• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  .... 1 pkt 17 Pzp określone czynności (m. in. związane z oceną kryteriów) i umieścić je w odrębnym przepisie (art. 24 ust. 1... wskazane w SIWZ oraz w Umowie. Zaznaczenia wymaga fakt, że cena wskazana w ofercie przedstawia wartość w pełni realną i nie została ...

 • KIO 1066/18

  Orzeczenia KIO, 12-06-2018

  ...Łodzi poprzez przyłożenie bezstykowej karty płatniczej. Taka ocena znajduje oparcie w przepisach ustawy Prawo przewozowe... TOR w pozostałym zakresie nie są przydatne dla rozstrzygnięcia sprawy. Taka ocena wynika m.in. z tego, iż tak jak Odwołujący, na którego ...

 • KIO 992/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ..., jako najkorzystniejszej, oferty wykonawcy Profil, która uzyskała maksymalną liczbę punktów we wszystkich trzech kryteriach oceny ofert (cena – znaczenie 60%, termin – znaczenie 30%, dokumentacja w wersji edytowalnej – znaczenie 10%). KIO 930/18 12 Skład...

 • KIO 959/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... art. 7 ust 1 i art. 29 ust 1 ustawy Pzp poprzez przyjęcie wartości „maksymalnej liczby ton” w ramach kryterium cena (załącznik nr 2) które nie odnosi się, nie jest związane, wykracza poza przedmiot zamówienia. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu...

 • KIO 940/18

  Orzeczenia KIO, 30-05-2018

  ...załącznik nr 3 do SIWZ do postępowania PN-37/18/MJ/UE) mając na względzie fakt konieczności zastosowania w tym przypadku 23% stawki VAT, cena na w/w produkty została uwzględniona w pozycji nr 2 Formularza Ofertowego złożonego przez firmę KAWA.SKA Sp. z o.o...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... warunków udziału w postępowaniu. Na tym etapie ocena ofert dotyczyła wyłącznie przesłanki określonej w art. 89...dnia 23 kwietnia 2018 r. Zamawiający zajmował się wyłącznie oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w trybie art. ...

 • KIO 822/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... (ilość wynosi - 5026,26 m2) dla ZMID - Przedmiar budowa odwodnienia drogi (ilość wynosi- 373,80). Przy założeniu, że cena jednostkowa za pozycje wykopy dla obu zamawiających będzie wynosiła 23 zł, otrzymujemy następujące wartości: Dla MPWIK- 115 603,98 zł...

 • KIO 666/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ...konsekwencji przyznanie temu wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert pt „cena+koszt" zbyt wysokiej liczby punktów, tj. przyznanie 51,19...dało temu wykonawcy w ramach kryterium oceny ofert w tym „cena+koszt" zbyt wysokiej liczby punktów, tj. przyznanie 51,19...

 • KIO 583/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... 18 wykonawców zaproszonych do składania ofert, oferty złożyło 6 wykonawców. Zamawiający zwrócił się do dwóch wykonawców z ofertami o najniższych cenach, m.in. Polaqua sp. z o.o., w trybie art. 87 ust. 1 ustawy pzp o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...wyrok. Uważają one, że Sąd prawidłowo rozpatrzył materiał dowodowy badany w ramach tej drugiej części zarzutu pierwszego.  Ocena Trybunału 24      W części pierwszej zarzutu pierwszego EUIPO podnosi w istocie, że Sąd orzekł ultra petita, po przeprowadzeniu...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... Wykonawca ECM Group Polska S.A. złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 7.366.470,00 zł brutto. Jednocześnie ...Polska Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań z ceną ofertową 6 963 718,80 zł brutto. Uzasadnienie wyboru : Oferta najkorzystniejsza wybrana...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  ... Część 3 (Sektor Widzew). • Część 1 (Sektor Bałuty) - cena zaproponowana przez REMONDIS Sp. z o.o. to 32.669.759... jedynie ich istotne części składowe budzą jego wątpliwości, mimo iż cena całkowita lub koszt nie jest niższa niż szczególny ustawowy limit." ...

 • KIO 539/18, KIO 540/18, KIO 541/18, KIO 542/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... co do koniecznego do wyceny zakresu prac. W konsekwencji generuje to ryzyko złożenia nieporównywalnych ofert ze zryczałtowaną wyceną, w ramach której każdy z wykonawców może kierować się innymi informacjami w tym przedmiocie. Ryzyko nieporównywalności w...

 • KIO 670/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... r., sygn. akt: X Ga 652/13. Jednocześnie podkreślić należy, że przyjęcie przeciwnego poglądu oznaczałoby de facto, że ocena oferty Odwołującego dokonana zostałaby, po raz pierwszy dopiero przez Izbę. W przedmiotowym stanie faktycznym Odwołujący złożył na...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... się do jego woli („chcę”/„nie chcę”), lecz do faktycznych możliwości w zakresie dobra, jakie chce pozyskać, przy czym ocena możliwości musi być dokonywana z uwzględnieniem faktu, że są takie zamówienia, które nie mogą nie zostać udzielone, a ich zakres...

 • KIO 681/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... W rzeczywistości licencja 9 OEM i „zwykła” niczym po za ceną się dla zamawiającego nie różni. Wykonawca żąda usunięcia zapisu: „licencjonowanie ...popularnych na rynku dysków. To, że w danym momencie cena dysków jest wysoka nie oznacza, że będzie taka w ...

 • KIO 637/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  .... 8 ust. 3 Pzp w zw. z art. 11 ust. 4 Znk i art. 7 ust. 1 Pzp przez nieprawidłową oceną zasadności objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa złożonego przez Przystępującego wykazu osób i zaniechanie udostępnienia tych dokumentów Odwołującemu. W powyższym zakresie...

 • KIO 667/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ustawy z 22 czerwca 2016 r. wprowadziła istotną zmianę do definicji: rażąco niskiej ceny lub kosztu. Już nie tylko całkowita cena lub całkowity koszt oferty powinien być brany pod uwagę, ale także ich istotne części składowe. Należy to interpretować w ten...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... i SIWZ (wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie z dnia 07 października 2008 roku sygn. akt XXIII Ga 446/08). Ocena spełnienia wymagań winna zostać dokonana w oparciu o literalne brzmienie ukształtowanych przez Zamawiającego wymagań co zapobiega jakiejkolwiek...

 • KIO 641/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli chce je obalić, musi wykazać, iż zaoferowana przez niego cena nie jest ceną rażąco niską. W tym też celu wykonawca musi złożyć takie wyjaśnienia, które jednoznacznie wykażą, że możliwe i realne jest...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... skorzystać z opcji bardziej precyzyjnego badania. Znamienne jest to, że zmiana taka pozostanie bez związku z oferowaną ceną. Należy stwierdzić, że w tej sytuacji Zamawiający w sposób absurdalny dąży do ograniczenia możliwości uzyskania lepszego urządzenia...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...postępowaniu złożono łącznie 7 ofert, zaś oferta z najniższą cena była oferta wykonawcy Elektrotim S.A. Wykonawca Elektrotim S.A...znikoma w stosunku do wartości całego zamówienia ujętej w ofercie Przystępującego (cena łączna 2.441.811,23 zł) – a zatem nie ...

 • KIO 662/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1830)”. W... przy tym treści przypisu 2 w „Formularzu oferty” (pozostało polecenie, że cena netto musi być równa sumie z wiersza „8”). Pismem z dnia 13 lutego...

 • KIO 624/18, KIO 645/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z dnia 10 stycznia 2018 r. Zamawiający określił: „1. Cena oferty musi zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o zakres prac ... kwota musiała być zgodna z kwotą podaną w formularzu oferty jako cena realizacji zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ (pkt XIV 3 ...

 • KIO 673/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... 4, co skutkowało poprawieniem kolumny 6 (cena brutto) i komuny 7 (cena netto). Tymczasem wartość wskazana w kolumnie 5...130,62. Powyższe obliczenia prowadzą do wniosku, że w kolumnie „cena jednostkowa brutto” odwołujący błędnie wpisał kwotę 47.130,62 zł, ...

 • KIO 669/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...wyniosą maksymalnie 580 tys. zł w okresie 3 lat wraz z ceną lampy RTG. Zamawiający odrzucił ofertę Odwołującego na postawie art. 89...wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta ...

 • KIO 679/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  .... z hurtowni, że otrzymuje materiały z tak wysokim, 40 -50% upustem lub udokumentować fakturami dokonanie zakupu materiałów po tak niskich cenach. W jednym z nowszych orzeczeń (wyrok z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn.. akt KIO 13/18) Krajowa Izba Odwoławcza...

 • KIO 642/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...opisania czy zapewnienia ich realizacji w SIWZ. Ponadto wskazać należy, iż w przypadku odwołania dotyczącego postanowień SIWZ, ocena zarzutu podniesionego w ramach środka ochrony prawnej dokonywana jest z uwzględnieniem formułowanych żądań co do jego nowej...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ...ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. Natomiast przygotowanie cen jednostkowych dla warunków danego ...Na tej zasadzie, w ocenie Odwołującego, nawet w przypadku gdy cena całkowita oferty nie jest niższa o co najmniej 30% od ...

 • KIO 613/18

  Orzeczenia KIO, 20-04-2018

  ...VI, VIl i VIII nie odpowiada cenie całkowitej oferty. Skoro cena całkowita oferty jest prawidłowa - wynika bowiem zarówno ze złożonych ... tej wartości i podzielenia jej na poszczególne lata była cena wpisana w Formularzu oferty w pkt I. Wpisując kwoty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij