• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... złożone na rozprawie przez Zamawiającego:  dowód nr 7 – wydruk ze strony internetowej sklepu Komputronik z modelami i cenami zasilaczy do obudowy o mocy 400W. 17 VI. Izba ustaliła, że Zamawiający dokonał zmiany postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków...

 • KIO 331/19

  Orzeczenia KIO, 12-03-2019

  ... w odpowiedniej roli w realizacji nazwanych projektów, Zamawiający nie jest w stanie rzetelnie ocenić zadeklarowanego doświadczenia, a przecież ocena dokonana przez wykonawcę i Zamawiającego może się różnić. Jest to o tyle istotne, że bez weryfikacji tych...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...szkody, w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów p.z.p. Stan faktyczny sprawy nie był pomiędzy stronami sporny, sporna była ocena prawna w przedmiocie odrzucenia oferty odwołującego przez zamawiającego, na kanwie art. 89 ust. 1 pkt 1 p.z.p. Główne...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ... oraz wskazywanie dowodów dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne (art. 232 k.p.c.). Rolą Sądu jest natomiast ocena tych dowodów (art. 233 k.p.c.), przy czym w tym zakresie Sądowi pozostawiono swobodę do granic określonych logiką wniosków...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... niesformułowania warunku udziału w postępowaniu niemożliwa jest ocena jego spełniania, a w konsekwencji stwierdzenie, ... C-414199 K. W. E. v. K. H., ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalności 15 ...

 • KIO 116/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... treści, a nawet uzgodnienia treści Wymagania Technologicznego. Nie może więc być tu mowy o niepewności związanej z wyceną Wymagania Technologicznego w tym zakresie. Zamawiający podkreślił, że Katalog Standardów nie ma postaci spisu, który mógłby zostać...

 • KIO 92/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ... do oferty, którą Odwołujący złożył w październiku 2015 r. w postępowaniu na utrzymanie i rozwój systemu SI_Agencji*KI. Podnosi, że cena oferty złożonej aktualnie w postępowaniu nie może pozostać na tym samym, czy zbliżonym poziomie co w roku 2015, gdyż: 1...

 • KIO 119/19

  Orzeczenia KIO, 08-02-2019

  ...miała na celu uszeregowanie ofert przez oprogramowanie udostępnione przez platformę, gdyż jedynym kryterium oceny ofert była cena. W przypadku błędu lub różnic przyjmowana była wartość z podpisanej oferty stanowiącej załącznik.” Zamawiający dalej wyjaśniał...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... pierwszy: „Każda Kwota Tymczasowa całości lub części winna być użyta wyłącznie zgodnie 35 z poleceniem Inżyniera, a Cena Kontraktowa będzie odpowiednio skorygowana. Łączna suma płatna Wykonawcy będzie obejmowała tylko takie kwoty dla robót, dostaw i usług...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12, 16 i 17 Pzp. Z uwagi na fakt, że cena kolejnej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Pakiecie nr 1, a Zamawiający nie mógł zwiększyć...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... oferty. 29.1.13 Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmować przeliczenie każdorazowych postąpień w kryterium: całkowita cena brutto na punktową ocenę oferty. 29.1.14. Podstawowy czas trwania aukcji to 60 min oraz ewentualne dogrywki...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium. W postępowaniu wpłynęły trzy oferty – Odwołującego z ceną 53 067 556,92 zł brutto, Przystępującego z ceną 86 376 606,71 zł brutto oraz firmy Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z...

 • KIO 10/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... obowiązku zapłaty kary umownej wyznaczają - poza art. 483 kc - także przepisy o charakterze imperatywnym. Ocena skuteczności postanowienia umownego kreującego obowiązek zapłaty kary umownej podlega zatem kontroli w kontekście ograniczeń swobody umów (art...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ..., w tym przypadku, w zakresie korzystania z prawa opcji na warunkach cenowych podanych przez wykonawcę w ofercie, która to cena została określona według zasad określonych w specyfikacji (§ 7 ust.1 i 2), ustalania terminów realizacji nowej Lokalizacji oraz...

 • KIO 5/19, KIO 6/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... z dużymi literami. 4. Opis przedmiotu zamówienia Część 1 - załącznik 1a - poz. 122 (parametr oceniany) Nie jest możliwa ocena parametru pkt. 122 z powodu jego braku w ofercie. Analogicznie do wiersza 95 - wiersza 122 właściwie brak jest w...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... wagi ani nawet tego, czy poszczególne kryteria pierwszorzędne w ogóle są między sobą równorzędne. Tym samym można uznać, że ocena sądu była globalna i nie ma tu porównania walorów czy wartości prac – w ocenie sądu konkursowego – jakie dawałoby przyznanie...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  .... W konsekwencji Odwołujący uznawał należy, że czynność wezwania wykonawcy do przedstawienia dowodów na samooczyszczenie oraz towarzysząca jej ocena tych dowodów, i w efekcie wybór oferty wykonawcy zostały dokonane z naruszeniem art. 24 ust. 8 i...

 • KIO 31/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... odpowiedzi na pytania wykonawców udzielona w trybie art. 38 ust. 1 i 2 Pzp stanowi integralną część SIWZ i ocena ofert wykonawców powinna dokonywać się z uwzględnieniem wyjaśnień i zmian SIWZ dokonanych w ramach udzielonych odpowiedzi”. Załącznik nr 2 nie...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... z platformy, z której prowadził on postąpienia, a także, że nie ma również spornych kwestii związanych z oceną posiadanego podpisu kwalifikowanego przez osobę składającą postąpienia. W związku z powyższym Izba uznała złożone w tym zakresie wnioski...

 • KIO 20/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  .... 8 Izba ustaliła, co następuje: 1. W postępowaniu kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były następujące kryteria: całkowita cena brutto z wagą 60 %, termin wykonania zamówienia z wagą 10%, doświadczenie kluczowego personelu z wagą 25%, aspekt...

 • KIO 2584/18, KIO 2586/18

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ... swobodnym, tj. nie są dedykowane intencją poddania ich ocenie w ramach dowodu z opinii biegłego. W tym też znaczeniu ocena tego materiału przez Biegłego nabiera dodatkowego, obiektywnego wymiaru. W ocenie Izby opinia biegłego jest spójna i logiczna, ma...

 • V GC 340/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 23-01-2019

  ...sprawy oferta powoda, nie była ofertą najkorzystniejszą, w zaistniałej konfiguracji oferentów oferta powoda nie była ofertą z najniższą ceną. Ponadto przy ocenie prawnej stanu faktycznego nie można pominąć celu sankcji przewidzianej w przepisie art. 46 ust...

 • KIO 30/19

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... grudnia 2018 r. W postępowaniu zostały złożone 2 oferty: KIO 30/19 7 - oferta odwołującego z ceną 379.058,40 zł, - oferta przystępującego z ceną 383.819,52 zł. Odwołujący złożył ofertę, do której dołączył m.in. oświadczenie o tym, że...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Odwołującego z postępowania, nie doszłoby do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp - cena oferty Odwołującego jest bowiem niższa niż kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (po jej podwyższeniu w...

 • KIO 2710/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... B&W Usługi Ogólnobudowlane B.D. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim (cena brutto - 9 429 481,35 zł, termin płatności - 30 dni... działalność gospodarczą pod nazwą Drew-Kos D.R. z siedzibą w Tucholi (cena brutto 7 620 706,08 zł, termin płatności - 30 dni) oraz...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  .... Izba ustaliła, iż w ramach przedmiotowego postępowania Odwołujący złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 132.580,80 złotych brutto. Drugi z wykonawców złożył ofertę z ceną ofertową wynoszącą 142.178,40 złotych brutto. Oferta Odwołującego w ramach...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... Nr 0596/P0304/2018 wraz z załącznikami. Odwołujący podniósł, że cena oferty konsorcjum (720.780,00 zł brutto) znacząco odbiega... i art. 14 ust. 1 ustawy Pzp nie potwierdził się. Ocena, czy konsorcjum zaoferowało cenę rażąco niską winna zostać dokonana – co ...

 • KIO 2617/18

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...r. Zamawiający wezwał Wykonawcę ECO do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny w celu zbadania, czy cena oferty nie jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wezwanie dotyczyło zamówień częściowych nr: 2, 4, 5...

 • KIO 15/19

  Orzeczenia KIO, 21-01-2019

  ...rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Oznacza to przerzucenie na wykonawcę ciężaru dowodu w zakresie wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, co znajduje odzwierciedlenie w treści art. 90 ust 2 Pzp. Z momentem wezwania, na wezwanym...

 • KIO 2672/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2019

  ....000,00 zł brutto) pozwoliły Zamawiającemu na uznanie, że cena wybranej oferty nie wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu....000,00 zł brutto) pozwoliły Zamawiającemu na uznanie, że cena wybranej oferty nie wydaje się rażąco niska w stosunku do ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij