• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Izba stoi na stanowisku, iż obowiązek „wykazania” oznacza coś więcej aniżeli jedynie wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych informacji. Pod tym pojęciem należy...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...przez wyrok SO w Warszawie z 14 marca 2017 sygn. akt XIII Ga 967/16 zauważono i uznano za czyn nieuczciwej konkurencji taki sposób obliczenia ceny oferty, w ramach którego usługa utrzymania była wyceniona na poziomie znacznie przewyższającym usługę rozwoju...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...koszcie innej usługi, co byłoby czynem nieuczciwej konkurencji rozumianym, jako przerzucenie kosztu do pozycji...Zgodnie z tymi zasadami to Wykonawca dokonywać będzie weryfikacji przyczyn Zgłoszenia i potwierdzać istnienie Wady, jak również przypisywać ...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ... T.S. . Uwzględniając wskazaną nieścisłość, bez analizy przyczyn jej powstania Zamawiający uznał, że z uwagi na założony...na łączenie funkcji na budowie (pkt 5), czynu nieuczciwej konkurencji (pkt 6), kosztów pracowniczych, dodatkowych kosztów nieujętych...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  .... 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. KIO 1993/18 35 Rozpatrując niniejszy zarzut Izba w pierwszej kolejności dokonała analizy...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... 3 ustawy pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...ustawy w związku z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji prowadząc do naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający ..., Gmina Końskowola, MPWiK Puławy, Gmina Głusk, Gmina Spiczyn, Gmina Zaklików, Gmina Zaleszany, Gmina Janów Lubelski,...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...U. z 2018 r. poz. 419), przez zaniechanie odrzucenia oferty Komunalnik, pomimo, iż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji polegający na manipulacji cenami za 19 poszczególne części przedmiotu zamówienia, określony w pkt 8 odwołania, odwołujący...

 • KIO 1922/18, KIO 1928/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ..., cena brutto 97 883,40zł. Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego Comarch co to tego, że oferta złożona przez Asseco stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia...

 • KIO 1960/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, która zawierała rażąco niską cenę i której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 2. naruszenie art. 7 ust. 1 w związku z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... kupieckich, co w myśl art 3 ust. 1 uznk w zw. z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Konsekwentnie, oferta Konsorcjum Ochrona24 oraz Konsorcjum MAXUS podlega odrzuceniu z uwagi na dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ...ust. 1 pkt 3 Pzp odwołujący podniósł, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, jako czyn nieuczciwej konkurencji określa się sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia w celu eliminacji innych...

 • KIO 1905/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich. Jeżeli złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to wówczas Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień...

 • KIO 1884/18

  Orzeczenia KIO, 05-10-2018

  ...wyjaśnień, których nie uzyskał. Z tych też przyczyn, przyjęcie przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu jako ... przed datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. (...

 • KIO 1886/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... może nie zostać prawidłowo wykonane, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Jednocześnie, czyn Intertoll stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji, na co - wybierając ofertę Intertoll - Zamawiający daje przyzwolenie, narażając interes...

 • KIO 1860/18

  Orzeczenia KIO, 02-10-2018

  ...składu orzekającego Zamawiający nadal, podając podstawy faktyczne odrzucenia oferty, nie uzasadnił, na czym miałby polegać czyn nieuczciwej konkurencji, który miałby popełnić Odwołujący. Izba podzieliła w całości stanowisko Odwołującego w tym zakresie. Nie...

 • KIO 1870/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  .... 1 pkt 3 ustawy przez jego niezastosowanie, a w konsekwencji nieodrzucenie oferty przystępującego pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, to jest czyn stypizowany w art. 15 ust-1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...

 • KIO 1882/18

  Orzeczenia KIO, 01-10-2018

  ...; 2. powtórzenia czynności badania ofert i oceny ofert; 3. odrzucenia oferty Wykonawcy I, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz zawierającej rażąco niską cenę i błędy w obliczeniu ceny; 4. powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej...

 • KIO 1793/18, KIO 1820/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ... do art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...

 • KIO 1797/18

  Orzeczenia KIO, 28-09-2018

  ..., która doprowadziła do przyjęcia korzystniejszych wyników w celu uzyskania określonej punktacji w kryterium oceny ofert, a tym samym stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4. art. 8 ust. 1 i 3 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej uznk) oraz w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp przez... w sposób obszerny i precyzyjny opisał w czym upatruje przyczyn odrzucenia oferty, jak również jej niezgodności z SIWZ....

 • KIO 1756/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... Przystępującego z Postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16 lub 17 ustawy Pzp, a po drugie – czyn nieuczciwej konkurencji. Na wstępie, za wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 stycznia 2012 r. sygn. akt KIO 54/12 należy wskazać, iż...

 • KIO 1806/18

  Orzeczenia KIO, 24-09-2018

  ... faktur na łączną kwotę 25.180.365,83 zł netto. Uznał, że stosowanie przez konsorcjum rażąco niskich cen stanowi także czyn nieuczciwej konkurencji opisany w art. 15 ust. 1 pkt. 1 uznk, gdyż utrudnia odwołującemu dostęp do rynku, poprzez sprzedaż towarów i...

 • KIO 1776/18

  Orzeczenia KIO, 21-09-2018

  ... warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; lub zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Z...

 • KIO 1779/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... przed datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 lipca 2018 r. ...” stanowi coś więcej, niż wyjaśnienie przyczyn zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa....

 • KIO 1808/18

  Orzeczenia KIO, 19-09-2018

  ... i równego traktowania wykonawców; 2. zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego w części pierwszej, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 3 ust. 1 UZNK i wyborze oferty Przystępującego...

 • KIO 1757/18, KIO 1770/18

  Orzeczenia KIO, 17-09-2018

  ... z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z uwagi na uznanie, że 12 uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa...ust. 1 Ustawy) do złożenia wyjaśnień w zakresie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa Danych. Dowód: pismo Zamawiającego z...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... zawarła porozumienie ograniczające konkurencję, o którym mowa w art. 6 ust 1 pkt 7 u.o.k.k. oraz popełniła czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.z.n.k. Na uzasadnienie powyższych zarzutów Zamawiający podał, że w dniu 6...

 • KIO 1764/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ... oferta Odwołującego została odrzucona z uwagi, że złożenie jej stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący przywołał powyższe orzeczenie z uwagi na praktycznie tożsamość zakresu rzeczowego...

 • KIO 1739/18

  Orzeczenia KIO, 12-09-2018

  ... 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Kamsoft, pomimo iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 4. naruszenie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Kamsoft, pomimo że...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij