• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ...o zamówieniu oraz w pkt 7.1 SIWZ. W SIWZ wskazano dokumenty, jakie wykonawca zobowiązany był złożyć w celu wstępnego potwierdzenia, że...uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a ...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...brzmienia art. 26 ust 3 ustawy Pzp; ma jedynie taki skutek, że dokumenty uzupełniane przez wykonawców na wezwanie z art. 26 ust 3 Pzp, mogą... dokonania zmiany końcowej oceny ofert oraz dokonania podmiotowego badania i oceny oferty najwyżej ocenionej. Ponadto...

 • KIO 2040/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...wykonawca nie był w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Zgodnie z załącznikiem do SIWZ, jeżeli powoływane prace stanowiły...stronie wystawcy referencji następowały kilkakrotne przekształcenia podmiotowe i inwestor popełnił błąd wystawiając ...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...udziału w postępowaniu (którym to tzw. warunkom podmiotowym odpowiadają dokumenty podmiotowe, warunki te potwierdzające). Zarówno sformułowanie „dokumenty przedmiotowe, jak i „dokumenty podmiotowe” są odwołującemu znane – posłużył się nimi w odwołaniu (str...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...siwz składa każdy w wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw...się o zamówienie. Dokonując badania podmiotowego oferty konsorcjum zamawiający dokonał sprawdzenia ...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... a z uwagi na fakt, iż podstawę jej wydania stanowiły dokumenty źródłowe postępowania oraz wskazany został sposób analizy zagadnienia, Izba uznała ... szczegółowo analizuje z uwzględnieniem weryfikacji podmiotowej danego wykonawcy. Efektem procedur odwróconej...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...za pismem z dnia 10.08.2017 r. przedłożył: aktualne oświadczenia i dokumenty, w tym m.in.: - wykaz parametrów technicznych wg załącznika nr 2..., co do rzeczowego zakresu prac oraz strony podmiotowej realizującej usługi. Miały one na celu odparcie zarzutów...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... należycie. Enigma pismem z dnia 28.08.2017 r. przedłożył dokumenty, w tym wykaz dostaw obejmujący jedną pozycję opisaną w JEDZ. Zamawiający... spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, dokonuje weryfikacji podmiotowej. Zastosowanie art. 26 ust. 1 Ustawy...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...w SIWZ w rozdziale VIII oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy dla potwierdzenia spełniania...1) odwołujący stwierdził, że zamawiający nadużywa swojego prawa podmiotowego do jednostronnego ustalenia 10 warunków umowy. Działanie zamawiającego...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...ww. przepisu w żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia jakiego typu warunki udziału w ...składowania Urządzeń i Materiałów (bez VAT). biorąc pod uwagę dokumenty wymienione w niniejszej SubKLAUZULI a także, o ile jest ...

 • KIO 1857/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...zapisy siwz i ustalone tam kryteria weryfikacji podmiotowej wykonawców. Innym natomiast badaniem jest ustalenie ... pkt 1, ppkt 3) lit. a) SIWZ, Odwołujący przedłożył Zamawiającemu dokumenty tożsame z tymi, które przedstawił w ofercie, tj. ten sam wykaz robót...

 • KIO 1829/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... podobne, różnią się (zwłaszcza w kwestii strony podmiotowej). Odwołujący poddał analizie uzasadnienie wykluczenia go z Postępowania...K. spornego zamówienia – przedstawić Zamawiającemu stosowne dokumenty (bez konieczności ograniczania się do dokumentów ...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ....3 SIWZ zamawiający postanowił, że „dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie...przedmiotowej (pod względem zgodności jej treści z SIWZ) i podmiotowej (spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu). Zamawiający zgodnie ...

 • KIO 1854/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... wykonawcę stanowi szczególnie istotne kryterium kwalifikacji podmiotowej danego wykonawcy, gdyż umożliwia instytucji zamawiającej... okoliczności, w których zostało złożone, w oparciu o dokumenty, z których taka wola zostaje jednoznacznie uzewnętrzniona, to ...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ...piśmie z dnia 20 lipca 2017 r. Konsorcjum Egis złożyło uzupełnione dokumenty. Pismo przewodnie oraz jeden z dokumentów JEDZ (Egis Projects S...wpływu ani znaczenia z punktu widzenia zarówno składu podmiotowego Konsorcjum Comarch, jak i zarzucanego, rzekomego ...

 • C-403/16

  Orzeczenia ETS, 07-09-2017

  ... perspektywy, zwykle mając do dyspozycji nowe informacje, dokumenty czy argumenty. Wobec tego można uznać, że ..., odpowiadające temu wymogowi zgodności z prawem. Nie jest to prawo podmiotowe do uzyskania wizy. Prawo to ma charakter proceduralny. Nie jest to...

 • KIO 1790/17

  Orzeczenia KIO, 06-09-2017

  ... przepisu w żaden sposób nie nakazuje badania sytuacji podmiotowej wykonawcy w celu ustalenia jakiego typu warunki udziału...uczestniczenia w postępowaniu, warunki jakim muszą wykonawcy sprostać, oraz dokumenty, jakie należy złożyć, by w nim uczestniczyć. Z ...

 • KIO 1723/17

  Orzeczenia KIO, 04-09-2017

  ... sektorowej. Przywołany mechanizm dający możliwość pewnej modyfikacji podmiotowej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przewidziany jest...zmienić, w rzeczywistości do żadnej zmiany nie doszło. Dokumenty z dnia 5 lipca 2017 r. zostały zatem złożone...

 • KIO 1735/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...o.) wynika, że załączone przez Odwołującego do jego oferty dokumenty dotyczące podwozia nie są aktualną dokumentacją producenta (dokumentacja ta.... w miarę dokonywanego badania i oceny sytuacji podmiotowej wykonawców oraz treści złożonych przez nich ofert. ...

 • KIO 1731/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ...przedstawiło zamawiającemu w trybie art. 26 ust. 1 Pzp następujące dokumenty: a) Zezwolenie na transport odpadów: - Decyzję Prezydenta Miasta..., ale mają zastosowanie do kryteriów kwalifikacji podmiotowej wykonawców, jak wynika wprost z ich brzmienia...

 • KIO 1661/17

  Orzeczenia KIO, 31-08-2017

  ..., oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby oraz nowy wykaz dostaw, w tym zobowiązanie do udostępnienia zasobów oraz dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego zostały złożone dopiero na wezwanie zamawiającego w dniu 30 czerwca 2017 r. (oraz ponownie...

 • KIO 1647/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków ... może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane i będzie wówczas podlegać uzupełnieniu w trybie przepisu ...

 • KIO 1676/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... 16.08 wynosił 12 dni. Nie można zatem uznać, że był to termin zbyt krótki, tym bardziej, że wezwanie obejmowało dokumenty podmiotowe, do których złożenia wykonawca mógł być wezwany na każdym etapie postępowania. 11 Również termin wyznaczony na 10.08.2017r...

 • KIO 1597/17

  Orzeczenia KIO, 17-08-2017

  ...postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126) dokumenty składane się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność ...postępowaniu. Jest to jedna z obligatoryjnych przesłanek oceny podmiotowej wykonawców w postępowaniu, odnosząca się do braku ...

 • KIO 1581/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ... powoływania się na etapie składania wyjaśnień na dokumenty wskazujące po raz pierwszy na podmioty trzecie, czyli powtórzył zakaz niedopuszczalnej zmiany oferty poprzez zmianę strony podmiotowej wykonawców. Co więcej, wskazanie chęci skorzystania z...

 • KIO 1589/17

  Orzeczenia KIO, 16-08-2017

  ...opisem jest związany - musi spełnić warunki podmiotowe oraz złożyć ofertę odpowiadającą treśdSIWZ. Pod ..., cyt.: „w większości". Z reguły załącznikami do aktów są dokumenty graficzne, które Zamawiający wymaga aby były zdigitalizowane w rozdzielczości 400 dpi...

 • KIO 1493/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... czego reso/t nie jest przygotowany". Specyfikacja, ani dokumenty do których ona ' odsyła, nie ujawniają problemów... w postępowaniu lub opisu przedmiotu zamówienia do jego sytuacji podmiotowej lub specyfiki jego oferty. Co istotne, dokonując analizy żądań...

 • KIO 1509/17

  Orzeczenia KIO, 08-08-2017

  ... składane w postępowaniach wieloetapowych na etapie kwalifikacji podmiotowej. W takim przypadku, w odróżnieniu od ... staranność profesjonalisty nakłada na wykonawcę, który składa ofertę, dokumenty i oświadczenia we własnym imieniu, aby upewnił się, ...

 • KIO 1352/17, KIO 1439/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...że ta oferta została najwyżej oceniona. Te dokumenty dotyczyły, co prawda sytuacji podmiotowej wykonawcy Auto FUS w zakresie wymaganym w ... w ciągu kilku dni. Przystępujący był zobowiązany dostarczyć dokumenty wskazane w wezwaniu do dnia 4 lipca br.,...

 • KIO 1499/17

  Orzeczenia KIO, 07-08-2017

  ...W odpowiedzi Wykonawca w dniu 3 lipca 2017 roku złożył dokumenty i oświadczenia, które jednakże nie potwierdzały w pełnym zakresie..., że Zamawiający ustalił ranking ofert i dokonał badania sytuacji podmiotowej jedynie wykonawcy P.S.E.S. z o.o. Mając ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij