• KIO 1202/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ..., nie pełniła funkcji kierownika robót drogowych od rozpoczęcia robót na zadaniu dotyczącym budowy drogi S17. Tym samym doświadczenie zdobyte na ww. zadaniu nie powinno być przystępującemu zaliczone w ramach podkryterium oceny ofert dotyczącym personelu w...

 • KIO 1111/18

  Orzeczenia KIO, 19-06-2018

  ... pierwszej kolejności zwróciła uwagę na postanowienia specyfikacji. W pkt 19.1.3.2 SIWZ-IDW odnośnie kryterium „Doświadczenie personelu Konsultanta” Zamawiający przewidział następujące wymagania dla Podkryterium 2.1. 1) Podkryterium 2.1. Inżynier Kontraktu...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... najmniej 1 obiektu mostowego o obciążeniu dla klasy A oraz długości co najmniej 50 m mierzonej pomiędzy skrajnymi dylatacjami obiektu. Doświadczenie m.in. kandydata na stanowisko Kierownika Budowy zostało również wskazane w pkt 19.1.2.2. ppkt ii IDW jako...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...zbiorowego warunków dostępu do środka transportu. Zamawiający wymagając w pkt 5.1.2. SIWZ warunku, wykazania się doświadczeniem w dostawie mobilnych automatów biletowych, które umożliwiają zakup co najmniej 5 typów biletów odniósł się do konkretnej funkcji...

 • KIO 985/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... realizacje części 1 przedmiotu zamówienia, legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z co najmniej 1-rocznym doświadczeniem w nadzorowaniu, kierowaniu i rozdysponowaniu taboru samochodowego w procesach logistycznych związanych z odbieraniem...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... autorskiego pozwalało na przyjęcie wyjaśnień Przystępującego. Mamy bowiem w tym wypadku do czynienia nadal z tym samym zadaniem i z doświadczeniem wpisującym się, pod względem rzeczowym, w postawiony warunek (TOM I SIWZ – IDW pkt 7.2.3.b.7.). Jak słusznie...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... się przez wykonawców składających ofertę na dwie części , tym samym potencjałem (odpowiedź na pytanie nr 83 do siwz) oraz doświadczeniem (informacja w zał. nr 5 do siwz „Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się usługą / usługami...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...zarówno zasoby osobowe oraz osobę kierująca (nadzorującą) ze strony Wykonawcy posiadającą wymagane zapisami SIWZ kwalifikacje i doświadczenie, koszty maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi. Wykwalifikowana i doświadczona kadra pozwala na szybkie...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... dla osób bez żadnych kwalifikacji i doświadczenia. Według Odwołującego - oparcie swego wyliczenia dla osób z doświadczeniem i stosownymi uprawnieniami budzi poważne wątpliwości co do ich wiarygodności i rzetelności. Oprócz przyjętej stawki wynagrodzenia...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w pkt III.2.3 ogłoszenia i rozdz. VI pkt 2.2.1 SIWZ wymagał, aby wykonawcy legitymowali się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... w dostawach odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia. Przystępujący J. D. wykazał, iż posiada doświadczenie w dostawach wyrobów medycznych należących do tej samej klasy wyrobów do której zalicza się defibrylatory, na łączną...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... przepisów niniejszej ustawy. ” Odwołujący ma interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, albowiem posiada wiedzę, doświadczenie i zdolności techniczne pozwalające mu na realizację zamówienia, a nadto oferta Odwołującego została sklasyfikowana na...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...poprzez możliwość uzyskania przez odwołującego zamówienia, przez analogie wskazując szkodę. Odwołujący posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia oraz jest w stanie zaoferować sprzęt najwyższej jakości, sprawdzony w innych tego typu...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... zamówienia, który wymagał od wykonawców przyjęcia określonych założeń oraz skalkulowania ceny w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie, co nie oznacza, że wykonawca zobowiązany był domagać się od Zamawiającego zmiany sposobu opisu przedmiotu zamówienia i...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ..., tak, jak w niniejszej sprawie, same podmioty zainteresowane, np. w materiałach marketingowych, wprost wskazują, jakim doświadczeniem dysponują, by móc nawiązać kontakt z potencjalnym inwestorem. Co szczególnie istotne, odnośnie informacji, które rzekomo...

 • KIO 653/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, jednakże w czasach kiedy Pan S. zdobywał doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich obowiązującymi były przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dób kultury (Dz. U...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... lub dowodów wskazujących na niskie koszty zaplecza, biura, nadzoru etc. Przystępujący zwraca uwagę, że zgodnie z jego doświadczeniem we współpracy z Zamawiającym, realizacja prac w Zamku w Łańcucie wymaga uwzględnienia znacznej liczby utrudnień i aspektów...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...o konstrukcji metalowej, jednak warunek udziału w postępowaniu nie dotyczył takich dostaw, lecz dopuszczał także wykazanie się doświadczeniem w dostawach m.in. hal namiotowych o konstrukcji aluminiowej. Za niepotwierdzony, w ocenie Izby, należy uznać także...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... konieczność wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Zamawiający może powziąć wątpliwości w oparciu o szereg czynników, w tym doświadczenie nabyte przy udzielaniu tego rodzaju usług, znajomość cen obowiązujących na rynku, ceny innych ofert złożonych w...

 • KIO 652/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ..., iż oświadczenie to jest aktualne na dzień jego złożenia (brak daty). Zamawiający przyznał, iż str. 7 Odwołujący posiada doświadczenie w realizacji usługi realizowanej w ramach umowy z ZDM w Warszawie, natomiast dokumenty jakie przedłożył w odpowiedzi na...

 • KIO 630/18, KIO 635/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... zauważyć, że w okresie 10 lat (tj. w okresie, KIO 630/18 i KIO 635/18 25 z którego może być wykazane doświadczenie dla dyrektora budowy) sytuacja rynkowa może ulegać zmianie, co powoduje, że podobne inwestycje mogą się istotnie różnić pod względem kosztów...

 • KIO 617/18, KIO 621/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...jako Głównego Inspektora Nadzoru w specjalności inżynieryjnej wskazał p. H. K. . Jednocześnie wskazał, że p. H. K. posiada doświadczenie w dwóch zadaniach: 1) Budowa autostrady a4 na odcinku Rzeszów - Korczowa; na odcinku Jarosław Węzeł Wierzbna (bez węzła...

 • KIO 565/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... i jego wkład w realizację ww. umowy, a w konsekwencji zweryfikowała czy Przystępujący nabył wówczas realne doświadczenie, którym może on posłużyć się na potrzeby postępowania prowadzonego przez Komendę Główną Policji. Przystępujący przedstawił w...

 • KIO 606/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... zakres prac zleconych Alteris S.A. roboty budowlane i usługi informatyczne. Tymczasem - Alteris S.A. udostępniał doświadczenie w zakresie niewymagającym robót budowlanych - to jest w zakresie doświadczenia w wykonaniu co najmniej jednej dostawy aparatu...

 • KIO 633/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... została ustalona w wysokości 5.399,70 zł/ 1mb. Jednocześnie wyjaśniło, iż na kalkulację ceny wpłynęło doświadczenie w realizacji projektów związanych z przetwarzaniem dokumentów zasobów geodezyjnych i kartograficznych do postaci cyfrowej oraz ich...

 • KIO 622/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ... w art. 22 ust. 1 p.z.p. oraz warunki określone w SIWZ, w szczególności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie trzech...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...oraz Verbitech sp. z o.o. zrealizowało usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi postępowania. Natomiast, w dokumencie Wykaz „Doświadczenie”, 10 TECHNITEL oświadczył, iż rzekomo to Verbitech sp. z o.o. zrealizował usługę odpowiadającą swoim rodzajem...

 • KIO 594/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ...oferty, wskazując w wykazie, że usługa ta była świadczona nieodpłatnie (bez wynagrodzenia - wartość 0,00 zł). Przez 9 doświadczenie zawodowe w rozumieniu ustawy Pzp nie można rozumieć tylko faktu wykonania określonych czynności, prac na własną, a nie cudzą...

 • KIO 588/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; osoba ta musi posiadać min. 3-letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania uprawnień), pkt 5.1.1.3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie...

 • KIO 592/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... ceny jednostkowej Zamawiający winien zażądać jedynie podania kwot jednostkowych bez podawania podstaw ich obliczenia; c) posiadane doświadczenie, kontakty handlowe nie mają wpływu na treść przedmiaru jednostkowego - mają jedynie wpływ na wysokość cen...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij