• KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...a więc z tezą, na którą dowody miałyby zostać powołane. Po drugie, nie tylko nie powiązano dowodów z umowami FIDIC, ale nawet nie wykazano, aby przedłożone dowody były miarodajne dla weryfikacji warunków NATO i Banku Światowego. Izba stwierdziła, że dowody...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... I Inżynier Rezydent I Nadzór nad budową autostrady A4 odcinek Węzeł Wielicka- Węzeł Szarów. Projekt realizowany wg standardów kontraktowych FIDIC. wartość netto robót 722 mln PLN. Świadectwo Przejęcia Robót. b) po drugie, sam Pan K. P. złożył oświadczenie...

 • KIO 2547/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... zadania należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia Świadectwa Przejęcia wg Klauzuli 10.1 WK FIDIC (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... inżynier dyplomowany A. B. pełnił funkcję/zadanie inżyniera według FIDIC przy budowie tunelu kolejowego na Ukrainie od 30 listopada 2007...robót w dniu 25.10.2014 r.,  datą rozpoczęcia robót wg FIDIC jest 11.03.2011 r.,  data wpisu zgodnie z dziennikiem ...

 • KIO 2322/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ... nadzór inwestorski, czyli był jedną ze stron – pełnomocnikiem inwestora. Natomiast Inżynier Kontraktu działający zgodnie z procedurami FIDIC, to nic innego jak, tzw. bezstronny kontroler. Prawo budowlane nie zawiera pojęcia Inżyniera Kontraktu. Funkcja ta...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...już przedłużonego przez zamawiającego terminu z 14 dni do 60 dni od daty zawarcia umowy mając na uwadze, że FIDIC na te czynności przewiduje 21 dni, zamawiający odmawia uwzględnienia żądania odwołującego. W zakresie subklauzuli 13.8 WSK „Korekty wynikające...

 • XXVI GC 107/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-10-2018

  ... 61 i 700 na odcinku C.- F." Nr Projektu: (...), wraz z załącznikami: A) SIWZ, B) PFU, C) Warunki Ogólne FIDIC, D) pytania i odpowiedzi do SIWZ; 2)  Umowa Konsorcjum z dn. 18.09.2012 r., 3)  Umowa o Realizację Zamówienia...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... prac 7 pracownikom zamawiającego oraz przedstawicielom legalnie działających władz. Stawka lub cena jednostkowa w rozumieniu zasad FIDIC zawiera wszystkie składniki kosztów wykonawcy (wraz z narzutami) i przewidywanym zyskiem. Odwołujący wskazał także, że...

 • KIO 1794/18, KIO 1816/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... podwykonawcom, w szczególności z klauzulą 4.4 Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008) oraz § 7 ust. 1 i kolejnych wzoru umowy. Klauzula 4.4...

 • KIO 1816/94, KIO 18/94

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... podwykonawcom, w szczególności z klauzulą 4.4 Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, 4-te wydanie angielsko-polskie 2008) oraz § 7 ust. 1 i kolejnych wzoru umowy. Klauzula 4.4...

 • KIO 1747/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...SIWZ „jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

 • KIO 1619/18, KIO 1631/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... nr 2 jako Odcinków w rozumieniu Subklazuli 1.1.5.6. Warunków Kontraktu FIDIC, 6. art. 568 § 1 k.c. w zw. z art....definicji Odcinka w rozumieniu Subklazuli 1.1.5.6. Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC: Odcinek nr 1 - zakres podstawowy, Odcinek nr 2 - roboty...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  .... Następnie Odwołujący wprost przyznaje, że świadomość konieczności uzyskania akceptacji Inżyniera zgodnie z Warunkami FIDIC w zakresie technologii i materiałów do wykonania zamówienia. Powyższe zapewnienie o świadomości konieczności pozyskania...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC), Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w...jak twierdził na rozprawie - SIWZ odwołuje się do postanowień FIDIC, które wyprowadzają stosowne definicje, to robi to w ...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...wielokrotnie wzywał wykonawcę do prawidłowego i terminowego realizowania tej umowy. Podkreślił, że na podstawie subklauzuli 15.1 FIDIC wystosował 5 wezwań, które jednak nie przyniosły trwałej poprawy w realizacji kontraktu. Po chwilowej poprawie następował...

 • KIO 1447/18, KIO 1448/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ...do dziennika budowy. Zamawiający błędnie również interpretuje moment rozpoczęcia robót uznając, iż jest nim Data Rozpoczęcia (w rozumieniu FIDIC), co nie jest równoznaczne z datą rozpoczęcia robót, bowiem w zależności od kontraktu zgodnie z subklauzulą 8.1...

 • KIO 1425/18

  Orzeczenia KIO, 06-08-2018

  ... robót do wykonania zadania (przez co należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC). Na dowód przedłożył pismo kierowane do odwołującego od Multiconsult Polska Sp. z o. o. z 24.05.2018 r...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...zdefiniował pojęcie wykonania zadania jako wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... prac pracownikom zamawiającego oraz przedstawicielom legalnie działających władz. Stawka lub cena jednostkowa 12 w rozumieniu zasad FIDIC zawiera wszystkie składniki kosztów wykonawcy (wraz z narzutami) i przewidywanym zyskiem. W Części III pkt 16...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... „rozpoczęcie robót”, tym samym nie ma podstaw, aby pojęciu temu przypisywać znaczenie w rozumieniu np. warunków kontraktowych FIDIC. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w opisie ww. podkryterium zamawiający posługuje się pojęciami „robót” oraz „zadania...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Sweco”) w realizacji usługi Pełnienia funkcji inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz wykonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego czynności i /lub obowiązków Monitoringu Przyrodniczego dla Inwestycji pod...

 • V GC 100/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-06-2018

  ...(...) – k.110-113, Ogólne Warunki Kontraktu – k.114, Szczególne Warunki Kontraktu – k.115-142, warunki kontraktu na budowę wydane przez FIDIC – k.145-269, umowy na roboty dodatkowe wraz z protokołami konieczności i aneksami do umowy – k.270-336, szkice – k...

 • KIO 1104/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... przez Zamawiającego uznana za najkorzystniejszą. Realizacja zadania na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni oparta została o warunki Kontraktowe FIDIC, z których w ramach Subkl. 4.3 Warunków Ogólnych „Przedstawiciel Wykonawcy poświeci cały swój czas kierowaniu...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... zamawiający zdefiniował pojęcie wykonania zadania jako wystawienie świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z 60 warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których...

 • XXV C 782/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 12-06-2018

  ... praw i obowiązków stron umowy bazujących na tych warunkach FIDIC opiera się, jeśli chodzi o podział ryzyka kontraktowego,...zmiany oraz polecenie zmiany treści umowy o roboty budowlane w świetle warunków FIDIC, Warszawa 2017, s. 76-77). Z uwagi na fakt, że ...

 • KIO 990/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława - Etap I – zlewnia oczyszczalni Krąźkowo - według warunków kontraktowych czerwony FIDIC”, nr referencyjny sprawy: ZP-l/RB/E-1/2018. Odwołujący dowiedział się w dniu 11 maja 2018 r. o wyborze najkorzystniejszej...

 • KIO 998/18, KIO 1008/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...zadania” (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (...)” Kierownik Budowy 7.2.3 lit. b ppkt...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ...stosunku do projektów realizowanych w Polsce w ramach programów przedakcesyjnych (ISPA, Phare) zalecała stosowanie warunków kontraktowych FIDIC, które dla formuły „wybuduj” przewidują obmiarowy sposób rozliczania się inwestora z wykonawcą. Wobec powyższego...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...IDW - Tom I SIWZ rozumianego jako wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się Świadectwa...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ..., że: Jako wykonanie zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla zadań realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zadań, dla których nie wystawia się...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij