• KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...zdefiniował pojęcie wykonania zadania jako wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... „rozpoczęcie robót”, tym samym nie ma podstaw, aby pojęciu temu przypisywać znaczenie w rozumieniu np. warunków kontraktowych FIDIC. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w opisie ww. podkryterium zamawiający posługuje się pojęciami „robót” oraz „zadania...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... zamawiający zdefiniował pojęcie wykonania zadania jako wystawienie świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z 60 warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...stosunku do projektów realizowanych w Polsce w ramach programów przedakcesyjnych (ISPA, Phare) zalecała stosowanie warunków kontraktowych FIDIC, które dla formuły „wybuduj” przewidują obmiarowy sposób rozliczania się inwestora z wykonawcą. Wobec powyższego...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...IDW - Tom I SIWZ rozumianego jako wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., że: Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ....2008 - 06.2009 Fabryka Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim - obiekt przemysłowy o powierzchni 110 000m2, kontrakt na podstawie regulacji FIDIC, wartość kontraktu 298 mln. PLN 4. Kierownik Budowy 03.2007 - 03.2008 Fabryka SHOBI CRAFT w Łysomicach koło...

 • KIO 684/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., że co do zasady funkcja Inżyniera Kontraktu jest funkcją zarządczą (w rozumieniu funkcji Inżyniera, jak opisano w Warunkach Ogólnych Kontraktu FIDIC - jak wyraźnie określa zapis na stronie 4 Tomu I SIWZ - IdW, a w zakresie kompetencji 6 i obowiązków...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... przedsięwzięć. Niektóre z pytań zadawanych przez Zamawiającego, w przypadku zamówienia, które będzie realizowane w oparciu o Żółty FIDIC, nie powinny tak dalece ingerować w etap projektowania, albowiem na etapie ofertowym Odwołujący, jak i inni wykonawcy...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ..., że jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ..., które winny być objęte nadzorem w ramach przedmiotowego zamówienia, realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj - FIDIC Żółta Książka”, co oznacza, że faza realizacji robót budowlanych poprzedzona będzie okresem projektowania przez wykonawcę robót...

 • KIO 380/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...gdzie jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... zadania i jest nim doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się...

 • KIO 120/18, KIO 133/18, KIO 135/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... i obowiązków na głównych Inspektorów branży drogowej i mostowej nadając im tytuł Inżyniera Rezydenta. Jest to zgodne z duchem FIDIC i dopuszczone w realizowanych umowach. 11 Ponadto Odwołujący wskazał, że liczba dniówek wskazana przez Zamawiającego w HPPK...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...5 lat w branży hydrotechnicznej morskiej, (iv) udział w co najmniej jednym kontrakcie realizowanym według Warunków Kontraktowych FIDIC lub równoważnych (np. UAV, UAV-GC (Holandia), FABI-KW (Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMB (Wielka Brytania) na stanowisku...

 • I CSK 225/17

  Orzeczenia Sądu Najwyższego, 10-01-2018

  ....1 OWK nie będą miały zastosowania. Sąd Najwyższy natomiast wyraził zapatrywanie, że z powołanych postanowień ogólnych warunków kontraktu FIDIC wynika, iż co do zasady uprawnienie do przedłużenia czasu wykonania robót w razie opóźnienia się zamawiającego w...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... związku z wykonywaniem umowy zawartej w ramach Postępowania lub jej części. Zamawiający w tym zakresie wykreślił wzorcową klauzulę FIDIC 1.10 wprowadzając w to miejsce własną treść postanowienia. Zdaniem Odwołującego, obecne brzmienie jest za daleko idące...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz weryfikację dokumentów kosztowych i rozliczeniowych właściwych dla 12 kontraktów FIDIC (w tym również dokonania oceny części kosztowej ofert w kontrakcie na projektowanie i wykonawstwo, weryfikacji...

 • KIO 2162/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ..., które winny być objęte nadzorem w ramach przedmiotowego zamówienia realizowany będzie w systemie „Projektuj i buduj - FIDIC Żółta Książka", co oznacza, że faza realizacji robót budowlanych poprzedzona będzie okresem projektowania przez wykonawcę robót...

 • KIO 2123/17

  Orzeczenia KIO, 23-10-2017

  ... uczciwą konkurencję (brak możliwości ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, którego kierownik budowy realizował kontrakt nieoparty o warunki FIDIC lub równoważne), a przy tym w żaden sposób nie wpływa na możliwość oceny czy dany wykonawca zdolny jest...

 • KIO 2045/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... infrastruktury kolejowej (przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej) realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.” Na okoliczność braku wymaganego doświadczenia pani J., wskazaną na tą funkcję Odwołujący...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ....2.1. Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę". COSMOPOLI CONSULTANTS wydanie angielsko - polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. Rozdział 5 Warunki Szczególne Kontraktu Rozdział 6 Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych Tom...

 • KIO 1901/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... w trakcie realizacji tego kontraktu H. B. objął stanowisko Inżyniera Rezydenta, gdyż inwestycja była prowadzona w warunkach książki FIDIC. Podsumował, że wskazana osoba pełniła na tej inwestycji funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej od 28.02.2006r...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ... faktu, że umowa dotycząca zamówienia oparta jest o tzw. Żółty FIDIC wynika, że wykonawca ma prawo w pewnym zakresie modyfikować i zoptymalizować... że umowa dotycząca zamówienia oparta jest o tzw. żółty FIDIC "Projekt i budowa", w związku z czym, wykonawca ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...zamawiający, a mianowicie tzw. inżynier kontraktu nadzorujący wykonanie umowy. W szczególności koncept świadectwa wykonania stosują wzory umów FIDIC, używane powszechnie na świecie i w Polsce. Na przykład, zgodnie z sub-klauzulą 11.9 Warunków Kontraktowych...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 (Fédération Internationale des Ingénieure-Conseils). Zamawiający pismem... środków ochrony prawnej, zaś warunki kontraktowe FIDIC zawierają klauzule przewidujące korekty wynagrodzenia. Tym ...

 • XXV C 381/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 25-08-2017

  .... 4.1 umowy). Wykonawca zobowiązał się do zakończenia przedmiotu umowy w terminie 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia w rozumieniu FIDIC. ( Umowa nr (...) z dnia (...) r. – k. 17-20, załącznik nr 1 – Szczególne Warunki Kontraktu na Roboty Budowlane – k. 26-45...

 • KIO 1602/17, KIO 1614/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... przetargowego oraz analizę i zaopiniowanie specyfikacji technicznej i przedmiaru robot w zakresie formalnoprawnym zgodności z wzorcem warunków kontraktowych FIDIC – umowa nr PO-II- 379/ZZP-2/1/12 z dnia 24 stycznia 2012 r. na kwotę 50.000 zł netto, 61.500...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij