• KIO 292/19

  Orzeczenia KIO, 27-03-2019

  .... przepisów dotyczących rażąco niskich ofert nieuczciwej konkurencji oraz zachęcił do badania sytuacji potencjalnych...zarzutów wobec czynności Zamawiającego, należy stwierdzić, że z następujących przyczyn są one bezpodstawne: 1. Z treści oferty HRC, ...

 • KIO 205/19

  Orzeczenia KIO, 26-02-2019

  ... i 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp – „ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz zawierają rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”. Krajowa Izba Odwoławcza...

 • KIO 181/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ... art. 15 ust. 1 pkt 1 z.n.k, bowiem w ocenie 21 odwołującego złożenie ofert przez obu wykonawców stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Krajowa Izba Odwoławcza dokonała oceny stanu faktycznego ustalonego w sprawie mając na uwadze art. 192 ust. 2 p.z.p...

 • KIO 190/19

  Orzeczenia KIO, 20-02-2019

  ... rządowe nie mogły zostać użyte do świadczenia usługi w ramach przedmiotowego postępowania, gdyż ich użycie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a także narusza postanowienia umowy z Zamawiającym w zakresie § 1 2 umowy: „Prawa własności intelektualnej...

 • KIO 196/19

  Orzeczenia KIO, 19-02-2019

  ...419 ze zm.) - dalej jako ZNK, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy AL-DUE mimo, iż złożenie tej oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji 23 Na wstępie należy zauważyć, że przepis art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że Zamawiający odrzuca...

 • KIO 173/19, KIO 175/19

  Orzeczenia KIO, 18-02-2019

  ... art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący Budimex podał ponadto, że ustawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu...

 • KIO 152/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ... 24 stycznia 2019 r. aukcji elektronicznej z udziałem tych wykonawców, mimo, że ich oferty podlegały odrzuceniu, ponieważ ich złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji; 3. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 3...

 • KIO 185/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... Odwołującego działającym na rynku, informacji niejawnych przedsiębiorstwa Odwołującego, które podlegają ochronie, stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu uznk oraz naraziłoby Odwołującego na poniesienie znacznej szkody z tego tytułu...

 • KIO 148/19

  Orzeczenia KIO, 11-02-2019

  ... 3 ustawy pzp oraz art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej UZNK). 4 2. zaniechania wykluczenia wykonawcy Softiq z postępowania,... coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Z...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Softiq, pomimo że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. 5 W oparciu o powyższe zarzuty Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności oceny ofert, w...

 • KIO 54/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... na poparcie swojego stanowiska. Zauważyć należy iż, art. 15 ust. 1 ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji jako czyn nieuczciwej konkurencji określa sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia co istotne — w celu...

 • KIO 60/19

  Orzeczenia KIO, 29-01-2019

  ... z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (pkt 3), zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 419), poprzez uznanie, że... jednorazowym może być świadczenie wykonawcy, które z przyczyn technicznych, technologicznych lub nawet z woli stron ...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... w zw. z art. 3 ust 1 Uoznk przez zaniechanie odrzucenia oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej! konkurencji, z uwagi na zaoferowanie przez Althea ceny nieproporcjonalnej do zakresu przedmiotu zamówienia przez nieuwzględnienie kosztów wszystkich...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... na zadania 4,5,6, jako zawierającej rażąco niską cenę i stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419). W związku z podniesionymi zarzutami...

 • KIO 2711/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... oznacza to jednak, że jest niemożliwe do wykonania i że w związku z tym zaoferowanie tych świadczeń stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. W konsekwencji brak jest jakichkolwiek podstaw do przypisania Zamawiającemu naruszenia art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ..., poz. 137). W tym kontekście - w ocenie odwołującego - zaoferowanie przez Konsorcjum określonej ceny w Postępowaniu stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, ponieważ tego według rodzaju postępowanie spełnia przesłanki określone w art. 15 ust 1 pkt 1 Ustawy o...

 • KIO 11/19

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ... zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie „sam w sobie” stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu...

 • KIO 1/19, KIO 2/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ..., co może sugerować popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji w postaci zmowy wykonawczej, a ...dokonać ponownego przeliczenia Przedmiarów Robót przez prawidłowe, poprawione ilości (iloczyn obu liczb). W wyniku powyższego działania suma Przedmiarów Robót...

 • KIO 2706/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... zamówieniem. Samo uznanie, że cena oferty danego wykonawcy jest rażąco niska nie powoduje, że jej złożenie automatycznie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Tym samym Izba uznała, że zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp nie zasługuje na...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...oferty złożonej przez Erbub na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, pomimo że oferta ta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji przez zaniżenie kosztów w jednej z części zamówienia przenosząc te koszty do innych części, 3. zaniechaniu odtajnienia części...

 • KIO 2668/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... wykonawcy Konsorcjum na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 9) ujawnienie wykazu instalacji złożonego przez wykonawcę w załączeniu do oferty w...

 • KIO 2699/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... odrzucenia oferty wykonawcy, podczas, gdy jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia... 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 4 ...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... unieważnienia będzie działaniem bezprawnym i aktem nieuczciwej konkurencji. Brak przystąpienia do postępowania firmy, .... Po pierwsze, należy zauważyć, że nie wiadomo, z jakich przyczyn odwołującemu w dniu 18 grudnia 2018 r. ukazywał się komunikat o...

 • KIO 2660/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... 30-dniowego terminu wykonania dokumentacji projektowej, ewentualnie zaniechania odrzucenia oferty Konsorcjum z uwagi na złożenie oferty stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji; 6) naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy w związku z naruszeniem art. 91 ust...

 • KIO 2648/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ...wykonawcom, którzy zdecydowali się udzielić gwarancji na realny i adekwatny do przedmiotu zamówienia okres - co także stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, stosownie do wyroku KIO z dnia 23 marca 2016 r. (sygn. KIO 369/16). Zamawiający zobowiązany był więc...

 • KIO 2604/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...ALBA S.A. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 9) ponownego zbadania i dokonania ocen złożonych w postępowaniu ofert. Odwołujący podniósł, że ma...

 • KIO 2624/18

  Orzeczenia KIO, 07-01-2019

  ...kosztu zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, a jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 5. naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 17 p.z.p. poprzez...

 • KIO 2601/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... również budzić wątpliwości, że zamawiający obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które definiują czyn nieuczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami w sytuacji jeżeli zagraża...

 • KIO 2582/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ...z o.o. oraz Konsorcjum MATPOL w warunkach, w których ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu: 1) unieważnienia czynności wyboru oferty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij