• KIO 2514/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ... postępowania przy rozpoznawaniu odwołań z dnia 22 marca 2010 r. wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia...

 • KIO 2403/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... iż oświadczenia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę PKOB WEGNER w odniesieniu do parametrów opisanych w ramach dwóch pierwszych ...przeprowadzone w języku polskim. Dotyczy to także dokumentów, co oznacza, że dowód z dokumentu sporządzonego w języku obcym ...

 • KIO 2375/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... odwołań [t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 964 ze zm.]: Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie (wg zał. nr 4 do SIWZ). 7. Informacje (w języku polskim, a dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę) na temat oferowanego...

 • KIO 2274/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...odwołań Prezesa Rady Ministrów z § 19. 1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 3. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... z licencjami na ich bezterminowe użytkowanie. 1.12. Dokumentacja techniczna oraz wszelkie dokumenty muszą być dostarczone w języku polskim. Przyjęcie dokumentacji w języku obcym musi zostać uzgodnione pisemnie z Zamawiającym. 1.13. Wykonawca na swój koszt...

 • KIO 2203/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...numery katalogowe, foldery załączone do oferty oraz dokumenty przysłane w toku wyjaśnień, nie budziły żadnych wątpliwości ... z przyczyn formalnych nie przyjmuje w poczet dowodów dokumentów sporządzonych w języku obcym bez tłumaczenia na język polski....

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... przed upływem składania ofert”. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 10 pkt 10.1.4. SIWZ, Zamawiający wymagał, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Pismem z 25 sierpnia 2017 r. Zamawiający, działając na...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... dokumentów /…/ (Dz.U. z 2016 r., poz1126), dalej „rozporządzenie”, stanowiącym, że dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Przepisy ustawy i rozporządzenia nie przewidują dla tłumaczeń żadnej szczególnej...

 • KIO 1611/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... w terminie - gdyż prawidłowo złożenie oświadczeń/dokumentów w terminie winno być uczynione w języku polskim lub w języku obcym ..., w celu wykazania, że spełnia on warunki uczestnictwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, dokumenty, ...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... oferta bez tłumaczenia, z uwagi na niedochowanie formy dla dowodu sporządzonego w języku obcym, mogła mieć jedynie walor uwierzytelniający oświadczenie Wykonawcy H. S., iż... być w oparciu o deklaracje wykonawców, a nie w oparciu o dokumenty potwierdzające ...

 • KIO 1416/17

  Orzeczenia KIO, 26-07-2017

  ... regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, strona lub uczestnik postępowania, który powołuje się na dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia ich tłumaczenie na język polski. Przepis ten nie określa bezwzględnych wymagań dotyczących formy...

 • KIO 1187/17

  Orzeczenia KIO, 26-06-2017

  ...z 23 lipca 2014 roku poz.964 ze zmianami) § 19 ust. 3 wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...nie wyraził zgody na złożenie JEDZ w języku angielskim. Na możliwość złożenia JEDZ w języku obcym nie wskazuje również § 16 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów, zgodnie z którym dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na...

 • KIO 807/17, KIO 815/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ..., logiczny, na arkuszach A-4, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, ● Pkt 8 – Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyjątkami wyraźnie wskazanymi...

 • KIO 795/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... mogła wziąć pod uwagę dowodu Z2 gdyż został złożony w języku obcym bez tłumaczania na język polski. 7 W ocenie Izby, zarzut pierwszy naruszenia art. 89 ust...warunków zamówienia i związane z tą specyfikacją dokumenty, a szczególnie zwracanie się o wyjaś- ...

 • KIO 811/17

  Orzeczenia KIO, 11-05-2017

  ...zaniechanie wezwania Konsorcjum VF do uzupełnienia dokumentów wobec spółki VF Consulting Services LLC, pomimo faktu, że dokumenty te złożone zostały w języku obcym (w języku ukraińskim), podczas gdy zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 531/17

  Orzeczenia KIO, 19-04-2017

  ... przedstawiona w języku obcym, bez jej tłumaczenia na język polski. Złożenie dokumentów w języku obcym bez załączenia...czynniki. Podstawą oceny jest okoliczność, czy dokumenty złożone do oferty dały Zamawiającemu absolutną pewność, co do możliwości ...

 • VI ACa 1977/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-04-2017

  ...jedynie tłumaczenie dokumentów, nie załączając dokumentów sporządzonych w języku obcym, oraz zmodyfikowało treść załącznika nr 7 do... złożona w ofercie dokumentacja nie potwierdza spełnienia warunków przetargu, zawiera błędy lub określone dokumenty w ogóle ...

 • KIO 425/17, KIO 426/17

  Orzeczenia KIO, 24-03-2017

  ...dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi... w języku obcym. Następnie Izba odniosła się dowodu, złożonego przez Odwołującego w postaci umowy dostawy warunkowej, zawartej w ...

 • KIO 450/17, KIO 462/17

  Orzeczenia KIO, 23-03-2017

  ....M.L.e. Zgodnie z art. 9 ust. 2 Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Zgodnie zaś z sekcją VI 3) 13 SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Uczestnik 3 złożył dokument...

 • KIO 401/17

  Orzeczenia KIO, 21-03-2017

  ... posiada 2 przyciski oraz rolkę. Ponadto Wykonawca sporządził opis oferowanego sprzętu w języku obcym, co nie odpowiada treści pkt 9.5 SIWZ na mocy, którego dokumenty sporządzone w języku obcym, 6 muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski...

 • KIO 335/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ... Deklaracji. Wobec braku takiego zarzutu Zamawiający nie mógł uznać zarzutu za uzasadniony. Ad. 10: Zamawiający nie kwestionuje, że dokumenty złożone w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski - wymóg taki został wprost zawarty...

 • KIO 366/17

  Orzeczenia KIO, 08-03-2017

  ... drobnych elementów itp. Dokumenty należy załączyć w oryginale lub odpisie poświadczonym na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku dokumentów w języku obcym, wraz z tłumaczeniem...

 • KIO 154/17

  Orzeczenia KIO, 06-02-2017

  ... postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. 2014 r. poz. 964), wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia...

 • KIO 2440/16

  Orzeczenia KIO, 09-01-2017

  ... bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 8.15.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.16. Jeżeli wykonawca nie złoży...

 • KIO 2365/16, KIO 2367/16, KIO 2376/16

  Orzeczenia KIO, 09-01-2017

  ...należy, że spór dotyczy tłumaczeń dokumentów w oryginale sporządzonych w języku obcym. Oznacza to, że zarówno hiszpański uczestnik...50 Załącznika nr 13 do SIWZ. Odwołujący w dniu 23.11.2016 r. uzupełnił żądane dokumenty. W dniu 06.12.2016 r. Odwołujący (...

 • KIO 2334/16

  Orzeczenia KIO, 29-12-2016

  ... żądał także tłumaczenia na język polski, pomimo że w treści punktu 18.3 a, oferta musi być sporządzona w języku polskim. W punkcie 18.5 SIWZ zawarł wyraźne żądanie: „Dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język...

 • KIO 2164/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... w związku z chęcią uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim wykonawcy muszą sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w ...na rozprawie, z wyłączeniem dowodu O3, który został złożony w języku obcym z pominięciem jego tłumaczenia (por. § 19 ust. 3...

 • KIO 2189/16

  Orzeczenia KIO, 08-12-2016

  ... przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U Nr 48 z 2010 r. poz. 280) : „Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij