• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ... różne firmy wydawnicze. Po trzecie, nawet zakładając, że jak twierdzi skarżąca w replice, to ISHR‑MS przedłożyła audytorowi przedmiotowe dokumenty, z akt sprawy w żaden sposób nie wynika, by skarżąca dystansowała się od działania ISHR‑MS polegającego na...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...przystępującego jako dowód, aneks nr 5 z 29.06.2018 r. do przedmiotowej umowy, nie konwaliduje tego braku. Dalej Izba stwierdziła, że umowa z ...31.01.2018 r. sygn. akt KIO 114/18). 44 Oświadczenia i dokumenty inne, niż wskazane w art. 25a p.z.p., powinny być...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z tego...Zamawiającego przez Wykonawcę o braku dostępu do przedmiotowej nieruchomości, b) nieruchomości zabudowanych budynkami ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ..., a więc posiadać odpowiednie oznakowanie. Uwzględniając zakres przedmiotowego zamówienia za czasochłonny należy uznać także sam proces ...trakcie realizacji obecnych umów uważa, że inne dokumenty niż dokumenty określone w OPZ mogą nie zawierać wszystkich ...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...strony Zamawiający stawia bardzo wymagające warunki przedmiotowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a...z próbkami dostarczonymi w ramach pierwszej transzy, dostarczy: 5.2.1. dokumenty wymagane dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych (MID): 5.2.1A ....

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... jakie „założenia" przyjął zamawiający, i w oparciu o jakie dokumenty to uczynił (za wyjątkiem odwołania się do OPZ (str. ...jednostkowych oferty AVR S.A. złożonych w zadaniu 1 i 2 przedmiotowego postępowania (str. 4) 4) nie popartą dowodami ocenę możliwości ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... z Zamawiającym i jego akceptacji, podobnie jak inne dokumenty wymagane do zawarcia umowy. Wobec tego dokonana przez Zamawiającego... wykluczona z przetargu. Także w takim przypadku zawarcie przedmiotowej umowy w żadnym stopniu nie mogłoby więc zagrozić bądź...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ...przez ZSK spełniają oczekiwania Zamawiającego, co potwierdzają dokumenty złożone przez ZSK w odpowiedzi na wezwanie ... 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowej niezgodności jednak nie można uznać za podlegającą poprawieniu omyłkę w ...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...i gołosłowność wyjaśnień oraz z powodu tego że dodatkowe dokumenty przedstawiano „bez ładu i składu”, wreszcie dlatego że...03.2018r., sygn. akt KIO 297/18. W ocenie Odwołującego, w przedmiotowej sytuacji spełniły się wszystkie przesłanki z art. 24 ust.1 pkt ...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...2018/S 130 - 297032 z 10.07.2018 r.); d) dokumenty w zakresie przywołanego w odwołaniu zamówienia tzw. SG05 (wykaz dysponowanego.... z o.o. wykazywała się stosownym doświadczeniem w ramach przedmiotowego Konsorcjum. W rezultacie zarzut nie był zasadny; tak w ...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...{w trakcie oceny ofert) powinien udostępnić takie dokumenty pozostałym wykonawcom lub też KIO (na etapie ...r.; 29  e-mail Odwołującego z 29.04.2018 r. Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę odwołanie o sygn. akt: ...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu ... konsekwencji złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty dotyczące podjętych czynności naprawczych nie pozwalają...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...cenowe, oświadczenia i referencje (dokumenty i dowody w sprawie), chcielibyśmy zaznaczyć, iż: oferty złożone przez podwykonawców zawierają ceny obejmujące wszelkie czynniki cenotwórcze, bez których wykonanie przedmiotowego zadania byłoby niemożliwe (koszty...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...za tajemnice przedsiębiorstwa. (dowód: informacje znane z urzędu - dokumenty znajdujące się w aktach postępowań prowadzonych pod sygn. akt: KIO...sygn. akt: KIO 829/18. 13 Przy rozpoznawaniu przedmiotowej sprawy skład orzekający Izby wziął pod uwagę odwołanie...

 • KIO 1548/18

  Orzeczenia KIO, 23-08-2018

  ... SIWZ. W opisie Zamawiający wskazał, że przedmiotowe stenty mają charakteryzować się następującymi cechami: „pokrywane... ppkt 5.1 SIWZ Przystępujący pismem z dnia 19 lipca 2018 r. złożył dokumenty w tym opis stentu NEXENT, z którego wynika m.in., że: „stenty...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... odwołania. Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka... certyfikaty EASA, jak i inne obecnie istniejące dokumenty, na które powołuje się Odwołujący nie będą miarodajne...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Konsorcjum Tractebel winno było dostarczyć referencje bądź inne dokumenty wystawione przez Mott MacDonald Polska Sp. z... Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... sposób znaczący podważa jest uczciwość. Mając na uwadze przedmiotowe okoliczności, Zamawiający powinien był zweryfikować czy Firma G....po drugie, Zamawiający winien w taki sam sposób oceniać dokumenty złożone przez każdego z wykonawców. Za niezasadne Izba ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...wyjaśnienia wykonawcy i załączone przez niego dokumenty, oceniane w kontekście właściwości przedmiotu ...odwołania. 13 Jednocześnie Izba stwierdziła, że Odwołujący, wnosząc przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...i stanowiska stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 p.z.p.... 21 Z uwagi na powyższe złożone dokumenty należy ocenić jako zdarzającą się w obrocie...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... podstaw do odrzucenia odwołania. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również ...art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. ...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... do wykazania spełniania przedmiotowego warunku, o czym miały świadczyć dowody O1 i O2. Przyjmując nawet korzystne dla Odwołującego zapatrywanie na wiarygodność tych dokumentów, co do której nie sposób nie mieć wątpliwości (dokumenty te zostały złożone...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... z przepisu art. 90 ust. 1 ustawy pzp w przedmiotowej sytuacji. Nie ma też żadnego przepisu, który nakazuje mu skorzystanie...czym dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...07.2018 r. o godzinie 10:00 zasadne jest podejrzenie, że dokumenty te w wymaganej przez Zamawiającego formie (forma pisemna m.in. w ... godz. 9:43. Przystępujący na potwierdzenie spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu złożył wykaz dostaw, w ...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... poz.697). Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na rozprawie przez ...5 Pzp) i taka sytuacja miła miejsce w przedmiotowej sprawie. Odwołujący sformułował zarzuty nr 1 i 3...

 • KIO 1521/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... Po przeprowadzeniu rozprawy Izba, uwzględniając całość dokumentacji przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności specyfikację istotnych ...potwierdzoną za zgodność z oryginałem, jak również dokumenty złożone przez Odwołującego wraz z odwołaniem. Izba ...

 • KIO 1522/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... wydanych dla Z. Z. znajduje się na s. 14 przedmiotowego pisma, zaś pierwsza strona referencji wydanych dla PW Banimex sp.... 3 ustawy Pzp dowodem w sprawie mogą być w szczególności dokumenty. O dokumentach, jako środkach dowodowych, mowa również na gruncie...

 • KIO 1485/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... formę musi mieć pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferta lub inne dokumenty składane są przez pełnomocnika. Odwołujący wywiódł, że oferta przystępującego nie... stanowiska. Uwzględniając całość dokumentacji z przedmiotowego postępowania, w tym w szczególności:...

 • KIO 1491/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...8 ust. 3 Pzp pojęcia „wykazania” skład orzekający w przedmiotowej sprawie postanowił odwołać się do zaprezentowanego w treści wyroku Izby o.... Powyższe dotyczy m.in. sytuacji, gdy dokumenty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego są dostępne u...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... się o kredyt należało interpretować tożsamo, jak w przypadku pojęcia zdolności kredytowej, zatem kwestionowane dokumenty stanowiły potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku udziału w Postępowaniu. 22 O kosztach postępowania (pkt 3 sentencji wyroku...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij