• KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... usług utrzymania pojazdów. 2. Podkreślił, że chociaż przedmiotowe zamówienie nie zostało podzielone na części w myśl art...2 do tych wyjaśnień (w aktach Postępowania) — dokumenty w całości zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 4...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...) odrębnych kalkulacji, z których 3 są nieprawidłowe (wyliczone na podstawie błędnie wygenerowanych biletów), dokumenty złożone na potrzeby przedmiotowego kryterium oceny ofert w całości należy odrzucić jako niezgodne ze specyfikacją. W ocenie wykonawcy...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...kosztu spoczywa na wykonawcy. 13. W przypadku przedmiotowego Zamówienia, istotnym elementem cenotwórczym jest uzyskanie wsparcia ....in. konieczność udowodnienia, iż informacje i dokumenty zastrzeżone przez Comtegrę jako tajemnica przedsiębiorstwa nie są...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... do Oferty nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. Istotny jest również fakt, że ... oraz art. 5 i art. 3531 Kodeksu cywilnego. Odnosząc się do przedmiotowego zarzutu zauważyć należy, że podobnie jak w przypadku innych zarzutów (np. ...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 p...p.z.p..) Zatem wszystkie niezbędne informacje i dokumenty - te same według których oceni platformę zamawiający i...

 • KIO 70/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  .... S. b) D. S., na okoliczność, niewykonania przedmiotowej umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie wykonawcy co ...jest postępowaniem formalnym, opartym przede wszystkim o pisemne dokumenty, a postępowanie dowodowe prowadzi się do zamknięcia ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...art. 25 ust. 1 p.z.p. Odwołujący takie dokumenty przedłożył, toteż w dniu 27 grudnia 2017 roku 5 zamawiający...załącznik nr 2 do SIWZ. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania złożono dwie oferty. Ofertę Odwołującego z ceną ofertową wynoszącą ...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...zamówienia o wysokości wynagrodzeń w podziale na etapy realizacji zamówienia (dokumenty z 2 czerwca 2017 r.) – dowody PI6, 7...do podjęcia świadczenia usług na rzecz 51 Wykonawcy L. Przedmiotowego dokumentu nie można jednak z pewnością uznać za umowę ...

 • KIO 63/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są datowane na dzień 18.09.2017 roku. W ocenie Odwołującego, przedmiotowe dokumenty zostały przez niego prawidłowo złożone i pozostają aktualne na dzień składania ofert. Odwołujący powołał się na przepis...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ...środków, jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Interes odwołującego we wniesieniu środka ... zamówienia (SOPZ), na który składają się dwa dokumenty: projektu budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... Zamawiający nie podjął jakiejkolwiek próby wyjaśnienia z Odwołującym przedmiotowej sprawy. W jego ocenie znamienne jest także to...października 2017 r. Konsorcjum Paramedica przesłało dokumenty jakościowe dla naprawionych i zmodyfikowanych konstrukcyjnie ...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...W niniejszym stanie faktycznym złożone przez Wykonawcę dokumenty ofertowe. inne elementy treści oferty nie... albo przez zmianę ceny podanej cyfrą — sytuacja taka wyklucza uznanie przedmiotowego błędu jako „oczywistą omyłkę pisarską”. Po drugie, przepis art. ...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...A) ppkt 1 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób...robót.” Znamienne pozostaje, że odwołujący w kontekście warunków przedmiotowego zamówienia nie kwestionował prawa zamawiającego do skorzystania z ...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... składania ofert, np. w dniu realizacji przedmiotowego wezwania, o ile pozostawały aktualne w momencie ich składania. Odwołujący podkreśla także, iż wszystkie przedkładane w postępowaniu dokumenty i oświadczenia spełniały wymagania rozporządzenia Ministra...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... 3 Pzp, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przedmiotowego warunku, zatem zamawiający ma obowiązek dokonania takiego wezwania...jego pisma procesowego z 17 stycznia 2018 r. Dokumenty te nie zostały złożone zamawiającemu w toku postępowania ...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... może stracić szansę na uzyskanie i realizację przedmiotowego zamówienia. Odwołujący zarzucił zamawiającemu dokonanie w przedmiotowym..., iż numer strony odnosi się do oznaczenia wykonawcy - dokumenty złożone na wezwanie zamawiającego, to str. 37 wyciągu z...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... dla potrzeb sporządzenia opinii, byłoby w ocenie Izby zbyt daleko idące w okolicznościach przedmiotowej sprawy. Prowadziłoby to bowiem do oceny oferty Przystępującego w oparciu o dokumenty i informacje wykraczające poza jej treść, a do tego nie wymagane w...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ...na etapie przed złożeniem ofert). Odwołujący złożył zamawiającemu dokumenty zgodnie z treścią wezwania, załączając jednocześnie wyjaśnienie do...po upływie terminu na składanie ofert. Niemniej w przedmiotowej sytuacji nie mamy do czynienia z uzupełnieniem ani...

 • KIO 44/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne. Zastosowanie art. 26 ust... tym samym narusza art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Jednocześnie przedmiotowe wezwanie nie mogło być dokonane na podstawie art. 26 ust. 2f...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... ze strony Przystępującego. Przystępujący załączył do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu, w...zastrzeżenia, nie ma podstaw by uznać tak zawężającą interpretację przedmiotowego warunku za prawidłową. Treść punktu 5.1.1.2 ...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ....K. podnosi, że analiza postanowień SIWZ jasno określa przedmiotowe wymogi ustanowione przez Zamawiającego tj.: a) dokument musi ... uzasadnienia, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, dokumenty i stanowiska stron i uczestników postępowania złożone w ...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... b) oraz stosowanych stawek roboczogodzin (punkt 1 litera c). Zauważyć jednak należy, że Wykonawca przedstawiając przedmiotowe dokumenty, w żaden sposób nie dowodzi postawionej tezy. W treści załączonych referencji brakuje bowiem wskazania zarówno jaka...

 • KIO 2745/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... przedsiębiorstwa. W konsekwencji Zamawiający zobowiązany był przedmiotowe informacje ujawnić i umożliwić tym samym innym...W związku z tym przekazał Zamawiającemu informację, że dokumenty te mają charakter jawnych. Zamawiający potwierdził otrzymanie takiej...

 • KIO 33/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... te są odmienne od tych, które opisane są w przedmiotowej SIWZ. Brak jest tu także wymogu prowadzenia robót na terenie...wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - potwierdzających spełnienie warunku opisanego w Rozdziale IV ust. 3...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... szkody majątkowej z uwagi na pozbawienie zysku, związanego z realizacją przedmiotowego zamówienia. W uzasadnieniu odwołania, Odwołujący podał, iż zgodnie z ... wszelkie wymagane przez niego oświadczenia i dokumenty, również te, które potwierdzają kompetencje...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  .... Odnośnie zarzutów związanych z zaniechaniem wykluczenia Wykonawcy Althea z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12... się w toku postępowania, dla którego złożył dokumenty podmiotowe i który będzie podwykonawcą Althea Polska sp...

 • KIO 2720/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... basenowych ze stali kwasoodpornej nie jest żadną częścią przedmiotowego zamówienia. W związku z powyższym z tego powodu...Pzp, nie złożył powyższych oświadczeń lub dokumentów albo złożone dokumenty lub oświadczenia są niekompletne, zawierają błędy lub budzą ...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...w dniu 28.12.2017 r., zatem trudno przyjąć, że dokumenty te zostały załączone do pisma wysłanego dniu 18.12.2017 r... których wynika, że Odwołujący prawdopodobnie nie podpisze umowy dla przedmiotowej części ze względu na trudności ze spełnieniem jej wymagań. ...

 • KIO 29/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... pzp Zamawiający w pkt V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania (zwanej dalej „SIWZ”) zastrzegł, że o ... p.z.p., albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 p.z...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ... okresie. Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie, odnosząc się do przedmiotowego zarzutu wskazał, iż regulacja prawna (§ 2 ust. 4 ...z których to dowodów wynika, że żądane przez zamawiającego dokumenty, co prawda możliwe są do pozyskania, jednakże ich ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij