• KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 5. Cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...89 ust. 1 pkt 2) Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty konsorcjum wykonawców Mostostal Warszawa S.A. i Sanell Sp. z ...wobec „niewielkich wątpliwości” Odwołującego przystała na taką formą działania Przystępującego na rozprawie, dokonując w tym ...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...jest podejrzenie, że dokumenty te w wymaganej przez Zamawiającego formie (forma pisemna m.in. w odniesieniu do wykazu doświadczenia) nie ...podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp oraz odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 5) ustawy Pzp. ...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... wykonanie przedmiotu umowy: 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ... projektu cenę 4.305 zł (w sytuacji kiedy w formularzu oferty cena ta wynosi 5.000 zł) to pomyłkę tego rodzaju ...

 • KIO 1486/18, KIO 1510/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...i po jednym w odniesieniu do jednej sztuki w C6. Forma papierowa wzoru formularza ofertowego, znajdująca się w aktach sprawy, ...kotłowni, a nie - jak zostało podane w zawiadomieniu o odrzuceniu oferty – instalacja kotła o mocy 49 kW, powinna być wykonana za...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum Demarko pomimo, że zaoferowało ono jako rok produkcji ... na rzecz Pana M. V. H. (niewłaściwa forma dokumentu — dokument w formie kopii poświadczonej za zgodność...

 • KIO 1483/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...e-mail zamawiającego podany w SIWZ oświadczenie o przedłużeniu terminu związania oferty w zakresie części 1 oraz w zakresie części 2 i...pisemnej jak i formie elektronicznej (zrównanej w kodeksie cywilnym z formą pisemną). Wskazał, że w pismach z 15.06,2018 r...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... została użyta forma czasu przeszłego w sfor- mułowaniu „był winny poważnego wprowadzenia w błąd”, ale forma czasu teraźniejszego:...w sposób maksymalnie wyczerpujący dokonać wytłumaczeń i uzupełnień oferty w wyznaczonym terminie. Dodatkowo Izba stwierdza, że...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... skalkulowania w ofercie ryzyk niemożliwych do zidentyfikowania na etapie przygotowania oferty. Jak wyżej wskazano, przepisy art. 357 1 k.c...przez strony w realiach niniejszej sprawy. Jedyną formą „negocjacjr jest wyrażenie przez wykonawcę sprzeciwu ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...Odwołujący złożył kompletne i prawidłowe tłumaczenia dokumentów rejestrowych, a forma tłumaczenia nie miała tu znaczenia, gdyż tłumaczenie nie musi ...a ustalenie zarzucanych przez zamawiającego uchybień złożonej oferty nie może być uzależnione od aktywności ...

 • KIO 1413/18

  Orzeczenia KIO, 01-08-2018

  ...posiada opisane w warunku doświadczenie, a nie forma prawna pod jaką je nabył. W konsekwencji ... Pzp. Jak wynika z treści zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty zamawiający ustalił, że odwołujący wprowadził go w błąd, a to wprowadzenie...

 • KIO 1210/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...nr 6 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp oferty nr 5 złożonej przez Neomed jako, że oferta nie spełniała wymogów SIWZ...usunięcia (opatrunek nie przykleja się do rany); 5) Forma opatrunku: gaza z dodatkiem niezbędnej ilości środka hemostatycznego, szerokość...

 • KIO 1378/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ...dnia 4 lipca 2018 r. Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty, wskazując jako podstawę prawną art. 89 ust. 1 Prawa zamówień... kwestii, o wyjaśnienie których prosił Zamawiający (forma grzecznościowa nie deprecjonuje wezwania w tym zakresie;...

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ...ryzyko złożenia przez Wykonawców ofert nieporównywalnych. W chwili składania oferty żaden wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile osób... Jomaa, D. Lubasz). Wydaje się, że formą wdrożenia zasady minimalizacji może być przekazanie innemu podmiotowi do...

 • KIO 1325/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...2 Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ, - wybór oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej. W uzasadnieniu odwołania, nie zgadzając się z ...Przystępującego jest nieuzasadniony. Wskazać także trzeba, że forma złożenia dowodów: na płycie CD czy też...

 • KIO 1237/18

  Orzeczenia KIO, 24-07-2018

  ...do grubości linii pisania. Na stronie 90 formularza ofertowego oferty Neomed wskazano marker Pentel N50 i zamieszczono rysunek z pokazaną...Jednocześnie, określenie formy opatrunku jako gazy, oznacza, że forma ta musi być zachowana w trakcie jej użycia. Gaza ...

 • KIO 1381/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... wykonania. Odnoszą się one jedynie do kwestii formalnych - porządkowych oferty, a zatem nie stanowią przesłanki do odrzucenia oferty jako nieważnej. Izba uznała przy tym, że forma pisemna została w tym przypadku zachowana, ponieważ istotne postanowienia...

 • KIO 1340/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...z.p.), zamawiający jest zobligowany do zastosowania tej instytucji, a odrzucenie oferty z jej pominięciem stanowić będzie naruszenie ustawy z 2004 r. - ...dopuścić, by w jakikolwiek sposób przyjęta forma wykorzystania odpadów z rewitalizacji zbiornika stała ...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia oferty, mimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu... czy zakładana przez danego wykonawcę forma współpracy i udostępnienia potencjału zapewni ...

 • KIO 1359/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... Platformy Sprzętowej Warstwy Lokalnej w projekcie Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych dofinansowanym ze środków Europejskiego...gdyż został on pozbawiony możliwości złożenia konkurencyjnej oferty, a tym samym Odwołujący został narażony...

 • KIO 1298/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ... W piśmie tym oświadczył, że składa aktualną na dzień składania oferty polisę ubezpieczeniową w zakresie OC od prowadzonej działalności wystawioną w dniu... pełnomocnictwa), to należało uznać, że zastosowana forma była prawidłowa. Zarzut jest zatem chybiony. ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BAC, pomimo iż oferta ta zawiera rażąco niską cenę w ... lipca 2018 r. pocztą elektroniczną. Taka forma porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami została przez ...

 • KIO 1336/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... 12 konsultacji „na budowie” jest realną formą udostepnienia doświadczenia, zapewniającą rzetelne wykonanie robót. ...podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp było bezpodstawne ...

 • KIO 1353/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ..., która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... w stanie samodzielnie wziąć udział w przetargu i złożyć samodzielne oferty, a samo zamówienie nie zawierało „wyśrubowanych" warunków" -... jeżeli mielibyśmy do czynienia z analogicznym rynkiem i formą kooperacji. Jednak w sprawie rozpoznawanej przed KIO mamy...

 • KIO 1308/18

  Orzeczenia KIO, 17-07-2018

  ... 2 i 3 o wyborze jako najkorzystniejszej oferty Komfart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ...ustawy. Przepis ten natomiast nie został wskazany przez ustawodawcę jako dopuszczalna forma wniesienia przystąpienia ani w treści art. 185 ust. 2 i 3...

 • KIO 1279/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ...zw. z art. 91 ust. 1 – przez zaniechanie wyboru oferty Odwołującego jako oferty najkorzystniejszej w postępowaniu w częściach zamówienia: IIIC-FOTO, XI-IT. 6. ... orzecznictwie stanowiskiem nie ma żadnego znaczenia forma porozumienia, które może być pisemne, ...

 • KIO 1255/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ... przedmiotem jest Budowa i wdrożenie - „Elektroniczna platforma usług Otwarty Otwock" nr ref. Z 2... pkt 1.2 (stacje robocze), że „wymagane jest dostarczenie do oferty oświadczenia Producenta oferowanego sprzętu, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na ...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...  jednakowy wygląd graficzny ofert lub pism. Odwołujący zauważył, że oferty złożone przez Wykonawców KAMA BIS P. K. oraz TRANSGAZ A. ...:/88,24 %/88,73 % Po drugie, zwraca uwagę forma złożonych ofert - jednakowy wygląd graficzny. Do obu ofert załączono...

 • KIO 1238/18

  Orzeczenia KIO, 06-07-2018

  ....A. z siedzibą w Krakowie o odrzuceniu złożonej przez nich oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp...dowód O2; 3. studium wykonalności projektu pt.: „Platforma Pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla strefy finansów publicznych”, wersja ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij