• C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  .... 31 ust. 5, nie pozwala bowiem uznać, że dwustopniowa ocena ofert podczas jednego etapu udzielania zamówienia nie jest dopuszczalna w ...oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają potrzebom ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... bezpieczniejsze, odznaczałyby się wyższą jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadzie swobodnej gry...przetargu. 65      W tym zakresie należy stwierdzić, że ocena przestrzegania zasady skuteczności powinna być dokonywana odmiennie w ...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...przy wyborze oferty w ramach każdej części zamówienia, Zamawiający, będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisał określone wagi: 1. Cena brutto - 60% 2. Termin realizacji zamówienia - 40% W pkt 3 ww. rozdziału podano, że kryterium „Termin...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... oferty (czyli w formularzu cenowym). Z instrukcji wynika, iż cena za fazę II powinna być obliczona tak aby wynosiła od 48... procentowych ustalonych w SIWZ. W związku z powyższym uznał, iż cena oferty nie może zostać poprawiona w oparciu o art. 87 ust...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ..., że nie zaszła przesłanka unieważnienia określona w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena oferty Odwołującego nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, unieważnienie postępowania przez...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...wykazu robót, jak i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Subiektywna ocena Odwołującego, czy wezwanie z dnia 8 czerwca 2018 r. w... z SIWZ i do tych ścian odnosi się ocena Zamawiającego. Kuriozalne są przy tym zarzuty, jakoby Zamawiający...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... wyroku z dnia 16 września 1999 r. Komisja Wspólnot Europejskich v. Królestwo Hiszpanii (C-414/97), Trybunał wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli wykazania, że podjęte działania są adekwatne...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... które – zdaniem Zamawiającego – stanowiły podstawę do odstąpienia od realizacji umowy na S8 Izba na wstępie wskazuje, że poza oceną Izby jest kwestia zasadności odstąpienia Zamawiającego od umowy z Odwołującym na realizację trasy S8. Nie mieści się ona w...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  .... Ponadto Zamawiający ocenia oferty oraz zdolność wykonawców do realizacji zamówienia w obrębie konkretnego postępowania, zatem ocena dokonana w jednym postępowaniu nie może rzutować na drugie. W przeciwnym wypadku dochodziłoby do bezprawnej stygmatyzacji...

 • KIO 1460/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... Odwołującego - między tymi zdarzeniami nie można stawiać jednak bezrefleksyjnie znaku równości. Zaznaczył przy tym, że ocena kompletności dokumentów i spełniania warunków udziału w postępowaniu może zostać dokonana wadliwe. W jej wyniku zamawiający mogą...

 • KIO 1439/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ... z integracją będą musieli wykonać pracownicy obu firm. Zatem zagwarantowanie sobie dostępu do zasobów producenta Simple, jak i wycena takiej pracochłonności ze strony Simple jest konieczna do wykonania tego zadania, a tego aby złożyć ofertę prawidłową i...

 • KIO 1456/18

  Orzeczenia KIO, 07-08-2018

  ...oferty Stecol, mimo że zaoferowana przez tego wykonawcę 4 cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, i... złożenia dodatkowych, uszczegóławiających poprzednio złożone, wyjaśnień, że cena zaoferowana przez tego wykonawcę nie jest rażąco niska;...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ...sprawy, czy wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niezbędne do wydania wyroku w postępowaniu przed sądem krajowym, jak i ocena zasadności pytań, z którymi zwraca się on do Trybunału. W związku z tym jeśli postawione pytania dotyczą wykładni prawa...

 • KIO 1398/18

  Orzeczenia KIO, 31-07-2018

  ... 2018 r., w którym Odwołujący akcentował różnicę pomiędzy ceną oferty Wykonawcy A a średnią arytmetyczną wszystkich złożonych ofert (...pozwalają na uznanie, że zaoferowana przez Wykonawcę A cena ma charakter rażąco niski. Reasumując, Izba oddaliła odwołanie...

 • KIO 1319/18

  Orzeczenia KIO, 20-07-2018

  ...ten rozumiany jest szerzej. Co do zasady, stosując procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp, ocena czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu nie jest dokonywana wobec wszystkich wykonawców jednocześnie. Zatem...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... C04 „Powstańców Śląskich” do stacji Techniczno- Postojowej „Morf' oraz z STP „Mory”. Zamawiający podniósł, że odwołujący zapomina ponadto, iż ocena porozumienia wykonawców przebiega w ramach art. 24 ust. 1 pkt 20 ustawy P.z.p. Tym samym konsorcjum nie ma...

 • KIO 1266/18

  Orzeczenia KIO, 10-07-2018

  ..., stąd też ustawodawca przewidział możliwość sądowej ingerencji w stosunek umowny zawiązany przez strony w granicach swobody umów. Ocena nieprzewidywalności wystąpienia danego zdarzenia musi być dokonana w sposób obiektywny i w każdej sytuacji odrębnie (na...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...zakładzie najnowsze technologie, dzięki którym uzyskuje najwyższe w m. st. Warszawie poziomy odzysku odpadów i oprócz możliwości konkurowania ceną, spełniony zostaje cel środowiskowy. Zatem, wbrew art. 6 k.c., pominięto element, w którym należy wykazać, że...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz.U.2017.1405 j.t. ze zm. (dalej „Uioś”) oraz Udip Odwołujący podkreślił, że Znk nie...

 • KIO 931/18, KIO 935/18

  Orzeczenia KIO, 22-06-2018

  ... iż wykonawca ten nie wykazał w trybie przewidzianym w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. Na wstępie należy zauważyć, iż przepisy ustawy Pzp nie zawierają definicji pojęcia rażąco niskiej ceny, jednakże w...

 • KIO 1091/18

  Orzeczenia KIO, 18-06-2018

  ... zamówienia, nie zaś do niektórych tylko pozycji, np. do ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych zmieszanych choćby nawet cena części oferty mogła być uznana za rażąco niską, to żadną miarą nie czyni to rażąco niskiej ceny całej oferty, (za...

 • I C 1718/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-06-2018

  ... wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on wcześniej przewidzieć, ale oferta z najniższą ceną ustaloną po poprawieniu omyłek, nie będzie przewyższać tej kwoty ( tak: J.E. N. – w komentarzu do art. 93...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... 1 pkt 17 Pzp określone czynności (m. in. związane z oceną kryteriów) i umieścić je w odrębnym przepisie (art. 24 ust. 1... wskazane w SIWZ oraz w Umowie. Zaznaczenia wymaga fakt, że cena wskazana w ofercie przedstawia wartość w pełni realną i nie została ...

 • KIO 1080/18

  Orzeczenia KIO, 14-06-2018

  .... Rozpoznając odwołanie w granicach podniesionych zarzutów Izba uznała, że nie podlega ono uwzględnieniu. Przedmiotem rozpoznania jest ocena zarzutu odwołania, w którym odwołujący podnosi, iż nie otrzymał należnej mu, w jego ocenie, maksymalnej liczby...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...Łodzi poprzez przyłożenie bezstykowej karty płatniczej. Taka ocena znajduje oparcie w przepisach ustawy Prawo przewozowe... TOR w pozostałym zakresie nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż tak jak Odwołujący, na którego ...

 • KIO 922/18, KIO 928/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... zamieszczone w sekcji A formularza ofertowego „Łączna cena za wykonanie Dokumentacji Projektowej, o której mowa w... de facto niedoszacowanie ceny ofertowej, a w konsekwencji uznanie, że cena jest ceną rażąco niską. Zarzut nr 2 – naruszenie art. 89 ust....

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ..., mimo iż wykonawca ten nie wykazał w trybie przewidzianym w art. 90 ust. 1 Pzp, że zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską; (vi) art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp przez zaniechanie odrzucenia oferty CMC Ravenna, mimo iż wykonawca...

 • KIO 966/18

  Orzeczenia KIO, 08-06-2018

  ... ZKP celem uzyskania nowego certyfikatu zgodnie z nowym i obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU nr 305/2011. Ocena Zamawiającego w tej kwestii jest błędna. 4. Art. 66 ust. 2 dyrektywy nr 305/2011 dla producentów, którzy otrzymali...

 • KIO 878/18, KIO 886/18

  Orzeczenia KIO, 07-06-2018

  ... z ISO/ISC 19752). Przedmiotowe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym”. Ocena kryterium przebiegać miała w oparciu o wzór zgodnie z którym: wydajność dodatkowych tonerów w badanej ofercie/...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Profil, która uzyskała maksymalną liczbę punktów we wszystkich trzech kryteriach oceny ofert (cena – znaczenie 60%, termin – znaczenie 30%, dokumentacja w wersji edytowalnej – znaczenie 10%). KIO 930/18 12 Skład...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij