• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... kluczowe elementy, takie jak np. ceny z ofert stanowiących dowody w zakresie wyjaśnień, których to dowodów wykonawca B. nie ... był wyjaśnić także i przedłożyć na poparcie wyjaśnień stosowne dowody w zakresie dwóch czynników cenotwórczych, na które w piśmie...

 • VI GC 2167/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 20-11-2018

  ...stron w zakresie, w jakim nie były one kwestionowane przez stronę przeciwną. Nadto Sąd uwzględnił także wyżej wymienione dowody z dokumentów przedłożonych przez strony w toku postępowania oraz uzyskane przez Sąd z urzędu, których zarówno autentyczność, jak...

 • VIII GC 294/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-11-2018

  ... z 20 paczek. Zdziwiło go też, że zamówionych było mało rodzajów papierosów, podczas gdy zwykle było to wiele różnych rodzajów. Dowody: zeznania świadka A. M. (k. 367-368, 375); zeznania świadka T. B. (k. 368-369, 375) zeznania świadka J. R. (k. 416-420...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... tego załącznika wskazuje również, że „dokumenty, o których mowa w art. 16.2 [tego załącznika] obejmują […] dowody potwierdzające przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, takie jak dokumenty dotyczące przetargu, oferty złożone przez oferentów oraz...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę stan sprawy na chwilę zamknięcia rozprawy, oświadczenia, stanowiska i dowody Stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... pismach procesowych oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 18 i 30 października 2018 r. Izba dopuściła ponadto dowody z dokumentów złożone przez Odwołującego i Przystępującego T.S. w toku rozprawy. Izba ustaliła, co następuje: W dniu 31...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... projektowego, a także wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla przystępującego. Przystępujący dołączył ponadto do wyjaśnień dowody w postaci m.in. pisma dyrektora działu kadr IBM, czy treści porozumień z podwykonawcami. Jak wskazano...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z dnia 17.09.2018 r., jak również załączników do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w postaci dokumentacji projektowej. 14 II. Dowody zawnioskowane i złożone przez Przystępującego w postaci: 1. dowód z dokumentu w postaci opinii, której autorem jest prof...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... S.A. w sprawie KIO 1952/18, wykonawcy Pentacomp w sprawie KIO 1952/18 i 1957/18 wraz z załącznikami, a także dowody złożone na rozprawie przez Odwołujących w obu sprawach. Na podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...być uznana przez Izbę za zasadną. W ocenie Izby bez znaczenia dla rozpoznania tak ukształtowanego zarzutu odwołania są dowody załączone do odwołania, bowiem tymczasowy wpis na listę członków izby 32 świadczących usługi transgraniczne nie był wymagany przez...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... w poczet materiału dowodowego, jako znane jej z urzędu, akta sprawy odwoławczej o sygn. akt KIO 1715/18 oraz dopuściła dowody złożone przez odwołującego na rozprawie. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje. W pierwszej kolejności Izba ustaliła, iż...

 • KIO 2045/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... złożonych przez Strony na rozprawie. Na podstawie tych dokumentów, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła: Odwołanie zasługiwało na...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... i konieczność oraz podjętą decyzję leżącą po stronie zamawiającego. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. protokołu przeprowadzenia dialogu technicznego, ogłoszenia o zamówieniu i siwz, protokołu...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... o oddalenie zarzutów odwołania jako niezasadnych. Przystępujący Symmetry oraz Decsoft złożyli stanowiska pisemne oraz dodatkowe dowody, wnosząc o oddalenie odwołania w całości. Biorąc pod uwagę zgromadzony materiał dowodowy, złożone oświadczenia oraz...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Izby nie wynikają żadne okoliczności czy informacje mające znaczenie w kontekście omawianego zarzutu. W zasadzie jedyne dowody zostały w tym zakresie złożone przez Przystępującego PUK Piaseczno, tj. faktury VAT dotyczące odbioru/zagospodarowania odpadów...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... orzekający Izby wziął pod uwagę dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną do akt sprawy, dowody załączone do odwołania oraz złożone na rozprawie, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... fragmentu na j. polski – dowód DP6; 7. ulotek produktów oferowanych przez Odwołującego (ALTL, ASTL, GGT-2, AMYL2, ALP2, CK) – dowody DP7-DP12; 8. odwołania od postanowień SIWZ z 10 sierpnia 2018 r. wniesionego przez Odwołującego – dowód DP13. W zakresie...

 • KIO 1986/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...na uwadze przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące funkcjonowania Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, jak również przedłożone przez Odwołującego dowody – pismo z MZUK Sp. z o.o. w Złotowie oraz MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...1 Pzp, stanowiącego, że „strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...kampanii promocyjnej na rzecz spółki SG 24 sp. z o.o. Dowody: 1) odpis pełny spółki Tarraya S.A. oraz odpis pełny ...iż wartość i zakres wskazanej kampanii winien bezsprzecznie być powodem do dumy. Dowody: wydruk ze strony www. Tarraya S.A., wydruk z fanpaga ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...zgodnie z wymaganiami SIWZ, ldW oraz PFU i przyniesie mu zysk. Do wyjaśnień tych nie zostały załączone przez Przystępującego żadne dowody. W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający pismem z dnia 30 sierpnia 2018 r. ponownie zwrócił się z prośbą o wyjaśnienia w...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...do naruszenia naczelnych zasad zamówień publicznych, zatem naruszenie tej normy pozostało nieudowodnione. Ponadto Izba stwierdziła, że dowody przedłożone przez odwołującego, w postaci oferty Adva Optical Networking wraz z oświadczeniem, są nieprzydatne dla...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 i pkt 4 Ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... zamawiającego w sytuacji, gdy odwołanie nie dotyczy części zamówienia, o którą się ubiega. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: 1) dokumentacji nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w dniu 4...

 • I Ns 29/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ... nie prowadził żadnych wyliczeń prac . ( dowód : zeznania świadka J. A. , złożone na rozprawie w dniu 18.10.18r.). Powołane wyżej dowody , w odniesieniu do dokumentów prywatnych i urzędowych Sąd uwzględnił mając w tym na uwadze to co wynika z art. 244k...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Siemag oraz DOH, zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: 1) dokumentacji nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... 190 ust. 1 stanowi, że strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... Sygn. akt KIO 2018/18 9 Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę stan sprawy na chwilę zamknięcia rozprawy, oświadczenia, stanowiska i dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... art. 190 ust. 1 ustawy – Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody do stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swych twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij