• C-127/16 P

  Orzeczenia ETS, 07-03-2018

  ...drugie, na naruszeniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, po ... Sernam nie działa już we wcześniejszej formie prawnej oraz że jego udziały w rynku zostały ...zastosowania art. 3 ust. 2 decyzji Sernam 2. Środki te nie mogą więc być oceniane niezależnie od...

 • KIO 68/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  .... Nie wykazano także czy wykonawca stosuje także odpowiednie środki ochrony w relacjach ze swoimi kontrahentami, jak np. ogólne... pzp, a tym samym legitymację do wniesienia środka ochrony prawnej w postaci odwołania od czynności i zaniechań zamawiającego w...

 • KIO 69/18, KIO 89/18

  Orzeczenia KIO, 31-01-2018

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymują się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 83/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  .... 154 pkt 5 ustawy Pzp – spełnia przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej określone w art. 179 ust. 2 ustawy. Odwołanie zasługuje na ... w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia...

 • KIO 66/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2018

  ... r. nie dysponuje już środkami finansowymi na ten cel. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p., środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz...

 • KIO 90/18

  Orzeczenia KIO, 29-01-2018

  ... odwołania. Izba ustaliła, ze Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 54/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2018

  ...Pzp, przedstawienie dowodów na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, jednakże wykonawca nie...że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi art. 179 ust. 1 Pzp...

 • KIO 65/18

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2748/17, KIO 2018/17, KIO 24/17

  Orzeczenia KIO, 23-01-2018

  ... budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących... PARIBAS), że łączna zdolność kredytowa i dostępne środki nie przekraczają 32 mln złotych. Argumentował, że... określonej, wskazanej w odwołaniu kwalifikacji prawnej.” W konsekwencji, zgodnie z art...

 • KIO 2674/17

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 18/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2018

  ... we wniesieniu odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 ustawy P.z.p. Zgodnie ze wskazanym przepisem, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 55/18

  Orzeczenia KIO, 18-01-2018

  ... odwołania. Izba ustaliła, ze Odwołującemu, w świetle przepisu art. 179 ust. 1 Pzp, stanowiącego, że „Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 17/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... z ich udziałem. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 34/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... do skorzystania w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej, ponieważ została wypełniona materialnoprawna przesłanka, o...treści złożonej oferty. Zamawiający przewidział na realizację zamówienia środki finansowe w wysokości 362.850,00 zł brutto.,...

 • KIO 2740/17

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ... 1 ustawy Pzp. Mówiąc krótko, Izba w ramach rozpoznawanego środka ochrony prawnej, ocenia, czy wyjaśnienia złożone przez wykonawcę stanowiły podstawę do uznania...ustalona na takim poziomie, aby zapewnić środki finansowe na wypłatę odszkodowań i świadczeń ...

 • KIO 23/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2018

  ....p., co warunkuje możliwość skorzystania ze środków ochrony prawnej przez odwołującego. 12 Jak podniósł odwołujący działania ...§ 2 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy są to: środki smarujące, wkładki topikowe, drobne elementy montażowe, takie jak: śruby, nakrętki, ...

 • KIO 47/18

  Orzeczenia KIO, 16-01-2018

  ...posiadał interes w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, uprawniający do jego złożenia. Należy bowiem wskazać, że środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 2744/17

  Orzeczenia KIO, 15-01-2018

  ... nie ma prawa udzielić zamówienia żadnemu wykonawcy z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Należy podkreślić, iż środki ochrony prawnej służą przede wszystkim ochronie interesów ekonomicznych wykonawców. Ustawodawstwo unijne jak i krajowe chroni te interesy...

 • KIO 2702/17

  Orzeczenia KIO, 09-01-2018

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2683/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ..., przysługuje prawo do ustalenia, w jaki sposób środki te zostaną zagospodarowane, tak aby w najwyższym stopniu... Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. ...

 • KIO 2711/17

  Orzeczenia KIO, 08-01-2018

  ...przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności...ustawy Pzp, lub skorzystania przez niego ze środków ochrony prawnej. Należy bowiem podkreślić, że instytucja samooczyszczenia ma ...

 • KIO 2660/17

  Orzeczenia KIO, 05-01-2018

  ...że Odwołującemu przysługiwało prawo do skorzystania ze środka ochrony prawnej, gdyż wypełniono materialnoprawną przesłankę interesu w uzyskaniu ...aby stwierdzić, czy podjęte przez Przystępującego środki zapewniały skuteczną ochronę i były wystarczające...

 • KIO 2671/17

  Orzeczenia KIO, 04-01-2018

  ...Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy ...stosownych dokumentów, a zatem, że podjął środki w celu ich pozyskania, ale środki te okazały się nieskuteczne, a także ...

 • KIO 2629/17

  Orzeczenia KIO, 02-01-2018

  ... przez Odwołującego zostałaby uznana za najkorzystniejszą. W świetle treści przepisu art. 179 ust. 1 Ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2701/17

  Orzeczenia KIO, 29-12-2017

  ... odwołanie, jeżeli stwierdzi, że zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z art. 179 Ustawy Pzp, środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym odwołanie, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 2653/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2606/17

  Orzeczenia KIO, 27-12-2017

  ...przedmiotowe odwołanie w dostateczny sposób wykazał interes w złożeniu środka ochrony prawnej - odwołania, w rozumieniu przepisu art. 179 ust.... w tajemnicy pozostaje jego wolą oraz podjęte zostały środki, by informacje te pozostały poufne. Odwołujący w toku...

 • KIO 2618/17

  Orzeczenia KIO, 22-12-2017

  .... Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2596/17

  Orzeczenia KIO, 21-12-2017

  .... z powodu wniesienia go przez podmiot nieuprawniony. Zgodnie z dyspozycją art. 179 ust. 1 i 2 Pzp środki ochrony prawnej przysługują: 1. wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 2559/17

  Orzeczenia KIO, 19-12-2017

  ... nie zakwestionował prawidłowości czynności Zamawiającego przez złożenie środka ochrony prawnej, do czego zgodnie z art. 180 ust....sprzętu, opłaty za utylizację, koszty osobowe, środki ochrony osobistej, odległość dojazdu, inne nie wyszczególnione koszty...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij