• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... oraz w pkt 7.1 SIWZ. W SIWZ wskazano dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany był złożyć w celu wstępnego potwierdzenia,... Odwołującego wykazana. Ponadto, w ocenie Izby na gruncie przedmiotowego warunku nie można za przekonującą uznać wykładnię, iż wszystkie...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... na podstawie Umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty licencyjne potwierdzające uzyskanie licencji upoważniającej do...wnosił jak na wstępie. 9 Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania nadesłanej przez Zamawiającego oraz biorąc pod uwagę ...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... jednej energii promieniowania rtg?”. Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania wykonawca T. Spółka z o.o. złożył ofertę...do tego samego parametru pozwala na wniosek, że oba te dokumenty pozostają wobec siebie w opozycji. W przypadku pkt III.27 ...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... o.o., jednakże tylko dwie spośród firm tworzących przedmiotowe konsorcjum zostały wyznaczone do faktycznej realizacji tego kontraktu. ... Załącznika nr 10. Zamawiający wskazał przy tym, że dokumenty załączone do wyjaśnień konsorcjum Energopol z dnia 06.09....

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... rażąco niskiej ceny, mimo że T. nie wykazał, że zastrzeżone dokumenty i informacje stanowiły tajemnicę przedsiębiorstwa; 15. art. 90 ust. 2...r. nie miało związku i nie dotyczyło przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia lecz nawiązywało do ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... przepisów nie ma przeciwskazań, aby dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, były wystawione po upływie terminu składania ofert, np. w dniu realizacji przedmiotowego wezwania, o ile tylko...

 • KIO 2041/17

  Orzeczenia KIO, 18-10-2017

  ...szkodę związaną z utratą spodziewanego zysku z tytułu realizacji przedmiotowego kontraktu, który powinien być mu przyznany. Oferta ... systemu RTG. Izba przeanalizowała złożone przez odwołującego dokumenty i skonstatowała, że dotyczą one wyłącznie lamp ...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... selektywnie wybranych elementów omawianej obsługi Zakładu, jednak dokumenty te odnoszą się do innego stanu faktycznego (... a dla części 8% lub 0%. Jak wskazano powyżej, w przedmiotowej sprawie nie było sporu co do zastosowania w pozycji „Cena Kontraktowa za...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... Konsorcjum I. nie wykazało, iż zaoferowana przez nie cena za wykonanie przedmiotowego zadania jest ceną realną; 3. naruszenie art. 7 ust. 1 ... – trendy na rynku pracy 2017; 17. Zanonimizowane dokumenty osobowe zawierające zmianę warunków płacy; 18. Umowa o ...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... wyceny przedmiotu zamówienia prosimy dołączyć dokumenty potwierdzające przyjęte koszty składowe.” 14...niniejszej sprawie nie miało miejsca. Taka sytuacja wystąpiła w przedmiotowej sprawie, albowiem treść pierwszego wezwania ograniczyła się tylko do...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...ust. 1 pkt 7b ustawy PZP. Na podstawie dokumentacji przedmiotowego postępowania oraz biorąc pod uwagę stanowiska stron przedstawione na ... 23.06.2010 r., KIO/UZP 1180/10). Dodatkowe dokumenty zawierające treść zmian gwarancji wadialnej dzielą los dokumentu ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...postępowaniu i uzyskał taki dostęp. Były to jedyne dokumenty, z którymi zapoznał się w siedzibie Zamawiającego. Tymczasem...czy wykonawca ten jest w stanie wykonać za nią rzetelnie przedmiotowe zamówienie. W ocenie Izby materiał dowodowy zgromadzony w sprawie...

 • KIO 2038/17, KIO 2048/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...w czasie odbiorów Etapu 2,3 i 6 przedmiotowego zadania. Nałożenie kar jednoznacznie zdaniem odwołującego przesądza... dokumentów poświadczających umocowanie osób podpisujących wezwanie lub złożyłby dokumenty wadliwe. W tej sytuacji gwarant mając 30- dniowy...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 p.z...SIWZ, jak i Przystępującego, który powołał się na dokumenty źródłowe z oferty i wskazał, że choć tłumaczenia...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...a zatem wszystkich ich dotyczy wymóg wyłączności pracy tylko w ramach przedmiotowego zamówienia. Zatem okoliczność, na którą powołuje się Lafrentz, nie ... przykładowy HPPK. Z przedłożonego jednak dokumenty nie wynikają zasady wynagrodzenia ekspertów i...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...W. S.A. K. wskazał na bezzasadne wykluczenie Odwołującego z przedmiotowego postępowania i uznanie jego oferty za odrzuconą. Zarzucił Zamawiającemu naruszenie: -... na to wezwanie wykonawca - odwołujący złożył dokumenty wyjaśniające (wyjaśnienie nr II.2-a), z ...

 • KIO 2035/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... tych gąbek. Jak wynika z powyższego, składając przedmiotowe wyjaśnienia Odwołujący wskazał, że wykona całą usługę, w... 3). W porównaniu z procedurą sprzed nowelizacji, w której dokumenty należało złożyć wraz z ofertą/wnioskiem, a nie dopiero na wezwanie ...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – można wyróżnić dwa rodzaje dokumentów: KIO 2043/17 7  dokumenty przedmiotowe, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, potwierdzające, że oferowane przez wykonawców...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w... ust. 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie wykluczenia konsorcjum A. z przedmiotowego postępowania, a w konsekwencji zaniechanie uznania jego oferty za odrzuconą w ...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...zapłata nie nastąpi.) Wykonawca winien był przedstawić wspomniane dokumenty w takiej formie, aby Zamawiający mógł bezsprzecznie ...3 Pzp jest chybiony Zamawiający twierdził, że prowadząc przedmiotowe postepowanie i oceniając każdą ofertę kierował się tymi...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 23 1), które... zarzucał Odwołującemu nie ujęcie w cenie ofertowej tylko przedmiotowej kładki. Ponownie nawiązał do wszystkich obiektów 16 inżynieryjnych...

 • KIO 2003/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... składania ofert (tj. nie wcześniej niż 11.04.2017 r.). Zamawiający w wezwaniu argumentował, że wykonawca przedstawił przedmiotowe dokumenty ale wystawione w terminie przekraczającym 3 miesiące przed upływem terminu składania (z datą 22.03.2017 r.). Tym...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...oddalenie odwołania. Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowienia SIWZ, jak również oświadczenia, dokumenty i stanowiska stron złożone w...

 • KIO 2004/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... zobowiązał się, że dokona i dostarczy dokumenty potwierdzające certyfikację boiska w terminie 24 dni...treść tego punktu, gdzie znajduje się wyłączenie dotyczące certyfikatów. W przedmiotowej sprawie, nie chodzi zatem o zmianę 45 terminu na realizację...

 • KIO 1894/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie...w jego ocenie, informacje. Izba wskazuje, iż przedmiotowe postepowanie zostało wszczęte w dniu 24.07.2017...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... z dnia 10.08.2017 r. przedłożył: aktualne oświadczenia i dokumenty, w tym m.in.: - wykaz parametrów technicznych wg załącznika nr...bowiem wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Realizacja przedmiotowej usługi, w świetle przedłożonej kopii umowy, nie...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...odnieść należy się do ceny finalnej, jednakże w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją odmienną: ... 1 września 2017 r. (odpowiedź na wezwanie Zamawiającego). Dokumenty te potwierdzają, że okoliczności sprawy (stan faktyczny) zostały przedstawione...

 • KIO 2015/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  .... 1 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi poprzez nieuwzględnienie faktu, iż Odwołujący złożył w przedmiotowej sprawie dokumenty, z których w sposób jednoznaczny wynika, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie, w tym likwidacyjne...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...tego, iż przedłożone i zastrzeżone dokumenty zawierają prawnie chronioną tajemnicę przedsiębiorstwa... stron zakreśliły zakres sporu objętego kognicją Krajowej Izby Odwoławczej w ramach przedmiotowego postępowania. Zgodnie bowiem z art. 192 ust. 7 p.z...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...Pzp, do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie przedmiotowego warunku, ponowne wezwanie w ocenie ...dokumentów, a w odpowiedzi na wezwanie, Konsorcjum B. złożyło dokumenty, jednak, wśród złożonych dokumentów, brak było zaświadczenia z ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij