• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ...z czym brak było podstaw do wykluczenia odwołującego z przyczyn opisanych w treści uzasadnienia o wykluczeniu, a dodatkowo informacje...z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Oświadczył przy tym, że wszelkie informacje przedstawione ...

 • KIO 768/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ...ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione promowanie w postępowaniu producenta urządzeń których naprawa ...który jest uprawniony do wystawienia referencji, z przyczyn niezależnych od tego podmiotu nie jest w...

 • KIO 715/18

  Orzeczenia KIO, 10-05-2018

  ... warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; pkt 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; pkt 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu. Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo...

 • KIO 749/18

  Orzeczenia KIO, 07-05-2018

  ... art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), zwana...wykazania" oznacza coś więcej aniżeli oświadczenie co do przyczyn objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, a już z ...

 • KIO 747/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ....z.” lub „specyfikacja”}. 3. Art. 89 ust. 1 pkt 3 – przez zaniechanie odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 4. Art. 24 ust. 1 pkt 17 – przez zaniechanie wykluczenia wykonawcy, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez naruszenie obowiązku wykluczenia wykonawcy, którego oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3) art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3...

 • KIO 692/18, KIO 693/18

  Orzeczenia KIO, 27-04-2018

  .... z art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik poprzez przyjęcie, że złożenie przez Odwołującego oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji z uwagi na uzgodnienie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, w szczególności w zakresie ceny...

 • KIO 731/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... 2001, nr, poz 137). W tym kontekście – w ocenie odwołującego – zaoferowanie przez ASO M. rażąco niskiej ceny stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ tego rodzaju postępowanie spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 pkt 1) Ustawy o zwalczaniu...

 • KIO 682/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...Izba uznała, iż oferta LOT nie podlega odrzuceniu z innych przyczyn; 4 4) art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez...z realizacji umowy ze środków własnych, czyli Wykonawcy ci dopuścili się czynu nieuczciwej konkurencji wynikającego zarówno z art. 3 ust. 1 U.Z.N.K. ...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... możliwości uzyskania lepszego urządzenia, posiadającego większą ilość funkcji diagnostycznych. Działanie takie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zarówno poprzez utrudnienie złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty przez Odwołującego, jak i przez...

 • KIO 672/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 3 poprzez niezgodne z prawem dokonanie czynności wyboru oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Tym samym oferta wybranego Wykonawca winna być również odrzucona na podstawie...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty Konsorcjum N w sytuacji, gdy złożenie przez wykonawcę oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, bowiem złożenie przez Konsorcjum N oferty z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa w tak dużym zakresie i bez...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: „uznk”) i w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp,...dnia 22 stycznia 2018 r. zawarło wyjaśnienia dotyczące przyczyn zachowania określonego katalogu informacji w poufności. W toku...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...tę okoliczność na niekorzyść Odwołującego i przyjąć za jedną z przyczyn odrzucenia oferty. Tytuł prawny do wskazanego sprzętu nie był...z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie...

 • KIO 661/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  .... 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla zaistnienia tej czynności wymagane jest, zatem zaistnienie sytuacji, w której oferta...

 • KIO 639/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  .... 1 pkt 3 – przez jego niezastosowanie i nieodrzucenie oferty, która w swojej Sygn. akt KIO 639/18 4 treści stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 4. Art. 32 ust. 1 – przez dokonanie oszacowania wartości zamówienia w sposób dowolny, bez dochowania należytej...

 • KIO 599/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ... informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 8 ust. 3 ustawy PZP określa również...karnych. Tym samym, bez winy Wykonawcy, z przyczyn nieleżących po stronie Odwołującego, z powodu błędu ...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...Zamawiającego. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 3 Ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 1 Ustawy ZNK, „czynem...

 • KIO 433/18, KIO 436/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... w konsekwencji zaniechanie odrzucenia ofert ww. wykonawców, pomimo iż ich treść jest niezgodna z treścią SIWZ, a ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 2. względnie naruszenie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zaniechanie...

 • KIO 579/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ...pkt 2 ustawy Pzp. Odnośnie zarzutu zaniechania odrzucenia oferty Przystępującego z uwagi na to, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie opisanym w odwołaniu – Izba uznała, że jest on bezzasadny. Odwołujący w żaden sposób nie wykazał...

 • KIO 556/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... mocy ustawy środków ochrony prawnej, w szczególności z zaskarżenia oferty wykonawcy z uwagi na rażąco niską ceną lub czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w...

 • KIO 593/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  .... 1 pkt 3 Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Interlux s.c., której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 3 III. Art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp poprzez zaniechanie wykluczenia...

 • KIO 568/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ...SIWZ. W ocenie Odwołującego, niezależnie od niezgodności treści oferty z SIWZ, przerzucanie kosztów pomiędzy pozycjami stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji, co wskazała Izba w wyroku z dnia 23 maja 2016 roku sygn. KIO 547/16, KIO 550/16. Odwołujący...

 • KIO 570/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5) naruszenie przepisu art. 91 ust. 1 i... wykonywane; oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w...

 • KIO 531/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ...dotyczące obu w/w części ofert. Z kolei zamawiający z nieznanych przyczyn (nie wynika to z dokumentacji postępowania) nie udostępnił odwołującemu ...art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie można bowiem sprowadzać do kwestii czysto ...

 • KIO 521/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ... ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., 153, poz. 1503 ze zm...do wykorzystania rzeczonych informacji zawartych w tym dokumencie. Z tych przyczyn Izba uznała zarzut naruszenia przepisów art. 91 ust. 1 ...

 • KIO 554/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny. ewentualnie 3. Odrzucenia oferty Wykonawcy Gamma jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto odwołanie zawiera uzasadnienie, w którym Odwołujący przedstawił okoliczności faktyczne i prawne, które...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... Basmy, pomimo, iż zawiera ona rażąco nisko cenę, 3) odrzucenia oferty Basmy, pomimo, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4) wezwania Basmy do złożenia wyjaśnień w zakresie wylicytowanej stawki 1 RHB poniżej minimalnego ustawowego kosztu...

 • KIO 524/18

  Orzeczenia KIO, 30-03-2018

  ...oferty, która jest sprzeczna z treścią SIWZ i tym samym winna podlegać odrzuceniu, a także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, względnie dokonanie wyboru oferty wykonawcy, który został wezwany do uzupełnienia swojej oferty z rażącym naruszeniem przepisów...

 • KIO 512/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  .... 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze ..., gdzie podaje Odwołujący maksymalną stawkę godzinową, liczbę godzin i iloczyn tych dwóch kwot jest nieprawidłowy do tych kwot. Co przedstawia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij