• KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... woli co do wyboru oferty odwołującego jako najkorzystniejszej, nie zaskarżył jej przez wniesienie odwołania tylko oświadczył zamawiającemu, że nie wyraża zgody na cofnięcie oświadczenia z dnia 16 marca 2018 roku to jest o wyborze jego oferty jako...

 • KIO 674/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 665/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...20 kwietnia 2018r. pełnomocnik odwołującego złożył oświadczenie o cofnięciu odwołania, co miało miejsce na więcej niż jeden dzień przed... umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się...

 • KIO 660/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... do umorzenia postępowania odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. 3 Cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego art. 187 ust...

 • KIO 643/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... za tym idzie naruszenie interesu publicznego. W trakcie posiedzenia z udziałem stron Odwołujący złożył oświadczenie o ograniczeniu zarzutów odwołania poprzez cofnięcie zarzutów wskazanych pod pkt 4, 5 oraz 7. II. Pismem wniesionym do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 632/18

  Orzeczenia KIO, 18-04-2018

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 647/18

  Orzeczenia KIO, 16-04-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 603/18

  Orzeczenia KIO, 12-04-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 560/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ..., albo po otwarciu rozprawy. W ocenie Izby powyższy przepis należy rozumieć w ten sposób, że jedynie cofnięcie odwołania w tym samym dniu, co wyznaczony termin rozprawy może skutkować uwzględnieniem wniosku kosztowego. Dodatkowy argumentem przemawiającym...

 • KIO 577/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... 90% wpisu.” W dniu 10 kwietnia 2018 r. odwołujący przekazał Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane z...

 • KIO 569/18

  Orzeczenia KIO, 06-04-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 578/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 514/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ... niejawnym bez udziału stron i uczestników postępowania odwoławczego odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...

 • KIO 495/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 516/18

  Orzeczenia KIO, 29-03-2018

  ...90% wpisu.” W dniu 27 marca 2018 r. odwołujący przekazał Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane z jego...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... Zamawiającego, przy wsparciu Komisji, iż konieczne jest cofnięcie czynności dokonanej przez Zamawiającego w trybie art. 26... również zwrócić uwagę na fakt, iż protokół postępowania załączony do Odwołania przedstawia stan na dzień 15.02.2018 r., zaś od ...

 • KIO 510/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ...90% wpisu.” W dniu 26 marca 2018 r. odwołujący przekazał Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane z jego...

 • KIO 511/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...uczestnika postępowania w Warszawie w dniu 26 marca 2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 ...Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  .... W przedmiotowej sprawie odwołujący wycofał powyższe zarzuty. Cofnięcie zarzutów wywołuje skutek od chwili ich wniesienia, a zatem należało potraktować te zarzuty jako niepodniesione w treści odwołania. Czynność wycofania zarzutu ma pierwszeństwo przed...

 • KIO 478/18

  Orzeczenia KIO, 23-03-2018

  ...posiedzeniu z udziałem stron w dniu 23 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 12 marca 2018 roku...Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia...

 • KIO 450/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ... udziałem stron dnia 21 marca 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9 marca... z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% ...

 • KIO 441/18

  Orzeczenia KIO, 19-03-2018

  ... Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia...marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 365/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...zakresie. Dlatego też biorąc pod uwagę fakt, iż cofnięcie zarzutu powoduje wygaśniecie sporu w tym zakresie pomiędzy ... KIO o sygn. KIO 123/14, Izba wskazuje, że w odwołaniach od treści SIWZ wykonawca nie tyle wskazuje na brak bezpośredniej możliwości...

 • KIO 465/18

  Orzeczenia KIO, 15-03-2018

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 364/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 378/18

  Orzeczenia KIO, 09-03-2018

  ... odwoławczego w dniu 9 marca 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego...że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza,...

 • KIO 386/18

  Orzeczenia KIO, 06-03-2018

  ... wnosił jednocześnie o dokonanie zwrotu wpisu na rachunek bankowy, z którego został uiszczony wpis od odwołania. Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba działając na podstawie...

 • KIO 300/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ...postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed zamknięciem posiedzenia i otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 ust. 8...

 • KIO 330/18

  Orzeczenia KIO, 05-03-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 312/18

  Orzeczenia KIO, 01-03-2018

  ... zobowiązana do umorzenia postępowania odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie wskazanego art. 187...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij