• KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ....2014 r., KIO 1479/14). Nietrafność argumentacji odwołującego potęguje fakt, iż wskazany w art. 31a p.z.p. dialog techniczny nie ma charakteru obligatoryjnego. Oznacza to, iż Zamawiający nie ma obowiązku przed wszczęciem każdego postępowania zwracać się do...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... wykluczają możliwość zaoferowana innych rozwiązań. W trakcie rozprawy Zamawiający wyjaśnił, że prowadzony był dialog techniczny poprzedzający przedmiotowe postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, natomiast Odwołujący wskazał, że „trakcie dialogu...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... Wie, że p. S. był w projekcie Go Maut jako kierownik techniczny projektu i był zaangażowany w obszarze systemu centralnego Backoffice i hardware. Według niego... Art. 60e ust. 1 ustawy - Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie określić, w ...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ...ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej... aparaty telefoniczne określonych przez Zamawiającego wymogów technicznych. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ...prekwalifikacji wykonawców. Następnie z wybranymi wykonawcami przeprowadzono dialog konkurencyjny, a następnie zaproszono ich do ... (poz. 5, 12, 29, 102, 104 i 114). Techniczny Okres Użytkowania, czyli okres do kiedy elementy powinny zostać zastąpione wedle ...

 • KIO 1523/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... jako Wykonawca HS). Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie negocjacji z ogłoszeniem, które poprzedzał dialog techniczny mający na celu dookreślenie przedmiotu zamówienia poprzez bezpośrednie konsultacje techniczne z podmiotami reprezentującymi rynek...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ...podległych MRPiPS wchodzą: 1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im* Andrzeja Bączkowskiego; 2) Urząd do Spraw...zlecenia (prawa opcji – usługi utrzymania) z przyczyn technicznych lub w terminie wymaganym przez zamawiającego uzasadniając swoje ...

 • KIO 1248/17

  Orzeczenia KIO, 06-07-2017

  ... osób odwiedzających tereny. Na potrzeby przedmiotowego postępowania (z wyprzedzeniem- luty i marzec 2017 r.) został przeprowadzony Dialog techniczny - informacja o tym została zamieszczona w ogłoszeniu o zamówieniu niniejszego postępowania w dniu 05.05...

 • KIO 1199/17

  Orzeczenia KIO, 27-06-2017

  ... ofertę na samo urządzenie „spect/ct” bez gamma komputer kardio, jest nie do przyjęcia i nieuprawnione. Powołał się na dialog techniczny w czasie, którego ani jedno pytanie nie dotyczyło gamma kamera cardio. Poza tym uważa, że nie ma żadnego problemu...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... pozwoli uczestnikom w sposób jasny i precyzyjny prowadzić dialog i nie narażać się na ryzyko w postaci ...z czym Wykonawca nie zakładał potrzeby uzyskiwania odstępstw od warunków technicznych. Jednakże w przypadku zaistnienia potrzeby procedowania w myśl art...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...na projekt „Pasy Szybkiego ruchu na autostradzie I-85 wraz z zapleczem technicznym” realizowany na rzecz Dyrekcji Dróg i Autostrad Płatnych Stanu Georgia. ... prowadzonych w trybach wieloetapowych, jakim jest dialog konkurencyjny, polega nie tylko na dążeniu ...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...od umowy w luty/marzec 2016 r.). Bez podkreślenia przez Zamawiającego ważności informacji o nowych wymaganiach (choćby poprzez dialog techniczny czy zebranie z wykonawcami), że w zapisach specyfikacji technicznej są zagrożenia które ziściły się późnej, nie...

 • KIO 466/17

  Orzeczenia KIO, 28-03-2017

  ... wynika ona z optymalizacji czasu pracy, skrócenia dojazdów i zjazdów technicznych oraz stosowanych przez S. SA rozwiązań (tj. przerywany czas ... wagaciezka.com prowadzony była na tej stronie w 2016r. dialog, z którego wynika, że S. oferował zatrudnienie za ...

 • KIO 50/17

  Orzeczenia KIO, 24-01-2017

  ... związanych z zachowaniem zasad konkurencyjności i przejrzystości postępowania. Zamawiający podkreślił, że przed wszczęciem postępowania przeprowadził dialog techniczny, w którym wzięło udział 11 agencji eventowych, w tym wybrany Wykonawca i Odwołujący. Z...

 • KIO 2457/16, KIO 2464/16

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... uznał, że oznacza to, że do postępowania zostaną dopuszczeniu wykonawcy nie posiadający stosownych zdolności technicznych, co może powodować, że dialog będzie trwał dłużej i będzie na niższym poziomie niż oczekuje Zamawiający. Tym samym Odwołujący domagał...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ...transportowych na terenie Miasta Gdańska oraz mający duży potencjał techniczny i doświadczenie w świadczeniu tego typu usług - ... ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ...

 • KIO 2049/16, KIO 2052/16

  Orzeczenia KIO, 15-11-2016

  ... specyfiki przedmiotu zamówienia Zamawiającego, niewątpliwie także okoliczność tego rodzaju, że przed procedurą przetargową odbył się Dialog Techniczny świadczy to o tym, że przedmiot zamówienia nie miał charakteru standardowego. Z tej też przyczyny...

 • KIO 1414/16

  Orzeczenia KIO, 17-08-2016

  ...nie mamy gablot podgrzewanych. Stoją one na wolnym powietrzu. W tym miejscu pełnomocnik zamawiającego potwierdza, że przeprowadzono dialog techniczny. Ponieważ z kart katalogowych wynika, że zarówno technologia żelu i atramentu jest wodoodporna i nie ulega...

 • KIO 1298/16

  Orzeczenia KIO, 01-08-2016

  ... do oferty następujące dokumenty w języku polskim: a) opis techniczny obudowy, b) parametry techniczne obudowy, c) rysunki z ...W ramach postępowania prowadzonego w innych trybach, niż dialog konkurencyjny, takie działania nie są przewidziane ustawą Pzp....

 • KIO 333/16

  Orzeczenia KIO, 21-03-2016

  ...mm.” W Sekcji III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym w pkt III.l .4 ppkt 3 Zamawiający wskazał ponadto, iż...udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców 5 Obiektywne...

 • KIO 250/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  ... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, czy też dialog konkurencyjny). A contrario nie ma on zastosowania do... przedmiotu usługi i obowiązków wykonawcy- Wymagania technologiczne Potencjał techniczny zamawiający podał, że: 2.1. Pralnia Wykonawcy...

 • KIO 149/16

  Orzeczenia KIO, 17-02-2016

  ... i zainstalowanych na powierzchniach Najemców urządzeń, instalacji i systemów technicznych, o ile nie są one objęte serwisem najemcy, g...zgodził się, że nierówno traktował wykonawców, prowadził dialog z każdym z wykonawców, była przeprowadzona wizja ...

 • XXIII Ga 2036/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 04-02-2016

  ... i po dokonanym unieważnieniu nakazanej i czynności dokonał - z udziałem wykonawców, z którymi prowadził dialog techniczny ponownej analizy okoliczności faktycznych, co do realności możliwości zlecenia wykonawcy (...) M. świadczenia usługi (...) w sytuacji...

 • KIO 2578/15, KIO 2580/15, KIO 2585/15

  Orzeczenia KIO, 17-12-2015

  ...tego postępowania, które toczy się przecież w trybie przetargu ograniczonego po przeprowadzonej prekwalifikacji, zaś w samym postępowaniu miał miejsce dialog techniczny [art. 31a ust. 1 ustawy], co pozwala stawiać tezę, że treść SIWZ nie powinna być na tym...

 • KIO 2304/15

  Orzeczenia KIO, 05-11-2015

  ... z dnia 13 października 2015 r., podkreślając, że nadal zamierza zrealizować Dostawę SDIP i CCTV i w tym celu przeprowadził dialog techniczny. Oznacza to, że od ww. wyroku KIO oraz czynności unieważnienia Postępowania z dnia 11 maja 2015 r. zgodnie z 8...

 • KIO 1022/15, KIO 1026/15

  Orzeczenia KIO, 17-07-2015

  ...że w treści Ogłoszenia podał iż „zamierza prowadzić dialog z pięcioma Wykonawcami, którzy uzyskali największą liczbę punktów... o zmianę zapisów kryterium udziału w Postępowaniu w zakresie kwalifikacji technicznych, o którym mowa w akapicie Ill.2.3.1 punkt...

 • KIO 1390/15

  Orzeczenia KIO, 10-07-2015

  ... zakończeniu, odwołujący wniósł o zaprotokołowanie, że w dialogu technicznym, w którym uczestniczył, prezentowane były możliwości systemu Magie ...o udzielenie zamówienia. Dostrzeżenia wymaga, że dialog służy jedynie pozyskaniu wiedzy przez zamawiającego na...

 • KIO 1348/15

  Orzeczenia KIO, 07-07-2015

  ...12. 10. e) SIWZ, pod kątem ich parametrów technicznych oraz odporności konstrukcji na uszkodzenia. Zamawiający deklaruje chęć odkupienia kosza...dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a (dialog konkurencyjny) i 2 (poprawa omyłek, w tym innych...

 • KIO 1298/15

  Orzeczenia KIO, 01-07-2015

  ...; nie może zostać uznane za nadmierne czy nieproporcjonalne.). 1.6. Zamawiający, przed wszczęciem postępowania, przeprowadził dialog techniczny w celu pozyskania niezbędnych informacji o produktach dostępnych na rynku i wykonawcach mogących taki produkt...

 • KIO 873/15

  Orzeczenia KIO, 08-05-2015

  ... w SIWZ. A contrario, postanowienia nieistotne o charakterze technicznym, przy uwzględnieniu zakazu prowadzenia negocjacji co do przedmiotu oferty...z zastrzeżeniem ust. 1a i 2 przepisu [dialog konkurencyjny oraz poprawianie niezgodności oferty z SIWZ],...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij