• KIO 326/18, KIO 327/18

  Orzeczenia KIO, 22-03-2018

  ... przez określone w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Mimo złożenia przez Odwołującego obszernego odwołania...O5 oraz związane z nimi szczegółowe roztrząsanie zakresu i przyczyn zmian postanowień umowy odnoszących się do kwestii podwykonawstwa....

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...odrzucenia oferty AG - Complex Sp. z o.o., mimo że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegający na zaoferowaniu sprzedaży usług poniżej kosztów ich świadczenia; 3. art. 8 ust. 3...

 • KIO 321/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... z art. 24 ust 1 pkt 23 ustalenia, że złożenie ofert częściowych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, wystarczającym jest wykazanie, że doszło do zakłócenia konkurencji. Dodatkowo analizowana norma odnosi się do całego postępowania o udzielenie zamówienia...

 • KIO 322/18

  Orzeczenia KIO, 08-03-2018

  ... świadczenia usług, więc uzasadniony staje się też zarzut, że Dotpay zamierza albo dopłacać do świadczenia usług - co stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1) UZNK, albo nie zamierzając dopłacać do świadczenia usług, w...

 • KIO 325/18, KIO 331/18

  Orzeczenia KIO, 07-03-2018

  ... 3 Ustawy poprzez zaniechanie jego zastosowania mimo, że złożona oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co łącznie skutkowało zaniechaniem odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum IMB, a...

 • KIO 314/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... stawki za pracę w ramach zaoferowanej stawki za roboczogodzinę, tj. poniżej kosztów jego realizacji, co dowodzi, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 3. art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 308/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...sposób do utrudnienia 4 Odwołującemu dostępu do rynku, a zatem w sytuacji, gdy złożenie przez Wykonawcę oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 11. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez VECTOR podczas gdy...

 • KIO 268/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... z postępowania z uwagi na niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ponadto, z uwagi na fakt, iż złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 4 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art...

 • KIO 287/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako „u.z.n.k.”) nie potwierdził się. Odwołujący ...oznacza coś więcej niż jedynie wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. W ocenie ...

 • KIO 305/18

  Orzeczenia KIO, 02-03-2018

  ... w ustawie Pzp jako samodzielna podstawa odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp - jako czyn nieuczciwej konkurencji. Nie ulga wątpliwości, że zaoferowanie sprzętu, który nie spełnia wymagań SIWZ przy jednoczesnym zapewnieniu o 8 ich...

 • KIO 285/18, KIO 299/18

  Orzeczenia KIO, 28-02-2018

  ...Aby Odwołujący mógł konkurować w przedmiotowym postępowaniu musiałby złożyć ofertę wykonawczą opartą na rażąco niskich cenach, co stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji (art. 3 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk). Nieodrzucenie ofert Wykonawców faktycznie...

 • KIO 283/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... może wykonawcy, nie odnosi się do żadnego przepisu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie wskazano także w rozwinięciu odwołania, jakiego rodzaju czyn nieuczciwej konkurencji miałaby tu wystąpić. Z kolei art. 7 ust. 1Pzp dotyczy Zamawiającego...

 • KIO 236/18

  Orzeczenia KIO, 26-02-2018

  ... przez prowadzanie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz wybór oferty, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Podkreślił, iż odwołujący w żaden sposób nie uzasadnił przedmiotowego...

 • KIO 288/18

  Orzeczenia KIO, 23-02-2018

  ... druga i trzecia w postępowaniu z uwagi na fakt, że zawierają rażąco niskie ceny oraz ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 3) art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie wezwania do udzielenia wyjaśnień co do sposobu...

 • KIO 272/18

  Orzeczenia KIO, 22-02-2018

  ...dalej: uokik) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty VOXEL, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. naruszenie art. 7 Pzp poprzez wybór jako najkorzystniejszej oferty podlegającej...

 • KIO 228/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  .... art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy GALAXY, pomimo, że złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 6. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy przez odrzucenie oferty Atende S.A. jako niezgodnej z treścią SIWZ bez...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na manipulacji poszczególnymi składnikami (pozycjami) ceny, podczas gdy sposób ukształtowania składników...

 • KIO 200/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ...ile związane będą z usuwaniem Awarii powstałej z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. .... 1 ustawy Pzp oraz art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji. 15 O kosztach ...

 • KIO 197/18

  Orzeczenia KIO, 16-02-2018

  ... one określone w art 24 ust 1-2a Pzp. Wykluczenie wykonawcy z przyczyn wskazanych w art 24 ust 1 i 2 jest obligatoryjne (Bazan ...tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ...

 • KIO 183/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... KATEL s.c. powinna zostać odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, gdyż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a także na podstawie art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, jako...

 • KIO 180/18

  Orzeczenia KIO, 14-02-2018

  ... ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp i art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego ITOS zawierającej czyn nieuczciwej konkurencji; 3) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 1 ustawy Pzp i 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... 1 pkt 2 i 3), ustalane jest jako iloczyn liczby Punktów Funkcyjnych, ustalonej w wyniku Wymiarowania pełnego...1 Ustawy PZP, w związku z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał swoją tajemnicę ...

 • KIO 152/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ...naruszenia art. 89 ust.1. pkt 3 poprzez uznanie, że złożenie oferty przez Przystępującego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Oferta Przystępującego została złożona zgodnie z wymaganiami Zamawiającego a jej treść nie narusza obowiązujących przepisów. Tym...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... 23 sposób nie wykazuje w jaki sposób działania takie w ogóle mogłyby w okolicznościach przedmiotowej sprawy stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. 4.43. W szczególności odnosząc się do przywołanego w treści Odwołania (str. 9) wyroku KIO dot. subsydiowania...

 • KIO 106/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... ofertą najkorzystniejszą. 3) art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy P.z.p. poprzez nieodrzucenie oferty przystępujących, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 4) art. 89 ust 1 pkt 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy P.z.p. poprzez nieodrzucenie...

 • KIO 126/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Do odpowiedzialności za czyn nieuczciwej konkurencji nie jest potrzebna ani wina osoby, która go popełnia, ani nawet świadomość, że jej zachowanie może...

 • KIO 132/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ..., jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem...

 • KIO 141/18

  Orzeczenia KIO, 05-02-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Przystępującego, pomimo że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji wskazany w art. 3 ust. 1 Znk 8 (kwalifikację taką, mimo nie wskazania jej w odwołaniu, skład orzekający...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... stwierdzić, iż Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, przez zaniechanie odrzucenia, której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, co miało istotny wpływ na wynik postępowania. Ad 3. Odwołujący wskazywał, że zgodnie z Rozdziałem 13 ust...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... 15 ust. 1 pkt 1 uznk, przez zaniechanie odrzucenia oferty Comtegra pomimo tego, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zaoferowaniu świadczenia usług poniżej rzeczywistych kosztów ich świadczenia; d. art. 87 ust. 1 pzp., przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij