• KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... nie zgadza się z decyzją zamawiającego mógł podjąć środki niezbędne dla zabezpieczenia swoich interesów w warunkach uczciwej ...art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie...

 • C-376/16 P

  Orzeczenia ETS, 03-05-2018

  ...z odpowiedzią EUIPO na środki organizacji postępowania oraz środki dowodowe Sądu, European ...znajduje podstawy prawne w prawie do skutecznej ochrony sądowej, wynikającym z art. 47 karty ... szansy, a nie podstawy prawnej samej zasady. 74      Ponadto European...

 • KIO 596/18

  Orzeczenia KIO, 02-05-2018

  ... z instytucji samooczyszczenia i wskazać, że podjęte przez niego środki są wystarczające w celu zapobiegania nieprawidłowościom skutkującym wykluczeniem go z...po pierwsze na moment skorzystania ze środków ochrony prawnej, po drugie jest ona niezależna od ...

 • KIO 504/18, KIO 517/18

  Orzeczenia KIO, 30-04-2018

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 677/18

  Orzeczenia KIO, 26-04-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 558/18, KIO 574/18

  Orzeczenia KIO, 25-04-2018

  ... środka odwoławczego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 PZP. Zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł...

 • KIO 623/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... wymaga, Iż Odwołujący posiada legitymacje do wniesienia niniejszego odwołania. Zgodnie z art. 179 ust. 1 PZP „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał...

 • KIO 655/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 675/18

  Orzeczenia KIO, 24-04-2018

  ...w art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez ... interesem, wykazując się gospodarnością i dbałością o środki publiczne. Co istotne, zgodnie z przedstawioną przez...

 • KIO 636/18

  Orzeczenia KIO, 23-04-2018

  ... przy tym żadnego uszczerbku, gdyż w stosunku do nowej czynności Zamawiającego wykonawcom przysługują przecież środki ochrony prawnej. Argumentacja w przedmiocie braku zasadności zarzutu w zakresie zaniechania odtajnienia dokumentów stanowiących tajemnicę...

 • KIO 503/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ... inwestycję. W załączniku 3a, gdzie przedstawiono sprzęt oraz środki transportu Wykonawcy będące na terenie RP, wykazano jedynie 45...go z postępowania warunkuje zakres składanych środków ochrony prawnej, zatem treść zawiadomienia winna wskazywać przyczyny...

 • KIO 650/18

  Orzeczenia KIO, 19-04-2018

  ...13 ust. 2 lit. e) i f) Statutu wskazuje się, że środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą m.in. z ... (skuteczne, pełnoprawne, a nie iluzoryczne) ze środków ochrony prawnej, wystąpił pismami z dnia 28 i 30 marca 2018...

 • KIO 612/18

  Orzeczenia KIO, 17-04-2018

  ...poziom organizacyjny (przygotowanie merytoryczne pracowników, środki transportu, wyposażenie w urządzenia pomiarowe...ustawy pzp, a tym samym legitymację do wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności i zaniechań zamawiającego w ...

 • KIO 586/18, KIO 591/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... prawa wykonawców do skutecznego wnoszenia środków ochrony prawnej. Z uwagi na brak podstaw do...Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz...

 • KIO 595/18

  Orzeczenia KIO, 11-04-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 550/18

  Orzeczenia KIO, 10-04-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 582/18

  Orzeczenia KIO, 09-04-2018

  ... odwołania. Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 525/18

  Orzeczenia KIO, 05-04-2018

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający... ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a ...

 • KIO 545/18

  Orzeczenia KIO, 04-04-2018

  ..., postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone m.in. z zastosowaniem przepisów działu VI ustawy Środki ochrony prawnej. Postępowań na usługi społeczne o wartości poniżej ww. progów dotyczy natomiast art. 138o ustawy Pzp, który w...

 • KIO 488/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...odzyskuje podatek od towarów i usług VAT. A środki publiczne muszą być wydatkowane przez zamawiającego zgodnie z ... Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ...

 • KIO 459/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ...na wniesienie odwołania. 5 Uzasadnienie interesu uzyskania zamówienia Zgodnie z przepisem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę...

 • KIO 473/18

  Orzeczenia KIO, 28-03-2018

  ... po pierwsze podejmuje decyzję, czy skorzystać ze środków ochrony prawnej, a po drugie - jakie zarzuty sformułować w odwołaniu... dokumentów, na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności i profesjonalizmu,...

 • KIO 500/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. (Lider) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nic mniejszej niż 35 min PLN...Ustawodawca mając na uwadze zarówno zasadę koncentracji środków ochrony prawnej, jak i moc wiążącą orzeczeń KIO, wychodzi ...

 • KIO 410/18, KIO 449/18, KIO 471/18

  Orzeczenia KIO, 27-03-2018

  ... się interesem rozumianym w trybie przepisu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie bowiem z tym przepisem środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 458/18, KIO 474/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...dokument – Polityka Bezpieczeństwa, która ustanawia odpowiednie środki techniczne ochrony danych. Intros opisał w jaki sposób dane... naruszenia dobrych obyczajów. Brak wskazania podstawy prawnej, a w szczególności zaniechanie ustalenia znamion konkretnego...

 • KIO 454/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...przedstawił żadnych dowodów na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności. W konsekwencji Zamawiający..., lub skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej. Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia...

 • KIO 417/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ... go tym samym na poniesienie w tym zakresie wymiernej szkody. Zgodnie z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej 46 przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego...

 • KIO 411/18

  Orzeczenia KIO, 26-03-2018

  ...szczególnego przepisu ustawy albo z czynności prawnej nie 20 wynika nic innego, ...śliskości – w zależności od panujących warunków atmosferycznych. Środki użyte do usunięcia śliskości należy usunąć ze schodów... Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)...

 • C-108/17

  Orzeczenia ETS, 22-03-2018

  ...że spółka Enteco Baltic bez podstawy prawnej zastosowała zwolnienie podatkowe z tytułu importu... neutralności VAT i zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań sprzeciwiają się ...działała w dobrej wierze i podjęła wszelkie środki, jakich można by od niej rozsądnie ...

 • KIO 422/18

  Orzeczenia KIO, 21-03-2018

  ...pkt 2 i 4 Pzp pomimo, że Odwołujący podjął wystarczające środki aby zagwarantować należyte wykonanie zamówienia publicznego,  art. 89 ust... Pzp lub skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej. Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij