• C-187/16

  Orzeczenia ETS, 20-03-2018

  ... chyba że spółka [ta] nie jest w stanie z przyczyn faktycznych lub prawnych należycie wykonywać zadań po rozsądnych cenach lub jeżeli dany produkt jest przedstawiony organowi federalnemu przez stronę trzecią po niższej cenie, przy zachowaniu tych samych...

 • T-108/16

  Orzeczenia ETS, 15-03-2018

  ... w 2004 r. dotyczył promu tradycyjnego. 140    Po drugie, należy stwierdzić, że dokonana przez Komisję w zaskarżonej decyzji ocena skutków postanowienia o zawieszeniu postępowania z dnia 27 lutego 2015 r. jest obarczona błędem. 141    W tym względzie, po...

 • C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...nałożonym decyzją Sernam 2. Wniosek, który Sąd wyciągnął z tego w pkt 154 i 158 zaskarżonego wyroku, stwierdzając, że cena ujemna zapłacona za aktywa Sernamu byłaby dodatnia lub zerowa, gdyby sprzedane zostały jedynie aktywa, wchodzi z kolei w zakres oceny...

 • C-9/17

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ..., które nie mają na celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty, a są tylko zasadniczo związane z oceną zdolności oferentów do realizacji danego zamówienia. Kryteria dotyczące głównie doświadczenia, kompetencji i środków mających gwarantować...

 • T-316/15

  Orzeczenia ETS, 01-03-2018

  ... błędu w ocenie, i w tym celu do strony skarżącej należy przedstawienie okoliczności faktycznych lub prawnych, które mogą wykazać, że ocena Komisji jest obarczona takim błędem (zob. podobnie wyroki: z dnia 19 maja 1994 r., Consorzio gruppo di azione locale...

 • C-144/17

  Orzeczenia ETS, 08-02-2018

  ...dowodów zostało stwierdzone, że złożone odpowiednio przez każdego z nich oferty można przypisać jednemu ośrodkowi decyzyjnemu. Ocena i ewentualne wykluczenie są dokonywane po otwarciu kopert zawierających ofertę ekonomiczną”.  Postępowanie główne i pytanie...

 • KIO 59/18

  Orzeczenia KIO, 06-02-2018

  ... na poziomie P4 lokomotywy EU07 dla PKP Intercity SA - oferowana cena Newagu 1 188 392,10 zł netto (czerwiec 2017 r.), podczas...wyjaśnień (art. 90 ust. 3 PZP), ani z powodu tego, że cena Newag za utrzymanie Pojazdów jest rażąco niska (art. 89 ust. 1 ...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ...Powrót 20 OCT 2017 LO 336 - rezerwacja w klasie W, Taryfa OZSTDI21 Cena w PLN – 628,32 2. Warszawa-Nowy Jork - Warszawa Wylot 21 OCT ...klasie U Powrót 28 OCT 2017 LO 0007 - rezerwacja w klasie L Cena w PLN – 1709,44 3. Warszawa -Tokio - Warszawa Wylot 22 OCT...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... w zw. z art. 90 ust. 2 i 3 pzp. 11. Cena zaoferowana przez Comtegrę za realizację I części Zamówienia - 2.631.038,88 zł... stwierdził, że należy badał i oceniał złożone oferty. Zauważył, że cena zaoferowana przez Comtegra w wysokości 2 632 038,88 zł jest o...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ..., z podejścia do Portu Morskiego Police, ze skarp i pasów bezpieczeństwa oraz pozostałych obszarów prowadzenia Robót jednostkowa za 1 km Cena łączna za 62 km (ryczałt do 20%) Razem: ryczałt do 20% Zdaniem Odwołującego taki wymóg byłby dopuszczalny, gdyby...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... terminu składania ofert, następujący wykonawcy złożyli swoje oferty: 1) Schiller Poland Sp. z o.o. z ceną 835.380,00 zł 2) Odwołujący z ceną 1.275.069,60 zł W dniu 29 listopada 2017 r. zamawiający poinformował wykonawców, iż jako najkorzystniejszą...

 • KIO 72/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... SIWZ, bowiem zamawiający wybrał do oceny prezentację w związku z czym logicznym jest, że nie 16 forsowane przez odwołującego scenariusze – w zakresie określonym przez rozpoznawany zarzut, Izba zobligowana była, na kanwie art. 189 ust. 2 pkt 3 p.z...

 • KIO 74/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... przedmiotowego postępowania złożono dwie oferty. Ofertę Odwołującego z ceną ofertową wynoszącą 112.620,00 zł brutto oraz ofertę...w formie spółki cywilnej pod firmą Technivcontroll s.c. z ceną ofertowa wynoszącą 126.825,00 zł brutto W ofercie Odwołującego ...

 • KIO 86/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... W dniu 29 grudnia 2016r. Zamawiający poinformował o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach, wskazując że nie ograniczył liczby wykonawców i dopuścił do udziału w dialogu wszystkich, którzy spełniają warunki udziału...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... jest to dokument kluczowy. Zamawiający musi jednak zestawić treść tego dokumentu z zastrzeżonymi informacjami. Dopiero wtedy możliwa jest ocena czy dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Uznk, czy też nie zasługują...

 • KIO 2717/17

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ...Pzp do złożenia dodatkowych wyjaśnień Ciężar dowodu w zakresie wykazania, że cena lub koszt nie są rażąco niskie spoczywa na wykonawcy (art.... o wielkości 10 TB (pkt 2.3 OPZ), a cena utrzymania serwera zależy od jego wielkości. Ponadto Konsorcjum I nie...

 • KIO 40/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... odwołującego przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych oceny ofert, w tym jest ofertą z najkorzystniejszą ceną i maksymalnym okresem gwarancji, w porównaniu z pozostałymi czterema ofertami. Stąd bezpodstawne odrzucenie oferty odwołującego...

 • KIO 45/18

  Orzeczenia KIO, 26-01-2018

  ... protokołu i podpisanie przez Członków Komisji oraz Inżyniera — około 15 min. 11. Samodzielna praca Komisji (bez udziału Inżyniera): 12 a) Ocena Komisji z uzasadnieniem; skala punktów od 0 do 2,5 za udzieloną odpowiedź na jedno pytanie; b) Skala punktów: 0...

 • KIO 76/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... rozdziału XI s.i.w.z. jedynym kryterium oceny ofert była cena. Tymczasem z treści art. 138r ust. 3 pzp nie jest możliwe...ofert, gdyż obowiązkowe jest stosowanie również innych kryteriów niż cena lub koszt. Zamawiający, odwołując się do orzecznictwa, uznał...

 • KIO 75/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...za pomocą cyfr.” W związku z tak ujętym pojęciem ceny i definicją pojęcia wartości w języku polskim przyjąć należy, że cena w świetle ustawy prawo zamówień publicznych powinna być określana za pomocą wyłącznie cyfr. Taka też jest praktyka określania cen za...

 • KIO 64/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ..., Zamawiający wymagał załączenia do oferty zestawu testowego, na którym dokonana będzie prezentacja systemu na podstawie scenariuszy opisanych przez Zamawiającego. Zestaw testowy wykonawca zobowiązany był złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku...

 • KIO 82/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2018

  ...OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Kryteria; Znaczenie Cena - 60,00 Doświadczenie kierownika budowy - 10,00 Doświadczenie...piśmie z dnia 22 stycznia 2018 r., pisząc: „Faktem jest, iż ocena, które z elementów zamówienia są kluczowe w rozumieniu art. 36a ust....

 • KIO 71/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 8, poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, której cena przekracza próg wartości decydującej o konieczności ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 2. art. 91 ust. 1 w...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... ust 3 wykonawca ponownie przedkładał zamawiającemu informacje z KRK dotyczące członków rady nadzorczej Pomp4Eko i w związku z ich wadliwą oceną aktualności zamawiający je negatywnie zweryfikował to powiązanie zarzutu w formie art. 26 ust. 1 i ust. 3 jest...

 • KIO 58/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  .... e) nakazanie Zamawiającemu uwzględnienia kryteriów oceny ofert wskazanych w załączniku nr 7 do odwołania Kryteria te obejmują dwa elementy: * Cena - 50% - 50 pkt Na cenę składają się 10 wartości określonych w załączniku. Dzięki temu wynagrodzenie jest w...

 • KIO 67/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...przepisu art.90 ustawy Pzp. Należy wskazać, że zgodnie z art. 90 ust.1 cyt. wyżej ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ...ilości 182,5m w pozycji 679. W kosztorysie nie ma pozycji dotyczącej balustrady wewnętrznej B3, co 11 potwierdza, iż jej wycena nie została uwzględniona w ofercie, a w konsekwencji - potwierdza wystąpienie istotnej niezgodności z treścią SIWZ. 2. Zgodnie z...

 • KIO 49/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... wdrożenia w cenie oferty. Przystępujący nie odniósł się na rozprawie do tego zarzutu, a Odwołujący nie udowodnił, że cena zaoferowana przez Przystępującego nie zawiera podważanych kosztów, dlatego też Izba nie uwzględniła zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1...

 • KIO 13/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono pięć ofert z następującymi cenami: 1 094 823,00 zł (oferta odrzucona), 1 776 120,...że wykonawca przedłożył wyjaśnienia i dowody dające podstawę do dokonania oceny czy cena jest rażąco niska, co z mocy art. 90 ust. 3...

 • KIO 26/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ...1. IV w Części II siwz - Oferta Przetargowa Kryterium ocena techniczno- eksploatacyjna Podkryterium obudowa kasowników, 4. treść pkt 5a)... wyboru Oferty w Części III siwz - Instrukcji dla wykonawców Ocena techniczno - eksploatacyjna, 6. treść pkt 1. IV Opisu...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij