• KIO 2027/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1989/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 1979/17

  Orzeczenia KIO, 04-10-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1961/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ...udziałem stron dnia 3 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 18 ... z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90%...

 • KIO 1949/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 1923/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 1944/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1925/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1950/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1921/17

  Orzeczenia KIO, 27-09-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1892/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ...postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 Pzp. Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba uwzględniła, że cofnięcie odwołania nastąpiło przed zamknięciem posiedzenia i otwarciem rozprawy i w związku z tym z mocy przepisu art. 187 ust. 8...

 • KIO 1887/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych cofam odwołanie wniesione pismem z dnia 11 września 2017 r.” Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy...

 • KIO 1905/17

  Orzeczenia KIO, 25-09-2017

  ... w odwołaniu cofam w dniu 11.09.2017 r. odwołanie dotyczące sprawy sygn. akt: KIO 1905/17.” Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo...

 • KIO 1899/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ...w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.), z których wynika, że jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. Przewodniczący: ………………………. ……………………….. ………………………..

 • KIO 1914/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...udziału stron w dniu 21 września 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 września... odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza,...

 • KIO 1841/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp ... 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

 • KIO 1852/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... SOILUTIONS Sp. z o.o. (…) i wnosi o oddalenie odwołania w części, w której Odwołujący domaga się od Zamawiającego, aby ten... że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że ...

 • KIO 1810/17

  Orzeczenia KIO, 14-09-2017

  ... ze zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 1803/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ...poz.280) umorzyła postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie. Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków prawnych związanych z jego...

 • KIO 1853/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... przyjęcie, iż odwołanie cofnięte nie wywołuje żadnych skutków, które ustawa wiąże z jego wniesieniem - skuteczne cofnięcie odwołania niweczy skutki wywołane jego wniesieniem, a udzielenie ochrony prawnej staje się bezprzedmiotowe”. W ocenie Izby umorzeniu...

 • KIO 1795/17

  Orzeczenia KIO, 13-09-2017

  ... na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu, który został uiszczony w wysokości 15 000,00 złotych. Mimo tego iż cofniecie odwołania nastąpiło w dniu rozprawy, to nie zasądzono kosztów zastępstwa procesowego dla pełnomocnika zamawiającego, gdyż nie złożono w tym...

 • KIO 1613/17

  Orzeczenia KIO, 12-09-2017

  ... Odwołującego prawa do merytorycznego rozpoznania podniesionych zarzutów- czy faktycznie oferta odwołującego winna podlegać odrzuceniu. Ponadto cofnięcie odwołania w dniu 1 sierpnia 2017 roku należy uznać za zasadne, gdyż w wyniku unieważnienia przez...

 • KIO 1701/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... bez merytorycznego rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. Zgodnie z art. 187 ust. 8 pzp odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy...

 • KIO 1752/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  ... z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu, tj. kwoty 18 000,00 zł. Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo...

 • KIO 1697/17

  Orzeczenia KIO, 28-08-2017

  .... 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie odwołującemu 90% kwoty uiszczonego wpisu. Biorąc pod uwagę, że cofnięcie odwołania nastąpiło na mniej niż jeden dzień przed otwarciem rozprawy, a zamawiający zgłosił wniosek o zasądzenie na jego rzecz...

 • KIO 1675/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1696/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ... Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia...marca 2010 roku w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (...

 • KIO 1688/17

  Orzeczenia KIO, 25-08-2017

  ...ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90...2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania...

 • KIO 1709/17

  Orzeczenia KIO, 24-08-2017

  ... wnoszę o umorzenie postępowania odwoławczego oraz o zwrot wniesionego wpisu na rachunek bankowy (…) Odwołującego. Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba na podstawie art. 187 ust...

 • KIO 1689/17

  Orzeczenia KIO, 23-08-2017

  ...Izba Odwoławcza uwzględniła okoliczność, iż cofnięcie odwołania miało miejsce przed otwarciem posiedzenia... 2010 roku 5 w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij