• KIO 358/19

  Orzeczenia KIO, 18-03-2019

  ... z ich udziałem. II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust .1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 221/19

  Orzeczenia KIO, 25-02-2019

  ...pkt 1 p.z.p. Główne zarzuty wniesionego środka ochrony prawnej sprowadzały problematykę sprawy do oceny czy zamawiający w sposób ... art. 25 ust. 1 p.z.p., z którymi związane są środki dowodowe, określone w rozporządzeniu wydanym w oparciu o art. 25 ust. ...

 • KIO 156/19

  Orzeczenia KIO, 14-02-2019

  ...decyzją Komisji 2011/130/UE oraz wprowadzają niezbędne środki umożliwiające techniczne przetwarzanie tych formatów; .... Izba stwierdziła, że odwołujący legitymuje się interesem we wniesieniu środka ochrony prawnej, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp...

 • KIO 137/19

  Orzeczenia KIO, 13-02-2019

  ... dowodzi o spełnieniu przesłanki do skorzystania ze środków ochrony prawnej przewidzianych w art. 179 ust. 1 ustawy .... E. v. K. H., ETS wskazał, że ocena, czy podjęte środki są zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalności 15 polegającego na wykazaniu, ...

 • VI GC 1454/18

  Orzeczenia Sądów Okręgowych, 13-02-2019

  ...zmiany żądania – jego przedmiotu albo rodzaju żądanej ochrony prawnej – lub polegać na przekształceniu podstawy faktycznej ...1), że ureguluje zaległe należności, jak tylko otrzyma środki finansowe z rozliczenia wykonanych prac od swojego zamawiającego. W...

 • KIO 51/19

  Orzeczenia KIO, 04-02-2019

  ... warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz .... 192 ust. 2 p.z.p. Rolą środków ochrony prawnej nie jest minimalizowanie ryzyk kontraktowych i kształtowanie umowy w sposób...

 • KIO 45/19

  Orzeczenia KIO, 01-02-2019

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 44/19

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... był legitymowany, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 2700/18

  Orzeczenia KIO, 30-01-2019

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 26/19

  Orzeczenia KIO, 28-01-2019

  ... był legitymowany, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 2514/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... został określony w art. 179 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z jego regulacją środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia...

 • KIO 2614/18

  Orzeczenia KIO, 25-01-2019

  ... stwierdza, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 2519/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...samym służy do ewentualnego utrudnienia możliwości wniesienia środków ochrony prawnej. Dodatkowo podkreślił, że konsorcjum nie wykazało, jakie szczególne środki zostały przez nie podjęte w celu ochrony takiej tajemnicy; nie wykazano stosowania szczególnego...

 • KIO 2608/18, KIO 2631/18, KIO 2646/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ... z brzmieniem art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, który nie uległ zmianie na gruncie znowelizowanej ustawy, środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 2688/18

  Orzeczenia KIO, 22-01-2019

  ...brak możliwości wskazania dowodów na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w tak zwanej ... 10 poinformowania Zamawiającego o treści wniesionego środka ochrony prawnej przed jego wniesieniem do Prezesa Krajowej Izby...

 • KIO 2658/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ... i uczestnika postępowania. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy – środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2673/18

  Orzeczenia KIO, 17-01-2019

  ...poufnych rzekomo informacji w tajemnicy - jakie to środki stosuje i podjął dla utrzymania ich poufności....dobra jako wartości niematerialnej i prawnej (przykładowo, znaku towarowego, prawa...uzasadnienia. Metody i sposoby ochrony informacji nie 28 zostały przez...

 • KIO 2671/18

  Orzeczenia KIO, 14-01-2019

  ... ww. kwestii, tj. braku interesu odwołującego, należy zauważyć, że zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 2637/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie... stałej ceny dla trwania umowy. Pozostają w budżecie oferty środki wolne, które można interpretować jako marża projektu. W związku...

 • KIO 2642/18

  Orzeczenia KIO, 11-01-2019

  ... stwierdza, że odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania ze środków ochrony prawnej, o którym stanowi przepis art. 179 ust. 1 Pzp, według którego środki ochrony prawnej określone w ustawie przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także...

 • KIO 2607/18

  Orzeczenia KIO, 09-01-2019

  ... więcej, zamawiający dokonując szacunków kwoty zamówienia powinien zabezpieczyć środki na realizację tego zamówienia. Przy czym kwota ta... Postawione przez odwołującego zarzuty wniesionego środka ochrony prawnej sprowadzały problematykę sprawy do oceny czy ...

 • KIO 2643/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ...innym dokumencie rozpoczynającym postępowanie o udzielenie zamówienia środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których będzie ...żaden z wykonawców nie kwestionował w drodze środków ochrony prawnej. 17 Przepisy Ustawy regulują zasady podejmowania i ...

 • KIO 2488/18

  Orzeczenia KIO, 08-01-2019

  ... podmiot nieuprawniony II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2603/18

  Orzeczenia KIO, 03-01-2019

  ... był legitymowany, zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, do wniesienia odwołania. Zgodnie z ww. przepisem środki ochrony prawnej 18 określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes...

 • KIO 2592/18

  Orzeczenia KIO, 02-01-2019

  ... na kwestionowaną czynność zamawiającego, Izba stwierdziła, co następuje. Zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał...

 • KIO 2552/18

  Orzeczenia KIO, 28-12-2018

  ... z ich udziałem. II. Izba ustaliła, że zostały wypełnione łącznie przesłanki z art. 179 ust 1 ustawy– Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w...

 • KIO 2567/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... 2567/18 25 zakupach inwestycyjnych, planowanym ubieganiu się o środki publiczne z funduszy unijnych, decyzji o przyznaniu albo odmowie... do tej kategorii legitymowanych do wnoszenia środków ochrony prawnej, analogicznie do innych uprawnionych musi wykazać, ...

 • KIO 2533/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ...zamówienia, Zamawiający ma obowiązek podjąć odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że udział danego...się uprawnieniem do skorzystania w przedmiotowym postępowaniu ze środków ochrony prawnej. Została wypełniona 25 materialnoprawna przesłanka, o której ...

 • KIO 2577/18

  Orzeczenia KIO, 27-12-2018

  ... wskazał w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej, że biorąc pod uwagę środki jakimi dysponuje na wykonanie ww. 5 zamówienia (26.643.500... obejmuje natomiast prawa do składania środka ochrony prawnej, jakim jest zgłoszenie przystąpienie. Izba ...

 • KIO 2436/18, KIO 2442/18

  Orzeczenia KIO, 21-12-2018

  ... udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe, w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia... Zamawiającego uniemożliwia wykonawcom skorzystanie, ze środków ochrony prawnej przewidzianych w ustawie PZP oraz utrudnia skorzystanie...

Aukcja elektroniczna Cena Certyfikat/atest Cofnięcie odwołania Czyn nieuczciwej konkurencji Dialog konkurencyjny Dialog techniczny Dokumenty podmiotowe Dokumenty przedmiotowe Dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych Dokumenty w języku obcym Doświadczenie Dowody FIDIC Forma oferty Formularz cenowy Formularz oferty Formy porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Harmonogram rzeczowo-finansowy Harmonogram wykonania robót Informacja o wynikach postępowania Informacje niejawne Interes Kara finansowa Kara umowna KC Klauzule społeczne Komisja przetargowa Koncentracja środków ochrony prawnej Konkurs Konsorcjum Kosztorys Koszty postępowania odwoławczego KPC KRK KRS Kryteria oceny ofert Kwota na sfinansowanie zamówienia Likwidacja (upadłość) Modyfikacja specyfikacji Nadzór autorski Naruszenie przepisów ustawy Negocjacje bez ogłoszenia Negocjacje z ogłoszeniem Niedozwolona zmiana treści oferty Nie mają zastosowania przepisy ustawy Nieprawdziwe informacje Nierówne traktowanie wykonawców Nieważna na podstawie odrębnych przepisów Niezachowanie uczciwej konkurencji Niezgodność z SIWZ Niezgodność z SIWZ lub z ustawą Ocena oferty Odrzucenie odwołania Odrzucone Odrzucone ze względu na wartość zamówienia art. 180 ust. 2 Odwołanie wniesione po terminie Odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony Odwołujący nie przekazał zamawiającemu kopii odwołania Oferta częściowa Oferta równoważna Oferta wariantowa Oferta wstępna Ogłoszenie o zamówieniu Omyłka Omyłka pisarska Omyłka polegająca na niezgodności oferty z SIWZ Omyłka rachunkowa Opcja Opinia Opis przedmiotu zamówienia Opis sposobu spełniania warunków Opozycja Otwarcie ofert Parafa Partnerstwo publiczno - prywatne Pełnomocnictwo Podatek VAT Podpis Podwykonawca Podwykonawstwo Poleganie na potencjale podmiotów trzecich Polisa Postanowienie Postępowanie odwoławcze Poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem Potencjał ekonomiczny i finansowy Potencjał kadrowy Potencjał techniczny Prezentacja/próbki/testy Prokura Protokół postępowania Przetarg ograniczony Przystąpienie Rażąco niska cena Referencje Rozwiązania równoważne Ryczałtowe wynagrodzenie Skarga Specyfikacja techniczna Sprzeciw Środki ochrony prawnej Tajemnica przedsiębiorstwa Termin Termin składania ofert Termin wykonania zamówienia Termin związania ofertą Treść oferty Tryb postępowania Uchwała Uchylenie zakazu zawarcia umowy Udostępnianie dokumentacji postępowania Umorzone Umowa Umowa ramowa Unieważnienie postępowania Unieważnienie umowy Uprawnienia Uwzględnienie odwołania Uzupełnianie dokumentów Wadium Wartość zamówienia Warunki udziału Warunki udziału w postępowaniu Wizja lokalna Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wolna ręka Wpis od odwołania Wybór najkorzystniejszej oferty Wyjaśnienia Wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów Wyjaśnienia/pytania do SIWZ Wyjaśnienia treści oferty Wykaz Wykluczenie Wykluczenie wykonawcy Wykonanie wyroku KIO Wykonawca Wykonawca zagraniczny Wyrok Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający Zamówienia podzielone na części Zamówienia sektorowe Zamówienia uzupełniające Zaniechanie wezwania Zarzuty Zasada jawności postępowania Zasada pisemności Zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji Zaświadczenia Zatrzymanie wadium Zmowa przetargowa
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Zamknij