• KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419), poprzez uznanie, że... jednorazowym może być świadczenie wykonawcy, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub nawet z woli stron ...

 • KIO 2516/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... trzeciego Odwołujący podniósł, że konstrukcja ofert INFOMEX i NETIA w zakresie zaoferowania nierealnej ceny za serwer stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W opinii ATM S.A. obaj wykonawcy celowo zaniżyli wartość ceny jednostkowej za serwer, pomimo, iż w...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ...art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie... jest uprawniony do naliczenia następujących kar umownych za opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: a) W wykonaniu Etapów w ...

 • KIO 2501/18, KIO 2502/18, KIO 2504/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ...art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.) - ... podmioty te – Odwołujący, nie wskazali obiektywnych przyczyn, które uzasadniałyby potrzebę przedłużenia terminu składania ofert ...

 • KIO 2509/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... Odwołującego Zamawiający dopuścił się naruszenia ww. przepisów, wobec zaniechania odrzucenia oferty konsorcjum Egis pomimo, iż jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz.U. z...

 • KIO 2520/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ... i 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 1UZNK, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego mimo, iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 5) art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp w zw. z art. 90 ust. 1 i 3 Pzp poprzez zaniechanie...

 • KIO 2498/18

  Orzeczenia KIO, 17-12-2018

  ...listopada 2018 r.; 4. odrzucił ofertę wykonawcy Sanito z przyczyn wskazanych w pkt II uzasadnienia odwołania. Ponadto, z ostrożności ...ustawy z dnia 16.03.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U 2018 poz. 419,...

 • KIO 2440/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... zmianę treści oferty. Odnośnie zarzutu bezpodstawnego odrzucenia oferty Odwołującego z uwagi na to, że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie opisanym w informacji o odrzuceniu Izba uznała, że jest on zasadny. Różnice cenowe między...

 • KIO 2465/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... ust. 1 pkt 3 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy ECO-PLAN S.A., mimo że jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji z powodu dopuszczenia się machinacji cenowej; 5. ewentualnie innych przepisów wynikających bezpośrednio i pośrednio z...

 • KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... KIO 2281/18, KIO 2286/18, KIO 2291/18 28 Konsorcjum SALINI, Konsorcjum PORR oraz Konsorcjum METROSTAN/ ofert stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, podczas gdy Zamawiający powinien był odrzucić oferty złożone przez ww. Wykonawców z uwagi na fakt, że...

 • KIO 2450/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... o np. dodatkową kartę. Co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu u.z.n.k. polegający..., zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów u.z.n.k. Zgodnie z art. 3 ust....

 • KIO 2459/18

  Orzeczenia KIO, 11-12-2018

  ... GRAB- BUD Sp. z o.o. (dalej: Konsorcjum) i zaniechania odrzucenia tej oferty jako niezgodnej z SIWZ i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie przepisów art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2, art...

 • KIO 2396/18

  Orzeczenia KIO, 07-12-2018

  ... niska i czy umożliwia zrealizowanie zamówienia - naruszenie art. 90 ust. 1; d) zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 7 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w...

 • KIO 2395/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...” oznacza coś więcej aniżeli oświadczenie co do przyczyn objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, a już z ...KIO 2395/18 18 dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. ...

 • KIO 2420/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...; 3) odrzucenia oferty Tomed Sp. z o.o., której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) dokonania wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej. Odwołujący wniósł również o zasądzenie...

 • KIO 2368/18

  Orzeczenia KIO, 03-12-2018

  ... art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty lnfomex, pomimo iż złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 7. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty lnfomex, pomimo iż treść...

 • KIO 2360/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  .... podlega również odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, gdyż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący podał, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu...

 • KIO 2347/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... traktowania wykonawców zgodnie z zasadą przejrzystości, zaniechanie odrzucenia ofert, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 6) art. 91 ust. 1 ustawy oraz art.7 ust. 1 ustawy...

 • KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ... w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Izba stoi na stanowisku, iż obowiązek „wykazania” oznacza coś więcej aniżeli jedynie wyjaśnienie przyczyn objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa poszczególnych informacji. Pod tym pojęciem należy...

 • KIO 2333/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  .... W niniejszym postępowaniu należało ustalić, czy zaoferowanie przez Odwołującego ceny 1 zł za menażkę dla zamówienia opcjonalnego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a więc stanowi przesłankę do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 Prawa...

 • KIO 2296/18

  Orzeczenia KIO, 26-11-2018

  ... w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („UZNK"), poprzez bezzasadne uznanie, że Odwołujący nie wykazał, że Wyjaśnienia...oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Z ...

 • KIO 2314/18

  Orzeczenia KIO, 23-11-2018

  ...11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419), dalej jako „... cechy, które należy chronić. Izba nie dopatrzyła się przyczyn dla uznania za know-how wykonawcy samych nazw oferowanego sprzętu ...

 • KIO 2309/18

  Orzeczenia KIO, 21-11-2018

  ...w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk), przez zaniechanie odtajnienia 4 oferty przystępującego, w szczególności w...oznacza coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. A ...

 • KIO 2095/18

  Orzeczenia KIO, 20-11-2018

  ... Działanie wykonawcy, które ma miejsce później i nie jest związane ze złożeniem 47 oferty – nawet jeżeli stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – nie może stanowić podstawy odrzucenia oferty na podstawie ww. przepisu. Podniesiony zarzut jest zatem oparty nie...

 • KIO 2278/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ...opisuje też warunki odstąpienia od umowy i rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Krótki czas na wykonanie zamówienia ...informacją chronioną na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, to dowodu tego nie należy udostępnić....

 • KIO 2268/18

  Orzeczenia KIO, 19-11-2018

  ... również na okoliczność, że oferta Przystępującego powinna zostać odrzucona gdyż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przepis art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp, stanowi w pełni samodzielną...

 • KIO 2224/18

  Orzeczenia KIO, 16-11-2018

  ... 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Jako zarzut ... prawo do uzyskania pełnej i rzetelnej wiedzy na temat przyczyn odrzucenia oferty. To na podstawie informacji przekazanej zgodnie z...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...przez wyrok SO w Warszawie z 14 marca 2017 sygn. akt XIII Ga 967/16 zauważono i uznano za czyn nieuczciwej konkurencji taki sposób obliczenia ceny oferty, w ramach którego usługa utrzymania była wyceniona na poziomie znacznie przewyższającym usługę rozwoju...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ...koszcie innej usługi, co byłoby czynem nieuczciwej konkurencji rozumianym, jako przerzucenie kosztu do pozycji...Zgodnie z tymi zasadami to Wykonawca dokonywać będzie weryfikacji przyczyn Zgłoszenia i potwierdzać istnienie Wady, jak również przypisywać ...

 • KIO 2238/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... i nazwę handlową wyrobu oraz opis produktu potwierdzającego spełnienie wymogów SIWZ przez oferowane meble (pkt 6), a przez to stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 UZNK; d) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 92 ust. 1 w zw. z...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij