• KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... związku z wykonywaniem umowy zawartej w ramach Postępowania lub jej części. Zamawiający w tym zakresie wykreślił wzorcową klauzulę FIDIC 1.10 wprowadzając w to miejsce własną treść postanowienia. Zdaniem Odwołującego, obecne brzmienie jest za daleko idące...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz weryfikację dokumentów kosztowych i rozliczeniowych właściwych dla 12 kontraktów FIDIC (w tym również dokonania oceny części kosztowej ofert w kontrakcie na projektowanie i wykonawstwo, weryfikacji...

 • KIO 2162/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ..., które winny być objęte nadzorem w ramach przedmiotowego zamówienia realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj - FIDIC Żółta Książka", co oznacza, że faza realizacji robót budowlanych poprzedzona będzie okresem projektowania przez wykonawcę robót...

 • KIO 2123/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... uczciwą konkurencję (brak możliwości ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, którego kierownik budowy realizował kontrakt nieoparty o warunki FIDIC lub równoważne), a przy tym w żaden sposób nie wpływa na możliwość oceny czy dany wykonawca zdolny jest...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.” Na okoliczność braku wymaganego doświadczenia pani J., wskazaną na tą funkcję Odwołujący...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ....2.1. Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. Rozdział 5 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 6 Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Tom...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... w trakcie realizacji tego kontraktu H. B. objął stanowisko Inżyniera Rezydenta, gdyż inwestycja była prowadzona w warunkach książki FIDIC. Podsumował, że wskazana osoba pełniła na tej inwestycji funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej od 28.02.2006r...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... faktu, że umowa dotycząca zamówienia oparta jest o tzw. Żółty FIDIC wynika, że wykonawca ma prawo w pewnym zakresie modyfikować i zoptymalizować... że umowa dotycząca zamówienia oparta jest o tzw. żółty FIDIC "Projekt i budowa", w związku z czym, wykonawca ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...zamawiający, a mianowicie tzw. inżynier kontraktu nadzorujący wykonanie umowy. W szczególności koncept świadectwa wykonania stosują wzory umów FIDIC, używane powszechnie na świecie i w Polsce. Na przykład, zgodnie z sub-klauzulą 11.9 Warunków Kontraktowych...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieure-Conseils). Zamawiający pismem... środków ochrony prawnej, zaś warunki kontraktowe FIDIC zawierają klauzule przewidujące korekty wynagrodzenia. Tym ...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  .... 4.1 umowy). Wykonawca zobowiązał się do zakończenia przedmiotu umowy w terminie 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia w rozumieniu FIDIC. ( Umowa nr (...) z dnia (...) r. – k. 17-20, załącznik nr 1 – Szczególne Warunki Kontraktu na Roboty Budowlane – k. 26-45...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... przetargowego oraz analizę i zaopiniowanie specyfikacji technicznej i przedmiaru robot w zakresie formalnoprawnym zgodności z wzorcem warunków kontraktowych FIDIC – umowa nr PO-II- 379/ZZP-2/1/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. na kwotę 50.000 zł netto, 61.500...

 • KIO 1599/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ... na minimum 1 inwestycji infrastruktury transportowej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe. Odwołujący wraz z ofertą, złożył dokument JEDZ oraz wykaz osób, gdzie na...

 • KIO 1488/17

  Orzeczenia KIO, 02-08-2017

  ...umowy, szczegółowych warunków i odpowiedzialności, gdyż nawet mimo próby ustalenia tych warunków na podstawie warunków ogólnych kontraktu FIDIC, mogą one zostać dowolnie zmienione dokumentem „Warunki Szczególne Kontraktu”, który to dokument z mocy umowy ma...

 • KIO 1386/17

  Orzeczenia KIO, 21-07-2017

  ... zawodowych, doświadczenia: z: „co najmniej 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie przy...

 • KIO 1113/17, KIO 1122/17, KIO 1125/17, KIO 1129/17

  Orzeczenia KIO, 04-07-2017

  ... przewracania osadów w tzw. cienkiej warstwie. Żagań Suszarnia słoneczna w Żaganiu realizowana w procedurze tzw. czerwonej książki FIDIC została pierwotnie zaprojektowana do suszenia osadów w warstwie o grubości do 40 cm. Wysokość cokołów, po których miały...

 • KIO 1230/17

  Orzeczenia KIO, 03-07-2017

  ... przywołanych postanowień SIWZ stwierdza, że obowiązki menadżera inwestycji są porównywalne do funkcji inżyniera kontraktu według FIDIC lub też funkcjonującego w obrocie gospodarczym funkcji inwestora zastępczego. W tak obowiązującym zakresie przedmiotu...

 • KIO 1217/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ...w realizacji kontraktów w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne (treść załącznika nr 5 stanowiącego ..., w tym Odwołującemu, polegającej na rozszerzeniu definicji „Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych” opisanej w pkt XVI.4.1) SIWZ, ...

 • VI ACa 357/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-06-2017

  ...podwykonawca B. K., gdyż wykonawca zgodnie z pkt. 4.1. FIDIC był odpowiedzialny w ramach umowy o roboty budowlane za dostarczenie m....jej integralną część, tj. z treścią pkt. 1.14 FIDIC, stanowiącego, że ”Jeżeli wykonawcę stanowi konsorcjum lub inne ...

 • KIO 940/17, KIO 943/17

  Orzeczenia KIO, 06-06-2017

  ...podatku VAVT” na: 21 „co najmniej 10-letnie doświadczenie w zarządzaniu kontraktami realizowanymi w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC lub równoważne, w tym w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert doświadczenie przy realizacji...

 • KIO 956/17, KIO 957/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... prowadzi postępowanie pn. „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawica" realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDiC - czerwona książka. Zgodnie z treścią § 15 SIWZ Zamawiający przewidział, iż będzie dokonywał oceny ofert w...

 • KIO 762/17

  Orzeczenia KIO, 04-05-2017

  ... w obszarze infrastruktury transportowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe”. Zamawiający w pkt 8.6.2. SIWZ wskazał, że w zakresie warunku określonego...

 • KIO 695/17

  Orzeczenia KIO, 28-04-2017

  ... 2. inwestor nie wie, w jakiej części i komu ma świadczyć dane świadczenie częściowe (częściową zapłatę-wg terminologii FIDIC, zapłatę z Przejściowego Świadectwo Płatności), 3. jeżeli wykonawcy wejdą w spór (określając kolokwialnie pokłócą się o pieniądze...

 • KIO 509/17

  Orzeczenia KIO, 11-04-2017

  ... r., ponieważ z Listu tego także wynika, że to P. K. pełnił na tej budowie funkcję Przedstawiciela Wykonawcy (wg FIDIC), natomiast funkcję Dyrektora Kontraktu J. K. pełnił według wewnętrznego schematu Wykonawcy, czego pismo z 14 lutego 2017 r. – udzielone...

 • XXV C 1706/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-03-2017

  ... przez cały czas trwania kontraktu, łącznie z okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady”. ( Warunki Kontraktu na budowę FIDIC – k. 41-84v., Szczególne Warunku Kontraktu – k. 85-96v.). W Subklauzuli 4.4 lit. (e) Szczególnych Warunków Kontraktu, w których...

 • XXV C 1622/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 07-03-2017

  ... przez zamawiającego” – pierwsze tłumaczenie wydania FIDIC 1999, Instrukcja dla Wykonawców – Tom ... na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego – FIDIC 1999 – k. 213-267, Oferta wraz z kosztorysami ofertowymi nr...

 • XXV C 959/12

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 02-02-2017

  ...Warunki Kontraktu na budowę k. 16015- 16085 tom 81, szczególne warunki Kontraktu k. 16085-16104, tom 81) Warunki Kontraktu FIDIC) określały zasady realizacji przedmiotu Kontraktu, m.in.: a)  Subklauzula 12.1, wedle której wykonawca będzie prowadził rejestr...

 • KIO 64/17

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ... II Warunki Umowy w subklauzli 4.10 oraz brak dokonania zmiany treści pierwotnej subklauzuli 4.11 FIDIC w sposób prowadzący do nieuprawnionego ograniczenia odpowiedzialności Zamawiającego za niewyczerpujące i niejednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij