• KIO 1830/19

  Orzeczenia KIO, 30-09-2019

  ... Zamawiającym wybór określonego Wykonawcy. Przy ocenie przedmiotowej sytuacji oraz opisanych przesłanek wykluczenia Wykonawców i...formularze ofertowe zawierające cenę, jak również wszystkie inne dokumenty składane w postępowaniu w odrębnie w imieniu każdego...

 • KIO 1754/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  ... uzasadnione jest wyłączenie jawności rozprawy. Wykonawca w ramach przedmiotowego postępowania złożył ofertę w dniu 18.10.2018 r... wyborze oferty Odwołującego w oparciu o złożone przez niego dokumenty i oświadczenia na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26...

 • KIO 1676/19

  Orzeczenia KIO, 26-09-2019

  ... wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. do 2019 r., ceny za przedmiotowe systemy symulacji wzrosły w stosunku cen z roku 2012 r. ...ZPR P-8). Jednocześnie, mając na uwadze, że przekazane dokumenty stanowiące dowód w sprawie podlegają ochronie w myśl przepisów...

 • KIO 1636/19

  Orzeczenia KIO, 09-09-2019

  ... wnoszący odwołanie posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody w...(Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126 ze zmianami) „Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym ...

 • KIO 1555/19

  Orzeczenia KIO, 27-08-2019

  ... Krajowa Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone na..., ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz przejść podziemnych”. Przedmiotowe zadanie zostało podzielone na 2 części (2 Rejony...

 • KIO 1524/19

  Orzeczenia KIO, 21-08-2019

  ...wykluczeniu, na potwierdzenie czego złożył stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25... rażąco niskiej ceny w odniesieniu do zakresu przedmiotowego zamówienia jest w niniejszym stanie faktycznym bezpodstawne....

 • KIO 1479/19

  Orzeczenia KIO, 13-08-2019

  ...jak również biorąc pod uwagę oświadczenia, dokumenty i stanowiska stron i uczestników postępowania ...treść SIWZ zawierała m.in. następujące postanowienia: II. 1. Przedmiotowe Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia Umowy Ramowej w trybie przetargu...

 • KIO 1179/19

  Orzeczenia KIO, 12-08-2019

  ... przepisów nie ma przeciwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, były wystawione po upływie terminu składania ofert, np. w dniu realizacji przedmiotowego wezwania, o ile tylko...

 • KIO 1443/19

  Orzeczenia KIO, 09-08-2019

  ... wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie...

 • KIO 1383/19, KIO 1396/19

  Orzeczenia KIO, 07-08-2019

  ...urządzeń na broni indywidualnej żołnierzy. Co więcej, niektóre dokumenty niezbędne do opracowania PrW zostaną dostarczone dopiero po ...konstrukcji żadnych ruchomych elementów, w tym również przedmiotowego talerza, co dodatkowo wykazano dowodem w postaci...

 • KIO 1392/19

  Orzeczenia KIO, 31-07-2019

  ... sprawie rażąco niskiej ceny, w związku z brakiem umocowania osoby podpisującej przedmiotowe wyjaśnienia do działania w imieniu Konsorcjum, a złożone przez Konsorcjum dokumenty należało uznać w związku z tym za niewywołujące skutków prawnych; 2. naruszenie...

 • KIO 1323/19

  Orzeczenia KIO, 26-07-2019

  ...prowadzonego postępowania krytycznie i skłonić się do refleksji, że przedmiotowe filmy z prezentacji po prostu nie dowodzą, gdyż nie ...postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) specyfikację istotnych warunków zamówienia ...

 • KIO 1318/19

  Orzeczenia KIO, 24-07-2019

  ...rozumieć także Platformę”, a tym samym wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu postępowania winny być publikowane na ... 8 takich wątpliwości u Zamawiającego nie budziły. W przedmiotowej sprawie brak podania faktycznego uzasadnienia odrzucenia oferty nr 6...

 • IV P 100/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-07-2019

  ... stanu faktycznego sprawy stanowiły także dokumenty złożone do akt sprawy i zawarte w aktach osobowych powodów. Sąd Rejonowy - Sąd Pracy zważył, co następuje: Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. W przedmiotowej sprawie powodowie W. P. i...

 • KIO 999/19, KIO 1000/19

  Orzeczenia KIO, 18-07-2019

  ... brak nieusuwalny i konieczne jest wykluczenie wykonawcy. Jeżeli natomiast dokumenty nie były uzupełnianie, zasadny jest zarzut naruszenia art. 26... p. D.P. . „Zamawiający dokonując oceny przedmiotowego dokumentu opierał się m.in. na orzecznictwie Krajowej ...

 • KIO 1155/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  ...nt. zaoferowanego asortymentu jak wymagane w przedmiotowej SIWZ kreuje po stronie zamawiającego obowiązek ...linii pisania ze względu na brak tolerancji w SIWZ. Następne 2 dokumenty dotyczą tego samego asortymentu, pochodzą z różnych dat, są kartami...

 • KIO 1176/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  ... odwołującego została utworzona na potrzeby przedmiotowego zamówienia, a wybrany wykonawca H... wskazywać na szczególne cechy oferty czy przedstawiać nawet nowe dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowany przedmiot wymogów zamawiającego. Przepis art...

 • KIO 1174/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  ... zakresie kluczowym jest to, że szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest niższa od kwot wskazanych w przepisach...RODO nie ujawnił wszystkich wymaganych przez Zamawiającego danych (dokumenty stanowią cześć dokumentacji przetargowej). W związku z ...

 • KIO 1274/19

  Orzeczenia KIO, 16-07-2019

  ... odwołujący posiada interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, kwalifikowany możliwością poniesienia szkody... 4 odwołania). Podnieść należy, że oba złożone przez przystępującego dokumenty odnoszą się do warunku w zakresie wielkości infrastruktury IT – ...

 • KIO 1209/19

  Orzeczenia KIO, 15-07-2019

  ... Przystępującego. PUK Piaseczno w złożonych wyjaśnieniach wskazał okoliczności w jakich powstały przedmiotowe zaległości, na potwierdzenie czego przedłożył stosowne dokumenty. Co więcej, wbrew twierdzeniom Odwołującego, zaległości te zostały niezwłocznie w...

 • KIO 1135/19

  Orzeczenia KIO, 11-07-2019

  ...zasady wpływało) na ich miejsce w rankingu ofert. W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z tego typu sytuacją, ...z wnioskiem występuje wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te ...

 • KIO 1184/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ...ust. 1 ustawy P.z.p. wykonawca może złożyć dokumenty potwierdzające stan aktualny, a nie na dzień wynikający z ... czerwca 2019 roku. W związku z tym, że wartość przedmiotowego zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na ...

 • KIO 1136/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ... genezy sporu na etapie przed postępowaniem odwoławczym dokonała następujących ustaleń kwotowych w zakresie przedmiotowego postępowania w oparciu o przedstawione dokumenty: w Planie ujęto kwotę 2.120.911,00zł., w Protokole zamawiającego jako szacunkowa...

 • I ACa 565/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 10-07-2019

  ... z winy pozwanej. Sąd podkreślił, że na taką wolę nie wskazują ani dokumenty, ani zeznania świadków. Zdaniem Sądu, bez wątpienia, jak zgodnie wynika z pism... sytuacji procesowej wskazania wymaga, że specyfika przedmiotowej sprawy przejawiała się w tym, że ...

 • KIO 1162/19

  Orzeczenia KIO, 10-07-2019

  ... etapie inwestycji. Ponadto, we wzorze przedmiotowego zobowiązania, stanowiącym załącznik nr 8 do.... referencje dla PHU Rembud R. S. . Do wyjaśnień należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie przez firmę PHU Rembud R. S. robót budowlanych (…) umowę...

 • KIO 1163/19

  Orzeczenia KIO, 09-07-2019

  ...2019 r. CIUWO odpowiada za centralizację usług informatycznych Olsztyna. Przedmiotowe Postępowanie jest już prowadzone przez CIUWO. 8. W dniu...Jednocześnie, Izba zaliczyła istotne dla przedmiotu sporu dokumenty z Postępowania nr 1 wymienione poniżej i ...

 • KIO 1181/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ... zakupowego. Odwołujący podkreśla, że dla oceny przedmiotowego stanu faktycznego nie ma znaczenia świadomość czy ...przewidziany ani w SIWZ, ani w obowiązujących przepisach. Podkreśla, że dokumenty składające się na ofertę były zgodne z wymogami co do formy i...

 • KIO 1149/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ...dostępne. W konsekwencji, również odpowiedzi 5 udzielone na przedmiotowe pytania, siłą rzeczy, zawierają wrażliwe, nieujawnione publicznie... Izba Odwoławcza, uwzględniając dokumentację postępowania, dokumenty zgromadzone w aktach sprawy i wyjaśnienia złożone...

 • KIO 1076/19, KIO 1164/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ... zamawiającemu wykluczenie spółki Boxmet Medical sp. z o.o. z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego również na podstawie art. 24 ust...r. ponowił wniosek, to zamawiający udostępnił te dokumenty dopiero w następnym tygodniu (tj. w ...

 • KIO 1070/19

  Orzeczenia KIO, 08-07-2019

  ..., a wskazuje jedynie, iż ww. dokumenty nie były tożsame w zakresie treści. O sprzeczności ww. dokumentów można byłoby mówić wówczas, gdyby jeden z ww. dokumentów zawierał informację, iż w ramach przedmiotowej inwestycji wykonano zabezpieczenie osuwisk, a...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij