• KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...bene jest zdaniem odwołującego technicznie w ogóle niemożliwe. Powyższa forma oświadczenia woli nigdy więc nie doszła do zamawiającego w ... Pzp w swojej treści wszędzie gdzie odwołuje się do oferty używa właśnie tego określenia i nie stosuje go zamiennie ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... wyjaśnienia oczywisty fakt, że aby być „kopią czegoś”, najpierw musi istnieć oryginał. Kopia oferty zatem byłaby dokumentową, dowodową formą wykazania, że zostało złożone oświadczenie woli określonej treści. Aby zatem przyjąć istnienie takiej kopii...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ... w SIWZ, podczas gdy dyspozycja art. 89 ust. 1.pkt 2 ustawy Pzp odnosi się jedynie do odrzucenia oferty, jeżeli treść oferty, nie zaś lei forma, nie odpowiada treści SIWZ, ewentualnie, w przypadku uznania, iż dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ...miesięcy licząc od daty przekazania obiektu do użytkowania. Obowiązującą formą wynagrodzenia było wynagrodzenie ryczałtowe, które zostało określone za całość... zakresu robót (w stosunku do jego oferty) a będącego wynikiem nieścisłości w dokonanych ...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... w kopii poświadczonej przy pomocy podpisu elektronicznego przedstawione Zamawiającemu. Odwołujący podnosił, że forma ta jest niedopuszczalna zgodnie z ustawą Pzp. Złożenie oferty w niewłaściwej formie skutkuje jej nieważnością z mocy prawa. Oferta złożona...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... zawężając tej formy do szczególnego sposobu doręczenia. Natomiast forma, którą zamawiający wskazał w treści SIWZ w oparciu o... do wzoru umowy klauzula ma wpływ na sposób przygotowania oferty, w szczególności na skalkulowanie ceny, a w obecnym stanie jest ...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... postąpień przez konkurencyjne podmioty. Do czasu zakończenia aukcji Platforma Zakupowa nie wygenerowała informacji o jakimkolwiek późniejszym postąpieniu, co powinno skutkować uznaniem oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą. Tymczasem po zakończeniu aukcji...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... pisemny, i jest to dokument pierwotny, który stanowi legalną treść oferty, został on podpisany i stanowi zobowiązanie wykonawcy. Nie można substytuować treści oferty formą elektroniczną, która nie ma jakiejkolwiek mocy prawnej. Przepisy dotyczące formy...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... nr 1 do siwz wskazuje dla serii HPE G2 Enterprise Series Rack jednoznacznie na ten model szafy. Z oferty S4E wynika, że forma ta oferuje wykonywanie autorskich szkoleń w formie voucherów szkoleniowych zapewnia certyfikaty i lunch, a płatność za voucher...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...sklasyfikowanych na pozycji nr 2 i 3, z uwagi na to, że oferty te nie zostały ostatecznie (i może w ogóle do tego nie dojść..., czwartym miejscu. Odpowiedź: Na etapie konkursu jedyną formą oceny jakości akustycznej stanowi możliwy potencjał danej pracy. Pracę...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...stałej tj. liofilizowanej, która jest obecnie najszerzej stosowaną formą. Jak potwierdza ugruntowane orzecznictwo KIO, m.in. ... art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że oferta odwołującego odpowiadała treści SIWZ oraz zarzut...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ..., w trybie bezpośredniego połączenia z Platformą Zakupową, składają kolejne korzystniejsze postąpienia,...jak ich oferta plasuje się między pozostałymi ofertami i w stosunku do oferty najkorzystniejszej, co umożliwia im podjęcie decyzji co do obniżenia ceny i...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ....12.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej Izby ...do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...33, SIWZ k. 33). SIWZ określała również sposób porozumiewania się z zamawiającym. Dla złożenia oferty wraz załącznikami zastrzeżona była forma pisemna. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje zamawiający i wykonawcy mieli przekazywać pisemnie lub...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... przyjął, że ich forma — wydruk komputerowy może zostać przyjęta jako szczególna forma oświadczenia bankowego, zgodna ...w postępowaniu. W niniejszym postępowaniu w zakresie Części 1 oferty złożyli: wykonawca B.D. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...hemostatyczny:", zamieścił m.in. następujące wymaganie: „5) Forma opatrunku: nierozpuszczalna gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego...wszystkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty, należy stwierdzić, co następuje. ...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...żadnego uzasadnienia merytorycznego. Odwołujący wniósł o dopuszczenie zmian możliwości wykonywanych oznaczeń pomiędzy platformą główną i pomocniczą, co pozwoli na złożenie oferty innym firmom. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany ww. wymogu w...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... poprzez Elektroniczny Formularz Ofertowy udostępniony na platformie: https://efo.coig.biz Platforma (https://efo.coig.biz), na której składane będą oferty elektroniczne, jest dostosowana do obsługi podpisów elektronicznych wystawionych przez wskazane w...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...do formuły zaprojektuj i wybuduj. W szczególności forma i treść dokumentu szczegółowy opis przedmiotu Umowy ...ust. 11 umowy ramowej wskazujący, iż wykonawca nie może złożyć oferty mniej korzystnej, niż złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej. ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...dniu 18 grudnia 2018 r. w godzinach 10.46 – 12.34 uniemożliwiło odwołującemu złożenie oferty, skoro nie odnotowano nawet próby jego wejścia do systemu oraz że ww. platforma w ogóle działała wadliwie w dniu 19 grudnia 2018 r. Dlatego też odwołanie podlegało...

 • KIO 2689/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...Wskazał, że połączenie z serwerem zamawiającego (Platformą Marketplanet https://swpp2.akpqe.) było niezakłócone ...która ze swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny w postaci uznania czynności wyboru oferty złożonej przez Nordkalk Sp. z o.o. za wadliwą (art...

 • KIO 2629/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ...repozytorium danych - zgodnie z wytycznymi CSIOZ, tj. z platformą regionalną RSIM i/lub centralną (obsługiwaną przez CSIOZ). Zał. ...wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. W związku z powyższym zarzutem wnioskował o: 1....

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...i doradztwo oraz nadzór, co nie jest wystarczającą formą, by uznać, iż udostępnienie zasobu w postaci ...18400 m3/dobę i nie powinno ulec zmianie. Przystępujący na stronie 39 oferty wskazał, że „ciepło oddawane będzie do wody dołowej powodując wzrost...

 • KIO 2611/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... sporządzona oferta? Czy jest to zwykła forma pisemna? Według odwołującego niewątpliwie nie. Oświadczenie...na uwzględnienie. Stosownie do art. 10 a ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... – miały istotny wpływ na decyzje o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty podjęte przez Zamawiającego; 2. art. 24 ust. 1 pkt ...także zostało opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Forma podważanego dokumentu nie narusza wskazanego przepisu ...

 • KIO 2578/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty Odwołującego; 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego...ocenę dokumentu wydanego przez ZUS w formie elektronicznej, zrównanej z formą pisemną nie ma wpływu późniejsze jego wydrukowanie w celu jego...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...żaden podmiot polski, z wyjątkiem jednego, nie będzie miał możliwości złożenia oferty w Postępowaniu. Tak postawione wymaganie narusza przepis art. 22 ust. 1a w ... i przepływ danych, sposób i forma przekazywania danych, częstotliwość i sposób uruchamiania...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... dnia 31 grudnia 2018 r. Tymczasem Zamawiający wyznaczył termin złożenia oferty na dzień 27 grudnia 2018 r. (termin składania ofert obejmuje...wojewódzkich, natomiast w pozostałych miejscach siedzib PT forma podłączenia nie jest punktowana i może być ...

 • KIO 2526/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... Odwoławczą na skutek wniesionego odwołania od uznania oferty jako oferty z rażąco niską ceną (sygn. akt.... utrzymanie systemu KRDK, może zawiesić prace modernizacyjne nad platformą P4, jak również przywrócić podjąć decyzję o dalszym wykorzystaniu...

 • KIO 2366/18, KIO 2374/18, KIO 2378/18, KIO 2379/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... kwocie 8 357 dotyczy projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, 19 Analizy i Udostępniania zasobów...z art. 7 ust. 1 i 3 - dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Sygnity S.A. podczas gdy ofertą najkorzystniejszą na podstawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij