasadnienie odrzucenia oferty nie zawiera podstaw faktycznych, a lakoniczna forma pisma nie pozwala...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...oraz minimum 2 publikacje z wykorzystania klinicznego (dopuszczalna forma w języku angielskim), Nie - 0 pkt, ... – 0 pkt. Pytanie nr 50 36 Dotyczy Załącznika nr 2b do oferty „Parametry oceniane”, Wiersz 3, Możliwość ustawienia detektorów pod kątem ostrym <80...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... umowy przez strony w realiach sprawy. Jedyną formą „negocjacji’ jest wyrażenie przez wykonawcę sprzeciwu poprzez... sprawy wykonawca nie ma jednak możliwości skalkulowania w cenie oferty ryzyk, które w swej istocie mają charakter nieprzewidywalny. Nie...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... nie zachowywało wymaganej formy, z którą uznawał w zw. z brzmieniem art. 77 § 1 KC formę pisemną tożsamą z formą złożonej oferty. W związku z tym, złożone oświadczenie nie powinno wywoływać żadnych skutków prawnych i należy je traktować jako nieważne. Tym...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Fine Dine jako niezgodnej z treścią SIWZ, która to niezgodność ...podlega ocenie Izby w ramach merytorycznego rozpoznania sprawy. Forma załączonych do odwołania dokumentów mających stanowić dowody w...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ...M.- powódkę (łącznie zwanymi dalej Wykonawcą), którzy w celu złożenia oferty przetargowej oraz zrealizowania Umowy zawarły najpierw w dniu 18.09.2012 ...przez pozwaną stanu pierwotnego, jedyną możliwą formą prawnego zaspokojenia powódki jest zapłata przez ...

 • KIO 1904/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... skłaniają dowody w postaci raportów przedstawionych przez obie strony. Wynika z nich, iż platforma działała prawidłowo, gdyż drugi Wykonawca mógł skutecznie złożyć oferty zarówno w trakcie aukcji testowej, jak i aukcji głównej. Odwołujący nie przedstawi...

 • VIII GC 334/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 08-10-2018

  ...kontraktu, z zaznaczeniem, że do wyceny przyjęto ceny z oferty przetargowej. W końcowej części protokołu zamieszczony został zapis, ...danego przedmiotu zamówienia. Przyjęta przez zamawiającego forma wynagrodzenia nabiera przy tym szczególnego znaczenia ...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...jako 8 uzupełniająca (a nie główna i zasadnicza) forma transportu. Co więcej, dwie spośród równoważnych wersji opisanych...z postanowieniem pkt. 5 IDW. Jako odrębną podstawę prawną odrzucenia oferty Odwołującego Zamawiający wskazał art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa ...

 • KIO 1863/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...realizowanego w ramach projektu: „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania danych... r. oraz z 13.07.2018 r.), oferty Przystępującego, oferty Odwołującego, odtajnienia oferty Przystępującego w zakresie wynikającym z pisma Zamawiającego z ...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ..., że ze względu na ilość mają one minimalny wpływ na ostateczną cenę oferty. Podobną wątpliwą sytuację widać w wierszach 3., 15. i 17. Zgodnie...podmiotu trzeciego wykonawca powoływałby się w ofercie jedynie pro forma, a byłby on zbędny do wykonania umowy, ...

 • KIO 1839/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... unieważnienia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz dokonania powtórnej czynności oceny oferty Odwołującego w zakresie kryteriów...13 września 2018 r. pocztą elektroniczną. Taka forma porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami została przez ...

 • KIO 1840/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... z siedzibą w Warszawie, dalej „Media Group”, i zaniechanie odrzucenia oferty ww. wykonawców mimo, iż wykonawcy ci nie złożyli wyjaśnień spełniających wymagania... 2018 r. pocztą elektroniczną. Taka forma porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami została...

 • KIO 1818/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...tego samego urządzenia jednocześnie,  pkt 6.1.3 – Platforma systemowa DOS musi być oparta o jedną systemową bazę danych ..., kwota podatku VAT 1.794.000,00 PLN). Zgodnie z formularzem oferty, na cenę ofertową brutto składa się:  cena brutto za zamówienie ...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ... postępowania w sprawie zamówienia publicznego - k.785-788 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - k. 789 Pismem z 27 maja 2014 r. (...) Zarząd .... 1 strony postanowiły, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. Zastrzeżono, ...

 • KIO 1838/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ... zastosowanie polegające na odrzuceniu oferty Odwołującego w sytuacji braku przesłanek do odrzucenia oferty. Odwołujący uzasadnił swoje zarzuty... samą możliwość skorzystania z zabezpieczenia wadium, jak forma pieniężna – wadium wniesione na krótszy okres, ...

 • KIO 1777/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... z ubiegania się o udzielenie zamówienia i w konsekwencji do bezzasadnego uznania oferty Odwołującego za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5)...potrzeby zdolności wykonawcy kwestie takie jak forma złożonego dokumentu (złożenie jedynie fragmentów kopii...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... 2011 r., który ma następujące brzmienie: Forma czynności prawnej podlega prawu właściwemu dla tej czynności... 8 ustawy, wskazując jednocześnie, że dokumenty należy załączyć do oferty oraz że aktualność tych dokumentów podlega ustalana będzie w odniesieniu ...

 • KIO 1659/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... bezpośrednio zagrożony uczestnictwem w postępowaniu Odwołującego, gdyż złożone oferty będę konkurowały w oparciu o kryteria oceny ofert.... w pkt III.2.3 lit. h Ogłoszenia raz forma wykazania jego spełniania. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej ...

 • KIO 1704/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... Warunków Zamówienia. W ocenie Zamawiającego z treści oferty nie wynikało, które oczyszczalnie Odwołujący proponuje dla przedziału...oczyszczalni Hydro - Osad usuwać raz na rok”. Taka forma informacji w zakresie częstotliwości usuwania osadu jest zgodna, a...

 • KIO 1674/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ...w dniu 10 sierpnia 2018 roku zawiadomił odwołującego o odrzuceniu jego oferty w ramach części 1 i 2 zamówienia na podstawie art. 89... wniesione. Z funkcji zabezpieczającej wadium wynika, że forma jego wniesienia musi dawać Zamawiającemu pewność, że będzie...

 • KIO 1699/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... Sygn. akt KIO 1699/18 5 pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres – to jest zgodnie z wymogiem art. 43 ust...rozwoju aplikacji mobilnej, która jest zintegrowana z platformą typu Contact Center w sposób umożliwiający za ...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  .... Zdaniem zamawiającego TTcomm przedstawiając Załącznik nr 2 do oferty, opisał oferowany Wyrób, scharakteryzował jego parametry techniczne i zadeklarował ich zgodność z wymaganiami WZTT. Forma i sposób przedstawienia powyższych informacji nie budziła 64...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 5. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania...

 • KIO 1600/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... zawiera błąd w obliczeniu ceny i podlega odrzuceniu, podczas gdy cena oferty (w tym VAT) została wyliczona prawidłowo; 2) art. 24... zwyżka małogabarytowa - samochód z podnośnikiem koszowym, platforma, a także Myjak wysokociśnieniowa o ciśnieniu roboczym ...

 • KIO 1577/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i forma składania tych dokumentów zostały określone w pkt VII .... 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Odwołujący pismem z dnia...

 • KIO 1573/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...XAdES” oraz plikiem K.,R..vcf; IV. W treści złożonej oferty odwołujący w na str. 3 w pkt 10 wskazał, że ... ust. 3, określając skutki prawne w postaci zrównania formy elektronicznej z formą pisemną, w swym literalnym brzmieniu odwołuje się tylko do ust. 1, ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij