• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...poszczególnych wykonawców, w zależności od ich sytuacji podmiotowej, zatem zostanie zachowany nakaz równego traktowania wykonawców... z 31.01.2018 r. sygn. akt KIO 114/18). 44 Oświadczenia i dokumenty inne, niż wskazane w art. 25a p.z.p., powinny być złożone ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ...w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z...Nie mamy w tym wypadku do czynienia z nadużyciem prawa podmiotowego, gdyż samej możliwości wyłączenia tych klauzul na mocy postanowień ...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... oceny ofert w pkt 27.3 SIWZ wprowadził kryterium podmiotowe tj. dotyczące zdolności technicznej wykonawcy. Zgodnie z akapitem...w trakcie realizacji obecnych umów uważa, że inne dokumenty niż dokumenty określone w OPZ mogą nie zawierać wszystkich wymaganych ...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ..., a z drugiej strony warunki podmiotowe ustalone zostały na poziomie minimalnym, które...wraz z próbkami dostarczonymi w ramach pierwszej transzy, dostarczy: 5.2.1. dokumenty wymagane dyrektywą w sprawie przyrządów pomiarowych (MID): 5.2.1A .deklaracja ...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... z Zamawiającym i jego akceptacji, podobnie jak inne dokumenty wymagane do zawarcia umowy. Wobec tego dokonana przez ... przetargu i po przejściu z pozytywnym wynikiem kwalifikacji podmiotowej, przy braku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiającego w tym zakresie...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ...w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych. Natomiast na stronie podmiotowej Laguna sp. z o.o. (www.lagunaspzoo.... 130 - 297032 z 10.07.2018 r.); d) dokumenty w zakresie przywołanego w odwołaniu zamówienia tzw. SG05 (wykaz dysponowanego...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...czerwca 2018 r. wynika jedynie jakie braki występują we wniosku oraz jakie dokumenty muszą być złożone, aby wniosek był kompletny. Wyborem Odwołującego było, czy..., w tym również dotyczącą oceny sytuacji podmiotowej wykonawcy, do której to kwestii odnosi się...

 • KIO 1542/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... ponadto, że w oparciu o złożone przez odwołującego dokumenty i wyjaśnienia oraz własne ustalenia stwierdził zaistnienie przesłanki określonej...We wskazanym uzasadnieniu Izba nie badała kwestii podmiotowej relewantnej w obecnie rozpoznawanym odwołaniu i nie ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...4 lub art. 87 ust. 1 Pzp, uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp i wreszcie art. 22a ...obowiązek wykazania, iž po jego stronie doszło do skutecznego podmiotowego następstwa prawnego. Kwestią zasadniczą jest zatem w sprawie ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... proporcjonalności wszelkie wymagania dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawcy mogą być stawiane tylko w... załączniki do odwołania oraz odpowiedzi na odwołanie, a także dokumenty przedłożone na rozprawie stwierdzając, że stan faktyczny sprawy został ...

 • KIO 1468/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...z wykonawcą ZRB Z. R. opublikowana przez Zamawiającego na podmiotowej stronie BIP - załącznik nr 10 do odwołania. Odwołujący wskazał...złożone przez wykonawcę ZDI Sp. z o.o. dokumenty w postaci referencji wystawionych przez Wschodnią Dyskrecję Inwestycji WDI ...

 • KIO 1461/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...omawianym przypadku nie dochodzi do żadnej zmiany podmiotowej, podmiot trzeci w dalszym ciągu udostępnia.... W piśmie tym, zamawiający wskazał przystępującemu, iż oświadczenia i dokumenty składane w odpowiedzi na wezwanie winny być aktualne na dzień ich...

 • KIO 1414/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... z pismem z dnia 29.05.2018 r. przedłożył żądane dokumenty, w tym wykaz osób sporządzony w oparciu o załącznik nr ...tej treści oderwane. Stosowanie warunków na etapie oceny podmiotowej wykonawców niemal każdorazowo będzie przebiegało i będzie oceniane ...

 • KIO 1380/18, KIO 1384/18

  Orzeczenia KIO, 30-07-2018

  ... jak ma to miejsce na etapie kwalifikacji podmiotowej. 27 Dalej Odwołujący I wskazał, że ...rzeczywistej jej ceny, albowiem dokonanie wyliczenia ceny oferty następuje w oparciu o dokumenty przekazane w toku postępowania. XVI. Zarzut naruszenia art. 29 ust....

 • KIO 1374/18

  Orzeczenia KIO, 26-07-2018

  ... przepisu w żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia jakiego typu warunki udziału ... w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć, określają...

 • KIO 1282/18, KIO 1318/18, KIO 1321/18

  Orzeczenia KIO, 23-07-2018

  ...„nie mają, zdaniem Izby znaczenia relacje podmiotowe towarzyszące wykonywaniu takiego zamówienia tj. czy ... III CSK 209/11). Odnosząc powyższe rozważania do znaków, którymi zostały opatrzone dokumenty składające się na ofertę Planeta Sp. z o.o. (tj. ...

 • KIO 1278/18

  Orzeczenia KIO, 13-07-2018

  ... Wykonawcy ZN. Do wykazu osób dołączone zostały dokumenty potwierdzające posiadane przez te osoby uprawnienia i specjalności...wynikającego z oferty wykonawcy, nie zaś jego sytuacji podmiotowej. Odwołujący nie dostarczył Izbie argumentów przemawiających za 12...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  ...poddając analizie wykazanie spełniania warunków w oparciu o załączone dokumenty i oświadczenia. W wyniku tych czynności Zamawiający stwierdził, ...na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji ...

 • KIO 1178/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ... 3 kwietnia 2017 sygn.. akt KIO 533/17):) wynika, że dokumenty potwierdzające należytą realizację zamówienia mogą być wydane przez podmiot, na ...innymi podmiotami. Zdaniem Izby, znaczenia relacje podmiotowe towarzyszące wykonywaniu takiego zamówienia, tj. ...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...nie ocenie wykonawcy, jak ma to miejsce na etapie kwalifikacji podmiotowej. Na powyższe zwraca uwagę uzasadnienie do ustawy nowelizującej z ... podmiotu trzeciego to nic innego jak oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. ...

 • KIO 1075/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... samej procedury zamówieniowej (sposób ogłoszenia, wymagania podmiotowe, wadium itd.) ale również wymaga od Zamawiającego...27 kwietnia 2018 roku) przed Zarządem PKP S.A. dokumenty przygotowanie przez podległych pracowników niezbędne do wyrażenia przez ww. ...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... o udostępnieniu zasobów;  pełnomocnictwa dotyczące tych podmiotów, zawierające konkretne dane na ich temat;  wszystkie dokumenty podmiotowe i przedmiotowe przedkładane w przypadku zastosowania przez Zamawiającego wezwania w trybie art. 26 ust. 1 Pzp...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ...ocenie AECOM nie ma żadnych podstaw do uznania, że zmiany podmiotowe wynikające z nowelizacji ustawy Prawo wodne same w sobie są źródłem...pierwszym wnioskiem z 22.05.2018 r. Odwołującego przekazał dokumenty postępowania w dniu 24.05.2018 r. (przekazał ...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...bowiem przepis ten nie wskazywał na określoną formę strony podmiotowej jako przesłankę umożliwiającą jego zastosowanie, to zarówno w .... Wymagania ogólne: 55 441 094,82 PLN (netto); II. Dokumenty Wykonawcy: 23 359 053,43 PLN (netto); III. Roboty: 860...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ...listę członków izby właściwej miejscowo dla miejsca świadczenia usług. Dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia”....15. Ostatnia z przesłanek omawianych przepisów odnosi się do strony podmiotowej wykonawcy. W art. 24 ust. 1 pkt 17 ...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ..., wygórowanym, a często niemożliwym do osiągnięcia poziomem zdolności podmiotowej. W przedmiocie zarzutu nr 2 - opis przedmiotu zamówienia...właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn...

 • KIO 1026/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ...niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające: 1) spełnianie warunków udziału...najwyżej, obowiązek złożenia – w celu potwierdzenia tzw. warunku podmiotowego w zakresie zdolności technicznej – wykazu dostaw (z okresu ...

 • KIO 1038/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... zamawiający od wykonawcy, oraz form. w jakich te dokumenty mogą być składane, dalej jako: „rozporządzenie w sprawie ... przedmiotowy, podczas gdy przedmiotem sporu jest wykazanie podmiotowej zdolności do wykonania zamówienia. W konsekwencji zamawiający nie...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... innym spełniającym postawione przez Zamawiającego warunki podmiotowe lub zobowiązać się osobiście do wykonania ...dnia 11.04.2018 r. W tym właśnie dniu Odwołujący złożył uzupełniające dokumenty, w tym wydruk z rachunku bankowego zawierający m. in. sporne ...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... będzie odpowiadał zamawiającemu, jakie winny być przedstawiane dokumenty dla uzyskania pozytywnej opinii i podjęcia decyzji o...oferty a dotyczą innych kwestii pozostających poza sferą oceny sytuacji podmiotowej oraz treści oferty. W ocenie Izby, zgodnie z ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij