• KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...czerwca 2018 r. wynika jedynie jakie braki występują we wniosku oraz jakie dokumenty muszą być złożone, aby wniosek był kompletny. Wyborem Odwołującego było, czy..., w tym również dotyczącą oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy, do której to kwestii odnosi się...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... proporcjonalności wszelkie wymagania dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawcy mogą być stawiane tylko w... załączniki do odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie, a także dokumenty przedłożone na rozprawie stwierdzając, że stan faktyczny sprawy został ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...nie ocenie wykonawcy, jak ma to miejsce na etapie kwalifikacji podmiotowej. Na powyższe zwraca uwagę uzasadnienie do ustawy nowelizującej z ... podmiotu trzeciego to nic innego jak oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...bowiem przepis ten nie wskazywał na określoną formę strony podmiotowej jako przesłankę umożliwiającą jego zastosowanie, to zarówno w .... Wymagania ogólne: 55 441 094,82 PLN (netto); II. Dokumenty Wykonawcy: 23 359 053,43 PLN (netto); III. Roboty: 860...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia usług. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia”....15. Ostatnia z przesłanek omawianych przepisów odnosi się do strony podmiotowej wykonawcy. W art. 24 ust. 1 pkt 17 ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ..., wygórowanym, a często niemożliwym do osiągnięcia poziomem zdolności podmiotowej. W przedmiocie zarzutu nr 2 - opis przedmiotu zamówienia...właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... będzie odpowiadał zamawiającemu, jakie winny być przedstawiane dokumenty dla uzyskania pozytywnej opinii i podjęcia decyzji o...oferty a dotyczą innych kwestii pozostających poza sferą oceny sytuacji podmiotowej oraz treści oferty. W ocenie Izby, zgodnie z ...

 • KIO 807/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...tego, iż wykonawcy mogliby uzupełniać/zmieniać informacje/dokumenty podlegające badaniu w ramach kryteriów ...nim zawarte były więc podstawą do dokonania odrębnej od kwalifikacji podmiotowej, oceny ofert pod względem przedmiotowym prowadzącej do wyboru oferty...

 • KIO 758/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... samo w sobie zastępować dokumentu na potwierdzenie spełniania warunku podmiotowego, a wobec tego w rozpoznawanej sprawie nie mógł mieć...odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, innych niż dokumenty wymienione w art.26 ust.3 ustawy Pzp, ...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...kolejności Izba wskazuje, iż badanie zdolności podmiotowej wykonawcy winno być dokonywane w konkretnym ...zaś zgodnie z zasadą obiegu dokumentów radcowie prawni co najmniej opiniują dokumenty takie jak np. SIWZ. Stosownie do treści art. 24 ust...

 • KIO 717/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  ...w JEDZ przedstawić informację oraz na żądanie złożyć dokumenty o sytuacji finansowej i ekonomicznej: a) informację...gdy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki podmiotowe. Zgodnie z art. 186 ust. 4a ustawy Prawo zamówień ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ...z chęcią uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z tego względu każda... charakter. Innymi słowy realizacja podmiotowej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...niż 1 820 400,00 zł. Wykonawca Rekord Hale złożył także dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie. Tym samym, ...to, iż pierwszy z ww. przepisów odnosi się do oceny podmiotowej wykonawców, natomiast drugi – do oceny samej oferty, tj....

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... zarzutu Zamawiającemu, że wnikliwie analizował przedstawione mu dokumenty i badał prawidłowość przedstawionego mu zobowiązania. Odwołujący wyjaśnił... społecznych, fundacji i stowarzyszeń (ograniczenie podmiotowe), które działają w obszarach wskazanych w...

 • KIO 627/18, KIO 628/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... oferty nie był dołączany ani kosztorys, ani żadne inne dokumenty określające sposób wykonania świadczenia. Cena ma charakter ryczałtowy, nie..., tak w granicach jej przedmiotowego, jak i podmiotowego zakresu. Wobec powyższego stwierdzić należy, że prawidłowe...

 • KIO 537/18, KIO 538/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... Z powyższego wynika, że żądane przez Zamawiającego dokumenty mają nie tylko charakter niededykowany konkretnemu zamówieniu, .... 29 ust. 2 Pzp oraz zasadę równości stron oraz zakaz nadużywania prawa podmiotowego wynikające z art. 5 i art. 353(1) Kc w zw. z...

 • KIO 646/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  .... Przerzucenie tych obowiązków na Zamawiającego jest nieuzasadnione. Zdaniem Zamawiającego, niektóre dokumenty — jak np. oświadczenia, wykazy, referencje, zobowiązania podmiotów trzecich, tzw. „podmiotowe”, wymagać będą uruchomienia trybu z art. 26 ust. 3...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...prac utrzymaniowych. 14 Zamawiający uznał, że powyższe dokumenty wykazują spełnianie warunku udziału w postępowaniu i w ...doświadczenie stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej ...

 • KIO 584/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...ogłoszeniu, SIWZ i zgodnie z Pzp. Oferta (składające się nań dokumenty) nie były również ze sobą wewnętrznie sprzeczne. Samo przez się ... tą rzeczą, godzi się na weryfikację swojej sytuacji podmiotowej i ocenę braku podstaw do wykluczenia (art. 22a...

 • KIO 529/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...w postępowaniu. W tym bowiem celu składane są oświadczenia i dokumenty na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przez ...przed przejściem do etapu ostatecznego zweryfikowania jego zdolności podmiotowej, z powodu drobnego uchybienia w treści oświadczenia...

 • KIO 496/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...przedsiębiorstwa. W uzasadnieniu zastrzeżenia wskazał, że dokumenty te nie zostały nigdy udostępnione podmiotom trzecim ... sytuacje, w których podmiot korzysta z prawa podmiotowego w sposób sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...temu właśnie między innymi służy weryfikacja zdolności podmiotowej przyszłego Wykonawcy. Ponadto Odwołujący w sposób... w niektórych przypadkach w treści pisma użył określenia referencja (dokumenty w aktach sprawy z przywołaniem ich treści w „ustaleniach Izby...

 • KIO 493/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... Pzp znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy oświadczenia lub dokumenty zostały wprawdzie złożone i nie zawierają błędów, ale ich treść nie jest wystarczająca do pozytywnej oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy łub oceny zgodności oferowanego zamówienia z...

 • KIO 464/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... spełnienia powyższego warunku Konsorcjum Poleko przedstawiło następujące dokumenty:  wykaz wykonanych robót, polegających na ...w tej treści nie ma mowy, powołując się na brak tożsamości podmiotowej. Sytuacja taka nie jest zgodna z istotą wadium zawartą w ...

 • KIO 457/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...postępowaniu. Jest to jedna z obligatoryjnych przesłanek oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku ...się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (pkt. 8.2.12. str.16 ...

 • KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... mu stan sprawy na bieżąco. Podkreślił, że dokonując oceny podmiotowej Konsorcjum M pod kątem zaistnienia przesłanek z art. 24 ust...dnia 6 lutego 2018 r., przesłał Zamawiającemu wymagane oświadczenia i dokumenty, w tym wykaz usług, w którym (Formularz 1) dla...

 • KIO 408/18

  Orzeczenia KIO, 20-03-2018

  ... S.A. pismem z dnia 13.02.2018 r. złożył w odpowiedzi na wezwanie z dnia 02.02.2018 r. dokumenty podmiotowe, w tym wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (dla części nr 1 i 4 zamówienia) zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa. Dla...

 • KIO 397/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ...wprowadzeniu go w błąd, co do posiadania oczekiwanej zdolności podmiotowej lub przedmiotu oferty, są eliminowani 11 z postępowania o...w dniu 4 stycznia 2018 r. złożył zastrzeżenie, że dokumenty nie mogą być udostępniane z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa ...

 • KIO 399/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ... spełnia wszystkie wymagania SIWZ. Co, do kwalifikacji podmiotowej dla potencjału Odwołującego, podkreślenia wymaga, że Zamawiający ... (1) w treści SIWZ brak było takiego wymogu, aby dokumenty te na tym etapie postępowania przedłożyć, (2) wystarczające w tym...

 • KIO 391/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...Ponadto przepis ten nakazuje Zamawiającemu badanie, podmiotowe oferty „ocenionej jako najkorzystniejsza". Odwołujący podkreśla...przed upływem terminu składania ofert, 4.2 Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij