• KIO 1513/18

  Orzeczenia KIO, 29-08-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 1564/18

  Orzeczenia KIO, 27-08-2018

  ... mowa w Kpk (art. 249 i art. 276 Kpk), jak i środki zapobiegawcze, o których mowa w UOPZ (art. 26a UOPZ). Odwołujący wywodzi,... odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust....

 • KIO 1481/18

  Orzeczenia KIO, 10-08-2018

  ... Hiszpanii (C-414/97), Trybunał wskazał, że ocena czy podjęte środki są zgodne z Traktatem, wymaga tzw. testu proporcjonalności, czyli...art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie...

 • KIO 1459/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...co następuje: Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 1331/18

  Orzeczenia KIO, 09-08-2018

  ...i terminowej realizacji inwestycji, gdy inne środki kontraktowe okazują się bezskuteczne, a wykonawca ... na prawo do obrony przez wykonawcę oferty przez wniesienie środków ochrony prawnej i podnoszenie argumentów na własną korzyść Za wyrokiem SO w Koszalinie...

 • C-472/16

  Orzeczenia ETS, 07-08-2018

  ... państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia ...pisemnym powiadomieniu nie wskazano podstawy prawnej; b)      brak było okresu... i dostarcza nowemu wykonawcy te same środki materialne.  W przedmiocie pytania drugiego...

 • KIO 1295/18

  Orzeczenia KIO, 19-07-2018

  ... kolejności Izba stwierdziła, że odwołujący jest uprawniony do korzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p...., zgodnie z którym państwa członkowskie przedsiębiorą niezbędne środki, aby zapewnić – w odniesieniu do zamówień...

 • KIO 1167/18

  Orzeczenia KIO, 28-06-2018

  ...art. 18 dyrektywy zamówieniowej. Zgodnie z tymi przepisami, środki przyjmowane przez UE mają na celu zapewnienie funkcjonowania rynku... ręki, poprzez wniesienie rozpoznawanego środka ochrony prawnej. Swoje twierdzenia odwołujący poparł argumentacją zawartą...

 • KIO 918/18

  Orzeczenia KIO, 25-06-2018

  ... takiej sytuacji, ponieważ zgodnie z art. 1 Pzp ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie, nie dotyczy więc zdarzeń...

 • KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18

  Orzeczenia KIO, 15-06-2018

  ... nie zgadza się z decyzją zamawiającego mógł podjąć środki niezbędne dla zabezpieczenia swoich interesów w warunkach uczciwej ...art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. mają interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie...

 • KIO 929/18

  Orzeczenia KIO, 11-06-2018

  ... placu (tj. umożliwiającego prefabrykację i przeładunek na środki transportu wodnego nabrzeża) wyniesie 10 zł/m². Zatem ... Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ...

 • KIO 980/18, KIO 983/18

  Orzeczenia KIO, 06-06-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymują się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 941/18

  Orzeczenia KIO, 01-06-2018

  ... Czyli już choćby z tego powodu Wykonawca wykazał, że 9 posiada środki finansowe niemal 3 krotnie wyższe od wymaganych przez Zamawiającego i to w...przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania, gdyż wypełniono ...

 • KIO 934/18

  Orzeczenia KIO, 29-05-2018

  ...na spełnienie przesłanek wymaganych do skutecznego wnoszenia środków ochrony prawnej. Uzasadnienie I. Stan faktyczny Odwołujący w ...sekundach. Tym samym w ocenie wykonawcy wysłane przez niego środki o godzinie 8.09 rano musiały być w dyspozycji zamawiającego...

 • KIO 905/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... równego traktowania wykonawców, zasady kumulacji materiału procesowego, kumulacji rozstrzygnięcia krajowego organu rozpoznającego środki ochrony prawnej i samej ekonomiki 10 procesowej, należy podzielić argumentację zaprezentowaną przez Zamawiającego i...

 • KIO 908/18

  Orzeczenia KIO, 28-05-2018

  ... z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz...nie widnieje p. C. P. . Z opinii prawnej sporządzonej przez adwokata prawa belgijskiego Panią J. B. ... gdyby podjęto środki dla zabezpieczenia ...

 • KIO 887/18, KIO 896/18, KIO 916/18

  Orzeczenia KIO, 22-05-2018

  ... za niezasadny. Konsorcjum Arcus skorzystało ze środków ochrony 22 prawnej, wniosło odwołanie oraz polemizowało w uzasadnieniu ze ...do pełnienia usługi. 28 W pkt 2.4. Środki transportu i łączności wskazano: Konsultant niniejszego zamówienia wyposaży swój...

 • KIO 860/18

  Orzeczenia KIO, 21-05-2018

  ... 1 p.z.p., warunkującym możliwość wniesienia środka ochrony prawnej, kwalifikowanym przez pryzmat interesu w uzyskaniu danego zamówienia ... 43 008 032,40 zł - rozumianego jako środki przeznaczone na realizację umowy, powiększone o należny podatek...

 • KIO 820/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ...Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w ...poszczególnych jednostek organizacyjnych i tym samym ujmowane jako środki trwałe, a gdyby nabycie pojazdu nastąpiło przed ...

 • KIO 888/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 857/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a ..., a tym samym czy nie jest on nadmierny, czy inne środki nie byłyby wystarczające do osiągnięcia planowanego efektu? Czy założonego celu nie...

 • KIO 802/18, KIO 803/18

  Orzeczenia KIO, 18-05-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymują się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 851/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Natomiast przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, iż: Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał...

 • KIO 829/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, kierując się zasadą proporcjonalności do... nadto, że Odwołujący posiada interes we wniesieniu środków ochrony prawnej w postaci odwołania. Przed rozpatrzeniem merytorycznym podniesionych zarzutów i...

 • KIO 819/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ... przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej w postaci odwołania, gdyż wypełniono materialnoprawną...Wykonawca może, jeżeli uznaje swoje zawinienie, przedstawiać w JEDZ środki świadczące o jego rzetelności wraz ze złożeniem oferty. Na ...

 • KIO 840/18

  Orzeczenia KIO, 17-05-2018

  ...odwołania, wymaganej zgodnie z art. 179 ust. 1 Pzp. Przepis art. 179 ust. 1 Pzp stanowi, że środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł...

 • KIO 786/18

  Orzeczenia KIO, 16-05-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 833/18

  Orzeczenia KIO, 15-05-2018

  ...co następuje: Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 703/18

  Orzeczenia KIO, 14-05-2018

  ... modyfikacje mogą doprowadzić do przesunięcia terminu składania ofert. Badanie, wyjaśnianie i uzupełnianie ofert, a także środki ochrony prawnej, do których uprawnieni są wykonawcy oraz kontrola uprzednia Prezesa UZP, mogą wydłużyć i prawdopodobnie wydłużą...

 • KIO 816/18

  Orzeczenia KIO, 11-05-2018

  ... dla twierdzenia, że Odwołujący w ogóle poświęciłby czas i środki na przygotowanie i złożenie oferty, która dalece odbiega od... 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie przez...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij