• KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... w treści załączonych wzorów dokumentów jakichkolwiek zmian ich treści (skrótów, opuszczeń, skreśleń, poprawek lub dopisków). 3. Forma oferty 1) Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności, w formie zapewniającej...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... wobec czynności i zaniechań Zamawiającego prowadzących do wyboru jako oferty najkorzystniejszej - oferty spółki T.P. sp. z o.o. 24..., oraz ocenić, czy zakładana przez wykonawcę forma współpracy i udostępnienia potencjału zapewni rzeczywistą możliwość...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ...tym ich rodzaj, model/typ/producent, rok produkcji, wartość na dzień składania oferty. Skoro oferta nie zawiera wyspecyfikowanej tej pozycji, a dla urządzeń przewidziana była jedynie forma ich dzierżawy przez Zamawiającego, to brak takiej pozycji w ofercie...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... formalne, które nie mają żadnego wpływu na treść złożonej oferty, choć, podkreślenia wymaga, że w tym przypadku trudno mówić o jakichkolwiek uchybieniach- nawet formalnych - skoro forma nie została przez Zamawiającego określona. Odwołujący wskazywał, że -...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy poprzez wybór oferty najkorzystniejszej firmy Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” Sp. z o.o... przekazanej do KIO) przesłał pismo drogą elektroniczną, którego forma pisemna wpłynęła do Zamawiającego w dniu 11.09.2017 r...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... jak dokładnie ma wyglądać takie potwierdzenie przez IMGW i forma dokumentu wchodzącego w skład raportu potwierdzającego stan pogody w dobie... na koniec tej doby, co uniemożliwia prawidłową wycenę oferty; Odwołujący podtrzymuje zarzut w całości. c) w ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 21 PZP, ponieważ forma dokumentu przedłożonego przez Konsorcjum P. (tj. oświadczenie złożone przez p.... tylko kiedy istnieje wyłącznie jeden sposób poprawienia niezgodności oferty z SIWZ. Zważywszy że Konsorcjum P. wskazało ...

 • KIO 1869/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...Styrenowa DVB żelowa 2 Grupa funkcyjna - Sulfonowa Czwartorzęd gr. aminowa 3 Forma jonowa dostawy - H+ Cl¯ 4 Całkowita zdolność jonowymienna [val/dm3] ≥...Zamawiający dokonał oceny ofert i w dniu 23 sierpnia 2017 r. odrzucił oferty P. sp. z o.o. i B. sp. z o....

 • KIO 1855/17

  Orzeczenia KIO, 20-09-2017

  ...28.08.2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o odrzuceniu jego oferty w zakresie części I zamówienia Odwołanie zostało wniesione do Prezesa Krajowej...Odwołującego definicji „Inteligentnego interfejsu zarządzania platformą” (źródło Wikipedia https://en...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...nie mogą prowadzić do rezultatu porównywalnego w istocie z przedstawieniem nowej oferty (wyroki TSUE z 29.3.2012 r., SAG ELV Slovensko ...złożyć oświadczenie na standardowym formularzu JEDZ, zgodnie z formą określoną w rozporządzeniu JEDZ. Od dnia 18 kwietnia...

 • KIO 1783/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ...w dniu 09.04.2016 r. 2017/S 070- 122065, wobec czynności odrzucenia oferty własnej oraz wyboru ofert najkorzystniejszej (CAT TRAFFIC Sp. z o.o.), Wykonawca... platformy wagowe wraz ze wskaźnikiem. Sama platforma jest tylko częścią, która waży obciążenie ...

 • KIO 1770/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... osoby upoważnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. Oferty Markiz w wykazie osób w zakresie „opieka mentorska" wskazuje na... kapitału. Nie była to więc szczególna forma prowadzenia działalności gospodarczej na „własny" rachunek...

 • KIO 1726/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ...na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b zostanie odrzucona.”. Zamawiający wskazał...

 • KIO 1754/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ...ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o unieważnienie czynności odrzucenia jego oferty oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. Odwołujący ... wadium. Zamawiający nie wyrażał w SIWZ zgody na taką formą poręczenia. Zdaniem mec. M.S., wyrażonym w komentarzu ...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...KB.3/WY/I (okrągłe), A3-D-252 Mebel typ 129/podniesiona platforma KB.2ME/1. Zgodnie z opisem przedstawionym przez ...s. 16 oraz wykaz dostaw i referencje, s. 26, 28 oferty). c) oraz w wyniku wezwania do uzupełnienia dokumentów na potwierdzenie ww....

 • KIO 1683/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...dnia 29.06.2017 r i w konsekwencji - nakazanie odrzucenia jego oferty na podstawie art. 89 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp jako złożonej...przez cały okres wykonania zamówienia. Stwierdził, że taka forma udziału w realizacji przedmiotu zamówienia ma dla Zamawiającego ...

 • KIO 1702/17

  Orzeczenia KIO, 29-08-2017

  ... naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Qumak S.A., której treść nie odpowiada treści SIWZ, ...wystarczające jest złożenie wyjaśnień wyłącznie pro forma, ogólnych i nie zawierających dowodów potwierdzających...

 • KIO 1616/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ...związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia oferty konsorcjum złożonego z Cultware Sp. z o.o, (lider) i ...dokładnej treści, wystarczy wpisać kilka słów kluczowych, platforma zrobi to automatycznie i pokaże odpowiednie wyniki. ...

 • KIO 1692/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawy)przez zaniechanie odrzucenia oferty przystępujących mimo faktu, iż oferta ta jest niezgodna z SIWZ z ... Realizacji Zadania Wykonawcy oraz 18.9.2.4 Forma Harmonogramu Realizacji Zadania Wykonawcy, a skutki związane z...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... art. 90 ustawy Prawo 39 zamówień publicznych, nie zaś do elementów kalkulacji oferty stosownych w niniejszym postępowaniu. I o ile taka forma zapytania jest ewentualnie akceptowalna jako pierwszy etap zapytania (kiedy to zamawiający dysponuje jeszcze...

 • KIO 1637/17, KIO 1673/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że...Jest tam bowiem sformułowanie w „szczególności”. Nadto, forma kontroli z lit. a (dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio...

 • KIO 1598/17

  Orzeczenia KIO, 22-08-2017

  ...których Zamawiający z niego skorzysta, co uniemożliwia najkorzystniejszą dla Zamawiającego wycenę oferty oraz powoduje rażące naruszenie zasady uczciwej konkurencji. III. Art. ... drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie...

 • KIO 2155/16

  Orzeczenia KIO, 21-08-2017

  ... zamówienia. Zamawiający nie wskazał, że forma i treść „Koncepcji działań” muszą być...7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie czynności odrzucenia oferty wykonawcy Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A., względnie art. ...

 • KIO 1631/17

  Orzeczenia KIO, 18-08-2017

  ...do składania ofert wstępnych, a następnie do złożenia oferty, mógłby złożyć ofertę, która mogłaby zostać wybrana jako...o wyrokach skazujących, które nie uległy zatarciu, a nie dowolna forma wyciągu bądź kopii z rejestru. Zarzut nr 2 14 Zamawiający stwierdził...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...ofert w postaci elektronicznej, zatem formą oferty wymaganą pod rygorem nieważności jest forma pisemna. Zgodnie z art....przepisem art. 25a ust. 1 Pzp JEDZ powinien zostać załączony do oferty wykonawcy. Ad casum Konsorcjum E. nie załączyło JEDZ dla Wykonawcy ...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...niewycenienia (niewypełnienia) pozycji OP1 oraz OT1 w załączniku nr 2 do Formularza Oferty wykonawcy ITPOK Gdańsk Sp. z o.o. Sp. k.) - ... ramach opłaty stałej), co uzasadnione jest zapewne formą organizacyjną lub sytuacją finansową Odwołującego. Nie oznacza ...

 • KIO 1493/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...jest odpowiednio 868 068,60 zł i 655 395,30 zł tańsza od ceny oferty firmy Promity Sp. z o.o. i firmy Avility Sp. z o.... nadać subiektywnemu kryterium atrybut mierzalności. Jednakże taka forma oceny kryterium „jakość" nie obiektywizuje go całkowicie...

 • KIO 1471/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... stopniu nie odwołuje się do Załączników 7a i 7b do oferty. Powyższe braki naruszają z całą pewnością art. 29 ust.... P1. rozumianej jako dokończenie budowy projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...tej ustawy [uznk] – z uwagi na wybranie jako najkorzystniejszej oferty Auto FUS, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji ... wykluczenia Auto Fus - wielokrotne uzupełnienia, niewłaściwa forma dokumentu 4. W dniu 22 czerwca 2017r....

 • KIO 1520/17

  Orzeczenia KIO, 04-08-2017

  ... W dniu 20 lipca 2017 roku Zamawiający poinformował wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w postepowaniu, za która została uznana oferta wykonawcy TERRA MOTA Sp. z... kwalifikowanego certyfikatu. Wadliwą formą jest natomiast przesłanie oświadczenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij