• KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...9 SIWZ Zamawiający wskazał, iż dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, zaś w punkcie X.1 SIWZ wskazał, iż postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. W punkcie XII SIWZ Zamawiający...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... odwołującego w ofercie oraz złożone instrukcje i dokumenty dotyczyły testów w pełni ...nie mógł wpłynąć dowód wniesiony przez odwołującego w postaci listy produktów i etykiet, gdyż został wniesiony w języku obcym bez tłumaczenia na język polski. Zamawiający ...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... max. 250 MB. 12. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Ofertę należy złożyć...

 • KIO 2506/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), a przepis ten brzmi »Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski«. Dlatego tłumaczenie własne odwołującego wyroku estońskiego zostało uznane za wystarczające...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...22 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na...

 • KIO 2343/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, czyli a contrario – wykonawca nie składa jedynie samych 21 tłumaczeń, ale wraz...

 • KIO 2194/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ... U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.), z którego wynika, iż wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... logistyki, a ponadto, w przedmiotowym postępowaniu, również koszty integracji z obcymi systemami dotychczas użytkowanymi przez...wątpliwości co do ujęcia w cenie ofertowej kosztów prowadzenia korespondencji w języku polskim – zarzuty w tym zakresie są ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ... kwotę wypłaconych odszkodowań. d. Polisa jest sporządzona w języku obcym - IBM przedstawił tłumaczenie, które jest wadliwe, ... 2016 r. poz. 1126) - zgodnie z którym dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Skoro ...

 • KIO 2065/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) w postępowaniu odwoławczym wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...i ich zatajenie, w tym nawet poprzez nieprzetłumaczenie fragmentu dokumentu, który znajdował się w ofercie w języku obcym (tak KIO w wyroku z dnia... r. złożył Zamawiającemu w odpowiedzi na wezwanie z dnia 06.07.2018 r. dokumenty, w tym przedstawił wykaz osób...

 • KIO 1914/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... dla sprawy ustaleń. Zgodnie ze wskazaną normą ustawodawca określił, iż wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia tłumaczenie...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... r. poz. 1092). Zgodnie ze wskazaną normą ustawodawca określił, iż wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia 25 tłumaczenie...

 • KIO 1913/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie ...poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności ...

 • KIO 1853/18

  Orzeczenia KIO, 03-10-2018

  ... umowy powodem odstąpienia było nie tyle złożenie dokumentów dotyczących homologacji dla ciągników wyprodukowanych w Korei Południowej w języku obcym, ale że nie były to dokumenty homologacyjne, które pozwalałyby na wystawienie świadectwa zgodności EU, a...

 • KIO 1795/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ... przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092) wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich...

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ...wezwaniu dokumentów oraz nie dołączył tłumaczeń do język polski, choć Zamawiający wskazał w wezwaniu, że postępowanie prowadzone jest w języku polskim i wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski...

 • KIO 1763/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... wszystkie dokumenty związane z urządzeniem, w tym m. in. instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim w formie ...poz. 211), kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy), Deklarację Zgodności ...

 • KIO 1709/18, KIO 1719/18

  Orzeczenia KIO, 11-09-2018

  ... na język polski Zamawiający może wywodzić jedynie z ust. 10 pkt. 1 lit. d SIWZ w brzmieniu: wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego zapisu...

 • KIO 1707/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... niż 1550 punktów (zgodnie z wymaganiami określonymi załącznika 17 nr 1B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 4 tabeli) – dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem. Jeśli wykonawca nie dołączy ww. dokumentów do oferty, aby nadać...

 • KIO 1650/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ... r. poz. 1092). Zgodnie ze wskazaną normą ustawodawca określił, iż wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona lub uczestnik postępowania, który się na nie powołuje, przedstawia tłumaczenie na...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...w tym zakresie nie wpływa także dopuszczenie w SIWZ złożenia gwarancji wadialnej w języku obcym. Zamawiający w pkt X.6 SIWZ określił, że dokument gwarancji sporządzony w języku obcym... jak i inne obecnie istniejące dokumenty, na które powołuje się Odwołujący...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... art. 9 ust. 2 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, natomiast Zamawiający w Rozdziale X ust. 3 SIWZ postanowił, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Do dokumentów...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...nie na podstawie przepisu § 16 ust.1 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie dokumentów, który stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W związku z tym, należy wskazać, że to nie przepis powołanego wyżej...

 • KIO 1454/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ... odwołań (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092) Wszystkie 14 dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na...

 • KIO 1450/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ... za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2.5. Dokument sporządzony w języku obcym jest składany wraz z tłumaczeniem na język polski.”. Analogiczne postanowienia znalazły się w treści ogłoszenia o zamówieniu w pkt II.2.4. Zgodnie zaś z art. 3 [Warunki...

 • KIO 1235/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ... odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280) strona lub uczestnik postępowania, który 21 powołuje się na dokumenty sporządzone w języku obcym przedstawia ich tłumaczenie na język polski. Wobec tego Izba uznała za uzasadniony wniosek Zamawiającego o nie dopuszczenie...

 • KIO 756/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 5. Wniosek powinien być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 6. Zaleca się...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ...samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski...

 • KIO 353/18

  Orzeczenia KIO, 12-03-2018

  .... Izba nie uwzględniła powyższych zarzutów. Wszystkie wymagane przez SIWZ dokumenty zostały złożone przez Przystępującego w języku polskim, jeżeli natomiast zostały złożone języku obcym to zostały złożone także odpowiednie tłumaczenia (dotyczy to także...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij