• T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego ... wykonawcę na podstawie wstępnej kwalifikacji prawnej zachowania, o którym mowa w... decyzji nie narusza zasady skutecznej ochrony sądowej. Nie jest niezbędne dla...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ... tym na etapie opublikowania SIWZ ze skorzystania ze środków ochrony prawnej oraz instrumentu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... z załącznikami Zamawiającemu. Naruszenie interesu w uzyskaniu zamówienia 9 Zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 PZP, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz wykonawca poniósł lub może ponieść...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymują się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 1357/18, KIO 1367/18, KIO 1387/18

  Orzeczenia KIO, 26-09-2018

  ... sadzonek (drzewa krzewy, pnącza), paliki, kora, środki chemiczne, woda (podlewanie), materiały ogrodnicze do cięć ...ustawy Pzp, co miało utrudniać odwołującemu korzystanie ze środków ochrony prawnej. Zamawiający w sposób obszerny i precyzyjny opisał w czym ...

 • KIO 1525/18

  Orzeczenia KIO, 31-08-2018

  ...jest nieuprawniony, winien był skorzystać ze środków ochrony prawnej. Powyższe, o cenie Odwołującego ma zasadnicze znaczenie... nie wnosi w zakresie zniwelowania ryzyka po stronie wydatkującej środki publiczne. II. Odnośnie zarzutu naruszenia art. 7 ust...

 • KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... mowa w Kpk (art. 249 i art. 276 Kpk), jak i środki zapobiegawcze, o których mowa w UOPZ (art. 26a UOPZ). Odwołujący wywodzi,... odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust....

 • KIO 1550/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ...zasoby się powołuje; 5. podjął środki niezbędne do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. ZASADA JAWNOŚCI POSTĘPOWANIA...skorzystania przez wykonawcę z przysługujących mu w tym zakresie środków ochrony prawnej. Skład orzekający Izby, działając zgodnie z art. 190...

 • KIO 1503/18

  Orzeczenia KIO, 24-08-2018

  ... wystarczającą przesłankę do skorzystania przez odwołującego ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy... poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak) Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji 3. Twierdzenie...

 • KIO 1532/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...Ze względu na stan finansowy szpitala wszelkie środki muszą być wydatkowane ze szczególną rozwagą. ...pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. ...

 • KIO 1484/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ... wykonanie zamówienia objętego umową ramową, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej ...nadto, że Odwołujący posiada interes we wniesieniu środków ochrony prawnej w postaci odwołania. Stan faktyczny sprawy jaki wynikał ...

 • KIO 1530/18

  Orzeczenia KIO, 21-08-2018

  ...zamówień publicznych (tańsza obsługa klienta prywatnego oraz większe środki, jakie przeznacza on na usługi niż podmioty ... odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust....

 • KIO 1527/18

  Orzeczenia KIO, 20-08-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1501/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... w postępowaniu będzie oferta przekraczające środki przeznaczone przez Zamawiającego. Należy zauważyć... się Zamawiającego w postępowaniu, a które zdaniem wnoszącego środek ochrony prawnej doprowadziło do naruszenia przepisów prawa. (za wyrokiem KIO z...

 • KIO 1498/18

  Orzeczenia KIO, 17-08-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1489/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ... Odwołujący podał, że posiada interes w skorzystaniu ze środków ochrony prawnej z uwagi na to, że Zamawiający dokonał wyboru oferty...00 zł (aktualne saldo kredytu), a zatem można założyć że posiada środki finansowe na poziomie 500.000,00 zł; 12 b) Wykonawca ...

 • KIO 1469/18

  Orzeczenia KIO, 14-08-2018

  ...lub podzespoły, środki bojowe, techniczne środki materiałowe, podzespoły, środki bojowe, techniczne środki materiałowe, oprogramowanie ..., że Krajowa Izba Odwoławcza w ramach środków ochrony prawnej nie zastępuje zamawiającego w obowiązku dokonania badania i...

 • KIO 1494/18

  Orzeczenia KIO, 13-08-2018

  ...358 (1) § 3 KC, art. 632 § 2 KC" Odwołujący podał, że zgodnie z art. 179 ust. 2 Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art...

 • KIO 1470/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... mogło dojść do ich potwierdzenia w ramach środków ochrony prawnej konieczne jest podważenie prawdziwości złożonych w postępowaniu oświadczeń wiedzy...przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w ...

 • KIO 1370/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z...osoby trzeciej, a czasem nawet samej strony. Niemniej jednak środki te muszą zawierać pewną treść, na podstawie której stanowisko ...

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Hiszpanii (C-414/97), Trybunał wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli...art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie...

 • KIO 1478/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...co następuje: Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...i terminowej realizacji inwestycji, gdy inne środki kontraktowe okazują się bezskuteczne, a wykonawca ... na prawo do obrony przez wykonawcę oferty przez wniesienie środków ochrony prawnej i podnoszenie argumentów na własną korzyść Za wyrokiem SO w Koszalinie...

 • KIO 1436/18

  Orzeczenia KIO, 08-08-2018

  ... KC, art. 3581 § 3 KC, art. 632 § 2 KC" Interes prawny: Zgodnie z art. 179 ust. 2 PZP środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia ...pisemnym powiadomieniu nie wskazano podstawy prawnej; b)      brak było okresu... i dostarcza nowemu wykonawcy te same środki materialne.  W przedmiocie pytania drugiego...

 • KIO 1428/18

  Orzeczenia KIO, 03-08-2018

  ...przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności ...ustawy Pzp, lub skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej. Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia ma ...

 • KIO 1443/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...co następuje: Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 1390/18

  Orzeczenia KIO, 02-08-2018

  ...wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż ... 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie ...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij