• KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...powtórzenie czynności badania i oceny ofert, w ramach której nakazuje Zamawiającemu odrzucenie oferty firmy: KAWA.SKA Sp. z o.o., z uwagi na ...2.1 do 2.30 Zał. nr 1 do SIWZ - Platforma do tele-patologii. Reasumując - udzielając wyjaśnień w pkt 3 i ...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...istotnych warunków zamówienia) kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się zaletą w postaci niewielkiego jej skomplikowania, ale też wadą – w postaci braku możliwości...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w pakiecie 6; a) częściowo ...Forma opatrunku - gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego, szerokość 7,5cm cm i długość 3,7 m”. Jeżeli idzie natomiast o wyjaśnienia treści oferty...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... jako oferent, zwrócili się do instytucji zamawiającej o wprowadzenie poprawki do ich oferty, w oparciu o art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp., w...Słownik wyrazów bliskoznacznych definiuje „rodzaj” jako charakter, forma, gatunek, kategoria, klasa, model, natura, ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...dla potrzeb projektu „Leopoldina Online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu... i korzystniejszych cenowo. Inne z dysków jeszcze nie weszły do oferty a także ze względu na jeszcze na tą chwilę wysoką, nieosiągalną...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...widząc na tym etapie potrzeby kontroli ich oświadczeń poprzez zawarcie w ofercie dokładniejszego opisu sposobu wykonania zamówienia. Taka forma oferty odznacza się jednak wadą w postaci braku możliwości jej weryfikacji na podstawie zawartej w niej treści w...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...1, spełnia wymagania formy pisemnej także wtedy, gdy forma została zastrzeżona pod rygorem nieważności.” Zatem, skoro ...wykluczeniu z postępowania i jednocześnie o wyborze najkorzystniejszej oferty to jest oferty przystępującego, z przywołaniem art.92 ust.1...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... z przepisami ustawy P.z.p. czynność zamawiającego, polegającą na wyborze oferty Promost jako oferty najkorzystniejszej, 2. naruszenie art. 8 ust. 1 - 3 w ...części składowych obu załączników (inna forma przyporządkowania kosztów związanych z ryzykami ...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...dniu 22.03.2018 r. Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty za którą została uznana oferta złożona przez Carestream Health Poland Sp. ...i realne udostępnienie zasobów to zakres i forma tego udostępnienia winna wprost wynikać z ...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przez dokonanie wyboru jako najkorzystniejszej oferty A.N. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELEKTRO-TECH A.N., ....P. wynika, że: podjął on (forma dokonana) funkcję kierownika budowy; na precyzyjnie ...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... żadnych problemów w trakcie trwania aukcji i również w sposób aktywny składali oferty. Do oświadczenia załączono raport z aukcji. Powyższe dowody potwierdzają, że platforma elektroniczna w dniu 12.03.2018 r. działała prawidłowo, nie wystąpiły zakłócenia...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Gdyby np. wybór dotyczył oferty, którą wykonawca nie jest związany i to od niego ostatecznie by ... KIO 586/18 KIO 591/18 40 - puesc.gov.pl – Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) – pojedynczy punkt dostępu do ...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ...w szczególności do dokumentu oferty, JEDZ 9 i pozostałych załączników. Zamawiający w dniu 15 marca 2018 roku poinformował Wykonawcą, że w dniu 16 marca 2018 roku zostanie udostępniona do wglądu oferta MobileMS, przy czym formą udostępnienia będzie wgląd do...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... art. 26 ust. 3 Pzp. Zaniechanie czynności wezwania przystępującego do uzupełnienia oferty na podst. art. 26 ust. 3 Pzp i brak jakiegokolwiek śladu ... w punkcie 10 OPZ, ani też jakakolwiek forma zmiany sposobu realizacji świadczenia w stosunku do wymagań...

 • KIO 567/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...adresu strony internetowej pod którym dostępna jest platforma zakupowa z której korzystają wykazane przez ...przeprowadził w sumie 10 postępowań, które zakończyły się wyborem oferty najkorzystniejszej lub zostały unieważnione. Nie można uznać tych postępowań ...

 • KIO 527/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...złożonego przez Wykonawcę Comsa zestawienia materiałowego (forma tabelaryczna zawierająca konfigurację multipleksera) wynika, ... art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, umożliwiającego odrzucenie oferty Comsa z powodu sprzeczności jej treści z treścią SIWZ. W tym...

 • KIO 477/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...02.2018 r. poinformował wykonawców o wyborze jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcy Kobylarnia, która w wyniku oceny uzyskała 100 ...wyznaczona do realizacji zamówienia) nie są powoływane pro forma, dla formalnego „zniesienia dyktatu ceny” w ...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... ust. 1 ustawy Pzp poprzez odrzucenie i nie dokonanie wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty odwołującego; 3. Naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. ...udziału w postępowaniu nie są zastrzegane pro forma a dla pozyskania Wykonawcy, który daje gwarancję...

 • KIO 444/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...odbyło się 21 listopada 2017 r., a w postępowaniu w części 5 oferty złożyło dwóch Wykonawców: Konsorcjum Firm: GEOXY sp. z o.o. ...podziela w tym zakresie stanowisko Zamawiającego, że to nie forma relacji z innymi podmiotami, a treść postanowień umownych ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... Pzp. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy, do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne ... 4 w samej Ameryce Północnej. Co prawda podmioty te różnią się formą prawną, która zostaje ujawniona w nazwie (np. S.A., LLC...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ...” (SIWZ – Rozdział 19 pkt 19.1.5, str. 29). Do oferty Konsorcjum M załączyło Formularz 2.3. („Kryterium kwalifikacji zawodowych Kierownika ds. Utrzymania...Tarnów. Konsorcjum to tworzą te same osoby. Forma, w jakiej w zakresie prowadzonej przez przedsiębiorcę...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla następujących czynności: a) złożenie oferty; b) wycofanie oferty; c) zmiana oferty; d) uzupełnienie oferty w przypadkach wynikających z art. 26 ust. 3...

 • KIO 412/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... załącznik nr 2b. Zamawiający argumentował w odpowiedzi na odwołanie oraz ustnie na rozprawie, że liczy się przede wszystkim treść oferty a nie forma zatem nie mógł pominąć jednej z tabel tylko z tego powodu, iż zamawiający z formularzach — wzorach do SIWZ...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... 4 – 100 km, zadania nr 6 – 100 km. W przypadku składania oferty na dwa lub więcej zadań ww. ilości należało zsumować. Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem...podlegają szczególnej ochronie, c) forma elektroniczna informacji stanowiącej tajemnicę ...

 • KIO 425/18, KIO 437/18

  Orzeczenia KIO, 14-03-2018

  ..., niewyczerpujący i wzajemnie sprzeczny, jaki nie pozwala na złożenie poprawnej oferty, 3. art. 7 ust. Iw zw. z art. 29... uruchamiania serwerów bazy danych ze względu na zgodność z platformą sprzętową, 5) Serwer bazy danych pracuje w środowisku systemowym...

 • KIO 370/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... dokumentu prywatnego nie został ograniczony przedmiot jego osnowy, ani forma sporządzenia. Jedyną istotną cechą formalną tego typu dokumentów pozostaje...mu złożenie prawidłowej i zgodnej z przepisami ustawy Pzp oferty. W związku z powyższym Izba uznała, że ...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  ...w sprawie, w szczególności daty wpływu pism oraz ich forma i osoby składające oświadczenia, świadczą o tym, że ...o. z/s w Wszeradowie, w tym do zarzutów wskazujących na konieczność odrzucenia oferty PRO-ECO Sp. z o.o. z/s w Gdyni; Izba nie uwzględniła ...

 • KIO 334/18, KIO 336/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ...nie został ograniczony przedmiot jego osnowy, ani forma sporządzenia. Jedyną istotną cechą formalną tego typu... obliczeń Odwołującego (które nota bene nie były wymagane ani do oferty, ani do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny), znajdujących się...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... postępowania powołał szereg okoliczności przemawiających za ramową formą umowy, m.in. w zakresie uzależnienia ... oddalone. Podaje także, że postępowanie odwoławcze dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej toczyło się od listopada 2017 roku do stycznia ...

 • KIO 291/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... jako nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu; b) czynności wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum przedsiębiorców Euvic Sp. z o.o. z ... postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast życzeniowa forma wykazu, o którym mowa w § 2...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij