• KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... usługi był wydłużony o okres gwarancji udzielonej na okres 5 lat. Powyższe oznaczało, iż Atos wykazał się wymaganym doświadczeniem, potwierdzonym przez Odbiorcę usługi, a Zamawiający nie miał podstaw do wykluczenia go z postępowania, o co wnosili obaj...

 • KIO 2627/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ....; wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ z dnia 20.12.2017r. - w aktach sprawy). Wymaganie, aby wykonawcy posiadali doświadczenie w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w...

 • KIO 2563/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ..., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Odwołujący (zważywszy na doświadczenie w postępowaniach przetargowych) doskonale zdawał sobie sprawę, że informacja musi potwierdzać spełnianie warunku udziału w tym...

 • KIO 2613/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... liczba etatów wynosiła dużo ponad 17,6 (porównując z obecną deklarowaną obsadą wykonawcy Jantar). Mając więc wieloletnie doświadczenie w organizacji pracy u klienta, odwołujący wskazuje, że minimalną obsadę z uwzględnieniem pracy na oddziałach szpitalnych...

 • KIO 2630/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... wartość i zakres wykonanych usług spełniających wymagania pkt 5.1.1 siwz, które Wykonawca wykonał w ramach tego zadania; (II) doświadczenie Wykonawcy w zakresach i wartościach, o których mowa w pkt 5.1.1. siwz zostało zdobyte w mniejszej ilość zadań...

 • KIO 2591/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 § 1 k.c.). Obejmuje on w szczególności przebieg negocjacji, dotychczasowe doświadczenie stron, ich status (wyrażający się, np. prowadzeniem działalności gospodarczej)." Zauważa się, iż z oczywistych powodów, wykładania...

 • KIO 2609/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... Zamawiającego stanowi know-how Przystępującego i wynika z unikalnej wiedzy i doświadczenia personelu Przystępującego. Bogate doświadczenie Przystępującego związane z integracją oprogramowania (zdobyte przy realizacji zamówień podobnego rodzaju zarówno na...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...Legalis; Kodeks Cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, 2017 r., Legalis). Wskazuje się, że chociaż takie składniki jak doświadczenie czy tajemnice przedsiębiorstwa nie stanowią przedmiotu obrotu i nie dadzą się bezpośrednio wyrazić w wielkościach, to wpływają...

 • KIO 2571/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... grupy w ramach danego zamówienia publicznego. 63 Jak bowiem słusznie podniósł rząd polski w uwagach na piśmie, wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ..., w załączniku nr 6 OPZ nie wskazał proporcji części wewnętrznej do części zewnętrznej. Każdy wykonawca, w oparciu o swoje doświadczenie, powinien skalkulować swoją ofertę. Wskazał, iż jak wynika z pisma Odwołującego, wykonawca MOP 83 sp. z o.o. podobnie...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... zamówienia. W wyniku tej weryfikacji, o zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których rzetelność, doświadczenie i kwalifikacje gwarantują prawidłową realizację zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu odnoszą się do właściwości podmiotowej...

 • KIO 2593/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... woli, czyli tzw. kontekst sytuacyjny (art. 65 § 1 kc). Obejmuje on w szczególności przebieg negocjacji, dotychczasowe doświadczenie stron, ich status (wyrażający się, np. prowadzeniem działalności gospodarczej)". Dalej Izba stwierdziła, że „podziela w tej...

 • KIO 2509/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Izba wskazuje co następuje. Odwołujący wskazał, że jego wątpliwości budzi doświadczenie wskazane przez Przystępującego w załączniku nr 6 do SIWZ stanowiącym wykaz dostaw. Zamawiający żądał wykazania się...

 • KIO 2549/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... niewątpliwie posługiwać w innych postępowaniach, np. jako wykazanie spełniania warunku udziału w zamówieniu, którym jest doświadczenie. Wobec tego zdaniem Odwołującego, na skutek wyboru oddziału spółki Komunalnik jako wykonawcy zamówienia publicznego, nie...

 • KIO 2586/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... stanowi obecnie standard na rynku usług konserwatorskich. Wskazał również można za Izbą, iż: „Sam fakt dysponowania doświadczeniem, urządzeniami, czy też narzędziami nie jest niczym nowym i specyficznych, gdyż stanowi on w postaci warunków udziału...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... warunku zawarto roboty związane tylko z remontem, nie dopuszczono przebudowy. W związku z tym Wykonawca miał wykazać się doświadczeniem w zakresie remontu nawierzchni dróg. Zamawiający nie wskazał w SIWZ ani w ogłoszeniu co należy rozumieć pod pojęciem...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Odwołujący – również nieudowodnionego) oraz posiadanego sprzętu. Wykonawca w żaden sposób nie wyjaśnił, w jaki sposób posiadane doświadczenie oraz sprzęt pozwalają skrócić czas wykonania robót aż o 50%, nie przedstawił również żadnych wyliczeń w tym...

 • KIO 2525/17, KIO 2529/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6...

 • KIO 2583/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... prowadzący od wielu lat działalność gospodarczą w zakresie odbioru i transportu odpadów, dysponuje wiedzą i doświadczeniem w zakresie realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. Zadeklarował, że jako podmiot spełniający kryteria niezbędne do...

 • KIO 2491/17, KIO 2511/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...czytniki kart zbliżeniowych oraz udział w koszcie serwerów do zarządzania systemem. Według szacunków Odwołującego LT, opartych o jego doświadczenie rynkowe, koszt oprogramowania dla pojedynczej maszyny to ok. 1.100 zł netto wraz z czytnikiem. Poza licencją...

 • KIO 2500/17

  Orzeczenia KIO, 14-12-2017

  ...w zakresie oferowanych usług, w odniesieniu do posiadania wiedzy zawodowej: Wykonawca, na każdą część zamówienia, musi posiadać doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed...

 • T-136/15

  Orzeczenia ETS, 14-12-2017

  ... dane osobowe, […] takie jak pełne nazwiska członków personelu Parlamentu, jak również pełne nazwiska, profil zawodowy i doświadczenie konsultantów, którzy świadczą usługi instytucji”. Podobnie w pkt 156 odpowiedzi na skargę Parlament wyjaśnia, że „wiele...

 • KIO 2579/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... XIV SIWZ Zamawiający dokonał opisu kryteriów oceny ofert. Zamawiający wprowadził kryterium ceny o wadzie 50% (50 punktów), kryterium doświadczenie wykonawcy 20% (20 punktów) oraz kryterium długość dowozu – 30% (30 punktów). 6 W zakresie kryterium długość...

 • KIO 2490/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ... Zamawiającego ujawnionych w toku postępowania. Osoby te zobowiązane są posiadać kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie dające gwarancję należytego wykonania umowy. Wśród wskazanych kwalifikacji szczególnej uwagi wymaga obowiązek realizacji zamówienia...

 • KIO 2542/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ...w zakresie oferowanych usług, w odniesieniu do posiadania wiedzy zawodowej: Wykonawca, na każdą część zamówienia, musi posiadać doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed...

 • KIO 2421/17

  Orzeczenia KIO, 13-12-2017

  ..., nie pozbawia przedsiębiorcy możliwości objęcia całego procesu poufnością. Na proces taki składa się bowiem wiedza, doświadczenie oraz użyte środki i nakłady, które pozwoliły konkretnemu przedsiębiorcy na wykorzystanie powszechnie dostępnych informacji...

 • KIO 2544/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... dwóch dokumentacji przyzna 10 pkt, trzech – 15 pkt, czterech – 20 pkt. Zamawiający uzupełnił: „Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie w/w osób na wzorze formularz ofertowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ w sposób precyzyjny. W przypadku gdy...

 • KIO 2506/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ... świadczy o racjonalnym działaniu Zamawiającego. Zamawiający wprowadził pkt 3.1.1.3.7 PFU posiadając doświadczenie zdobyte na podstawie poprzednich kontraktów oraz chcąc zabezpieczyć się przed koniecznością zlecania dotychczasowemu dostawcy komputerowego...

 • KIO 2481/17

  Orzeczenia KIO, 12-12-2017

  ...wykształcenie. W odpowiedzi udzielonej pismem z 31 października 2017 r. przystępujący wskazał Pana J. J. Ł., którego doświadczenie i wykształcenie nie są kwestionowane przez odwołującego. Istotą zarzutu jest to, że przystępujący wymagane informacje podał w...

 • KIO 2524/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...następujące kryteria oceny ofert: cena 60,00, termin realizacji 30,00, Doświadczenie Kierownika Robót 10,00. W pkt 19.1.2. TOM I ... innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij