• KIO 224/18

  Orzeczenia KIO, 20-02-2018

  ...90% wpisu. W dniu 20 lutego 2018 r. odwołujący przekazał Izbie skuteczne oświadczenie o wycofaniu odwołania. Cofnięcie odwołania jest nieograniczonym uprawnieniem odwołującego do czasu zamknięcia rozprawy, które znosi wszelkie skutki prawne związane z jego...

 • KIO 218/18

  Orzeczenia KIO, 19-02-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 214/18

  Orzeczenia KIO, 13-02-2018

  .... 187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych umorzyła postępowanie odwoławcze. 4 Cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem zachodziły podstawy do orzeczenia na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku bankowego...

 • KIO 91/18

  Orzeczenia KIO, 08-02-2018

  ... w tym zakresie polegało umorzeniu z uwagi na cofnięcie części zarzutów. Rozpoznaniu podlegały więc zarzut: I ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 140/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed zamknięciem posiedzenia i otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 ust. 8...

 • KIO 172/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ...niejawnym bez udziału stron w dniu 6 lutego 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 stycznia ... odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza,...

 • KIO 163/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... odwoławczego w dniu 6 lutego 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 ..., że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że ...

 • KIO 102/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... Izba umarza postępowanie odwoławcze, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu ...marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 105/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... o umorzenie postępowania i zwrot uiszczonego wpisu od odwołania w wysokości przewidzianej przez przepisy ustawy Pzp. Ze względu na fakt, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp...

 • KIO 87/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 71/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... odwoławczego w dniu 23 stycznia 2018 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 15 ...że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że...

 • KIO 50/18, KIO 51/18, KIO 52/18, KIO 53/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... wpłynęła do Izby odpowiedź Zamawiającego na odwołanie, który wnosił o oddalenie odwołania w całości (w ocenie Zamawiającego 4 modyfikacje SIWZ z dnia 19 stycznia 2018 ... Odwołującemu wcześniej, umożliwiłby Odwołującemu cofnięcie środków ochrony prawnej, co ...

 • KIO 56/18

  Orzeczenia KIO, 19-01-2018

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 36/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ...i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Zasądzono także na rzecz zamawiającego koszty zastępstwa procesowego zgodnie z...

 • KIO 2732/17

  Orzeczenia KIO, 12-01-2018

  ... mając na uwadze przede wszystkim czynność Odwołującego polegającą na cofnięciu odwołania, gdyż to Odwołujący jest dysponentem postępowania odwoławczego, a skuteczne cofnięcie odwołania znosi wszelkie skutki prawne związane z jego wniesieniem. W tym...

 • KIO 2731/17

  Orzeczenia KIO, 10-01-2018

  ... oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238, ze zm.), gdyż cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. Rozporządzenia: W przypadku umorzenia...

 • KIO 2734/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  ...rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu.). Cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na...

 • KIO 2658/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2659/17

  Orzeczenia KIO, 03-01-2018

  ... z wnioskiem o jego umorzenie i zwrot odwołującemu 90% kwoty uiszczonego wpisu. Odwołujący podał, że cofniecie odwołania nastąpiło wobec dokonania przez zamawiającego unieważnienia czynności badania i oceny ofert oraz unieważnienia przeprowadzonej aukcji...

 • KIO 2680/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... udziałem stron dnia 2 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu w dniu... z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% ...

 • KIO 2689/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... do umorzenia postępowania odwoławczego i orzeczenia o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu. Cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy (rozpoczęciem posiedzenia), zatem Izba umorzyła postępowanie odwoławcze na podstawie...

 • KIO 2667/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 2661/17

  Orzeczenia KIO, 28-12-2017

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2555/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  ... rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu 6 ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238, ze zm.), gdyż cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Zgodnie § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. Rozporządzenia: W przypadku umorzenia postępowania...

 • KIO 2608/17

  Orzeczenia KIO, 20-12-2017

  ... umorzenie postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 ust. 8 zdanie drugie...

 • KIO 2564/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2592/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 2595/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ..., umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie. Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada przepis § 5 ust. 1 pkt...

 • KIO 2578/17

  Orzeczenia KIO, 18-12-2017

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 2488/17

  Orzeczenia KIO, 15-12-2017

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij