• KIO 521/20, KIO 522/20

  Orzeczenia KIO, 17-04-2020

  ...podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; (vi) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez Odwołującego I jako oferty najkorzystniejszej, W dniu...

 • KIO 582/20

  Orzeczenia KIO, 31-03-2020

  ... P.z.p., której złożenie w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2 stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, polegającym na złożeniu oferty o treści niezgodnej z rzeczywistym stanem rzeczy, zawierającej...

 • KIO 561/20

  Orzeczenia KIO, 30-03-2020

  ...takiego wezwania, a także przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy WIG-DAR, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3. Art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 – przez wadliwy...

 • KIO 433/20, KIO 435/20

  Orzeczenia KIO, 13-03-2020

  ... 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ALBA pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 3) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób niezapewniający zachowania uczciwej...

 • KIO 431/20

  Orzeczenia KIO, 13-03-2020

  ... ust. 3 oraz 90 ust. 2 ustawy Pzp. Przechodząc następnie do kwestii, jakoby złożenie przez wykonawcę Sweco oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, wskazać należy, iż Odwołujący wywodzili zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art...

 • KIO 380/20

  Orzeczenia KIO, 10-03-2020

  ... uzasadnione celem uzyskania przez wykonawcę jak najwyższej liczby punktów, jednak może i powinno być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji i wprowadzanie zamawiającego w błąd. Podkreślił, że pomimo to zamawiający nie przewidział w SIWZ żadnych...

 • KIO 377/20

  Orzeczenia KIO, 10-03-2020

  ... ust. 1-3 ustawy w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.)..., wbrew literalnemu brzmieniu referencji, o wdrożeniu z przyczyn oczywistych nie może być mowy gdyż takie dokonywane jest...

 • KIO 355/20

  Orzeczenia KIO, 06-03-2020

  ... oferty przystępującego, kiedy jest ona niezgodna z treścią SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.), bądź stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (art. 89 ust. 1 pkt 3 p.z.p.). Izba dokonała oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze...

 • KIO 350/20

  Orzeczenia KIO, 05-03-2020

  ...pomimo, że jest ofertą niezgodną z ustawą, zawiera błędy w obliczeniu ceny, a ponadto jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5) art. 7 art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 7 ust 1 Pzp przez...

 • KIO 314/20

  Orzeczenia KIO, 03-03-2020

  ... Przepis ten wskazuje na otwarty katalog sytuacji, w których działanie danego podmiotu może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu tej Sygn. akt KIO 314/20 15 ustawy może być zatem uznane także działanie...

 • KIO 326/20

  Orzeczenia KIO, 03-03-2020

  ... cenę rażąco niską, oddalono. Przechodząc następnie do kwestii, jakoby złożenie przez wykonawcę ZUK R. K. oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, wskazać należy, iż Odwołujący wywodził zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z uznania, że...

 • KIO 331/20

  Orzeczenia KIO, 02-03-2020

  ... wykonawcy – z powodu zaoferowania ceny rażąco niskiej (pkt 4) oraz z tego powodu, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (pkt 3). I choć złożenie oferty zawierającej rażąco niską cenę może zostać w konkretnym stanie faktycznym uznane za...

 • KIO 322/20

  Orzeczenia KIO, 28-02-2020

  ... na twierdzeniu, że (…) złożenie oferty przez wykonawcę S&A Service Sp. z o.o. z Wrocławia stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji, albowiem wykonawca na dzień składania ofert wskazywał jasno w formularzu ofertowym, że na dzień składania ofert nie jest mu...

 • KIO 264/20

  Orzeczenia KIO, 28-02-2020

  ... dokonać jej odrzucenia w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, uznając iż dokonane zastrzeżenia stanowiły czyn nieuczciwej konkurencji [tak wyrok KIO z 9 stycznia 2018 roku, sygn. akt: KIO 2633/17]. Co więcej, za całkowicie bezpodstawne i naganne...

 • KIO 353/20

  Orzeczenia KIO, 27-02-2020

  ... przedmiotowego zamówienia poniżej kosztów jego realizacji, bez możliwości uzyskania zysku podczas jego wykonywania, co dowodzi, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4. art. 7 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku...

 • KIO 283/20

  Orzeczenia KIO, 25-02-2020

  ... w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, mimo braku wywiązania się przez wykonawcę SOTER Sp. z o.o. z obowiązku złożenia wyczerpujących wyjaśnień, popartych...

 • KIO 274/20, KIO 276/20

  Orzeczenia KIO, 25-02-2020

  ...11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419, dalej: „u.z.n... możliwe jest wyłącznie w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiają doręczenie dokumentu...

 • KIO 281/20

  Orzeczenia KIO, 24-02-2020

  ... pod firmą POL-KAM K. B., ul. Mickiewicza 24B/14, 96-100 Skierniewice z tego powodu, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, KIO 281/20 2 2. kosztami postępowania obciąża Urząd Miasta Skierniewice, Rynek 1, 96-100 Skierniewice i: 2.1...

 • KIO 267/20

  Orzeczenia KIO, 19-02-2020

  ... Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (wykonawca Blue Sky Travel), której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; (2) art.89 ust 1 pkt 4 Pzp - zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Blue Sky...

 • KIO 222/20

  Orzeczenia KIO, 18-02-2020

  .... 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum SPEC-BRUK, pomimo iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 22 ust. 1 i 1b...

 • KIO 251/20

  Orzeczenia KIO, 18-02-2020

  ...3 Pzp; - zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3) Pzp w ... oraz której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w konsekwencji nakazanie...

 • KIO 214/20

  Orzeczenia KIO, 17-02-2020

  ... odrzucenia oferty wykonawcy JB lnvestments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, mimo iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 3. art. 90 ust. 1 ustawy pzp przez zaniechanie odebrania od wykonawcy JB lnvestments Sp. z o.o. (mimo...

 • KIO 218/20

  Orzeczenia KIO, 14-02-2020

  ... zamówienia; z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. W odniesieniu...

 • KIO 195/20

  Orzeczenia KIO, 14-02-2020

  ... wykonania, Kalkulacja istotnego elementu ceny zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na utrudnianiu dostępu do rynku innym wykonawcom. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 148/20

  Orzeczenia KIO, 11-02-2020

  ... i wie, że będzie zmuszony go dopiero pozyskać. W przedmiocie zarzutu złożenia przez Konsorcjum oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji odwołujący wskazał, że z odwołania oraz załączonych do niego dowodów wynika, że Konsorcjum Najstarszy Cis, mając...

 • KIO 175/20

  Orzeczenia KIO, 11-02-2020

  ...1010 ze zm.) {dalej: „UZNK”} – przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum, pomimo tego, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Art. 96 ust. 3 w zw. z art. 8 ust. 1 i 3 i w zw...

 • KIO 187/20

  Orzeczenia KIO, 10-02-2020

  ...2. zaniechaniu odrzucenia oferty wykonawcy Partner Serwis, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, czym naruszył art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy ... Serwis, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Uwzględniając powyższe oraz mając ...

 • KIO 146/20

  Orzeczenia KIO, 04-02-2020

  ... w zw. z art. 90 ust. 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji, mimo braku wywiązania się przez wykonawcę SOTER Sp. z o.o. z obowiązku złożenia 3 wyczerpujących wyjaśnień, popartych...

 • KIO 105/20

  Orzeczenia KIO, 03-02-2020

  ...pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Istotą sporu w rozpoznawanej sprawie była ocena przedstawionych przez Przystępującego zasobów...

 • KIO 9/20, KIO 11/20

  Orzeczenia KIO, 31-01-2020

  ... art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) [dalej ...” oznacza coś więcej aniżeli oświadczenie co do przyczyn objęcia 33 informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Izba podziela ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij