• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... i rozporządzenia w sprawie paszportów wynika, iż z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym przepisie paszporty z chipem, dowody osobiste i paszporty tymczasowe muszą być produkowane ÖS.  Rozporządzenie w sprawie dokumentów pobytowych 24      Zgodnie z...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... skarżącej i interwenienta nie występują takie różnice, mimo że Komisja była w każdym razie zobowiązana do zbadania, czy dowody inne niż okoliczność, że infrastruktura portowa w Puerto de Las Nieves nie została ani zaplanowana, ani zrealizowana specjalnie...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ... ogólnego, jednego dla wszystkich syndykatów działających w danym państwie. 18      Arpacal twierdzi z kolei, że liczne dowody wskazują na to, że dwie oferty można przypisać jednemu ośrodkowi decyzyjnemu, a mianowicie: identyczność zastosowanych formularzy...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...te są szczegółowe, konkretne oraz czy zawierają wiarygodne dowody potwierdzające okoliczności wskazane w treści wyjaśnień. Zgodnie z ..., niepoparte stosownymi dowodami. Co więcej, wyjaśnienia i dowody złożone już przez Newag w toku procedury wyjaśniającej są...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... przy tym podkreślić, iż wyjaśnienia nie mogły ograniczać się tylko do twierdzeń, lecz powinny być poparte dowodami. Szczególnie dowody te są wymagane, jeżeli o poziomie określonych kosztów nie decyduje sam wykonawca, lecz zobligowany jest on do zakupu...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Według art. 86 ust...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...S.A., wnosząc o uwzględnienie odwołania. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący – jako...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... w jaki sposób przedstawione przez niego informacje mają odnosić się do tych zastrzeżonych przez Przystępującego. W ocenie Izby dowody te nie odnosiły się w żadnym stopniu do słuszności czy też niesłuszności zastrzeżenia części oferty Przystępującego, nie...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... jak w sprawie zakończonej wyrokiem z dnia 11 grudnia 2017 r. oznaczonej sygn. akt 2522/17 zawnioskowane przez zamawiającego dowody (dowody z dokumentów, zeznań świadków oraz z opinii biegłego), jak również dowód z przesłuchania świadka zawnioskowany przez...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... w przypadku uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...; wymóg odległości nie większej niż 10 km jest niespełniony, a dowody nie mają znaczenia dla oceny złożonych wyjaśnień,  wyjaśnienia z 17...na etapy realizacji zamówienia (dokumenty z 2 czerwca 2017 r.) – dowody PI6, 7. umów o pracę z 25 listopada 2016 r.,...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... 5 Skład orzekający Izby na posiedzeniu z udziałem właściwie umocowanych pełnomocników stron i uczestników postępowania, przeprowadził dowody z dokumentacji akt sprawy, w oparciu o które ustalił co następuje: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... 5 stycznia 2018 roku. Izba dopuściła również dowody z dokumentów złożonych przez Strony w toku rozprawy..., iż: Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Natomiast,...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... 21.12.2017 r. Natomiast w toku rozprawy złożono następujące dowody: 1. Protokół z przyjęcia – przekazania wyrobów NR 1/2015/MILSYS z...Zamawiającym. Zamawiający wskazał, że wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 Pzp...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ... których realizacją ma się wykazać podmiot ubiegający się o przedmiotowe zamówienie. Z tych też względów wnioskowane dowody były bezprzedmiotowe, oferenci mogą legitymować się realizacją 2 budynków użyteczności publicznej w dowolnej technologii konstrukcji...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...– brak opisu procedury akceptacji; W opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III ust. 5 pkt 20) otrzymuje brzmienie: „20) dowody wpłaty muszą być drukowane w technologii i na papierze, których właściwości zapewnią trwałość i pełną czytelność wydrukowanych...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... cenowej. Jednocześnie należy zauważyć, że Zamawiający w wezwaniu do wyjaśnień rażąco niskiej ceny nie wskazał wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające do oceny istnienia lub braku rażąco niskiej ceny, ani nie zażądał przedstawienia kalkulacji według...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... i oprogramowania zarządzającego Systemem Druku Podążającego, pisma Przystępującego z dnia 17 i 18 stycznia 2018 r. Ponadto Izba dopuściła dowody złożone na posiedzeniu przez Odwołującego: Oświadczenie Qube Technologies sp. z o.o. wraz z odpisem z KRS...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w postępowaniu muszą być zatem spełnione już na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania, natomiast dowody składane na potwierdzenie tych warunków mają być aktualne na dzień ich składania. Zgodnie zatem z konstrukcją przyjętą przez...

 • KIO 31/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...Zamawiający wykazał również, że przy tak sformułowanym zapisie SIWZ „wykonanie testu dysku twardego oraz producenta” – poprzez złożone dowody – istnieje na rynku kilku producentów oferowanego sprzętu. Ponadto – co również należy uznać, a jest istotne w tej...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... pozostaje rażąco niska. Izba oceniła wyjaśnienia przystępującego, jako na tyle ogólne, że nie można uznać, że wykonawca przedłożył wyjaśnienia i dowody dające podstawę do dokonania oceny czy cena jest rażąco niska, co z mocy art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, na...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... odwołanie, brak powiązania zarzutów z żądaniami i bezzasadność żądań. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. ogłoszenia o zamówieniu i siwz wraz z załącznikami: W ogłoszeniu o zamówieniu w...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... 20 grudnia 2017 roku. Definicja „określonego terminu” na złożenie wyjaśnień zamawiającemu oznacza, że informacje i dowody przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania przetargowego (celem umożliwienia mu...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... 190 ust. 1 ustawy p.z.p. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie z...kontradyktoryjności, zatem to strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa 12 Izba Odwoławcza nie ma ...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... do przedstawiania dowodów na okoliczność, iż zaoferowana przez niego cena za realizacje kabla OTK nie jest rażąco niska, ponieważ takie dowody powinny być przedstawione Zamawiającemu w toku procedury z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp. Zdaniem Izby jest wręcz...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ...grunt postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, i stanowi, że Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (por. m.in. wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2017...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... z art. 190 ust. 1 zd. pierwsze Pzp strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowiedzenie wprowadzenia bądź usiłowania wprowadzenia Zamawiającego w błąd spoczywało...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... zaprzeczał stanowisku przystępującego wyrażonym w wykazie, iż wszystkie roboty w ramach kwestionowanej inwestycji podlegają zaliczeniu na poczet warunku. Dowody takie, zgodnie z art. 190 ust. 1 zd. 2 Pzp mogą być składane aż do zamknięcia rozprawy. W...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...Przystępujący wskazał, iż zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne, a więc ciężar dowodu spoczywa na Odwołującym. Natomiast ciężar...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...dopiero w dniu 9 stycznia 2018 r. Uwzględniając dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia przedstawioną przez Zamawiającego, dowody, stanowiska i oświadczenia stron oraz Przystępującego złożone na posiedzeniu i rozprawie, Izba ustaliła co następuje...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij