• KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... przewidywał minimalnego terminu 9 realizacji, którego skrócenie wskazywałoby na bezprawne działanie wykonawcy stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji i podstawę do odrzucenia oferty. Zamawiający pozostawił wykonawcom swobodę w kształtowaniu treści ofert...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ...już 11.04.2018 r. Z zupełnie niezrozumiałych przyczyn, w sposób ewidentnie naruszający przepis art. 96 ...stanowią tajemnicy 35 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i/lub nie zostały skutecznie zastrzeżone; 3. art. 96...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ...1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Stosownie do art. 3 ust. 1 tej ustawy, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z... w kilku mniejszych miejscowościach (gdzie z wiadomych przyczyn ilość rowerów jest mniejsza) nie daje podstaw ...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 (pkt 2), jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pkt 3);  art. 387 § 1 Kc: Umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna;  art. 3...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „Znk”), stawiając zarzut naruszenia art. 7 ust. ...faktów, nawet gdyby wynikała z usprawiedliwianych przyczyn w danych okolicznościach sprawy, wywołuje negatywne ...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... konsorcjum stanowiło sprzeczne z prawem konkurencji (ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów) porozumienie, a tym samym także czyn nieuczciwej konkurencji, jest Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, który został zresztą zawiadomiony przez...

 • KIO 1188/18

  Orzeczenia KIO, 12-07-2018

  .... 3 ust. 1 i 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez rażące nadużycie pozycji dominującej Zamawiającego w postępowaniu o ... niemożliwe, a co najmniej bardzo wątpliwe, z przyczyn chociażby czysto technicznych, niezależnie od starań Odwołującego. ...

 • KIO 1209/18

  Orzeczenia KIO, 09-07-2018

  ...częściach nr I i IV, b) TRANSGAZ A. K. w częściach nr I i IV, pomimo, że ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 7) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez naruszenie zasad zachowania uczciwej...

 • KIO 1215/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Wyjątkiem od zasady jawności postępowania jest ustanowione w art...jako uzasadnienie. Wobec powyższego już z samych przyczyn formalnych dane informacje podlegają ogólnej zasadzie jawności ...

 • KIO 1250/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  .... 138r ust. 1, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum w warunkach, w których jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, KIO 1250/18 4 4. art. 89 ust. 1 pkt 7b w zw. z art...

 • KIO 1186/18

  Orzeczenia KIO, 04-07-2018

  ...art. 89 ust. 1 pkt 4 PZP powinna ona podlegać odrzuceniu. Zaniechanie odrzucenia oferty NB Serwis, której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji 16 5.25. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 PZP zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi...

 • KIO 1195/18

  Orzeczenia KIO, 03-07-2018

  ... rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). To na zamawiającym ciąży obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o...

 • KIO 1165/18

  Orzeczenia KIO, 29-06-2018

  ...) jakoby jej produkt nie posiadał wskazań do stosowania w położnictwie, i stosowanie go u kobiet rodzących jest eksperymentem medycznym, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu w art. 14 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 u.z.n.k: 1. Czynem...

 • KIO 1205/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  .... 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2018.419 j.t.), zwanej dalej „Znk”, przez zaniechanie...go do składania oświadczenia zawierającego wykazanie przyczyn objęcia danych informacji tajemnica przedsiębiorstwa. ...

 • KIO 1164/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ... to niezbicie, iż nie dość że oferta firmy Air Liqude jest dla tej pozycji składowej zamówienia rażąco niska, to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji oraz jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, co stanowi naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3, 4 i 8...

 • KIO 1179/18

  Orzeczenia KIO, 27-06-2018

  ...Pzp w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”) poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Wagner, mimo iż stanowi ona czyn nieuczciwej konkurencji polegający na manipulacji (celowym zaniżeniu) przez ww. wykonawcę kryterium...

 • KIO 1064/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...11 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 1993 r. 10 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku nr 153 poz. 1503 z póź. ... aktualnym pozostaje bowiem ciężar wskazania przez Zamawiającego przyczyn, dla których uznaje wyjaśnienia za niedostateczne, ...

 • KIO 1136/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ...także, że ponowne odwołanie się firmy Voxel w odniesieniu do rażąco niskiej ceny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, uniemożliwia Zamawiającemu zawarcie umowy oraz zyskuje kontynuując sprzedaż radiofarmaceutyku na podstawie poprzedniej umowy. Zamawiający...

 • KIO 1118/18

  Orzeczenia KIO, 26-06-2018

  ... polegający na zaniechaniu odrzucenia oferty Wykonawcy Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABERD S.A. z siedzibą we Wrocławiu, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 8) art. 7 w zw. z art. 91 ust 1 ustawy P.z.p. polegający na: a) dokonaniu wyboru...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ...ust. 1 oraz 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. ze zm.), zwanej dalej „Znk... tym bardziej obowiązku domyślać się z jakich przyczyn Zamawiający zaniechał udostępnienia dokumentów w Postępowaniu. Co...

 • KIO 1090/18, KIO 1092/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... art. 90 ust. 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez ARUP jako oferty zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów UZNK, 4) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 3 poprzez dokonanie przez...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp – złożenie oferty jako czyn nieuczciwej konkurencji. W ocenie Odwołującego Zamawiający winien był odrzucić ofertę wykonawcy SEPC na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp...

 • KIO 1166/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... 1 UZNK. Tym samym, aby iż działanie Przystępującego, w postaci zaoferowania prowizji za poziomie 1 gr uznane zostało za czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 pkt 1 UZNK Odwołujący winien wykazać, iż: (i) wycena usługi przez Przystępującego...

 • KIO 1110/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... PZP poprzez zaniechanie odrzucenia oferty KW - Hydrosprzęt pomimo tego, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 7 Art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty KW -...

 • KIO 1116/18

  Orzeczenia KIO, 21-06-2018

  ... w konsekwencji zaniechanie odrzucenia ofert ww. wykonawców, pomimo iż ich treść jest niezgodna z treścią SIWZ, a ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 2. względnie naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie...

 • KIO 1132/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ... ust. 1 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego, której złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp przez jego niezastosowanie i zaniechanie...

 • KIO 1140/18

  Orzeczenia KIO, 20-06-2018

  ...w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „u.z.n.k.”), poprzez nie odrzucenie oferty Atende...wykluczenie wykonawcy Atende z postępowania w zadaniu 1 z przyczyn wskazanych w niniejszym odwołaniu oraz uznał ofertę wykonawcy ...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ...b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, c) zawiera błędy w obliczeniu ceny, d) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, pomimo, że w ofercie wykonawcy nie występują powyższe okoliczności 2) unieważnieniu postępowania w części 5 (sektor V), pomimo...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...z czym brak było podstaw do wykluczenia odwołującego z przyczyn opisanych w treści uzasadnienia o wykluczeniu, a dodatkowo informacje...z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczył przy tym, że wszelkie informacje przedstawione ...

 • KIO 1059/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  ...15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419) (dalej: uznk), poprzez ...sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij