• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... nie dotyczyło wartości minimalnej mocy zasilacza, lecz Odwołujący podał ją jako 360W, przy czym składane przez Odwołującego w postępowaniu dowody odnoszą się do mocy zasilacza o mniejszych, innych wartościach, co więcej nie potwierdzają w żaden sposób, że...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i dowody przedstawione na rozprawie, Izba ustaliła i zważyła, co następuje: Na wstępie Izba ustaliła, że Odwołujący...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ..., jako uczestnika wykonawcę Przedsiębiorstwo RURBET Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD w dniu 25 lutego 2019...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... zawodowej, w oparciu o art. 22 ust. 1 b pkt 1 p.z.p., etc.). Wykonawca, składając określone dowody, wykazuje okoliczności wymagane przez zamawiającego w dokumentacji postępowania, nadto okoliczności te związane są z dokumentami uprzednio wprowadzonymi do...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... dachu powodowało i nadal powoduje zacieki w budynku. Rodzaj zastosowanej dachówki nie miał żadnego wpływu na przeciekanie dachu. (dowody: - opinia biegłego k. 947-967, opinia uzupełniająca nr 1 k. 995-998, opinia uzupełniająca nr 2 k. 1018-1020, opinia...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... ich w jakimkolwiek zakresie, w konsekwencji czego Sąd uprawniony był po myśli art. 230 k.p.c. do uznania, że dowody te nie były przez pozwanego kwestionowane, a okoliczności w nich wskazane – za przyznane. Ustalając stan faktyczny sprawy Sąd oparł się...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę stan sprawy na chwilę zamknięcia rozprawy, oświadczenia, stanowiska i dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania, w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, postanowień...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... pismo dotyczące wyjaśnień ceny i Przystępujący mógł wówczas skutecznie dokonać zastrzeżenia informacji w nim zawartych oraz powołać dowody na potwierdzenie zasadności zastrzeżenia, co per analogiam wynika z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp. Omawiane uzasadnienie...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...i wyciąg z umowy dla Banku Światowego, to głównie spisy treści. Odwołujący i przystępujący usiłowali, w oparciu o te dowody, skonstruować tezę, nie wskazując jednak na żądne powiązanie faktycznej treści złożonych dokumentów z warunkami FIDIC, a więc z tezą...

 • KIO 12/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...przez Odwołującego spełnia to wymaganie, w tym trzy kamery na wyższym poziomie (15 m). Również Przystępujący przedstawił dowody (specyfikacje techniczne kamer) potwierdzające spełnianie ww. wymogu przez 12 kamer sześciu producentów. c) wymóg dot. kompresji...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną do akt sprawy, dowody załączone do odwołania i złożone na rozprawie, a ... 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...być rozumiane inaczej w zależności od tego, czy zostało użyte w zdaniu twierdzącym czy w przeczeniu. Przystępujący złożył dowody mające wykazać, że w przypadku użycia zaimka nieokreślonego „any” w zdaniu zawierającym zaprzeczenie („not”), zaimek ten należy...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...”. W orzecznictwie Izby wskazuje się, że uprawnienie do powołania biegłego jest niezbędne, gdy prezentowane przez obie strony wiarygodne dowody prowadzą do wniosku, że ich stanowiska w sprawie są zasadne, a Izba stwierdzi, że powoduje to sprzeczność w...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... uwzględnił w całości zarzuty odwołania. Przystępujący Decsoft wniósł sprzeciw. Izba ustaliła następujący stan faktyczny: Izba dopuściła dowody z dokumentacji postępowania tj. siwz wraz z załącznikami, oferty Decsoft i dowodów dołączonych do odwołania. Na...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...podał w ofercie: „Tak. Zewnętrzny zasilacz UPS podtrzymujący pracę pompy przez min. 8 godzin.” Odwołujący przedłożył jako dowody: opinie Laboratorium Badawczego (Załącznik nr 10 do odwołania - „Certyfikacja Biura Badawczego ds. Jakości”). Biuro badawcze ds...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... z Opcji do maksymalnie 90 dni. Izba miała także na względzie, iż Zamawiający w postępowaniu odwoławczym przedstawił dowody wskazujące jaką średnią liczbę łączy wykonawcy realizujący obecną umowę oraz Odwołujący są w stanie uruchamiać dziennie, Odwołujący...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... do podstaw do uznania, że usługa, na którą powołuje się odwołujący, rzeczywiście została wykonana. Na rozprawie odwołujący złożył dowody mające jego zdaniem potwierdzać rzeczywiste wykonanie usługi. W ocenie Izby wynika z nich jednak, że odwołujący nie...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ..., a następnie na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp wyjaśnienia i dowody mające potwierdzać, że był uprawniony do 9 posłużenia się osobą J.P....w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z dnia 7 grudnia 2018 r. dowody w postaci oświadczenia M.M. z dnia 8 grudnia 2018 ...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...koordynatora w branży projektowej posiada doświadczenie, podlegające punktacji zgodnie z SIWZ. W części niejawnej rozprawy jako dowody przedkładał pozwolenia na budowę, które nie obejmowały zakresu wskazanego w SIWZ (skuteczność zastrzeżenia jako tajemnicy...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... przypadku zaś uwzględniania odwołania ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...stanowi, że wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie m.in. art. 24 ust. 5 p.z.p., może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...oświadczenie w tym zakresie złożył na rozprawie. Wobec tego odnoszący się do świadczeń okresowych lub ciągłych wymóg, aby dowody na potwierdzenie należytego wykonania usług były wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert nie miał...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...też podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie zasługuje na uwzględnienie. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania, w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, postanowień...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... okresie najbliższych 3 lat wynosił 790,17 zł od osoby. Na potwierdzenie powyższych wyliczeń Wykonawca ECO dołącza dowody w postaci wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Wn-D wypełnionego 04.10.2018 oraz...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...powinny podlegać dokumenty w całości, a wyłącznie ich kluczowe elementy, takie jak np. ceny z ofert stanowiących dowody w zakresie wyjaśnień, których wykonawca Althea zapewne nie przedstawił. Brak wyjaśnień lub złożenie wyjaśnień ogólnikowych, równoznaczne...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., w tym kosztów, prezentuje kalkulację przyjętą przez Zamawiającego, jako podstawę ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. Jako dowody, Zamawiający załącza dokumenty przywołane w pkt 2-6 tabeli zawartej w Protokole, a ponadto dokument zawierający...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... mierze nie można utożsamiać z niemożliwością świadczenia. Ocenie tej nie przeczą złożone przez Odwołującego i Przystępującego COMP dowody w postaci ofert uzyskanych od Oracle, treść tych ofert jest bowiem okolicznością bezsporną i potwierdza jedynie, do...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... orzekający Izby wziął pod uwagę dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiotowej sprawie złożoną do akt sprawy, dowody załączone do odwołania, a także stanowiska i oświadczenia Stron złożone ustnie na posiedzeniu i rozprawie, do protokołu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij