• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... twierdzi wykonawca B. „obecnie B. sp. z o.o.”, gdyż to zupełnie niezależnie istniejące byty prawne. Ponadto, jak zauważył Odwołujący, doświadczenie zdobyte przez FHPU A. A. B. nie „przechodzi” na B. sp. z o.o. tylko przez sam fakt, iż Prezesem...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... raz Zamawiający preferuje w ten sposób obecnego wykonawcę, tj. firmę DXC, Bowiem firma DXC posiada taki zespół z doświadczeniem w takim referencyjnym projekcie, gdyż system SI A spełnia te wszystkie wymagania. Wobec powyższego Odwołujący wnosi o zmianę...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...ppkt 3 IDW - ustalenie jednoznacznych kryteriów oceny ofert poprzez wskazanie doświadczenie, jakich osób (Ekspert nr 2, Ekspert nr 4 czy...zdarzeń wykrytych w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z doświadczeniem życiowym wpływają na koszt oraz na czas ...

 • KIO 2061/18

  Orzeczenia KIO, 02-11-2018

  ... trakcie rozprawy, że warunki określone w pkt. 6.1.13 A i B IDW nie wymagają, aby wykonawca miał doświadczenie w wykonaniu i dostawie elementów spalarni, które zapewniają zarówno wyprowadzenie energii elektrycznej, jak i cieplnej, poza instalację. W ocenie...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  .... Już samo to z punktu widzenia zysku jest oczywiste. Pozostały zakres robót T.S. jako wykonawca z wieloletnim doświadczeniem zna, bowiem są to ogólno obowiązujące przepisy prawa. Tym samym zarzut fikcyjnego wykreowania oszczędności co do powyższego jest...

 • KIO 2141/18

  Orzeczenia KIO, 30-10-2018

  ...przy przedstawieniu informacji odnoszących się do doświadczenia Pana L. W. J. wskazanego celem uzyskaniu punktów w ramach kryterium „doświadczenie kierownika budowy" w ramach Wykazu osób do punktacji (zgodnie z załącznikiem lb do SIWZ), jak również, - przy...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...ze złożonych wraz z ofertą IBM poświadczeń sporządzonych na wzorach stanowiących załączniki nr 9a - 9h do SIWZ. Co więcej, doświadczenie to zostało w całości zdobyte w toku wykonywania usług na rzecz Zamawiającego, który posiada pełną wiedzę o ich zakresie...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  .... Składali oferty przetargowe zawierające identyczne braki mimo, że z uwagi na uczestnictwo w wielu przetargach posiadają doświadczenie powalające uniknąć braków ofert. Charakter braków umożliwiał ich łatwe uzupełnienie. W takiej sytuacji braki uzupełniał...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ..., tj. Mostostal Kielce S.A., z którego wynika, że jako podmiot dysponujący dużym zapleczem materiałowym i doświadczeniem, to właśnie zaangażowanie tego podmiotu przez wykonanie konstrukcji mostowej pozwoliło na skrócenie terminu. 6. Jednocześnie wskazuje...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... którą uznał tę złożona przez AŻD. W zakresie zarzutu niespełnienia przez AŻD warunków określonych w punkcie 8.6.1 IDW – doświadczenie wykonawcy Odwołujący wskazał, że jego zdaniem AŻD nie spełnia następujących warunków: a) określonego w pkt. 8.6.1 lit. a...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... systemu Ari@dna), organizacyjne, lokalowe (własne centra kompetencyjne oraz szkoleniowe), posiadana infrastruktura, dotychczasowe doświadczenie, a przyjęte przez Odwołującego kalkulacje stanowią jedynie jego wyliczenia własne przy uwzględnieniu czynników...

 • KIO 1995/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...KIO z dnia 19 maja 2017 r., w którym Izba stwierdziła: „Bez wątpienia uznać należy, że informacje związane z doświadczeniem osoby wskazanej na kierownika budowy mogły mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego” (sygn. akt KIO 859/17, KIO...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... niedostępność dla Odwołującego możliwości uzyskania dodatkowych punktów w kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia o wadze 8 %, ...zawodowej, określonych w pkt 5.1.1.2 lit. b SIWZ (doświadczenie) oraz w pkt 5.1.1.3 ppkt 1 i 7 SIWZ....

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... Przystępujący Decsoft słusznie wskazywał w piśmie procesowym, że Wykonawca realizując zamówienie podstawowe nabywa niezbędną wiedzę i doświadczenie, które pozwoli, by nakład pracy przy realizacji wdrożenia w prawie opcji był odpowiednio niższy. Nie jest...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z odpadów 5 komunalnych o wartości (przedsięwzięcia inwestycyjnego) co najmniej 100 000 000 PLN. Zamawiający dopuszcza, aby doświadczenie, o którym mowa w punktach 1), 2) oraz 3) powyżej zostało wykazane przez Wykonawcę w ramach jednego przedsięwzięcia...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ..., kierując się zasadami logiki oraz biorąc pod uwagę fakt, że odwołujący jest profesjonalnym podmiotem, posiadającym duże doświadczenie w dostawach, wdrożeniach i świadczeniu opieki serwisowej systemów DWDM, absurdalne byłoby przyjęcie, że odwołujący w...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... SG 24 sp. z o.o., których wartość miała wynosić 6.642.000 zł brutto. Oświadczył, powołując się na swoje doświadczenie i wiedzę, że kampanie promocyjne, których wartość przekracza kwotę 5.000.000 zł netto są rzadkością i realizowane są wyłącznie...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia; 4) aspekty innowacyjne; 5) organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia; 6...

 • KIO 2031/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... oferty przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym oraz ekonomicznym do wykonania zamówienia, co...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...SWIZ) w pkt 3.3) c Zamawiający wskazał, że osoba pełniąca funkcję kierownika robót elektrycznych powinna legitymować się doświadczeniem: Minimum 5 -letnim na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robót elektrycznych, w tym w ramach jednego zamówienia...

 • IV P 57/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...zatrudnienia w pozwanym Szpitalu współpraca powódki z poprzednimi dyrektorami układała się dobrze. Powódka miała długoletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych. Poprzedni dyrektorzy Szpitala nie mieli zastrzeżeń co do fachowości powódki i...

 • KIO 2035/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... i sposób oceny ofert” w postępowaniu kierowano się następującymi kryteriami oceny ofert: całkowita cena brutto 40%, doświadczenie personelu wykonawcy 30%, metodologia 25%, skrócenie terminu wykonania zamówienia 5%. Zgodnie z punktem 20.8.3 specyfikacji...

 • KIO 1939/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... okres, tj. za lata 2014-2017, usługi badania sprawozdań świadczyła firma KPMG, posiadająca bogate międzynarodowe i wszechstronne doświadczenie w badaniu dużych podmiotów o złożonej 14 strukturze organizacyjnej i kapitałowej, świadczących usługi o szerokim...

 • KIO 1983/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...IDW - Tom I SIWZ Zamawiający wymagał: ,,Podkryterium 2.3. Specjalista ds. rozliczeń - max. ilość punktów - 3. Doświadczenie przy rozliczaniu zadania obejmującego budowę, przebudowę lub remont Obiektu Budowlanego (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7.2.3) b...

 • KIO 2006/18

  Orzeczenia KIO, 16-10-2018

  ... lub zawodowej został opisany w następujący sposób: „O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed...

 • KIO 1967/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...1.3. zamiast Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: obejmujący dotychczas zdolność techniczną i zawodową obejmującą doświadczenie w wykonywaniu świadczeń dostaw urządzeń do wytwarzania azotu z powietrza atmosferycznego używanego do potrzeb inertyzacji...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: wykonywali w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia...

 • KIO 1953/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ..., należałoby dojść do wniosku, że generalną zasadą, niezależną od konkretnego stanu faktycznego, jest zakaz wykazywania się doświadczeniem nabytym w realizacji umów na rzecz spółek związanych kapitałowo z wykonawcą, lub spółek, w których organach działają...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...do usunięcia, a to z uwagi na zarzuty uprzednio podniesione w uzasadnieniu niniejszego odwołania (rażąco niska cena). b) Doświadczenie wykonawcy W treści SIWZ, Zamawiający wskazał, że uzna warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony...

 • KIO 1961/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... bowiem niepisany wymóg niezbędnej wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej oraz ustalone zwyczajowo standardy postępowania. Zamawiający wystosowując wezwanie w trybie art...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij