• KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... miejscu zwrócić uwagę na to, że uprawnienia podmiotowe przyznane zamawiającym w umowach zawieranych w postępowaniach o...Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) takie dokumenty powinny zostać udostępnione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni ...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...października 2018 roku (pierwszym posiedzeniu). Przywołując dokumenty postępowania (specyfikacje istotnych warunków zamówienia – siwz...prawa oraz równowagę stron i prowadzący do nadużycia prawa podmiotowego. Powyższe zarzuty odnoszą się do naruszenia art.29 ...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...nakładających znacznie dalej idące obostrzenia w zakresie strony podmiotowej wykonawcy (szczegółowa analiza prawna tych przepisów poniżej)....pkt 1.13 lit. d Warunków Kontraktu, dokumenty potwierdzające oświadczenia złożone na okoliczność pozyskania punktów w...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...) była możliwość dokonania przez zamawiającego oceny sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w ... na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2, ewentualnie dokumenty te mogą być uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...wskazał zamawiający, głównym celem weryfikacji podmiotowej wykonawców jest wyeliminowanie wykonawców nierzetelnych... „Projektu Podstawowego”. Już na tym etapie formułowane są dokumenty związane m.in. z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami dla ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Zarządu M. S. oaz wykaz usług świadczonych w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia oferty. Podniósł, że złożone dokumenty podmiotowe winny być aktualne na dzień złożenia czyli na dzień 17 września 2018 roku. Podał, że na potwierdzenie zostały...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... Zgodnie z zapisami Część II SIWZ, od str. 23, warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Pomiary ...25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przedłożył oświadczenia i dokumenty, w tym m.in. wykaz sprzętu, tj. „...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...poszczególnych wykonawców, w zależności od ich sytuacji podmiotowej, zatem zostanie zachowany nakaz równego traktowania wykonawców... z 31.01.2018 r. sygn. akt KIO 114/18). 44 Oświadczenia i dokumenty inne, niż wskazane w art. 25a p.z.p., powinny być złożone ...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...traktowany jako termin wynikający z art. 26 ust. 3 Pzp przedłożono dokumenty dotyczące wszystkich urzędujących członków zarządu Elit Polska sp. z o.o...., jako odpowiadającą wymogowi oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy w oparciu o możliwie najnowsze...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na...ja nie popieram stanowiska Zamawiającego, że źródłem jest SIWZ, oba dokumenty SIWZ i ogłoszenie są równorzędne i powinny być spójne. Uwaga ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z...Nie mamy w tym wypadku do czynienia z nadużyciem prawa podmiotowego, gdyż samej możliwości wyłączenia tych klauzul na mocy postanowień ...

 • KIO 1872/18, KIO 1895/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... skutkowało dwukrotnym wyborem jego oferty jako najkorzystniejszej, w oparciu o kwestionowane dokumenty; alternatywnie: 3. art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy pzp... Planeta Sp. z o.o. Dokonując oceny strony podmiotowej wykonawcy Planeta Sp. z o.o. na wstępie ...

 • KIO 1900/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... etapów oceny dokonywanej przez zamawiającego, badane są warunki podmiotowe, a po ich pozytywnej ocenie wykonawca zapraszany jest ... przystępującego są ogólnikowe i lakoniczne, powołują się na dokumenty, których treść nie została dołączona do wyjaśnień (poza...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... oceny ofert w pkt 27.3 SIWZ wprowadził kryterium podmiotowe tj. dotyczące zdolności technicznej wykonawcy. Zgodnie z akapitem...w trakcie realizacji obecnych umów uważa, że inne dokumenty niż dokumenty określone w OPZ mogą nie zawierać wszystkich wymaganych ...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  .... na 2 - krotne wezwanie zamawiającego stwierdzić, że: 1) wykonawca Dezega Polska sp. z o.o. nie powołuje się na dokumenty podmiotowe, które miałby złożyć w innym postępowaniu i które byłyby w dyspozycji Zamawiającego (pkt. 1 1.1 SIWZ), o czym przypomniał...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ..., a z drugiej strony warunki podmiotowe ustalone zostały na poziomie minimalnym, które...wraz z próbkami dostarczonymi w ramach pierwszej transzy, dostarczy: 5.2.1. dokumenty wymagane dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych (MID): 5.2.1A .deklaracja ...

 • KIO 1807/18

  Orzeczenia KIO, 25-09-2018

  ...SIWZ, chociaż - na co wskazano powyżej - załączone przez Elecom dokumenty nie są wystarczające do przyjęcia, że Elecom spełnił określony w punkcie ... że na zamawiającym, który określa zdolności podmiotowe wymagane w postępowaniu, które mają bezpośredni wpływ...

 • KIO 1815/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... na bieżąco i tylko w oparciu o wskazane tam dokumenty możliwe jest dokonywanie przez Zamawiającego czynności w postępowaniu oraz... do udziału w postępowaniu, wykonawcy podlegają weryfikacji podmiotowej spełniania warunków udziału w postępowaniu, składając m...

 • KIO 1761/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ...przypadku nieuwzględnienia żądania: nakazanie powtórnego zbadania i oceny zdolności podmiotowej wykonawcy KBU Sp. z o.o. poprzez dokonanie na...dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub ...

 • KIO 1788/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... o zakresie na jaki złożył ofertę (5 części) i przy uwzględnieniu tej okoliczności zobligowany był oceniać składane dokumenty podmiotowe, w tym polisę OC. Sugerowana przez Odwołującego możliwość zwrócenia się do niego o wyjaśnienie, o udzielenie których...

 • KIO 1781/18

  Orzeczenia KIO, 20-09-2018

  ... Na zamawiających ciąży obowiązek zapewnienia by warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię należytego ...dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty żądane w tym celu winny zostać określone w...

 • KIO 1777/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający nie zakończył jeszcze czynności badania podmiotowego Wykonawcy. W odpowiedzi na wezwanie Odwołujący mógł uzupełnić wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co też, jak wynika z...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... z Zamawiającym i jego akceptacji, podobnie jak inne dokumenty wymagane do zawarcia umowy. Wobec tego dokonana przez ... przetargu i po przejściu z pozytywnym wynikiem kwalifikacji podmiotowej, przy braku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie...

 • KIO 1715/18

  Orzeczenia KIO, 06-09-2018

  ... zamawiającego 8 sierpnia 2018 r.) jako zastrzeżone zostały wskazane 22 dokumenty m.in.: katalog oferowanej kuchenki, instrukcja obsługi, opis na... jako uzasadnienie zastrzeżenia). Nadużycie prawa podmiotowego jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu...

 • KIO 1651/18, KIO 1662/18

  Orzeczenia KIO, 05-09-2018

  ...uzasadnia zarzut nadużycia przez Zamawiającego jego prawa podmiotowego i działanie niezgodne z zasadami współżycia ...dotyczącego S. T. należy uznać je za spóźnione. Takie dokumenty Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie wyznaczonym w wezwaniu do...

 • KIO 1601/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ...z ustalonego w art. 5 k.c. zakazu nadużywania prawa podmiotowego. Dodatkowym ograniczeniem w tym zakresie są zasady określone w art....zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty JEDZ dotyczące tych podmiotów. 6. Zamawiający żąda,...

 • KIO 1628/18

  Orzeczenia KIO, 04-09-2018

  ... zarzutu ma na uwadze okoliczność, że żądane przez Odwołującego dokumenty pozostają w ścisłym związku z innymi zarzutami odwołania, które ... w określonych realiach przy uwzględnieniu jego sytuacji podmiotowej. Odwołujący nie uczynił powyższego, zaś rolą Izby...

 • KIO 1586/18, KIO 1602/18, KIO 1603/18

  Orzeczenia KIO, 03-09-2018

  ... utajnieniu mogą podlegać jedynie poszczególne informacje, a nie całe dokumenty. Wadliwe jest zatem, tak jak zrobił to TTcomm, ...że przedmiotowej sprawie nie doszło do niedochowania tożsamości podmiotowej po stronie odwołującego i uznała, że nie została...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych. Natomiast na stronie podmiotowej Laguna sp. z o.o. (www.lagunaspzoo.... 130 - 297032 z 10.07.2018 r.); d) dokumenty w zakresie przywołanego w odwołaniu zamówienia tzw. SG05 (wykaz dysponowanego...

 • KIO 1571/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...ppkt 7 lit. m s.i.w.z., gdzie wskazane są dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i gdzie ...przy tym obowiązek zapewnienia by te warunki podmiotowe pozwalały na wyłonienie wykonawcy dającego rękojmię ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij