• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki; b)      organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...sprecyzowanej fakturze, barwie, kształcie dla danej powierzchni betonu”. Warto przy tym nadmienić, że warunek związany z doświadczeniem w zakresie betonu architektonicznego był przedmiotem postępowania przed KIO, a obecne brzmienie SIWZ w tym zakresie jest...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Izbę Odwoławczą. Przykładowo wskazał wyrok z 19 października 2010 roku (sygn. akt KIO 2172/10,), zgodnie z którym przez doświadczenie, w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp należy rozumieć zasób umiejętności praktycznych, warunkujących zdolność do...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... usług, że potwierdzenie wykonania umowy obejmującej swoim zakresem część 1 nie może być potraktowane na równi z doświadczeniem wymaganym dla uzyskania zamówienia w części nr 3. Zamawiający miał świadomość tych różnic, co znalazło swoje odzwierciedlenie...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Konsorcjantów. Argumentował, że w spornej części oświadczenia JEDZ, Lider wskazał sposób spełnienia kryteriów selekcji tj., że: „doświadczenie w zakresie wykonania w okresie ostatnich 5 lat każdej dodatkowej roboty budowlanej, wartości co najmniej 40 000...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... przypadki wprowadzenia w błąd. W ocenie Odwołującego Atende miał świadomość tego, że wykazane przez niego doświadczenie w rzeczywistości nie potwierdza spełniania postawionego w postępowaniu warunku, jednak opisał wykonaną usługę w taki sposób...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... i Kierownika Budowy odpowiada wymogom stawianym przez Zamawiającego dla przyznania punktów, gdy tymczasem osoby te nie dysponowały doświadczeniem, które pozwalałoby na uzyskanie przez Stecol dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert; 2. art. 89 ust. 1...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ... zapoznaniu się z w/w wyjaśnieniami uznał, że p. D. A. wskazany na funkcję Specjalisty ds. roszczeń (Podkryterium 2.4). posiada doświadczenie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ TOM I pkt. 19.1.3.2 ppkt. 4 (Podkryterium 2.4. Specjalisty...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... rozpoczęta złożeniem wspólnej oferty przez konsorcjum Astaldi i Gülermak umożliwiła przystępującym indywidualnie zdobyć umiejętności, wiedzę i doświadczenie, a także pozyskać informację o warunkach wykonywania robót związanych z budową metra w Warszawie w...

 • KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., nie pełniła funkcji kierownika robót drogowych od rozpoczęcia robót na zadaniu dotyczącym budowy drogi S17. Tym samym doświadczenie zdobyte na ww. zadaniu nie powinno być przystępującemu zaliczone w ramach podkryterium oceny ofert dotyczącym personelu w...

 • KIO 1093/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... w specjalności inżynieryjnej mostowej więcej niż jednej osoby w celu oceny kryterium (D) Zamawiający weźmie pod uwagę i będzie oceniał doświadczenie jednej osoby, która spełnia warunek o którym mowa w pkt. 9.2.6. IDW oraz w jak największym stopniu spełnia...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... pierwszej kolejności zwróciła uwagę na postanowienia specyfikacji. W pkt 19.1.3.2 SIWZ-IDW odnośnie kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” Zamawiający przewidział następujące wymagania dla Podkryterium 2.1. 1) Podkryterium 2.1. Inżynier Kontraktu...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... osoby zdolne do wykonania zamówienia – str. 40 oferty. Ze zobowiązania KOMA sp. z o.o. sp. k., że udostępniane jest doświadczenie w zakresie odbioru odpadów oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia, stosunkiem łączącym odwołującego i KOMA sp. z o.o. sp...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz długości co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. Doświadczenie m.in. kandydata na stanowisko Kierownika Budowy zostało również wskazane w pkt 19.1.2.2. ppkt ii IDW jako...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ... oceny doświadczenia we wskazanym kryterium odwołujący się wykonawca w ofercie z 24 kwietnia 2018 r. przedstawił: „Posiadane doświadczenie doświadczenie: 30 lat Inspektor nadzoru 1. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach, pow. całk. 6.719,9m2 wartość...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...zbiorowego warunków dostępu do środka transportu. Zamawiający wymagając w pkt 5.1.2. SIWZ warunku, wykazania się doświadczeniem w dostawie mobilnych automatów biletowych, które umożliwiają zakup co najmniej 5 typów biletów odniósł się do konkretnej funkcji...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... nie pełnił żadnej funkcji na kontrakcie dot. rozbudowy portu handlowego w Molfetta. Tym samym p. P. nie może wykazać się doświadczeniem w okresie od czerwca 2012 r. do listopada 2013 r., tj. 18 miesiącami doświadczenia. c) z informacji pozyskanej od portu...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... postępowania serwis może być świadczony przez wykonawcę, który posiada w tym zakresie stosowne uprawnienie i doświadczenie. Powyższe rozwiązanie nie wyklucza możliwości czy też konieczności wykupienia przez wykonawcę pewnego „pakietu serwisowego” u...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... przyjmie. Odwołujący nie uniknie sytuacji braku styczności z określonymi urządzeniami, którymi dysponuje zamawiający, a zatem wiedza i doświadczenie w tym względzie, jak się wydaje, będą nie do przecenienia. (KIO 902/16). 2. Powyższe orzeczenia mają także...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... realizacje części 1 przedmiotu zamówienia, legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem...

 • KIO 852/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... (realizacja w żłobkach, gdzie konieczne jest zapewnienie dobrej jakości powietrza). Jednocześnie Odwołujący wskazał, że posiada duże doświadczenie w branży, bowiem realizował podobne zamówienia m.in. na terenie m. st. Warszawy – nie było jakichkolwiek...

 • KIO 898/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ... z dnia 06.07.2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz.840), legitymująca się co najmniej 2 letnim doświadczeniem w wykonywaniu obowiązków z zakresu koordynowania prac związanych ściśle z przedmiotem zamówienia tj. polegających na utrzymaniu czystości, usuwaniu skutków...

 • XXIII Ga 2057/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 30-05-2018

  ... zasoby (str. 58). Podmiot ten jako potencjalny realny współwykonawca (podwykonawca) tego zamówienia, udostępniając swoją wiedzę i doświadczenie nie może z tego tytułu na etapie składania oferty przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia...

 • KIO 850/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  .... Odwołujący podniósł, że Konica Minolta jest wykonawcą mającym ugruntowaną pozycję na rynku, w tym duże doświadczenie i zasoby własne niezbędne do realizacji tego typu przedsięwzięcia. Jednakże, uwzględniając powyższe względy, Zamawiający nie powinien...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... w trakcie realizacji Zamówienia na potrzeby jego wykonania.” podpisane przez p. S. B. . Zakres zasobów udostępnianych: „wiedza i doświadczenie, w tym potencjał techniczny, zdobyte przez TPF ENGINEERING s.a. przy wykonaniu w ciągu ostatnich 5 lat przed...

 • KIO 844/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... 1.2.2.2 ppkt 4 siwz- Zadanie 1), 1.3. aby specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie ISO 27001 posiadał doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych poświadczone ważnym certyfikatem CISA lub CISPP (cześć V pkt 1.2.2.2 ppkt 6...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ...Oddział Elektrociepłownia Gorzów z dnia 15 maja 2018 r. - na okoliczność wykonania przez ABB usług potwierdzających doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonania usługi wymiany systemu sterowania lub zabudowy nowego systemu sterowania turbiny parowej oraz w...

 • KIO 895/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... także zarówno koszty osobowe oraz osobę kierującą (nadzorującą) ze strony wykonawcy posiadającą wymagane zapisami SIWZ kwalifikacje i doświadczenie, koszty maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi. Firma Usługi Leśne K. J. winna oszacować cenę...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... lub z wymaganiami wynikającymi z przepisów odrębnych. Zamawiający może powziąć wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy udzielaniu tego rodzaju zamówień, znajomość cen obowiązujących na rynku, cen innych ofert złożonych w...

 • KIO 910/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... warunek wspólnie dla wszystkich części, podając w pkt, 7.2.2a SIWZ, że Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 7 Iat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij