• KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... się dysponowaniem dwoma programistami, z których każdy posiada: Sygn. akt KIO 331/19 12 a) minimum 3-letnie doświadczenie przy realizacji systemów wykonywanych w technologii Java Spring ze Spring Boot, b) certyfikat Spring Professional Certification...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ...i ich odbierania. Okoliczność powyższa stoi w sprzeczności z zeznaniami świadka K. N. i powoda oraz również z doświadczeniem życiowym. Skoro bowiem brat pozwanego pomagał mu w pracach hydraulicznych prowadzonych na różnych inwestycjach, to niewątpliwie był...

 • KIO 169/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ...a także, iż nie można z jego treści wywnioskować jaki będzie konkretny zakres potencjałów udostępnianych Wykonawcy (doświadczenie w prowadzeniu jakich czynności). Dodatkowo, w treści Informacji zamieszczone zostało oświadczenie, że współpraca z Wykonawcą w...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ..., a tym samym nie uwzględnił w cenie oferty kosztu pozyskania takiego specjalisty a także jego wynagrodzenia. Podnosi, że doświadczenie wymagane przez Zamawiającego, w tym w zakresie posiadanych certyfikatów, jest na tyle specyficzne, że istotne jest pełne...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ...ogłoszenia o zamówieniu oraz w rozdziale V ust. 1 pkt 1.3.2 lit. b tiret pierwsze SIWZ o doświadczenie kierownika budowy zdobyte w przy robotach związanych z innymi budowlami hydrotechnicznymi. W ocenie odwołującego zaznaczyć również należy, iż zamawiający...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... wskazanych w Wykazie. Powyższe może świadczyć jedynie o tym, iż ci wykonawcy z uwagi na ich dotychczasowe doświadczenie mogą mieć wiedzę pozwalającą im usprawnić proces przygotowania oferty, natomiast nie może wpływać na ocenę stawianych zarzutów...

 • KIO 53/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... muszą być prowadzone w języku polskim. Osoba/osoby prowadzące będą posiadać odpowiednią wiedzę, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń. SZKOL-09 - Szkolenia muszą być przeprowadzone w ośrodku szkoleniowym na terenie...

 • KIO 50/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  .... W uzasadnieniu odwołujący stwierdził, że jeżeli zamawiający sformułował warunek udziału w postępowaniu w postaci konieczności wykazania się doświadczeniem w wykonaniu usług - to na potwierdzenie spełniania tego warunku winien żądać wykazu usług, o którym...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... konkursu, którzy złożyli prace. Konkurs odbył się pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, które dysponuje największym doświadczeniem w organizacji konkursów architektonicznych i profesjonalną kadrą. Zgodnie z brzmieniem art. 121 ust. 4 ustawy...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria: całkowita cena brutto z wagą 60 %, termin wykonania zamówienia z wagą 10%, doświadczenie kluczowego personelu z wagą 25%, aspekt społeczny z wagą 5% (pkt 20.7 SIWZ). 2. Zamawiający przewidział, że...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ..., iż niezgodne z ustawą Pzp nie wykluczenie Odwołującego doprowadziło do nieudzielenia mu zamówienia, mimo iż posiada on doświadczenie, wiedzę i wszystkie inne możliwości niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, co stanowi naruszenie...

 • KIO 42/19

  Orzeczenia KIO, 23-01-2019

  ..., która nie prowadzi danej działalności zawodowo. Ustawodawca zakłada więc, że osoba ta nie tylko ma większą wiedzę i doświadczenie niż osoba nieprowadząca takiej działalności, ale jest od niej rzetelniejsza i ma większą zdolność przewidywania”. Z uwagi na...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... usługi, a jedynie w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych przepisy prawa dopuszczają ich wykonywanie – wykonawca może wykazać się doświadczeniem w wykonywaniu usług (a nie wykonaniu) tylko wyłącznie, jeśli są one okresowe lub ciągłe. Uznał, że o tym...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... ds. roszczeń dla przedmiotowego zadania przez Panią M. M.-M. - od 9.2013 do 12.2015. Przedmiotem sporu jest doświadczenie Pani M.-M. uzyskane w związku z wykonaniem zadania „Kontynuacja projektowania i budowa odcinka drogi ekspresowej S8 do rejonu węzła...

 • KIO 27/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...u podstaw uznania tego podmiotu za przedsiębiorcę. Podmiot ten w ramach złożonej oferty wykorzystał natomiast 6 swoje doświadczenie i zdolności zawodowe, dzięki którym spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... wybranej. Zauważył, że w ofercie należało co najmniej oświadczyć o dysponowaniu wymaganymi dokumentami. W oparciu o własne doświadczenie stwierdził, że przedmiot usług na rzecz Zamawiającego jest odmienny w stosunku do usługi świadczonej na rzecz szpitala...

 • KIO 2702/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... wniósł o oddalenie odwołania w zakresie zarzutu odwołania sformułowanego w pkt. 4a odwołania powołując się na swoje doświadczenie oraz opinie biegłych prywatnych i wytyczne organizacji wojskowych i wskazując, że opisany przez niego przedmiot zamówienia...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ...000 zł brutto, o której mowa w Roz. XVII ust. 2 pkt 4) lit. b) siwz. Podane przez wykonawcę Comarch doświadczenie jest niewystarczające do potwierdzenia spełniania tego warunku. Tym samym należy uznać, że wykonawca ten podlega wykluczeniu z postępowania na...

 • KIO 2678/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... przede wszystkim pracownicy zakładu pracy, którzy są myśliwymi oraz pracownicy jako przyszli kandydaci chcący nabyć nowe doświadczenie przed wstąpieniem do koła łowickiego. Praca myśliwych celem poznawania przez nich nowych terenów łowieckich, dające im...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... postępowaniu przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu z postępowania i posiadających stosowne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym, kadrowym, finansowym i ekonomicznym do wykonania zamówienia, co...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...Obiekty Sportowe Sp. z o.o., co oznacza, że doświadczenie Techbud nie zostało wykazane, a co za tym idzie wykonawca... SIWZ- 0 punktów. Maksymalna liczba punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy wyznaczonego do realizacji zamówienia” (DD): 5...

 • KIO 2696/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  .... 91 ust. 2 pkt 5 (w niniejszym postępowaniu doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) wykluczone jest zastosowanie ww....kolei w pkt 24.2.3 IDW, ,,W przypadku kryterium „Doświadczenie projektanta branży torowej Pi(T)” o którym mowa w pkt. 9...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., konkretne, rzetelne oraz poparte stosownymi dowodami szczególnie w sytuacji gdy przystępujący powołał się na swoje doświadczenie w zrealizowanych wcześniej inwestycjach, odwołał się własnych zasobów materiałowych i sprzętowych, sytuacji finansowej swojej...

 • KIO 34/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... restrykcyjnych wymagań. Zamawiający wzywa do wyjaśnień, dopiero kiedy poweźmie wątpliwości, czy to w oparciu o własne doświadczenie, czy też w związku z informacjami przekazanymi przez innych uczestników obrotu gospodarczego funkcjonujących na rynku usług...

 • KIO 4/19

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  .... nie wykazał, aby: i. osoba dedykowana na stanowisko Kierownika robót, Pan mgr inż. S. G. posiadał: 1. wymagane doświadczenie w wykonaniu remontu, przebudowy lub budowy obiektu inżynierskiego, gdyż w załączonym do oferty wykazie powołał się na wykonywanie...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... tajemnicą. Wobec powyższego stwierdzić należy, iż przedsiębiorca ma obowiązek podjęcia działań, które zgodnie z wiedzą i doświadczeniem zapewnią ochronę informacji przed upowszechnieniem, czy - ściślej mówiąc - ujawnieniem. Wskazuje to na obiektywną ocenę...

 • KIO 2655/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... informatycznego, której rozmiar funkcjonalny szacowany jest na przeszło 50 000 punktów funkcyjnych CFP. Wiedza i doświadczenie Wykonawcy wskazują, iż rozpoczęcie i zaplanowanie realizacji przedsięwzięcia musi zostać poprzedzone dogłębną analizą, wraz z...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... z zapisami Rozdziału 6 pkt 6.2.3. ppkt 2) SIWZ: „potencjał kadrowy”. W przypadku osoby wskazanej w pozycji czwartej (doświadczenie) wykazu osób z dnia 25.10.2018r. należy uzupełnić wykaz osób o precyzyjną informację o powierzchni zabudowy budynku objętego...

 • KIO 2635/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...takich budów. 6. Jednocześnie w dokumencie JEDZ na str. 19 i 20 tego dokumentu, wskazał, że Pan P. C. posiada doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej roboty hydrotechnicznej morskiej w zakresie konstrukcyjnym o wartości co najmniej 10 000 000 zł netto...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ...„w przeszłości" osób przygotowujących ofertę realizowaną w przyszłości, zwłaszcza że z wyjaśnień nie wynika, jakie jest to doświadczenie i czy w ogóle można je zaliczyć w poczet doświadczeń, które miałyby dowodzić nieomylności wykonawcy, nie wiadomo, jakie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij