• KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... systemu zakupów, o którym mowa w art. 34". Wskazać należy, iż w postępowaniach, w których znajduje zastosowanie aukcja elektroniczna, ocena ofert nie kończy się po ocenie dokonanej przez Zamawiającego na podstawie złożonych w terminie ofert, lecz jest...

 • KIO 48/19

  Orzeczenia KIO, 24-01-2019

  ...w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem: 2018/S 198-449198. W dniu 3 stycznia 2019 r. została przeprowadzona aukcja elektroniczna przy udziale: wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Torpol S.A.- Lider, ul. Mogileńska 10G...

 • KIO 2689/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... się do zamawiającego o wyjaśnienie sytuacji, w której wedle informacji z platformy zakupowej, na której odbyła się aukcja elektroniczna - to oferta odwołującego jest najwyżej oceniona, przy statusie aukcji: „Zakończona”. Następnie pismem z 27 grudnia 2018...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  .... 1 i 2 ustawy Pzp oraz z ostrożności - gdyby pomimo wniesienia odwołania w dniu 19 grudnia 2018 r., aukcja elektroniczna zaplanowana na dzień 20 grudnia 2018 r. została jednak przeprowadzona, także poprzez przeprowadzenie aukcji elektronicznej z udziałem...

 • KIO 2327/18

  Orzeczenia KIO, 28-11-2018

  ... eB2B sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (podmiot prowadzący platformę, na której odbyła się kwestionowana aukcja elektroniczna) – pisma z 31 października 2018 r.; 7. Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty – pisma z 31 października 2018 r...

 • KIO 1904/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... przeprowadził w dniu 11 września 2018 r. aukcję elektroniczną, do udziału w której zaproszonych zostało dwóch wykonawców,...11.09.2018 r. o godzinie 11:00 rozpoczęła się aukcja, w trakcie której Odwołujący skontaktował się z operatorem zgłaszając o ...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... postępowaniu składanie ofert podzielone zostało na dwa etapy tj .. 1 I Etap składanie ofert. 2 II Etap — aukcja elektroniczna W postępowaniu złożono dwie oferty: ofertę odwołującego i ofertę przystępującego. Odwołujący złożył ofertę z ceną opiewającą na...

 • KIO 1203/18

  Orzeczenia KIO, 05-07-2018

  ... zamówienia publicznego. Po dokonaniu oceny złożonych ofert, oferta Odwołującego zajęła pierwszą pozycję. Kolejnym etapem przetargu była aukcja elektroniczna, która odbyła się w dniu 8 czerwca 2018 r. Zaproszenie do udziału w akcji elektronicznej zostało...

 • KIO 871/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ..., to 21 tym samym są w postępowaniu złożone dwie oferty, a zatem przewidziana przez Zamawiającego w tym postępowaniu aukcja elektroniczna jest możliwa do przeprowadzenia. Zamawiający nie naruszył w tym stanie rzeczy także art. 91b ust. 1 Pzp, zgodnie...

 • KIO 809/18

  Orzeczenia KIO, 25-05-2018

  ... w sytuacji, gdy co najmniej dwie oferty nie podlegają odrzuceniu, a zatem gdy zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Ponadto, Zamawiający wyjaśnił, że przed wezwaniem wykonawców do złożenia dokumentów nie powiadomił wykonawców o odrzuceniu...

 • KIO 859/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ...zostali zaproszeni do aukcji elektronicznej, przewidzianej na 7 maja 2018 roku. Na rozprawie zamawiający oświadczył, że „aukcja elektroniczna, zaplanowana pierwotnie na 07.05.2018 r., po wniesionym odwołaniu, została odwołana.” Skład orzekający Izby zważył...

 • KIO 610/18

  Orzeczenia KIO, 13-04-2018

  ... która miała na celu dokonanie przez wykonawców testu sprawności działania portalu, na którym odbywać miała się aukcja elektroniczna. Odwołujący wziął udział we wskazanej próbnej aukcji, podczas której nie wystąpiły żadne problemy techniczne, co wskazywało...

 • XVII AmA 71/15

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 09-04-2018

  ... zł. Dowód: SIWZ, k. 186 akt adm. W przypadku złożenia co najmniej trzech ważnych ofert przewidziany był drugi etap tj. aukcja elektroniczna. Dowód: SIWZ k. 191 akt adm. , pismo (...)do Prezesa UOKiK z dnia 12 września 2014 r. k. 477 akt adm...

 • KIO 335/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ... bezpodstawne wykluczenie Odwołującego z postępowania uniemożliwia mu udział w dalszym etapie przetargu nieograniczonego (aukcja elektroniczna), a tym samym pozbawia możliwości poprawienia oferty cenowej i uzyskania zamówienia. Uzasadniając podniesione...

 • KIO 315/18

  Orzeczenia KIO, 13-03-2018

  ...pkt 18.3. Zamawiający wskazał, że przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty niepodlegające ...Oskarbud - 828 zł, cena AG Complex Sp. z o.o. przed aukcją - 400 zł, rzeczywista cena samego łożyska- 380 zł) 20. Wymiana ...

 • KIO 191/18

  Orzeczenia KIO, 12-02-2018

  ... wniesionego odwołania było twierdzenie o rzekomej awarii systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego prowadzona była 4 aukcja elektroniczna, o czym świadczy przywołany zarówno we wspomnianym powyżej piśmie Odwołującego z 15 stycznia 2018 r...

 • KIO 96/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ... w dniu 12.01.2018 r. przekazał Odwołującemu drogą elektroniczną informację o zakwalifikowaniu wszystkich wykonawców do aukcji elektronicznej, w ... nie spełniają warunków opisanych w siwz. Zgodnie z zaproszeniem aukcja miała odbyć się w dniu 17.01.2018 r. ...

 • KIO 2727/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... (czas podstawowy aukcji) od otwarcia aukcji. Zamawiający dopuszcza 5 dogrywek po 3 minuty każda". W świetle powyższego aukcja elektroniczna winna mieć taki przebieg, że po złożeniu postąpienia przez jednego z wykonawców, każdy powinien mieć 3 minuty na...

 • KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... Cena. Waga 90 2. Termin realizacji. Waga 10 Informacje na temat aukcji elektronicznej: Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak. Jeżeli dla poszczególnych części zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu...

 • KIO 1787/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... odnosił skutku i mimo obietnic nikt ze strony pomocy technicznej Logintrade.NET nie oddzwonił. Ostatecznie aukcja elektroniczna zakończyła się bez możliwości złożenia jakiegokolwiek postąpienia przez Odwołującego, pomimo że, jak twierdził Odwołujący, jego...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... i niepożądane przez strony. Wyciąganie tak daleko idących wniosków prowadzących do odrzucenia ofert Wykonawców przed aukcją elektroniczną narusza te zasady. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu...

 • KIO 1231/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... postępowania przetargowego] [5] oferta SIEMAG [w aktach postępowania przetargowego] W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się aukcja elektroniczna, w której SIEMAG pomniejszył swoją cenę z kwoty 42 694 284,00 PLN [czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt...

 • KIO 1006/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 923/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... reakcji na zgłoszenie - waga 40%. Stosownie do treści SIWZ (str. 19) wybór oferty najkorzystniejszej poprzedzony został aukcją elektroniczną przeprowadzoną w dniu 17.03.2017 r. W toku aukcji elektronicznej jedynym licytowanym kryterium oceny ofert była...

 • KIO 866/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... r. (e-mailem). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż w toku oceny i kwalifikacji ofert do kolejnego etapu postępowania jakim jest aukcja elektroniczna Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 713/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ... postępowania przetargowego - przedłożonych przez zamawiającego na żądanie KIO]; [4] W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbyła się aukcja elektroniczna, w której przystępujący pomniejszył swoją cenę do kwoty 25 500 000,00 PLN [słownie: dwadzieścia pięć milionów...

 • KIO 611/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 516/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 436/17

  Orzeczenia KIO, 16-03-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 396/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotła K-10 w EC S. w W.” w trybie przetargu nieograniczonego z przewidzianą aukcją elektroniczną prowadzi Zamawiający: P. T. S.A. z siedzibą w W. Numer ogłoszenia: Dz. U. UE.: 2016/S 209-379005 z dnia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij