• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ...decyzję wykonawców co do udziału w przedmiotowej procedurze zamówienia publicznego. Zamawiający określił ... tych dokumentów stanowi podstawę oceny, czy wykonawca złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a wymagania...

 • KIO 277/19

  Orzeczenia KIO, 04-03-2019

  ...Opolu. Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na ...dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. W przedmiotowej sprawie nie było sporu pomiędzy stronami co do ...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... art. 7 ust 1 p.z.p. W okolicznościach przedmiotowej sprawy doszło do sytuacji w której oferta odwołującego została odrzucona,...art. 25 ust. 2 p.z.p., uregulował oświadczenia i dokumenty, składane w postępowaniu, w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 ...

 • I C 505/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-02-2019

  ... przygotować dokumentację powykonawczą budowy i inne niezbędne dokumenty. Strony ustaliły, że w związku z ... się usunąć. Pozwany wniósł o zwiększenie ostatecznej wartości przedmiotowego zamówienia o wartość robót dodatkowych. Archiwum Państwowe przejęło ...

 • KIO 203/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...Wykonawca zobowiązany jest załączyć na Platformie następujące dokumenty i oświadczenia w oryginale w postaci dokumentu ...pkt 2 ustawy Pzp. 11 Odnosząc się do meritum przedmiotowej sprawy należy wskazać, że podstawowym, istotnym zagadnieniem wymagającym ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... SHA-256, a nie jedynie na potrzeby przedmiotowego postępowania. Odwołujący przywołał także wyrok Trybunał ... 10.2.2, 10.2.3 SIWZ. Odwołujący zaznaczył, że wszystkie dokumenty złożone wraz z ofertą (kosztorysy ofertowe, JEDZ etc.) zostały opatrzone podpisem ...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  .... 26 ust. 1 Pzp, w którym wskazano na dokumenty dotyczące podwykonawcy nie odnosiło się do dokumentów Hytera Mobilfunk GmbH... życie 18 października 2018 r. znajduje zastosowanie do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne, które zostało wszczęte w...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...na której opublikowano przedmiotowe postępowanie, zamieścił informację o konieczności stosowania w przypadku dokumentów opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym funkcji skrótu dokumentu SHA-256, oraz że dokumenty opatrzone skrótem wykorzystującym...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... przeciwną. Sąd uwzględnił także powyżej wskazane dokumenty prywatne, albowiem ich autentyczność i wiarygodność ...bowiem, że pozwany potwierdził w swoich zeznaniach, że dał przedmiotowe zlecenie dokonania przelewu, które nie zostało zrealizowane z uwagi ...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... należy ocenić, czy: 1) Softiq zastrzegł podane informacje i dokumenty w sposób prawidłowy, kompletny i zgodny z u.z.n....odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu ...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... w całości. 5 Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak...Wykonawcę oraz przez Podwykonawców w oryginale w formie elektronicznej. 9.12. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których ...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... do odrzucenia odwołania. 19 Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również ..., jakie współczynniki i w oparciu o jakie dokumenty winien ustalić wykonawca. Odwołujący w trakcie rozprawy sformułował...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia ... do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia. Ponadto w pkt IV 2. SIWZ wskazał jako ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 3. art. 24 ust. 1 ... na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp do potwierdzenia przedmiotowej informacji. Odwołujący w dniu 12.12.2018 r. odpowiedział na...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...wykonywania obowiązków służbowych każdy pracownik ochrony, winien posiadać przy sobie dokumenty 8 o których mowa w pkt. 2.9 ppkt.... 5 ust. 3 pkt 3 wzorów umów). Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę, czyli uwzględnił w...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... dnia 19 kwietnia 2017 r. KIO 531/17). W przedmiotowej sprawie bezsprzecznie zaś treść gwarancji wadialnej daje Zamawiającemu pewność,...w sytuacji, w której wykonawca złoży tylko niektóre oświadczenia lub dokumenty (wymagane przez art. 25 ust. 1 ustawy Pzp),...

 • XII C 2242/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 29-01-2019

  ...Sp. z o.o. z tytułu zadań wykonywanych przez Gminę S. wg. kryterium przedmiotowego (k. 58), odpis KRS pozwanej ad. 2 (k.68-72), zeznania świadka W... W myśl art. 244 § 1 k.p.c. dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...Aesculap Chifa Sp. z o.o. do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej kwestii, które wykonawca złożył 10 pismem z dnia 4 grudnia... one (ze swej istoty) mieć charakteru istotnego. Ponadto, dokumenty przekazane w formie e-mail oraz faksowej w dniu 24 października ...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... w specyfikacji technicznej. Zarzut ten nie potwierdził się. W ocenie Izby przystępujący złożył wymagane przez zamawiającego dokumenty przedmiotowe, choć jak wskazano wyżej nie ustrzegł się w załączniku nr 1 do siwz wewnętrznej sprzeczności. Jednakże...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ...z punktu 2. nie zachodzi). W ocenie Izby w przedmiotowej sprawie nie zachodzi żadna z opisanych powyżej okoliczności, także ...które przedstawia inną możliwą lokalizację zarysu fortu (ww. dokumenty stanowią załącznik nr M11 do Regulaminu konkursu). W...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... wraz z ofertą złożył Wykaz osób skierowanych do wykonywania przedmiotowego zamówienia (Załącznik nr 3 do SIWZ). W Wykazie osób posłużył się osobą pani J.P. i dołączył do swojej oferty jej dokumenty, tj. oryginał certyfikatu WIML oraz kserokopię dyplomu i...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... sprzeczny z ustawą Pzp. Niniejszym Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż prowadząc przedmiotowe Postępowanie naruszył następujące przepisy: a) art. 7 ust. 1 ...w sprawie KIO 2586/18. Oba te dokumenty są dokumentami sporządzonymi przed terminem powołania ...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...wskazane przez odwołującego w ofercie oraz złożone instrukcje i dokumenty dotyczyły testów w pełni zgodnych z przedmiotem zamówienia. ... SIWZ”. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego postępowania, w ocenie odwołującego, zamawiający posiadając...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...że przyczyną zatrzymania wadium było nieuzupełnienie dokumentów o dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi, dostawy lub roboty... przez zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 przedmiotowej ustawy, gdy to zaniechanie wykonawcy zmierza do obejścia prawa...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ... W odpowiedzi, 19 grudnia 2018 r., Odwołujący złożył żądane dokumenty, w tym zaświadczenie o wpisie do 8 rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Zabierzów. Przedmiotowe zaświadczenie nosi datę 21 lutego 2017 r., albowiem Zamawiający...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...z dokumentów z akt postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzonego przez Miasto Piotrków Trybunalski...czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi ...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...Surkont, Prawo karne). Skoro zatem Odwołujący przedłożył wymagane dokumenty, w tym zgodne z prawdą oświadczenie o braku... Ratownictwo Wodne Asekuracja winien zostać wykluczony z przedmiotowego postępowania. Z powziętych przez mojego Klienta informacji...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... najkorzystniejszą. 7 Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, .... 1 ustawy Pzp w dniu 11 grudnia 2018 r. wygenerowane elektronicznie dokumenty: historię konta według stanu na dzień 11 grudnia 2018 r. z...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... odpowiedzi Zamawiający w dniu 19.12.2018r. przekazał jedynie 3 dokumenty: 1) Protokół postępowania aktualny na 18.12.2018r.; 37 2...przypadku Pani M. M.-M. Stanowisko Izby w przedmiotowej sprawie jest jednoznaczne o czym świadczy fragment uzasadnienia wyroku...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...Odwołujący zwrócił uwagę, że w SIWZ do przedmiotowego zamówienia publicznego zastrzeżono, że konieczne jest ...10.5 SIWZ (TOM l, strona 8, ustęp 10), zgodnie z którym „dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 8.7 IDW składa odpowiednio Wykonawca, który...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij