• KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu ... konsekwencji złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty dotyczące podjętych czynności naprawczych nie pozwalają...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...{w trakcie oceny ofert) powinien udostępnić takie dokumenty pozostałym wykonawcom lub też KIO (na etapie ...r.; 29  e-mail Odwołującego z 29.04.2018 r. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę odwołanie o sygn. akt: ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, o czym miały świadczyć dowody O1 i O2. Przyjmując nawet korzystne dla Odwołującego zapatrywanie na wiarygodność tych dokumentów, co do której nie sposób nie mieć wątpliwości (dokumenty te zostały złożone...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie, a także dokumenty przedłożone na rozprawie stwierdzając, że stan faktyczny...złożonego dowodu można jedynie ustalić okoliczności co do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania oraz ilości złożonych w nim ofert. Na ...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...Zamawiającego. Przystępujący ma dopiero zamiar zawrzeć umowę leasingu przedmiotowego sprzętu, zatem zgodnie z art. 22a ust.... czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, ...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...JEDZ została przez Bretide wypełniona zgodnie z wymogami przedmiotowego formularza, a zatem brak było podstaw do... cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie dokumentów, który stanowi, że dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ..., co nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się,... informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. W ocenie Izby w przedmiotowej sprawie takie informacje nie zostały podane. Zauważyć należy, że...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... tajemnicą. Odwołujący nie wykazał lub nawet nie uprawdopodobnił, że przedmiotowe wyjaśnienia – z uwagi na brak przymiotu, o którym mowa...2018 r., Zamawiający przesłał oczekiwane przez Odwołującego dokumenty w korespondencji poczty elektronicznej z 9 lipca ...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...iż ww. specjalista zajmował się roszczeniami na przedmiotowej 5 inwestycji. Lafrentz nie przedstawił żadnych dokumentów ... staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia, aby upewnił się czy deklarowany w nich...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... ust. 1 ustawy pzp, że ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ... podmiotu trzeciego to nic innego jak oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. ...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  .... na posiedzeniu przed KIO. Z kolei na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018r. Wykonawca M konsekwentnie twierdził, że przedmiotowe dokumenty nie stanowią dokumentacji postępowania, a są jego dokumentami wewnętrznymi. Wykonawca B podał następnie, że 14 maja 2018r...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...instalacji istniejącego Zakładu. Odwołujący podkreślił, że przedmiotowe przetargi były rozstrzygane kilka lat temu (odpowiednio... nie stanowią dowodów w postaci opinii biegłego. Tego rodzaju dokumenty są w doktrynie określane jako opinia prywatna. W ślad ...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... ECM Group Polska S. A. z siedzibą w Warszawie uzyskał przedmiotowe zamówienie. W konsekwencji wykonawca Ayesa Polska Sp. z o.o....odpowiedzi na wezwanie, uzupełnił prawidłowo informacje i dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu. ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...a także po dacie składania wyjaśnień, a więc dokumenty zostały pozyskane na potrzeby postępowania odwoławczego. Ponadto oferty...może okazać się również rażąco niska w toku realizacji przedmiotowego zamówienia. Należy bowiem zwrócić uwagę odwołującego na fakt...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ..., że we właściwie tożsamym stanie faktycznym i prawnym jak w przedmiotowej sprawie Izba orzekła w wyroku z dnia 7 czerwca 2018 r...tj.: I. Wymagania ogólne: 55 441 094,82 PLN (netto); II. Dokumenty Wykonawcy: 23 359 053,43 PLN (netto); III. Roboty: 860 879...

 • KIO 1057/18

  Orzeczenia KIO, 13-06-2018

  .... w tym wszystkie załączone do tych wyjaśnień dokumenty są jawne. Analiza dokumentów i oświadczeń złożonych ...postanowienia Koncepcji Programowej nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Twierdzenie to zamawiający oparł przede wszystkim...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ... prowadzi sprzedaż biletów. Świadczy o tym chociażby przedmiotowe zamówienie organizowane przez Zamawiającego, które to zamówienie ...uznane, iż wykonawca ten przedstawiając wymagane w SIWZ dokumenty tj. wykaz dostaw wraz z referencjami, potwierdził ...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... na listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia usługi. Dokumenty i oświadczenia musiały być aktualne na dzień ich złożenia. Rezygnacja przez Zamawiającego z przedmiotowego wymogu na etapie oceny ofert stanowi działanie nieuprawnione i...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ...napisał, że w treści SIWZ określił niezbędne dokumenty do przedłożenia przez Wykonawcę tj. zaświadczenia, ... śniadanie i podróż drugiego z pełnomocników) w okolicznościach przedmiotowej sprawy uznana została za zbyt wysoką, nieodpowiadającą nakładowi pracy...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Przedmiotowego naruszenia Odwołujący upatrywał w, jego zdaniem nieprecyzyjnym i naruszającym zasadę równego traktowania..., stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ...w postępowaniu ma on szansę na uzyskanie przedmiotowego zamówienia. W postępowaniu nie zgłoszono przystąpień.... dnia 11.04.2018 r. W tym właśnie dniu Odwołujący złożył uzupełniające dokumenty, w tym wydruk z rachunku bankowego zawierający m. in. sporne saldo...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... ofertą następuje z upływem terminu określonego w SIWZ, tj. w przedmiotowej sprawie z upływem 30 dni. Z kolei stosownie do treści art...przedstawiając na ich poparcie m.in. dokumenty celne, jak również dokumenty związane z transportem urządzeń do Polski...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... z §13 pkt 11 OPZ wymogu by dokumenty potwierdzające legalizację posiadały wskazania parametrów legalizacji tj. działki...przez Zamawiającego wartość jest możliwa do wykorzystania podczas realizacji przedmiotowego zamówienia, co ma wpływ na oferowaną cenę. ...

 • KIO 920/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...iż pomimo naruszenia art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp przedmiotowe oferty nie podlegały na powyższej podstawie odrzuceniu – naruszenie 3 art. ...000 zł, przebudowa. Do wykazu przystępujący załączył dokumenty referencyjne wystawione przez ww. zleceniodawców: 1)...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...opisem na wstępie w języku polskim. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę także... wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w powyższych rozdziałach (IX i X).”. Odnośnie ceny oferty...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...odpowiadał zamawiającemu, jakie winny być przedstawiane dokumenty dla uzyskania pozytywnej opinii i podjęcia ...w szczególności zadaniach nałożonych na wykonawcę, który ma realizować przedmiotowe zamówienie. Zamawiający w tym zakresie przewidział w Rozdziale ...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... - tak jak w analogicznym przypadku Konsorcjum (...) - pozostałe dokumenty nie mogą korzystać z ochrony jako tajemnica przedsiębiorstwa. Co do...cywilno-prawna w związku z ubieganiem się o realizację przedmiotowego zamówienia nie została zawarta. Tym samym w...

 • KIO 925/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia ... potwierdzenia. Potwierdzenia nie znalazł także kolejny zarzut dotyczący przedmiotowej grupy zarzutów tj. dotyczący naruszenia art. 24 ust...

 • KIO 962/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...pkt 6.2 SIWZ Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty i oświadczenia szczegółowo określone w SIWZ. Odwołujący stoi na... bez wątpienia Odwołujący mógłby uzyskać przedmiotowe zamówienie jako Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę...

 • KIO 923/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ...stycznia 2018 r. nr 2018/S_021 pod poz. 043520. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.... 87 ust. 2 pzp. W sytuacji gdy dokumenty składane na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij