• VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ...art. 193 § 1 k.p.c.) oraz zmiany podmiotowe. Trzeba przy tym wskazać, że obowiązujący w postępowaniu ...kwestionowane przez stronę przeciwną. Sąd uwzględnił także powyżej wskazane dokumenty prywatne, albowiem ich autentyczność i wiarygodność nie była ...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...uzyska na własny koszt wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów,... że na zamawiającym, który określa zdolności podmiotowe wymagane w postępowaniu, które mają bezpośredni ...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ...gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, 3. art. 24 ust. 1 pkt... selekcji, a zatem informacji w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ...trakcie wykonywania obowiązków służbowych każdy pracownik ochrony, winien posiadać przy sobie dokumenty 8 o których mowa w pkt. 2.9 ppkt. 2)...przepisy prawa i równowagę stron i prowadzący do nadużycia własnego prawa podmiotowego; 18 d) art. 29 ust. 1 i 2 Pzp...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi...umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawcy, którego właściwości podmiotowe pozwalają racjonalnie uznać, że wykona ją należycie....

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...25 Prawa zamówień publicznych, który jasno wskazuje jakie oświadczenia i dokumenty mogą być uzupełnianie i wyjaśniane. Powyższe potwierdza także wyrok ... jak ma to miejsce na etapie kwalifikacji podmiotowej. Podkreślić należy również, że w przedmiotowym ...

 • KIO 2621/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... Termin na złożeni JEDZ na obydwa postępowania mijał 17.12.2018 r., a dokumenty wpłynęły w tym dniu, jedne o godz. 7.30, a drugie o ... jako oświadczenie woli. Natomiast zarzut dotyczy strony podmiotowej tj. spełniania warunku udziału w postępowaniu dot....

 • KIO 2565/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ... i odpowiedź nr 7 z dnia 30.10.2018r.) wymagane dokumenty, które muszą być dołączone do oferty to między innymi opis...wniesienia odwołania Zamawiający nie dokonywał jeszcze weryfikacji podmiotowej wykonawców. W momencie wniesienia odwołania postępowanie ...

 • KIO 2569/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...Odwołujący, w przypadku gdy złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwość Zamawiającego może skorzystać z prawa...Zamawiający dysponował dokumentami niezbędnymi do dokonania oceny sytuacji podmiotowej Przystępującego, złożonymi w odpowiedzi na wezwanie z...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... stanu w Ministerstwie Rozwoju M. H., który „reorganizację” definiuje jako „przekształcenia podmiotowe, reorganizację struktury właścicielskiej, zmiany zakresu działalności”. Dokumenty na poparcie prognoz sporządzone przez ekspertów z tej dziedziny lub też...

 • KIO 2529/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej sprawdzenie...błąd w sytuacji, gdy wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty wprost potwierdzające okoliczności, że stroną umowy ...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...w których Zamawiający w SIWZ określił: pkt 22.3 SIWZ: „Dokumenty wskazane w pkt 22.1. SIWZ zostaną udostępnione, po złożeniu przez... co do ich przedmiotowego (sygn. akt: KIO 2436/18) jak i podmiotowego (sygn. akt: KIO 2442/18) aspektu. Sygn. akt: KIO 2436/18...

 • KIO 1287/18, KIO 1290/18, KIO 1297/18, KIO 1301/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ...pismem nr 11 z dnia 46 28.09.2017 r., oferty wykonawców, dokumenty i oświadczenia złożone przez Konsorcjum Skoda w dniu 20 lutego 2018 r.... selekcji, a zatem informacji w zakresie sytuacji podmiotowej wykonawcy, których ocena decyduje o udziale wykonawcy w...

 • KIO 2425/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...jednej gminy), pomimo że złożone przez Konsorcjum F dokumenty, z przyczyn opisanych w pkt poprzedzających, spełnienia ... sentencji przywołanego orzeczenia). Ergo ocena sytuacji podmiotowej Przystępującego, niezależnie od wywołanego przez Zamawiającego ...

 • KIO 2416/18

  Orzeczenia KIO, 04-12-2018

  ...wykonawcę stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej danego wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji... przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a ...

 • KIO 2407/18

  Orzeczenia KIO, 30-11-2018

  ... właściwości danego wykonawcy i jego sytuacji podmiotowej, jak jego kompetencje zawodowe, karalność,... treść oferty. Natomiast, spośród dokumentów wymaganych przez zamawiającego jako „dokumenty przedmiotowe” wyróżnia je to, że można je uzupełniać, ze ...

 • KIO 2250/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... elementem oferty, nie mogły być „wyjaśnione/uzupełnione” w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zakresem tego przepisu objęte są dokumenty podmiotowe lub przedmiotowe, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lecz nie treść oferty. W szczególności zaakcentować należy...

 • KIO 2344/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, czy wreszcie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy (oświadczenie/dokumenty podmiotowe i przedmiotowe). Co istotne w rozpoznawanej przez skład orzekający Izby sprawie, zamawiający w...

 • KIO 2293/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ...o klasie obciążenia A), gdy tymczasem załączone do oferty dokumenty dotyczące realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 783.... Ostatnia z przesłanek omawianych przepisów odnosi się do strony podmiotowej wykonawcy. W art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp...

 • KIO 2332/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... 24aa ust. 2 ustawy Pzp, poprzez brak dokonania oceny podmiotowej kolejnego wykonawcy, który został wybrany tj. Weindich Sp. j...oraz brak podstaw do wykluczenia, część B – oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1...

 • KIO 2114/18, KIO 2130/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... doświadczenia R.G., Z.L. oraz J.B. (3 dokumenty) wskazują jedynie na doświadczenie w projekcie opartym na korelacji danych z... na uwadze ustalony przez Zamawiającego zakres dokonywania oceny podmiotowej na tamtym etapie, należałoby uznać, iż wezwanie ...

 • KIO 2225/18, KIO 2241/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... to przykładowo rozwiązać poprzez dodanie kryterium kwalifikacji podmiotowej w brzmieniu: „Wykonawca zamówienia musi wykazać,...ryzyka, a w konsekwencji złożyć lepiej wycenione oferty. Dokumenty bądź elementy opisu przedmiotu zamówienia jakie powinny znaleźć ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... miejscu zwrócić uwagę na to, że uprawnienia podmiotowe przyznane zamawiającym w umowach zawieranych w postępowaniach o...Dz.U. z 2001 Nr 112 poz. 1198 ze zm.) takie dokumenty powinny zostać udostępnione niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni ...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...października 2018 roku (pierwszym posiedzeniu). Przywołując dokumenty postępowania (specyfikacje istotnych warunków zamówienia – siwz...prawa oraz równowagę stron i prowadzący do nadużycia prawa podmiotowego. Powyższe zarzuty odnoszą się do naruszenia art.29 ...

 • KIO 2050/18, KIO 2069/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ..., co do okoliczności mających znaczenie dla oceny podmiotowej wykonawcy lub oceny złożonej przez niego oferty. Zamawiający... dokumentacji. W odpowiedzi otrzymał: protokół postępowania, dokumenty dotyczące zwiększenia budżetu inwestycji, wyrok wydany w ...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...nakładających znacznie dalej idące obostrzenia w zakresie strony podmiotowej wykonawcy (szczegółowa analiza prawna tych przepisów poniżej)....pkt 1.13 lit. d Warunków Kontraktu, dokumenty potwierdzające oświadczenia złożone na okoliczność pozyskania punktów w...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ...) była możliwość dokonania przez zamawiającego oceny sytuacji podmiotowej wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, w ... na podstawie art. 26 ust. 1 lub ust. 2, ewentualnie dokumenty te mogą być uzupełnione na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...wskazał zamawiający, głównym celem weryfikacji podmiotowej wykonawców jest wyeliminowanie wykonawców nierzetelnych... „Projektu Podstawowego”. Już na tym etapie formułowane są dokumenty związane m.in. z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, wymaganiami dla ...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... Zarządu M. S. oaz wykaz usług świadczonych w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia oferty. Podniósł, że złożone dokumenty podmiotowe winny być aktualne na dzień złożenia czyli na dzień 17 września 2018 roku. Podał, że na potwierdzenie zostały...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  .... Zgodnie z zapisami Część II SIWZ, od str. 23, warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:  Pomiary ...25 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca przedłożył oświadczenia i dokumenty, w tym m.in. wykaz sprzętu, tj. „...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij