• KIO 2252/17

  Orzeczenia KIO, 08-11-2017

  ... Cena. Waga 90 2. Termin realizacji. Waga 10 Informacje na temat aukcji elektronicznej: Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak. Jeżeli dla poszczególnych części zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu...

 • KIO 1787/17

  Orzeczenia KIO, 05-09-2017

  ... odnosił skutku i mimo obietnic nikt ze strony pomocy technicznej Logintrade.NET nie oddzwonił. Ostatecznie aukcja elektroniczna zakończyła się bez możliwości złożenia jakiegokolwiek postąpienia przez Odwołującego, pomimo że, jak twierdził Odwołujący, jego...

 • KIO 1553/17, KIO 1555/17

  Orzeczenia KIO, 10-08-2017

  ... i niepożądane przez strony. Wyciąganie tak daleko idących wniosków prowadzących do odrzucenia ofert Wykonawców przed aukcją elektroniczną narusza te zasady. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie, w której podtrzymał stanowisko wyrażone w uzasadnieniu...

 • KIO 1231/17

  Orzeczenia KIO, 28-06-2017

  ... postępowania przetargowego] [5] oferta SIEMAG [w aktach postępowania przetargowego] W dniu 9 maja 2017 r. odbyła się aukcja elektroniczna, w której SIEMAG pomniejszył swoją cenę z kwoty 42 694 284,00 PLN [czterdzieści dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt...

 • KIO 1006/17

  Orzeczenia KIO, 30-05-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 923/17

  Orzeczenia KIO, 23-05-2017

  ... reakcji na zgłoszenie - waga 40%. Stosownie do treści SIWZ (str. 19) wybór oferty najkorzystniejszej poprzedzony został aukcją elektroniczną przeprowadzoną w dniu 17.03.2017 r. W toku aukcji elektronicznej jedynym licytowanym kryterium oceny ofert była...

 • KIO 866/17

  Orzeczenia KIO, 12-05-2017

  ... r. (e-mailem). Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, iż w toku oceny i kwalifikacji ofert do kolejnego etapu postępowania jakim jest aukcja elektroniczna Zamawiający naruszył art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

 • KIO 713/17

  Orzeczenia KIO, 25-04-2017

  ... postępowania przetargowego - przedłożonych przez zamawiającego na żądanie KIO]; [4] W dniu 5 kwietnia 2017 roku odbyła się aukcja elektroniczna, w której przystępujący pomniejszył swoją cenę do kwoty 25 500 000,00 PLN [słownie: dwadzieścia pięć milionów...

 • KIO 611/17

  Orzeczenia KIO, 05-04-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 516/17

  Orzeczenia KIO, 30-03-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 436/17

  Orzeczenia KIO, 16-03-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 396/17

  Orzeczenia KIO, 13-03-2017

  ... o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotła K-10 w EC S. w W.” w trybie przetargu nieograniczonego z przewidzianą aukcją elektroniczną prowadzi Zamawiający: P. T. S.A. z siedzibą w W. Numer ogłoszenia: Dz. U. UE.: 2016/S 209-379005 z dnia...

 • KIO 293/17

  Orzeczenia KIO, 27-02-2017

  ...sprawie Zamawiający ukształtował w rozdziale 16 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Opis kryteriów oceny ofert oraz aukcja elektroniczna następujące kryteria oceny ofert: 16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie dwa...

 • KIO 186/17

  Orzeczenia KIO, 15-02-2017

  ...poinformował wykonawców o zakwalifikowaniu do aukcji elektronicznej - informując jednocześnie, że w zakresie zadania nr 2 - aukcja elektroniczna nie zostanie przeprowadzona. Oferta A. została odrzucona przez Zamawiającego z uwagi na fakt, że była niezgodna...

 • KIO 220/17

  Orzeczenia KIO, 14-02-2017

  .... 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (powyżej tzw. „progów unijnych”). Zamawiający w dniu 23 grudnia 2016 r. poinformował Odwołującego, że aukcja elektroniczna odbędzie w dniu 3 stycznia 2017 r. o godz. 09:00. Odwołujący w dniu 29 grudnia 2016 r. wniósł...

 • KIO 246/17

  Orzeczenia KIO, 13-02-2017

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 156/17

  Orzeczenia KIO, 08-02-2017

  ... ust. 1 pkt 1 uznk. Wskazał, że w postępowaniu prowadzonym przez Szpital Uniwersytecki w K. odbywała się aukcja elektroniczna, a zatem cena ofertowa pierwotna nie była ceną ostateczną (wykonawca zrezygnował z udziału w aukcji elektronicznej). Różnica ceny...

 • KIO 2317/16

  Orzeczenia KIO, 02-01-2017

  ...innych wskazane w treści odwołania - poprzez uznanie, iż aukcja elektroniczna została przeprowadzona zgodnie z tymi przepisami, a w ...2016 r.) W dniu 28.11.2016 r. odbyła się aukcja elektroniczna. Aukcja rozpoczęła się o godz. 10.00, a zakończyła o godz....

 • KIO 2242/16

  Orzeczenia KIO, 13-12-2016

  ... dotycząca postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z przewidywana aukcja elektroniczną pn.: „Rozbudowa urządzeń sieciowych w ramach infrastruktury sieciowej UM” (Nr sprawy: ZP/TD/271/III-174/16), Izba...

 • KIO 2211/16

  Orzeczenia KIO, 01-12-2016

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 2157/16

  Orzeczenia KIO, 30-11-2016

  ... SIWZ Zamawiający postanowił, iż po dokonaniu badania ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja elektroniczna, o ile w postępowaniu złożone zostaną co najmniej trzy oferty niepodlegające odrzuceniu. Ponieważ w niniejszym...

 • KIO 2109/16

  Orzeczenia KIO, 22-11-2016

  ..., konsorcjum ERBUD, oraz - GE Power Sp. z o.o. Pismem z dnia 13 września 2016 r. zamawiający powiadomił, że aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona w dniu 27 września 2016 r. Skutkiem odwołania wniesionego przez GE Power Sp. z o.o. do przeprowadzenia...

 • KIO 2102/16

  Orzeczenia KIO, 18-11-2016

  ... aktualizowane, a problem który zgłasza Wykonawca wynika z tego, że widział tylko swoją ofertę z miejsce w rankingu. Aukcja elektroniczna, o której mowa posiada 2 kryteria – kryterium ceny oraz kryterium niezmienne. Ze względu na konieczność zapewnienia od...

 • KIO 2015/16

  Orzeczenia KIO, 02-11-2016

  ... (w szczególności przetargu ograniczonego) oraz postępowań, gdzie celem wyboru oferty najkorzystniejszej została przewidziana aukcja elektroniczna. Wynika to z faktu, iż możliwość kwestionowania również zaniechań w ramach tych postępowań doprowadzi...

 • KIO 1771/16

  Orzeczenia KIO, 07-10-2016

  ... kwoty na realizację zamówienia. Oznacza to, że w przypadku, gdy oferta jednego z uczestników zostanie odrzucona, aukcja elektroniczna nie odbędzie się. W takim przypadku (braku aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu) Odwołujący nie będzie miał...

 • KIO 1762/16

  Orzeczenia KIO, 05-10-2016

  ... oferty wybranych wykonawców nie podlegają odrzuceniu, a Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. Na podstawie SIWZ aukcja elektroniczna ma zostać przeprowadzona, jeżeli zostaną złożone co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu. Odwołujący posiada interes...

 • KIO 1734/16

  Orzeczenia KIO, 28-09-2016

  ...2016 r. Po dokonaniu badania złożonych ofert Zamawiający drogą elektroniczną w dniu 18 sierpnia 2016 r. przesłał Odwołującemu: S...na dzień: 19 sierpnia 2015 r. - aukcja testowa i 22 sierpnia 2015 r. - aukcja właściwa. W piśmie tym była zawarta również ...

 • KIO 1294/16, KIO 1299/16

  Orzeczenia KIO, 19-09-2016

  ... przewidywał przecież wykonywanie działań matematycznych na harmonogramie płatności. Gdyby zatem była przeprowadzona aukcja elektroniczna to zamawiający i tak wykonywałby działania matematyczne na Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. Z tego względu...

 • KIO 1602/16

  Orzeczenia KIO, 05-09-2016

  ...gwarancji 60 miesięcy -10 pkt 4. Zamawiający informuje, że w celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji zawarte są w rozdziale 14 niniejszej SIWZ. 5. Niniejsze zamówienie zostanie...

 • KIO 1556/16

  Orzeczenia KIO, 05-09-2016

  ... wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna; 15) informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij