• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... albowiem w związku z tym, iż są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, były one traktowane jako zasób własny. Jako dowody w sprawie złożył protokół odbioru końcowego robót (nr 5/2013) z dnia 12 grudnia 2013 r., Tabelę elementów scalonych -...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... do oceny nie mają żadnej wartości z punktu widzenia analizowanej sprawy. Biegła w swojej opinii powołała się na „twarde dowody” zgromadzone w aktach postępowania, a więc materiał złożony w formie oświadczenia podpisanego przez przedstawiciela T. sp. z o.o...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... jednego zadania inwestycyjnego. W przedmiocie realnego udziału członka konsorcjum Energopol – spółki PBDiM w realizacji ww. zadania Odwołujący przedłożył dowody w postaci umowy konsorcjum z 12.02.2010 r. aneksu do umowy konsorcjum z 17.08.2011 r., umowy...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... Zamawiającego i wynikającymi z odrębnych przepisów, - złożone przez T. wyjaśnienia z dnia 30.06.2017 r. zawierają dowody dotyczące wyliczenia całkowitej ceny brutto oferty T., które pozwalają jednoznacznie przesądzić, że cena oferty i jej części składowe...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ... żadnych dokładnych informacji dotyczących jej oferty. 39      W tych ramach wnosząca odwołanie zarzuca też Sądowi, że ten pominął dowody przedstawione przez nią w celu wykazania tego, iż te parametry gospodarcze nie są wiarygodne. Dokładnie rzecz ujmując...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... w postępowaniu muszą być zatem spełnione już na dzień składania ofert i trwać przez cały okres postępowania, natomiast dowody składane na potwierdzenie tych warunków mają być aktualnego na dzień ich składania. Zgodnie zatem z konstrukcją przyjętą przez...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ... Izby odwołujący za pomocą złożonych dowodów wykazał, że prąd anodowy występuje w lampach rtg, jednakże nie są to dowody wskazujące, że prąd anodowy nie może występować w generatorze. Przystępujący złożył natomiast jako dowód w sprawie wyciąg z instrukcji...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...,00 zł netto w okresie 3 lat) - celem pokazania poziomu kosztowego oraz wynikającego stąd niedoszacowania oferty (dowody: oferta NeoStrain oraz oferta Cold System). Zdaniem Zamawiającego w złożonych przez Odwołującego wyjaśnieniach, jak i w treści samego...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... twierdzi, że osoby wskazane przez przystępującego nie posiadają wymaganych kwalifikacji lub doświadczenia, powinien przedstawić stosowne dowody, a tego nie uczynił. Oświadczenia i dokumenty złożone w toku postępowania przez przystępującego nie uzasadniają...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... proszę porównać z pkt Ad 3 poniżej). Konsorcjum I. pismem z dnia 3 sierpnia 2017 r. przedłożyło dalsze wyjaśnienia i dowody, które w ocenie Odwołującego, dalej nie potwierdzają, że zaoferowana przez Konsorcjum I. cena jest realna i rynkowa. W tym miejscu...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...3 złote za 1 sztukę broszury. Zatem nawet te załączone dowody wskazują na ceny o około 80% wyższe niż ceny ... sygn. akt XXIII Ga 967/16 podkreślił bardzo istotną kwestię ciężaru dowody przy rozpatrywaniu zarzutu rażąco niskiej ceny: „W tym miejscu należy...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...Przystępujący przedstawił opinię z dnia 6.10.17 r. sporządzoną przez M. B., na okoliczność niejednoznacznej nomenklatury branżowej. Dowody te zostały przez Izbę włączone w poczet akt sprawy, choć okazały się one nieistotne z punktu widzenia rozstrzygnięcia...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... między innymi z przeglądami pojazdów, złożył fakturę na zakup opon i fakturę na okresowe badania techniczne. Odwołujący złożył również dowody, na okoliczność utrzymania łączności z kierowcami, w tym faktury za karty telemetryczne, a także umowę z firmą A...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie..., zatem to strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...o oddalenie odwołania jako niezasadnego. Uwzględniając treść dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia przekazanej przez Zamawiającego, dowody, odpowiedź na odwołanie oraz stanowiska i oświadczenia Stron a także Przystępującego złożone na rozprawie...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... wskazał bowiem, że strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... umowy, bądź na etapie postępowania nie uzupełniał brakujących dokumentów. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że wszystkie okoliczności oraz dowody wskazują, że w tym postępowaniu zostało zawarte porozumienie pomiędzy wykonawcami N. Sp. z o.o. z siedzibą w...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dowody Stron złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... definicji robót budowlanych, wobec czego - mając na uwadze brak ustawowego zdefiniowania tego terminu, przedłożone przez niego dowody na posiadane zasoby zdolności technicznej lub zawodowej były wystarczające. Mając na uwadze tak określony spór, Izba w...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... ust. 8 i 9 ustawy. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie m. in. art. 24 ust. 5 pzp może przedstawić dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... przepisem art. 190 ust. 1 Pzp, z którego wynika, iż strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Przystępujący wskazał na orzecznictwo KIO w tym zakresie z którego...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... w jaki sposób kwestia ta przekłada się na koszty realizacji tej części zamówienia. Przedstawione w tym zakresie dowody w postaci dokumentacji fotograficznej uznane zostały za nieprzydatne do rozstrzygnięcia o zarzucie odwołania, bowiem nie poparto ich...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Zdaniem Izby okoliczność, iż przygotowany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia był niejednoznaczny potwierdzają złożone na rozprawie dowody przez Odwołującego oraz Zamawiającego, tj. opinia sporządzoną przez prof. dra hab. Inż. K. W. z Instytutu...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Izba oddaliła. Wykonawca składał już w tym zakresie wyjaśnienia w piśmie z 25.08.2017 r., które dodatkowo wzmacniały dowody przedłożone na rozprawie i omówione powyżej. Zarzut nr 6 związany jest z oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez ZAMEP na...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... Izba dopuściła również, przeprowadziła i poddała ocenie dowody zawnioskowane przez Odwołującego wraz z odwołaniem oraz w ...piśmie procesowym z dnia 02.10.2017 r. Dowody obejmują: 1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 11...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ..., zgłoszenie przystąpienia, odpowiedź na odwołanie wraz z załącznikami, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, stanowiska i dowody złożone przez strony w trakcie posiedzenia i rozprawy, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje: W...

 • KIO 2033/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Oddalając odwołanie Izba miała na uwadze wyjaśnienia wykonawcy składane Zamawiającemu w trybie art. 87 ust. 1 Ustawy, a także dowody złożone na rozprawie, w tym dane techniczne produktu, jak i oświadczenie producenta. W oparciu o te dokumenty ustalono, iż...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... sporządzenie i wycenę oferty; Argumentacja Odwołującego, jak w literze d). Sygn. akt KIO 1939/17 49 Izba przeprowadza dowody ze wskazanych SWIZ i przekazanych na rozprawie dokumentów przekazanych przez Odwołującego i że Strony nie składaj żadnych wniosków...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...K. (vide: pismo MZUiM K. z dnia 6 października 2017r. 17 Dowody przedstawione w tej mierze przez Przystępującego świadczą o tym, że zadanie „budowa...żadnego przeciwdowodu. W kontekście powyższego, dowody Odwołującego na okoliczność braku wykonania czynności ...

 • KIO 1960/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... z opisem dotyczącym bazy danych, w tym żądania dostarczenia serwera posiadającego zintegrowaną z systemem operacyjnym bazę danych, Izba uwzględniła dowody złożone w sprawie, w tym oświadczenie O. o produkcie (…) z dnia 2.10.2017 r. złożone na rozprawie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij