• I ACa 152/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 17-12-2018

  ...oraz przewiduje jako zasadę udzielanie zamówień przy zastosowaniu procedur otwartych i ograniczonych, a innych (dialog konkurencyjny, procedura negocjacyjna z publikacją ogłoszenia lub bez jego publikacji) tylko w szczególnych przypadkach i okolicznościach...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... udział w tego typu zamówieniach jako podmiotów konkurencyjnych i samodzielnych. Odwołujący wskazał, że zgodnie ... produkują także ABB i Siemens. Po stronie producentów autobusów prowadzono dialog z Solarisem, MAN & Bus Polska, MAN & Bus Polska sp....

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... zamówienia instytucja zamawiająca wskazuje, czy skorzysta z takiego rozwiązania”. 8        Artykuł 30 tej dyrektywy, zatytułowany „Dialog konkurencyjny”, stanowi w ust. 4: „Dialogi konkurencyjne mogą zostać podzielone na kolejne etapy w celu ograniczenia...

 • KIO 267/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ...do unieważnienia postępowania, mogą w dalszym ciągu zostać rozstrzygnięte czy wyjaśnione w dalszych etapach dialogu konkurencyjnego. Dialog konkurencyjny składa się z 4 elementów: 1. publikacja ogłoszenia, która ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do...

 • KIO 241/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ...doniosłe znaczenie z punktu widzenia wykonawcy wchodzącego w dialog z zamawiającym dotyczący przedsięwzięcia o złożonym charakterze, ... i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia. Dialog konkurencyjny jest postępowaniem odkrywczym, które jest ukierunkowane...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... z ogłoszeniem; Negocjacje bez ogłoszenia; Zamówienie z wolnej ręki; Zapytanie o cenę; Licytacja elektroniczna; Partnerstwo Innowacyjne; Dialog konkurencyjny, tryb przewidziany w art. 101 a ust. 1 ustawy PZP; o usługi społeczne;  Możliwość ustanowienia...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Dialog konkurencyjny jest postępowaniem dwuetapowym, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie...

 • KIO 2547/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... w trybie „rejestruj zmiany”. Izba jednocześnie wskazuje, iż w trybie w jakim jest prowadzone przedmiotowe postępowanie (dialog konkurencyjny) proces związany z opisem przedmiotu zamówienia ma charakter dynamiczny, jest rozciągnięte w czasie i w zasadzie...

 • KIO 2502/17

  Orzeczenia KIO, 11-12-2017

  ...nie inne ustalenie wymagań sprzętowych, „wielu producentów urządzeń konkurencyjnych spełnia większość wymaganych przez PKP IC parametrów technicznych,...Zamawiający w ramach rozeznania rynku przeprowadził dialog techniczny. Duże zainteresowanie 14 prowadzonym...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...2 ustawy Pzp. Sam fakt powzięcia wiadomości o zastrzeżeniu w konkurencyjnych ofertach informacji w oparciu o art. 8 ust. 3 ...informuje, że w dniach 22-23.06.2015 przeprowadził dialog techniczny. Dialog był prowadzony z każdym z wykonawców odrębnie i ...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...zasad udzielania zamówień publicznych w sposób konkurencyjny, proporcjonalny i podyktowany obiektywnie uzasadnionymi ...potęguje fakt, iż wskazany w art. 31a p.z.p. dialog techniczny nie ma charakteru obligatoryjnego. Oznacza to, iż Zamawiający nie ma...

 • KIO 1751/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... w ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający. Interes wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybach wieloetapowych, jakim jest dialog konkurencyjny, polega nie tylko na dążeniu wykonawcy do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, ale także...

 • KIO 1668/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja...

 • KIO 1536/17

  Orzeczenia KIO, 11-08-2017

  ... dialogu konkurencyjnego, w którym w pierwszym etapie dokonano prekwalifikacji wykonawców. Następnie z wybranymi wykonawcami przeprowadzono dialog konkurencyjny, a następnie zaproszono ich do złożenia ofert. Do dnia upływu terminu składania ofert tj. do...

 • KIO 1451/17, KIO 1455/17

  Orzeczenia KIO, 28-07-2017

  ... podległych MRPiPS wchodzą: 1) Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog" im* Andrzeja Bączkowskiego; 2) Urząd do Spraw... rozwoju Systemu będzie bowiem nieopłacalna. Szkoda konkurencyjnych podmiotów. Szkoda konkurencyjnych podmiotów objawia się tym, że S.,...

 • KIO 1169/17, KIO 1170/17

  Orzeczenia KIO, 23-06-2017

  ... które pozwoli uczestnikom w sposób jasny i precyzyjny prowadzić dialog i nie narażać się na ryzyko w postaci odrzucenia ... poszczególne pozycje) do własnych przedmiarów, czy też ofert konkurencyjnych. Odwołujący zdaje się zapominać, że przedmiotem oceny są ...

 • KIO 1034/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ...Zamawiającego ważności informacji o nowych wymaganiach (choćby poprzez dialog techniczny czy zebranie z wykonawcami), że w zapisach ...tylko do jednego z wykonawców mogło być postrzegane przez konkurencyjnych wykonawców jako preferowanie tej firmy, co z kolei...

 • KIO 888/17

  Orzeczenia KIO, 08-06-2017

  ... w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający. Interes wykonawcy w postępowaniach prowadzonych w trybach wieloetapowych, jakim jest dialog konkurencyjny, polega nie tylko na dążeniu wykonawcy do dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, ale także...

 • KIO 784/17

  Orzeczenia KIO, 10-05-2017

  ...także musi stwierdzić, że w postępowaniach dwuetapowych (np. przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem czy właśnie dialog konkurencyjny) w pierwszym etapie brak jest możliwości komunikacji między zamawiającym i wykonawcami, tak jak to jest umożliwione...

 • KIO 328/17

  Orzeczenia KIO, 03-03-2017

  ... udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja...

 • KIO 19/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. Pozostałe tryby - negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne albo licytacja...

 • KIO 2457/16, KIO 2464/16

  Orzeczenia KIO, 16-01-2017

  ... posiadający stosowych zdolności 7 technicznych (doświadczenia w prowadzeniu dużych projektów w skali całego kraju) przez co sam dialog konkurencyjny będzie trwał dłużej i będzie na niższym poziomie niż oczekuje to zapewne sam Zamawiający. Może to również...

 • XII Ga 805/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 03-01-2017

  ... do art. 11 ust. 8 Pzp – zamieszczenie w (...); 2) przetarg nieograniczony, ograniczony, partnerstwo innowacyjne, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny – w wysokości lub powyżej kwot określonych w rozporządzeniu wykonawczym do art. 11 ust. 8 Pzp...

 • KIO 1298/16

  Orzeczenia KIO, 01-08-2016

  ... oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach postępowania prowadzonego w innych trybach, niż dialog konkurencyjny, takie działania nie są przewidziane ustawą Pzp. W związku z powyższym, na podstawie art. 192 ust. 1...

 • KIO 333/16

  Orzeczenia KIO, 21-03-2016

  ...wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obecne brzmienie: Jeżeli liczba Wykonawców, którzy nie podlegają...

 • KIO 250/16

  Orzeczenia KIO, 07-03-2016

  ... ten ma zastosowanie wyłącznie w trybach wieloetapowych (takich jak przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, czy też dialog konkurencyjny). A contrario nie ma on zastosowania do czynności podejmowanych w trybie przetargu nieograniczonego, w którym...

 • KIO 149/16

  Orzeczenia KIO, 17-02-2016

  ...nie zgodził się, że nierówno traktował wykonawców, prowadził dialog z każdym z wykonawców, była przeprowadzona wizja obiektu,..., przedstawia samodzielną wartość handlową w relacjach z konkurencyjnymi firmami. Z tych też względów zachodzi potrzeba ochrony...

 • KIO 2578/15, KIO 2580/15, KIO 2585/15

  Orzeczenia KIO, 17-12-2015

  ...tych, których oferta będzie podlegała badaniu jak i konkurencyjnych, zapewni realizację wynikającej z art. 8 ust....ograniczonego po przeprowadzonej prekwalifikacji, zaś w samym postępowaniu miał miejsce dialog techniczny [art. 31a ust. 1 ustawy], co pozwala ...

 • KIO 1022/15, KIO 1026/15

  Orzeczenia KIO, 17-07-2015

  ... 60d ust. 3 Pzp, na mocy której do dalszego etapu postępowania wielostopniowego (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) zaprasza się w okolicznościach wskazanych w tych przepisach wykonawców „wyłonionych w sposób obiektywny i...

 • KIO 1348/15

  Orzeczenia KIO, 07-07-2015

  ... Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a (dialog konkurencyjny) i 2 (poprawa omyłek, w tym innych omyłek), dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. W ocenie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij