• C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... Ambisig (C‑601/13, EU:C:2015:204, pkt 31–34), w którym Trybunał wskazał w istocie, że kompetencje i doświadczenie członków zespołu, któremu zleca się realizację zamówienia publicznego, mogą zostać podane jako kryterium udzielenia zamówienia w ogłoszeniu o...

 • KIO 171/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... w wykonaniu usług nadzoru nad budową i rozliczeniem statków. Nic nie stało zatem na przeszkodzie, aby powołać się na doświadczenie nabyte przez dana osobę w związku z koordynowaniem prac z ramienia wykonawcy czy pracodawcy. Co więcej, premiowane miało być...

 • KIO 216/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... wezwania od zamawiającego, tak jak to miało miejsce w przedmiotowym postępowaniu. Z treści SIWZ wynika, że punktacja w kryteriach doświadczenie osobowe nr 1, 2, 3 i 4 była przyznawana na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty. Wobec tego...

 • KIO 205/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... odpowiedni tak do sytuacji jak i testowanego urządzenia, winien obsłużyć przycisk „RST” urządzenia. Logika i doświadczenie życiowe wskazuje, iż aby dokonać czynności „resetu” takiego urządzenia jakie dostarczył Odwołujący, polegającego na użyciu przycisku...

 • KIO 219/18, KIO 229/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... 2 ha. Odwołujący wykazując spełnianie tego warunku polegał na zdolnościach innego podmiotu, przedstawiając w tym zakresie doświadczenie M. K. prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą M. K. „Zakładanie i Pielęgnacja Ogrodów”. Odwołujący przedstawił...

 • KIO 211/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ... pod firmą P.H.U. „MARGO” M. G. z siedzibą w Łomży. Zamawiający badając Wykonawcę wziął pod uwagę wyłącznie doświadczenie podmiotu, na którego zasobach polegał Wykonawca M. W. TRANSPORT USŁUGOWY i na tej podstawie przyznał Wykonawcy punkty, czym w ocenie...

 • KIO 166/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 3 osoby, przy czym jedna nie mogła być ocenia, ponieważ przewidziano ją także na inne stanowisko. Natomiast opisane doświadczenie p. M. T. na zadaniu referencyjnym nie pozwalało określić, czy pełnił on wymaganą funkcję o charakterze kierowniczym. Ponadto...

 • KIO 207/18, KIO 221/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  .... 22 ust. 1a i art. 7 ust 1 ustawy Pzp. Zgodnie z twierdzeniem odwołującego nie znajduje żadnego uzasadnienia wymóg, by doświadczeniem w wykonaniu usług przewozu wykazał się jeden z członków konsorcjum. Art. 23 ust 5 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... postępowaniu to – jak wskazano powyżej – dotyczą one cech przedsiębiorcy mających istotną wartość rynkową – relacje handlowe, doświadczenie, posiadana wiedza, zdolności techniczne i technologiczne. Biorąc pod uwagę stan rzeczy ustalony w toku postępowania...

 • KIO 177/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... prac. Należy zgodzić się z Odwołującym, iż zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-387/14 wykonawca może powoływać się na doświadczenie zdobyte w konsorcjum jedynie w zakresie w jakim realnie je nabył, tj. jeśli brał udział w realizacji przedmiotu zamówienia...

 • KIO 167/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... dysponowania zasobami potrzebnymi do realizacji zamówienia. Odnosząc się do tych argumentów stwierdzić należy, że doświadczenie przy realizacji podobnych zamówień nie jest cechą wyróżniającą Przystępującego spośród wykonawców, podobnie jak dysponowanie...

 • KIO 145/18, KIO 173/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... tunelu kolejowego i metra, jak również, że Zamawiający wydłużył do 10 lat okres, w jakim wykonawca mógł zdobyć właściwe doświadczenie, podczas gdy rozporządzenie 17 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać...

 • KIO 188/18, KIO 201/18

  Orzeczenia KIO, 15-02-2018

  ... osób i mienia SUFO i w konsekwencji Ekspert Security, jako jego następca prawny, nie może wykazać się tym doświadczeniem celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w tym postępowaniu. Podkreślić należy jednak, że okoliczność ta nie ma znaczenia dla...

 • KIO 119/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  .... W związku z powyższym wykonawca Roche mógł zaoferować standardową liczbę opakowań CalSet Vials, kierując się własnym doświadczeniem, w tym statystykami zużycia tego rodzaju asortymentu. Co do kalibratora anty-TPO wykonawca Roche miał także podstawy...

 • KIO 185/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  ...24 ust. 9 ustawy Pzp. Odwołujący wskazał, że nawet przy nieuwzględnieniu w ramach przyznawania punktów w kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta" zakwestionowanych przez zamawiającego zadań przypisanych panom: P.D. i D. S., a tym samym nieprzyznaniu...

 • KIO 190/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni«. Izba stwierdza, że – zgodnie z doświadczeniem życiowym – w dzisiejszej dobie rozwoju komunikacji elektronicznej coraz łatwiej możliwym staje się wykazanie, że dany podmiot nie...

 • KIO 154/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ..., sformułowanego w SIWZ. Równocześnie, mając na względzie, że wykonawca Tronus Polska sp. z o.o. powołując się na doświadczenie zdobyte w trackie realizacji ww. umów zawartych z Gminą Kosakowo, wprowadził Zamawiającego w błąd, że spełnia warunki udziału w...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  .... Odwołujący wnosił o zmianę art. 5 ust. 1 pkt 1 w sposób następujący: „1) posiada konieczną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, a także odpowiedni potencjał ekonomiczny i techniczny oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania Umów wykonawczych; wykaz...

 • KIO 123/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... odnieść się do opracowanego zestawienia kosztów wykonania zamówienia - o ile takowe zostało złożone. Jednakże wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku czynią całkowicie uzasadnionym założenie, że cena 8 zaoferowana przez PB AWERS nie pokrywa całości...

 • KIO 131/18

  Orzeczenia KIO, 07-02-2018

  ... odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych. • 2 osobami posiadającymi minimum wykształcenie zawodowe i pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z eksploatacją instalacji i sieci wodno - kanalizacyjnych. 13 • 4 osobami...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... w sposób rzetelny i opłacalny skalkulować koszty oraz zysk. Analizowaliśmy wszystkie aspekty realizacji zamówienia w oparciu o bogate doświadczenie pozyskane w latach poprzednich. W związku z tym jesteśmy pewni, że zaoferowane przez nas ceny w części 1...

 • KIO 138/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... wyłonionym w ramach postępowania konkurencyjnego przed upływem dotychczasowej umowy. Zamawiający jest podmiotem, który posiada doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu postępowań w trybie Pzp. Od momentu od kiedy zaczął obowiązywać ustawowy...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... przede wszystkim: (1) wartość przedmiotu zamówienia, (2) ceny innych ofert złożonych w postępowaniu, również (3) wiedza, doświadczenie życiowe i rozeznanie warunków rynkowych jakimi dysponują członkowie komisji zamawiającego“ (wyrok KIO - KIO/UZP 1126/09...

 • KIO 127/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... to jest także w stanie dokonać w nim zmian. W ocenie Izby, nie oznacza to jednak, iż Odwołujący ma doświadczenie w zakresie odpowiedniego reagowania na zastrzeżenia Sanepidu. Ze stanowiska Zamawiającego wynika także, iż wysiłek ekip sprzątających nie jest...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... uznawać działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. 17 Doświadczenie życiowe nakazuje twierdzić, że ceny opłat transakcyjnych w wysokości 1 grosza nie są w stanie pokryć niezbędnych...

 • KIO 115/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ... wykonywanie samodzielnie podzespołów, (2) wykonywanie podzespołów w długich seriach, (3) użycie nowoczesnych technologii, (4) doświadczenie wykonawcy, (5) posiadanie części zamiennych, (6) posiadanie własnych maszyn, narzędzi i urządzeń, (7) niskie koszty...

 • KIO 113/18, KIO 116/18

  Orzeczenia KIO, 02-02-2018

  ....6.1 lit. c) SIWZ (budowa stacji). Z załączonej do niniejszego odwołania referencji wynika jednoznacznie, że Odwołujący posiada stosowne 20 doświadczenie dotyczące warunku opisanego w pkt. 8.6.1 lit. a i b SIWZ, a tym samym jest podmiotem zdolnym wykonać...

 • KIO 104/18

  Orzeczenia KIO, 01-02-2018

  ... w postępowaniu oferty Odwołującego, w szczególności ceny w niej zawartej, ale również w związku z powołaniem się na doświadczenie tego podmiotu w ofercie. W ocenie Odwołującego, okoliczność powiązań kapitałowych jest bardzo istotna i różni POLLIGHT Sp. z...

 • KIO 122/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... wyjaśniając, iż świadomie w części pozycji odstąpił od opisu zamieszczonego w kosztorysie inwestorskim, kierując się własnym doświadczeniem i znajomością norm. Z tej przyczyny Odwołujący w części pozycji uwzględnił zmiany wprowadzone przez str. 13...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  .... 2 pkt 5 ustawy Pzp, który stanowi, że kryteriami oceny ofert mogą być organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Odnosząc się natomiast do...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij