• KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Odwołujący złożył kompletne i prawidłowe tłumaczenia dokumentów rejestrowych, a forma tłumaczenia nie miała tu znaczenia, gdyż tłumaczenie nie musi ...a ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BAC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w ... lipca 2018 r. pocztą elektroniczną. Taka forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami została przez ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... w stanie samodzielnie wziąć udział w przetargu i złożyć samodzielne oferty, a samo zamówienie nie zawierało „wyśrubowanych" warunków" -... jeżeli mielibyśmy do czynienia z analogicznym rynkiem i formą kooperacji. Jednak w sprawie rozpoznawanej przed KIO mamy...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...dnia 19 marca 2018 r., w których wykonawca zmierza do zmiany treści złożonej oferty w sposób naruszający art. 87 ust. 1 ustawy pzp. Jak podkreślono ... prawnego z projektantem — tzw. druga forma bezpośredniego dysponowania. W niniejszym postępowaniu chodzi o...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... nieograniczonego pn.: Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock" nr ref. Z 2 ... uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz utrudniający uczciwą konkurencję; 3) art. 25 ust....

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na ...2.1 do 2.30 Zał. nr 1 do SIWZ - Platforma do tele-patologii. Reasumując - udzielając wyjaśnień w pkt 3 i ...

 • KIO 844/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... przetargu nieograniczonego pn.: Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock" nr ref. ZP 2 -...Associate z zakresu MS Windows 2008/2012/2016, poświadczone ważnymi certyfikatami załączonymi do oferty (cześć V pkt 1.2.2.2 ppkt 4 siwz- ...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w sposób wskazany w załączonym do oferty zobowiązaniu zapewni zgodność z art. 22a ust. 4 ustawy pzp ... Izby znaczenia ustalenie, czy forma podwykonawstwa jest jedyną możliwą formą udziału w realizacji usługi przez...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty wykonawcy, który winien zostać wykluczony z postępowania;  art. 24 ust. 1...rodzaju „jednostka organizacyjna”, będąca formą prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji ...

 • KIO 880/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... zawiera sama w sobie koniunkcję dwóch oddzielnych czynności. Forma zapłaty za te usługi jest więc kwestią wtórną. ...art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty EKO PRIME, pomimo że zawiera ona błędy w obliczaniu ceny. Postanowienia...

 • KIO 875/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ..., iż nie sprostał ciężarowi dowodu w zakresie wykazania, iż cena jego oferty nie jest rażąco niska; - co godzi w podstawowe zasady udzielania zamówień... nie można stawiać odgórnie tezy o tym, że sama forma konsultacji i doradztwa nie pozwala na to, by mogło ...

 • KIO 873/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... Asseco oraz Koma Nord nie sposób interpretować inaczej niż jako oferty migracji 192 maszyn z Oracle Linux do Eurolinux i dopiero ...maszyn wirtualnych instalowanych na tych serwerach wraz z platformą EuroMan do zarządzania systemami Linuxowymi”. 7) wykonawca...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...powyższego system tworzony na potrzeby projektu „Polska Platforma Medyczna — system zarządzania wiedzą i potencjałem ... maksymalnie 5 usług wdrożenia systemu CRIS. Ilość punktów oceny oferty badanej to suma punktów uzyskanych przez Kierownika projektu oraz 3...

 • KIO 883/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...964 j.t.). Na przystąpieniu widnieje graficzna forma podpisu elektronicznego prezesa zarządu wykonawcy (M.W... z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp przez nieuprawnione odrzucenie oferty Odwołującego jako rzekomo niezgodnej z SIWZ, w konsekwencji czego doszło do uchybienia...

 • KIO 817/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...że jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego to jest to tylko forma i pozór, ponieważ przy aktualnych postanowieniach OPZ w SIWZ nie ... podjęcia działań, zmierzających do skutecznego złożenia oferty, a postawione przez odwołującego zarzuty w ...

 • KIO 775/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie zastosowania w stosunku od oferty Abbott, poprzez poprawienie omyłek skutkujących wzrostem ceny, co miało wpływ na...intencją Zamawiającego wymaganie, aby oferowana platforma w części immunochemicznej osiągała wydajność...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...istotnych warunków zamówienia) kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się zaletą w postaci niewielkiego jej skomplikowania, ale też wadą – w postaci braku możliwości...

 • KIO 763/18

  Orzeczenia KIO, 09-05-2018

  ...podatkiem, w tym podatkiem VAT, nie jest istotna forma (kwestia zarejestrowania produktu jako wyrobu medycznego), lecz ... trybie art. 87 ust. 2 Pzp. Dokonany przez Zamawiającego wybór oferty Sarsted sp. z o.o. jako najkorzystniejszej stanowi naruszenie art. ...

 • KIO 740/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ... podatkiem, w tym podatkiem VAT, nie jest istotna forma (kwestia zarejestrowania produktu jako wyrobu medycznego), lecz treść ...3 lat (Część I pkt 3 SIWZ). W odniesieniu do ceny oferty Zamawiający podał w SIWZ, że cena musi zawierać ceny netto, wysokość...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w pakiecie 6; a) częściowo ...Forma opatrunku - gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego, szerokość 7,5cm cm i długość 3,7 m”. Jeżeli idzie natomiast o wyjaśnienia treści oferty...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...znał stan faktyczny od samego początku, w tym także na etapie oceny oferty konsorcjum TPF. Podobnie jak w piśmie z dnia 28.02.2018 r...uwagę, iż o ile art. 24 ust. 1 pkt 16 posługuje się formą dokonaną „wprowadził w błąd” o tyle w pkt 17 użyty bezokolicznik „...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jako oferent, zwrócili się do instytucji zamawiającej o wprowadzenie poprawki do ich oferty, w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp., w...Słownik wyrazów bliskoznacznych definiuje „rodzaj” jako charakter, forma, gatunek, kategoria, klasa, model, natura, ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...dla potrzeb projektu „Leopoldina Online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu... i korzystniejszych cenowo. Inne z dysków jeszcze nie weszły do oferty a także ze względu na jeszcze na tą chwilę wysoką, nieosiągalną...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...widząc na tym etapie potrzeby kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się jednak wadą w postaci braku możliwości jej weryfikacji na podstawie zawartej w niej treści w...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z przepisami ustawy P.z.p. czynność zamawiającego, polegającą na wyborze oferty Promost jako oferty najkorzystniejszej, 2. naruszenie art. 8 ust. 1 - 3 w ...części składowych obu załączników (inna forma przyporządkowania kosztów związanych z ryzykami ...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.” Zatem, skoro ...wykluczeniu z postępowania i jednocześnie o wyborze najkorzystniejszej oferty to jest oferty przystępującego, z przywołaniem art.92 ust.1...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...dniu 22.03.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą została uznana oferta złożona przez Carestream Health Poland Sp. ...i realne udostępnienie zasobów to zakres i forma tego udostępnienia winna wprost wynikać z ...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty A.N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO-TECH A.N., ....P. wynika, że: podjął on (forma dokonana) funkcję kierownika budowy; na precyzyjnie ...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... żadnych problemów w trakcie trwania aukcji i również w sposób aktywny składali oferty. Do oświadczenia załączono raport z aukcji. Powyższe dowody potwierdzają, że platforma elektroniczna w dniu 12.03.2018 r. działała prawidłowo, nie wystąpiły zakłócenia...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Gdyby np. wybór dotyczył oferty, którą wykonawca nie jest związany i to od niego ostatecznie by ... KIO 586/18 KIO 591/18 40 - puesc.gov.pl – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – pojedynczy punkt dostępu do ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij