• KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...w tym zakresie nie wpływa także dopuszczenie w SIWZ złożenia gwarancji wadialnej w języku obcym. Zamawiający w pkt X.6 SIWZ określił, że dokument gwarancji sporządzony w języku obcym... jak i inne obecnie istniejące dokumenty, na które powołuje się Odwołujący...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, natomiast Zamawiający w Rozdziale X ust. 3 SIWZ postanowił, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Do dokumentów...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...nie na podstawie przepisu § 16 ust.1 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie dokumentów, który stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W związku z tym, należy wskazać, że to nie przepis powołanego wyżej...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) Wszystkie 14 dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2.5. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.”. Analogiczne postanowienia znalazły się w treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt II.2.4. Zgodnie zaś z art. 3 [Warunki...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280) strona lub uczestnik postępowania, który 21 powołuje się na dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia ich tłumaczenie na język polski. Wobec tego Izba uznała za uzasadniony wniosek Zamawiającego o nie dopuszczenie...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 6. Zaleca się...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  .... Izba nie uwzględniła powyższych zarzutów. Wszystkie wymagane przez SIWZ dokumenty zostały złożone przez Przystępującego w języku polskim, jeżeli natomiast zostały złożone języku obcym to zostały złożone także odpowiednie tłumaczenia (dotyczy to także...

 • KIO 282/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... podmiotów, na zasobach których polega w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Załączone do oferty dokumenty w formie kopii poświadczonych za zgodność przez Wykonawcę złożone w języku obcym były nieczytelne i zostały złożone bez...

 • KIO 244/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ... 9 ze względu na złożenie tych dowodów w języku obcym bez przetłumaczenia ich na język polski. W ocenie Izby nie zasługują na uwzględnienie zarzut ... a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym ...

 • KIO 1745/17, KIO 1746/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2018

  ...wyjaśnień została zastrzeżona jako tajemnica przedsiębiorstwa, dokumenty w aktach), *w tym miejscu w odwołaniu zawarty został fragment objęty tajemnicą... niezależnie od formy w jakiej zostały sporządzone, w języku polskim lub w języku obcym z tłumaczeniem na...

 • KIO 235/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od maszyn wskazanych w JEDZ, gdyż w ofercie znajdowały się tylko dokumenty w języku obcym. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie uzupełnił dokumenty o tłumaczenia, których nie było w ofercie i uzupełnił ofertę o jeszcze...

 • KIO 233/18, KIO 234/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ... jednak, że wystarczyłoby, aby Zamawiający udostępnił takie dokumenty wraz z dokumentacją Postępowania, aby wszyscy wykonawcy mogli...wariantowej (art. 83 ust. 1 PZP); złożenia oferty w języku obcym, chyba że zamawiający dopuści taką możliwość. Artykuł 89 ...

 • KIO 155/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  .... (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 ze zm.) w postępowaniu odwoławczym wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, zobowiązany...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, rozprawa odbywa się w języku polskim, a wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, jeżeli zaś zostały przedstawione w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ...że zamawiający w sposób prawidłowy oraz w wyznaczonym terminie wysłał na wskazany adres e-mail wymagane dokumenty, bez znaczenia jest w tym przypadku... przez Izbę, gdyż zostały sporządzone w języku obcym bez tłumaczenia na język polski. Abstrahując...

 • KIO 165/18

  Orzeczenia KIO, 09-02-2018

  ... żądał załączenia do oferty wydruku testu Passmark Average CPU MARK, Jednocześnie w pkt 7.7 SIWZ (wymagana forma składanych dokumentów) Zamawiający wskazał, że dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Jak...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... z tłumaczeniami na język polski, zaś wykonawca Sprint S.A. dołączył do pisma z dnia 31 października 2017 r. następujące dokumenty sporządzone w języku obcym bez tłumaczenia na język polski: a) Strona 33 pisma Sprint S.A. z dnia 31 października 2017 r., b...

 • KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 22 marca 2010 r. wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... iż oświadczenia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę PKOB WEGNER w odniesieniu do parametrów opisanych w ramach dwóch pierwszych ...przeprowadzone w języku polskim. Dotyczy to także dokumentów, co oznacza, że dowód z dokumentu sporządzonego w języku obcym ...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... odwołań [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.]: Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na...

 • KIO 2274/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...odwołań Prezesa Rady Ministrów z § 19. 1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 3. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ). 7. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... z licencjami na ich bezterminowe użytkowanie. 1.12. Dokumentacja techniczna oraz wszelkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim. Przyjęcie dokumentacji w języku obcym musi zostać uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. 1.13. Wykonawca na swój koszt...

 • KIO 2203/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...numery katalogowe, foldery załączone do oferty oraz dokumenty przysłane w toku wyjaśnień, nie budziły żadnych wątpliwości ... z przyczyn formalnych nie przyjmuje w poczet dowodów dokumentów sporządzonych w języku obcym bez tłumaczenia na język polski....

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... przed upływem składania ofert”. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 10 pkt 10.1.4. SIWZ, Zamawiający wymagał, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Pismem z 25 sierpnia 2017 r. Zamawiający, działając na...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... dokumentów /…/ (Dz.U. z 2016 r., poz1126), dalej „rozporządzenie”, stanowiącym, że dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Przepisy ustawy i rozporządzenia nie przewidują dla tłumaczeń żadnej szczególnej...

 • KIO 1611/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... w terminie - gdyż prawidłowo złożenie oświadczeń/dokumentów w terminie winno być uczynione w języku polskim lub w języku obcym ..., w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, ...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... oferta bez tłumaczenia, z uwagi na niedochowanie formy dla dowodu sporządzonego w języku obcym, mogła mieć jedynie walor uwierzytelniający oświadczenie Wykonawcy H. S., iż... być w oparciu o deklaracje wykonawców, a nie w oparciu o dokumenty potwierdzające ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij