• KIO 394/19

  Orzeczenia KIO, 29-04-2019

  ...]; Protokoły z niezaliczonych 2 testów z metryki waloryzacji [dokumenty niejawne]; Email z 12 października 2018 r. od ...udziału. Nie jest także 99 jasne, na czym miałoby polegać w ramach przedmiotowego zarzutu naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 3) Pzp – braku...

 • KIO 573/19

  Orzeczenia KIO, 16-04-2019

  ...szkodę związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu, który powinien być mu przyznany. Oferta ...z dnia 7 marca 2019 r. oraz załączone do nich dokumenty, pochodzące od samego producenta oferowanego sprzętu, co do których ...

 • KIO 367/19

  Orzeczenia KIO, 03-04-2019

  ...odwołującemu pismo, w którym poinformował, że odtajnił informacje i dokumenty zawarte w: a) piśmie odwołującego z 9.11.2018... przedsiębiorstwa. Nie było wolą odwołującego, aby przedmiotowe uzasadnienie zostało objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, a jedynie...

 • XXIII Ga 2286/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-04-2019

  ... 7.1, 7.7.1 i 7.7.2 IDW dokumenty na wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu, co najmniej w ...tej inwestycji. W raporcie tym wskazany jest bowiem jako zamawiający na przedmiotowej inwestycji podmiot (...)Co. Ltd., a z referencji z dnia 25 ...

 • KIO 480/19

  Orzeczenia KIO, 02-04-2019

  ...652/13. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na ...również wykazane przez Zamawiającego. Zamawiający oszacował wartość przedmiotowego zamówienia na kwotę 2 330 543,00 zł...

 • KIO 417/19

  Orzeczenia KIO, 28-03-2019

  ... o zamówieniu adresem elektronicznym informację o nazwie i adresie Wykonawcy, który wygrał aukcję. Potwierdzają to dokumenty zgromadzone w toku przedmiotowego postępowania. Odwołujący bezpośrednio po zakończeniu aukcji - w dniu 23 stycznia 2019 r. - miał...

 • KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ... III SIWZ w ostatnim zdaniu wykreśla się postanowienie: „dokumenty wymienione w § 6 pkt 1.1.2 - 1.1.11...przypadku rozpoznawanego zarzutu koncentruje się wokół kwestii, czy w okolicznościach przedmiotowej sprawy cena za dostawę tramwajów typu 1, 2 i ...

 • KIO 420/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  ... zagwarantowania wykonawcom równych szans w ubieganiu się o przedmiotowe zamówienie, w przeciwnym razie doszłoby do potwierdzenia prawidłowości sytuacji, w której wykonawca FoL uzupełniając swoje dokumenty posiada pełną wiedzę o złożonych w postępowaniu...

 • KIO 340/19

  Orzeczenia KIO, 26-03-2019

  ... o takich wymaganiach, jak i certyfikaty oraz inne dokumenty) niezbędne na etapie oceny ofert do przeprowadzenia postępowania ...20.09.2018 r., nie przemawia na korzyść Zamawiającego, który przedmiotowe postępowanie wszczął dopiero w dniu 14.02.2019 r. – ...

 • KIO 435/19

  Orzeczenia KIO, 26-03-2019

  ... r. (KIO 2387/17). Odnosząc powyższe do przedmiotowej sytuacji należy z całą mocną podkreślić, że Odwołujący...– odpowiedź z dnia 28 stycznia 2019 r. – Odwołujący przekazał dokumenty. Zamawiający nie zakwestionował złożonych dokumentów. 2. Na wezwanie z dnia ...

 • KIO 392/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ... i ponad 10 żądanie. Stwierdził, iż obydwa dokumenty gwarancyjne łącznie zabezpieczają interesy zamawiającego, tak co do....” W sprawie rozpatrywanej oceniając zarzut dotyczący skuteczności przedmiotowego wadium, skład orzekający stwierdza, co następuje. ...

 • KIO 415/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ... od inwestorów. W ocenie Zamawiającego ten termin ze znacznym naddatkiem wystarcza na to, by przedmiotowe dokumenty uzyskać, tym bardziej, że przedmiotowe dokumenty różnią się od dotychczas żądanych jedynie formą, a co do treści, w zakresie potwierdzania...

 • KIO 412/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ...Pzp, opatrzenie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przedmiotowej sprawie taki podpis został zamieszony przez Odwołującego ...25 ust. 2 ustawy Pzp, uregulował oświadczenia i dokumenty, składane w postępowaniu, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z...

 • KIO 405/19

  Orzeczenia KIO, 25-03-2019

  ...nie przystąpił żaden wykonawca. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również... warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert. Dokumenty te i oświadczenia zostały przykładowo określone w §...

 • KIO 366/19

  Orzeczenia KIO, 22-03-2019

  ...w zakresie wykazu osób). Odwołujący wskazuje, że przedmiotowe wykazy nie zawierają treści unikalnych, czy też... spełnienia warunków udziału w postępowaniu publicznych musi zakładać, że składane dokumenty są jawne, chyba, że wykaże, iż spełnione są wymagania ...

 • KIO 419/19

  Orzeczenia KIO, 22-03-2019

  ... podmiotowych wykonawcy, który złożył dokumenty sporządzone w języku obcym, są te dokumenty wraz z ich tłumaczeniem. Tłumaczenie nie jest wymagane jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 Pzp. W przedmiotowej sprawie nie wynika z...

 • KIO 381/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ... (…) W ocenie Zamawiającego, w stanie faktycznym zaistniałym w przedmiotowej sprawie, zachodzi konieczność wykluczenia Konsorcjum z udziału w postępowaniu.... wyroku należy zauważyć, że został on oparty o dokumenty w nim przywołane, co koresponduje z art. 191...

 • KIO 414/19

  Orzeczenia KIO, 21-03-2019

  ...dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były ... 12 Podstawowym, istotnym zagadnieniem wymagającym rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie była kwestia oceny czy Zamawiający w ogłoszeniu...

 • KIO 406/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ... wymagane oświadczenia i informacje, zapewnienia, informacje o sposobie spełnienia świadczenia itd., a także dokumentyprzedmiotowe” (odnoszące się do przedmiotu zamówienia), których oczekiwał zamawiający dla kompletności oświadczenia wykonawcy. W...

 • KIO 363/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ..., Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i złożyć oba wyżej wskazane dokumenty. 2) Ponadto wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą... z 2.07.2018 r., KIO 1185/18). W przedmiotowej sprawie Zamawiający nie miał możliwości poprawienia oferty bez uzyskania ...

 • KIO 384/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ...) oraz złożone na wezwanie art. 26. ust 2 oświadczenia i dokumenty, tj. wykaz usług, wykaz kadry, certyfikaty nie potwierdzają okoliczności, ...niezasadność tego zarzutu. Podkreślić należy, że przedmiotowe postępowanie jest zamówieniem o małej wartości i ...

 • KIO 410/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ... nie rzeszowskim - jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie) oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad... z załącznikami, jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, dokumenty i stanowiska stron złożone w trakcie posiedzenia i rozprawy,...

 • KIO 370/19

  Orzeczenia KIO, 20-03-2019

  ...Sygn. akt KIO 370/19 8 Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron i ...W dniu 27 grudnia 2018 r. Odwołujący przekazał Zamawiającemu ww. dokumenty. Pismem z 16 stycznia 2019 r. Zamawiający wezwał Odwołującego –...

 • KIO 377/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ...by na treść oferty w zadaniu 1 składały się następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy; 2) wypełniony formularz ...minimalną ceną, jaką Przystępujący mógł zaoferować w ramach przedmiotowego zamówienia, a cena oferty Andra przekracza wartość ...

 • KIO 400/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ...warunków udziału w postępowaniu (pkt. 6 SIWZ) „O udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w... w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) specyfikację istotnych warunków...

 • KIO 375/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ...2 p.z.p. – biorąc pod uwagę fakt, że wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11... – zamawiający w tej formie obowiązany był udostępnić dokumenty. Mając jednocześnie na uwadze fakt, że komunikacja ...

 • KIO 362/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ... Europejskiej nr 2018/S_223 pod poz. 511233. Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na ...2) nie musiało być podpisane w taki sposób jak pozostałe dokumenty oferty, gdyż nie wynika to z postanowień IDW, względnie ...

 • KIO 376/19

  Orzeczenia KIO, 19-03-2019

  ... załączone do pisma procesowego przez Przystępującego: 1. Dokumenty zakupu i zestawienia w sprawie zakupu m. in...podana jest lista badań przewidziana do wykonania w ramach przedmiotowego zadania. Proszę o doprecyzowanie, według jakich norm badawczych...

 • KIO 385/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ...z późn. zm.). To na zamawiającym spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia zakresu przedmiotowego oferty, który podlega, tzw. odwróconemu VAT, i w tym zakresie...terminu składania ofert nie mógł złożyć. Oba dokumenty nie różniły się jednak od siebie treścią ...

 • KIO 397/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ..., co również stanowi naruszenie obowiązków umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od niej. Odwołujący oświadczył, że przedmiotowe dokumenty Zamawiającemu po zawarciu umowy dostarczył zgodnie z umową, jak też przedstawił do wglądu oryginał licencji...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij