• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... wykonanych robót budowlanych przekazanym za pismem z dnia 12 września 2017 r., pozycje 1,2,3 oraz 4 wykazu stanowią doświadczenie Konsorcjum, natomiast pozycja 5 (Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku na rzecz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku) stanowi...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... w postępowaniu, w tym ocenę oferty A. i przyznanie wskutek ww. błędu zawyżonej liczby punktów w ramach kryterium oceny oferty „Doświadczenie Personelu Wykonawcy”; 7. ewentualnie: art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp, poprzez zaniechanie...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ... w ofercie, która została sporządzona prawidłowo, rzetelnie i zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i doświadczeniem wykonawcy. 41 Ad. zarzutu nr 7: Odwołujący twierdzi, iż oferta Przystępującego jest niezgodna ze specyfikacją...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...wynika z treści dokumentacji mają oni zostać zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Ponadto, należy zauważyć, że specjaliści z doświadczeniem na rynku usług inżynierskich nie pracują za średnie wynagrodzenie za pracę, które w II kwartale 2017 r. zgodnie z...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...wśród których można wymienić styropian i odpady niebezpieczne). Na taką okoliczność wskazuje przede wszystkim doświadczenie życiowe oraz doświadczenie zawodowe odwołującego. Niedoszacowanie samej ilości odpadów, jak i rodzaju wpływa również na kwestię ceny...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... takich jak 1 lub 2 godziny. Usuwanie skutków zjawisk atmosferycznych wymaga czasu, niezależnie od tego jak duże doświadczenie i zasoby posiada wykonawca, a zważywszy na obarczenie niedotrzymania standardów sankcją kary umownej, powinny być one wyznaczone...

 • KIO 1993/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... min 0,4 km - otrzyma 10 punktów. 2.2 Ponadto jeżeli Wykonawca wskaże, że dysponuje dodatkowymi osobami doświadczenie, których będzie podlegało ocenie zgodnie z zapisami jak niżej: (…) b) osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... w postępowaniu w tym zakresie. 2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3) zdolności technicznej lub zawodowej; - Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu...

 • KIO 1981/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ... należy m.in Flow i KMT Wateijets. Współpracę z H20 JET rozpoczęliśmy w roku 2001. PTV oferuje: - Największe doświadczenie w zakresie HPW w Europie Środkowej i Wschodniej - posiadamy prawie 800 zainstalowanych stanowisk technologicznych, w tym ponad 700...

 • KIO 1978/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... składając ofertę. Powyższe dowodzi przedstawienie uzupełnionego Wykazu robót budowlanych potwierdzającego wymagane przez Zamawiającego doświadczenie. (…) Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że Zamawiający jako podstawę uzasadnienia faktycznego 6 wykluczenia...

 • KIO 1982/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... samo w sobie nie uzasadnia realności zaoferowanej ceny – stanowi ono warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Doświadczenie minimalne niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia zamawiający wskazał w pkt. 6.2. ppkt 3.1. SIWZ. KIO...

 • KIO 1987/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ... 7 wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. (…) Wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz...

 • KIO 1959/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... z postępowania o udzielenie zamówienia Elecom z powodu niespełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania doświadczeniem i zdolnościami użyczonymi przez podmiot trzeci, który zrealizuje roboty do których zdolności te są wymagane (pkt...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ..., dane obrazujące wielkość produkcji i sprzedaży, a także źródła zaopatrzenia i zbytu. 35 Ponadto, z uwagi na posiadane doświadczenie (będące przedmiotem udostępnienia na rzecz Wykonawcy) naszego głównego partnera technologicznego tj. firmy B. E. F. Spółka...

 • KIO 1948/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... telefonii stacjonarnej dysponujemy zasobami ludzkimi posiadającymi kwalifikacje, czyli niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, wymagane przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie potwierdzamy, że zatrudniamy...

 • KIO 1957/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... – 2%, K5 – Czas usunięcia usterki obiektu makiety na żądanie Zamawiającego (poza serwisowaniem objętym warunkami gwarancji) – 6%, K6 – Doświadczenie osób w zespole Wykonawcy – 12%. W rozdziale 9 pkt 2 ppkt. 3 SIWZ określone zostało kryterium K3 „projekt...

 • KIO 1952/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... 4 Pzp. Należy mieć przy tym na uwadze, że w sytuacji, w której – jak w przedmiotowej sprawie – doświadczenie wykonawcy ma wyłącznie potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu, nie zaś, przykładowo, stanowić dodatkowo przedmiot oceny w kryterium...

 • KIO 1970/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...dla dwóch zadań wykazać na potwierdzenie spełnienia warunku 6 udziału w postępowaniu te same usługi (wiedza i doświadczenie) oraz te same pojazdy (zdolność techniczna). Wobec powyższego odwołujący zażądał nakazania zamawiającemu: a) unieważnienia czynności...

 • KIO 1933/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... o 5 łącznej wartości minimum 4 000 000 PLN Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie. Wykonawca Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. wykazał się tylko jedną dostawą mobilnych urządzeń...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... musi posiadać ubezpieczenie OC na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00)" 3) zdolność techniczna i zawodowa - doświadczenie W rozdziale V ust. 1 lit. c) pkt 1) SIWZ Zamawiający wskazał, że Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... A) SIWZ warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącym konieczności wykazania się doświadczeniem w zakresie wykonania minimum 3 usług w zakresie realizacji zamówienia związanych z prowadzeniem kontroli biletowej w...

 • KIO 1875/17, KIO 1877/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ... niż konkurencja. Skanska udowodniła, że posiada zaplecze technologiczne i sprzęt, know how, sposób organizacji oraz doświadczenie pozwalające zastosować taką a nie inną cenę za realizacje przedmiotu zamówienia. Obowiązek wyczerpującego wyjaśnienia i...

 • KIO 1927/17

  Orzeczenia KIO, 28-09-2017

  ... i okalającym kompleks budynków wielorodzinnych u zbiegu ulic R. i T. w U. Powierzchnia 6697 m2” stanowi doświadczenie Podmiotu trzeciego, którego zasoby zostaną oddane do dyspozycji wykonawcy na zasadach określonych w art. 22a Pzp, wskazując przy...

 • KIO 1888/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ... w ramach budowy inwestycji nie wpłyną ani na koszt ani na czas inwestycji jest nielogiczne i sprzeczne z doświadczeniem życiowym. 4. W aspekcie niniejszego zarzutu, koszty związane z usuwaniem infrastruktury kolizyjnej mogą sięgać nawet kilkuset tysięcy...

 • KIO 1942/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... dotyczące: „2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 2.3.1. Doświadczenie - warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że, wykonywał lub jest w trakcie wykonywania w okresie ostatnich 3 lat...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... dochodzi ze względu na formę prawną wykonawcy, jego strukturę organizacyjną, odległość od miejsca świadczenia, doświadczenie, posiadany personel, zdolności organizacyjne, kontakty handlowe, posiadane zaplecze techniczne, środki techniczne itp. – a więc...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... te inne systemu w obu wypadkach są równoważne z systemem S.. Podkreślił, iż Zamawiający nie dopuścił możliwości posłużenia się innym doświadczeniem, aniżeli z wdrożenia Systemu S.. Art. 30 Pzp nie będzie miał zastosowania, albowiem nie odnosi się on do...

 • KIO 1963/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... postępowaniu określonego w cz. II pkt 3.1.3.2. ppkt 2 SIWZ)” (5) zmodyfikował kryterium oceny ofert - dodatkowe doświadczenie zawodowe Kierownika budowy/Kierownika robót branży mostowej określone w cz. V pkt 1 ppkt 4 SIWZ, str. 26 w następujący sposób...

 • KIO 1898/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... przez Zamawiającego procentowymi wskaźnikami. Wykonawcy mogą dokonywać wyceny w oparciu o oferty podwykonawców czy też o własne doświadczenie. Treść zmodyfikowanej w dniu 11.05.2017 r. odpowiedzi na pytanie nr 15: „Zamawiający wymaga, aby sumaryczna...

 • KIO 1916/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ....1.2. ppkt 3) SIWZ, podczas gdy w rzeczywistości kierownik wskazany przez Maksbud powinien otrzymać 0 pkt z uwagi na doświadczenie w wykonaniu jednego zadania zgodnie z pkt 19.1.2. ppkt 1) SIWZ, co miało istotny wpływ na wybór najkorzystniejszej...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij