• KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie uzyskał przedmiotowe zamówienie. W konsekwencji wykonawca Ayesa Polska Sp. z o.o....odpowiedzi na wezwanie, uzupełnił prawidłowo informacje i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., że we właściwie tożsamym stanie faktycznym i prawnym jak w przedmiotowej sprawie Izba orzekła w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r...tj.: I. Wymagania ogólne: 55 441 094,82 PLN (netto); II. Dokumenty Wykonawcy: 23 359 053,43 PLN (netto); III. Roboty: 860 879...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  .... w tym wszystkie załączone do tych wyjaśnień dokumenty są jawne. Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych ...postanowienia Koncepcji Programowej nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Twierdzenie to zamawiający oparł przede wszystkim...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... prowadzi sprzedaż biletów. Świadczy o tym chociażby przedmiotowe zamówienie organizowane przez Zamawiającego, które to zamówienie ...uznane, iż wykonawca ten przedstawiając wymagane w SIWZ dokumenty tj. wykaz dostaw wraz z referencjami, potwierdził ...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z §13 pkt 11 OPZ wymogu by dokumenty potwierdzające legalizację posiadały wskazania parametrów legalizacji tj. działki...przez Zamawiającego wartość jest możliwa do wykorzystania podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, co ma wpływ na oferowaną cenę. ...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...opisem na wstępie w języku polskim. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę także... wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w powyższych rozdziałach (IX i X).”. Odnośnie ceny oferty...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...techniczną firmy One Lambda, przy czym odwołujący wybrane dokumenty a zamawiający całą dokumentację w tym zakresie. ...4,3 Gbase dla 96 próbek. (…) Niniejsze informacje dowodzą przydatności przedmiotowego systemu w laboratoriach typowania HLA. Dr. J.-H. L....

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ..., aby wraz z ofertą wykonawcy przedłożyli jakiekolwiek merytoryczne dokumenty, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a tym samym...w przypadku formuły „projektuj i buduj”, w jakiej przedmiotowe zamówienie będzie realizowane, o konkretnych i przede wszystkim...

 • KIO 781/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ...działaniem niedopuszczalnym na gruncie ustawy Pzp. W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie z dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca ... dokumentami, nie może ich ignorować wyłącznie dlatego, że dokumenty te nie były wymagane w siwz. Zamawiający zobowiązany jest...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... i to Zamawiający decyduje, czy i jakie dokumenty wymagają uzupełnienia. Mając na uwadze powyższe, Odwołujący wniósł jak na wstępie. Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Miasta Zduńska Wola a nie dla Miasta Łódź. W żadnym ze złożonych dokumentów nie powołał się, nie wskazał iż przedmiotowe dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Zatem wobec braku spełnienia wymogu z § 10 ust. 2 rozporządzenia, nie ma możliwości...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  .... Jednocześnie należy zastrzec, że niniejsze dokumenty zostały złożone bez dokumentów pozwalających na weryfikacje umocowania osoby podpisującej oświadczenia ze strony producenta. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z ... w dniu 06 kwietnia 2018r. nie został również uzupełnione o przedmiotowe ściany oporowe RCO dla zadania „LOT A - Prace na...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... które będą realizowane przez okres realizacji tych prac dla przedmiotowego zamówienia, na podstawie umowy o podwykonawstwo. Pismem z ... na ich zasoby, warunki udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt. 1) Rozdział...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...). Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków musi być jednoznaczny, a dokumenty, jakimi ma wykazać się wykonawca musza być konkretnie określone i wskazane... iż odwołanie podlegające rozpoznaniu w przedmiotowej sprawie zostało wniesione wobec nowej ...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Krajowa Izba Odwoławcza, po przeprowadzeniu rozprawy w przedmiotowej sprawie, na podstawie zebranego materiału dowodowego, ...zdefiniowane przez Zamawiającego w STWIOR. W załączeniu przekazujemy dokumenty potwierdzające fakt, że zaoferowane przez ET SA kable ...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty […]”. W pkt 1.2.4. SIWZ Zamawiający postawił z... argumentacja Odwołującego nie pozwala jednak na uznanie, że przedmiotowe informacje spełniają warunki określone w art. 11 ust....

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...odwołujący na rozprawie potwierdził, w związku z czym Izba przedmiotowe zarzuty, jako nie stanowiące istoty sporu – pozostawiła bez...konsultingowej wraz z wyciągami w tłumaczeniu. Dokumenty prezentują jedynie stan posiadania określonych funkcjonalności ...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...,2 mln/ km, podczas gdy Konsorcjum Mostostal zaoferowało wykonanie przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S 19 za 29,7 mln brutto... w Części drugiej lit. B (Wykaz płatności: II. Dokumenty Wykonawcy) w zakresie wszystkich załączników; 30  w Części drugiej...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... w tym zakresie jedynie ogólnikowe oświadczenia, a załączone dokumenty nie stanowią dowodu posiadania upustów czy rabatów. Nie ... 2.491,66 zł za m2. Wyjaśnił jednocześnie, że w przypadku przedmiotowego zamówienia przyjął cenę ok 3.000, 00 zł brutto za m2. ...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... czynić zarzutu Zamawiającemu, że wnikliwie analizował przedstawione mu dokumenty i badał prawidłowość przedstawionego mu zobowiązania. Odwołujący wyjaśnił,... zajmujących się ochroną przyrody (ograniczenie przedmiotowe). Odwołujący jako spółka z ograniczoną ...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... urządzenia (360 sztuk) są dedykowane do realizacji przedmiotowej inwestycji, tymczasem tylko nieliczne jednostki sprzętu znajdują się... jednak może wystąpić o wyjaśnienia konkretyzujące dane dokumenty w przypadku, gdy pierwotne wyjaśnienia w zakresie...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...(dowody złożone do zarzutu nr 2 – materiały producentów, dokumenty z postępowań) wynika, iż po pierwsze, parametr szerokości ...W związku z tym, w sytuacji, w której przedmiotowe wymagania SIWZ nie uniemożliwiają Odwołującemu złożenie oferty, lecz jedynie...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...wymagany przez treść pkt 1.1.3 VIII rozdziału SIWZ dla przedmiotowego postępowania, w którym jednoznacznie wpisano, iż muszą to być namioty... 400,00 zł. Wykonawca Rekord Hale złożył także dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie. ...

 • KIO 659/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...roku odwołujący wnieśli o udostępnienie protokołu postępowania. Dokumenty zostały im przekazane jako załączniki do korespondencji ...3 pkt 1 ustawy P.z.p. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest wyższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...Odwołujący ZDI wskazali, że mają interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli szkodę w wyniku naruszenia przez ... dojazdem na rozprawę w oparciu o stosowny wykaz i dokumenty, które zostaną przedstawione na rozprawie, 4. przeprowadzenie dowodu...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... prawidłowy, Odwołujący ma szanse uzyskać przedmiotowe Zamówienie. Oferta Odwołującego jest ofertą... sprawie, na co powoływał się odwołujący oraz co Izba stwierdziła badając dokumenty był fakt, że pismo wezwanie do uzupełnienia dokumentu były ponumerowane od...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... jest skutecznie wniesione. Odwołujący wskazał, że spór w przedmiotowej sprawie sprowadza się do tego, czy wskazanie w treści...nie był dołączany ani kosztorys, ani żadne inne dokumenty określające sposób wykonania świadczenia. Cena ma charakter ryczałtowy...

 • KIO 551/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...zamawiający wymagał w rozdz. 5 lit. C (Dokumenty i oświadczenia składane na wezwanie zamawiającego) złożenia ...żadna z przesłanek do wzywa do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia przedmiotowego dokumentu lub do udzielania wyjaśnień. Przepis art. 26 ust. ...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 23 stycznia 2018 r., Przystępujący złożył dokumenty, o których mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy ... zastrzeżenia treści tych wyjaśnień w poufności. Przedmiotowe wyjaśnienia zawierały informacje o podziale prac realizowanych...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij