• KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... zgłoszony przez siebie w całości środek odwoławczy, czy też z części zarzutów rezygnuje. Cofnięcie zarzutów powoduje, iż należy je traktować jako niepodniesione w treści odwołania. Zarzut nr 5 Odwołujący upatrywał naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp w...

 • KIO 49/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ...ust. 2 ustawy. Izba ustaliła, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia odwołania, o których mowa w art. 189 ust. 2 ustawy. Izba ...Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...

 • KIO 18/19

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... powziął decyzję o powtórzeniu czynności badania ofert. W tym samym dniu (tj. 22 stycznia 2019 r.) Odwołujący w piśmie „Cofnięcie odwołania” powołując się na przepis art. 187 ust. 8 Pzp wycofał odwołanie. 4 Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje...

 • KIO 22/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od...

 • KIO 16/19

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), z uwagi na to, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu, z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu...

 • KIO 2680/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ...umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 4 ust. 8 zdanie drugie...

 • KIO 2705/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2019

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2704/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.). Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem...

 • KIO 2686/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ...wynikającym z art. 182 ust. 2 pkt 1 PZP. Kopia odwołania została przekazana Zamawiającemu, a Odwołujący uiścił wpis w wymaganej wysokości na...Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia i ...

 • KIO 2695/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), z uwagi na to, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu, z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu...

 • KIO 2699/18

  Orzeczenia KIO, 15-01-2019

  ... rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 972), gdyż cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. rozporządzenia w przypadku umorzenia postępowania...

 • KIO 2677/18

  Orzeczenia KIO, 10-01-2019

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 ... r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 2599/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ...z udziałem stron dnia 4 stycznia 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu 18.... 972), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu...

 • KIO 2564/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 2623/18

  Orzeczenia KIO, 04-01-2019

  ... i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 972), z uwagi na to, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, Izba orzekła o dokonaniu zwrotu odwołującemu, z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych, 90% uiszczonego wpisu...

 • KIO 2605/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ...nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.). Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem...

 • KIO 2622/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się...r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania ...

 • KIO 2537/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... r poz.1092) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z...

 • KIO 2546/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... doręczonej w dniu posiedzenia. Gdyby Zamawiający swoje stanowisko przedstawił wcześniej to umożliwiłby Odwołującemu cofnięcie odwołania, co zapobiegłoby powstaniu kosztów związanych z wynagrodzeniem profesjonalnych pełnomocników oraz dojazdu. Zachowanie...

 • KIO 2550/18

  Orzeczenia KIO, 20-12-2018

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od...

 • KIO 2518/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ... odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972). Mając na względzie fakt, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy, Izba nakazała dokonanie na rzecz Odwołującego zwrotu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od...

 • KIO 2554/18

  Orzeczenia KIO, 19-12-2018

  ..., że cofa wniesione odwołanie i wnosi o zwrot 90% uiszczonego wpisu od odwołania. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie odwoławcze...

 • KIO 2524/18

  Orzeczenia KIO, 18-12-2018

  ... postępowanie odwoławcze. 7 Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia i rozprawy, zatem za rzecz Odwołującego należało zwrócić 90% kwoty...

 • KIO 2487/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ...można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t....

 • KIO 2432/18

  Orzeczenia KIO, 14-12-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 2521/18

  Orzeczenia KIO, 13-12-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2464/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. W...

 • KIO 2507/18

  Orzeczenia KIO, 12-12-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 2449/18

  Orzeczenia KIO, 06-12-2018

  ...nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.). Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy. Skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem...

 • KIO 2388/18, KIO 2389/18

  Orzeczenia KIO, 05-12-2018

  ...ani SKW. To Zamawiający uznał, iż cofnięcie świadectwa oznacza, że Wykonawcy utracili wiarygodność ...15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz....

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij