• KIO 2526/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ...unieważnienie postępowania. Jak wskazał Odwołujący prace nad systemem e-Krew nie są zaawansowane, był przeprowadzony dialog technicznym, ale plany realizacji powyższego systemu nie mają jakiejkolwiek skonkretyzowanej postaci. Zamawiający nie złożył dowodów...

 • I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ... zastosowaniu procedur otwartych i ograniczonych, a innych (dialog konkurencyjny, procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia lub bez...do przewidzenia, jeżeli: a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia ...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ..., treści umowy oraz oszacowania wartości zamówienia w dniach 25.02.- 13.05.2016r. przeprowadził dialog techniczny. Wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym złożyło 13 firm, w tym odwołujący tj. Ekoenergetyka — Polska Sp. z o.o. z siedzibą...

 • VIII GC 69/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 24-09-2018

  ...wpisu geodety W. B. o treści: w oparciu o projekt techniczny wykonano oś kanału wanny żelbetowej. Dowód : dziennik budowy - k... przeprowadzonego dialogu technicznego" w którym wskazane zostało, że dialog miał miejsce w dniu 26 sierpnia 2014 r., uczestniczyły...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... odnośnych procedur, w ramach których negocjacje lub dialog mogłyby okazać się trudne do prowadzenia, gdyby aż... oceny, są wykluczane z dalszej oceny opartej zarówno na kryteriach technicznych, jak i na cenie. 2)      Artykuł 66 dyrektywy 2014/24 należy...

 • KIO 855/18, KIO 858/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ...1.2.21. wiersz 1 SIWZ. 1.3.Zamawiający starannie przygotował się do przeprowadzenia postepowania; przeprowadził dialog techniczny do którego zgłosiło się pięciu potencjalnych Wykonawców. Każda z firm miała możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań Systemu...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...wybudowania sieci szkieletowej WAN, b. czynności technicznych niezbędnych do podłączenia urządzeń wchodzących w ...zostać rozstrzygnięte czy wyjaśnione w dalszych etapach dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny składa się z 4 elementów: 1. publikacja ...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...ust. 1 ustawy o koncesji przez nie określenie minimalnych wymogów technicznych i funkcjonalnych robót budowlanych, będących przedmiotem umowy koncesji lub ...z punktu widzenia wykonawcy wchodzącego w dialog z zamawiającym dotyczący przedsięwzięcia o złożonym...

 • KIO 2652/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... wykonawcy składali oferty tożsame z OPZ. Zamawiający wskazał, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania został przeprowadzony dialog techniczny, który miał na celu ustalenie możliwości rynkowych dla uzyskania danych funkcjonalności. Wskazał, iż jest...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... żadna ze stron nie będzie mogła bez zgody drugiej strony ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z dialogiem. Podmiot Publiczny prowadzić będzie dialog do momentu, gdy będzie w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  .... W celu zapewnienia jak największej konkurencyjności Postępowania, Zamawiający w ramach rozeznania rynku przeprowadził dialog techniczny. Duże zainteresowanie 14 prowadzonym Postępowaniem ze strony rynku potwierdziła też liczba wykonawców, którzy...

 • KIO 2358/17

  Orzeczenia KIO, 06-12-2017

  ...że to dokumentacja postepowania, jest podstawą do oceny czynności zamawiającego podjętych w postępowaniu. Dialog techniczny był prowadzony przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. Sam dialog zgodnie z art. 31a ust. 1 Pzp ma na celu rozeznanie...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... inną techniką. VI. Zgodnie z art. 31c ustawy, Zmawiający informuje, że w dniach 22-23.06.2015 przeprowadził dialog techniczny. Dialog był prowadzony z każdym z wykonawców odrębnie i ustalenia były tajne. Część II Informacyjna SIWZ podaje: 1. Informacje...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ....2014 r., KIO 1479/14). Nietrafność argumentacji odwołującego potęguje fakt, iż wskazany w art. 31a p.z.p. dialog techniczny nie ma charakteru obligatoryjnego. Oznacza to, iż Zamawiający nie ma obowiązku przed wszczęciem każdego postępowania zwracać się do...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... wykluczają możliwość zaoferowana innych rozwiązań. W trakcie rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że prowadzony był dialog techniczny poprzedzający przedmiotowe postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, natomiast Odwołujący wskazał, że „trakcie dialogu...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Wie, że p. S. był w projekcie Go Maut jako kierownik techniczny projektu i był zaangażowany w obszarze systemu centralnego Backoffice i hardware. Według niego... Art. 60e ust. 1 ustawy - Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w ...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej... aparaty telefoniczne określonych przez Zamawiającego wymogów technicznych. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...prekwalifikacji wykonawców. Następnie z wybranymi wykonawcami przeprowadzono dialog konkurencyjny, a następnie zaproszono ich do ... (poz. 5, 12, 29, 102, 104 i 114). Techniczny Okres Użytkowania, czyli okres do kiedy elementy powinny zostać zastąpione wedle ...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... jako Wykonawca HS). Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, które poprzedzał dialog techniczny mający na celu dookreślenie przedmiotu zamówienia poprzez bezpośrednie konsultacje techniczne z podmiotami reprezentującymi rynek...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...podległych MRPiPS wchodzą: 1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im* Andrzeja Bączkowskiego; 2) Urząd do Spraw...zlecenia (prawa opcji – usługi utrzymania) z przyczyn technicznych lub w terminie wymaganym przez zamawiającego uzasadniając swoje ...

 • KIO 1248/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... osób odwiedzających tereny. Na potrzeby przedmiotowego postępowania (z wyprzedzeniem- luty i marzec 2017 r.) został przeprowadzony Dialog techniczny - informacja o tym została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu niniejszego postępowania w dniu 05.05...

 • KIO 1199/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ... ofertę na samo urządzenie „spect/ct” bez gamma komputer kardio, jest nie do przyjęcia i nieuprawnione. Powołał się na dialog techniczny w czasie, którego ani jedno pytanie nie dotyczyło gamma kamera cardio. Poza tym uważa, że nie ma żadnego problemu...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... pozwoli uczestnikom w sposób jasny i precyzyjny prowadzić dialog i nie narażać się na ryzyko w postaci ...z czym Wykonawca nie zakładał potrzeby uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych. Jednakże w przypadku zaistnienia potrzeby procedowania w myśl art...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...na projekt „Pasy Szybkiego ruchu na autostradzie I-85 wraz z zapleczem technicznym” realizowany na rzecz Dyrekcji Dróg i Autostrad Płatnych Stanu Georgia. ... prowadzonych w trybach wieloetapowych, jakim jest dialog konkurencyjny, polega nie tylko na dążeniu ...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...od umowy w luty/marzec 2016 r.). Bez podkreślenia przez Zamawiającego ważności informacji o nowych wymaganiach (choćby poprzez dialog techniczny czy zebranie z wykonawcami), że w zapisach specyfikacji technicznej są zagrożenia które ziściły się późnej, nie...

 • KIO 466/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ... wynika ona z optymalizacji czasu pracy, skrócenia dojazdów i zjazdów technicznych oraz stosowanych przez S. SA rozwiązań (tj. przerywany czas ... wagaciezka.com prowadzony była na tej stronie w 2016r. dialog, z którego wynika, że S. oferował zatrudnienie za ...

 • KIO 50/17

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ... związanych z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości postępowania. Zamawiający podkreślił, że przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny, w którym wzięło udział 11 agencji eventowych, w tym wybrany Wykonawca i Odwołujący. Z...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ...transportowych na terenie Miasta Gdańska oraz mający duży potencjał techniczny i doświadczenie w świadczeniu tego typu usług - ... ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ...

 • KIO 2457/16, KIO 2464/16

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... uznał, że oznacza to, że do postępowania zostaną dopuszczeniu wykonawcy nie posiadający stosownych zdolności technicznych, co może powodować, że dialog będzie trwał dłużej i będzie na niższym poziomie niż oczekuje Zamawiający. Tym samym Odwołujący domagał...

 • KIO 2049/16, KIO 2052/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ... specyfiki przedmiotu zamówienia Zamawiającego, niewątpliwie także okoliczność tego rodzaju, że przed procedurą przetargową odbył się Dialog Techniczny świadczy to o tym, że przedmiot zamówienia nie miał charakteru standardowego. Z tej też przyczyny...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij