• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: wykonywali w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ..., które w ocenie Izby nie stoją w stosunku do siebie w opozycji, lecz się wzajemnie uzupełniają. Jak wskazuje doświadczenie życiowe, każdy konflikt w trakcie realizacji zamówienia publicznego przynosi szkody obu stronom, a więc zarówno wykonawcy, jak i...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...Mg odpadów. Także w przypadku chęci złożenia oferty na mniejszą ilość Zadań (ale większą niż jedno), wykonawca musi dysponować doświadczeniem zdobytym w jednym roku kalendarzowym w odbiorze co najmniej 61 000 Mg (na dwa Zadania z najmniejszymi wymogami), a...

 • KIO 1819/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy muszą spełniać łącznie, przy czym jeden z nich musi mieć doświadczenie w postaci należytego wykonania dostaw (jednej lub więcej) o łącznej wartości co najmniej 2.000.000 zł brutto. ” Ponadto w...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...utrzymuje od jesieni roku 2017. Wydaje się więc, iż doświadczenie wykonawców (z uwagi na czas realizacji) jest inne. Tym samym... nie jest prawdą - jak twierdził zamawiający - iż doświadczenie „każdego z wykonawców" jest takie samo (Wykonawcy ZABERD S.A...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... użytkowników, cechy społeczne, środowiskowe i innowacyjne, handel i jego warunki; b)      organizację, kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji danego zamówienia, w przypadku gdy właściwości wyznaczonego personelu mogą mieć...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ...r. odpowiadając na wezwanie Zamawiającego złożył wyjaśnienia, w których wskazał, że: a) jest dostawcą tego typu maszyn z wieloletnim doświadczeniem. Wskazał, że na rynku istnieje od ponad 7 lat, dzięki czemu zdobył zaufanie wielu klientów, co pozwala mu na...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... bowiem niepisany wymóg niezbędnej wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej oraz ustalone zwyczajowo standardy postępowania. Odwołujący przedstawił również wykładnię art...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... i transportu odpadów (w tym w zakresie kar umownych) w sytuacji, gdy usługi te, z uwagi na posiadane przez siebie doświadczenie, powinna wykonywać Laguna sp. z o.o. Zgodnie z art. 22a ust. 1 PZP, zamawiający wymaga kwalifikacji niezbędnych do wykonania...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... samodzielna jest niemożliwa, a dopytanie w ramach wezwania do wyjaśnień w trybie art. 87 ust.1 Pzp, jak wskazuje doświadczenie rozprawy z 21.05.2018 r. wcale nie musiało przynieść zadawalającego efektu. Jednocześnie, należy zauważyć, że owe daleko idące...

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...w postępowaniu, stąd zasadne jest utajnienie jego nazwy; 3. współpraca z podmiotem trzecim i jego potencjał, wiedza i doświadczenie - zdolności techniczne i zawodowe, nie zostały podane do publicznej wiadomości, a informacje wskazywane w wykazach usług czy...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... 20,00 zł netto. Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające odpowiednie tytuły naukowe oraz bogate doświadczenie powoływane przez SITWM otrzymują wynagrodzenie za roboczogodzinę na dużo wyższym poziomie. Tym samym należy przyjąć, że...

 • I AGa 108/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 22-08-2018

  ... (por. wyrok S.N. z dnia 3 września 1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38), dotychczasowe doświadczenie stron (por. wyrok S.N. z dnia 4 lipca 1975 r., III CRN 160/75 , OSP 1977, nr 1, poz. 6...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... im kampanii informacyjnej. ” Dodatkowo Odwołujący wskazał, iż członka Konsorcjum Tractebel - PectoreEco Sp. z o.o. (na którego doświadczenie powołuje się w tym wypadku Konsorcjum Tractebel) łączyła z Mott MacDonald Polska Sp. z o.o. również tylko jedna...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... r. w sprawie C- 387/14 Esaprojekt, wykonawca biorący samodzielnie udział w postępowaniu może powoływać się na doświadczenie konsorcjum, którego był członkiem przy realizacji uprzedniego zamówienia tylko w takim zakresie, w jakim rzeczywiście (faktycznie...

 • KIO 1554/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... warunku zdolności technicznej był efekt końcowy w postaci wykonania 4 metrowego pasa przeciwpożarowego. Wykonawca A. S.(2), na którego doświadczenie powołuje się Przystępujący Raj – Invest sp. z o.o., wykonał na rzecz PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... działań. Zamawiający wskazał także, że Odwołujący w ofercie wskazał z imienia i nazwiska dwie osoby, z 16-sto letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku kasjera lotniczego, które będą realizować zamówienie. Z tego wywodzi, że w przedstawionej kalkulacji...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... będzie uczestniczyła w realizacji części zamówienia, do której są niezbędne Jej kompetencje i zdobyta wiedza i doświadczenie oraz w jakim zakresie. Ponadto, Zamawiający powinien mieć wiedzę kto będzie finansował realizację przedmiotowego zadania, wniesie...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wykonawcy własny potencjał w wykonaniu zobowiązania w zakresie serwisu, w tym radioterapii 11 śródoperacyjnej. Uprawnienia i doświadczenie tych pracowników potwierdzone są stosownymi certyfikatami oraz szkoleniami, W konsekwencji wykonawca TMS Sp. z o.o...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... XIV pkt 5.3 SIWZ w sposób jednoznaczny wynika, że wykonawca był uprawniony do otrzymania dodatkowych punktów za doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - Kierownika robót drogowych, pod warunkiem wykazania, że osoba ta w okresie ostatnich...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... przy udziale osób wymienionych w tym formularzu, tj. Pana M.L. oraz Pana S.W.. Są to osoby posiadające doświadczenie w charakterze kierownika budowy i kierownika robót antykorozyjnych powierzchni stalowych i które – co wynika z treści oferty - są...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...sprecyzowanej fakturze, barwie, kształcie dla danej powierzchni betonu”. Warto przy tym nadmienić, że warunek związany z doświadczeniem w zakresie betonu architektonicznego był przedmiotem postępowania przed KIO, a obecne brzmienie SIWZ w tym zakresie jest...

 • KIO 1552/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... łącznie z wykazem dostaw potwierdzał jednoznacznie, że wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiającą mu zrealizowanie zamówienia. W odniesieniu do zarzutu 4 odwołania Zamawiający zaznaczył, że w postępowaniu...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... 23 ust. 5 i 6 Pzp. Izba stoi na stanowisku, że aby w sposób jednoznaczny wymagać wykazania się faktycznym doświadczeniem wynikającym z wcześniejszego konsorcjum Zamawiający winien to jasno określić w SIWZ. Należy bowiem zauważyć, że Wykonawcy nie mogą być...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ...lub robót budowlanych stanowi potwierdzenie wykonanych zadań, a więc i posiadanego przez wykonawcę doświadczenia. Kwestionując doświadczenie Przystępującego, Odwołujący musiałby dowieść, iż w ramach 11 zadań wskazanych w wykazie na potwierdzenie spełnienia...

 • KIO 1534/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... praktyce realizował wiele zamówień, których przedmiot był zbliżony do zakresu zamówienia. Dodatkowo wyjaśnił, że posiada wymagane doświadczenie, wiedzę i zasoby potrzebne do ubiegania się o zamówienie. Tymczasem w jego ocenie naruszenia Pzp, jakich...

 • KIO 1487/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  .... Stanowisko to jest zgodne z poglądem KIO z dnia 11 sierpnia 2017r. (sygn. akt: KIO 1523/17) „Zgodnym z doświadczeniem życiowym było przyjęcie […], że wraz ze wzrostem wolumenu zamówienia możliwe jest uzyskanie niższej ceny, w szczególności bezpośrednio u...

 • KIO 1493/18

  Orzeczenia KIO, 16-08-2018

  ... nauczania języka polskiego i modelowych rozwiązań metodycznych dla dzieci mających rozpocząć realizację obowiązku szkolnego – „P”/15%/15 Doświadczenie w świadczeniu usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców –„D”/15%/15 RAZEM/100%/100 Zgodnie z pkt XV.1.1...

 • KIO 1541/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... również nie uniemożliwiają deklarowania wykonania zamówienia w terminie, który ustalony został w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykonawcy. Gdyby bowiem uznać, że każde działanie, które rodzi potencjalne ryzyko zagrożenia dla interesów konkurencyjnego...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... o.o. Do oferty został dołączony JEDZ ww. podmiotu w treści, którego w Części IV Sekcji C pkt 1b) opisano doświadczenie IVECO Poland Sp. z o.o. (strona 60 oferty Konsorcjum Demarko). We wskazanym dokumencie wymieniono: Opis Kwoty Daty Odbiorcy Dostawa...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij