• KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... w zakresie zaproponowanego w ofercie termin realizacji zamówienia powinien był wraz z pismem złożyć odpowiednie dowody. Izba podziela stanowisko prezentowane przez Zamawiającego, który wskazywał, że wykonawca składając wyjaśnienia nie miał obowiązku...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody: z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez...Nie dyskwalifikuje to jednak całości opinii biegłego. Opinia biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c. (wyrok z...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ono zostać zakwalifikowane jako poważne naruszenie zawodowe, to działania naprawcze udokumentowane przez Odwołującego i potwierdzające te działania dowody z całą pewnością pozwalały na uznanie ich za wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 ustawy Pzp...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...do roli wspomnianej fasady Izba, w oparciu o zebrane przez Zamawiającego informacje, w tym w szczególności dokumentację zdjęciową (zob. dowody wymienione w pkt 10 i 12) doszła do przekonania, że stanowi ona wprawdzie element dekoracyjny (co nie było sporne...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... wyłącznie Odwołujący. Podkreślić należy także, że przed odstąpieniem od umowy Zamawiający ani nie informował Odwołującego w oparciu o jakie dowody zamierza odstąpić od umowy. Zdaniem Izby pomimo braku wyraźnego odesłania w art. 24 ust. 2 do art. 26 ust...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z o.o., wnosząc o oddalenie odwołania. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... że Odwołujący jest legitymowany, zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 Pzp, do wniesienia odwołania. Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z treści SIWZ, oferty Wykonawcy A, pisma Odwołującego z 8 czerwca 2018 r. wraz z załącznikami, wezwania Wykonawcy A z...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... zamknięciu rozprawy nie mogą być już składane żadne dalsze oświadczenia czy dowody. Izba uznała, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie w zakresie naruszenia ... skutecznie wykazał poprzez złożone na rozprawie dowody, że rozpoczęcie robót nastąpiło z dniem...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... roku i samodzielnie spełniają je teraz. Okoliczności te nie były przez stronę przeciwną kwestionowane. Odwołujący przedłożyli też dowody w celu wykazania sytuacji finansowej obydwu przystępujących stwierdzając, że jest ona na tyle korzystna, że umożliwia...

 • C-14/17

  Orzeczenia ETS, 12-07-2018

  ... których oferent może udowodnić, że jego oferta spełnia wymogi znajdujące się w owych specyfikacjach, oraz moment, w którym dowody te należy przedłożyć. 25      W stosunku do tych ogólnych zasad art. 34 ust. 8 rzeczonej dyrektywy przewiduje szczególne...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ...toku tego samego posiedzenia złożył pisemną odpowiedź na zarzut nr 3 odwołania. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, przekazanej przez zamawiającego w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... tych robót, bowiem zaczął pełnić tę funkcję dopiero kilka dni KIO 1202/18 10 później. Jednocześnie oceniając pozostałe dowody, Izba ustaliła, że przedstawiając zaświadczenie wykonawcy Budimex S.A. oraz oświadczenie własne pana K. K., przystępujący nie...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... przedłożył ponadto wyciąg z planu gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego 2000-2024, zaś zamawiający wyciąg z umowy wykonawczej. Dowody te zostały przez Izbę włączone w poczet akt sprawy, choć okazały się one nieistotne dla rozstrzygnięcia sporu...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...w charakterze uczestników postępowania. Izba dopuściła dowody z całości dokumentacji przedmiotowego postępowania, w..., jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dowody złożone przez strony i uczestnika postępowania w trakcie posiedzenia ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... kwietnia 2018 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie – dowody O12; 6. wyciągu z WPGO z listopada 2016 r. – dowód O13...pkt 12 w zw. z ust. 9 Pzp. Tym samym dowody przywołane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu muszą być jawne od...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...190 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, przerzucali obowiązek dowody tylko na jedną ze stron postępowania, samemu pozostając biernym w... ust. 1 ustawy p.z.p. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu,...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...to pierwsze wyjaśnienia dotyczące zagospodarowania odpadów i pierwsze dowody na tę okoliczność, co więcej zostały sporządzone... zakupem stłuczki szklanej w cenie 210 -230zł. Izba oceniła dowody z wezwania odwołującego do złożenia wyjaśnień w trybie art. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp skutkujących odrzuceniem któregokolwiek z odwołań. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z: dokumentacji, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pismem z dnia...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  .... Jest to zresztą okoliczność niekwestionowana i powszechnie wiadoma dla uczestników branży budowlanej. Odwołujący na poparcie swoich twierdzeń złożył dowody w postaci wyciągu z Dziennika Ustaw Nr 43 poz. 430 str. 2385 i 2410 wskazując na § 43 ust...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...zł za m². Podobnie, Odwołujący nie wykazał, że cena stali na poziomie 2220 zł/t jest ceną nierealną. Złożone przez Odwołującego dowody (dowód nr 5, 6 i 9 dot. pkt II.5 odwołania), jak też zastrzeżony przez Odwołującego jako tajemnica przedsiębiorstwa dowód...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...przeprowadzony na rozprawie w dniu 6.6.2018 r.). Dowody powyższe 1 i 2 nie potwierdzają okoliczności podnoszonych w...odrzucenie oferty S&T, to powinien na tę okoliczność przedstawić dowody. Za dowód świadczący o braku spełnienia przez FortiGate 1500D wymagań...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...OPZ spełniają 3 modele drukarek 3 producentów (OKI, Lexmark, i Xerox). W toku rozprawy Zamawiający przedłożył również dowody dotyczące m.in. drukarki producenta EPSON, wskazując że spełnia ona wymogi OPZ. Twierdzenie przeciwne Odwołującego – odnośnie braku...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... skalkulowania oferty niezbędne są informacje bardziej szczegółowe, co potwierdza argumentacja zaprezentowana przez Odwołującego oraz przedstawione dowody w postaci zleceń wywiadu technicznego dla 6 losowo wybranych lokalizacji. Z ich treści wprost wynika...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... działalności zawodowej. Zamawiający w zakresie tego warunku nie postawił albowiem żadnego innego, dodatkowego wymagania. Dowody przedstawione przez odwołującego, dotyczą zatem innej okoliczności, nie będącej przedmiotem tego postępowania o udzielenie...

 • KIO 965/18

  Orzeczenia KIO, 04-06-2018

  ...ust 1 pkt 17 ustawy Pzp poprzez niezasadne zaniechanie wykluczenia Raven Inmedia w sytuacji, gdy wykonawca ten przedkładając dowody potwierdzające informacje zawarte w wykazie usług wykonanych przez Best Black I. K. wskazał na wykonanie przez tenże podmiot...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., że w sposób rzeczywisty i realny tymi środkami będzie dysponował realizując zamówienie. Rolą zaś zamawiającego jest ocena, czy dowody przedłożone przez wykonawcę w sposób dostateczny wykazują, że ma on realną zdolność do wykonania zamówienia. Wykonawca w...

 • KIO 953/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ..., że zgodnie z art. 6 k.c. oraz art. 190 ust. 1 Pzp, strony postępowania odwoławczego są zobowiązane przedstawiać dowody na okoliczności, z których wywodzą skutki prawne. W tym przypadku ciężar dowodu powyżej wskazanych twierdzeń spoczywał na Odwołującym...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... oświadczenia i stanowiska stron wyrażone ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 29 maja 2018 r. oraz dowody przedłożone na rozprawie przez Odwołującego. Uwzględniając powyższe, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła, że nie...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... nie doprecyzował w wezwaniu do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny jakich okoliczności mają 4 dotyczyć te wyjaśnienia i jakie dowody Odwołujący winien był złożyć (ogólnikowe wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny); 4. art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij