• KIO 2279/17

  Orzeczenia KIO, 15-11-2017

  ...posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego złożenia. Należy bowiem wskazać, że środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1441/17

  Orzeczenia KIO, 14-11-2017

  ...w przypadku, kiedy uzna to za wskazane dla rzetelności rozpoznania środka ochrony prawnej, nie może powołać dowodu z urzędu (zresztą podobnie jak sąd...publicznego, jak również dla organów rozpoznających środki ochrony prawne oraz powołanego w tym przypadku ...

 • KIO 1930/17, KIO 1962/17

  Orzeczenia KIO, 31-10-2017

  ...znajduje podstawy prawnej. Ujawnienie ... bardziej w ocenie Izby uzasadnia konieczność ochrony przez danego wykonawcę własnych rozwiązań i ...linii. Na tę okoliczność Odwołujący przedstawił także pozostałe środki dowodowe. Odwołujący wskazał, że T. we wniesionym...

 • KIO 2056/17

  Orzeczenia KIO, 19-10-2017

  ...sposób nie kwestionował - chociażby poprzez wniesienie środka ochrony prawnej, iż dokument ten był przekazany Zamawiającemu w ...Pirios oświadczył zatem, iż na dzień jego składania posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż ...

 • KIO 1995/17

  Orzeczenia KIO, 16-10-2017

  ...Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w ...wyjaśnień na pytanie nr 1 z pkt. I Wykonawca posiada środki ochrony bhp i osoby zatrudnione na umowę o pracę zostaną w...

 • KIO 2023/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...środków na podstawie gwarancji wadialnej nr 1502/LU/864/2017, środki te zostaną wypłacone zgodnie z warunkami gwarancji ...określone art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a w przypadku...

 • KIO 2039/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...26 PLN. Zgodnie z ofertą Lafrentz w poz. 1.2a przeznaczył na środki transportu łącznie 81.700 PLN netto (43 x 1900,00 netto). ... 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie ...

 • KIO 1958/17

  Orzeczenia KIO, 13-10-2017

  ...kołowym jednostka miary długości drogi wykonanej przez środki transportu (wozy) w określonym czasie, ... uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej, ponieważ została wypełniona materialnoprawna przesłanka, o której ...

 • KIO 2034/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ...spągu przy nachyleniach zapewniających samohamowność środka transportowego. 3. Środki transportowe w transporcie liną bez końca lub ich zestawy..., że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1...

 • KIO 1998/17

  Orzeczenia KIO, 12-10-2017

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 2006/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o odrzucenie odwołania Odwołującego. Uzasadniając powyższe żądanie wskazał, iż środki ochrony prawnej przysługują m.in. wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może...

 • KIO 2009/17

  Orzeczenia KIO, 10-10-2017

  ...na możliwość przedstawienia dowodów na to, że wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności. 9 9. Co więcej, ... stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy...

 • KIO 1985/17

  Orzeczenia KIO, 06-10-2017

  ... znane prawu Pzp i jako takie nie powinno korzystać z ochrony prawnej. Zamawiający nie zgadza się również z Odwołującym w sposobie zakwalifikowania...w postępowaniu ofert częściowych przez organy rozpoznające środki ochrony prawej. Brak bowiem obowiązku w tym...

 • KIO 1938/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...podkreślił, że kwestia kwalifikacji prawnej skutków błędów w kosztorysach...faktury zaliczkowej? Czy będą to środki własne czy pochodzące z kredytu,...dnia 10.01.2017r. wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w L.; 3. Decyzję o ustaleniu ...

 • KIO 1965/17, KIO 1966/17

  Orzeczenia KIO, 05-10-2017

  ...z wypełnieniem obowiązków wymienionych w rozdziale zatytułowanym „Środki transportu i łączności" nie należy utożsamiać z ...KIO 1966/17 Izba nie negując legitymacji do korzystania ze środków ochrony prawnej - po stronie Odwołującego - w rozumieniu art. 179 ...

 • KIO 1816/17

  Orzeczenia KIO, 03-10-2017

  ... utajnienia powyższych informacji podjął najdalej idące środki zmierzające do zapobieżenia ich ujawnieniu osobom ...prawie do kontroli działań tego ostatniego w ramach środków ochrony prawnej. W ocenie Izby analiza dokumentacji technicznej i zaproponowanych ...

 • KIO 2024/17

  Orzeczenia KIO, 02-10-2017

  ... konkurenta. Termin 5-dniowy, na wniesienie środka ochrony prawnej – odwołania - liczony od tej daty upływał...2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615), środki komunikacji elektronicznej, w ujęciu wspomnianej ustawy (art. 2 pkt 5), to: „...

 • KIO 1902/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...zmiany § 1 ust. 10 wzoru umowy poprzez wskazanie, że środki będą przekazywane w terminie 2 dni roboczych od dnia ich wpływu....z.p., co warunkuje możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej. Odwołujący 23 wykazał, a Zamawiający nie kwestionował interesu...

 • KIO 1922/17

  Orzeczenia KIO, 29-09-2017

  ...wskazał, że Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę oznaczoną:  siedmioma cyframi ... w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Została wypełniona materialnoprawna przesłanka, o...

 • KIO 1878/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 1880/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... oraz odzieży roboczej 9.380,00 zł Środki myjąco - dezynfekcyjne oraz higieny 30.620,... wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 5) powierzenia ...Ordynacja podatkowa nie przewiduje sankcji nieważności czynności prawnej. Wobec tego powołanie się na ten...

 • KIO 1882/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ...przesłanki „niezbędne działania” należy podjąć fizyczne środki ochrony (nawet najskromniejsze zabezpieczenie techniczne) i ...etapie postępowania wykonawcy mają prawo korzystać ze środków ochrony prawnej na podjęte czynności w terminie zawitym 10 dni...

 • KIO 1862/17

  Orzeczenia KIO, 26-09-2017

  ... by mogło do nadmiernego ograniczenia w korzystaniu ze środków ochrony prawnej dotyczących treści ogłoszenia i siwz (wyrok KIO z dnia...zdolności organizacyjne, kontakty handlowe, posiadane zaplecze techniczne, środki techniczne itp. – a więc ze względu ...

 • KIO 1863/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  ... informacji w ofercie wykonawcy C. P., zgodnie z wnioskiem tego wykonawcy. Zgodnie z art.179 ust.1 pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku...

 • KIO 1827/17

  Orzeczenia KIO, 22-09-2017

  .... Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż : a..., że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. ...

 • KIO 1885/17

  Orzeczenia KIO, 21-09-2017

  ...Ustanowione jest ono dla ochrony osób trzecich (kontrahentów spółki...należycie wykonane. Zamawiający nie miał podstawy prawnej by negować prawdziwość powyższego oświadczenia z ...się o pozyskanie zamówienia posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na...

 • KIO 1825/17, KIO 1834/17, KIO 1838/17, KIO 1842/17, KIO 1876/17

  Orzeczenia KIO, 19-09-2017

  ... mogła nakazać unieważnić czynność z dnia 13.09.2017 r., na którą Wykonawcom przysługiwały w dniu wydania orzeczenia środki ochrony prawnej. Odnosząc się dalej do zarzutu nie uwzględnionego, podniesionego w odwołaniu P. (sygn. akt KIO 1876/17) wobec oceny...

 • KIO 1858/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  ... w ramach uprawnień wykonawcy do złożenia nowego środka ochrony prawnej w postaci odwołania“. Wyrok sygn. akt: KIO...podjętej wobec oferty wykonawcy decyzji. Wykonawcy będą więc przysługiwały nowe środki zaskarżenia. Izba w tej sprawie, a priori nie może ...

 • KIO 1789/17

  Orzeczenia KIO, 18-09-2017

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 1808/17, KIO 1809/17

  Orzeczenia KIO, 15-09-2017

  ..., zgodnie z literalną treścią pytania, że zamierza wykorzystać środki z własnych funduszy w szacowanej kwocie 300.000,00 ...Nie wniósł wobec tej czynności odwołania w ramach środków ochrony prawnej. Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, że oferta ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij