• KIO 196/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp poprzez nieuzasadnione poprawienie treści oferty złożonej przez DGT, a w konsekwencji zaniechanie jej odrzucenia. Odnosząc się ... wszystkich urządzeń byłoby niejako działaniem pro forma, pozbawionym celowości i zasadności. Warto ...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...prywatnego nie został ograniczony przedmiot jego osnowy, ani forma sporządzenia. Jedyną istotną cechą formalną tego typu ...00 zł. W wyznaczonym terminie (18 grudnia 2017 r.) złożono dwie oferty:  wykonawcy Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie na kwotę...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...pkt 12 i pkt 17 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum Renovatorium, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu... rewitalizacji, to nie budynki lecz rozbudowana forma nagrobków, nie zawierająca sklepień lecz co najwyżej...

 • KIO 146/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ...zapisywania i odczytywania danych, zakresem identyfikowanych danych, formą 5 etykiet, a przede wszystkim poziomem bezpieczeństwa ... - załącznik nr IB do SIWZ; - załącznik nr 1A do oferty Roche; - wydruk z instrukcji użytkownika analizatorów cobas 8000 wraz z...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...czynności wykluczenia odwołującego z postępowania, dokonania oceny jego oferty oraz wezwania odwołującego do przedłożenia dokumentów w trybie ...odpowiada wymogom zamawiającego. Po drugie, ustna forma pozyskiwania „zapewnień”, stosowana przez odwołującego, ...

 • KIO 156/18, KIO 157/18, KIO 158/18, KIO 159/18, KIO 160/18, KIO 161/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ...pełnej wersji ww. umowy najmu złożonej przez Odwołującego wraz wyjaśnieniami dotyczącymi treści oferty z dnia 7 grudnia 2017 r. Izba ustaliła, że pierwotny okres...w dokumencie tym nie została wskazana forma prawna Odwołującego. Należało więc rozstrzygnąć czy...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... spełnienia wymagań dotyczących wydajności procesora Zamawiający żądał załączenia do oferty wydruku testu Passmark Average CPU MARK, Jednocześnie w pkt 7.7 SIWZ (wymagana forma składanych dokumentów) Zamawiający wskazał, że dokumenty sporządzone w języku...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...8        Załącznik III do tej dyrektywy, zatytułowany „Forma prawna zakładów”, zawiera w każdej z części od... w stosunku kontroli w rozumieniu art. 2359 kodeksu cywilnego, oraz o złożeniu oferty w sposób autonomiczny. W sytuacjach, o których mowa w lit. a), ...

 • KIO 163/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w przypadku zamówień obejmujących przedmiot oferty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, ... wymianę danych lub wymianę danych z platformą regionalną i obejmującego następujące moduły: ruch...

 • KIO 103/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... nieprawidłowy i skutkuje koniecznością odrzucenia nieprawidłowo zabezpieczonej oferty w terminie jej złożenia. Wadium jest formą zabezpieczenia interesu zamawiającego, a prawidłowe zabezpieczenie oferty wadium polega na istnieniu po stronie zamawiającego...

 • KIO 107/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez odrzucenie oferty odwołującego pomimo braku podstaw prawnych i faktycznych dla dokonania tej ...i podał 2 takie konfiguracje. Konfiguracja 1. 1 x platforma serwerowa Supermicro 6028R-WTR 2 x processor Intel Xeon E5-2603 ...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez ustalenie w Załączniku nr 1 do oferty Minimalnej Kwoty Przejściowego Świadectwa Płatności w wysokości 10.000.000 PLN. Zdaniem... udowodnił, aby tak określona wysokość i forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ..., której spełnienie ocenia według własnego uznania - sankcją tą jest odrzucenie oferty: „W przypadku, gdy Centrum Obsługi Administracji Państwowej stwierdzi, że udostępniana platforma nie posiada choćby jednej funkcjonalności opisanej w Załączniku nr 2 lub...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...ryzyk i sposobów im zapobiegania, prowadzić miałaby do konstytuowania nowej treści oferty. Biorąc pod uwagę powyższe, w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia z pewną formą prezentacji, która polega na wskazaniu w ofercie osób dedykowanych do realizacji...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... Sygn. akt KIO 75/18 10 dopuszczalna jest forma komunikacji związana z postępowaniem. ” W postępowaniu o... wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej konsekwencją winno być odrzucenie oferty ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 Pzp. Odmawiając ...

 • KIO 2715/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ...i nie można stawiać odgórnie tezy o tym, że sama forma konsultacji i doradztwa nie pozwala na to, by mogło dojść ...przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu i w konsekwencji o uznaniu oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy pzp. ...

 • KIO 2732/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Wobec powyższych naruszeń Odwołujący wniósł o: 1...przystąpienia może zostać wniesione w jednej z dwóch ww. form, a forma e-mail nie należy do żadnej z nich. Zatem zgłoszenie przystąpienia do...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ... zapatrywanie, że przyjęta w kosztorysie ofertowym forma rozliczenia wskazywała w tym zakresie na obmiarowy... ceny za roboty, zwłaszcza gdy jej wysokość decydowała o wyborze jego oferty. Nie oznacza to jednak, jego zdaniem, wcale, że taki wykonawca...

 • KIO 2682/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...nie został ograniczony przedmiot jego osnowy, ani forma sporządzenia. Jedyną istotną cechą formalną tego ... postępowania, a odesłanie po informacje, niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty, do podmiotu trzeciego należy uznać za naruszenie art. 29 ust 1...

 • KIO 2681/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  .... 1 pkt 17 ustawy Pzp; 3) powtórzenia czynności wyboru oferty najkorzystniejszej; 3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego GEOPARK Kielce 25-202 Kielce... bez znaczenia w powyższym zakresie pozostaje forma winy odpowiedzialnego za wprowadzenie w błąd....

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... Zgodnie z treścią S1WZ obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie zamówienia jest wynagrodzenie...Izba nie stwierdziła, iż Przystępujący w sposób nieuprawniony manipulował cenami składowymi swojej oferty. 4. zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy ...

 • KIO 2574/17, KIO 2576/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ...istotnych warunków zamówienia) kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się zaletą w postaci niewielkiego jej skomplikowania, ale też wadą – w postaci braku możliwości...

 • KIO 2565/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... certyfikatów ISO Zamawiający nie określił tylko pro forma, a w celu wyłonienia wykonawcy, który daje...podmiotu) wynika, że najprawdopodobniej certyfikat ten w ogóle nie został załączony do oferty. {ad. lit. c)} Odwołujący podał, że wykaz osób nie ...

 • KIO 2430/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... odwołanie na: 1) badanie i ocenę ofert; 2) wybór jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę P. U. T. „I.” Sp. z o.... w trybie art. 1741 Kp taka bowiem forma gwarantowałaby realność udostępnienia potencjału osobowego. O nieprawidłowościach tego...

 • KIO 2461/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  .... Odwołujący podniósł, że dla Zamawiającego jedyną formą udowodnienia ww. okoliczności było przedłożenie stosownych (...1. VIII pkt 1 (str. 8) wyjaśnień treści SIWZ: Czy do oferty należy dołączyć badania CCOT na metodę CONTI wraz z barierą dyfuzyjną? 2. VIII...

 • KIO 2505/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... systemy zapewniają bezprzewodową komunikację z platformą informatyczną i tym samym wprowadzenie ...wydłużenia terminu na złożenie ofert miał uniemożliwić cześć wykonawcom złożenie oferty, w sytuacji kiedy Zamawiający dwukrotnie wydłużał termin (pismem z...

 • KIO 2468/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ...gwarancji, serwisu oraz usług rozwoju systemu Platforma Lokalizacyjno- Informacyjna z Centralną Bazą Danych... (dalej jako „Odwołujący”), wniósł odwołanie wobec: 1. czynności wyboru oferty złożonej przez konsorcjum wykonawców: Advatech Sp. z o.o. oraz ESKOM...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ... wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 2. Forma oferty 1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 3 egzemplarzach (1 oryginał i 2 kopie - kopie mogą...

 • KIO 2428/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ..., że każdy spotyka się z tym na co dzień np. w sklepach detalicznych. Właśnie z taką formą uatrakcyjnienia oferty zastosował w przedmiotowym postępowaniu Odwołujący. Jego zdaniem problem i faktyczna niezgodność z SIWZ wystąpiłyby gdyby zaproponował np...

 • KIO 2437/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ... modyfikacji przez wykonawcę C. złożonej przez niego oferty/ Jest zatem oczywiste, iż złożona przez wykonawcę C...zdarzenie przyszłe i niepewne, zaś forma pisemna z podpisami notarialne poświadczonymi to szczególna forma czynności prawnej art. 73 § ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij