• KIO 622/19

  Orzeczenia KIO, 07-06-2019

  ... „wykazania” oznacza więcej niż wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa – wykonawca ma ... Art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) definiuje, że...

 • KIO 830/19

  Orzeczenia KIO, 06-06-2019

  ...i Usługi Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mazowieckiej 25/215 jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; c) art. 91 ust. 1 Pzp polegające na przyznaniu wykonawcy Doradztwo i Usługi Sp...

 • KIO 829/19

  Orzeczenia KIO, 23-05-2019

  .... Jednozdaniowe oświadczenie Dovecot, że "pozyskanie takich informacji przez innych uczestników rynku będzie stanowić czyn nieuczciwej konkurencji" nie może zostać uznane za wystarczające wykazanie, że przedmiotowe informacje mają dla Dovecot jakąkolwiek...

 • KIO 819/19

  Orzeczenia KIO, 22-05-2019

  ... z podatku od towarów i usług VAT, co nie było i nie jest postrzegane jako czyn nieuczciwej konkurencji. Tak więc zarzut czynu nieuczciwej konkurencji jakoby były to spółki celowe nie ma odzwierciedlania w rzeczywistości. Jednocześnie członkowie Konsorcjum...

 • KIO 803/19

  Orzeczenia KIO, 21-05-2019

  ... T. 15 Jednocześnie zamawiający poinformował o odrzuceniu oferty odwołującego, ponieważ jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wskazał, że zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16...

 • KIO 673/19, KIO 801/19

  Orzeczenia KIO, 20-05-2019

  ... uwidacznia w oczach Odwołującego obraz manipulacji wynikami testów, która jest niedozwolona i powinna być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji. Taka manipulacja wynikami testów nie może być akceptowana również w kontekście realizacji przedmiotu umowy, w...

 • KIO 766/19

  Orzeczenia KIO, 20-05-2019

  ... ustawy Pzp, a złożone przez odwołującego wyjaśnienia z 10 lipca 2018 r. powyższe potwierdzają, - złożenie oferty przez odwołującego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w związku z art. 3 ust. 1 oraz w związku...

 • KIO 745/19

  Orzeczenia KIO, 07-05-2019

  ... 5) wykluczenia konsorcjum HUNTERS oraz konsorcjum KONSALNET których oferty, stanowią czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 6) dokonania czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty...

 • KIO 736/19

  Orzeczenia KIO, 06-05-2019

  ...przez Laboratorium Budowlane, podczas gdy wykonawca ten winien zostać odrzucony z uwagi na rażąco niską cenę lub czyn nieuczciwej konkurencji oraz wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona z uwagi na brak spełnienia warunków udziału w postępowaniu...

 • KIO 727/19

  Orzeczenia KIO, 06-05-2019

  ...Zamawiającego art. 89 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp; 2. fakt, iż złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie przez Zamawiającego art. 89 ust 1 pkt 3) ustawy Pzp; 3. fakt...

 • KIO 724/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ...do konkretnego wykonawcy- Abbvie i tym samym utrudnił dostęp do rynku 3 innym wykonawcom, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, będąc działaniem sprzecznym z prawem i dobrymi obyczajami oraz zagrażającym i naruszającym interesy innych przedsiębiorców, w...

 • KIO 664/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ... do art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o...

 • KIO 691/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ... odrzucenia oferty wykonawcy Biuro Consultingowe jako oferty zawierającej rażąco niską cenę, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; c) nakazanie Zamawiającemu wykluczenia wykonawcy Biuro Consultingowe z postępowania na podstawie art. 24 ust...

 • KIO 679/19

  Orzeczenia KIO, 30-04-2019

  ... Zamawiającego art. 7 ust. 1 i ust. 3 Pzp z zw. z przywołanymi wyżej regulacjami Pzp. str. 10 Czyn nieuczciwej konkurencji, wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp W przedmiotowej sprawie zaoferowana została cena dumpingowa, skalkulowana poniżej...

 • KIO 394/19

  Orzeczenia KIO, 29-04-2019

  ... tego Postępowania, w tym prowadzenie ustaleń z Asseco w celu zawarcia Umowy z Asseco w sposób akceptujący czyn nieuczciwej konkurencji, a wręcz polegający na współuczestniczeniu w realizacji jego celu, a tym samym od przygotowania i przeprowadzenia tego...

 • KIO 686/19

  Orzeczenia KIO, 26-04-2019

  ... 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez zaniechanie odtajnienia informacji zawartych w wyjaśnieniach WYG International Sp.... więcej aniżeli jedynie wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych...

 • KIO 671/19

  Orzeczenia KIO, 25-04-2019

  .... art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum P będącej ofertą, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16...

 • KIO 619/19

  Orzeczenia KIO, 19-04-2019

  ... ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp jako rzekomo stanowiącą czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący, odnosząc się do argumentów zamawiającego z pisma z dnia 20 lutego 2019 roku...

 • KIO 638/19

  Orzeczenia KIO, 19-04-2019

  ... stawką podatku VAT (8%); 5) zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego w części I: a) jako oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na manipulowaniu cenami jednostkowymi, skutkujący zaniżeniem kwoty podatku VAT i ceny zamówienia, a w...

 • KIO 603/19

  Orzeczenia KIO, 18-04-2019

  ...~ podawanych w ramach wykazywania warunków udziału w postępowaniu oraz w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert - stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. ewentualnie 3. art. 91 ust 1 Pzp przez nieprawidłową ocenę oferty Konsorcjum Drogtom i przyznanie jej...

 • KIO 583/19

  Orzeczenia KIO, 16-04-2019

  ... spełniają parametr oceniany w kryterium „ergonomia monitora”. Złożone oświadczenie w ofercie stanowiło o poświadczeniu 4 nieprawdy, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a oferta na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy powinna być odrzucona. W...

 • KIO 563/19

  Orzeczenia KIO, 15-04-2019

  ...z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm...

 • KIO 545/19

  Orzeczenia KIO, 15-04-2019

  ..., które nie realizując znamion opisanych w art. 5 - art. 17f uznk - za samodzielną podstawę uznania określonego zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji można art. 3 ust. 1 tej ustawy (tak np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 czerwca 2009 r, II...

 • KIO 581/19

  Orzeczenia KIO, 15-04-2019

  ...(…), w zakresie wskazanym w uzasadnieniu odwołania oraz jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji polegający na oświadczaniu o zgodności oferowanych urządzeń i oprogramowania niezgodnie ze...

 • KIO 507/19

  Orzeczenia KIO, 12-04-2019

  ... aniżeli tylko wyjaśnienie przyczyn co do objęcia tajemnicą, za wykazanie nie można uznać ogólnego uzasadnienia, sprowadzającego się de facto do przytoczenia jedynie definicji legalnej z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zdaniem...

 • KIO 532/19

  Orzeczenia KIO, 12-04-2019

  ... i art. 15 pkt 1 uznk polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Remost z uwagi na to, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący nie wykazał, że spełnione zostały przesłanki z art. 15 ust. 1 pkt 1 uznk, nie podjął nawet próby...

 • KIO 547/19

  Orzeczenia KIO, 12-04-2019

  ... Również nie wykazał podstaw do odrzucenia oferty, której złożenie w ocenie Odwołującego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W odniesieniu do podstawy odrzucenia z uwagi na to, że oferta została...

 • KIO 509/19

  Orzeczenia KIO, 09-04-2019

  ... zm.), zwanej dalej „Pzp”: 1. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, poprzez odrzucenie oferty Odwołującego z uwagi na czyn nieuczciwej konkurencji, który miał polegać na ujęciu w podpozycji pkt 1.4. oferty kosztu na jednego uczestnika z jednoczesnym określeniem części...

 • KIO 466/19

  Orzeczenia KIO, 04-04-2019

  ...art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.)...Na mocy tego przepisu Zamawiający może odmówić udzielenia informacji także z przyczyn opisanych w art. 131v pkt 1 pzp, jednak – jak...

 • KIO 448/19

  Orzeczenia KIO, 01-04-2019

  ...w zw. z art. 3 ust. X i 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Varian, pomimo iż stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na fakt, iż jest przejawem działania sprzecznego z prawem i dobrymi...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij