• C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... których oferent może udowodnić, że jego oferta spełnia wymogi znajdujące się w owych specyfikacjach, oraz moment, w którym dowody te należy przedłożyć. 25      W stosunku do tych ogólnych zasad art. 34 ust. 8 rzeczonej dyrektywy przewiduje szczególne...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... tych robót, bowiem zaczął pełnić tę funkcję dopiero kilka dni KIO 1202/18 10 później. Jednocześnie oceniając pozostałe dowody, Izba ustaliła, że przedstawiając zaświadczenie wykonawcy Budimex S.A. oraz oświadczenie własne pana K. K., przystępujący nie...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pismem z dnia...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  .... Jest to zresztą okoliczność niekwestionowana i powszechnie wiadoma dla uczestników branży budowlanej. Odwołujący na poparcie swoich twierdzeń złożył dowody w postaci wyciągu z Dziennika Ustaw Nr 43 poz. 430 str. 2385 i 2410 wskazując na § 43 ust...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... działalności zawodowej. Zamawiający w zakresie tego warunku nie postawił albowiem żadnego innego, dodatkowego wymagania. Dowody przedstawione przez odwołującego, dotyczą zatem innej okoliczności, nie będącej przedmiotem tego postępowania o udzielenie...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... oświadczenia i stanowiska stron wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 29 maja 2018 r. oraz dowody przedłożone na rozprawie przez Odwołującego. Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła, że nie...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 upzp. (załącznik nr 4). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...3 Ustawy w zw. z art. 91 ust. I Ustawy. IV. 10 Dowody - załączniki: 1. wybrane odpowiedzi Zamawiającego na pytania wykonawców z 6 października 2017...model G05010 - załącznik nr 18. Pozostałe dowody przedstawione w odwołaniu znajdują się w dokumentacji ...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... między ZBM a personelem w zadaniu „Budowa autostrady A1, odcinek A, B, C, D oraz dokumentem rozliczeniowym, które to dowody uprawdopodobniły, że p. S. K. brał udział w realizacji wszystkich 4 odcinków, co jednocześnie wpisuje się w stanowisko Odwołującego...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...oświadczenia zawierające informacje nieprawdziwe, które miały 59 bardzo istotny wpływ na przebieg postępowania. Uzasadniając swoje stanowisko, załączył jako dowody: KRS spółki PUK Corimp Sp. z o.o., KRS spółki Eko-Inwestor S.A., Eko –Inwestor S.A. Warszawa...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... w całości zarzuty odwołania. Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej przez Zamawiającego, dowody, pisma oraz stanowiska i oświadczenia stron oraz uczestnika postępowania złożone na rozprawie, Izba ustaliła...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...w uzyskaniu zamówieniu. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... do jego złożenia. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... przepisów ustawy, aby zamawiający miał przedstawiać jakiekolwiek dowody wykonawcy na potwierdzenie dokonanej przez siebie oceny oferty....o. zostały pominięte. Izba zwraca uwagę, że dowody dla rozstrzygnięcia sprawy mają być pozyskiwane i przedstawiane przez...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...oraz z dnia 21 marca 2018 r. Ponadto Izba dopuściła dowody złożone na rozprawie przez Odwołującego Budimex w sprawie o sygn. ...lata po zakończeniu realizacji dworca lotniczego we Lwowie. Dowody złożone przez Odwołującego nie potwierdzają jednak w ocenie Izby...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, jak również oświadczenia, dowody i stanowiska stron złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 1.2.3.5. Do wykazu Wykonawca załączy dowody określające czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji ...sentencji. W pozostałym, spornym zakresie, Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ, wykazu osób złożonych przez Konsorcjum N w ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...na następujące elementy: koszty robocizny, koszty dojazdów, koszty części zamiennych oraz marżę. Do wyjaśnień załączone zostały dowody obejmujące m.in. cennik usług świadczonych przez Odwołującego oraz zanonimizowaną umowę o pracą inżyniera serwisu zawartą...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...„Odpowiedź Uczestnika na odwołanie”, złożone w oryginale do akt sprawy oraz dowody złożone w trakcie rozprawy. Izba ustaliła W treści SIWZ Rozdział IX ... iż Przystępujący podczas rozprawy przedłożył dowody jednoznacznie doprecyzowujące informacje podane w ...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... interesu we wniesieniu odwołania. 14 Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu,... dnia 6 i 12 marca 2018 r.. Ponadto Izba dopuściła dowody złożone na rozprawie przez Odwołującego: wyliczenie kosztów prac maszynowych na ...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... posiada inne parametry niż oprogramowanie referencyjne opisane przez zamawiającego. Dowód powyższy bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. 2) Dowody nr 2 i 3 – informacje (zapytania i odpowiedzi) ze stron producenta Vmware oraz firmy Hewlett-Packard. Z...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... inflacji jako jednej z podstaw uznania ceny za rażąco niską. Odwołujący usiłuje dopiero w Odwołaniu podnosić twierdzenia i dowody mające, w jego mniemaniu, służyć wykazaniu braku zaoferowania przez niego rażąco niskiej ceny ofertowej. Przypomnieć w tym...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... posiedzenia i rozprawy z dnia 7 20 kwietnia 2018 r., jak również przedstawione w złożonych pismach. Izba dopuściła także dowody z dokumentów złożonych przez Odwołującego i Przystępującego. Izba ustaliła, co następuje: Zgodnie z punktem V.1.2.c) SIWZ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... katalogu informacji w poufności. W toku rozprawy Przystępujący potwierdził, że wraz wyjaśnieniami nie zostały złożone żadne dowody na potwierdzenie wykazania zasadności zastrzeżenia. Przytaczając, zgodnie z wymaganiami art. 196 ust. 4 Pzp, przepisy...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... do kosztów, które dany wykonawca musi ponieść, aby zamówienie wykonać. Dlatego też tak ważne jest wykazanie w oparciu o dowody, iż suma wszystkich wskazanych kosztów zamknie się w cenie ofertowej. Fakt, że nie tylko Odwołujący został wezwany do wyjaśnień...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... podjął właściwe działania w rozumieniu art. 25 ust. 2f ustawy Pzp, to i tak, zdaniem Odwołującego, załączone do odwołania dowody wskazują jednoznacznie, że w zakresie dwóch kluczowych umów ujętych w wykazie - załączniku nr 5 do oferty Rekord Hale, wartość...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nr 2 i 3: Wielorzędowy tomograf komputerowy, pkt 23 oraz 27 W szczególności, z dowodów złożonych przez Przystępującego (dowody złożone do zarzutu nr 2 – materiały producentów, dokumenty z postępowań) wynika, iż po pierwsze, parametr szerokości pokrycia...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i 11 dowody Stron oraz uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... nie sposób było ustalić, czy ZDM w Warszawie z tego prawa korzystał, czy też nie. Odwołujący do faktur załączył dowody ich zapłaty, a z treści dokumentów nie wynika, aby takie korekty były wystawiane. Odwołujący informował Zamawiającego, iż nie uzyskał...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij