• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... tego załącznika wskazuje również, że „dokumenty, o których mowa w art. 16.2 [tego załącznika] obejmują […] dowody potwierdzające przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień, takie jak dokumenty dotyczące przetargu, oferty złożone przez oferentów oraz...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...oferty. Przy czym w przypadku uznania przez Izbę, iż wyjaśnienia i dowody składane w trakcie postępowania odwoławczego przez przystępującego lub zamawiającego (na których,...na ich poparcie jest strona, która dane dowody zgłasza, a ciężar spoczywa na tym, kto...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... skalkulowania, Jego zdaniem, niemożliwych do wyceny ryzyk kontraktowych i pozakontraktowych. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, nadesłanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...) Termin realizacji zamówienia). b) Brak określenia liczby pojemników i worków z podziałem na frakcje W toku rozprawy Odwołujący złożył następujące dowody: 1. Oświadczenie firmy ESE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2018 r., w którego...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... (w szczególności odwołujący AVR zwrócił uwagę na lit b i dowody do tego fragmentu wyjaśnień oraz pkt 2 - 4 (wraz ...w kilku miejscach, iż zamawiający oczekiwał złożenia dowodów bez określenia jakie dowody będzie 17 honorował, a którym wiary nie da z uwagi na...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ... K. S.. Zdaniem Sądu należało uznać, iż okoliczności wskazane we wnioskach, na które miały zostać przeprowadzone ww. dowody, zostały w wystarczającym stopniu ustalone na podstawie dokumentów załączonych do akt sprawy i przeprowadzenie dowodów nie wniosłoby...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również oświadczenia, stanowiska stron i uczestników postępowania oraz dowody złożone w trakcie rozprawy, ustaliła i zważyła, co następuje: Odwołanie zasługiwało na uwzględnienie. W...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... takiego podejrzenia, prezentując nie tylko własną opinię co do poprawności wyliczeń, ale przede wszystkim przedstawiając dowody uzasadniające ich przyjęcie, jako obiektywnie zasadnych. Sam Odwołujący modyfikował wyliczenia, a ponadto przyjmował odmienne...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...grunt postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą, i stanowi, że Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (por. m.in. wyrok KIO z dnia 31 stycznia 2017...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... w zakresie zaproponowanego w ofercie termin realizacji zamówienia powinien był wraz z pismem złożyć odpowiednie dowody. Izba podziela stanowisko prezentowane przez Zamawiającego, który wskazywał, że wykonawca składając wyjaśnienia nie miał obowiązku...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...- reguł dotyczących określenia stawek za zagospodarowanie odpadów - Izba w tym zakresie wzięła pod uwagę przede 28 wszystkim dowody złożone przez Zamawiającego na rozprawie, tj. 12 (dwanaście) kopii umów z lat 2014 - 2018 zupełnie przeczących tej założonej...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ono zostać zakwalifikowane jako poważne naruszenie zawodowe, to działania naprawcze udokumentowane przez Odwołującego i potwierdzające te działania dowody z całą pewnością pozwalały na uznanie ich za wystarczające w rozumieniu art. 24 ust. 9 ustawy Pzp...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie dowody: z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne nadesłanej przez...Nie dyskwalifikuje to jednak całości opinii biegłego. Opinia biegłego podlega, jak inne dowody, ocenie według art. 233 § 1 k.p.c. (wyrok z...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...mając na uwadze złożone przez ww. podwykonawców wyjaśnienia, kalkulacje cenowe, oświadczenia i referencje (dokumenty i dowody w sprawie), chcielibyśmy zaznaczyć, iż: oferty złożone przez podwykonawców zawierają ceny obejmujące wszelkie czynniki cenotwórcze...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...ochrony prawnej. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190 ust. 7 Pzp dopuścił w niniejszej sprawie: dowody z całej dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne przekazanej przez Zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ...art. 190 ust. 1 ustawy p.z.p. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Ciężar dowodu, zgodnie z..., zatem to strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... – w tym zakresie stanowiska stron i uczestników były zgodne, potwierdzają to również zgromadzone w sprawie dowody. Dokonanie modyfikacji skutkować będzie potrzebą rozszerzenia Certyfikatu Typu EASA bądź wystawienie suplementu do ww. certyfikatu dla...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...podczas rozprawy, Izba stwierdziła, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania, w szczególności: z protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszenia o zamówieniu, postanowień...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wyrok sądowy" (tak KIO w wyroku z 19.06.2015, sygn. akt 120/15), zamawiający w załączeniu przedstawia dowody wymaganego zwiększenia aktywności odwołującego na już realizowanych dla zamawiającego zadaniach, co dotyczy zadań w Mińsku Mazowieckim, Mirosławcu...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... powyższe ustalenia i rozważania Izba uznała zarzuty odwołania za niezasadne i tym samym odwołanie zostało oddalone. Dowody przedstawione przez Odwołującego nie potwierdziły zasadności podniesionych zarzutów. Izba orzekła jak w sentencji wyroku, orzekając...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...wyjaśnień nie dołączył dowodów na potwierdzenie tego argumentu. Odwołujący dowody na tę okoliczność złożył w toku rozprawy przed Izbą w dniu... 17.08.2018 r. Jednakże Izba uznała, że dowody te – głównie zestawienia ofert oraz referencje, jakkolwiek pozwalają...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...w pismach procesowych oraz ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 20 sierpnia 2018 r. Izba dopuściła ponadto dowody z dokumentów złożone przez Strony i Uczestnika postępowania odwoławczego w toku rozprawy. Izba ustaliła, co następuje: 14 Zgodnie...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... 2018r.) przedłożył wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert oraz załączył dowody określające czy 22 te dostawy zostały wykonane należycie. W przedmiotowym wykazie wykonawca Koncept wykazał 4 dostawy wykonane...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... brutto. Jest to cena gwarantująca należyte wykonanie dostawy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Poniżej przedstawiamy dowody oraz szczegółową kalkulację cenotwórczą wraz z czynnikami mającymi wpływ na jej wysokość. Informujemy, że wartość przedmiotu...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...udzielenie zamówienia publicznego, jak również biorąc pod uwagę stan sprawy na chwilę zamknięcia rozprawy, oświadczenia, stanowiska i dowody Stron i uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, Izba ustaliła i zważyła, co następuje. Izba stwierdziła...

 • KIO 1518/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...utraconych korzyści. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne, ... zasady kontradyktoryjności, zatem to strony obowiązane są przedstawiać dowody a Krajowa Izba Odwoławcza nie ma obowiązku wymuszania ani...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...do roli wspomnianej fasady Izba, w oparciu o zebrane przez Zamawiającego informacje, w tym w szczególności dokumentację zdjęciową (zob. dowody wymienione w pkt 10 i 12) doszła do przekonania, że stanowi ona wprawdzie element dekoracyjny (co nie było sporne...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  .... Potrzeby te, w związku z upływem czasu oraz rozwojem Zamawiającego, zmianami organizacyjnymi mogły ulec zmianie. Dowody własne Odwołującego, stanowiące zestawienie oznaczeń w obecnym postępowaniu i poprzednim oraz ilość zakupów w latach 2013-2018 mają...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... z przesłanek ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 Pzp. Izba dopuściła w niniejszej sprawie dowody z dokumentacji, nadesłanej przez zamawiającego do akt sprawy w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem pismem z...

 • KIO 1515/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... są dokumenty stanowiące element dokumentacji prowadzonego postępowania, tj. specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz), a także dowody przedłożone przez Odwołującego – ulotki producentów aparatów: Cobas h 232 (kompaktowy aparat Roche) oraz Vidas i...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij