• KIO 2336/17

  Orzeczenia KIO, 21-11-2017

  ....2 i wychodząc od wartości brutto – prawidłowym jest przyjęcie, ze cena w kolumnie 4 (poz. 6.2) winna wynosić 168.204,...zamiast 156 460,40 zł winno być 168 204,82 zł Cena, która ocenia Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz którą...

 • KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ... inną koncepcję realizacji, przy wykorzystaniu różnych narzędzi, to spodziewać należałoby się znacznych różnic cenowych. Także sama ocena zastosowanej koncepcji, przy założeniu że jest to elementem oceny Zamawiającego (jako kryterium oceny ofert) byłaby...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ....o., (...) - oferta spełnia warunki i wymagania postawione w postępowaniu, uzyskała 91,87 punktów w kryterium oceny ofert (w kryterium: Cena – 60,00 pkt, w kryterium: Parametry techniczne – 11,87 pkt, w kryterium: Okres gwarancji - 15,00 pkt, w kryterium...

 • KIO 2007/17, KIO 2014/17

  Orzeczenia KIO, 02-11-2017

  ...częściowe, wykazując w ten sposób, że w takich cenach nie da się wykonać przedmiotowych prac techniką ścian ... realizacji przedmiotowego zamówienia. W postępowaniu złożonych zostało 6 ofert z następującymi cenami: - Impresa Pizzarotti & C. S.p.A – 2 147...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ... 1 pkt 3 Pzp. 3. Rażąco niska cena T. Cena zaoferowana przez T. jest ceną rażąco niską nie tylko w odniesieniu do całości ... o którym mowa w art. 90 ust. 1a Pzp. Cena zaoferowana przez T. stanowi jednocześnie około 66% wartości zamówienia powiększonej...

 • T-601/16

  Orzeczenia ETS, 26-10-2017

  .... Jednak z powodów przedstawionych w pkt 63–65 powyżej sama wiedza nieawansowanego kandydata o dotyczących go negatywnych ocenach nie może co do zasady zastąpić uzasadnienia decyzji o nieawansowaniu, którego wspomniany kandydat ma prawo oczekiwać od organu...

 • KIO 1964/17

  Orzeczenia KIO, 20-10-2017

  ... natomiast oferta Roche 93.13 punktów (odpowiednio 33.13 pkt w kryterium „Jakość” i 60 pkt w kryterium „Cena”). Następnie w dniu 9 czerwca 2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o dokonaniu poprawienia omyłek w ofercie Odwołującego oraz o zamianie...

 • C-198/16 P

  Orzeczenia ETS, 19-10-2017

  ...z 11,8 na 7 pkt, podczas gdy minimalna wymagana ocena wynosiła 7,5 na 15 pkt. Komisja przetargowa zakończyła więc swą... Sąd miał błędnie rozstrzygnąć, że sama podana w ofercie Agriconsulting cena wystarcza do wykazania tego, iż oferta ta była rażąco niska....

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...) ma stanowić podstawę weryfikacji podmiotowej wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego. Taka ocena nie jest tożsama z oceną prowadzoną na potrzeby przyszłego kontraktu, którego zakres wpływa na ustalenia ubezpieczyciela i gotowość...

 • KIO 1968/17

  Orzeczenia KIO, 17-10-2017

  ...) wartość brutto; 3) Fundusz Odtworzeniowy: a) wartość netto, b) wartość podatku od towarów i usług VAT, c) wartość brutto; 4) Cena Kontraktowa za Obsługę: a) wartość netto, b) wartość podatku od towarów i usług (VAT), c) wartość brutto. Zgodnie z treścią...

 • KIO 2030/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp nie może być porównywana z ceną oferty Odwołującego. „Kwotę, o której mowa w art. 90 ...zł brutto za godzinę, co wskazuje, że dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień Odwołującego potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ... zamówienia (wszystkich elementów cenotwórczych) ani nie są poparte wiarygodnymi dowodami, w związku z czym Konsorcjum I. nie wykazało, że cena ofertowa jest ceną realną; 2. naruszenia art. 7 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp w związku z art. 89 ust. 1...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ... r. (KIO 560/12). Podobnie, w wyroku z dnia 16 stycznia 2013 r. (KIO 2885/12) KIO stwierdziła, iż "dla przyjęcia, że cena jest rażąco niska należy odnieść ją do cen rynkowych, 14 rzeczywistych, w szczególności w tym samym postępowaniu". Dodatkowo, w wyroku...

 • KIO 2021/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ..., jak w okolicznościach podnoszonych w tej sprawie, prowadzące do unieważnienia postępowania, w przypadku ustalenia, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której to kwoty...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...wobec czego koszty paliwa przedstawiają się następująco: Ilość km Cena litra paliwa Średni koszt miesięczny brutto Średni koszt miesięczny po... z art. 90 ust. 1 Ustawy Pzp jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco...

 • KIO 2043/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... Specjalistycznego w Białej Podlaskiej do odwołującego z dnia 30 maja 2017 roku (załączone do odwołania), ponieważ ocena wykonawcy Siemens Healthcare sp. z o.o. (jako uczestnika postępowania przetargowego prowadzonego przez wskazany szpital) – abstrahując...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...11 Cj = Σn x c + Kpj + Zj gdzie: Cj - cena jednostkowa określonej pozycji przedmiarowej; n - jednostkowe nakłady rzeczowe: robocizny - nr,... materiałów - nm, pracy sprzętu - ns; c - cena czynników produkcji: robocizny - Cr, ceny materiałów - Cm, ceny ...

 • KIO 2016/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... takiego wyniku działania arytmetycznego, w rezultacie którego najwyższą ilość punktów uzyskałaby oferta z najniższym upustem, a więc oferta z najwyższą ceną. Stałoby o w sprzeczności nie tylko z art. 91 ust. 2 ustawy P.z.p., w myśl którego kryterium oceny...

 • KIO 1992/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... zł, a trzeciego wykonawcy: 31 063 870,44 zł. Zgodnie z przepisem art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego...

 • KIO 2025/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ... sobą konkurują, jednak gdy, obie spółki pojawiają się w konkretnym postępowaniu, to składają oferty z cenami z różnicą kaskadową, pomiędzy cenami nie występują drobne różnice, zaoferowane ceny są zawsze zaokrąglone do pełnych złotych. Izba zgodziła się z...

 • KIO 2019/17

  Orzeczenia KIO, 11-10-2017

  ...T. z dnia 5 maja 2016 roku jednoznacznie wynika, że będzie to podmiot biorący udział w realizacji zamówienia. Podkreślił, że ocena Odwołującego, jakoby w/w oświadczenie miało ten skutek, że T. W. oddelegowuje jedynie swego pracownika w trybie art. 1741 ś 1...

 • KIO 2008/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...08.2017 r., które dodatkowo wzmacniały dowody przedłożone na rozprawie i omówione powyżej. Zarzut nr 6 związany jest z oceną oświadczeń i dokumentów złożonych przez ZAMEP na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 5.3 lit. b...

 • KIO 1994/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...podstaw takiego orzeczenia, co do zakresu żądań podniesionych w odwołaniu, legła ocena - w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 oraz art... zasadniczo na spekulacjach Odwołującego co do tego jak ocena tego kryterium mogła (i twierdzeniach co do tego...

 • KIO 2028/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... którym zaskarżono: 1. wybór jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy S z ceną ofertową 15.676.963,16 zł brutto, pomimo że oferta zawierała... (różnica cen obu ofert wynosiła zaledwie 2,22%). Ponadto, cena całkowita oferty Wykonawcy S była o 25,06% niższa od ...

 • KIO 2005/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... podlega oddaleniu. Odnosząc się do drugiej z ww. kwestii, tj. wyceny czterech pozycji na 0 zł, w celu ustalenia, czy wycena ta jest niezgodna z treścią siwz, należy w pierwszej kolejności dokonać analizy postanowień siwz. W tym miejscu należy zauważyć, że...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... Zarzucił, iż Zamawiający, dokonując oceny oferty Odwołującego, pominął powyższe oświadczenia zawarte w jego ofercie. Tym samym, ocena Zamawiającego była dokonana wyłącznie na podstawie oświadczenia zwartego w pkt 9 w Specyfikacji technicznej urządzeń, na...

 • KIO 2032/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ... z art. 7 Pzp poprzez unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na okoliczność, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w sytuacji, gdy zamawiający...

 • KIO 2012/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ...treść odpowiedzi na wezwania - może się pokrywać. Z wyjaśnienia, w jaki sposób wykonawca dokonał wyceny, może wynikać, że wycena nie obejmuje całości przedmiotu zamówienia. Tak było w tym przypadku – Odwołujący w ramach wyceny szkolenia podał cenę za płytę...

 • KIO 1939/17

  Orzeczenia KIO, 09-10-2017

  ... naliczenie kar w wyższej wysokości. Oferowana możliwość zapłaty wyższych kar umownych jest w istocie bardziej związana z oceną finansowych możliwości wykonawcy (jak duże ryzyko kontraktowe jest w stanie uwzględnić), co jest niedopuszczalne zgodnie z art...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ust. 4 art. 29 ustawy Prawo budowalne wskazano, że Roboty budowlane, o których mowa w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij