• KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ...do Komunalnik o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, pomimo, iż cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia; 8... wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, pomimo, iż cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... współżycia społecznego, jako ocen i norm moralnych, a polega również na uwzględnieniu postawy drugiej strony umowy. Negatywna ocena umowy ze względu na kryteria moralne uzasadniona jest tylko w tych przypadkach, gdy kontrahentowi osoby pokrzywdzonej można...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ...oraz w konsekwencji odpowiednich postanowień SIWZ (również w zakresie aukcji elektronicznej) i OPZ poprzez określenie, że wskazana w tym punkcie cena ryczałtowa za odbiór 1 MG odpadów dotyczy odległości od 20 do 40 km; d) wykreślenie § 6 ust. 6 wzoru umowy...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ...realności" ceny oferty AVR, badanej poprzez jej zestawienie z innymi cenami ofert w przedmiotowym postępowaniu (str. 3-4 oraz 10) 6)...złożenia wyjaśnień spoczywa ciężar wykazania, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska. Jeżeli odwołujący użył w ...

 • XVI GC 799/17

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...żadnym z trybów przewidzianych w u.p.z.p. Ocena pominięcia stosowania u.p.z.p. powinna być zatem ...takiego dokonywania zakupów, aby osiągnąć możliwie najlepszy stosunek w relacji cena - jakość. Potwierdzeniem obowiązywania zasady w polskim porządku prawnym ...

 • V AGa 183/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 21-09-2018

  ...; brak odniesienia się do zachowania strony pozwanej i składanych przez pozwaną pism w trakcie wykonywania umowy do Urzędu Gminy; ocena dowodów w sposób wybiórczy, m.in. brak odniesienia się do kwestii przedmiotu umowy, błędne przyjęcie, że strona pozwana...

 • C-546/16

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  .... 31 ust. 5, nie pozwala bowiem uznać, że dwustopniowa ocena ofert podczas jednego etapu udzielania zamówienia nie jest dopuszczalna w ...oferty, które nie spełniają minimalnych wymagań związanych z oceną techniczną, a zatem które nie odpowiadają potrzebom ...

 • C-518/17

  Orzeczenia ETS, 20-09-2018

  ... bezpieczniejsze, odznaczałyby się wyższą jakością lub niższą ceną niż usługi świadczone tylko na zasadzie swobodnej gry...przetargu. 65      W tym zakresie należy stwierdzić, że ocena przestrzegania zasady skuteczności powinna być dokonywana odmiennie w ...

 • KIO 1751/18

  Orzeczenia KIO, 18-09-2018

  ... rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. Stosownie do treści art. 90 ust. 1 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości...

 • KIO 1441/18

  Orzeczenia KIO, 14-09-2018

  ...) musiałoby być zawarte już w momencie złożenia przez Odwołującego oferty co nastąpiło 13 marca 2018 r., gdy tymczasem ocena Zamawiającego co do zawarcia porozumienia wywodzona jest jedynie z zawartej 6 czerwca 2018 roku umowy. Odwołujący nie widzi również...

 • KIO 1546/18

  Orzeczenia KIO, 10-09-2018

  ... wyceniona w pozycji dotyczącej kosztów serwera typu IV albo oprogramowania VMware lub na odwrót, nawet jeśli cena z założenia byłaby ceną ryczałtową. Nie ma też podstawy do twierdzenia – jak robił to Zamawiający podczas rozprawy – że wykonawcy pozycję...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ... w znacznym zakresie niepoparte żadnymi dowodami, a zatem wykonawca nie wywiązał się ze spoczywającego na nim ciężaru wykazania, że zaoferowana cena nie jest rażąco niska, co z kolei prowadzi do wniosku, że Zamawiający naruszył przepis art. 7 ust. 1 i 3...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ...przy wyborze oferty w ramach każdej części zamówienia, Zamawiający, będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisał określone wagi: 1. Cena brutto - 60% 2. Termin realizacji zamówienia - 40% W pkt 3 ww. rozdziału podano, że kryterium „Termin...

 • KIO 1539/18

  Orzeczenia KIO, 28-08-2018

  ... postępowaniu pojazdów również inne zamówienie publiczne. W rezultacie, posiadając tego rodzaju wiedzę, powinien przed ponowną oceną ofert zażądać od Konsorcjum dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień w sprawie. Jak już zostało wspomniane, Zamawiający był...

 • KIO 904/18, KIO 911/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... oferty (czyli w formularzu cenowym). Z instrukcji wynika, iż cena za fazę II powinna być obliczona tak aby wynosiła od 48... procentowych ustalonych w SIWZ. W związku z powyższym uznał, iż cena oferty nie może zostać poprawiona w oparciu o art. 87 ust...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ..., że nie zaszła przesłanka unieważnienia określona w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, gdyż cena oferty Odwołującego nie przewyższa kwoty, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego, unieważnienie postępowania przez...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... też kosztowo stanowi znikomy element przedmiotu zamówienia w takim stopniu, że w żaden sposób nie zakłóca konkurencji. Powyższe potwierdza chociażby cena za tę część zamówienia i tak Odwołująca wyceniła tą część na kwotę 98 400,00 (przy cenie oferty 1.341...

 • KIO 1332/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...przeniósł etap technicznej oceny oferowanych produktów na etap realizacji umowy, z uwagi na specyficzny przedmiot zamówienia, którego ocena dopiero wówczas może zostać dokonana. Mając na uwadze powyższe, należy uznać, iż żeby było możliwym stwierdzenie, że...

 • KIO 1496/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ... pełnił rolę integratora rozwiązania. Zgodnie z treścią Rozdziału XV ust. 1 SIWZ, kryteriami oceny ofert w niniejszym postępowaniu są: 1. cena brutto oferty - 60 % - 60 punktów; 2. funkcjonalność systemu WorkFlow - 23 % - 23 punkty; 3. czas wdrożenia -17...

 • KIO 1543/18

  Orzeczenia KIO, 22-08-2018

  ...Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW w Krakowie wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko dotyczącą zaplanowanych w tym programie działań. Odnosząc się do pierwszego zamówienia pn: „Opracowanie...

 • KIO 1547/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... rozprawy. Izba ustaliła, co następuje: 14 Zgodnie z rozdziałem XIV SIWZ, kryteriami oceny ofert w postępowaniu były: 1) cena (Pc) – 60%, 2) gwarancja (Pg) – 20% oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (Pd) – 20%. Zgodnie z rozdziałem...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... zarzut naruszenia prawa przez Zamawiającego. Poza tym interpretacje Odwołującego się są za daleko idące. Nawet negatywna ocena treści umowy Konsorcjum, którego oferta została już wybrana, nie może stanowić podstawy wykluczenia tego Wykonawcy. Reasumując...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...,000 pkt Łączna ilość punktów 96,715 pkt oferta 2 IntraOp Europe GmbH, Martin Luther Platz 26, 40212 Düsseldorf Kryterium cena 50,000 pkt Kryterium parametry techniczne i eksploatacyjne 20,000 pkt Kryterium warunki gwarancji i serwisu 16,670 pkt Kryterium...

 • KIO 1524/18, KIO 1526/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... na podstawę odrzucenia oferty), Odwołujący podnosił, że decyzją wykonawcy wraz ze wszystkimi konsekwencjami, było zaoferowanie i wycena w ofercie konkretnego produktu zidentyfikowanego w ofercie producenta, która to decyzja jest ostateczna i nie może być...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ..., składniki ceny badane przez Zamawiającego w kryterium oceny ofert różnią się pomiędzy LCC BIS i Odwołującym o 68,58%, ale cena za wykonanie przedmiotu zamówienia różni się w zakresie poniżej 1%. Zauważa, że nawet gdyby przychylić się do błędnej, w jego...

 • KIO 1549/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... pewną dozą swobody w ocenie dokonywanej na podstawie art. 22d ust. 2 p.z.p., lecz nie oznacza to, że ocena ta może być dowolna, arbitralna i oderwana od rzeczywistych okoliczności związanych z zaangażowaniem zasobów wykonawcy. W przypadku, gdy zamawiający...

 • KIO 1545/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ..., które jedynie jest figurantem i ma na celu znalezienie podwykonawcy, który wykona zamówienie za niższą niż zaoferowana cena, a nadto poddaje pod wątpliwość czy zaoferowane w ofercie zobowiązania co do rękojmi będą mogły być zrealizowane. Odwołujący...

 • KIO 1432/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ...wykazu robót, jak i dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Subiektywna ocena Odwołującego, czy wezwanie z dnia 8 czerwca 2018 r. w... z SIWZ i do tych ścian odnosi się ocena Zamawiającego. Kuriozalne są przy tym zarzuty, jakoby Zamawiający...

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia w szczególności jakość, w tym parametry...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... 26, 10-062 Olsztyn Oddział w Warszawie Ul. Inflancka 4 00-189 Warszawa – cena podana w ofercie 7.892.266,74 zł. oraz oferta nr 2 złożona.... z o.o. ul. Portowa 13 B 76-200 Słupsk - cena podana w ofercie 4.748.150,55 zł. Zamawiający przeznaczył na realizacje...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij