• KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...; 2. art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Softtutor pomimo, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o...

 • KIO 2328/17

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. – dalej: „UZNK”): a) wypełniający znamiona klauzuli generalnej definiującej czyn nieuczciwej konkurencji określonej w art. 3 ust. 1 UZNK poprzez sztuczne zawyżenie cen wykonania prac w Obiektach OC1 i OC2, planowanych...

 • KIO 9/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... aby wykonawca musiał samodzielne domniemywać rzeczywistych przyczyn, które legły u podjęcia zakomunikowanej mu...w przepisie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. - art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: zawiera...

 • KIO 2738/17

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...uznania, z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności, iż ...- jednakże każdorazowo w celu nieuczciwej zmiany/wypaczenia wyniku przetargu tj. ..., w której z przyczyn losowych czy też z innych przyczyn od wykonawcy niezależnych, ...

 • KIO 11/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...; b) zawierającej rażąco niską cenę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 SIWZ; c) stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 SIWZ; d) zawierającą rażąco niską cenę na...

 • KIO 2736/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ...art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., Nr 153 poz. 1503 z... są wyłącznie na podważaniu bez żadnych konkretnych przyczyn dobrej wiary zamawiającego i wynikają z przekonania ...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... w art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk warunki do zakwalifikowania działania wykonawcy AG-Complex Sp. z o.o. jako czyn nieuczciwej konkurencji. Biorąc pod uwagą powyższe odwołujący twierdził, że zamawiający powinien był odrzucić ofertę wykonawcy AG-Complex Sp. z o.o...

 • KIO 2749/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... ofertę najkorzystniejszą, brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ i/Iub rażąco niską cenę i/lub czyn nieuczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 Pzp w...

 • KIO 2573/17, KIO 2575/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... oferty Asseco Poland S.A. z uwagi na zamiar świadczenia przez Spółkę usługę poniżej jej kosztów wytworzenia, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 10 7) art. 91 w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy Pzp poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej z...

 • KIO 2722/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  .... 89 ust. 1 pkt 3 Pzp nakazuje bezwzględne odrzucenie oferty jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Aby została wypełniona hipoteza normy prawnej wyrażonej w art. 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 2730/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...zainstalowanych w samochodach, użytkowane są modemy CDMA z przyczyn technologicznych, gdyż zapewniają one lepszą jakość komunikacji. ...art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W związku z powyższym Izba orzekła jak w sentencji ...

 • KIO 2704/17

  Orzeczenia KIO, 11-01-2018

  ...ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji i znajduje potwierdzenie w orzecznictwie KIO. Zaprzeczył, iż wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie...

 • KIO 2666/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... ust. 1 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum BA, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu: 1. unieważnienia wyboru oferty najkorzystniejszej, t 2...

 • KIO 2668/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ... do obrotu i nie są w związku z tym objęte Deklaracją Zgodności ani Certyfikatem CE, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu UZNK polegający na rozpowszechnianiu nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji o oferowanych towarach, w celu...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...Dodatkowo, takie rozwiązanie zwiększa ryzyko popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na sztucznym manipulowaniu liczbą oraz wysokością ... stosowane, logiczne matematyczne kryteria, zamierza popełnić czyn zabroniony w rozumieniu art. 115 kk. ...

 • KIO 2649/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... z art. 6 ust. 1 pkt 7 Uokik przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Galaxy, mimo, że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji Odwołujący podnosił, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy Pzp zamawiający wyklucza z postępowania wykonawcę...

 • KIO 2643/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ... i zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy J. Ł. DERAL - DEZ pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie części 1 i 2 zamówienia; 3) art. 7 ust. 1 ustawy pzp w...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka — Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł ...art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, poprzez zaniechanie ujawnienia wezwań Zamawiającego oraz wyjaśnień Konsorcjum...

 • KIO 2708/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... oferty złożonej przez przystępującego, mimo że treść tej oferty nie odpowiada treści siwz, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, bowiem: a) oferta złożona przez przystępującego nie zawiera ceny za realizację badania dodatkowego - RTG klatki...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ... braku potwierdzenia referencjami należytego wykonania usługi wykonanej na rzecz Odwołującego jest nadużycie prawa ocierającym się o czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający zwrócił również uwagę, że w pkt. VIII SIWZ wiernie przytoczył § 2 ust. 4 pkt 2...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ... jako wyrób medyczne, a poprzez to uzyskanie niższej ceny w związku z niższymi wartościami doliczanego podatku VAT, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 4. naruszenie art. 91 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 Ustawy, poprzez poinformowanie o dokonaniu wyboru...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) - ...zależy to od ich treści i znaczenia, a także z przyczyn formalnych, czy taka tajemnica zostanie zastrzeżona i czy zostanie ...

 • KIO 2607/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...ISS Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, poprzez przeprowadzenie oceny ofert i wyboru...

 • KIO 2588/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  ... ceną w celu zaniżenia należnego podatku VAT, a przez to do nieuzasadnionego obniżenia ceny swej oferty, popełnia czyn nieuczciwej konkurencji. Oferta takiego wykonawcy w postępowaniu przetargowym powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 2569/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... na celu utrudnienie dostępu do rynku za pomocą środków nie znajdujących usprawiedliwienia w mechanizmie wolnej konkurencji, stanowią one czyn nieuczciwej konkurencji (Dz. Urz. UOKiK 2003/1/240 pismo z dnia 4 lutego 2003 r.)". 11. Warte podkreślenia jest...

 • KIO 2620/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., 3. zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum Partner jako zawierającej rażąco niską cenę a także stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje: Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia na usługi o wartości...

 • KIO 2470/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 6 PZP. Czyn nieuczciwej konkurencji Zdaniem Odwołującego, opisane powyżej działania można zakwalifikować jako czyn nieuczciwej konkurencji, a tym samym oferty te powinny zostać odrzucone na podstawie art. 89...

 • KIO 2483/17, KIO 2484/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  .... 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz pomimo, że zaoferowana została cena poniżej kosztów wykonania zamówienia, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; ewentualnie naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Netia...

 • KIO 2535/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... Pzp poprzez nierówne traktowanie wykonawców i zaniechanie odrzucenia oferty Memfis pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. Art. 7 ust. 1 w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij