• KIO 2475/17

  Orzeczenia KIO, 08-12-2017

  ... Najwyższy w wyroku z 30 maja 2006 roku sygn. akt I CSK 85/06 wskazał, że Trzeba podkreślić, że termin „czyn nieuczciwej konkurencji” jest pewnym skrótem myślowym, pod którym – jak wskazuje się w doktrynie - kryje się wiele, często znacznie różniących się...

 • KIO 2411/17

  Orzeczenia KIO, 04-12-2017

  .... 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 roku nr 153 poz. 1503... z ofertą PRUIM SA. Wskazał, iż z niewiadomych przyczyn kosztorys inwestorski Zamawiającego jest znacznie zawyżony i w załączniku ...

 • KIO 2415/17

  Orzeczenia KIO, 01-12-2017

  ... kryterium pozacenowego, a tym samym uniemożliwienie dostępu do zamówienia pozostałym wykonawcom, co stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4 KIO 2415/17 3. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z...

 • KIO 2343/17, KIO 2344/17

  Orzeczenia KIO, 28-11-2017

  ... najniższą cenę, brak jest podstaw do odrzucenia oferty z uwagi na jej niezgodność z SIWZ i/lub rażąco niską cenę i/lub czyn nieuczciwej konkurencji, co stanowi naruszenie art. 91 ust. 1 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 i 4 w zw...

 • KIO 2361/17

  Orzeczenia KIO, 24-11-2017

  ... powyżej i czego nie zarzuca także sam Zamawiający), to i tak nie spełniłoby to przesłanek do uznania tego za czyn nieuczciwej konkurencji. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, która zgodnie z art. 3 ust. 2 u.z.n.k. będzie zawierała wprowadzające w...

 • KIO 2313/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... e) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze złożeniem przez tego wykonawcę oferty, która stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; f) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, w związku z brakiem skutecznego przedłużenia okresu związania ofertą...

 • KIO 2333/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ... odrzucenia oferty MERCANT Sp. z o.o., mimo, iż złożenie tej oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez jego niezastosowanie i zignorowanie zasady...

 • KIO 2294/17

  Orzeczenia KIO, 16-11-2017

  ..., poprzez zaniechanie odrzucenia oferty E. i oferty D. P., pomimo że złożenie tych ofert stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; - art. 90 ust. 1 i a Pzp, poprzez zaniechania wezwania E. do złożenia...

 • KIO 2292/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tego oprogramowania; c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 2267/17, KIO 2290/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ... zw. z art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie ujawnienia wyjaśnień oraz uzupełnienia złożonego przez T., pomimo ...że z wysokim prawdopodobieństwem na obszarze gminy Szczuczyn występuje niski lub wręcz śladowy popyt na ...

 • KIO 2307/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, gdyż złożenie oferty Przystępującego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji; 3) art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, gdyż oferta Przystępującego jest obarczona wadą...

 • KIO 2258/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ...równocześnie naruszenie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 3 i ...ww. treścią, brak jest podania jakiejkolwiek podstawy prawnej, przyczyn oraz trybu zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia. W ...

 • KIO 2277/17

  Orzeczenia KIO, 13-11-2017

  ..., 20-554 Lublin powziął wiadomość o odrzuceniu jego oferty, jako zawierającej rażąco niską ceną oraz stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji. Nie zgadzając się z powyższą czynnością Zamawiającego Odwołujący w dniu 30 października 2017r. wniósł odwołanie...

 • KIO 2213/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  .... 89 ust. 1 pkt 3 ustawy w związku ze złożeniem przez Bas i Olympia odrębnych ofert, które to działanie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu klauzuli generalnej wyrażonej w art. 3 ust. 1 ustawy o z.n.k. polegający na zawarciu pomiędzy tymi...

 • KIO 2196/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... 1) art. 89 ust 1 pkt 3 Pzp poprzez nieodrzucenie oferty Przystępującego w sytuacji, w której, jej złożenie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji; 2) art. 22a ust. 6 do art. 26 ust. 3 Pzp poprzez nieuprawnione, wielokrotne wzywanie Konsorcjum do wykazania...

 • KIO 2244/17

  Orzeczenia KIO, 10-11-2017

  ... ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp ustalenia, iż złożenie ofert częściowych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Wystarczającym jest wykazanie, iż doszło do zakłócenia konkurencji, co w niniejszej sprawie było wynikiem ominięcia przez podmioty z grupy kapitałowej...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ...ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez uznanie, że określone w pkt (I) powyżej informacje stanowią tajemnicę... coś więcej aniżeli wyjaśnienie (uzasadnienie) przyczyn co do objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa. Za...

 • KIO 2235/17, KIO 2237/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... uwagi na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy Stadler i wybór tej oferty jako oferty najkorzystniejszej, mimo iż złożenie przedmiotowej oferty stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji; 4) art. 24 ust. 1 pkt 17) Pzp w zw. z art. 91 ust. 1 Pzp w zw z art...

 • KIO 2193/17

  Orzeczenia KIO, 07-11-2017

  ... złożonej oferty. Odwołujący stwierdził ponadto, że złożenie takiej oferty jak N.u i M.u stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a dokonanie wyboru takiej oferty stanowi naruszenie zasady równego traktowania wykonawców. Nie jest bowiem dopuszczalna sytuacja...

 • KIO 2212/17

  Orzeczenia KIO, 06-11-2017

  ... „uznk", poprzez zaniechanie odrzucenia oferty Sevenet S.A. z siedzibą w Gdańsku, mimo, iż jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na sprzedaży usług i towarów poniżej kosztów ich świadczenia/wytworzenia; 4. art. 8 ust. 1-3 w zw. z...

 • KIO 2156/17, KIO 2176/17

  Orzeczenia KIO, 03-11-2017

  ... 90 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy PZP nie odrzucając oferty, której rażąco niska cena stanowi również czyn nieuczciwej konkurencji. 2.4. [zarzut odrzucenia oferty z powodu zmiany oferty po upływie terminu do jej złożenia] Odwołujący podnosi, że Zamawiający...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ... wiedzą jakie zarzuty na nich ciążą. Wskazuje, iż ogólne sformułowanie zarzutu, że cena jest rażąco niska oraz stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w ocenie Zamawiającego oznacza, że takiego opisu nie można w ogóle traktować jako zarzutu, w związku z czym...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  .... 3 ust. 1 oraz 15 ust. 1 pkt 3 uznk z uwagi na to, że jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4. zaniechania odrzucenia oferty T. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 oraz art. 90 ust...

 • KIO 2151/17

  Orzeczenia KIO, 30-10-2017

  ... 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp poprzez zaniechanie ... surowej kary. Izba przyjmując tą ocenę uznała, iż czyn polegający na wadliwym rozliczeniu podatku od faktur za usługi miał...

 • KIO 2112/17, KIO 2113/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ...ustawy Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez zaniechanie ujawnienia całości wyjaśnień z dnia 7 sierpnia 2017 r. w .... Wynika to z faktu, że obliczone jako iloczyn cen jednostkowych, ilości opraw oraz miesięcy „ceny...

 • KIO 2144/17

  Orzeczenia KIO, 27-10-2017

  ... cenę nie pokrywającą wszystkich kosztów realizacji zamówienia stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czyn nieuczciwej konkurencji nie musi zawsze zmaterializować się w postaci konkretnego...

 • KIO 2098/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... niskie ceny istotnych elementów, 3. art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp przez dokonanie wyboru oferty, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, 4. art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp przez uznanie, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie...

 • KIO 2087/17

  Orzeczenia KIO, 24-10-2017

  ... przyjmie za prawidłowe wartości jednostkowe i poprawi sumę i/lub iloczyn niniejszych wartości. Zgodnie z pkt. 19.3 IDW ... w zw. z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podnosząc, że cyt: (…) zastrzegamy, jako tajemnicę przedsiębiorstwa...

 • KIO 2088/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ..., że oferta konsorcjum B. B. P. T. Sp. z o. o. i F. A. T. Sp. z o.o. stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z fundamentalnymi zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, statuowanymi w art. 7 ust. 1 tej ustawy - zamawiający przygotowuje i...

 • KIO 2132/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ... przez zaniechanie odrzucenia oferty konsorcjum RECTOR pomimo, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 6) art. 24 ust. 1 pkt 16) ustawy pzp poprzez zaniechanie wykluczenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij