• KIO 2325/18

  Orzeczenia KIO, 27-11-2018

  ...publicznych oraz ulicach i placach” wraz ze wskazaniem, jakie środki spółka stosuje, przywoływanie norm i ich stężenia, czynniki ... stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ...

 • KIO 1896/18, KIO 1901/18, KIO 1903/18

  Orzeczenia KIO, 13-11-2018

  ... wyceniona na poziomie znacznie przewyższającym usługę rozwoju systemu. We wskazanych orzeczeniach organy rozpoznające środki ochrony prawnej sprzeciwiły się praktyce ukształtowanej przy braku parytetów cenowych usługi utrzymania i usługi modyfikacji. Ad...

 • KIO 2131/18

  Orzeczenia KIO, 09-11-2018

  ...realizacji Inwestycji, pomijając okoliczność, że niniejsze zamówienie będzie realizowane w systemie „Projektuj i Buduj”. 4. „Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma...

 • T-454/17

  Orzeczenia ETS, 08-11-2018

  ...wysłuchanym, zanim zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na jego ... wykonawcę na podstawie wstępnej kwalifikacji prawnej zachowania, o którym mowa w... decyzji nie narusza zasady skutecznej ochrony sądowej. Nie jest niezbędne dla...

 • KIO 2039/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... z ich udziałem. II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1974/18

  Orzeczenia KIO, 25-10-2018

  ... przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w...zamówienia nie jest w stanie zakłócić konkurencji. Podjęte środki dokumentuje się w indywidualnym sprawozdaniu wymaganym zgodnie z...

 • KIO 2026/18

  Orzeczenia KIO, 24-10-2018

  ... on czynność zamawiającego poprzez złożenie środków ochrony prawnej i sformułował zarzuty dotyczące niezgodności treści ...Ltd; z którego jednoznacznie wynika, że chiński podmiot wycofuje referencje i środki dla firmy COBBY Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 77a...

 • KIO 2016/18

  Orzeczenia KIO, 23-10-2018

  ...w postępowaniu ofert częściowych przez organy rozpoznające środki ochrony prawej. Brak bowiem obowiązku w tym...znane prawu PZP i jako takie nie powinno korzystać z ochrony prawnej. Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia zamówienia kosztem własnych potrzeb, ...

 • KIO 2043/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...Odwołujący wskazał, że ma prawo do skorzystania ze środków ochrony prawnej w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ...

 • KIO 2029/18, KIO 2075/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ...KIO 2029/18 Izba ustaliła, ze Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 2038/18

  Orzeczenia KIO, 22-10-2018

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 1944/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... szczególności załącznikiem numer 1 do tego rozporządzenia należy zastosować środki chemiczne w ilości 25-30g na m2 NaCl. Jest to...art. 179 ust. 1 Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie ...

 • KIO 1975/18

  Orzeczenia KIO, 19-10-2018

  ... 1975/18 4 wyjaśnień rażąco niskiej ceny na skutek czego odebrano Odwołującemu możliwość weryfikacji czynności Zamawiającego, względem których przysługują środki ochrony prawnej, czym naruszono art. 96 ust. 3 w związku z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy w związku...

 • KIO 1998/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ...co następuje: Izba ustaliła, że odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 2010/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... przez Zamawiającego. II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2002/18

  Orzeczenia KIO, 18-10-2018

  ... sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art...Jednocześnie oświadczył, że w związku z ww. okolicznością podjął następujące środki naprawcze. W odniesieniu do przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24...

 • KIO 1985/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ...W zakresie wykazania posiadania interesu we wniesieniu odwołania, Odwołujący podał, że zgodnie z art. 179 ust. 2 PZP środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154...

 • KIO 2009/18

  Orzeczenia KIO, 17-10-2018

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 1946/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ... tym na etapie opublikowania SIWZ ze skorzystania ze środków ochrony prawnej oraz instrumentu przewidzianego w art. 38 ust. 1 ...

 • KIO 1972/18

  Orzeczenia KIO, 15-10-2018

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 1951/18

  Orzeczenia KIO, 12-10-2018

  ... z załącznikami Zamawiającemu. Naruszenie interesu w uzyskaniu zamówienia 9 Zgodnie z treścią art. 179 ust. 1 PZP, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz wykonawca poniósł lub może ponieść...

 • KIO 1958/18

  Orzeczenia KIO, 11-10-2018

  ... brak wykazania przez niego przesłanek wymaganych przez art. 179 ust. 1 Pzp. Przepis ten stanowi, że środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 1898/18

  Orzeczenia KIO, 10-10-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 1920/18

  Orzeczenia KIO, 09-10-2018

  ... z udziału w części 3 postępowania w dniu 2 października 2018 r. wykonawcy przysługiwały jeszcze środki ochrony prawnej wobec tej czynności. Co jednak najistotniejsze, wbrew stanowisku zamawiającego nawet ostateczne wykluczenie wykonawcy z części...

 • KIO 1893/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie ...ilość rozjazdów, wykolejnic i skrzyżowań,  urządzenia trakcyjne i środki trakcyjne,  organizacja prac – stan projektowany, w tym...

 • KIO 1865/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz ... SIWZ. Po pierwsze brak jest tych okoliczności we wniesionym środku ochrony prawnej, co na kanwie art. 192 ust. 7 p.z....

 • KIO 1871/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... dowodzi o spełnieniu przesłanki do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy.... że Zamawiający musi godzić się na wykonanie usługi za niższe środki finansowe, przy użyciu tańszych urządzeń, gdy w efekcie takiego wyboru...

 • KIO 1878/18, KIO 1879/18, KIO 1880/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymują się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 1889/18

  Orzeczenia KIO, 08-10-2018

  ... ustawy, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Należy bowiem wskazać, że środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 1910/18

  Orzeczenia KIO, 04-10-2018

  ... z ich udziałem. II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij