• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  .... Co więcej, w ocenie Odwołującego, poziom ogółu całych wyjaśnień nie pozwala na ustalenie, w jaki sposób i o ile cena oferty mogła być w oparciu o te czynniki obniżona, albowiem w żadnym miejscu wyjaśnień wykonawca B. nie przeprowadził takiego działania...

 • KIO 1935/18, KIO 1948/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ..., jakie musi posiadać przystępując do świadczenia usług. Cena za 1 PF stanowić będzie bazę do wyliczenia..., celem jego dalszego rozwoju i obsługi przez inne podmioty. Ocena, czy w dana informacja stanowić będzie informację prawnie chronioną dokonywana...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... 4 do wzoru umowy, gdyż oparł twierdzenia wyłącznie na brzmieniu pkt 5.1 oraz 5.3 – 5.4. 109 Pełna ocena postanowień pkt 5 prowadzi do przyznania racji zamawiającemu. O ile stwierdzić należy, że procedura przyspieszenia jest obligatoryjna dla wykonawcy w...

 • KIO 2036/18

  Orzeczenia KIO, 31-10-2018

  ...odwołaniu. Zatem Zamawiający mając jako dowód ofertę 10 GEOPOLU założył, że cena za prace geodezyjne zgodnie z tą ofertą wynosi 3 960,00 ...zaś z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco ...

 • KIO 1993/18

  Orzeczenia KIO, 29-10-2018

  ...na rzecz tego Banku nie może być utajniona”. II. Rażąco niska cena 1. „Oferta IBM zawiera rażąco niską cenę, a zatem powinna być.... 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożenie oferty z rażąco niską ceną lub kosztem w stosunku do przedmiotu zamówienia (art. 89 ust. 1...

 • KIO 2041/18

  Orzeczenia KIO, 26-10-2018

  ... prawidłową ocenę ofert i wybór oferty. Zamawiający nie był uprawniony do określenia zamiast Wykonawcy, czy prawidłową ceną wskazaną w ofercie jest cena netto czy też brutto. To zaś rodzi skutek w postaci braku możliwości wyboru spornej oferty. W ocenie...

 • XVII AmA 25/16

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 26-10-2018

  ... naruszenia art. 10 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt 7 uokik nie zasługiwały więc na uwzględnienie. Powyższa ocena jest zgodna ze stanowiskiem doktryny dotyczącym występujących najczęściej w praktyce form zmowy przetargowej. Jedną z tych form jest udział w...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Odwołujący złożył ofertę z cena ofertowa wynoszącą 98.872.901,13 złotych brutto, zaś wykonawca ...o.o. oraz Mostostal Kielce S.A. złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 93.210.379,76 złotych brutto. 16 W...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...wyrok TSUE w sprawie C-387/14, że TSUE stanęło przed oceną, czy wykonawca, który bierze samodzielnie udział w postępowaniu ...do wątpliwości Zamawiającego, to nie oznacza to, że ocena zasadności jej przeprowadzenia wymyka się jakimkolwiek racjonalnym ocenom. ...

 • KIO 1952/18, KIO 1957/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ...pkt 12.1., 12.3. i 12.4. SIWZ: Cena oferty jest ceną brutto i winna uwzględniać wszystkie zobowiązania. Musi być podana w oznaczonym...154 980,00 zł brutto). W zakresie pkt 1.3. formularza ofertowego (Cena za Modernizację systemu, o której mowa w § 1 ust. 2.1...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... określone w SIWZ w stosunku do zaoferowanego przez 5 niego przedmiotu zamówienia. W związku z dokonaną pozytywną oceną, zamawiający w dniu 14 sierpnia 2018 r. poinformował uczestników postępowania o wyborze oferty najkorzystniejszej, złożonej przez...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ... ładowania oraz drogę dojazdową do stanowisk ładowania stanowiącej Załącznik nr 5 do s.i.w.z.; 12.2. Ceną podlegającą ocenie jest całkowita cena oferty brutto za realizacje przedmiotu zamówienia, w rozbiciu na: 12.2.1. cenę jednostkową netto i brutto za...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... sprostać wymaganiom SIWZ musiał złożyć ofertę przez konsorcjum składające się aż z 5 podmiotów; 3) znaczna różnica w cenach złożonych ofert (20 932 386,00 zł różnicy); 4) niedostępność dla Odwołującego możliwości uzyskania dodatkowych punktów w kryterium...

 • KIO 1991/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... w SIWZ. Przepis art. 90 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp nakazuje Zamawiającemu podjęcie odpowiednich czynności, jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości...

 • KIO 2028/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... z SIWZ, skład orzekający miał na względzie postanowienie Rozdziału V pkt 49 SIWZ, w świetle którego ocena zgodności oferowanych przez wykonawców dostaw z wymaganiami Zamawiającego odbywała się na podstawie dokumentów przedmiotowych w postaci przykładowo...

 • KIO 2030/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...im godziwy zysk. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że cena stanowi podstawowe kryterium oceny ofert (60%) wykonawcy nie mogą przyjąć... frakcji odpadów, to jednak można na ich podstawie zaobserwować, iż 19 cena netto za odpady o kodzie 20 03 01 wzrosła z ok. 280...

 • KIO 2015/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...przez Alma S.A. w pkt 5 odwołania "scenariusz" skalkulowania cen nie może stanowić dowodu potwierdzającego zgodność...ust. 2 pkt 3 p.z.p. Zaznaczyć przy tym należy, że ocena, czy poprawienie innej omyłki przez zamawiającego powoduje (lub nie) istotną zmianę w...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...dowodów w zakresie każdego z pięciu zadań z osobna. Oznacza to, że pomimo faktu, iż zjawisko złożenia oferty z ceną rażąco niską mogło być przez Zamawiającego potraktowane w sposób kumulatywny, Zamawiający brał pod uwagę, że w zależności od oceny wyjaśnień...

 • I Ns 178/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 19-10-2018

  ...fałszu. Ochrona art. 111 kodeksu wyborczego nie dotyczy komentarzy i oceny przymiotów kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobra osobiste kandydata, to może on dochodzić ochrony na zasadach ogólnych (tak. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego...

 • KIO 2040/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... treść. W odniesieniu do zarzutu nieprawidłowej oceny oferty odwołującego podał, że punktacja przyznawana była w ramach trzech kryteriów: (1) Cena brutto, (2) Liczba Klików AdWords (3) Komunikacja projektu w TV (4) Nakład w prasie (5) Jakość. Wskazał, że...

 • KIO 2020/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...kwotę: 2.475.990,00 zł brutto. Z powyższego wynika, że cena oferty przystępującego była niższa o ponad 30% od średniej arytmetycznej cen złożonych... z art. 90 ust. 1a ustawy Pzp, w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 1) ...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ...postępowaniu. Następnie odwołujący wyjaśnił, że: - dla rejonu 4 zamawiający oszacował wartość zamówienia na kwotę 2.640.000 zł natomiast cena wybranej oferty wykonawcy K. B. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą 2B K. B. wynosiła 1 701 700,00 zł i...

 • KIO 2037/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy Pzp, to jego działanie musi być poprzedzone rzetelną oceną w czym na gruncie okoliczności faktycznych konkretnej sprawy przejawia się przewaga konkurencyjna wykonawcy biorącego udział w przygotowaniu postępowania...

 • I Ns 173/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 18-10-2018

  ...zawierają informację, a zatem podlegają weryfikacji w kategorii prawdy i fałszu. Wypowiedzi będące opiniami, przypuszczeniami i ocenami, a więc mające charakter wartościujący nie podlegają takiej weryfikacji. W konsekwencji ochrona nie dotyczy komentarzy i...

 • KIO 2023/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  .... Natomiast dalsze czynności, które zamawiający podjął czy też podejmie w celu uczynienia zadość żądaniom odwołania, pozostają poza oceną Izby w ramach ustalenia zaistnienia przesłanki umorzenia postępowania odwoławczego. Stosownie do art. 192 ust. 1 Pzp o...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... do jednej dawki. PCV 13 był zatem o 30% droższy niż PCV 10. Z kolei w 2017 roku różnica w cenach szczepionek wynosiła prawie 44 zł. Prevenar jest droższy ze względu na znacznie szersze pokrycie serotypowe przeciwko chorobom wywołanym przez serotypy...

 • KIO 2024/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... w ofercie Odwołującego w pozycji 7.1 RCO przez wpisanie w kolumnie „cena jedn." kwoty „1 400 000,00” w miejsce kwoty „1 530...oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 7.1 RCO przez wpisanie w poz. „cena jednostkowa” kwoty 1 400 000,00 nie zaś 1 530 000,00. ...

 • KIO 2013/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że przy odwołaniu od postanowień SIWZ istotnym jest precyzyjne sformułowanie żądań, gdyż ocena zarzutu podniesionego w ramach odwołania dokonywana jest z uwzględnieniem formułowanych żądań. To poprzez ich pryzmat Izba...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę o prawie 50% niższą niż cena ww. oferty. 9 Izba zważyła, co następuje. Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie. 1. Odwołujący sformułował zarzut...

 • KIO 1996/18, KIO 1997/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... nie jest w stanie wyrównać realnym obniżeniem ceny. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry techniczne...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij