• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... oświadczenie, że załączone do niej dokumenty, bez wskazania na te dokumenty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca B... np. przed innymi podmiotami ubiegającymi się o przedmiotowe zamówienie. Potwierdził się również zarzut naruszenia przez ...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...od momentu przejęcia odpowiedzialności za ten system. Istota przedmiotowego zamówienia, które dotyczy systemu działającego i stale ... procedura wyłonienia wykonawcy może trwać dłuższy czas, a nowe dokumenty powstałe już po złożeniu ofert, w żaden sposób nie ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ....U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) takie dokumenty powinny zostać udostępnione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni...umowy, co umożliwia brak jasnego wskazanie zakresu przedmiotowego pojęcia „nieprawidłowość 95 działania systemu” i zależne...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ... 2018 roku (pierwszym posiedzeniu). Przywołując dokumenty postępowania (specyfikacje istotnych warunków zamówienia –...ocenie przystępującego te okoliczności skazują na konieczność realizacji przedmiotowego zadania jakim jest kolektor wiślany w ramach jednego...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... różne firmy wydawnicze. Po trzecie, nawet zakładając, że jak twierdzi skarżąca w replice, to ISHR‑MS przedłożyła audytorowi przedmiotowe dokumenty, z akt sprawy w żaden sposób nie wynika, by skarżąca dystansowała się od działania ISHR‑MS polegającego na...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... w Wezwaniu Zamawiający wskazał na udział w realizacji przedmiotowego zamówienia firmy JFE Engineering Corporation. Do tych wątpliwości...). Odwołujący zwrócił także uwagę, że wszystkie cztery dokumenty na obecnym etapie podpisane zostały przez zupełnie inne ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...r. - wezwanie do złożenia oświadczeń lub dokumentów; f) dokumenty stanowiące odpowiedź T.S na pismo Zamawiającego z dnia 25...Izbę. 18 Następnie Izba wskazuje, że w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie można pominąć, iż wyjaśnienia złożone przez wykonawcę...

 • KIO 2134/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ..., jest terminem zbyt krótkim, czy jednak w okolicznościach przedmiotowej sprawy, wystarczającym, do złożenia listy osób oraz wymaganych...m.in. z twierdzeń Zamawiającego, przekazane mu z opóźnieniem dokumenty, dotyczące 12 osób, wskazują, iż tylko jedna z ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...Odwołującego) dokumentów wskazanych w pkt 7.3.4. SIWZ - dokumenty te nie podlegają uzupełnieniu. W ocenie Odwołującego dla tych osób... - na szerszy zakres Zamówienia w stosunku do zakresu przedmiotowego wcześniejszej umowy z dnia 2 stycznia 2018 r. zawartej...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...mowa w art. 26 ust. 1 ustawy. AŻD przedłożyło te dokumenty wraz z pismem z dnia 28 sierpnia 2018 roku. Następnie (pismem... w odwołaniu. Z jednej strony zostało więc wprowadzone przedmiotowe ograniczenie dla odwołującego się w postaci niezgodnej z przepisami...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...taką właśnie klasyczną konstrukcją błędu mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie. Budimex S.A. oświadczyła, że członek ... z pkt 1.13 lit. d Warunków Kontraktu, dokumenty potwierdzające oświadczenia złożone na okoliczność pozyskania punktów w kryterium ...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...IDW – Tom I). Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Odwołujący złożył ofertę z cena ofertowa wynoszącą 98.872.... w odpowiedzi na wezwanie z dnia 06.07.2018 r. dokumenty, w tym przedstawił wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... selekcji, ma zatem „węższy” zakres niż art. 12 26 ust. 1 ustawy Pzp, który obejmuje również dokumenty przedmiotowe. Oznacza to, że na innym etapie postępowania nie jest możliwe żądanie złożenia przez wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie przez...

 • KIO 2021/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... Port Wojenny Gdynia Nie załączenie wszystkich zmian do przedmiotowego dokumentu nie daje Zamawiającemu możliwości dokonania rzetelnej i ... z dnia 4 czerwca 2018 r. Odwołujący uzupełnił dokumenty, oświadczając jednocześnie, że niezależnie „od tego czy pod...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...wg Załącznika nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia). 10.10. Dokumenty wymagane w pkt 6.1. s.i.w.z. z ...W ocenie Izby pomiędzy stronami nie było sporu, czy podział przedmiotowej części zamówienia na dalsze dwie części jest możliwy. Obie strony...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...uzyskaniu zamówienia. Odwołujący pragnie ubiegać się o przedmiotowe zamówienie. Objęte odwołaniem czynności zamawiającego uniemożliwiają odwołującemu...”. Już na tym etapie formułowane są dokumenty związane m.in. z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...w poczet materiału dowodowego dokumentację Postępowania oraz dokumenty załączone przez Zamawiającego do odpowiedzi na odwołanie... dłuższy okres czasu, jak np. 3-letni okres realizacji przedmiotowego zamówienia, z czego należałoby wnosić, iż taka możliwość ...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...w latach 2008-2013. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty nie potwierdzają w jakim konkretnie okresie ...że Przystępujący posiadał inne informacje i materiały z racji przygotowania przedmiotowego postępowania i z tego powodu winien zostać wykluczony na ...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu, który powinien być mu przyznany. Odwołujący wyjaśnił...ją potwierdzać. W szczególności dowodów takich nie stanowią dokumenty O1-O3, o czym w dalszej części uzasadnienia....

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... wskazać, których dokumentów wykonawca nie załączył, bądź jakie dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego...z postępowania. Izba wskazuje, iż w przywoływanym w przedmiotowej sprawie przez obie Strony sporu wyroku ETS z ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...Pzp do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w zakresie wszystkich części przedmiotowego zamówienia. W treści wezwania Zamawiający zwrócił się do złożenia...przygotowania oferty Przystępujący opracował w oparciu o dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ, ldW oraz ...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...pkt 2 p.z.p. Ponadto w ocenie zamawiającego bezsporne w przedmiotowej sprawie jest, że do spełnienia wymogów zamawiającego opisanych w SIWZ (... 6 i 7 załącznika nr 1 do SIWZ, a dokumenty te zostały podpisane przez uprawnione osoby, itp.), ale powyższe...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia ... pochodzi ono od odwołującego i zawiera jego stanowisko w przedmiotowej sprawie). Odnośnie cen za przejazd jednorazowy nie znajdzie zastosowania...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... r. (Dz. U. 2013 poz. 1232, z późniejszymi zmianami) przedmiotowe pomiary i analizy, o których mowa w punkcie 1.1. muszą być...w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przedłożył oświadczenia i dokumenty, w tym m.in. wykaz sprzętu, tj. „zestawienie aparatury ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...terminu składania ofert, np. w dniu realizacji przedmiotowego wezwania, o ile tylko dokumentują spełnianie warunków ...ust. 1 lub 2 ustawy Pzp stanowią, że oświadczenia lub dokumenty winny być aktualne na dzień ich złożenia i mają potwierdzać okoliczności...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...Odwołujący podał, że zgodnie z treścią Wykazu Zamawiającym w ramach przedmiotowej inwestycji jest Gmina Przemęt, a realizacja zadania miała miejsce w... nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił...

 • KIO 2018/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... faks taki został do niego nadany. Podjął próbę zlokalizowania przedmiotowego wydruku faksu, lecz w dalszym ciągu nie jest w... niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone ... naukowego opracowanego przez prof. D. O. (dokładnie str.19 przedmiotowego dokumentu) oraz wyroku z dnia 10 września 2018 r. w ...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... sam Zamawiający „(...) poszczególni wykonawcy przygotowując dokumenty Metodologii oparli się na odmiennych założeniach i...jest zdeterminowany właśnie oceną dokonaną w ramach przedmiotowego podkryterium kluczowych elementów Kontraktu. Należy podkreślić,...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...że zamawiający nie postawił takiego wymogu w SIWZ. Przedmiotowe postanowienie SIWZ jest jasne i warunek w nim ...zakresie dotyczącym dokumentów składanych przez wykonawców oraz formy w jakiej te dokumenty Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 0,75 cm, Bez ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij