• KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ...przekroczeniu zasady swobody umów ani o nadużyciu prawa podmiotowego. Odwołujący powołał się na sprzeczność kwestionowanych postanowień ...Załącznik do Oferty nie dotyczy płatności przejściowych za Dokumenty Wykonawcy. Istotny jest również fakt, że wartość...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...która jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Dokumenty na potwierdzenie informacji zawartych w JEDZ należy dostarczyć...dnia Odwołujący powziął informację o zakończeniu weryfikacji podmiotowej wykonawców, zaproszeniu konsorcjum GPEC do dalszego ...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...w art. 25 ust. 1 p.z.p. Odwołujący takie dokumenty przedłożył, toteż w dniu 27 grudnia 2017 roku 5 zamawiający, działając... wyboru kolejnego wykonawcy, stosownie do wyniku dokonanej oceny podmiotowej tego wykonawcy (tj. Technivcontroll s.c.). Zamawiający nie...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...działanie zamawiającego, który nakłada na wykonawców warunki podmiotowe żądając posiadania zasobów lub zdolności, które nie...1.lit. A) ppkt 1 SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...odwołujący nie podlega wykluczeniu z postępowania. Należy przy tym zauważyć, że stanowisko zamawiającego, zgodnie z którym dokumenty podmiotowe należy podzielić na takie, które - mimo późniejszej daty sporządzenia - potwierdzają stan sprzed ich wystawienia...

 • KIO 3/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... na etapie przed złożeniem ofert). Odwołujący złożył zamawiającemu dokumenty zgodnie z treścią wezwania, załączając jednocześnie wyjaśnienie do ...a dopiero w kolejnym etapie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy pod kątem spełniania warunków udziału w...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ..., mogące budzić wątpliwości i potwierdził, że podmiotem na zasoby którego powoływał się w toku postępowania, dla którego złożył dokumenty podmiotowe i który będzie podwykonawcą Althea Polska sp. z o.o. jest spółka francuska Althea France SAS. Spółka ta...

 • KIO 7/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...oferta w tym rankingu zajmuje pierwsze miejsce, podlega ocenie podmiotowej. Tym samym, stwierdzić należy, że zamawiający ustalając kryterium...których to dowodów wynika, że żądane przez zamawiającego dokumenty, co prawda możliwe są do pozyskania, jednakże ich...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...w istocie odwołujący nie wykazał, ani nawet nie potwierdził, że dokumenty, o których twierdzi, że miały istotny wpływ na badanie oferty... selekcji, a zatem informacji w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy ...

 • KIO 2707/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...jak na wstępie. Do odpowiedzi na odwołanie dołączono następujące dokumenty: 1. Pytania i odpowiedzi z dnia 18 października ...monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora (monopolu podmiotowego) lub monopolu jednego określonego rodzaju produktu (...

 • KIO 2647/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... w postępowaniu. Z kolei pkt 13.5. SIWZ zawiera zapis, że dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w... się na najwyższej pozycji rankingowej, dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy. Wymaga podkreślenia, że celem art. ...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ...do wartości zrealizowanych robót budowlanych za właściwy dla oceny podmiotowej wykonawców podkreślając, że „warunek realizacji basenów o wartości... od wykonawców doświadczenia zawodowego obejmujący następujące dokumenty: Wniosek dowodowy oraz o zwrot kosztów...

 • KIO 2567/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ustawy Pzp należy rozumieć m.in. przekształcenia podmiotowe, reorganizację struktury właścicielskiej, zmianę zakresu działalności...mowa powyżej. Podnosi, iż mogą to być wszelkie dokumenty, wyceny, sprawozdania, bilanse zarówno sporządzone przez podmioty ...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... Pismem z dnia 28 listopada odwołujący złożył wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty. Dnia 30 listopada 2017 roku, zamawiający wezwał odwołującego na mocy art...w postępowaniu odnoszą się do właściwości podmiotowej wykonawcy. Od ich spełnienia uzależniony ...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... r.) realizując pismem z dnia 20.10.2017 r. wezwanie Zamawiającego z dnia 13.10.2017 r. i przekazując Zamawiającemu dokumenty podmiotowe (w tym wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie) oraz...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, dokonuje weryfikacji podmiotowej. Inaczej mówiąc, Zamawiający nie oceniał pod...odmiennym postanowieniom SIWZ z pkt. 6. 2 SIWZ) wszystkie oczekiwane dokumenty wraz z ofertą (niejako tak jak miało to miejsce przed ...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ... przez Wykonawcę KM ofercie powinny być również dokumenty złożone przez Wykonawcę KM w toku dialogu technicznego...przesłanek wymienionych we wzmiankowanym przepisie (np. kwestii strony podmiotowej omawianego czynu) – stwierdzenie, że Przystępujący KM ...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...konkurencji oraz proporcjonalności i wynikające z tego nadużycie prawa podmiotowego w zakresie kształtowania warunków umowy. 2. Naruszenie art..., projekty wykonawcze, projekty powykonawcze, w szczególności Dokumenty Wykonawcy o których mowa w Subklauzuli 5.2...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...ubiegania się o przedmiotowe zamówienie (przesłanki podmiotowe). Opis przedmiotu zamówienia zawiera natomiast ... 16 listopada 2017 r. Przystępujący złożył wymagane na wezwanie dokumenty i w wykazie sprzętu na potwierdzenie wskazanych tam parametrów zaznaczył...

 • KIO 2473/17

  Orzeczenia KIO, 07-12-2017

  ... Konsorcjum w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego przedłożyło stosowne dokumenty, przy czym przedstawione zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ...charakterystyka zrealizowanych prac. Ocena sytuacji podmiotowej wykonawcy, w zakresie zdolności ...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...udostępniających zasoby adresowane jest do strony przedmiotowej, nie podmiotowej oferty, ma wpływ na wykonanie umowy, w związku... zostały spełnione. Vitrociset może przedstawić inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z...

 • KIO 2394/17, KIO 2409/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...Polska S.A. pismem z dnia 12.10.2017 r. złożył dokumenty na wezwanie Zamawiającego, w tym przedłożył załącznik nr 4 do SIWZ ...wynik postępowania. Wspomniany wyżej brak kompleksowej podmiotowej oceny wszystkich wykonawców przy jednoczesnym przywróceniu oferty...

 • KIO 2413/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  ...2) w przypadku opinii z dnia 11 października 2017 r. - dokumenty finansowe sporządzone na dzień 31.12.2016 r. i 30.06.... doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej tego wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej...

 • KIO 2427/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... składania ofert stanowią zdjęcie. Jedynie informacje i dokumenty już mieszczące się w obrębie obrazu mogą być...wykonawcom informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, dokonuje oceny podmiotowej, tj. oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i...

 • KIO 2410/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...ocenionej oferty, ale przed jej wyborem, Zamawiający dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada wstępne oświadczenie, a następnie żąda... niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą ...

 • KIO 2271/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ...§ 7 ust. 8 piet. 1-3 SIWZ, gdyż dokumenty takie wystawiane są dla już wyprodukowanych urządzeń. Podobnie dostarczone... Pzp tzw. procedurę odwróconą, to dokonywał oceny sytuacji podmiotowej jedynie tego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona (tu...

 • KIO 2404/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ...oferty z zastosowaniem kryterium, które dotyczy warunku podmiotowego i kandydata w odniesieniu do którego w...26 ust.1 w odpowiedzi na które wykonawca ten złożył określone SIWZ dokumenty z których w odniesieniu do kandydata wskazanego w punkcie 4.2 Formularza...

 • KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17

  Orzeczenia KIO, 30-11-2017

  ... zamawiającą, w tym to, czy informacje te lub dokumenty zainteresowani wykonawcy mogą kopiować, czy też mogą się z...przewagę Zamawiającemu, co prowadzi do nadużycia jego prawa podmiotowego. Powyższej wskazanym czynnością Zamawiającego zarzucił naruszenie: 1)...

 • KIO 2390/17

  Orzeczenia KIO, 27-11-2017

  ...i ustalone tam kryteria KIO 2390/17 9 weryfikacji podmiotowej wykonawców. Innym natomiast badaniem jest ustalenie przez ... w pkt 10.7. SIWZ>” Konsorcjum Kabit załączyło do oferty odrębne dokumenty JEDZ dla Kabit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ...

 • KIO 2396/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ...Dnia 7 września 2017 r. wykonawca W. S.A. przesłał zamawiającemu dokumenty: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego dla osób pełniących funkcje prokurentów, część...różnicuje przy tym strony przedmiotowej i podmiotowej oferty, stosując do odnoszących się ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij